IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare"

Transkript

1 Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det möjligt att bedöma en introduktion av IBSE (Inquiry-Based Science Education) genom att analysera ditt, eller din kollegas, arbete i klassrummet. Kriterierna uttrycks som frågor, som du kan fråga dig själv, rörande en serie naturvetenskapliga aktiviteter som gör det möjligt för eleven att lära genom frågor. Varför ska man använda det? En viktig anledning att börja med en utvärdering av sig själv, är att det skapar en medvetenhet om relevanta synpunkter på elevernas arbete som annars kan gå obemärkta förbi och inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. Den tid du har att påverka varje elev i din klass är normalt mindre än trettio sekunder på en en-timmes lektion, så det är absolut nödvändigt att göra det mesta av tiden, genom att observera och reagera på det som är viktigt i en elevs inlärning. Hur används det? Att bekanta sig med frågorna Innan du använder dig av det här verktyget är det viktigt att studera och bekanta sig med de frågor som ställs. Det gör det möjligt för dig att fokusera på särskilda sidor av elevens beteende som är viktigt i IBSE, snarare än på det som är irrelevant. Det finns två listor med frågor: En handlar om elevernas aktiviteter och den andra om lärarnas handlingar och interaktion i klassrummet. Ge dig själv tillräckligt med tid att läsa dem noga och, så småningom, diskutera med dina kolleger. Om du tvivlar på en särskild fråga, kan du hänvisa till de exempel som finns i avsnittet Titta på ditt klassrumsarbete. Beslut om den uppsättning frågor som du vill fokusera på När du läser frågorna, tror du då att svaret på de flesta blir nej? Det är helt ok! Att kunna svara ja på alla frågor om självutvärdering av dina undervisningsmetoder är ett långsiktigt mål. Vänta dig inte att du kan svara ja på alla eller ens de flesta av frågorna, särskilt inte om du är helt ny när det gäller frågebaserad undervisning i naturvetenskap. Tro inte att det här verktyget är ett sätt att betygsätta dig själv. Betrakta det hellre som en hjälp att identifiera de delar av din undervisning som behöver mest uppmärksamhet i nuvarande skede av din karriär. Innan du använder verktyget, identifiera en uppsättning frågor som du vill fokusera på, och ge dig själv tillräckligt med tid att arbeta med dessa frågor innan du går vidare till nästa uppsättning. Samla bevis på den uppsättning frågor som du har valt Under en lektion, eller serie av lektioner, när en frågebaserad aktivitet är planerad, skall du samla bevis på den uppsättning frågor som du har valt. Du kan göra korta anteckningar (antingen direkt på

2 verktyget eller på ett separat papper) för att påminna dig om särskilda händelser, och anteckna en punkt att diskutera med eleverna, eller lyssna på deras diskussion, för att ta reda på deras idéer och vad de känner för aktiviteterna. Du kan också spela in gruppdiskussioner eller elevernas rapporter till hela klassen. Efter lektionen, eller en serie av lektioner, kan du gå igenom elevernas anteckningar, dina egna anteckningar och de händelser som man kommer ihåg för att svara på frågorna. Svaren registreras som ja, nej eller ej tillämpligt (NA). Det är viktigt att anteckna anledningen till svaren så noga som möjligt speciellt om ditt svar är nej eftersom det kan göra det möjligt för dig att åtgärda saken. Analysera din självutvärdering och vidta åtgärder Engagemang i en undersökning betyder att svaret är ja på så många frågor som möjligt inom den uppsättning av frågor du valt att fokusera på. Det kommer inte att hända för varje serie aktiviteter, eftersom vissa frågor kanske inte är relevanta. Emellertid, när du anser en fråga som ej tillämplig, är det viktigt att du frågar dig själv varför inte? Det kan finnas goda skäl som kanske är relaterade till ämnet. Eller du kanske har behandlat ämnet som du alltid har gjort utan att tänka på alternativ som skulle ha kunnat engagera eleverna mer aktivt i undersökningen. Där svaret är nej, men kunde ha varit ja med andra förutsättningar, måste man ta reda på orsaken. Ibland är problemet klassens storlek, tidsbegränsning, brist på utrustning, etc. Lösningen finns inte alltid hos dig, men det är viktigt att du tänker efter hur en bättre ledning av klassen kan minska svårigheterna. Att fundera över din organisation och förhållningssättet kan hjälpa dig och dina kolleger att komma fram till vad som kan ändras för att förbättra elevernas möjligheter att ifrågasätta.

3 Bli bekant med frågorna Elevernas aktiviteter Lärarens roll 1. Sätta upp en undersökning a) Arbetade eleverna med frågor som de betraktade som sina egna? b) Diskuterade eleverna vad de redan visste om en undersökning? c) Gjorde eleverna förutsägelser som baserade sig på deras egna idéer? d) Deltog eleverna i planeringen av en undersökning. e) Inkluderade eleverna ett opartiskt test i sin plan? 2. Insamling av data a) Gjorde eleverna noggranna observationer? b) Gjorde eleverna mätningar? c) Använde sig eleverna av alternativa källor? 3. Tolka data och dra slutsatser a) Jämför eleverna sina resultat med frågan/frågorna som deras undersökning skulle svara på? b) Föreslog eleverna egna förklaringar till vad de fann? c) Reflekterade eleverna över de processer de använde i sina frågeställningar? 4. Arbeta med andra a) Lyssnade eleverna på varandra under rapporteringen? b) Samarbetade eleverna med andra under grupparbete? 5. Muntlig rapportering a) Rapporterade eleverna muntligt till hela klassen? b) Engagerade sig eleverna i klassens diskussioner rörande deras undersökningar och förklaringar? c) Uttryckte sig eleverna vetenskapligt och kritiskt? 1. Förbereda och hantera naturvetenskapliga aktiviteter a) Passade materialet och utrustningen som du försåg eleverna med aktiviteterna i fråga? b) Var klassrummet möblerat så att eleverna kunde arbeta i grupp? c) Gavs eleverna tillräckligt med tid att samla in data? d) Gavs eleverna tillräckligt med tid att diskutera hur de utförde arbetet? e) Gavs eleverna tillräckligt med tid att diskutera sina slutsatser? f) Uppmuntrades eleverna att vara toleranta och visa respekt för varandra? g) Var grupparbetet välstrukturerat, dvs att eleverna tog väl definierade roller? 2. Fråga eleverna a) Frågade man eleverna om deras egna idéer (vad tycker du )? b) Gav man eleverna öppna frågor (sådana som behöver mer än svar på ett ord)? 3. Reagera på elevernas idéer a) Fick eleverna hjälp att uttrycka sina idéer på ett tydligt sätt? b) Refererade man vid ett senare tillfälle till elevernas ursprungliga idéer? c) Fick eleverna positiv feedback på hur man granskar eller tar sina idéer vidare? 4. Uppmuntra elevernas egna undersökningar a) Uppmuntrades eleverna att ställa frågor? b) Hjälpte ni eleverna att formulera produktiva frågor (möjliga att undersöka)? c) Bad ni eleverna att göra förutsägelser? d) Bad ni eleverna planera sina egna undersökningar?

4 6. Former för skriftliga rapporter a) Gjorde eleverna ritningar för att visa vad de gjorde? b)förde eleverna individuella naturvetenskapliga anteckningar? c) Bidrog eleverna till en gemensam rapport? 7. Innehåll i de skrivna rapporterna a)uppgav eleverna de frågor eller problem som undersökts i sina skrivna rapporter? b) Uppgav eleverna om resultaten överensstämde med deras förutsägelser i sina skrivna rapporter? c) Antydde eleverna sina förutsägelser i sina skrivna rapporter? 5. Vägleda elevernas undersökningar a) Fick eleverna lära sig teknik att använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt? b) Fick eleverna hjälp att göra noggranna mätningar? c) Uppmuntrades eleverna att ifrågasätta sina resultat? d) Uppmuntrades eleverna att identifiera möjliga felkällor? e) Fick eleverna tillgång till alternativa källor? f) Fick eleverna hjälp med att strukturera sina anteckningar och rapporter på ett systematiskt sätt? 6. Leda eleverna genom slutsats fasen a) Frågade man eleverna om deras slutsatser överensstämde med resultaten? b) Bad man eleverna jämföra sina slutsatser med sina förutsägelser? c) Bad man eleverna att motivera eller förklara det man upptäckte? d) Bad man eleverna identifiera ytterligare frågor? e) Bad man eleverna reflektera över vad de hittat och hur?

5 Titta på klassrumsarbetet Elevernas aktiviteter Frågor Beslut 1. Planera en undersökning Ja Anm a) Arbetade eleverna med frågor som de uppfattade som sina egna? > Kunde förklara med egna ord vad de försöker göra b) Diskuterade eleverna vad de redan visste om en undersökning?> >Pratade om relevanta synpunkter baserade på tidigare erfarenhet c) Gjorde eleverna förutsägelser baserade på egna idéer? > Gav en anledning för vad de trodde skulle hända (inte bara gissade) d) Deltog eleverna i planeringen av en undersökning? > Diskuterade i allmänna termer vad som behövde göras för att svara på en fråga eller lösa ett problem. e) Inkluderade eleverna oberoende test i sin plan? > Föreslog vad som måste ändras, vad som kunde behållas som det var och vad som skulle observeras för ett rättvisande test. 2. Samla in data a) Gjorde eleverna noggranna observationer? > Tittade på detaljerna på ett föremål eller en händelse eller jämförde två eller flera föremål relevanta för undersökningen. b) Gjorde eleverna mätningar? > Använde mätinstrument som exempelvis en linjal, våg etc. för att få ett numeriskt svar. c) Använde eleverna alternativa källor? > Använde sig av en bok, affisch eller webbplats för att samla information. 3. Tolka data och dra slutsatser a) Betraktade eleverna sina resultat i relation till frågan/frågorna som deras undersökningar var avsedda att besvara?

6 > Diskuterade om det de upptäckte besvarade de frågor som undersöktes. b) Föreslog eleverna förklaringar på vad de funnit? > Föreslog anledningar till vad de funnit även om det inte besvarade frågan/frågorna som undersökts. c) Funderade eleverna på de processer man använde i undersökningarna? > Kommenterade hur undersökningen hade utförts (inte bara vad man funnit). 4. Arbeta med andra a) Lyssnade eleverna på varandra under rapporteringen? > Var man uppmärksam när en elev rapporterade inför en grupp eller hel klass. b) Samarbetade eleverna med andra under grupparbete? > Diskuterade och arbetade tillsammans för att komma överens om vad man skulle göra, inte att var och en arbetade individuellt även om de satt i en grupp. 5. Muntlig rapportering a) Rapporterade eleverna muntligt till hela klassen? > Några om inte alla elever presenterade sitt arbete för hela klassen. b) Engagerade sig eleverna diskussionerna i klassen när det gällde undersökningarna och förklaringarna? > De flesta elever tog aktiv del i kommentarerna av varandras undersökningar. c) Uttryckte sig eleverna i lämpliga naturvetenskapliga termer och kritiska kommentarer? > De flesta eleverna använde naturvetenskapliga ord och symboler på ett korrekt sätt när de avrapporterade sina arbeten. 6. Former för den skriftliga redogörelsen a) Gjorde eleverna ritningar för att visa vad de höll på med? > De flesta eleverna gjorde tydliga ritningar för att förklara sina arbetsmetoder och resultat. b) Gjorde eleverna personliga naturvetenskapliga anteckningar?

7 > De flesta elever gjorde egna anteckningar för att föra protokoll och anteckna resultat under och efter en undersökning (oavsett om det även gjordes en grupprapport). c) Bidrog eleverna till ett gemensamt protokoll? > De flesta eleverna samarbetade med andra när man tog fram en grupprapport. 7. Innehållet i den skriftliga dokumentationen a) Redogjorde eleverna i sina skriftliga rapporter för de frågor eller problem som undersöktes? > De flesta skriftliga rapporterna (individuella eller grupp) identifierade tydligt frågan/frågorna eller problemen som undersöktes. b) Redogjorde eleverna i sina skriftliga rapporter om resultaten stämde överens med vad de väntade sig? > De flesta skriftliga rapporterna (individuella eller grupp) konstaterade att det som de hade upptäckt stämde överens med vad de väntat sig. c) Antydde eleverna sina slutsatser i sina skriftliga rapporter? > De flesta skriftliga rapporterna (individuella eller grupp) beskrev mer än vad man antecknat och diskuterade vad de menade.

8 Lärarens roll Frågor Beslut 1. Förbereda och hantera naturvetenskapliga aktiviteter JA NEJ Anm. a) Var materialet och utrustningen ni ordnade rätt för aktiviteterna i fråga? > Lämpliga både för aktiviteten och elevernas ålder/ förmåga. b) Var klassrummet ordnat så att eleverna kunde arbeta i grupper? > Eleverna kunde sitta ansikte mot ansikte och kommunicera sinsemellan. c) Gav ni eleverna tillräckligt med tid att samla fakta? > Ni anslog tillräckligt med tid för att eleverna skulle kunna samla in alla fakta och all information som behövdes. d) Gav ni eleverna tillräckligt med tid att diskutera sina slutsatser? > Ni avsatte tillräckligt med tid till att identifiera slutsatser från det insamlade materialet. e) Gav ni eleverna tillräckligt med tid att diskutera hur de utförde sitt arbete? > Ni avsatte tillräckligt med tid för eleverna att diskutera sina metoder, inte bara vad de upptäckte. f) Uppmuntrade ni eleverna att vara toleranta och respektera varandra? > Dvs. Ni påminde om att det är nödvändigt att lyssna, vänta på sin tur att prata och att inte kritisera varandra. g) Var gruppens arbete välstrukturerat? > Dvs. ni gav eleverna möjlighet att ta olika roller eller ansvar inom gruppen. 2. Fråga eleverna a) Frågade du efter elevernas idéer? > Dvs. Du ställde frågan vad tror du orsaken är hellre än vad är orsaken? b) Ställde du öppna frågor till eleverna (frågor som behöver mer än ett enkelt ord som svar)?

9 > Dvs. Du ställde frågorna hur kan du beskriva det här? Vad observerar du.? Hellre än ser du. (förstår du)? 3. Svara på elevernas idéer a) Hjälpte du eleverna att uttrycka sina idéer på ett tydligt sätt? > Dvs. Gav du eleverna tid att tänka innan de svarade, eller upprepade du vad de sa och frågade för att få bekräftat är det det här du menar? b) Hänvisade du vid ett senare tillfälle till elevernas ursprungliga idéer? > Dvs. Tror du fortfarande att. (den ursprungliga idén)? c) Gav du eleverna en positiv återkoppling på hur man granskar eller tar deras idéer vidare? > Dvs. Genom att säga Du har arbetat bra, så vad har du lärt dig om? Finns det något mer som du skulle kunna upptäcka om.? 4. Uppmuntra elevernas egna undersökningar a) Uppmuntrade du eleverna att ställa frågor? > Dvs. Frågade dem Vad skulle du vilja veta om? b) Hjälpte du dem att formulera bra frågor (möjliga att undersöka)? > Dvs. Frågade dem Kan du ställa din fråga så att vi vet vad vi ska leta efter eller göra för att formulera ett svar? c) Bad du dem att göra förutsägelser? > Dvs. Frågade dem vad tror du kommer att hända om (vi inte vattnar fröna?) d) Bad du dem att planera sina egna undersökningar? > Dvs. Frågade dem vad behöver du göra för att ta reda på.? 5. Vägleda elevernas undersökningar a) Lärde du eleverna tekniker för att använda utrustningen säkert och effektivt? > Dvs. Visade dem hur man håller ett förstoringsglas på rätt sätt, hur man använder redskapen på ett säkert sätt. b) Hjälpte du eleverna att göra noggranna mätningar? > Dvs. Visade dem hur man nollställer en skala och läser skalans markeringar exakt.

10 c) Uppmuntrade du eleverna att ifrågasätta sina resultat? > Dvs. Frågade dem är det här vad du väntade dig? Hur kan du kontrollera för att bli säker? d) Uppmuntrade du eleverna att identifiera möjliga felkällor? > Dvs. Bad dem tänka på allt som kunde ha gjort en skillnad för resultatet. e) Gav du eleverna tillgång till alternativa källor? > Du ordnade med aktuella böcker, kartor, dataprogram som eleverna kunde använda. f) Hjälpte du eleverna att strukturera sina anteckningar och rapporter på ett systematiskt sätt? > Dvs. Du erbjöd ett ramverk med rubriker eller en checklista för saker man bör notera under en utredning / Du hjälpte dem att konstruera lämpliga tabeller för att organisera sina data. 6. Vägleda eleverna genom den avslutande fasen a) Kontrollerade du att elevernas slutsatser var konsekventa i jämförelse med resultaten? > Dvs. Bad dem förklara hur särskilda resultat eller observationer passade deras slutsatser. b) Bad du eleverna jämföra sina slutsatser med förutsägelserna? > Dvs. Bad dem gå igenom vad de att förutspått och jämföra med vad man hade funnit. c) Bad du eleverna identifiera ytterligare frågor? > Dvs. Frågade dem Vad skulle du vilja veta mer om.? d) Bad du eleverna att fundera på vad de fann och hur man fann det? > Dvs. Frågade dem Tror du att det här var bästa sättet? Vad skulle du ändra på om du började om?

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3

Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3 Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olika sätt. Det formuleras som syften med undervisningen och sammanfattas i tre förmågor.

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

Lärarledd utvärdering

Lärarledd utvärdering Lärarledd utvärdering Att utveckla elevernas tekniska och vetenskapliga förmågor tar tid och kräver återkoppling. Precis som i designcykeln, där eleverna bör vara medvetna om att misslyckanden är en viktig

Läs mer

Pedagogisk planering. Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden

Pedagogisk planering. Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden Pedagogisk planering Teknik i grundsärskolan, år 7-9 Arbetsområde staden Här nedan får du hjälp att planera ett arbetsområde om staden. Genom att bygga och konstruera på lektionerna arbetar eleverna mot

Läs mer

Under höstterminen 2015 arbetade lärare på mellan- och högstadiet på

Under höstterminen 2015 arbetade lärare på mellan- och högstadiet på Per Berggren Födelsedagstårtan en språkutvecklande uppgift Efter att skolans lärare genomfört Matematiklyftets modul Språk i matematik provade författaren att fokusera på kommunikationen i klassrummet

Läs mer

Hur fungerar en generator?

Hur fungerar en generator? PROFILES-studiematerial - Översikt Hur fungerar en generator? Naturvetenskap - Fysik årskurs 7-9 Utvecklare: Antti Lehtonen, Kirkkoharjun koulu (2011) http://www.uef.fi/profiles Studiehelhetens innehåll

Läs mer

Modell för lektionsobservationer i Svedala kommun

Modell för lektionsobservationer i Svedala kommun Att se vilken inverkan förändringar i undervisningen har för eleverna är en viktig drivkraft för att motivera till kompetensutveckling och förändra arbete i klassrummet. - Skolverket Modell för lektionsobservationer

Läs mer

Öppna och stängda frågor

Öppna och stängda frågor Öppna och stängda frågor Stängda frågor är frågor på vilka man bara kan svara ja eller nej. Öppna frågor måste man besvara med minst en hel mening. En pojke står utanför dörren. En försäljare kommer fram

Läs mer

Bedömning. Utvärdering 1. Utvärdering 2. Utvärdering 3. Bedömning under studierna

Bedömning. Utvärdering 1. Utvärdering 2. Utvärdering 3. Bedömning under studierna Bedömning Bedömning under studierna Enligt läroplansgrunderna ska huvudparten av bedömning under studierna vara formativ och ingå som en del av den dagliga undervisningen. Själv- och kamratbedömning är

Läs mer

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/ EXTRA ANPASSNINGAR Hur gör man? VAD SÄGER LAGEN? Varje elev har rätt till ledning och stimulans efter behov och förutsättningar. Skolan ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (3 kap 3 ). Detta

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Pedagogisk planering Engelska årskurs 8, vecka 45-49 Television Broadcast och oregelbundna verb Varför: Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Vårt projekt genomfördes under vårterminen Självreglering

Vårt projekt genomfördes under vårterminen Självreglering Carlsson, Dalsjö, Ingelshed & Larsson Bjud in eleverna att påverka sin matematikundervisning Fyra lärare beskriver hur deras elever blev inbjudna till att få insikt i och makt över sina egna lärandeprocesser

Läs mer

Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet

Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet Naturvetenskap Gymnasieskola Modul: Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt Del 2: Experimentet som naturvetenskapligt arbetssätt Didaktiska modeller Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Lösningsfokuserat arbete i skolan

Lösningsfokuserat arbete i skolan Resultat av Lösningsfokuserat arbete i skolan Martin Larsson & Mikael Thunblom Målgrupp Alla som finns i skolans värld och på något sätt har elevkontakt Uppgiften Välj en elev som du har en stor utmaning

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Formativ Undervisning

Formativ Undervisning Så skapar vi bättre förutsättningar för lärande med Formativ Undervisning Åsa Hirsh, asa.hirsh@ju.se Strategier för att forma och utveckla elevers lärande Min presentation Strategier för att forma och

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Observationer i granskning av undervisning

Observationer i granskning av undervisning 1 (8) Observationer i granskning av undervisning Vad är en observation? En observation kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis intervjuer. Med andra ord så deltar inspektören

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Erfarenheter från arbetet med att förtydliga mål och kriterier Att skapa situationer som gör lärandet synligt Andreia Balan Uppföljning - diskussion Beskriv vilken metod/arbetssätt

Läs mer

HF LEQ. Antal svar: 23

HF LEQ. Antal svar: 23 HF - LEQ : GRUPPTILLHÖRIGHET Denna version av enkäten används om kursen har inkluderat olika grupper av kursdeltagare. Du bör då ha fått information om vilken grupp du ska välja nedan. Välj din grupp i

Läs mer

Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8

Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8 Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8 Inledning Marie Olsson I flera av kunskapskraven i de samhällsvetenskapliga

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Modul: Förskoleklass Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg, Malmö högskola, Luleå tekniska

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Matematik Förskola Modul: Förskolans matematik Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, NCM, Maria L. Johansson, Luleå tekniska universitet, Troels Lange, Malmö universitet,

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

IALOG. Lärarhandledning. Dialog. Tala Reflektera. till BuildToExpress. Dialog. NAReflektera. Lyssna. Lyssna Reflektera

IALOG. Lärarhandledning. Dialog. Tala Reflektera. till BuildToExpress. Dialog. NAReflektera. Lyssna. Lyssna Reflektera ra Reflektera a Reflektera ALOG Tala Reflektera Lyssna Reflektera Lyssna IALOG SNAReflektera Tala Reflektera DIA NAReflektera Tala Reflektera Dialog Dialog DIAL Lärarhandledning till BuildToExpress LEGOeducation.com

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

GRUPPDAGBOK. Oksana Johansson

GRUPPDAGBOK. Oksana Johansson GRUPPDAGBOK Oksana Johansson Upplägg Primära uppgiften projekt Sekundära uppgiften gruppdagbok Övergripande syftet är att ge gruppen en chans att kunna reflektera och synliggöra de grupprocesser som sker.

Läs mer

Bedömningssamtal Johannes Nygren. biträdande rektor historia & samhällslära Grundskolan Norsen

Bedömningssamtal Johannes Nygren. biträdande rektor historia & samhällslära Grundskolan Norsen Bedömningssamtal 3.11.2016 Johannes Nygren biträdande rektor historia & samhällslära Grundskolan Norsen Innehåll & mål idag: Bedömning av lärande Vitsordsdiskussion & utvecklingssamtal Självbedömning Bedömningskriterier

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min):

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): 1 (7) akgrundsuppgifter Skola: Årskurs/-er: Observation nr: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): Lärarens utbildning: ehörig lärare: J/N Lärarerfarenhet (antal år): ntal elever i klassen/gruppen:

Läs mer

Studiestrategier för dig som är visuell

Studiestrategier för dig som är visuell Studiestrategier för dig som är visuell Om du har en visuell (V) lärstil är synen din starkaste kanal för att ta in ny kunskap. Prova att använda en del eller alla av följande metoder: Stryk under och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Ingen är lika smart som vi är tillsammans

Ingen är lika smart som vi är tillsammans Ingen är lika smart som vi är tillsammans Välkomna till: Att undervisa i matematik utifrån kooperativt lärande Amira Ribic Ramic Camilla Larsson Mål för workshopen Introducera hur kooperativt lärande kan

Läs mer

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR MÅL Eleven ska få en djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom både separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Skolverkets moduler. Margareta Ekborg Malmö högskola. Anna Didriksson Malin Edin Angered. Biennalen Okt 2017

Skolverkets moduler. Margareta Ekborg Malmö högskola. Anna Didriksson Malin Edin Angered. Biennalen Okt 2017 Skolverkets moduler Margareta Ekborg Malmö högskola Biennalen Okt 2017 Anna Didriksson Malin Edin Angered Lgr11 Genom undervisningen i no ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att 1. granska

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

PROBLEMLÖSNING. strategier och övningar för åk 4-6 kopieringsunderlag. Innehållsförteckning

PROBLEMLÖSNING. strategier och övningar för åk 4-6 kopieringsunderlag. Innehållsförteckning strategier och övningar för åk 4-6 kopieringsunderlag Innehållsförteckning Vad är problemlösning? 2 Lärarsida - Problem för pedagoger 3 Att läsa och lösa problem 4 Självskattning 5 Strategier Innehåll,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Kommunicera engagerat med patienter. Lyssna. Ge patienten ett adekvat utrymme i dialogen. Visa respekt och empati.

Kommunicera engagerat med patienter. Lyssna. Ge patienten ett adekvat utrymme i dialogen. Visa respekt och empati. Bedömningsformulär AssCe* för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå, i sjukgymnastprogrammet. Studenten ska kunna I. Kommunikation och undervisning 1. Kommunicera med och bemöta patienter. Kommunicera

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 3

Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 3 Bedömningsstöd till Tummen upp! NO kartläggning åk 3 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som undervisningen

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

Jag ska göra en skiss. Jag gör ett diagram. Jag ska gissa!

Jag ska göra en skiss. Jag gör ett diagram. Jag ska gissa! s. 2 PROBLEMLÖSNING Kapitel 4 PROBLEMLÖSNING ARBETSGÅNG Hmmm...vad är det egentligen som är mitt problem? Hur ska ni lösa problemet? Tänk fritt! Jag ska ställa upp en ekvation Jag ska göra en skiss Jag

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Värdera din digitala integritet

Värdera din digitala integritet Värdera din digitala integritet Lektionen är en kort introduktion till begreppet integritet och ger eleverna möjlighet att ta ställning till olika frågor som rör detta. Till läraren 1. Vad är integritet?

Läs mer

Handledardagar, Gävle maj i Gasklockorna

Handledardagar, Gävle maj i Gasklockorna Handledardagar, Gävle 17-18 maj i Gasklockorna VAD SKA JAG PRATA OM Handledning Lite om lärande Återkoppling och reflektion Kamratlärande Högskolan i Gävle Hur går lärandet till? Handledningens delar Färdighetsutveckling

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Modul: Förskola Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg, Malmö högskola, Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Intervjuer i granskning av undervisning

Intervjuer i granskning av undervisning 2013-02-20 1 (10) Intervjuer i granskning av undervisning Vad är en intervju? En intervju kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis observationer. Med andra ord så interagerar

Läs mer

Programmera en mänsklig robot. Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Programmera en mänsklig robot

Programmera en mänsklig robot. Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Programmera en mänsklig robot Programmera en mänsklig robot Lektionen handlar om att skapa och följa instruktioner. Lektionsförfattare: Kristina Alexanderson Till läraren 1. Hur fungerar en robot? En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Kupolstudien.se. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE. kupolstudien.se. Kupolstudien.

Kupolstudien.se. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE. kupolstudien.se. Kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE Var vänlig och kryssa för det alternativ du tycker stämmer bäst. kupolstudien.se 1. Rektorn uttrycker höga krav och förväntningar

Läs mer

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande WOW; Working On the Work, P.C Schlechty Översättning och bearbetning, T Hortlund VersionRektor a. Jag är övertygad om att så är fallet

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Undersök vad som är programmerat

Undersök vad som är programmerat Undersök vad som är programmerat Lektionen är en kort introduktion till ett arbete med teknik i skolan. Eleverna undersöker tekniken i sin närmiljö. Lektionen är skapad av Christina Löfving (itmamman)

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering

Lokal Pedagogisk planering Lokal Pedagogisk planering Årskurs 7 Franska, från vecka 34 Europas grönaste stad Ämne: Moderna språk Klass 8-9 Inledning Under höstens första veckor kommer vi att arbeta med repetition av föregående läsårs

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY- SA-NC

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY- SA-NC Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY- SA-NC https://larandematriser.se/ Vem är jag? Rigmor Jönsson Lärare i ma/no 1-7, arbetar på Ängslättskolan, åk 4-6 NT-utvecklare och LM-handledare

Läs mer

FK Astrobiologi och molekyler i rymden - VT2018

FK Astrobiologi och molekyler i rymden - VT2018 FK0 - Astrobiologi och molekyler i rymden - VT08 Antal respondenter: 5 Antal : Svarsfrekvens: 60,00 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal (,%) 6 (66,7%) Vet ej 0 (0,0%) 6.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Som man frågar, får man svar. Thomas Wrigstad

Som man frågar, får man svar. Thomas Wrigstad Som man frågar, får man svar Thomas Wrigstad 1 Vasaloppet 2 En skicklig skidåkare kan åka till Mora på drygt 4 timmar, men många behöver 10-12 timmar och mera. De åker tillsammans och pratar, och de stannar

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

DiaNa Dialog för Naturvetare och teknologer Lena Henriksson, IBG,

DiaNa Dialog för Naturvetare och teknologer Lena Henriksson, IBG, DiaNa Dialog för Naturvetare och teknologer Lena Henriksson, IBG, 2012-09-03 Varför behöver ni DiaNa? Utvecklande Meriterande Efterfrågat av akademin, industrin, Grupp interaktion Vad kan ni göra för att

Läs mer

Ger bilder stöd för förståelsen av och förmågan att minnas kunskapskraven?

Ger bilder stöd för förståelsen av och förmågan att minnas kunskapskraven? Ger bilder stöd för förståelsen av och förmågan att minnas kunskapskraven? Inledning Många elever har svårt att förstå och minnas kunskapskraven. I utvärderingar av min undervisning får ofta frågor kopplade

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

ATT TÄNKA NOGA PÅ FILM

ATT TÄNKA NOGA PÅ FILM Johan G:son Berg Samtalsledare Tänka Noga Ung Filosofi på Södra Teatern ATT TÄNKA NOGA PÅ FILM Filosofiska samtal som metod för att arbeta med film i skolan FILOSOFISKA FRÅGESTÄLLNINGAR I FILM Schindlers

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Malmö högskola Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I Klassrumsregler

Malmö högskola Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I  Klassrumsregler Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I 15 högskolepoäng Klassrumsregler Elin Skaremark-Nyman Lärarexamen 210hp Kultur, Medier, Estetik Datum för inlämning:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3

Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Bedömningsexempel Matematik årskurs 3 Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter i årskurs 3, 2010... 5 Skriftliga räknemetoder... 5 Huvudräkning, multiplikation och division... 7 Likheter,

Läs mer

Modell och verklighet och Gy2011

Modell och verklighet och Gy2011 Modell och verklighet och Gy2011 Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. I ämnesplanen för Kemi, www.skolverket.se, betonas att undervisningen

Läs mer

Momentguide: Samhällsvetenskaplig metod

Momentguide: Samhällsvetenskaplig metod Momentguide: Samhällsvetenskaplig metod Naturvetenskap kan verka komplicerat med matematiska formler, fysikens lagar och periodiska systemet. Men tar man till sig systematiken går det å andra sidan ofta

Läs mer

I mötet med dig ser jag mig själv. Kollegiala observationer. Cecilia Bergentz

I mötet med dig ser jag mig själv. Kollegiala observationer. Cecilia Bergentz I mötet med dig ser jag mig själv Kollegiala observationer Cecilia Bergentz I mötet med dig ser jag mig själv I mötet med mig bedömer du mig Kollegiala observationer är en form av Kollegialt lärande Genom

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer