Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars Ert dnr Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03"

Transkript

1 ÅNGE KOMMUN Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars Ert dnr Y Verksamhetsmål och resultat Projektets mål är att uppnå ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag, uppnå en positiv attityd till företagande och utbildning, utveckla samverkans- och samarbetsformer. Befintligt företagande Övergripande mål Ge långsiktigt stabila företag Ge ökad samverkan Förbättrad lönsamhet och sysselsättning Ett stärkt, diversifierat och förnyat näringsliv Skapa företagssamverkan och nätverk Rådgivning och analys Kvantitativa mål Definiera och ta fram 8 potentiella tillväxtföretag per år Bidra till minst 8 arbetstillfällen per år Resultat Under perioden januari till och med mars har 140 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Rådgivning och analys har genomförts/genomförs vid sex företag där det kan finnas potential för tillväxt. Tio nya arbetstillfällen har skapats där vi på ett eller annat sätt bidragit.

2 ÅNGE KOMMUN Sida 2 (9 ) Nyföretagande Övergripande mål Stimulera och hjälpa till med start och utveckling av nya företag i Ånge kommun och därvid bredda och öka mångfalden i Ånge näringsliv. Att under projektperioden medverka till en rekrytering till nyföretagandet så att hög överlevnad kan uppnås. Att arbeta mot målgrupper på kort och lång sikt för rekrytering och att starkt samverka med skola, näringsliv och organisationer. Delmål Alla som startar egna företag i kommunen ska veta företagandets villkor Stimulera företagsstarter inom för kommunen nya branscher Undvika företagsstarter inom i kommunen överetablerade branscher Minimera antalet nyföretagare som kommer på obestånd Skapa bra företagsklimat i kommunen Arbeta mot ett entreprenörskapskoncept typ OFB Ökat och intensifierat samarbete med Företagsamhet i skolan Kvantitativa mål Att medverka till företagsstarter på årsbasis med målsättningen att ha en överlevnad på 90 %. (snitt överlevnaden i Västernorrland är %) Resultat Under perioden januari till mars så har 170 företagskontakter ägt rum. Antalet bokade rådgivningar har uppgått till 59 stycken. Under första kvartalet 2004 så har projektledaren medverkat till 4 företagsstarter. Under perioden har sju frukostmöten för nyföretagare hållits med 68 deltagare. Under dessa möten har olika organisationer eller företag delat med sig av sina kunskaper vad gäller möjligheter och svårigheter när man startar företag. Bankinformation, information om försäkringar, information från redovisningsbyråer och Länsstyrelsen har varit teman på frukostmötena. En eftermiddagsinformation där Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten informerade har också anordnats. 20 personer besökte denna aktivitet. När det gäller samarbetet med skola så är projektledaren involverad i planerandet av en mässa MittNavet där elever på låg och mellanstadiet får visa upp sin företagsamhet. Under perioden så har projektledaren också deltagit i Ung Företagsamhets lokala styrgruppsmöten. För att öka förståelsen för samarbete skola näringsliv så besöktes en konferens i Linköping med temat lärande för livet (skola näringsliv) tillsammans med projektledaren för företagsamhet i skola, representanter från skolor och Ånge kommuns humanistiska nämnd.

3 ÅNGE KOMMUN Sida 3 (9 ) Etablering Delprojektets mål är att rekrytera nya företag till kommunen. Tillväxt i befintliga företag och nyföretagandet räcker inte för att bibehålla antalet arbetstillfällen i kommunen. Målet för indikatorerna under treårsperioden är att åtta företag etablerar sig och att totalt 50 nya arbetstillfällen nyskapas. Under perioden har ett företag beslutat att etablera sig i kommunen. Marknadsföring Den övergripande målsättningen för projektet är lyfta fram och skapa incitament för att vilja arbeta, leva och bo i Ånge kommun. För marknadsföringen innebär det: Att sätta Ånge kommun på kartan. Att verka för en större inflyttning än utflyttning. Att få de som redan bor i kommunen att se möjligheter i jobb och levnadsvillkor så att de fortsätter att bo kvar här. Att nå ut externt till olika definierade målgrupper som kan vara intressanta att fånga upp i ledet att uppnå ökad inflyttning. Resultatet under perioden januari till mars 2004 har varit följande: Produktion av tidningen Framtid Ånge nr Uppdatering av databas en enkät har skickats ut till det externa registret för att fånga upp intresse för ev återflyttning till kommunen och uppdatering av adressuppgifter mm. Förberedelse, genomförande och uppföljning av EU-mässa Mål 1 i Sundsvall. Utbildning i databassystemet Access där kundregistret med potentiella inflyttare finns registrerade. Uppstart av samarbete med reklambyrån med fokus på profil och varumärke. Nätverksträffar med ansvariga för inflyttning i de andra kommunerna i länet. Styrgruppsmöte där förankring skett av tankarna kring hur vi arbetar med varumärket Ånge kommun. En viktig grund för arbetet framåt. Möte med journalist för reportage om inflyttning. Marknadsföring av gymnasieskolan Bobergsskolan internt och externt i kommunen med målet ökad inflyttning/sökanden av elever. Besök hos grannkommunen Bräcke för att ta del av deras erfarenheter kring inflyttning. Möte med leverantörer om TV-reklam. Aktivt arbete med att söka inflyttande läkare till Vårdcentralen i Fränsta. Pressmeddelande och invigning av bredbandsutbyggnad på Hussborgs Herrgård med resultat av medialt utrymme i båda lokaltidningarna. Deltagit på seminarie om företagsklimatet i Ånge. Hemvändarkampanj under perioden har fortsatt bearbetning skett av presumtiva inflyttare som kommit in från kampanjen.

4 ÅNGE KOMMUN Sida 4 (9 ) Periodens verksamheter och kostnader Befintligt företagande Under perioden januari till och med mars har 140 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Frukostmöten, lunchträffar och seminarier har genomförts med teman som Riskkapital, Nya förmånsrätter, Offentlig upphandling, information ang. nya regler för egen kontroll i företag totalt har dessa träffar under perioden samlat 30 personer. Har även under perioden tecknat samarbetsavtal mellan ett flertal företag. Besökt Norge med företag för att skapa samarbete inom industrin över gränsen. Hjälpt företag med patent och mönsterskyddsansökningar. Samrest med företag i marknadsförings syfte och även gjort marknadsupplägg. Projektet har också deltagit seminarium med teman Centrumutveckling genom svensk Handel, Skogens utveckling genom Inlandsdelegationen, Affärsöverlåtelser / generationsskiften genom Nutek, Trähusseminarium genom Y-wood, EU-mässa Sundsvall. Projektledaren har deltagit i två styrelsemöten för Ung Företagsamhet i Västernorrland, ett styrelsemöte i Företagsgruppen i Ånge, ett styrelsemöte i Ljunganstiftelsen, två möten med länets övriga Näringslivskontor där också Almi och Länsstyrelsen deltagit. Öppet Hus träffar har genomförts på tre platser i kommunen med totat c:a fem personer. Nyföretagande Under perioden januari till mars så har minst 170 stycken företagskontakter (telefonkontakter och företagsbesök) ägt rum och 59 rådgivningar till blivande företagare har hållits. Seminarier Ett inspirationsseminarium med Älgfarmaren Sune Häggmark har anordnats i samarbete med LRF:s projekt Våga Växa Västernorrland. Informationsträffar I februari månad så anordnades Öppet Hus på tre olika håll i kommunen. Med på dessa informationskvällar fanns förutom projektledarna för Framtid Ånge också representanter från ALMI, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Ånge kommun. Under perioden har kvällsinformation till intresserade nyföretagare hållits och en informationskväll rörande Rekrytering har anordnats tillsammans med Arbetsförmedlingen. En eftermiddagsinformation där Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten informerade nya och blivande företagare har också anordnats.

5 ÅNGE KOMMUN Sida 5 (9 ) Information har hållits till utbildningen Nyföretagarprocessen varannan vecka. Frukostmöten Under perioden har sju frukostmöten för nyföretagare med 68 deltagare hållits. Föredragshållare på dessa möten har varit representanter från Handelsbanken, Länsstyrelsen, försäkringsmäklare och redovisningsbyråer. Frukostmötena har varit mycket uppskattade eftersom deltagarna på ett relativt informellt sätt har fått ta del av information och lätt kunnat ställa frågor. Nyföretagarprocessen Under perioden har två omgångar av utbildningen Nyföretagarprocessen avslutats. Dessa utbildningar har haft 16 stycken deltagare. Konferenser/Mässor I januari så besöktes Forum för Småföretagsforsknings Småföretagsdagar i Örebro. Under dessa två dagar så presenterades mycket intressant forskning på området småföretagande/nyföretagande och många värdefulla kontakter knöts. I februari deltog projektledarna i Mål 1 mässan i Sundsvall. Detta var ett bra tillfälle att ta del av de projekt som bedrivs och har bedrivits i olika delar av länet. Under mars så besöktes Lärande för livet konferensen i Linköping tillsammans med Ånge kommuns projektledare för företagsamhet i skola, representanter från humanistiska nämnden och företagsamma lärare. Under denna konferens diskuterades många aspekter av samarbetet mellan näringsliv och skola och här skedde ett intressant utbyte av erfarenheter från olika regioner i Sverige. Under konferensen besöktes UF:s regionala mässa där projektledaren fick träffa många mycket företagsamma ungdomar samt uppleva ett stort antal nya affärsidéer. Övrigt I februari mötte projektledaren Birgitta Berggren på Kooperativ utveckling för att få mer information och kunskap om företagsformen ekonomiska föreningar. Ett antal möten och kontakter har hållits med representanter från LRF:s Våga Växa Projekt, representant från OFB och representanter från Ånge kommun angående möjligheten för gymnasieungdomar att kunna feriearbeta som sommarentreprenör. Många kontakter har hållits med Skattemyndighet och Försäkringsmäklare men eftersom detta koncept är relativt nytt och har många svårigheter har stötts på. I dagsläget är det oklart om detta koncept kommer att kunna genomföras under sommaren Projektledaren har deltagit i möten angående ett blivande Leader-liknande projekt i Västernorrland och Jämtlands län. Genomförandet av ett sådant projekt skulle kunna frigöra medel till nuvarande och blivande företagare. När det gäller samarbetet med skola så är projektledaren involverad i planerandet och genomförandet av mässan MittNavet tillsammans med Björkbackaskolans entreprenella råd.

6 ÅNGE KOMMUN Sida 6 (9 ) Tanken med denna mässa är att elever på låg och mellanstadiet får visa upp sin företagsamhet, och att skolornas fadderföretag får visa upp sig. Mässan kommer att gå av stapeln den 14 maj. Under perioden så har projektledaren också deltagit i Ung Företagsamhets lokala styrgruppsmöten. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och de gemensamma rådgivningarna under drop-intisdagarna har varit välbesökta och uppskattade. Denna samarbetsform kommer att fortlöpa. Etablering Antalet förfrågningar kring etableringar har varit mycket begränsat under perioden. Sedan tidigare aktuella prospekts har bearbetats för att förmå dem att fatta beslut om att fullfölja sina etableringsplaner. I februari månad beslöt Proffice att starta en teknisk support för en kund i Fränsta. Femton personer har utbildats och projektanställts. Proffice avtal med kunden omfattar en provperiod på tre månader från slutet på mars. Efter provperioden tar kunden ställning till om man vill fortsätta köpa supporttjänster från Proffice i Fränsta. Som tidigare redovisats beslöt sportreseföretaget Steve Perryman Sport Travel strax före jul att etablera sig i Fränsta. Under första kvartalet har personal utbildats. Driftsstart är planerad till april månad. Projektets behov och krav på etableringskonsult har diskuterats vid styrgruppens sammanträden 23/2 och 29/3. Under perioden har samarbetet kring etableringsfrågor mellan Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner börjat finna sina former. Projektledaren har deltagit på Inlandsdelegationens träkonferens om nya material, produkter och marknader den 11/3. Hon var även med på länsstyrelsens heldag Dialog och erfarenhetsutbyte mellan länets kluster och innovationssystem den 16/3. Marknadsföring Verksamheten för marknadsföring t o m december månad kan sammanfattas med följande: Marknadsarbete Uppstart av samarbete med reklambyrå. Utifrån ett uppstartsmöte har uppdrag givits till byrån att arbeta fram förslag på hur Ånge kommun kan marknadsföra sig som varumärke. En profil som vi ska kunna använda oss av på lång sikt i både vår interna och externa marknadskommunikation. En profil där vi bygger varumärke Ånge kommun i ledet att stå starka i konkurrensen och tydliggöra det vi erbjuder potentiella inflyttare.

7 ÅNGE KOMMUN Sida 7 (9 ) Uppdatering kunddatabas / potentiella inflyttare Utbildning i programmet Access där databasen ligger har genomförts. En aktivitet riktad till de som ligger i databasen och skett parallellt för att fånga upp tankegångar om ev återflytt samt att uppdatera kontaktuppgifter. Inflyttningskampanj Arbetet med att följa upp potentiella inflyttare fortgår löpande. Dessa integreras successivt i den databas som aktualiseras och byggs upp. Nertagning av delar av kampanjen som suttit uppe runt om i kommunen har påbörjats. Hemsidan Under perioden hålls sidan uppdaterad löpande genom bl a senaste numret av Framtid Ånge tidningen. Media Bearbetning och kontakter med media sker löpande. I princip uteslutande med lokal press. Möte har dock skett med en journalist med fokus på reportage om inflyttning. Pressmeddelande om invigning av bredband på företaget Hussborgs Herrgård och Konferens har genomförts. Båda lokala tidningarna var på plats. Se bifogade pressklipp. Annonsering Annonsering har skett kopplat till Kom Närmare kampanjen där vi profilerar Ånge kommun som attraktiv att bo, leva och flytta till. Här har vi fångat upp olika media som fokuserat på ämnet om inflyttning, leva och bo. Trycksaker Framtid Ånge nr Genom arbetet med tidningen har möten skett med olika företag och organisationer runt om i kommunen. Genom tidningen når vi ut både externt och internt med en aktuell bild av kommunen. I nr har vi valt att lyfta fram Bobergsskolan och deras internationella konferens Global Classroom som äger rum i juni i år. För att hålla kopplingen till det internationella valde vi att återspegla även företag som arbetar internationellt och som har sin bas här i kommunen. Aktuella case av nyinflyttade och nystartade företag finns också med. Från enkäterna som skickades ut (beskrivet ovan) så har många positiva kommentarer framkommit om tidningen. Aktiviteter och möten Möten i samband med EU-mässan Mål 1 har skett. Gymnasieskolan i ledet att hjälpa Bobergsskolan att profilera sig i konkurrensen om gymnasieelever har möten skett. Det fick även följdmöten som effekt med två intresseföreningar i kommunen. Möten har skett med lokala företagare främst kopplat till intervjuarbete med tidningen. Möte med journalist för reportage om inflyttning till Ånge. Styrgruppsmöte förankring av varumärke Ånge kommun. Nätverksmöten med övriga inflyttningsledare i länet.

8 ÅNGE KOMMUN Sida 8 (9 ) Leverantörsmöten gällande bl a tv-reklam. Möten med vårdcentralsansvarig i arbetet med att få läkare att flytta in och arbeta på Fränsta vårdcentral. Möte med inflyttningsservice ansvarig i Bräcke kommun. Tidsplan Befintligt företagande Delprojektet följer i stort sett upprättad tidsplan. Nyföretagande Delprojektet följer i stort sett upprättad tidsplan. Etablering Delprojektet följer i stort sett upprättad tidsplan. Marknadsföring Delprojektet följer i stort upprättad tidsplan. I och med förankring av profilen för hur vi kan arbeta med varumärke Ånge kommun kan vi fokusera mer framöver på konkreta produktioner och kampanjer Nationell offentlig direktfinansiering Den nationella offentliga direktfinansieringen består av ALMI Företagspartners rådgivningsinsatser för företagen i kommunen. Informationsinsatser och skyltning av projektet Muntliga informationer om projektet äger rum vid kontakter. Samtliga annonser förses med EU:s samt Länsstyrelsens loggor. Dekaler på projektanställdas kontorsdörrar ger tydligt besked om att EU-projekt pågår. Frågor eller förändringar av projektet Vid någon av kommande rekvisitioner för året kommer vi att återkomma om begäran av smärre justering mellan kostnadsslagen lokalkostnad investering övriga kostnader. Just nu har vi en mer omfattande begäran om omfördelning av medel liggande hos Länsstyrelsen, som ännu inte är behandlad.

9 ÅNGE KOMMUN Sida 9 (9 ) Med vänliga hälsningar Lars Arkegren, projektledare befintligt företagande Sarah Holmlund, projektledare nyföretagande Gunilla Mellgren, projektledare etablering Anna Johansson, projektledare marknadsföring Sten-Ove Danielsson, kommunalråd

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-06-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december 2005. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december 2005. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-03-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer