Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier"

Transkript

1 ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning och handledning och sin professionella kompetens. Läraren samlar in respons på sin undervisning och handledning av studenter och kolleger och kommenterar studenternas respons. Läraren använder den insamlade responsen och utvärderingen av sin verksamhet systematiskt i utvecklingen av Läraren fördjupar sina kunskaper i hur olika undervisningsmetoder påverkar lärandeprocessen och utvecklar sin undervisning och handledning utifrån sin pedagogiska utbildning, forskningsrön och god pedagogisk praxis inom det aktuella området. Läraren delar med sig av sina kunskaper om undervisning, lärande och handledning och sprider god praxis till sina kolleger och/eller universitetssamfundet (t.ex. genom att delta i diskussioner och i nationella och internationella konferenser och genom att skriva pedagogiska publikationer och vetenskapliga artiklar). Inga prov på utvärdering av den egna undervisningen och handledningen eller på utveckling av yrkeskompetensen. Visar prov på utvärdering av den egna undervisningen och handledningen eller på utveckling av yrkeskompetensen. Utvecklar sin undervisning och handledning och sin Utvärderar och utvecklar sin undervisning och handledning och sin Utvärderar och utvecklar systematiskt sin undervisning och handledning och sin Inga prov på insamling av respons. Visar prov på insamling av studentrespons. Samlar in respons på sin undervisning och handledning av studenterna. Samlar in respons på sin undervisning och handledning av studenter och kolleger. Samlar systematiskt in respons på sin undervisning och handledning av studenter och kolleger och kommenterar studenternas respons. Inga prov på användning av respons och utvärdering i utvecklingen av undervisningen och handledningen. Samlar in repsons på sin undervisning av studenterna, men redogör inte för hur den används. Använder den insamlade responsen i utvecklingen av Använder den insamlade responsen och utvärderingen i utvecklingen av Använder den insamlade responsen och utvärderingen systematiskt i utvecklingen av Inga prov på intresse för hur olika undervisningsmetoder Visar prov på intresse för hur olika undervisningsmetoder Är intresserad av hur olika undervisningsmetoder Fördjupar sin förståelse av hur olika undervisningsmetoder inverkar på lärandeprocessen och tillämpar sin Utvecklar systematiskt sin under-visning och handledning utifrån sin pedagogiska utbildning och forsk-ningsrön och god

2 eller på tillämpning av pedagogisk utbildning och forskningsrön i och för tillämpning av pedagogisk utbildning. och försöker tillämpa pedagogisk utbildning och forskningsrön i olika undervisningsexperiment. pedagogiska utbildning och forskningsrön i olika undervisningsexperiment. Är intresserad av god pedagogisk praxis inom sitt område. pedagogisk praxis. 2 Inga prov på spridning av god praxis inom undervisning, lärande och handledning. Visar prov på spridning av god praxis inom undervisning, lärande och handledning bland kolleger. Delar med sig av god praxis inom undervisning, lärande och handledning på undervisningsmöten. Delar med sig av sina kunskaper och god praxis inom undervisning, lärande och handledning t.ex. på nationella konferenser. Delar med sig av god praxis och sina kunskaper om undervisning, lärande och handledning till sina kolleger och/eller universitetssamfundet (t.ex. genom att delta i diskussioner, natio-nella och internationella konferenser och publicera pedagogiska publi-kationer och vetenskapliga artiklar). 2. Undervisnings- och handledningsmetoder som främjar lärandet En utmärkt lärares undervisnings- och handledningsmetoder stöder studenternas lärande på ett systematiskt sätt. Bl.a. planerar och genomför läraren sin undervisning så att mål, innehåll, undervisnings- och lärandemetoder, hjälpmedel, undervisningsmaterial och utvärdering stöder varandra. Läraren redogör för undervisningens lärandemål och diskuterar lärandemålen och sina pedagogiska lösningar med studenterna. Läraren uppmuntrar studenterna att på egen hand söka information och strukturera och tillämpa den på nya sätt och att producera information. Läraren använder kunskap och pedagogiska forskningsrön från sitt eget område i sin undervisning och handledning, och följer tillsammans med sina studenter och handledningsstudenter den internationella och nationella utvecklingen inom sitt ämnesområde. I utvärderingen av lärandet använder läraren målinriktade, mångsidiga och pedagogiskt motiverade utvärderingsmetoder. Utvärderingen är delvis planerad så att den är integre-rad i undervisnings- och lärandesituationerna. Till lärarens undervisnings- och handledningspraxis hör att ge konstruktiv respons på lärande och kunnande. Läraren identifierar studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov, förstår vilka utmaningar och behov som är förknippade med deras lärande och stöder sina studenters individuella utveckling. Inga prov på undervisningsoch handledningsmetoder som främjar Visar prov på undervisningsoch handledningsmetoder som främjar Försöker tillämpa undervisnings- och handledningsmetoder som främjar Undervisnings- och handledningsmetoderna stöder studenternas lärande på ett mångsidigt sätt. Undervisnings- och handledningsmetoderna stöder studenternas lärande på ett systematiskt sätt. Inga prov på kännedom om eller tillämpning av lärcentrerad undervisning. Visar prov på kännedom om lärcentrerad undervisning eller undervisningsexperiment som grundar sig på denna princip. Försöker planera sin undervisning så att mål, innehåll, undervisnings- och lärandemetoder samt hjälpmedel och under-visningsmaterial Planerar och genomför sin undervisning så att mål, innehåll, undervisnings- och lärandemetoder, hjälpmedel, undervisningsmaterial och utvärdering stöder varandra. Planerar och genomför systematiskt sin undervisning så att mål, innehåll, undervisnings- och lärandemetoder, hjälpmedel, undervisningsmaterial och utvärdering stöder varandra.

3 stöder varandra. 3 redogör för lärandemålen. Känner till principen om redogörande för lärandemål. Redogör för undervisningens lärandemål. Redogör för undervisningens lärandemål och diskuterar studiernas lärandemål med sina studenter. Redogör för undervisningens lärande-mål och diskuterar lärandemålen och sina pedagogiska lösningar med sina studenter. vägleder studenterna att söka information på egen hand. Ger själv studenterna informationen om källor. Uppmuntrar studenterna att söka information och källor på egen hand. Uppmuntrar studenterna att på egen hand söka information och strukturera den på nya sätt. Uppmuntrar studenterna att på egen hand söka information, att strukturera och tillämpa den på nya sätt och att producera information. följer utvecklingen inom sitt område och diskuterar den med studenterna och handledningsstudenterna. Visar prov på intresse för utvecklingen inom sitt område och diskuterar den med studenterna och handledningsstudenterna. Följer utvecklingen inom sitt område och använder exempel på utvecklingen i Använder forskningsrön från sitt eget område i undervisningen och handledningen och uppmuntrar studenter och handledningsstudenter att följa den internationella och nationella utvecklingen inom vetenskapsområdet. Använder kunskap och pedagogiska forskningsrön från sitt eget område i sin undervisning och handledning, och följer tillsammans med sina studenter och handledningsstudenter den internationella och nationella utvecklingen inom sitt ämnesområde. Inga prov på användning av Visar prov på användning av Använder olika metoder för utvärdering av Använder målinriktade och mångsidiga Prövar olika utvärderingsmetoder i undervisningen och handledningen. Använder målinriktade, mångsidiga och pedagogiskt motiverade utvärderingsmetoder i utvärderingen av Utvärderingen är delvis planerad så att den är integrerad i undervisningen och ger respons till studenterna. Visar prov på respons till studenterna. Ger studenterna respons på lärande vid behov. Ger studenterna mångsidig respons på lärande och kunnande. Ger systematiskt studenterna konstruktiv respons på lärande och kunnande. identifierar studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov eller ger individuellt stöd till studenterna. Prov på identifiering av studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov och på individuellt stöd till studenterna. Identifierar studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov och försöker stödja studenternas individuella utveckling. Identifierar studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov och stöder studenternas individuella utveckling på ett mångsidigt sätt. Identifierar studenter med annorlunda inlärningssätt och särskilda behov, förstår vilka utmaningar och behov som är förknippade med deras lärande och stöder systematiskt sina studenters individuella utveckling. 3. Förmåga att utveckla och använda läromedel Utmärkta färdigheter kommer till uttryck bl.a. i att läraren utvecklar aktuella läromedel som grundar sig på forskning inom det egna området och använder dem på ett mångsidigt sätt. Läromedlen överensstämmer med undervisningens mål, innehåll, metoder och utvärdering. Läromedlen är innovativa och främjar lärandet och

4 utvecklar det vetenskapliga tänkandet och argumentationsförmågan. Läromedlen kan vara böcker eller läromedel på webben och de kan vara producerade tillsammans med andra. Läraren presenterar och sprider sina läromedel så att kolleger och universitetssamfundet kan ta del av dem. Läromedlen är allmänt kända inom undervisningen i ämnet och används eventuellt också internationellt. 4 Inga prov på utveckling av läromedel som baserar sig på aktuell forskning inom det egna området. Visar prov på utveckling av aktuella läromedel. Utvecklar läromedel som är aktuella och grundar sig på forskning inom området. Utvecklar läromedel som är aktuella och grundar sig på forskning inom området och använder dem på ett mångsidigt sätt. Utvecklar läromedel som är aktuella och grundar sig på forskning inom området och använder dem på ett mångsidigt sätt. Läromedlen överens-stämmer med undervisningens mål, innehåll, metoder och utvärdering. Inga prov på innovativa läromedel som främjar lärande och vetenskapligt tänkande. Läromedlen är konventionella och har inte utvecklats för att främja lärande och vetenskapligt tänkande. Läromedlen är innovativa. Läromedlen är innovativa och främjar Läromedlen är innovativa och främjar lärandet och utvecklar det vetenskap-liga tänkandet och argumentations-förmågan. presenterar eller sprider egna läromedel eller på kända läromedel. Visar prov på presentation och spridning av egna läromedel. Läromedlen är tillgängliga för de närmaste kollegerna. Presenterar och sprider egna läromedel så att kolleger och universitetssamfundet kan ta del av dem. Läromedlen är tillgängliga för andra vid det egna universitetet. Presenterar och sprider egna läromedel så att kolleger och universitetssamfundet kan ta del av dem. Läromedlen är kända inom undervisningen i ämnet och används nationellt. Presenterar och sprider sina läromedel så att kolleger och universitetssam-fundet kan ta del av dem. Läromedlen är allmänt kända inom undervisningen i ämnet och används eventuellt också internationellt. 4. Medverkan i den gemensamma utvecklingen av undervisningen Utmärkta färdigheter kommer till uttryck bl.a. i att läraren är en central aktör i sin egen undervisnings- och forskningsgemenskap. Läraren främjar samverkan vid sin enhet och samarbetet och interaktionen mellan lärare, forskare och studenter. Läraren har en central roll i utvecklingen av studierna och/eller examina. Läraren är aktiv inom utvecklingen av undervisningen på institutions-, fakultets- och/eller universitets-nivå. Läraren utvecklar undervisningen i samarbete med olika enheter och ämnesområden och skapar nationella och internationella kontakter. Inga prov på samarbete inom den egna undervisnings- och Visar prov på samarbete inom den egna undervisnings- och Försöker delta och samarbeta i den egna undervisnings- och Är en central aktör i den egna undervisnings- och Är en central aktör i den egna undervisnings- och Främjar samverkan vid sin enhet och samarbete och interaktion mellan lärare, forskare och studenter.

5 Inga prov på en aktiv roll i utvecklingen av studierna och/eller examina. Visar prov på medverkan i utvecklingen av studierna när det gäller egna studieavsnitt. Medverkar på institutionsnivå i utvecklingen av studierna och/eller examen och i utvecklingen av utbildningen. Har en central roll i utvecklingen av studierna och/eller examina. Medverkar på institutions- och/eller fakultetsnivå i utvecklingen av Har en central roll i utvecklingen av studierna och/eller examina. Är aktiv inom utvecklingen av undervisningen på institutions-, fakultets- och/eller universitetsnivå. 5 Inga prov på samarbete inom utvecklingen av Visar prov på samarbete inom utvecklingen av Samarbetar med olika enheter och ämnesområden inom utvecklingen av Samarbetar med olika enheter och ämnesområden och skapar nationella och internationella kontakter inom utvecklingen av Samarbetar med olika enheter och ämnesområden och skapar nationella och internationella kontakter inom utvecklingen av

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet Vad kan åstadkommas genom centralt stöd till uppföljningar Uppsala universitet Ett bidrag till en antologi om svenska lärosätens arbete med uppföljning av studenter, Högskoleverkets rapportserie 2004:5

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 1 Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 2 Innehåll 1. Kriterier för blivande arbetsplatshandledare...

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning

Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Läsa genom att skriva Datorstödd läs- och skrivinlärning Anne-Marie Holm Handledare: Torbjørn Lund Master i aksjonslæring Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer