Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler"

Transkript

1 Dyskalkyli & Matematik Björn Adler

2 Björn Adler 2014 Varför kan man inte räkna?

3 Vad kan vi göra åt detta? Vad ska man undvika? Björn Adler 2014

4 Olika former av matematiksvårigheter Akalkyli Dyskalkyli Allmänna matematiksvårigheter Pseudodyskalkyli Björn Adler 2014

5 Dyskalkyli - kännetecken Normalbegåvade Arbetar långsamt med tal & siffror Hjälp på bara låg nivå misslyckas Ojämn i prestationer Leder till frustration Syns också i vardagen Björn Adler 2014

6 Dyskalkyli Kognitivt handikapp precis som dyslexi & AD/HD Problem med Number sense Neurologiskt inbegrips båda hemisfärerna, dock vanligast vänster 5-6% Heriditet Björn Adler 2014

7 Dyskalkyli Under första skolåren syns problem; - tillämpning av basala aritmetiska fakta Vid 10-års ålder syns problem; - använda och återge överinlärd information Vid 12-års ålder syns problem; - visualisera, se relationer och mönster OBS! Oftast inte alla dessa problem hos samma elev Björn Adler 2014

8 Dyskalkyli Problem automatisera tal/sifferfakta Problem arbetsminne Problem förmåga att se mängd Sammantagen bild: Problem med Känsla för tal/siffror Björn Adler 2014

9 Problem automatisera tal/sifferfakta Syns tydligt i fingerräknande av ensiffriga eller enkla tvåsiffriga tal Svårt att komma ihåg enkla sifferfakta som multiplikationstabellerna Svårt att hämta enkla sifferfakta ur minnet Svårt att snabbt röra sig längs tallinjen och avgöra skillnaden mellan tal Björn Adler 2014

10 Problem arbetsminne Syns i problem med visuo-spatial översiktskarta dvs problem med att visualisera t ex tallinjen OBS! Svårigheter att snabbt hämta även enkla sifferfakta belastar arbetsminnet Björn Adler 2014

11 Problem förmåga att se mängd Syns i svårigheter att snabbt se mindre mängd/antal Problem gruppera i cluster Björn Adler 2014

12 Dyslexi Problem fonologisk medvetenhet Problem arbetsminne Problem ordmobilisering Björn Adler 2014

13 Dyskalkyli Elever med gott arbetsminne räknar som regel snabbt! (Gäller även läsning) OBS! Problem med arbetsminne är inte ensamt i första hand dyskalkyli eller dyslexi det är ett tillägg Björn Adler 2014

14 Forskningsläget Dyskalkyli & Dyslexi är olika problem (en del har både och) Dyskalkyli & ADHD är olika problem (några har både och) Dyskalkyli är automatiseringssvårigheter (hämta sifferfakta ur minnet) Dyskalkyli omfattar problem med numerositet (problem med tals värde) Dyskalkyli & Arbetsminne (en del dyskalkyliker har också problem med arbetsminnet) Björn Adler 2014

15 Björn Adler 2014 Dyskalkyli handlar om specifika svårigheter som ska mötas med specifika hjälpinsatser

16 Stoppa diskriminering av barn med inlärningssvårigheter Hur kan man undvika diskriminering av barn med särskilda inlärningssvårigheter såsom dysfasi, dyspraxi, dyslexi, dyskalkyli och ADHD? En majoritet av ledamöterna har undertecknat en skriftlig förklaring som föreslår åtgärder för att undvika "dyskriminering". Bland annat uppmanas kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp. Den 10 oktober 2007 förklarade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering att en majoritet av ledamöterna hade undertecknat den skriftliga förklaringen (412). Den antogs vid november månads plenarsammanträde (12 november 2007). Björn Adler 2014

17 Europaparlamentet: Parlamentet har antagit en skriftlig förklaring där man uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp (ADHD, dyskalkyli, dyslexi, dyspraxi och dysfasi). Vidare uppmanas kommissionen och rådet att främja bästa praxis när det gäller: tillgång till information, tidig kartläggning, screening, systematisk diagnostisering och behandling, effektiva pedagogiska strukturer, i vanlig eller särskild miljö, för barn, unga och unga vuxna, anpassade strukturer för integrering i arbetslivet,

18 Europaparlamentet

19 Diagnos ICD-10 DSM-5 FN/WHO APA

20 Forskning PubMed - Medline 23 milj artiklar/citeringar

21 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5 Standardavvikelser dvs här stanine skilj mellan Dyskalkyli och lågpresterande elever Tidig upptäckt innan skolstart - tecken - Förståelse av ordningstal som första, sista, andra, fjärde ( Förståelse tallinjen) - Talkonstans ( Betydelse för förmåga att tänka omvänt som t ex 1+ =2) - Arbetsminne - Logiskt tänkande Många elever har specifika inlärningssvårigheter - Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken Spatialt tänkande viktigt vid arbete med matematiken - Hjärtat i allt matematiskt tänkande t ex arbete med mental tallinje och numerositet Dyskalkyli a dysconnection syndrome Genetikens roll vid dyskalkyli Frontalloberna - Viktig del vid nya uträkningar. OBS! Speciell roll vid t ex subtraktion Intraparietala sulci (IPS) är viktig vid lärande av nya fakta Björn Adler 2008

22 Forskning & Dyskalkyli Interventioner - Flertalet interventioner handlar om träning av grundläggande numerisk förmåga - Arbete med grundläggande numerisk förmåga ger tydligare resultat än t ex arbete med problemlösningsstrategier - Korta, avgränsade interventioner är mer effektiva än de som löper över längre tid som t ex 1 år - Lärarledda interventioner är mer effektiva än datoriserade träningsprogram A metaanalysis by Kroesbergen and van Luit of 58 interventional studies among primary-school pupils Björn Adler 2008

23 ICD-10 FN/WHO Senaste version 1 jan 2011 OBS! Ny version 2017 DSM-5 OBS! Gäller från maj 2013 APA/USA Björn Adler 2014

24 Nytt i DSM-5 Neurodevelopmental Disorders Intellektuell Utvecklingsstörning Kommunikationsstörning Autismspektrastörning ADHD/ADD Specifika Inlärningssvårigheter Motorisk störning 319 (F70) (F80) 299 (F84) 314 (F90) (F81) (F82) Björn Adler 2014

25 315 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Björn Adler 2014

26 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Specificera i grad av svårigheter: *Lindrig *Måttlig *Svår Björn Adler 2014

27 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande Problem med förståelse av tal, storhet och jämförelser mellan tal. Räknar på fingrarna även för att lägga till ensiffriga tal istället för att hämta sifferfakta ur minnet som skolkamraterna gör. Går vilse mitt i en aritmetisk uträkning och kan ändra tillvägagångssätt (procedur). 6. Svårt med matematiskt resonerande Har stora svårigheter att tillämpa matematiska begrepp, fakta eller tillvägagångssätt (procedur) när han/hon löser kvantitativa problem. Björn Adler 2014

28 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts. B. Lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kronologisk ålder och utbildningsnivå och yrkesarbete mätt med individuellt administrerade- och standardiserade test C. Problemen börjar i skolåren C. Problemen kan inte förklaras av -intellektuell utvecklingsstörning -sensoriskt (syn-och hörselproblem) -neurologisk störning -bristande skolgång/undervisning Björn Adler 2014

29 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Björn Adler 2014

30 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Dyskalkyli Björn Adler 2014

31 315 Specifika Inlärningssvårigheter Dyscalculia is an alternative term used to refer to a pattern of difficulties characterized by problems processing numerical information, learning arithmetic facts and performing accurate or fluent calculations. If dyscalculia is used to specify this particular pattern of difficulties, it is important also to specify any additional difficulties that are present, such as difficulties with math reasoning or word reading accuracy. OBS! Samma princip gäller dyslexi Björn Adler 2014

32 ICD-10 Huvuddiagnossystemet över hela världen F 81.0 Specifika lässvårigheter dyslexi F 81.1 Specifika stavningssvårigheter dysortografi F 81.2 F 81.3 F Specifika svårigheter avseende aritmetiska färdigheter dyskalkyli Blandad inlärningsstörning avseende skolrelaterade färdigheter Problem med skriftlig uttrycksförmåga Björn Adler 2014

33 ICD-10 Huvuddiagnossystemet DSM-5 Tillägg och ev förtydliganden Björn Adler 2014 OBS! Diagnossystemen är vägledande

34 Kommunscreening i matematik En pedagogisk kartläggning består av tre steg: Screening på klassnivå/kommunnivå Individuell kartläggning av utvalda elever Hjälpinsatser och utvärdering av denna Vi föreslår följande grundmodell för kommunscreening i matematik: Testmaterial Genomförandeperiod ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen - skolstarten Färdighetstest i Matematik version A Vårterminen april eller maj ÅK 2 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version B Höstterminen ÅK 4 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version C Höstterminen Talserier i Matematik Höstterminen ÅK 7 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Gymn ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen KomVux Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D eller E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Björn Adler

35 KOMMUNEXEMPEL:

36 Dyskalkyli & Matematik Hjälpinsatser Kompensera Reducera Lindra Björn Adler

37 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Matematik = Olika kognitiva byggstenar OBS! Först en ordentligt kartläggning och sedan träning Björn Adler

38 Dyskalkyli & Matematik Automatisering Öva i intervallform Hög uppmärksamhet Mkt korta pass Björn Adler

39 Dyskalkyli & Matematik Ibland bra hjälpinsatser att: Inte arbeta med tal/siffror Minska ner antalet övningsuppgifter Björn Adler

40 Björn Adler Ominlärning

41 Dyskalkyli & Matematik Motivationsarbete Neutralitet Vi får se hur det blir Satsa på kunnande Öka nyfikenhet & glädje Utmana gamla vanor Belöna efteråt Björn Adler

42 Kognitivt förhållningssätt Varje lektion sammanfattas av eleven: Vad har jag arbetat med? Hur har jag arbetat? Vad har arbetet gett för resultat? Hur kan man sammanfatta dagens arbete? Vad har jag vunnit för segrar? Vad kommer jag speciellt ihåg? Björn Adler

43 Segerboken Med hjälp av en segerbok kan eleven själv beskriva de framsteg han/hon gjort: En segerbok hjälper eleven att minnas sina segrar En segerbok beskriver elevens framsteg En segerbok utmanar gamla uppfattningar att han/hon inte kan En segerbok gör eleven mycket delaktig i sin egen utveckling En segerbok ligger som grund för positiva belöningar En segerbok bidrar till att höja elevens motivation Björn Adler

44 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Björn Adler

45 Dyskalkyli & Matematik Byggstenarna 1. Tal och siffror 2. Talbegrepp 3. Antalsuppfattning 4. Schema för tal 5. Arbetsminne och uppmärksamhet 6. Perception 7. Spatial förmåga 8. Planeringsförmåga 9. Tidsuppfattning 10.Logik och problemlösning Björn Adler

46 Dyskalkyli & Matematik Principerna Först en pedagogisk utredning och sedan Kognitiv Träning PRINCIPER: Arbete individuellt, en dusch om dagen Fokus på att öva det som är svårt för eleven Detaljerade mål för övningarna Arbete i intervallform med hög uppmärksamhet = effektivt Arbete på 80 % maxnivå Avgränsad övningsperiod t ex 5 veckor Björn Adler

47 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Det finns tio unika siffror Skriva tal med siffror Skriva tal med bokstäver Arbeta med jämna tal, ojämna tal Arbete med tal i positionssystemet Kombinera samma siffror till olika tal: Rangordna tal utifrån värde/storlek Björn Adler

48 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Positionssystemet i tabellform hundratusental tiotusental tusental hundratal tiotal ental Björn Adler

49 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Numerositet är central i matematiken mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Björn Adler

50 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Adam är längre än Calle men kortare än Erik Bertil är längre än Adam David är kortare än Calle Erik är längre än Bertil Vem är näst längst? Vem är kortast? Björn Adler

51 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Jämförelseord tung - tyngre tyngst lätt - lättare lättast mycket - mer - mest tjock - tjockare tjockast många - fler flest smal - smalare - smalast lång - längre - längst hög - högre - högst stor - större - störst liten/litet - mindre - minst snabb - snabbare snabbast långsam - långsammare - långsammast få - färre - färst bred - bredare bredast kort - kortare - kortast låg - lägre - lägst Björn Adler

52 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Språkliga instruktioner 1. Sätt ett A under den andra fyrkanten 2. Sätt en etta ovanför den näst sista fyrkanten 3. Sätt ett E under den fyrkant som är i mitten 4. Sätt en femma ovanför den första fyrkanten 5. Sätt ett C under den sista fyrkanten 6. Sätt en trea ovanför den fyrkant som kommer efter den första 7. Sätt ett B under den fjärde fyrkanten 8. Sätt en fyra ovanför den fyrkant som är längst upp 9. Sätt ett D under den fyrkant som är längst till vänster 10. Sätt en tvåa ovanför den fyrkant som är längst till höger Björn Adler

53 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Öva ordningstal Björn Adler

54 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Aritmetiska tecken Sätt in rätt tecken i respektive räkneoperation 6 2 = = = = 10 Björn Adler

55 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Samma antal Räkna gärna utan tal och siffror Björn Adler

56 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Lika med Räkna gärna utan tal och siffror Gör lika antal streck på båda sidor om likhetstecknet I I I I I I I I I = I I III III I I I I Björn Adler

57 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Tal och antal Para ihop samma antal III I IIIIII IIII IIIIIIII II IIIIIIIII Björn Adler

58 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Göra eget talsystem Hur skriver man 759? Hur skriver man 925? Björn Adler 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 20 = 50 = 100 = 200 = 700 =

59 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Konstruera tallinjer tallinjer med udda tal tallinjer med jämna tal tallinjer med intervall 5 dvs tallinjer med intervall 10 dvs tallinjer med intervall 25 dvs tallinjer med intervall 100 dvs tallinjer med intervall 500 dvs tallinjer med intervall 1000 dvs tallinjer med decimaltal dvs 0,1 0,2 0,3 0,4... tallinjer med negativa tal dvs Björn Adler

60 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Ordna tal utifrån olika principer 1. Från minsta till största tal 2. Från största till minsta tal 3. Jämna tal och udda tal var för sig Björn Adler

61 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Sammanbind talen utifrån olika principer Björn Adler

62 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Komplettera tallinjer Björn Adler

63 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Arbetspärm Tallinjeträning Arbetspärm Babakus Björn Adler

64 Tallinjeträning Dyskalkyli Björn Adler, Kognitivt Centrum

65 Dyskalkyli Forskning There is a growing consensus that the neuropsychological underpinnings of developmental dyscalculia (DD) are a genetically determined disorder of 'number sense', a term denoting the ability to represent and manipulate numerical magnitude nonverbally on an internal number line. von Aster MG, Shalev RS Artikel: Number development and developmental dyscalculia (2007) Även artikel: A disassociation between physical and mental number bisection in developmental dyscalculia (2010) Ashkenazi S, Henik A Björn Adler, Kognitivt Centrum

66 Dyskalkyli Forskning Developmental dyscalculia (DD) is a specific learning disability that affects the acquisition of mathematical skills in children with normal intelligence and age-appropriate school education (prevalence 3-6%). One essential step in the development of mathematical understanding is the formation and automated access to a spatial representation of numbers. Many children with DD show a deficient development of such a mental number line. Kucian K, Grond U, Rotzer S, Henzi B, Schönmann C, Plangger F, Gälli M, Martin E, von Aster M. Artikel: Mental number line training in children with developmental dyscalculia (2011) Björn Adler, Kognitivt Centrum

67 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning: Kartlägg innan start även nivå och färdighet Strukturerad träning i tydliga steg och nivåer min träning per dag 5 veckors träningsperiod Utvärdera träningen Björn Adler, Kognitivt Centrum

68 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning (2): 0 inte alltid längst till vänster ej alltid räkna i steg målet är att mentalisera tallinjen arbeta med räkneremsor Björn Adler, Kognitivt Centrum

69 Tallinjer Kognitiv Träning Arbeta med: Tal Antal Mängd Björn Adler, Kognitivt Centrum

70 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

71 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

72 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

73 Övningsdel 1 talområde 1-21 Multiplikation Tallinjer Kognitiv Träning 4 5 = 1 ggr 2 ggr 3 ggr 4 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

74 Övningsdel 1 talområde 1-21 Division Tallinjer Kognitiv Träning 16 4 = Delat 4 ggr Delat 3 ggr Delat 2 ggr Delat 1 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

75 Dyskalkyli & Matematik Sammanfattning Björn Adler

76 Dyskalkyli & Matematik Dyskalkyli är möjligt att arbeta vinnande med! Björn Adler

77 Dyskalkyli & Matematik Specifika svårigheter ska mötas med specifika hjälpinsatser Björn Adler

78 Dyskalkyli & Matematik Vid specifika svårigheter måste man kompensera för vissa kognitiva brister (de tio byggstenarna i matematik) Björn Adler

79 Dyskalkyli & Matematik Vinna segrar! Björn Adler

80 Dyskalkyli & Matematik TACK för fina dagar tillsammans! Björn Adler

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Dyskalkyli finns det?

Dyskalkyli finns det? Dyskalkyli finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal Ingvar Lundberg & Görel Sterner Layout: Anders Wallby Illustrationer: Anette Jahnke, Anders Wallby och författarna, NCM

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Det brukar vara så här långt!

Det brukar vara så här långt! forskning om undervisning och lärande nr 13 67 Det brukar vara så här långt! En jämförande studie om kritiska drag för elevers uppfattning av tallinjen M Björk & G Pettersson Berggren Hur elever i år 2

Läs mer

Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9

Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9 Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, avancerad nivå 15 högskolepoäng Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9 The significance

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop?

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Läsförståelse för delaktighet

Läsförståelse för delaktighet Självständigt arbete speciallärarprogrammet, 15 hp Läsförståelse för delaktighet - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Birgitta

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Abakus- något att räkna med?

Abakus- något att räkna med? Abakus- något att räkna med? En studie av räkneramen abakus användning bland elever med grav synskada i årskurs 1-6 Marianne Eng Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Specialpedagogik,

Läs mer

Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen?

Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen? Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen? En studie av fyra texter från fyra myndigheter Lena Olsson Kihl Handledare: Agneta Lantz Magisteruppsats år 2005 Institutionen för Tema Tema Kommunikation

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING 2012 2013 Planen antagen av skolledningen 2012-10-02 PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING Utifrån arbetslagens kommentarer

Läs mer

Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik.

Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik. Ett kärnämne i ord och siffror. Vad visar forskningen? Birgitta Rudenius 1 Matematikämnet livslångt lärande. * Intresse * Motivation * Nyfikenhet * Matematiksvårigheter Vad säger forskningen? 2 Kärnämnet

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år

Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år Samband mellan barns fysiska aktivitet och hyperaktivitet/adhd i åldern 4-6 år En litteraturstudie Carolina Granfors Examensarbete Vård Förnamn Efternamn 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer