Matematiksvårigheter en trasslig historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematiksvårigheter en trasslig historia"

Transkript

1 Matematiksvårigheter en trasslig historia Föreläsning 4/5 Helena Roos

2 Vad är matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter är ett relativt begrepp, vi ställer elevers kunskaper i matematik i relation till våra nationella mål och styrdokument. Olika forskare definierar begreppet olika, de är dock överrens om att det består av två olika delar: Allmänna specifika svårigheter som har Primära sekundära orsaker

3 Termer relaterade till matematiksvårigheter Olof Magne har upprättat en förteckning över termer relaterade till matematiksvårigheter och särskilda utbildningsbehov i matematik för att man ska förstå komplexiteten inom ämnet.

4 Hur ser matematiksvårigheter ut? Svårigheter att plocka fram saker ur minnet tillräckligt snabbt. Räknar på fingrarna långt efter att andra barn har slutat med det. Svårt att läsa talen rätt, 87 blir 78 Saknar strategier för problemlösning Svårt att lyssna på gemensamma instruktioner och arbeta självständigt Glömmer att ha rätt saker till nästa lektion eller lämna viktiga lappar Svårt med att passa tider och lära sig klockan Svårt att arbeta fritt efter schema Svårt att planera sitt eget arbete Oordning i väska, bänk och på sitt rum Kan inte hantera pengar Kan inte läsa kartan Kan inte sitt telefonnummer eller sin portkod Allt detta är vanliga saker som alla elever har med sig, men man ska vara uppmärksam om eleven har nästan alla symtom.

5 Orsaksförklaringar till varför elever hamnar i matematiksvårigheter Medicinska/neurologiska ADHD, Asbergers Psykologiska ansträngning, ångest, koncentration Sociologiska - miljöfaktorer Didaktiska felaktig undervisning, ensidig färdighetsträning Elevens arbetsinsats Det är knappast meningsfullt att reducera orsaken till den ena eller andra förklaringsmodellen. Det är viktigt att uppfatta matematiksvårigheter flerdimensionellt det kan finnas många orsaker till varför en elev hamnar i svårigheter.

6 Dyskalkylibegreppet - definitioner dyskalkyli (nylat. dyscalculi a, av dys- och lat. ca lculus, eg. 'räknesten', 'räkning'), specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan. Källa: Nationalencyklopedin ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. Dyskalkylektiker kan ha svårighet med att förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt kunna greppa tal samt ha svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska procedurer. Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de det mekaniskt och utan självförtroende. Källa: Butterworth&Yeo 2010, Defention av Dyskalkyli av DES, Department for Educattion and Skills. Forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli innebär en bristfällig taluppfattning som er sig tillkänna i svårigheter i mycket basala och elementära numeriska färdigheter.. Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det?, 2009

7 Dyskalkyli hur avgränsar vi det? Är definitionerna tillräckligt skarpa? Kan vi se prevalensen (hur vanligt det är) utifrån de existerande diagnostiska kriterierna och instrumenten? Hur förhåller vi oss till Dyskalkylibegreppet och avgränsningarna? I vilken relation står begreppet matematiksvårigheter till begreppet dyskalkyli?

8 Arv och miljö vad ger matematiksvårigheter? Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det?, 2009

9 Hitta elevens svårigheter och styrkor Kartläggning En allsidig kartläggning av eleven som också inrymmer sociala och emotionella sidor. Kartläggning av matematikkunskaper testas rätt saker? Risken är uppenbar att man mäter det som är lätt att mäta och inte det som är viktigt att mäta! Vägen till svaret är oftast det som är intressant. Uppföljning över tid är viktigt. Riktade insatser insatser mot de områden där barnet uppvisar svårigheter Kompensation På vilka sätt kan man kompensera för elevens svårigheter? Lindring av följder Låt eleven tala om det som är svårt och frustrerande, sätt ord på problemet.

10 Hur kan vi hjälpa? Allmänna matematiksvårigheter Konkretion Stimulans små delmål Omväxling Den matematiska kommunikationen Tid Källa: Malmer, Bra matematik för alla, 2002 Time on task val av uppgift, förståelse eller färdighetsträning Motivation och självbild Källa: Lundberg-Sterner, Dyskalkyli finns det? 2010

11 Hur kan vi hjälpa? Specifika matematiksvårigheter undervisningen ska : Bygga på förståelse Vara välstrukturerad Uppmuntra elevernas aktiva deltagande Vara sådan att matematikinlärningen blir en positiv upplevelse Läraren ska: Vara uppmuntrande och positiv Ge eleverna tid att tänka Variera matematiklektionerna Strukturera svårigheterna Ge eleverna rätt sorts hjälp Vara planerad men flexibel Källa: Butterworth & Yeo, 2010

12 Strukturerad undervisning enligt Butterworth Undervisa grundläggande kunskap Undervisa i väldigt små progressiva steg Försiktigt begränsa alla krav på att minnas. Undervisa intensivt och cykliskt Vägled från det konkreta till det abstrakta

13 Hur kan vi hjälpa? Specifika matematiksvårigheter fortsättning Övningar där vi arbetar med talen genom att laborera med dem. Ex. talet 8. Hur kan vi bygga upp det? Hur blir det om vi dubblerar det? Osv. Exponering för siffror och talfakta att elever får möta medvetet valda övningar som tränar den grundläggande taluppfattningen Erfarenhet av uppgifter där man resonerar Erfarenhet av spatial sätt att arbeta med siffror och tal. NUMICON - från England. Matematik med alla sinnen. Gedigen lärarhandledning. Interventionsmaterial hur man kan arbeta med elever i stora svårigheter. LIBERs förlag. Nästan det enda didaktiska interventionsmaterial som finns.

14 Transformationer mellan olika uttrycks- och representationsformer i matematik För elever med inlärningssvårigheter kan det vara särskilt betydelsefullt att undervisningen rör sig från det mer konkreta till det abstrakta. Källa: Lundberg Sterner, Dyskalkyli finns det? 2010

15 Exempel på transformationer i matematik Laborativa modeller Skrivna symboler ½ Bilder Omvärldssituationer Talade symboler en halv

16 Översättningsled - representationsformer KONKRET ABSTRAKT Samtal Bilder materiel

17 Tänkbara samband Elever som har både läs och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter kan ha svårigheter som är oberoende av varandra. Gemensamma bakomliggande orsaker. Sekundära svårigheter, problem med matematiken uppstår som en följd av läs och skrivsvårigheter. Krav på skriftspråklig kompetens

18 intelligens Dåligt arbetsminne Fonologiska problem Svårt med automatisering Regelrigiditet ADHD Matematiksvårigheter Läs och skrivsvårigheter Inget direkt samband mellan matematiksvårigheter och lässvårigheter, men gemensamma bakomliggande faktorer som gör att båda typerna av svårigheter kan uppträda samtidigt hos en elev. Lundberg, Sterner Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr3/2004

19 Svårighet att läsa Avkodningen går långsamt, texten (problemets) innehåll går förlorat. Symbolerna är svårtolkade och texten i matematiska uppgifter är mycket komprimerade och praktiskt taget varje ord är meningsbärande.

20 Svårighet att skriva Symbolsvårigheter t. ex. + och -, < >, 1 och 7, 3 och 8, 6 och 9. Likheter i uttal t. ex. 17 och 70, 13 och 30. Trean hörs först och skrivs därför först. Omkastningar av bokstäver och siffror, t. ex. 26 och 62 Svårt vid algoritmräkning där eleverna tvingas att ändra arbetsriktning (höger till vänster)

21 MATTEBEGREPP PÅ 18 SPRÅK modersmal.skolverket.se/ content/article/7/17 gå in på mattebegrepp under onlineresurser webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken.

22 Långtidsminne arbetsminne Elever med LoS behöver mer tid, tydligare undervisning och matematiska samtal LÅNGTIDSMINNE BUFFERT fornologiskt arbetsminne enheter får plats i arbetsminnet samtidigt. Barn med dåligt arbetsminne tar lång tid på sig att utveckla ordförrådet. INPUT VERBALT ELLER VISUELLT.

23 Arbetsminnets roll enligt Braddley (2000) Centrala exekutiven (uppmärksamhet) Visuellaspatiala skissblocket Episodiska bufferten Fornologiska bufferten Långtidsminnet Man har dock börjat ifrågasätta Braddleys modell med olika komponenter i arbetsminnet. Istället tänker man att arbetsminnet är en aktiv del av långtidsminnet. Forskningen om räknesvårigheter har dock inte beaktat dessa nya tendenser i forskningen. Lundberg & Sterner, 2009

24 Dåligt arbetsminne leder till många kritiska situationer, vilka? Läsa och skriva Komma ihåg instruktioner Multiplikationstabellen Standardalgoritmer Forskning kring multiplikationstabellen och dyslektiker (Miles) har kommit fram till att dyslektiker behöver uppleva samband och mönster i tabellen, inte endast minnesträning.

25 Individnivå Kartläggning ur olika perspektiv Gruppnivå Organisationsnivå

26 Varför Kartläggning? Se undervisningens effekt Undersöka om eleven förstår det man vill förmedla Se om arbetssättet är lämpligt för alla Hitta den primära orsaken Se hinder och möjligheter Se elevens aktuella kunskap i avsikt att individualisera för att optimera inlärning

27 Hur kan kartläggning hjälpa? Precisa och förebyggande insatser kan reducera LD (Learning Disabilities) med upp till 70%. (Lyon et. al. 2002)

28 Olika perspektiv KATEGORISKT Elev med svårigheter Fokus på vad eleven inte kan Reparera RELATIONELLT Elev i svårigheter Fokus på vad eleven kan Ta bort hinder

29 Reflektioner kring matematiksvårigheter Hur hanterar vi elever med dåligt arbetsminne? Hur ser vi på muntlig och skriftlig matematik i relation till elever i matematiksvårigheter? Hur kan vi underlätta för elever med läs och skrivsvårigheter som också uppvisar problem med matematiken?

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Dyskalkyli finns det?

Dyskalkyli finns det? Dyskalkyli finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal Ingvar Lundberg & Görel Sterner Layout: Anders Wallby Illustrationer: Anette Jahnke, Anders Wallby och författarna, NCM

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop?

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9

Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9 Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, avancerad nivå 15 högskolepoäng Arbetsminnets betydelse för inlärningssituationen Samtal med elever i år 6-9 The significance

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING 2012 2013 Planen antagen av skolledningen 2012-10-02 PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING Utifrån arbetslagens kommentarer

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Läsförståelse för delaktighet

Läsförståelse för delaktighet Självständigt arbete speciallärarprogrammet, 15 hp Läsförståelse för delaktighet - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Birgitta

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2013 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2013 Doris Lindberg: Berätta matematikämnets historia så blir ämnet intressant. Familjeforum

Läs mer

Kartläggning av läromedelsbehov för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kartläggning av läromedelsbehov för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kartläggning av läromedelsbehov för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar O.P. Utvärdering Olle Palm 2013-01-09 Dnr ALL 2012/795 Innehållsförteckning Bakgrund om kartläggningen och förstudien...

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

tar tid ifrån dem som sitter fint

tar tid ifrån dem som sitter fint tar tid ifrån dem som sitter fint - En kvalitativ studie kring lärarens bemötande av elever med koncentrationssvårigheter. Lärarutbildningen, ht 2010 Examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå) Författare: Emma

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG!

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! En studie om lärares arbetssätt för att möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen. Sara

Läs mer

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta Karin

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Varför lär sig mina elever inte funktioner?

Varför lär sig mina elever inte funktioner? Gudrun Malmers stipendium 2007 Varför lär sig mina elever inte funktioner? Ett försök att använda humaniora för att få elever att förstå matematiska begrepp Lotta Wedman Ludvika 2010-12-26 Handledare:

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer