Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september Ert dnr Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03"

Transkript

1 ÅNGE KOMMUN Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september Ert dnr Y Verksamhetsmål och resultat Projektets mål är att uppnå ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag, uppnå en positiv attityd till företagande och utbildning, utveckla samverkans- och samarbetsformer. Befintligt företagande Övergripande mål Ge långsiktigt stabila företag Ge ökad samverkan Förbättrad lönsamhet och sysselsättning Ett stärkt, diversifierat och förnyat näringsliv Skapa företagssamverkan och nätverk Rådgivning och analys Kvantitativa mål Definiera och ta fram 8 potentiella tillväxtföretag per år Bidra till minst 8 arbetstillfällen per år Under perioden juli-september har 145 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Rådgivning / analys och bollplanksfunktion vid tre företag, där olika utvecklingsfrågor diskuteras. Några direkt nya arbetstillfällen har inte noterats under perioden.

2 ÅNGE KOMMUN Sida 2 (7) Nyföretagande Övergripande mål Stimulera och hjälpa till med start och utveckling av nya företag i Ånge kommun och därvid bredda och öka mångfalden i Ånge näringsliv. Att under projektperioden medverka till en rekrytering till nyföretagandet så att hög överlevnad kan uppnås. Att arbeta mot målgrupper på kort och lång sikt för rekrytering och att starkt samverka med skola, näringsliv och organisationer. Delmål Alla som startar egna företag i kommunen ska veta företagandets villkor Stimulera företagsstarter inom för kommunen nya branscher Undvika företagsstarter inom i kommunen överetablerade branscher Minimera antalet nyföretagare som kommer på obestånd Skapa bra företagsklimat i kommunen Arbeta mot ett entreprenörskapskoncept typ OFB Ökat och intensifierat samarbete med Företagsamhet i skolan Kvantitativa mål Att medverka till företagsstarter på årsbasis med målsättningen att ha en överlevnad på 90 %. (snitt överlevnaden i Västernorrland är %) Under perioden juli till september så har åtminstone 145 företagskontakter och minst 51 rådgivningar/besök ägt rum. Under perioden har jag medverkat till 5 företagsstarter. Etablering Delprojektets mål är att rekrytera nya företag till kommunen. Tillväxt i befintliga företag och nyföretagandet räcker inte för att bibehålla antalet arbetstillfällen i kommunen. Mål för indikatorerna under treårsperioden är att åtta företag etablerar sig och att 50 arbetstillfällen nyskapas. Under detta kvartal har inga kontakter lett fram till något etableringsbeslut. Marknadsföring Den övergripande målsättningen för projektet är lyfta fram och skapa incitament för att vilja arbeta, leva och bo i Ånge kommun. För marknadsföringen innebär det:

3 ÅNGE KOMMUN Sida 3 (7) Att sätta Ånge kommun på kartan. Att verka för en större inflyttning än utflyttning. Att få de som redan bor i kommunen att se möjligheter i jobb och levnadsvillkor så att de fortsätter att bo kvar här. Att nå ut externt till olika definierade målgrupper som kan vara intressanta att fånga upp i ledet att uppnå ökad inflyttning. Antal inflyttade under första halvåret 2004 t o m juni är 160 st. Utflyttade 152. Flyttningsnetto= 8 st. Produktioner/marknadsföring: Tidningen Framtid Ånge nr 3, 2004 (distribueras till ca 3000 utanför kommunens gränser.) Välkomstmappar till nya elever på Ålsta folkhögskola och AWPE totalt ca 140 st. Varumärke Ånge kommun Alldeles underbara avkrokar har vi under perioden börjat fotografera för att bygga upp en bildbank som vi kan använda i marknadsföringen. Presentreklam/give aways kopplade till varumärket och FöretagarCentrum har tagits fram och använts på de olika aktiviteterna. Under perioden har ca 200 nyckelband delats ut. Inflyttningsserviceaktiviteter: Tre st varav två inom kommunen (hemvändaraktiviteter) och en i Stockholm. Gett exponering av inflyttningsservice till ca 200 personer inom kommunen och ca 30 personer i Stockholm. Kampanjer: Hem till byn inom kommunens gränser för att fånga upp hemvändare under sommaren. : 23 antal lappar inskickade hittills. Löpande kontakter med presumtiva inflyttare via telefon, e-post och visningar. Två visningar har skett under perioden. Media: redaktionella artiklar i lokal press som direkt resultat av pressmeddelanden ca åtta st. Intervju i radio = en st. Inventering av fastigheter/bostäder i kommunen: upplägg skissat på. Träffar med nätverk i länet kring inflyttningsservice: en st Periodens verksamheter och kostnader Befintligt företagande Under perioden juli-september har 145 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Frukostmöten, seminarier har genomförts med följande innehåll; Växtkraft Mål 3, beskattning av mindre företag, med tillsammans 40 deltagare. Deltagarna vi dessa träffar uttryckte sin tacksamhet och var positiv till den information som gavs. Under perioden har också samresor gjorts med företag till bl.a. Älvsbyn, Stockholm och Örnsköldsvik för att skapa kontakter och möjlighet till ökad försäljning. Har även varit behjälplig vid inlämnandet av ett antal patent och mönsterskydd.

4 ÅNGE KOMMUN Sida 4 (7) Projektledaren har deltagit i ett styrelsemöte för Ung Företagsamhet, ett styrelsemöte med Företagsgruppen i Ånge, två styrgruppsmöten med Mid Sweden Experience Center, löpande träffar med ALMI, Länsstyrelsen, BIC och länets övriga näringslivskontor. Projektledaren har också deltaget i Swedish American Business Congress med deltagare från Madison, med 15 deltagare. Projektet har också deltagit i möten med andra projekt som Våga Växa, Design Västernorrland samt Sommardesignkontoret. Under perioden har också utdelats utmärkelse till Årets Företagare tillsammans med Företagarna i Västra Medelpad. Utmärkelsen gick till Jeanette Thid och Hans Nyhlén för deras start och utveckling i företaget RINAB. Nyföretagande Under perioden juli till september så har jag medverkat till 5 företagsstarter och minst 145 företagskontakter samt 51 rådgivningar/besök har ägt rum. Fjorton Frukostmöten med följande innehåll har hållits: bankinfo, försäljningsinfo, försäkringsinfo, ALMI info, redovisningsbyråer informerar, marknadsföringsinfo, Länsstyrelsen informerar. Dessa frukostmöten har varit mycket uppskattade eftersom deltagarna på ett informellt sett fått ta del av den information som olika organisationer tillhandahåller. Dessa möten har totalt haft 87 deltagare. Företagarutbildningen Nyföretagarprocessen nummer 7 och 8 har genomförts. Nu har totalt 55 personer gått (går) denna utbildning. Vi har också tillsammans med Arbetsförmedlingen också anordnat en kortkurs (1-vecka) i företagande. De gemensamma rådgivningarna på tisdagarna med Arbetsförmedlingen kommer att fortlöpa. Dessa rådgivningar har varit mycket välbesökta. Information och rådgivningar har hållits till nedläggningsdrabbade Fuji Colors personal. Information har också hållits till grupper med datortekselever. Varannan torsdag sitter projektledaren på Samservice i Fränsta för att ge rådgivning till nya och blivande företagare i de östra kommundelarna. Fredagarna har avsatts till företagsbesök hos de nya företagarna. Dessa besök har varit mycket uppskattade och projektledaren har fått en bättre bild av de behov de nya företagarna har. En seminariekväll med entreprenören Björn Lundén har anordnats tillsammans med Erland Lindberg, företagsam skola. Målgrupp för denna kväll var företagare, skolpersonal och föräldrar. Projektledaren har också deltagit i Stjärnklartkonferensen i Härnösand. Denna konferens handlar om samarbetet och samverkan mellan skola och näringsliv. Vidare har ett antal träffar med Ung Företagsamhet, ALMI, Länsstyrelsen och Våga Växa ägt rum.

5 ÅNGE KOMMUN Sida 5 (7) Etablering Aktivt arbete har på grund av semestrar skett först från slutet av augusti. Inga företag har under detta kvartal beslutat sig för att etablera sig i kommunen. Antalet nya förfrågningar har varit mycket begränsat. Bearbetning av tidigare intressenter har skett som vanligt. Ett tvåårigt samarbetsavtal i etableringsfrågor har tecknats med Norrland Center AB, NCAB, från och med första september. Vid ett besök hos dem den tredje september drogs riktlinjerna upp för detta samarbete. Samtliga säljare på NCAB kommer att besöka kommunen 4-5 oktober och detta besök har planerats. Samarbetet mellan länets kommuner i Position Västernorrland har fortsatt med bland annat två möten. Formerna för ett eventuellt fortsatt samarbete under 2005 diskuteras för närvarande. Kommunerna är ännu inte mogna att ta ett beslut om en så kallad gemensam regional agency tillsammans med ISA. Den 9 september meddelade Fuji Color att man lägger ner sin verksamhet i Ånge. Med anledning av detta beslut har vi fört diskussioner med länsstyrelsen om gemensamma insatser. Bland annat har ett brev gått till statsråd Tomas Östros med ett förslag på att etablera ett så kallat migrationscentrum i Ånge, med uppgift att arkivera ljud- och bildmedia. Samma dag träffade utvecklingsenheten all personal på länsstyrelsens näringslivsenhet vid deras planeringskonferens i Torpshammar. Syftet med dagen var att lära känna varandra och öka kunskapen om vilka frågor respektive enhet hanterar. Marknadsföring Verksamheten för marknadsföring under perioden kan sammanfattas med följande: Produktion av tidningen Framtid Ånge nr 3, Varumärke Ånge kommun I linje med varumärkestänket har en hel del produkter producerats: Välkomstmappar har producerats och paketerats som kan användas som verktyg till potentiella inflyttare, nyinflyttade och andra ambassadörer för kommunen. Presentreklam (nyckelband, pennor), mässmaterial, fotografering av bilder till bildbank som vi kan använda fritt i marknadsföringen under kommande tre åren, insamling av och arbete med material till den kommande imagebroschyren. Inflyttningsaktiviteter: Hemvändarkvällen i Ånge, Fränsta styran i Fränsta och Gif08 nätverksträff i Stockholm, löpande bearbetning av presumtiva intressenter och nätverksträff med övriga inflyttningsledare i länet, tagit fram en presentation för immigranter som fått uppehållstillstånd och ska välja var i landet de vill bo = få de att bo kvar i Ånge kommun. Kampanjer: Hem till byn för att fånga upp hemvändare och andra besökare runt om i kommunen under perioden. Förberedelse av annonskampanj i Stockholm kopplad till varumärket. Media: löpande kontakter med framförallt lokala journalister med pressmeddelanden. Intervju med radio kopplat till varumärket. Hemsidan uppdateras löpande med aktuell och lämplig information kopplat till inflyttning och andra delar i projektet.

6 ÅNGE KOMMUN Sida 6 (7) Tidsplan Befintligt företagande Delprojektet håller i stort sett upprättad tidsplan. Nyföretagande Delprojektet håller i stort sett upprättad tidsplan. Etablering Delprojektet håller i stort sett upprättad tidsplan. Marknadsföring Delprojektet håller i stort upprättad tidsplan. Nationell offentlig direktfinansiering ALMI direktfinansiering i vårt projekt har reviderats av Länsstyrelsen. Av ALMI justerad beräkning från projektstart bifogas i bilaga 1a. Informationsinsatser och skyltning av projektet Muntliga informationer om projektet äger rum vid kontakter. Samtliga annonser förses med EU:s och Länsstyrelsens logo. Dekaler på de projektanställdas dörrar upplyser om att EUprojekt pågår. Framtagna profilprodukter förses med logo. Frågor eller förändringar av projektet Ansökningsblankett har justerats efter beslut om godkännande av ansökt revidering av budget.

7 ÅNGE KOMMUN Sida 7 (7) Med vänliga hälsningar Lars Arkegren, projektledare befintligt företagande Sarah Holmlund, projektledare nyföretagande Gunilla Mellgren, projektledare etablering Anna Johansson, projektledare marknadsföring Sten-Ove Danielsson, kommunalråd

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION ÖREBRO 3 Innehåll Om BRO Organisationsschema Business Region Örebro Om Business Region Örebro 3 Ett år präglat av organisering 4 Ekonomi

Läs mer

2012-2014 Fast Track

2012-2014 Fast Track 2012-2014 Fast Track Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland.

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer