FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL"

Transkript

1 (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings- och forskningspersonal samt docenter 1. Olika behörighetsvillkor och deras vikt Enligt 2 2 mom. i instruktionen för Helsingfors universitet ( ) baserar sig undervisningen vid universitetet på vetenskaplig forskning, och undervisningsforskning utnyttjas vid organiseringen av undervisningen. För att sambandet mellan forskning och undervisning ska upprätthållas hör såväl de som forskar som de som undervisar till undervisnings- och forskningspersonalen. Målet för undervisning och handledning är studentinriktat och djupgående lärande, som skapar en grund för livslångt lärande av ny kunskap. Enligt 54 i instruktionen förutsätts av den som anställs som professor förutom vetenskaplig kompetens, även förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för lärdomsprov. Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Av den som anställs som universitetslektor krävs enligt 56 i instruktionen utöver andra meriter förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare. Vid bedömningen av meriterna beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Om anställningen som universitetslektor har definierats som undervisningsinriktad, fästs särskild vikt vid erfarenheterna av undervisning, den pedagogiska utbildningen, förmågan att producera läromaterial, de andra meriterna inom verksamheten som lärare samt vid behov undervisningsprovet. Av universitetsforskare, äldre forskare och forskardoktorer krävs enligt 57 1 mom. och 58 i instruktionen sådan undervisningsförmåga som behövs i anställningen. För dessa anställningar fastställs inte närmare på vilka delområden bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig. Bestämmelserna om professorer och universitetslektorer i instruktionen kan dock anses vara en utgångspunkt för bedömningen. Av en forskardoktor krävs emellertid inte lika mycket undervisningsförmåga som av en universitetsforskare eller äldre forskare. I fråga om forskningsledare finns inga bestämmelser om undervisningsförmågan i instruktionen, men beroende på den närmare anställningsbeskrivningen förutsätts i allmänhet undervisningsmeriter på samma nivå som de som krävs av en äldre forskare. Av universitetslärare krävs erfarenhet av undervisning. Enligt 59 i instruktionen värdesätts i synnerhet pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och mångsidig undervisningsförmåga. I fråga om doktorander finns det inga bestämmelser om krav på undervisningsförmåga i instruktionen. Även om också doktoranderna undervisar, finns det inga uttryckliga behörighetsvillkor beträffande undervisningsförmågan.

2 2 En förutsättning för titeln docent är enligt 84 1 mom. i instruktionen god undervisningsförmåga. Det är motiverat att undervisningsförmågan hos personer som ansöker om titeln docent bedöms enligt samma grunder som undervisningsförmågan hos professorer och universitetslektorer. Den som anställs som professor och personer som beviljas titeln docent ska uppfylla kraven både på vetenskaplig kompetens och på undervisningsförmåga. Om undervisningsförmågan anses vara otillräcklig, kan vetenskapliga eller andra meriter inte kompensera den bristande behörighet som gäller undervisningsförmågan. Undervisningsmeriter kan inte heller kompensera de andra meriter som krävs för anställningen. 2. Utlysning av anställningar och anvisningar för sökande av titeln docent I platsannonserna ombes de sökande till anställningen som forsknings- och undervisningspersonal bifoga en skriftlig redogörelse för sina undervisningsmeriter (t.ex. en universitetsportfölj) till ansökan. Redogörelsen för undervisningsmeriterna ska innehålla uppgifter om undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, läromedel som den sökande har producerat, andra meriter inom verksamhet som lärare och deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom kan det i platsannonsen förutsättas att de sökande redogör för sin syn på hur undervisningen på området för anställningen och i det aktuella läroämnet borde utvecklas. I platsannonsen hänvisas till detta beslut av fakulteten och konstateras att de sökande kan kallas till en intervju. Den som ansöker om titeln docent får motsvarande anvisningar. 3. Bedömning av undervisningsförmågan Enligt 14 4 mom. i instruktionen tillsätter dekanus en pedagogisk nämnd som ska främja utvecklingen av undervisningsförmågan hos undervisnings- och forskningspersonalen vid fakulteten så att kvaliteten är hög och mångsidig. Den pedagogiska nämnden ger vid behov utlåtande om de sökandes undervisningsförmåga när man anställer professorer eller annan undervisnings- och forskningspersonal, och när man utreder förutsättningarna för beviljande av titeln docent. Den pedagogiska nämnden består av företrädare för professorerna, den övriga forsknings- och undervisningspersonalen och de studerande. Dessutom utses ett tillräckligt antal suppleanter. Dekanus utser en ordförande och en vice ordförande bland nämndens medlemmar. Medlemmarna i den pedagogiska nämnden utses för fakultetsrådets mandatperiod, dock så att studerandemedlemmarna utses för två år. Dekanus kan vid behov komplettera nämnden. En medlem som utses i stället för en annan har samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie medlem. Nämnden är beslutför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Den pedagogiska nämnden bedömer sökande till alla undervisnings- och forskningsbefattningar och ger ett skriftligt utlåtande om deras undervisningsförmåga, där de sökande jämförs med varandra. I dekanus anvisning om rekryteringen kan det dock konstateras att undervisningsförmågan när det gäller doktorander och kortare än två år långa visstidsanställningar

3 3 av annan undervisnings- och forskningspersonal, bedöms av den pedagogiska nämnden endast om dekanus beslutar det efter att ha diskuterat med ordföranden för nämnden. 4. Undervisningsmeriter De pedagogiska meriterna bedöms som en helhet som består av den sökandes undervisningsförmåga och pedagogiska intresse. Följande delområden beaktas: 4.1. Undervisningserfarenhet De sökande författar en redogörelse för sin undervisningserfarenhet vid universitetet eller någon annan högskola eller läroanstalt. Redogörelsen ska innehålla åtminstone följande uppgifter: undervisningsuppgifternas mängd och art, undervisningsanställningar, vilka undervisningsmetoder som den sökande har använt och hur de utfallit, handledning av uppsatser och avhandlingar, vilka metoder den sökande har använt för att utvärdera sin undervisning, responsen på undervisningen och hur responsen har insamlats samt deltagande i utvecklande av undervisningen. Också sakkunnigföreläsningar och -föredrag kan i viss mån beaktas som undervisningserfarenhet. I redogörelsen ska den sökande redogöra också för sin undervisningsfilosofi. Den som söker en undervisningsanställning ska redogöra åtminstone för sina pedagogiska idéer och vad i undervisningen som är viktigt för honom eller henne Pedagogisk utbildning Utbildningen visas med betyg där utbildningens längd, centrala innehåll och anordnare nämns Förmåga att producera läromedel Med läromedel avses läroböcker och andra publikationer som den sökande producerat och som används i universitetsundervisningen samt elektroniskt och annat material som används i kontaktundervisningen Andra undervisningsmeriter Andra meriter som förvärvats i undervisningsverksamhet kan vara t.ex. förtroendeuppdrag inom utbildningsförvaltningen på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå. Pedagogiska publikationer samt eventuella priser och utmärkelser räknas också som meriter Undervisningsprov Avläggande av undervisningsprov Enligt 67 i instruktionen ger fakultetens pedagogiska nämnd den beredningsgrupp som bereder tillsättandet av en professur eller ett kallelseförfarande, utlåtande om de sökandes pedagogiska meriter och ordnar de eventuella undervisningsprov som behövs för att genomföra bedömningen. Enligt 84 i instruktionen ska den pedagogiska nämnden ge utlåtande om undervisningsförmågan hos sökande som ansöker om titeln docent. Vid tillsättningen av en professur kan dekanus, efter att sakkunnigutlåtandena inkommit, på förslag av den pedagogiska nämnden bereda en sökande tillfälle att avlägga ett undervisningsprov. I fråga om sökande till andra anställningar där undervisningsförmågan ska bedömas av den pedagogiska nämnden, ordnas tillfälle att avlägga ett undervisningsprov eller ett prov som visar att den sökande

4 4 behärskar undervisningssituationen, ifall den pedagogiska nämnden anser det vara nödvändigt. I regel ska den som ansöker om att bli antagen som undervisnings- eller forskningspersonal eller om titeln docent avlägga ett undervisningsprov, om han eller hon inte har avlagt ett undervisningsprov tidigare eller om det har förflutit över fyra år sedan föregående undervisningsprov i samma eller motsvarande ämne. Endast undervisningsprov som avlagts vid Helsingfors universitet beaktas. När det gäller titeln docent kan den pedagogiska nämnden dock vid bedömningen av undervisningsförmågan besluta att undervisningsprov inte förutsätts av sökande som nyligen i en annan långvarig undervisningsuppgift på professorsnivå vid Helsingfors universitet, har visat sig ha god undervisningsförmåga inom sitt område. När man bedömer detta beaktas undervisningsuppgifternas innehåll, omfattning, responsen från de studerande samt den pedagogiska förmåga som den sökande förvärvat. När det finns fler än en sökande till en anställning som professor eller universitetslektor, kan den pedagogiska nämnden när den ska bedöma den inbördes ordningen mellan de sökande, förutsätta att alla sökande avlägger ett undervisningsprov, även om någon eller några av de sökande har avlagt ett godkänt undervisningsprov under de senaste fyra åren. Ordnande av undervisningsprov Den sökande ger ett förslag till ämne för undervisningsprovet till den pedagogiska nämnden. Dekanus fastställer ämnet för undervisningsprovet på förslag av ordföranden för den pedagogiska nämnden och bestämmer när provet ska ordnas. Provet är offentligt. Personer som söker samma anställning får däremot inte närvara. Undervisningsprovet är ett undervisningstillfälle som hör till den aktuella anställningen, och kan vara en föreläsning, ett seminarium, en annan undervisningssituation eller en kombination av dessa. Undervisningsprovet kan gärna vara också en genuin undervisningssituation. Den pedagogiska nämnden ger närmare anvisningar om hur undervisningsprovet avläggs. Den sökande ska senast en vecka före undervisningsprovet till den pedagogiska nämnden lämna in en undervisningsplan som gäller provet. Planen ska innehålla uppgifter om lärandeinnehåll och lärandemål, undervisningsmetoder, utvärdering och insamling av respons. Faktorer som beaktas vid bedömningen av undervisningsprovet Vid bedömningen av undervisningsprovet fästs uppmärksamhet vid sökandens förmåga att använda didaktiska metoder. Bedömningen beaktar kvaliteten på följande faktorer: undervisningens målsättning, sakinnehåll, undervisningsmetoder och lärandeutvärdering. Dessutom beaktas den helhet som undervisningsprovet bildar: hur rösten används, hur tydligt och begripligt talet är, hur konsekvent den muntliga och skriftliga kommunikationen är samt vilken förmågan att interagera med publiken är Deltagande i utbildning av doktorander Vid tillsättning av en professur beaktas deltagande i utbildningen av doktorander som ett särskilt område när det gäller de pedagogiska meriterna. Med detta avses framför allt handledning av doktorsavhandlingar, men också deltagande i planeringen av doktorandskolor och motsvarande meriter. Deltagande i utbildningen av doktorander är en merit också vid bedömningen av undervisningsförmågan hos sökande till andra anställningar som undervisnings- och forskningspersonal.

5 5 5. Intervju I samband med undervisningsprovet intervjuas sökanden av den pedagogiska nämnden. Den sökande kan också kallas till en separat intervju. Under intervjun diskuteras sökandens åsikter och innovationer beträffande utvecklingen av undervisningen och hur de kan tillämpas i undervisningen inom det aktuella ämnet. 6. Bedömningen av undervisningsförmågan som helhet Den pedagogiska nämnden bedömer sökandens undervisningsförmåga som helhet enligt de kriterier som nämns i instruktionen. Nämnden utfärdar närmare anvisningar om vilka undervisningsmeriter som krävs för olika befattningar. 7. Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2010.

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET. Bedömning av undervisningsförmågan. Godkänd av styrelsen 5.6.

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET. Bedömning av undervisningsförmågan. Godkänd av styrelsen 5.6. SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av styrelsen 5.6.2018 Bedömning av undervisningsförmågan Undervisningsförmågan bedöms i samband med tillsättning av undervisnings-

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAVID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

BEDÖMNINGEN AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAVID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Godkänd av styrelsen 1.3.2010 Kompletterad 18.4.2011, 19.6.2012, 11.2.2013 och 23.9.2013. BEDÖMNINGEN AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAVID ANSTÄLLNING

Läs mer

Teologiska fakultetens anvisningar för universitetsportföljer

Teologiska fakultetens anvisningar för universitetsportföljer Teologiska fakultetens anvisningar för universitetsportföljer Fakultetsrådet 28.4.2003 Den som söker en lärartjänst vid teologiska fakulteten eller ber om utvärdering av akademisk kompetens skall lämna

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Medicinska fakultetens matris för bedömning av pedagogisk skicklighet

Medicinska fakultetens matris för bedömning av pedagogisk skicklighet Medicinska fakultetens matris för bedömning av pedagogisk skicklighet Avsikten med matrisen är att formulera tydliga och genomskinliga kriterier för bedömningen. Matrisen ska användas som stöd när man

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(14) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse 22.2.2016 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖR UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN: bedömningen utgår från det skriftliga material som den sökande lämnat in

BEDÖMNINGSMATRIS FÖR UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN: bedömningen utgår från det skriftliga material som den sökande lämnat in HELSINGFORS UNIVERSITET Bedömning av undervisningsförmågan Undervisningsförmågan bedöms när man utnämner undervisnings och forskningspersonal och beviljar titeln docent. Den sökandes undervisningsförmåga

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

BREV 1 (2) 5 maj Till fakulteter och fristående institutioner

BREV 1 (2) 5 maj Till fakulteter och fristående institutioner BREV 1 (2) 5 maj 2010 Till fakulteter och fristående institutioner INTRODUKTION AV KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONALEN Styrelsen för Helsingfors universitet har vid

Läs mer

ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT

ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 10.10.2012 ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens uppgifter och verksamhet Juridiska fakulteten

Läs mer

ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT

ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 9.10.2014 (översättning) ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens uppgifter

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(21) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Högskolans styrelse har gjort följande ändringar

Läs mer

1. Pedagogiskt tankesätt och pedagogisk utbildning

1. Pedagogiskt tankesätt och pedagogisk utbildning Matris för bedömning av undervisningsförmågan fr.o.m. 1.10.2011 Godkänd genom beslut av dekanus 125/2011. 23.9.2011 Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Godkänd vid pedagogiska

Läs mer

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år.

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år. 1(5) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professor i medicinsk genetik arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt 33 i

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor/biträdande professor i svenska språket inom Tenure track-systemet

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor/biträdande professor i svenska språket inom Tenure track-systemet Godkänd av rektor för Åbo Akademi 19.4.2017 Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i tillämpad psykologi (Tenure track)

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i tillämpad psykologi (Tenure track) Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en biträdande professor eller professor i logopedi (Tenure track)

Redogörelse för anställningen av en biträdande professor eller professor i logopedi (Tenure track) Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi.

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi. Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets 1 (2) 2012-03-12 Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut

Läs mer

PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI

PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI Godkänd av Åbo Akademis styrelse den 17.8.2017 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Personalinstruktionens tillämpningsområde I personalinstruktionen definieras principerna för rekrytering

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Bedömningskriterier vid anställning och befordran 1 (7) PM Juridiska fakultetskansliet Bedömningskriterier vid anställning och befordran Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.). Till grund för bedömningen av

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i nordisk etnologi inom Tenure track-systemet

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i nordisk etnologi inom Tenure track-systemet Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik, enligt tenure track förfarande

Redogörelse för anställning av professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik, enligt tenure track förfarande o ffi\ Åbo Akademi Pedagogik och välfärds studier ABO AKADEMI 1 2.05. 1 5 Onr~B1 lid, P / P1 Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar

Läs mer

Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik

Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik PEDAGOGISKA FAKULTETEN Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik 1. Tjänsten Tjänsten som professor i vuxenpedagogik (vakans nr 004) inrättades 13.6.1995 som en biträdande

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP Fastställda av Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund

Läs mer

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Dessa riktlinjer tillämpas vid befordran

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Reviderat beslut Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-05-31 UPPSALA UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR STYRDOKUMENT Dnr V 2018/256 ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga fakulteten

Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga fakulteten SPRÅKFAK 2012/29 Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga 2012-06-12 Innehållsförteckning 1 Antagning av excellent lärare vid den Språkvetenskapliga 3 Pedagogisk

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR STYRDOKUMENT Dnr P 2017/112 ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR Publicerad Beslutsfattare Handläggare http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Humanistiska

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-12-14 Innehållsförteckning Antagning av excellent lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 3 Pedagogisk

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor

Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor Sid 1 (5) Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor Ansökan, som ska vara disponerad enligt nedanstående mall och skriven på engelska ska skickas elektroniskt till prefekt vid institutionen.

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor Dnr TEOLFAK 2016/42 Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor vid teologiska fakulteten Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2016-09-05

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor)

Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/

Läs mer

Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent

Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent Sid 1 (5) Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent Anvisningarna för ansökan till och bedömning av docentur vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vänder sig till både sökande och sakkunniga.

Läs mer

Implementeringsplan för de språkliga riktlinjerna DRAF

Implementeringsplan för de språkliga riktlinjerna DRAF Implementeringsplan för de språkliga riktlinjerna 2019 2023 DRAF 22.11.2018 Planen har godkänts genom rektors beslut xx.xx.xxxx. Beslut angående resurser fattas separat. Inledning Målet med Aalto-universitetets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi UMEÅ UNIVERSITET ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-04 Dnr 514-4409-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi För erhållande av teknologie eller filosofie

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen SPRÅKFAK Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen Reviderad och fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-03-21 Innehållsförteckning Kompletterande

Läs mer

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran Sid 1 (5) Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran Följande anvisningar avser ansökningar om anställning och befordran vid humanistisk fakultet. na är utformade

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Beslutsfattare: Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-10-19 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten.

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten. 1 (5) BESLUT 2013-02-12 fakultetsnämnden Riktlinjer och handläggningsordningg för att antas som docent vid fakulteten (Ersätter tidig fakultetsnämnden 2010-12-14.) are riktlinjer fastställdaa av 1. Allmänt

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Fakultetsnämnd Lärande. Studieplan

Fakultetsnämnd Lärande. Studieplan Fakultetsnämnd Lärande Studieplan Studieplan för forskarutbildning i biologi, fysik och kemi med inriktning mot didaktik (Graduate Studies in Biology, Physics and Chemistry directed towards didactics.)

Läs mer

Utbildning på forskarnivå ska ge internationella kontakter bland annat i form av medverkan vid forskningskonferenser.

Utbildning på forskarnivå ska ge internationella kontakter bland annat i form av medverkan vid forskningskonferenser. U 2018/718 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi = Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 juni 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet

Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet Synvinklar utifrån arbetslivssamarbete Utbildning som ordnas på arbetsplats Läroavtalsutbildning Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal Samarbetsskyldighet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2010-03-31 Dnr 512-1901-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området.

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Typ av dokument Beslutad av Regelsamling (HF, AOSU och Områdesnämndens beslut)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2015-10-15 Innehållsförteckning Antagning av excellent lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 3 Pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer för antagning som docent

Riktlinjer för antagning som docent Dnr UTBVET 2018/408 Riktlinjer för antagning som docent Fastställda av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2018-06-07 Innehållsförteckning 1. Allmän information 3 2. Krav för antagning som docent

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer