Matematiksvårigheter en trasslig historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematiksvårigheter en trasslig historia"

Transkript

1 Matematiksvårigheter en trasslig historia Föreläsning 4/5 Helena Roos

2 Vad är matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter är ett relativt begrepp, vi ställer elevers kunskaper i matematik i relation till våra nationella mål och styrdokument. Olika forskare definierar begreppet olika, de är dock överrens om att det består av två olika delar: Allmänna specifika svårigheter som har Primära sekundära orsaker

3 Termer relaterade till matematiksvårigheter Olof Magne har upprättat en förteckning över termer relaterade till matematiksvårigheter och särskilda utbildningsbehov i matematik för att man ska förstå komplexiteten inom ämnet.

4 Hur ser matematiksvårigheter ut? Svårigheter att plocka fram saker ur minnet tillräckligt snabbt. Räknar på fingrarna långt efter att andra barn har slutat med det. Svårt att läsa talen rätt, 87 blir 78 Saknar strategier för problemlösning Svårt att lyssna på gemensamma instruktioner och arbeta självständigt Glömmer att ha rätt saker till nästa lektion eller lämna viktiga lappar Svårt med att passa tider och lära sig klockan Svårt att arbeta fritt efter schema Svårt att planera sitt eget arbete Oordning i väska, bänk och på sitt rum Kan inte hantera pengar Kan inte läsa kartan Kan inte sitt telefonnummer eller sin portkod Allt detta är vanliga saker som alla elever har med sig, men man ska vara uppmärksam om eleven har nästan alla symtom.

5 Orsaksförklaringar till varför elever hamnar i matematiksvårigheter Medicinska/neurologiska ADHD, Asbergers Psykologiska ansträngning, ångest, koncentration Sociologiska - miljöfaktorer Didaktiska felaktig undervisning, ensidig färdighetsträning Elevens arbetsinsats Det är knappast meningsfullt att reducera orsaken till den ena eller andra förklaringsmodellen. Det är viktigt att uppfatta matematiksvårigheter flerdimensionellt det kan finnas många orsaker till varför en elev hamnar i svårigheter.

6 Dyskalkylibegreppet - definitioner dyskalkyli (nylat. dyscalculi a, av dys- och lat. ca lculus, eg. 'räknesten', 'räkning'), specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan. Källa: Nationalencyklopedin ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. Dyskalkylektiker kan ha svårighet med att förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt kunna greppa tal samt ha svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska procedurer. Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de det mekaniskt och utan självförtroende. Källa: Butterworth&Yeo 2010, Defention av Dyskalkyli av DES, Department for Educattion and Skills. Forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli innebär en bristfällig taluppfattning som er sig tillkänna i svårigheter i mycket basala och elementära numeriska färdigheter.. Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det?, 2009

7 Dyskalkyli hur avgränsar vi det? Är definitionerna tillräckligt skarpa? Kan vi se prevalensen (hur vanligt det är) utifrån de existerande diagnostiska kriterierna och instrumenten? Hur förhåller vi oss till Dyskalkylibegreppet och avgränsningarna? I vilken relation står begreppet matematiksvårigheter till begreppet dyskalkyli?

8 Arv och miljö vad ger matematiksvårigheter? Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det?, 2009

9 Hitta elevens svårigheter och styrkor Kartläggning En allsidig kartläggning av eleven som också inrymmer sociala och emotionella sidor. Kartläggning av matematikkunskaper testas rätt saker? Risken är uppenbar att man mäter det som är lätt att mäta och inte det som är viktigt att mäta! Vägen till svaret är oftast det som är intressant. Uppföljning över tid är viktigt. Riktade insatser insatser mot de områden där barnet uppvisar svårigheter Kompensation På vilka sätt kan man kompensera för elevens svårigheter? Lindring av följder Låt eleven tala om det som är svårt och frustrerande, sätt ord på problemet.

10 Hur kan vi hjälpa? Allmänna matematiksvårigheter Konkretion Stimulans små delmål Omväxling Den matematiska kommunikationen Tid Källa: Malmer, Bra matematik för alla, 2002 Time on task val av uppgift, förståelse eller färdighetsträning Motivation och självbild Källa: Lundberg-Sterner, Dyskalkyli finns det? 2010

11 Hur kan vi hjälpa? Specifika matematiksvårigheter undervisningen ska : Bygga på förståelse Vara välstrukturerad Uppmuntra elevernas aktiva deltagande Vara sådan att matematikinlärningen blir en positiv upplevelse Läraren ska: Vara uppmuntrande och positiv Ge eleverna tid att tänka Variera matematiklektionerna Strukturera svårigheterna Ge eleverna rätt sorts hjälp Vara planerad men flexibel Källa: Butterworth & Yeo, 2010

12 Strukturerad undervisning enligt Butterworth Undervisa grundläggande kunskap Undervisa i väldigt små progressiva steg Försiktigt begränsa alla krav på att minnas. Undervisa intensivt och cykliskt Vägled från det konkreta till det abstrakta

13 Hur kan vi hjälpa? Specifika matematiksvårigheter fortsättning Övningar där vi arbetar med talen genom att laborera med dem. Ex. talet 8. Hur kan vi bygga upp det? Hur blir det om vi dubblerar det? Osv. Exponering för siffror och talfakta att elever får möta medvetet valda övningar som tränar den grundläggande taluppfattningen Erfarenhet av uppgifter där man resonerar Erfarenhet av spatial sätt att arbeta med siffror och tal. NUMICON - från England. Matematik med alla sinnen. Gedigen lärarhandledning. Interventionsmaterial hur man kan arbeta med elever i stora svårigheter. LIBERs förlag. Nästan det enda didaktiska interventionsmaterial som finns.

14 Transformationer mellan olika uttrycks- och representationsformer i matematik För elever med inlärningssvårigheter kan det vara särskilt betydelsefullt att undervisningen rör sig från det mer konkreta till det abstrakta. Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det? 2010

15 Exempel på transformationer i matematik Laborativa modeller Skrivna symboler ½ Bilder Omvärldssituationer Talade symboler en halv

16 Översättningsled - representationsformer KONKRET ABSTRAKT Samtal Bilder materiel

17 Tänkbara samband Elever som har både läs och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter kan ha svårigheter som är oberoende av varandra. Gemensamma bakomliggande orsaker. Sekundära svårigheter, problem med matematiken uppstår som en följd av läs och skrivsvårigheter. Krav på skriftspråklig kompetens

18 intelligens Dåligt arbetsminne Fonologiska problem Svårt med automatisering Regelrigiditet ADHD Matematiksvårigheter Läs och skrivsvårigheter Inget direkt samband mellan matematiksvårigheter och lässvårigheter, men gemensamma bakomliggande faktorer som gör att båda typerna av svårigheter kan uppträda samtidigt hos en elev. Lundberg, Sterner Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr3/2004

19 Svårighet att läsa Avkodningen går långsamt, texten (problemets) innehåll går förlorat. Symbolerna är svårtolkade och texten i matematiska uppgifter är mycket komprimerade och praktiskt taget varje ord är meningsbärande.

20 Svårighet att skriva Symbolsvårigheter t. ex. + och -, < >, 1 och 7, 3 och 8, 6 och 9. Likheter i uttal t. ex. 17 och 70, 13 och 30. Trean hörs först och skrivs därför först. Omkastningar av bokstäver och siffror, t. ex. 26 och 62 Svårt vid algoritmräkning där eleverna tvingas att ändra arbetsriktning (höger till vänster)

21 MATTEBEGREPP PÅ 18 SPRÅK modersmal.skolverket.se/ content/article/7/17 gå in på mattebegrepp under onlineresurser webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken.

22 Långtidsminne arbetsminne Elever med LoS behöver mer tid, tydligare undervisning och matematiska samtal LÅNGTIDSMINNE BUFFERT fornologiskt arbetsminne enheter får plats i arbetsminnet samtidigt. Barn med dåligt arbetsminne tar lång tid på sig att utveckla ordförrådet. INPUT VERBALT ELLER VISUELLT.

23 Arbetsminnets roll enligt Braddley (2000) Centrala exekutiven (uppmärksamhet) Visuellaspatiala skissblocket Episodiska bufferten Fornologiska bufferten Långtidsminnet Man har dock börjat ifrågasätta Braddleys modell med olika komponenter i arbetsminnet. Istället tänker man att arbetsminnet är en aktiv del av långtidsminnet. Forskningen om räknesvårigheter har dock inte beaktat dessa nya tendenser i forskningen. Lundberg & Sterner, 2009

24 Dåligt arbetsminne leder till många kritiska situationer, vilka? Läsa och skriva Komma ihåg instruktioner Multiplikationstabellen Standardalgoritmer Forskning kring multiplikationstabellen och dyslektiker (Miles) har kommit fram till att dyslektiker behöver uppleva samband och mönster i tabellen, inte endast minnesträning.

25 Individnivå Kartläggning ur olika perspektiv Gruppnivå Organisationsnivå

26 Varför Kartläggning? Se undervisningens effekt Undersöka om eleven förstår det man vill förmedla Se om arbetssättet är lämpligt för alla Hitta den primära orsaken Se hinder och möjligheter Se elevens aktuella kunskap i avsikt att individualisera för att optimera inlärning

27 Hur kan kartläggning hjälpa? Precisa och förebyggande insatser kan reducera LD (Learning Disabilities) med upp till 70%. (Lyon et. al. 2002)

28 Olika perspektiv KATEGORISKT Elev med svårigheter Fokus på vad eleven inte kan Reparera RELATIONELLT Elev i svårigheter Fokus på vad eleven kan Ta bort hinder

29 Reflektioner kring matematiksvårigheter Hur hanterar vi elever med dåligt arbetsminne? Hur ser vi på muntlig och skriftlig matematik i relation till elever i matematiksvårigheter? Hur kan vi underlätta för elever med läs och skrivsvårigheter som också uppvisar problem med matematiken?

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se MATEMATIKSVÅRIGHETER DYSKALKYLI Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se Susanna Vuorela, Studerande, Komvux Sundsvall susanna.vuorela@skola.sundsvall.se 2008-09-22

Läs mer

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Vad ska man ha matematik till? Vardagslivet Yrkeslivet Skönheten och konsten Underbart att veta att det finns räcker inte det+ LGR11 Undervisningen ska

Läs mer

Lässvårigheter och lärande i matematik. Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter?

Lässvårigheter och lärande i matematik. Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter? Lässvårigheter och lärande i matematik Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter? Dyslexi En funktionsnedsättning i det fonologiska systemet Svårigheter att hantera språkets minsta byggstenar - Ordavkodning

Läs mer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Återkoppling Minnet Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Långtidsminnet Arbetsminnet Läs- och skrivsvårigheter och arbetsminnet Duvan Hur tränar man arbetsminnet? - studieteknik

Läs mer

En litteraturstudie utifrån Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik Björn Jakobsson bjojak-0@student.luth.se 2003-10-19 PÄP404

En litteraturstudie utifrån Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik Björn Jakobsson bjojak-0@student.luth.se 2003-10-19 PÄP404 En litteraturstudie utifrån Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik Björn Jakobsson bjojak-0@student.luth.se 2003-10-19 PÄP404 Grundskollärare sve/eng 4-9 Luleå Tekniska Universitet 1 2 För att

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Christina Gunnarsson Hellberg Leg. logoped Konsultativt stöd Vad är läsning? Läsning = Avkodning x Förståelse L = A x F Avkodningsförmåga Fonologisk Barnet använder

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även Björn Adler 2008 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5

Läs mer

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se MATEMATIKSVÅRIGHETER DYSKALKYLI Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se Susanna Vuorela, Studerande, Komvux Sundsvall SannaV@horse-mail.com 2011-06-23 Agneta Marsell

Läs mer

Kunskap om samband mellan lässvårigheter

Kunskap om samband mellan lässvårigheter görel sterner Lässvårigheter och räknesvårigheter Här presenteras några exempel på hur specialundervisning i matematik kan läggas upp med tanke på svårigheter kopplade till fonologi, arbetsminne, automatiseringsprocesser

Läs mer

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler Arbetsminnes- testutbildning Neuropsykolog Björn Adler Innehåll Arbetsminnet (teori) Arbetsminnestestet Praktiskt arbete -testet Didaktik (teori) Praktiskt arbete - hjälparbetet Summering Arbetsminnet

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter En sambandsstudie gällande några specialpedagogers uppfattningar

Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter En sambandsstudie gällande några specialpedagogers uppfattningar Beteckning: Akademin för teknik och miljö Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter En sambandsstudie gällande några specialpedagogers uppfattningar Hanna Albertsson Ht-2010 15 hp Grundläggande

Läs mer

Nationella prov i läsförståelse och matematik 17,7 % av eleverna i grundskolan nådde inte målen för godkänt i läsförståelse på nationella provet 2010

Nationella prov i läsförståelse och matematik 17,7 % av eleverna i grundskolan nådde inte målen för godkänt i läsförståelse på nationella provet 2010 Nationella prov i läsförståelse och matematik 17,7 % av eleverna i grundskolan nådde inte målen för godkänt i läsförståelse på nationella provet 2010 (matematik 17,5 %). PISA 17,4 % av eleverna presterar

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING. Elevhälsoteamet Lagersbergsskolan 2012-08-22

LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING. Elevhälsoteamet Lagersbergsskolan 2012-08-22 LAGERSBERGSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR LÄS-,SKRIV- OCH MATEMATIKUTVECKLING Mål vi uppmärksammar och stödjer aktivt de elever som är i behov av särskilt stöd vi har en gemensam helhetssyn där eleverna respekteras

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Dyskalkyli & Matematik En handbok i dyskalkyli NU-förlaget Förord Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag. Den finns i samtalet om hur man

Läs mer

Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi. Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg

Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi. Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg Läs och skrivsvårigheter är inte synonymt med dyslexi Ur boken Barn utvecklar sitt språk 2010) redaktörer Louise Bjar och Caroline Liberg Dyslexi vad är det? Dyslexi innebär bl.a. svårigheter att urskilja

Läs mer

INKLUDERING I MATEMATIK vad kan det vara?

INKLUDERING I MATEMATIK vad kan det vara? INKLUDERING I MATEMATIK vad kan det vara? Helena Roos Linnaeus University Matematiksvårigheter en pedaogisk utmaning 9 september 2016, Stockholm Syfte med föreläsningen Syftet med föreläsningen är att

Läs mer

Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande

Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande Ljungby 2009 02-03 Görel Sterner, Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) gorel.sterner@ncm.gu.se Om det inte är dyskalkyli vad är det då?

Läs mer

Matematiklyftet 2013/2014

Matematiklyftet 2013/2014 Matematiklyftet 2013/2014 Didaktiskt kontrakt Ruc 140522 AnnaLena Åberg 79 Matematiklärare 9 skolor? Elever 10 Rektorer 1 Förvaltningschef 2 Skolområdschefer 5 Matematikhandledare Hur ser ni på det didaktiska

Läs mer

Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter

Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter Per Berggren & Maria Lindroth 2012-03- 29 Lgr11 Matema+ska förmågor Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström Räkna med dem som räknar på fingrarna. Malmö 25/10 2014 Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton Gunne Bergström Svårigheten känd i mer än 100 år Europaparlamentet 2007 Vändning 2008 Dyskalkyli finns det? Ingvar

Läs mer

Räknesvårigheter och lässvårigheter

Räknesvårigheter och lässvårigheter NCM 7 maj 2007 Räknesvårigheter och lässvårigheter Ingvar Lundberg Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Föreläsningarna inrymmer En analys av sambandet mellan lässvårigheter och räknesvårigheter

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik

Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik En studie av fem pedagogers uppfattningar Christina Andersson & Jenny Dufvenberg Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program: Speciallärarprogrammet, SLP600 Nivå:

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information

Läs mer

MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G

MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G DEFINITION MATEMATIK matemati k (latin mathema tica (ars), av likabetydande grekiska mathēmatikē (te chnē), av ma thēma 'kunskap', 'läroämne'), en abstrakt

Läs mer

Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Vad är matematik? Matematiska processer

Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Vad är matematik? Matematiska processer Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Dokumentation från Matematikbiennalen 2008, Ingrid Olsson En deltagare påpekade att rubriken kunde misstolkas innan föreläsningen. Av den hoppas jag att

Läs mer

Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010

Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010 Barn och Familj 2011-02-02 Sammanställning av KAIF- Kartläggning i förskoleklass höstterminen 2010 Kartläggning i förskolklass genomförs under höstterminens första hälft, under veckorna 36-39. Testen innehåller

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning 6-10 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial

Läs mer

Taluppfattning. Talområde 0-5. Systematisk genomgång tal för tal. 2015 Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.

Taluppfattning. Talområde 0-5. Systematisk genomgång tal för tal. 2015 Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1. Taluppfattning Talområde 0-5 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo 19 Wendick-modellens träningsmaterial Wendick-modellen består av en serie med strukturerade träningsmaterial

Läs mer

Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen

Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen Åtgärdsprogram och bedömningar i åtgärdsprogramsprocessen Likvärdighet i skolan Palmius & Rådbrink 2014 1 Dagens webseminarium Likvärdighet och anpassning Anpassningar av kunskapskrav Anpassningar i bedömningen

Läs mer

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI

SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING. Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI SPRÅKSTÖRNING UTREDNING HANDLEDNING UTBILDNING Vi utreder också DYSLEXI OCH DYSKALKYLI Kyrkbacksgatan 13, 722 15 Västerås Tel 021-13 94 55, 070-546 11 46 Vad är språkstörning? Språkstörning eller specifika

Läs mer

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap Simon klarade skolan mot alla odds Fotografering, ljud- eller bildinspelning under föreläsningen är inte tillåtet. Presentationen är skyddad enligt upphovsrättslagen

Läs mer

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man?

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Dyslexi = specifika läs- och skrivsvårigheter Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Piteå 1 november 2016 Kontakt logoped@hanne.se www.hanne.se Logoped Hanne bokhyllor bibliotekarie lånedisk Ljud Ord

Läs mer

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken.

1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det stämmer. Motivera ditt val av tecken. Modul: Taluppfattning och tals användning. Del 3: Det didaktiska kontraktet Likhetstecknet Ingrid Olsson, fd lärarutbildare Mitthögskolan Läraraktivitet. 1. Skriv = eller i den tomma rutan, så att det

Läs mer

Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop?

Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? av Ingvar Lundberg & Görel Sterner Artikeln har publicerats i tidningen Dyslexi, nr 3, 2004. Ingvar Lundberg är professor i psykologi med inriktning

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen

Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen Innehållet detta utredningsmaterial måste vara så uppbyggt att det kan vara vägledande för dem som måste vidta åtgärder för att anpassa undervisning

Läs mer

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö

Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Den hjärnvänliga arbetsplatsen - kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Rapport från Arbetsmiljöverket, 2014:2 Sofia Nording, leg psykolog Stressrehabilitering Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Tema: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Språkstörning ur ett interaktivt perspektiv konsekvenser för lärande och utveckling ICF. Mötet? Kropp Aktivitet & Delaktighet Miljö

Språkstörning ur ett interaktivt perspektiv konsekvenser för lärande och utveckling ICF. Mötet? Kropp Aktivitet & Delaktighet Miljö Mötet? störning ur ett interaktivt perspektiv konsekvenser för lärande och utveckling Anna Liljestrand Leg psykolog Resurscenter tal och språk förskolekonferensen Hässleholm 2012-08-24 INRE YTTRE OSYNLIGT

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Matematikundervisning för elever med matematiksvårigheter

EXAMENSARBETE. Matematikundervisning för elever med matematiksvårigheter EXAMENSARBETE 2007:028 Matematikundervisning för elever med matematiksvårigheter Stina Lidberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Nationella BUP-kongressen 2015-04-21 Martina Hedenius Institutionen för neurovetenskap/logopedi Uppsala universitet Språk och läsförmåga varierar

Läs mer

Vad är dyskalkyli? det är möjligt att bli hjälpt? Södertörns högskola. Lärarutbildningen AOU 3

Vad är dyskalkyli? det är möjligt att bli hjälpt? Södertörns högskola. Lärarutbildningen AOU 3 Södertörns högskola Lärarutbildningen AOU 3 Vad är dyskalkyli? -En teoretisk-praktisk studie av dyskalkyli i skolan och om det är möjligt att bli hjälpt? C-Uppsats VT 2005 Av: Anna Andersson och Andrea

Läs mer

Jag tror att alla lärare introducerar bråk

Jag tror att alla lärare introducerar bråk RONNY AHLSTRÖM Variabler och mönster Det är viktigt att eleverna får förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Ett sätt att närma sig variabelbegreppet är via mönster som beskrivs med formler.

Läs mer

Matematik är lätt! Eller?

Matematik är lätt! Eller? Matematik är lätt! Eller? En intervjustudie med speciallärare om hur de beskriver matematiksvårigheter Patrik Belina Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogrammet

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNETS UTVECKLING OCH KOPPLING TILL ANDRA FÖRMÅGOR

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNETS UTVECKLING OCH KOPPLING TILL ANDRA FÖRMÅGOR FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNETS UTVECKLING OCH KOPPLING TILL ANDRA FÖRMÅGOR ARBETSMINNETS UTVECKLING Arbetsminnet utvecklas som mest mellan åldrarna 5 till 11 år. En fyraåring har ett relativt outvecklat arbetsminne

Läs mer

Lokal pedagogisk planering

Lokal pedagogisk planering Lokal pedagogisk planering RO/Skola: Rebbelberga skola Arbetsområde: Taluppfattning Ämne: Matematik Termin/År: ht 2013 Årskurs: 1 Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan: Genom undervisningen i ämnet

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Vad vet vi och hur hanterar vi den kunskapen?

Vad vet vi och hur hanterar vi den kunskapen? Vad vet vi och hur hanterar vi den kunskapen? Förgreningar dendriter 2-12 år Pruning ( ansning ) Myelinisering 0-25 år Hjärnans utveckling ej färdig förrän vid 25 år - frontalloben 6-13 år störst ökning

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

Vad kan vi i Sverige lära av Singapores matematikundervisning?

Vad kan vi i Sverige lära av Singapores matematikundervisning? Vad kan vi i Sverige lära av Singapores matematikundervisning? Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS. Deras framgångar har gjort att många andra

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla

En likvärdig utbildning för alla Barn som utmanar En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Britt-Lis Persson Linus Skarp Funktionsnedsättningar En diagnos är en indikation om en funktionsnedsättning och ska vara

Läs mer

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter.

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Minneslek Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller nio olika övningar, både visuella och auditiva. Svårighetsgraden

Läs mer

Det kan se så olika ut

Det kan se så olika ut ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Det kan se så olika ut Pedagogers uppfattningar angående matematiksvårigheter och särskilt stöd

Läs mer

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Syfte Denna matematikpolicy är framtagen i syfte att underlätta och säkerställa arbetet med barns och elevers matematiska utveckling på förskolorna och skolorna

Läs mer

Matematiksvårigheter/ dyskalkyli

Matematiksvårigheter/ dyskalkyli EXAMENSARBETE Hösten 2010 Lärarutbildningen 15 hp Matematiksvårigheter/ dyskalkyli Författare: Maria Fatahi Handledare: Kirsti Hemmi Examinator: Andreas Ryve Förord Jag vill tacka alla som ställt upp och

Läs mer

Sedan Söderbaumska skolan i Falun startade som en fristående grundskola

Sedan Söderbaumska skolan i Falun startade som en fristående grundskola R Breili, J Chrisander, A Jonsson & S Lundberg Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen Fyra kollegor beskriver hur ett arbetssätt med estetiska lärprocesser utvecklar matematikundervisningen.

Läs mer

Matematikutveckling i förskoleklassen

Matematikutveckling i förskoleklassen Glittmark, Magnusson, Olsson & Terner Matematikutveckling i förskoleklassen Som en konsekvens av att elever som får intensivundervisning i åk 9 visar stora brister i taluppfattning satsar Varbergs kommun

Läs mer

Lärarhandledningar kan i princip se ut hur som helst. Vissa innehåller mer

Lärarhandledningar kan i princip se ut hur som helst. Vissa innehåller mer Linda Ahl, Lena Hoelgaard & Tuula Koljonen Lärarhandledning för inspiration och kompetensutveckling Lärarhandledningar till matematikläromedel har stor potential. De kan stödja och inspirera läraren i

Läs mer

Wendick-modellens signum

Wendick-modellens signum Wendick-modellen Wendick-modellen Wendick-modellens signum Strukturerade material (wendick.se) Ren layout Tydliga mönster Små utvecklingssteg Tydlig och långsam progression Betonar vikten av baskunskaper/färdigheter

Läs mer

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning Talområde 10-20 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens träningsmaterial Wendick-modellen består av en serie med strukturerade träningsmaterial

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010)

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010) Definition av dyslexi (Lundberg, 00) När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande Svenska Dyslexiföreningen, Linköping oktober 06 Tema: Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning

Läs mer

E X A M E N S A R B E T E I N O M K U N S K A P S O M R Å D E T U T V E C K L I N G A V M A T E M A T I S K T Ä N K A N D E

E X A M E N S A R B E T E I N O M K U N S K A P S O M R Å D E T U T V E C K L I N G A V M A T E M A T I S K T Ä N K A N D E MULTIPLIKATIONS TABELLEN E X A M E N S A R B E T E I N O M K U N S K A P S O M R Å D E T U T V E C K L I N G A V M A T E M A T I S K T Ä N K A N D E HANDLEDARE: UTFÖRT AV: EXAMINATOR: PROGRAM: KIRSTI HEMMI

Läs mer

Dyslexirelaterade svårigheter i matematik

Dyslexirelaterade svårigheter i matematik Dyslexirelaterade svårigheter i matematik En studie om dyslektiker som är normalpresterande i matematik Beatrice Halldén Höstterminen 2014 Beatrice Halldén Institutionen för matematik och matematisk statistik

Läs mer

MATEMATIKSVÅRIGHETER

MATEMATIKSVÅRIGHETER Konferens den 14-15 mars 2016 Ingenjörshuset Stockholm MATEMATIKSVÅRIGHETER Tidigare upptäckt Forskning & dyskalkyli Motiverande undervisning Kognitiva inlärningsstrategier vid matematiksvårigheter senaste

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Laborationen ett måste

Laborationen ett måste Laborationen ett måste WIVI GUSTAFSSON Vi laborerar inte för laborationens egen skull. Laborationen skapar en gemensam upplevelsebakgrund till det språk som används på matematiklektionerna. Med några exempel

Läs mer

Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna i den pedagogiska vardagen.

Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna i den pedagogiska vardagen. Lässcreening Info om en undersökningsmetod Lässcreening B Adler, 2003 MANUAL Björn Adler, 2000 Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat

Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Vad säger forskningen om att ta till digitala hjälpmedel vid matematiksvårigheter och när är det

Läs mer

Elever i läs- och skrivsvårigheter i matematikundervisningen

Elever i läs- och skrivsvårigheter i matematikundervisningen Elever i läs- och skrivsvårigheter i matematikundervisningen Forskares resultat och lärares erfarenheter Sandra Eriksson Sandra Eriksson Ht 2011 Examensarbete, 30 hp Lärarutbildningen, institutionen för

Läs mer

Samverkan Växjö kommun och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Samverkan Växjö kommun och Specialpedagogiska skolmyndigheten Samverkan Växjö kommun och Specialpedagogiska skolmyndigheten Carina Färdigh, förskolechef Birgitta Salomonsson Wiger,specialpedagog Britt-Lis Persson, rådgivare SPSM Samverkan kring tillgänglig lärmiljö,

Läs mer

Matematik i Kubik. Rapport från ett matematikprojekt i årskurs 1-3 yt och ht 2013

Matematik i Kubik. Rapport från ett matematikprojekt i årskurs 1-3 yt och ht 2013 Matematik i Kubik Rapport från ett matematikprojekt i årskurs 1-3 yt och ht 2013 Författare: Moa Sporre Erik Nolåkers Maria Udell Ericsson Kajsa Jansson 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Projektets mål... 3

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Erfarenheter från arbetet med BfL Reflektion Motivation Lärande Andreia Balan Uppföljning - diskussion Beskriv vilken metod/arbetssätt ni har valt. Hur har eleverna upplevt metoden/arbetssättet?

Läs mer

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande tikk Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte

Läs mer

KOGNITIVA SVÅRIGHETER

KOGNITIVA SVÅRIGHETER KOGNITIVA SVÅRIGHETER Hur blir det i vardagen? Ingegerd Åhsgren, 29/10, 2010 Habiliteringsöverläkare, Sundsvall Kognition vår förmåga att lära, tänka och bearbeta informationen i hjärnan är inte samma

Läs mer

MATEMATIKUNDERVISNINGENS BLOCKERANDE MISSTAG 1

MATEMATIKUNDERVISNINGENS BLOCKERANDE MISSTAG 1 1 MATEMATIKUNDERVISNINGENS BLOCKERANDE MISSTAG 1 MATEMATIKUNDERVISNINGENS BLOCKERANDE MISSTAG Systematiska strukturella misstag Stora grupper elever Blockering av matematikutveckling Specifika innehållsliga

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Dyskalkyli. En kvalitativ undersökning om hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion arbetar kring dyskalkyli LÄRARPROGRAMMET.

Dyskalkyli. En kvalitativ undersökning om hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion arbetar kring dyskalkyli LÄRARPROGRAMMET. LÄRARPROGRAMMET Dyskalkyli En kvalitativ undersökning om hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion arbetar kring dyskalkyli Malin Avasjö Examensarbete 15 hp Vårterminen 2011 Handledare: Dragana Grbavac

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath

Under läsåret arbetade jag med. Konkretion av decimaltal. En nödvändig ingrediens för förståelse. maria hilling-drath maria hilling-drath Konkretion av decimaltal En nödvändig ingrediens för förståelse Här presenteras ett sätt att förstärka begrepp kring decimaltal. Med hjälp av tiobasmaterial får eleverna bygga tal för

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Strukturerad intensivundervisning

Strukturerad intensivundervisning Susanne Lantz & Helena Roos Strukturerad intensivundervisning i aritmetik I en undervisning som är inkluderande betraktas olikheter som tillgångar och alla elever ges möjligheter att vara aktiva. Här beskriver

Läs mer

Dyskalkyli. specifika räknesvårigheter. Anna Selmer Holmberg, leg logoped Konsultativt stöd Individstöd Utbildningsförvaltningen

Dyskalkyli. specifika räknesvårigheter. Anna Selmer Holmberg, leg logoped Konsultativt stöd Individstöd Utbildningsförvaltningen Dyskalkyli specifika räknesvårigheter Anna Selmer Holmberg, leg logoped Konsultativt stöd Individstöd Utbildningsförvaltningen Grundläggande räkneförmåga... inte 28 september 2015 Dyskalkyli är en funktionshindrande

Läs mer

Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren

Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren Malmö Högskola Lärarutbildningen Natur, Miljö, Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren En kvalitativ intervjustudie How dyscalculia

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi en empirisk undersökning genomförd med pedagoger och specialpedagoger Författare Emma Emanuelsson Anna

Läs mer

Taluppfattning 0-5. Systematisk genomgång tal för tal Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 PROVSIDA

Taluppfattning 0-5. Systematisk genomgång tal för tal Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 PROVSIDA Taluppfattning 0-5 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo 2016 Wendick-modellen Taluppfattning 0-5 version 1.5 Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie

Läs mer