Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler"

Transkript

1 Dyskalkyli & Matematik Björn Adler

2 Björn Adler 2014 Varför kan man inte räkna?

3 Vad kan vi göra åt detta? Vad ska man undvika? Björn Adler 2014

4 Olika former av matematiksvårigheter Akalkyli Dyskalkyli Allmänna matematiksvårigheter Pseudodyskalkyli Björn Adler 2014

5 Dyskalkyli - kännetecken Normalbegåvade Arbetar långsamt med tal & siffror Hjälp på bara låg nivå misslyckas Ojämn i prestationer Leder till frustration Syns också i vardagen Björn Adler 2014

6 Dyskalkyli Kognitivt handikapp precis som dyslexi & AD/HD Problem med Number sense Neurologiskt inbegrips båda hemisfärerna, dock vanligast vänster 5-6% Heriditet Björn Adler 2014

7 Dyskalkyli Under första skolåren syns problem; - tillämpning av basala aritmetiska fakta Vid 10-års ålder syns problem; - använda och återge överinlärd information Vid 12-års ålder syns problem; - visualisera, se relationer och mönster OBS! Oftast inte alla dessa problem hos samma elev Björn Adler 2014

8 Dyskalkyli Problem automatisera tal/sifferfakta Problem arbetsminne Problem förmåga att se mängd Sammantagen bild: Problem med Känsla för tal/siffror Björn Adler 2014

9 Problem automatisera tal/sifferfakta Syns tydligt i fingerräknande av ensiffriga eller enkla tvåsiffriga tal Svårt att komma ihåg enkla sifferfakta som multiplikationstabellerna Svårt att hämta enkla sifferfakta ur minnet Svårt att snabbt röra sig längs tallinjen och avgöra skillnaden mellan tal Björn Adler 2014

10 Problem arbetsminne Syns i problem med visuo-spatial översiktskarta dvs problem med att visualisera t ex tallinjen OBS! Svårigheter att snabbt hämta även enkla sifferfakta belastar arbetsminnet Björn Adler 2014

11 Problem förmåga att se mängd Syns i svårigheter att snabbt se mindre mängd/antal Problem gruppera i cluster Björn Adler 2014

12 Dyslexi Problem fonologisk medvetenhet Problem arbetsminne Problem ordmobilisering Björn Adler 2014

13 Dyskalkyli Elever med gott arbetsminne räknar som regel snabbt! (Gäller även läsning) OBS! Problem med arbetsminne är inte ensamt i första hand dyskalkyli eller dyslexi det är ett tillägg Björn Adler 2014

14 Forskningsläget Dyskalkyli & Dyslexi är olika problem (en del har både och) Dyskalkyli & ADHD är olika problem (några har både och) Dyskalkyli är automatiseringssvårigheter (hämta sifferfakta ur minnet) Dyskalkyli omfattar problem med numerositet (problem med tals värde) Dyskalkyli & Arbetsminne (en del dyskalkyliker har också problem med arbetsminnet) Björn Adler 2014

15 Björn Adler 2014 Dyskalkyli handlar om specifika svårigheter som ska mötas med specifika hjälpinsatser

16 Stoppa diskriminering av barn med inlärningssvårigheter Hur kan man undvika diskriminering av barn med särskilda inlärningssvårigheter såsom dysfasi, dyspraxi, dyslexi, dyskalkyli och ADHD? En majoritet av ledamöterna har undertecknat en skriftlig förklaring som föreslår åtgärder för att undvika "dyskriminering". Bland annat uppmanas kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp. Den 10 oktober 2007 förklarade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering att en majoritet av ledamöterna hade undertecknat den skriftliga förklaringen (412). Den antogs vid november månads plenarsammanträde (12 november 2007). Björn Adler 2014

17 Europaparlamentet: Parlamentet har antagit en skriftlig förklaring där man uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp (ADHD, dyskalkyli, dyslexi, dyspraxi och dysfasi). Vidare uppmanas kommissionen och rådet att främja bästa praxis när det gäller: tillgång till information, tidig kartläggning, screening, systematisk diagnostisering och behandling, effektiva pedagogiska strukturer, i vanlig eller särskild miljö, för barn, unga och unga vuxna, anpassade strukturer för integrering i arbetslivet,

18 Europaparlamentet

19 Diagnos ICD-10 DSM-5 FN/WHO APA

20 Forskning PubMed - Medline 23 milj artiklar/citeringar

21 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5 Standardavvikelser dvs här stanine skilj mellan Dyskalkyli och lågpresterande elever Tidig upptäckt innan skolstart - tecken - Förståelse av ordningstal som första, sista, andra, fjärde ( Förståelse tallinjen) - Talkonstans ( Betydelse för förmåga att tänka omvänt som t ex 1+ =2) - Arbetsminne - Logiskt tänkande Många elever har specifika inlärningssvårigheter - Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken Spatialt tänkande viktigt vid arbete med matematiken - Hjärtat i allt matematiskt tänkande t ex arbete med mental tallinje och numerositet Dyskalkyli a dysconnection syndrome Genetikens roll vid dyskalkyli Frontalloberna - Viktig del vid nya uträkningar. OBS! Speciell roll vid t ex subtraktion Intraparietala sulci (IPS) är viktig vid lärande av nya fakta Björn Adler 2008

22 Forskning & Dyskalkyli Interventioner - Flertalet interventioner handlar om träning av grundläggande numerisk förmåga - Arbete med grundläggande numerisk förmåga ger tydligare resultat än t ex arbete med problemlösningsstrategier - Korta, avgränsade interventioner är mer effektiva än de som löper över längre tid som t ex 1 år - Lärarledda interventioner är mer effektiva än datoriserade träningsprogram A metaanalysis by Kroesbergen and van Luit of 58 interventional studies among primary-school pupils Björn Adler 2008

23 ICD-10 FN/WHO Senaste version 1 jan 2011 OBS! Ny version 2017 DSM-5 OBS! Gäller från maj 2013 APA/USA Björn Adler 2014

24 Nytt i DSM-5 Neurodevelopmental Disorders Intellektuell Utvecklingsstörning Kommunikationsstörning Autismspektrastörning ADHD/ADD Specifika Inlärningssvårigheter Motorisk störning 319 (F70) (F80) 299 (F84) 314 (F90) (F81) (F82) Björn Adler 2014

25 315 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Björn Adler 2014

26 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Specificera i grad av svårigheter: *Lindrig *Måttlig *Svår Björn Adler 2014

27 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande Problem med förståelse av tal, storhet och jämförelser mellan tal. Räknar på fingrarna även för att lägga till ensiffriga tal istället för att hämta sifferfakta ur minnet som skolkamraterna gör. Går vilse mitt i en aritmetisk uträkning och kan ändra tillvägagångssätt (procedur). 6. Svårt med matematiskt resonerande Har stora svårigheter att tillämpa matematiska begrepp, fakta eller tillvägagångssätt (procedur) när han/hon löser kvantitativa problem. Björn Adler 2014

28 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts. B. Lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kronologisk ålder och utbildningsnivå och yrkesarbete mätt med individuellt administrerade- och standardiserade test C. Problemen börjar i skolåren C. Problemen kan inte förklaras av -intellektuell utvecklingsstörning -sensoriskt (syn-och hörselproblem) -neurologisk störning -bristande skolgång/undervisning Björn Adler 2014

29 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Björn Adler 2014

30 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Dyskalkyli Björn Adler 2014

31 315 Specifika Inlärningssvårigheter Dyscalculia is an alternative term used to refer to a pattern of difficulties characterized by problems processing numerical information, learning arithmetic facts and performing accurate or fluent calculations. If dyscalculia is used to specify this particular pattern of difficulties, it is important also to specify any additional difficulties that are present, such as difficulties with math reasoning or word reading accuracy. OBS! Samma princip gäller dyslexi Björn Adler 2014

32 ICD-10 Huvuddiagnossystemet över hela världen F 81.0 Specifika lässvårigheter dyslexi F 81.1 Specifika stavningssvårigheter dysortografi F 81.2 F 81.3 F Specifika svårigheter avseende aritmetiska färdigheter dyskalkyli Blandad inlärningsstörning avseende skolrelaterade färdigheter Problem med skriftlig uttrycksförmåga Björn Adler 2014

33 ICD-10 Huvuddiagnossystemet DSM-5 Tillägg och ev förtydliganden Björn Adler 2014 OBS! Diagnossystemen är vägledande

34 Kommunscreening i matematik En pedagogisk kartläggning består av tre steg: Screening på klassnivå/kommunnivå Individuell kartläggning av utvalda elever Hjälpinsatser och utvärdering av denna Vi föreslår följande grundmodell för kommunscreening i matematik: Testmaterial Genomförandeperiod ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen - skolstarten Färdighetstest i Matematik version A Vårterminen april eller maj ÅK 2 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version B Höstterminen ÅK 4 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version C Höstterminen Talserier i Matematik Höstterminen ÅK 7 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Gymn ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen KomVux Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D eller E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Björn Adler

35 KOMMUNEXEMPEL:

36 Dyskalkyli & Matematik Hjälpinsatser Kompensera Reducera Lindra Björn Adler

37 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Matematik = Olika kognitiva byggstenar OBS! Först en ordentligt kartläggning och sedan träning Björn Adler

38 Dyskalkyli & Matematik Automatisering Öva i intervallform Hög uppmärksamhet Mkt korta pass Björn Adler

39 Dyskalkyli & Matematik Ibland bra hjälpinsatser att: Inte arbeta med tal/siffror Minska ner antalet övningsuppgifter Björn Adler

40 Björn Adler Ominlärning

41 Dyskalkyli & Matematik Motivationsarbete Neutralitet Vi får se hur det blir Satsa på kunnande Öka nyfikenhet & glädje Utmana gamla vanor Belöna efteråt Björn Adler

42 Kognitivt förhållningssätt Varje lektion sammanfattas av eleven: Vad har jag arbetat med? Hur har jag arbetat? Vad har arbetet gett för resultat? Hur kan man sammanfatta dagens arbete? Vad har jag vunnit för segrar? Vad kommer jag speciellt ihåg? Björn Adler

43 Segerboken Med hjälp av en segerbok kan eleven själv beskriva de framsteg han/hon gjort: En segerbok hjälper eleven att minnas sina segrar En segerbok beskriver elevens framsteg En segerbok utmanar gamla uppfattningar att han/hon inte kan En segerbok gör eleven mycket delaktig i sin egen utveckling En segerbok ligger som grund för positiva belöningar En segerbok bidrar till att höja elevens motivation Björn Adler

44 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Björn Adler

45 Dyskalkyli & Matematik Byggstenarna 1. Tal och siffror 2. Talbegrepp 3. Antalsuppfattning 4. Schema för tal 5. Arbetsminne och uppmärksamhet 6. Perception 7. Spatial förmåga 8. Planeringsförmåga 9. Tidsuppfattning 10.Logik och problemlösning Björn Adler

46 Dyskalkyli & Matematik Principerna Först en pedagogisk utredning och sedan Kognitiv Träning PRINCIPER: Arbete individuellt, en dusch om dagen Fokus på att öva det som är svårt för eleven Detaljerade mål för övningarna Arbete i intervallform med hög uppmärksamhet = effektivt Arbete på 80 % maxnivå Avgränsad övningsperiod t ex 5 veckor Björn Adler

47 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Det finns tio unika siffror Skriva tal med siffror Skriva tal med bokstäver Arbeta med jämna tal, ojämna tal Arbete med tal i positionssystemet Kombinera samma siffror till olika tal: Rangordna tal utifrån värde/storlek Björn Adler

48 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Positionssystemet i tabellform hundratusental tiotusental tusental hundratal tiotal ental Björn Adler

49 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Numerositet är central i matematiken mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Björn Adler

50 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Adam är längre än Calle men kortare än Erik Bertil är längre än Adam David är kortare än Calle Erik är längre än Bertil Vem är näst längst? Vem är kortast? Björn Adler

51 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Jämförelseord tung - tyngre tyngst lätt - lättare lättast mycket - mer - mest tjock - tjockare tjockast många - fler flest smal - smalare - smalast lång - längre - längst hög - högre - högst stor - större - störst liten/litet - mindre - minst snabb - snabbare snabbast långsam - långsammare - långsammast få - färre - färst bred - bredare bredast kort - kortare - kortast låg - lägre - lägst Björn Adler

52 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Språkliga instruktioner 1. Sätt ett A under den andra fyrkanten 2. Sätt en etta ovanför den näst sista fyrkanten 3. Sätt ett E under den fyrkant som är i mitten 4. Sätt en femma ovanför den första fyrkanten 5. Sätt ett C under den sista fyrkanten 6. Sätt en trea ovanför den fyrkant som kommer efter den första 7. Sätt ett B under den fjärde fyrkanten 8. Sätt en fyra ovanför den fyrkant som är längst upp 9. Sätt ett D under den fyrkant som är längst till vänster 10. Sätt en tvåa ovanför den fyrkant som är längst till höger Björn Adler

53 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Öva ordningstal Björn Adler

54 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Aritmetiska tecken Sätt in rätt tecken i respektive räkneoperation 6 2 = = = = 10 Björn Adler

55 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Samma antal Räkna gärna utan tal och siffror Björn Adler

56 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Lika med Räkna gärna utan tal och siffror Gör lika antal streck på båda sidor om likhetstecknet I I I I I I I I I = I I III III I I I I Björn Adler

57 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Tal och antal Para ihop samma antal III I IIIIII IIII IIIIIIII II IIIIIIIII Björn Adler

58 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Göra eget talsystem Hur skriver man 759? Hur skriver man 925? Björn Adler 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 20 = 50 = 100 = 200 = 700 =

59 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Konstruera tallinjer tallinjer med udda tal tallinjer med jämna tal tallinjer med intervall 5 dvs tallinjer med intervall 10 dvs tallinjer med intervall 25 dvs tallinjer med intervall 100 dvs tallinjer med intervall 500 dvs tallinjer med intervall 1000 dvs tallinjer med decimaltal dvs 0,1 0,2 0,3 0,4... tallinjer med negativa tal dvs Björn Adler

60 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Ordna tal utifrån olika principer 1. Från minsta till största tal 2. Från största till minsta tal 3. Jämna tal och udda tal var för sig Björn Adler

61 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Sammanbind talen utifrån olika principer Björn Adler

62 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Komplettera tallinjer Björn Adler

63 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Arbetspärm Tallinjeträning Arbetspärm Babakus Björn Adler

64 Tallinjeträning Dyskalkyli Björn Adler, Kognitivt Centrum

65 Dyskalkyli Forskning There is a growing consensus that the neuropsychological underpinnings of developmental dyscalculia (DD) are a genetically determined disorder of 'number sense', a term denoting the ability to represent and manipulate numerical magnitude nonverbally on an internal number line. von Aster MG, Shalev RS Artikel: Number development and developmental dyscalculia (2007) Även artikel: A disassociation between physical and mental number bisection in developmental dyscalculia (2010) Ashkenazi S, Henik A Björn Adler, Kognitivt Centrum

66 Dyskalkyli Forskning Developmental dyscalculia (DD) is a specific learning disability that affects the acquisition of mathematical skills in children with normal intelligence and age-appropriate school education (prevalence 3-6%). One essential step in the development of mathematical understanding is the formation and automated access to a spatial representation of numbers. Many children with DD show a deficient development of such a mental number line. Kucian K, Grond U, Rotzer S, Henzi B, Schönmann C, Plangger F, Gälli M, Martin E, von Aster M. Artikel: Mental number line training in children with developmental dyscalculia (2011) Björn Adler, Kognitivt Centrum

67 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning: Kartlägg innan start även nivå och färdighet Strukturerad träning i tydliga steg och nivåer min träning per dag 5 veckors träningsperiod Utvärdera träningen Björn Adler, Kognitivt Centrum

68 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning (2): 0 inte alltid längst till vänster ej alltid räkna i steg målet är att mentalisera tallinjen arbeta med räkneremsor Björn Adler, Kognitivt Centrum

69 Tallinjer Kognitiv Träning Arbeta med: Tal Antal Mängd Björn Adler, Kognitivt Centrum

70 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

71 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

72 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

73 Övningsdel 1 talområde 1-21 Multiplikation Tallinjer Kognitiv Träning 4 5 = 1 ggr 2 ggr 3 ggr 4 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

74 Övningsdel 1 talområde 1-21 Division Tallinjer Kognitiv Träning 16 4 = Delat 4 ggr Delat 3 ggr Delat 2 ggr Delat 1 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

75 Dyskalkyli & Matematik Sammanfattning Björn Adler

76 Dyskalkyli & Matematik Dyskalkyli är möjligt att arbeta vinnande med! Björn Adler

77 Dyskalkyli & Matematik Specifika svårigheter ska mötas med specifika hjälpinsatser Björn Adler

78 Dyskalkyli & Matematik Vid specifika svårigheter måste man kompensera för vissa kognitiva brister (de tio byggstenarna i matematik) Björn Adler

79 Dyskalkyli & Matematik Vinna segrar! Björn Adler

80 Dyskalkyli & Matematik TACK för fina dagar tillsammans! Björn Adler

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även Björn Adler 2008 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5

Läs mer

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström Räkna med dem som räknar på fingrarna. Malmö 25/10 2014 Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton Gunne Bergström Svårigheten känd i mer än 100 år Europaparlamentet 2007 Vändning 2008 Dyskalkyli finns det? Ingvar

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Dyskalkyli & Matematik En handbok i dyskalkyli NU-förlaget Förord Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag. Den finns i samtalet om hur man

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Matematiksvårigheter en trasslig historia

Matematiksvårigheter en trasslig historia Matematiksvårigheter en trasslig historia Föreläsning 4/5 Helena Roos Vad är matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter är ett relativt begrepp, vi ställer elevers kunskaper i matematik i relation till

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Dyskalkyli. Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå. Johan Sandell. Dyscalculia. Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle

Dyskalkyli. Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå. Johan Sandell. Dyscalculia. Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Dyskalkyli Dyscalculia Johan Sandell Lärarexamen 90 hp Matematik och lärande 2011-12-21 Examinator: Leif Karlsson

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Nationella BUP-kongressen 2015-04-21 Martina Hedenius Institutionen för neurovetenskap/logopedi Uppsala universitet Språk och läsförmåga varierar

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Lokala arbetsplaner Stoby skola

Lokala arbetsplaner Stoby skola Lokala arbetsplaner Stoby skola Rev. 080326 Innehållsförteckning Lokala arbetsplaner Stoby skola... 1... 1 Lokal arbetsplan Engelska... 3 År 1...3 År 2...3 År 3...3 År 4-5...4 Lokal arbetsplan Matematik...

Läs mer

OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens utbildningskonferens 2014 4 april 2014. Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna

OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens utbildningskonferens 2014 4 april 2014. Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna Språkliga svårigheter under skolåldrarna Astrid Frylmark Leg logoped OM SPRÅKSTÖRNING Ur en dyslexidefinition från IDA En lite känd funktionsnedsättning Dyslexi är en av flera, distinkta inlärningssvårigheter.

Läs mer

Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik.

Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik. Ett kärnämne i ord och siffror. Vad visar forskningen? Birgitta Rudenius 1 Matematikämnet livslångt lärande. * Intresse * Motivation * Nyfikenhet * Matematiksvårigheter Vad säger forskningen? 2 Kärnämnet

Läs mer

Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas?

Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas? Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas? Gunilla Carlsson Kendall, Leg.psykolog Gunilla.carlsson- kendall@provivus.se www.provivus.se Vad kan leda Lll a? eleven får skolsvårigheter?

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens dag om språkstörning 13 januari 2014. Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna

OM SPRÅKSTÖRNING. Sv Dyslexiföreningens dag om språkstörning 13 januari 2014. Astrid Frylmark 1. Språkliga svårigheter under skolåldrarna Språkliga svårigheter under skolåldrarna OM SPRÅKSTÖRNING Ur en dyslexidefinition från IDA En lite känd funktionsnedsättning Dyslexi är en av flera, distinkta inlärningssvårigheter. Det är en specifik,

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Inte behörig till gymnasiet 14.000 ungdomar/år Misslyckande för eleven, skolan eller kanske något vi får acceptera?

Inte behörig till gymnasiet 14.000 ungdomar/år Misslyckande för eleven, skolan eller kanske något vi får acceptera? Inte behörig till gymnasiet 14.000 ungdomar/år Misslyckande för eleven, skolan eller kanske något vi får acceptera? Ulla Ek Leg. Psykolog/psykoterapeut professor Många mänskliga egenskaper och kännetecken

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 Handbok Niilo Mäki Institutet, 2011 Koponen, T., Salminen, J., Aunio, P., Polet, J., & Hellstrand, H. LukiMat - Bedömning av lärandet: Identifiering

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?

Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Den 7:e nordiska kongressen om dyslexipedagogik 2014 Stockholm, augusti 2014 Pekka Niemi Åbo universitet Medarbetare: Marja-Kristiina

Läs mer

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AST Neuropsykiatriskt tillstånd, där genetiska faktorer och miljöfaktorer under graviditet och

Läs mer

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan Matematik - en handlingsplan för grundskolan april 2015 Inledning Bland förskolans, förskoleklassens och grundskolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god

Läs mer

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen 1 Barn och ungdomar med ADHD Översikt av föreläsningen 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Flickor och pojkar 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

Psykiska funktionshinder och kognition

Psykiska funktionshinder och kognition Psykiska funktionshinder och kognition Vaasa 13.11 2014 Leif Berg, verksamhetsledare Pol.mag/Leg.psykoterapeut Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry- Anhörigas stöd för mentalvården,

Läs mer

Datorspel med agenter som lär sig matematik utan symboler. Lena Pareto Högskolan Väst

Datorspel med agenter som lär sig matematik utan symboler. Lena Pareto Högskolan Väst Datorspel med agenter som lär sig matematik utan symboler Lena Pareto Högskolan Väst 1 Idé: matematik i ny förklädnad koncept: positiva tal negativa tal decimal systemet addition subtraktion multiplikation

Läs mer

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Anders Westermark, leg logoped Resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten 15 september 2015 Resurscenter

Läs mer

3-5 Miniräknaren Namn:

3-5 Miniräknaren Namn: 3-5 Miniräknaren Namn: Inledning Varför skall jag behöva jobba med en massa bråk, multiplikationstabeller och annat när det finns miniräknare som kan göra hela jobbet. Visst kan miniräknare göra mycket,

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: Matematik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska

Läs mer

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20

Räkneflyt. Addition och Subtraktion. Färdighetsträning i matte. Talområde 11-20 Räkneflyt Addition och Subtraktion område 11-20 Färdighetsträning i matte Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Innehållsförteckning Introduktion 2-3 Räkneflyt är kopplat till Lgr11 och Diamant 7 Förståelse

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA?

FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? Vissa vardagsaktiviteter involverar i högre grad arbetsminnet och om de görs regelbundet och intensivt kan de möjligtvis hjälpa till att träna

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD

Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD Att samarbeta kring barn och ungdomar med ADHD Agneta Hellström Sinus AB www.sinus.se 121122 Agneta Hellström 1 Om samarbete 121122 Agneta Hellström 2 Varför behöver vi samarbeta kring barn med ADHD? Barn

Läs mer

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna.

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna. NYFIKEN PÅ BRA SPELAPPAR FÖR BARN? På Leksands bibliotek kan du gratis prova roliga och pedagogiska appar för barn testade, utvalda och rekommenderade av PappasAppar.se. Det finns två ipad:s på barnavdelningen

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED?

Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED? Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED? 1 En situation från ett klassrum E: Blir x 3 x 5 = 2x 15? L: Nej, x 3 x 5 blir x 8. E: Jaha, då förstår jag!

Läs mer

Svårt att läsa och skriva

Svårt att läsa och skriva It och appar när läsningen glappar Idor Svensson IKEL Svårt att läsa och skriva Dyslexi = Huvudproblem för barn och vuxna Avkoda = Kunna läsa bokstäver (sätta samman till ord) och ord Kirkegaard Skriva

Läs mer

Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop?

Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? av Ingvar Lundberg & Görel Sterner Artikeln har publicerats i tidningen Dyslexi, nr 3, 2004. Ingvar Lundberg är professor i psykologi med inriktning

Läs mer

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ADHD. - i skolan. Gunilla Svanfeldt. www.atvidaberg.se BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADHD - i skolan Gunilla Svanfeldt Är extremt beroende av stimulans utifrån för att inte tröttna En tendens att reagera på allt utan urskillning, reflektion eller eftertanke Svårighet att styra och reglera

Läs mer

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30 Att leda särskola 2015 SIGYS konferens, Växjö Mening, makt och utbildning delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning Föreläsningens struktur I. Utgångspunkter, begrepp II. Studien III.

Läs mer

Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning

Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning Alternativa verktyg en - pedagogisk utmaning Idor Svensson Linnéuniversitet Alternativa Verktyg = AV???? Lärverktyg Arbetsverktyg???? Pedagogiska verktyg???? Assistive Technology = AT KOMPENSATORISKA HJÄLPMEDEL????????

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna läsa? Vad ska jag prata om? 2013-05-27

Varför är det viktigt att kunna läsa? Vad ska jag prata om? 2013-05-27 Annika Dahlgren Sandberg Institutionen för kliniska vetenskaper, avd för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet ABC annika@huh.se Vad

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Dyskalkyli finns det?

Dyskalkyli finns det? Dyskalkyli finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal Ingvar Lundberg & Görel Sterner Layout: Anders Wallby Illustrationer: Anette Jahnke, Anders Wallby och författarna, NCM

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Likhetstecknet i årskurs 1

Likhetstecknet i årskurs 1 Likhetstecknet i årskurs 1 Arbetet har utförts i tre årskurs 1:or på Knutbyskolan, Tullgårdsskolan och Hökarängsskolan. Val av område Vi valde att arbeta kring likhetstecknet eftersom det har en grundläggande

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Pedagogisk bedömning

Pedagogisk bedömning Stödmaterial till mall Pedagogisk bedömning Inför mottagande i gymnasiesärskolan Stödmaterial Pedagogisk bedömning Den pedagogiska bedömningen syftar till att ge svar på frågan om eleven har förutsättningar

Läs mer

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå

Datorprogram SCREENING. Manual. C-nivå Datorprogram SCREENING Manual C-nivå Sigrid Madison Torbjörn Madison 2004 1 INNEHÅLL sid Installation 1 Målgrupp 2 Rapportgeneratorn 4 Exempel på övningar i programmet: -bil. 1 Igelkotten -bil. 2 Roliga

Läs mer

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom?

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur är vardagen?-vad lärare och andra bör veta Sanna Gröndahl, pedagogisk handledare susanna.grondahl@karkulla.fi Det som avviker, och därmed är onormalt, måste

Läs mer

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison

DatahjÅlpmedel. Äversikt. Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Sigrid Madison Gian Medri Margareta Medri TorbjÇrn Madison Äversikt DatahjÅlpmedel Se mäjligheterna Évervinn svårigheterna FrÄgor: Sigrid Madison TorbjÅrn Madison Danska vägen 42 226 39 Lund Hemsida:madison.sida.nu

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande tikk Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte

Läs mer

Begåvning och begåvningsbedömning hos barn med kommunikativa funktionshinder

Begåvning och begåvningsbedömning hos barn med kommunikativa funktionshinder Begåvning och begåvningsbedömning hos barn med kommunikativa Annika Dahlgren Sandberg Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Barn med typisk utveckling Försenad utveckling Typisk utveckling för

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

Autism en introduktion

Autism en introduktion Autism en introduktion SvenOlof Dahlgren svenolof@huh.se Ulrika Långh ulrika.langh@sll.se DIAGNOSTIK Brytningstid: Två diagnostiska system ICD-10 (WHO:s) och DSM 5 (APA) som inte är matchade med varandra

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer