KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M"

Transkript

1 BILAGA till rektors beslut 39/ (6) KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet har genom ett beslut av universitetets rektor infört ett karriärsystem (tenure track) för undervisnings- och forskningspersonal (rektors beslut 088/2010, utfärdat ) som ett nytt sätt att rekrytera professorer vid sidan om öppet ansökningsförfarande och kallelse. Genom denna anvisning ändras förfarandet i det tidigare beslutet. Avsikten är att fakulteterna och institutionerna ska överväga att använda systemet redan när de gör upp sina personalplaner. Universitetets ledning följer i vilken omfattning systemet tas i bruk. Målet är att den akademiska karriären ska bli mer förutsägbar, konkurrenskraftig och lockande samtidigt som systemet främjar internationaliseringen av universitetet. Tanken är att hitta de mest begåvade, lämpliga och motiverade personerna när konkurrensen om de bästa förmågorna skärps både nationellt och internationellt. URVALSKRITERIER Till karriärsystemet kan man välja personer som avlagt doktorsexamen högst 10 år tidigare och som sedan dess har förvärvat lovande vetenskapliga och andra meriter. Utöver erfarenhet av forskning och undervisning anses arbete utomlands och annan internationell erfarenhet som viktiga meriter. Av betydelse är också att de sökande kan visa prov på anskaffning av extern forskningsfinansiering. KARRIÄRSTEGEN Den som anställs inom ramen för karriärsystemet anställs som biträdande professor (assistant professor) på viss tid. Under anställningen följs den anställdas arbete och utvärderas enligt vissa kriterier som fastställs i samband med anställandet. En positiv utvärdering leder till en ny visstidsanställning som biträdande professor (associate professor) och målet är en fast anställning som professor. FINANSIERING Finansieringen kan bestå av både budgetmedel och extern finansiering. I beslutet om fördelningen av avkastningen från Framtidsfonden har det beviljats finansiering för några tenure track-anställningar, men någon annan centraliserad finansiering finns inte. Också den biträdande professorn själv kan delta i anskaffningen av finansiering, men detta är inte ett villkor vid rekryteringen.

2 2(6) FASTSTÄLLANDE AV OMRÅDE OCH INRÄTTANDE AV ANSTÄLLNINGEN Eftersom syftet med systemet är att rekrytera toppforskare till Helsingfors universitet, ska ett tillräckligt brett område fastställas för en tenure track-anställning. På basis av en motiverad framställning från fakulteten fattar rektorn beslut om att en tenure trackanställning kan inrättas. Innan beslutet fattas ger styr- och uppföljningsgruppen rektorn ett utlåtande om huruvida anställningen i fråga om område och innehåll i övrigt är en anställning som är lämplig att tillsättas inom ramen för karriärsystemet. Anställningen kan också vara gemensam för en fakultet och en fristående institution eller en extern enhet, men den biträdande professorn är alltid placerad vid en fakultet. UTLYSNING Anställningarna ska utlysas både nationellt och internationellt. Avsikten är att den rekryterande enheten är aktiv och sprider information om anställningen genom sina internationella nätverk. För att få så bra sökande som möjligt behövs det mer än bara en platsannons. URVALSFÖRFARANDET I rekryteringsfasen tillämpas i tillämpliga delar tillsättningsförfarandet för professurer enligt universitetets instruktion. Dekanus tillsätter en beredningsgrupp enligt instruktionen som ska sköta urvalsprocessen. Det rekommenderas att prefekten för den institution som rekryterar deltar i gruppens arbete. Beredningsgruppen väljer vilka ansökningar som skickas till de sakkunniga för bedömning. Valet ska grunda sig på beredningsgruppens uppfattning om vilka sökande som i första hand kan komma i fråga när anställningen tillsätts. Beredningsgruppen ber fakultetens pedagogiska nämnd om ett utlåtande om undervisningsmeriterna hos de sökande som gruppen vill föreslå för anställningen. Beredningsgruppen föreslår vem eller vilka av de sökande som ska anställas. Om dekanus eller institutionens prefekt inte är medlemmar i beredningsgruppen, ger de var sitt eget utlåtande eller meddelar att de instämmer i beredningsgruppens förslag. På basis av fakultetens framställning beslutar rektorn vem som anställs inom ramen för karriärsystemet. Innan beslutet fattas hör rektorn styr- och beredningsgruppen och ordnar vid behov en överläggning med företrädare för fakulteten och styr- och uppföljningsgruppen. DET FÖRSTA ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDET 1. Arbetsavtal Det första arbetsavtalet ingås för 3 5 år beroende på i vilket stadium av karriären personen befinner sig erfarenhetsmässigt. Arbetsavtalets längd inverkar också på när man kan anse det ändamålsenligt att bedöma den biträdande professorns framgång i arbetet och möjligheter att anställas för ytterligare en period i ett andra anställningsförhållande på viss tid.

3 3(6) Det är rimligt att den biträdande professorn får informationen om fortsättningen cirka ett år före den första periodens slut, så att han eller hon kan planera sitt arbete på längre sikt. Till kravnivå enligt lönesystemet fastställs i första hand nivå 7, men på goda grunder är avvikelser möjliga. Befattningsbeskrivningen behandlas i undervisnings- och forskningspersonalens bedömningsgrupp, som tar ställning till kravnivån. Den individuella prestationsnivån fastställs enligt tidigare visad förmåga och erfarenhet. 2. Arbetsplan Den biträdande professorn gör upp en arbetsplan tillsammans med sin närmaste chef, men det är viktigt att också prefekten för institutionen, eller dekanus i en fakultet som inte har institutioner, deltar åtminstone i uppgörandet av den första arbetsplanen. Efter den första arbetsplanen gör man en arbetsplan för varje läsår, på samma sätt som för den övriga undervisnings- och forskningspersonalen. Arbetsplanen ska omfatta forskning, anskaffning av forskningsfinansiering, undervisning och studiehandledning samt andra uppgifter som hör till enhetens ansvar. I fråga om undervisningen tillämpas kollektivavtalets maximitid för professorer som är 140 timmar per läsår. Arbetsplanen ska vara sådan att den ger den biträdande professorn möjlighet att uppnå de mål som uppställs för en framgångsrik skötsel av uppgiften. 3. Fastställande av kriterier för framgång i arbetet Innan anställningen börjar går man tillsammans med den biträdande professorn igenom de kriterier enligt vilka hans eller hennes framgång i arbetet bedöms mot slutet av den första anställningen med tanke på ingåendet av ett andra arbetsavtal. Målen som ska uppställas för arbetet formuleras i en separat bilaga till arbetsavtalet och så konkret som möjligt med beaktande av vilket stadium i karriären personen befinner sig i och det aktuella områdets särdrag. Kriterierna kan t.ex. vara målsättningarna för publikationernas antal och kvalitet, anskaffning av forskningsfinansiering, i vilket stadium examensarbeten som den biträdande professorn handleder befinner sig, eventuellt internationellt arbete under perioden samt andra vetenskapliga meriter och omständigheter som hör till verksamheten vid enheten. Viktigt är att den biträdande professorn får en klar uppfattning om vad som förväntas av honom eller henne under den första anställningsperioden och enligt vilka kriterier hans eller hennes möjligheter att ingå ett andra anställningsförhållande på viss tid och avancera enligt karriärsystemet bedöms. 4. Enheten säkerställer förutsättningarna för arbetet Enheten ska vara beredd att stödja den biträdande professorns verksamhet och möjligheter att växa in i en anställning som professor genom att se till att han eller hon har till sitt förfogande de resurser som han eller hon behöver för att uppnå de uppställda målen. Utöver ekonomiskt stöd behövs också handledning och stöd från den närmaste chefen. Det rekommenderas också att den biträdande professorn erbjuds mjölighet att ha en mentor. DET ANDRA ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDET

4 4(6) I god tid före den första arbetsavtalsperiodens slut bedöms den biträdande professorns framgång i arbetet och på grundval av utvärderingen fattas beslutet om en andra period. Om arbetet har uppfyllt de mål som fastställts på förhand, fortsätter man anställningsförhållandet med ett 3 5 år långt arbetsavtal och fastställer mål för den andra perioden. Om arbetet inte har varit resultatrikt och målen inte har uppnåtts, upphör anställningen när det första anställningsförhållandet är slut. Denna mellanbedömning görs av samma grupp som beredde rekryteringen. Dekanus kompletterar gruppen vid behov. Det är möjligt, men inte obligatoriskt att anlita utomstående sakkunniga i detta stadium. Efter att ha fått beredningsgruppens förslag och prefektens eller dekanus utlåtande som finns bifogat till förslaget, beslutar rektorn om den biträdande professorns anställning forsätter med en ny period. Vid behov ber rektorn styr- och uppföljningsgruppen om ett utlåtande innan beslutet fattas. FAST ANSTÄLLNING Senast ett år innan det andra anställningsförhållandet upphör bedömer man om det finns förutsättningar för en fast anställning som professor. Ifall svaret är negativt upphör anställningsförhållandet när arbetsavtalet som är på viss tid tar slut. Också i detta stadium sköter den tidigare tillsatta beredningsgruppen om möjligt det praktiska genomförandet av bedömningen. Dekanus kompletterar vid behov den ursprungliga gruppen. Ifall det gäller en anställning som är placerad vid en institution, deltar institutionens prefekt i beredningsgruppens arbete. Eftersom det i detta stadium är fråga om att en person kallas till en professur, tillämpas förfarandet med sakkunniga vid bedömningen. Vid bedömningen av den biträdande professorns arbete beaktas hans eller hennes vetenskapliga meriter och pedagogiska meriter samt de sakkunnigas utlåtande och den pedagogiska nämndens utlåtande. Också annan verksamhet under tenure track-perioden inverkar på bedömningen. Ifall beredningsgruppen på grundval av de sakkunnigas utlåtanden och andra omständigheter anser att det inte finns grunder för en fast anställning, lämnas förslaget till beslut tillsammans med dekanus och prefektens utlåtanden till rektorn. Om rektorn är av samma åsikt, upphör den biträdande professorns anställning när det andra anställningsförhållandet på viss tid tar slut. Anser däremot rektorn att det finns grunder för en fast anställning, skickas handlingarna tillsammans med rektorns beslut till kanslern för genomförande av kallelseförfarandet. Innan beslutet fattas ska rektorn höra styr- och uppföljningsgruppen, och rektorn kan också ordna en överläggning om frågan. Ifall beredningsgruppen anser att det finns tillräckliga grunder för att kalla den biträdande professorn till professor, behöver ärendet inte behandlas av rektorn. Dekanus lämnar beredningsgruppens förslag tillsammans med sitt eget utlåtande till kanslern, som fattar beslutet om kallelse på det sätt som bestäms i universitetets instruktion. STYR- OCH UPPFÖLJNINGSGRUPPEN FÖR KARRIÄRSYSTEMET Till stöd för rektorn och fakulteterna finns en styr- och uppföljningsgrupp på universitetsnivå som tillsätts av rektorn.

5 5(6) Målet är att karriärsystemet tillämpas enhetligt och att förfarandet är enhetligt vid hela universitetet i fråga om kvalitet och innehåll. Styr- och uppföljningsgruppen verkar för sin del för att detta mål ska uppnås. Till gruppens uppgifter hör utöver den allmänna uppföljningen av systemet i synnerhet att - ge rektorn utlåtanden om fakulteternas förslag till områden för och utlysning av tenure track-anställningarna, - ge rektorn (på rektorns begäran) utlåtanden under rekryteringsfasen, - ge rektorn (på rektorns begäran) utlåtanden när beslut ska fattas om fortsättning på ett anställningsförhållande, - ta ställning i synnerhet i sådana fall där en fortsättning av anställningsförhållandet eller en fast anställning inte är självklar och det behövs ett bredare perspektiv och jämförelse med motsvarande fall på universitetsnivå, - göra förslag till utveckling av systemet. För att styr- och uppföljningsgruppen i praktiken ska kunna följa hur de biträdande professorerna inrättar sig och sköter sitt arbete och följa innehållet i de kriterier som gäller arbetet, ombeds fakulteterna att genast när de blir färdiga skicka kriterierna som fastställts för varje biträdande professors första anställningsförhållande samt arbetsplanen för det första läsåret till styr- och uppföljningsgruppen. BESLUT OCH INLÄMNANDE AV HANDLINGAR På framställning av fakulteten fattar rektorn beslut om följande: 1) Inrättande av en tenure track-anställning 2) Vem som utses till en anställning som biträdande professor 3) Huruvida den biträdande professorn ska anställas i ett andra anställningsförhållande på viss tid 4) Huruvida den biträdande professorns anställning upphör i slutet av den andra perioden utan att övergå i en fast anställning Framställningar om detta ska med bilagor skickas per e-post till registraturen grupperade i ovan nämnda punkter enligt följande: 1) En motiverad framställning som undertecknats av dekanus, och om fakulteten har institutioner, av prefekten för institutionen, av vilken det framgår vilket område som föreslås och bakgrunden till anställningen, hur den anknyter till enhetens personalplan samt andra omständigheter som påverkar ärendet. 2) Till rektorn skickas utöver ansökningshandlingarna beredningsgruppens utlåtande, de sakkunnigas utlåtande, utlåtanden om de pedagogiska meriterna samt prefektens utlåtande (om han eller hon inte är medlem i beredningsgruppen) och dekanus utlåtande samt dessutom en kort beskrivning av beredningsgruppens arbete, ifall det inte framgår av övriga handlingar. 3) Beredningsgruppens motiverade framställning och dekanus och prefektens utlåtande över huruvida den biträdande professorns anställning bör förlängas med en andra period

6 6(6) 4) Beredningsgruppens framställning enligt vilken det inte finns grunder för fast anställning genom kallelse, dekanus och prefektens utlåtanden samt de sakkunnigas utlåtanden och andra handlingar som påverkar beslutet. Kanslern fattar beslut om kallelse till professor på grundval av det andra anställningsförhållandet på viss tid. Ifall beredningsgruppen mot slutet av det andra anställningsförhållandet på viss tid föreslår att den biträdande professorn kallas till professor och får en fast anställning, skickas handlingarna till kanslern och i processen iakttas kallelseförfarandet enligt instruktionen.

BREV 1 (2) 5 maj Till fakulteter och fristående institutioner

BREV 1 (2) 5 maj Till fakulteter och fristående institutioner BREV 1 (2) 5 maj 2010 Till fakulteter och fristående institutioner INTRODUKTION AV KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONALEN Styrelsen för Helsingfors universitet har vid

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år.

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år. 1(5) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professor i medicinsk genetik arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt 33 i

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI

PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI PERSONALINSTRUKTION FÖR ÅBO AKADEMI Godkänd av Åbo Akademis styrelse den 17.8.2017 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Personalinstruktionens tillämpningsområde I personalinstruktionen definieras principerna för rekrytering

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT

ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 10.10.2012 ANSTÄLLNINGEN SOM PROFESSOR I UPPHOVSRÄTT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens uppgifter och verksamhet Juridiska fakulteten

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik, enligt tenure track förfarande

Redogörelse för anställning av professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik, enligt tenure track förfarande o ffi\ Åbo Akademi Pedagogik och välfärds studier ABO AKADEMI 1 2.05. 1 5 Onr~B1 lid, P / P1 Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i tillämpad psykologi (Tenure track)

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i tillämpad psykologi (Tenure track) Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor

forskardoktor biträdande professor professor forskardoktor (assistant professor) biträdande professor (associate professor) eller professor Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor/biträdande professor i svenska språket inom Tenure track-systemet

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor/biträdande professor i svenska språket inom Tenure track-systemet Godkänd av rektor för Åbo Akademi 19.4.2017 Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi.

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor (assistant professor)/biträdande professor (associate professor) i nationalekonomi. Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en biträdande professor eller professor i logopedi (Tenure track)

Redogörelse för anställningen av en biträdande professor eller professor i logopedi (Tenure track) Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT

ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 9.10.2014 (översättning) ANSTÄLLNINGEN SOM SVENSKSPRÅKIG PROFESSOR I CIVIL- OCH HANDELSRÄTT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens uppgifter

Läs mer

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i nordisk etnologi inom Tenure track-systemet

Redogörelse för anställningen av en forskardoktor / biträdande professor i nordisk etnologi inom Tenure track-systemet Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

REGLER U 2012/47. Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå

REGLER U 2012/47. Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå REGLER U 2012/47 Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå Detta dokument är fastställt av Konstnärliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2012-02-21

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(19) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Till 40 har fogats ett nytt moment 1.3.2010.

Läs mer

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET. Bedömning av undervisningsförmågan. Godkänd av styrelsen 5.6.

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET. Bedömning av undervisningsförmågan. Godkänd av styrelsen 5.6. SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av styrelsen 5.6.2018 Bedömning av undervisningsförmågan Undervisningsförmågan bedöms i samband med tillsättning av undervisnings-

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(14) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse 22.2.2016 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE

1. BEFATTNINGEN OCH DESS UPPGIFTSOMRÅDE Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2018-10-15 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-10-15 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ADJUNGERING AV LEKTOR OCH PROFESSOR

CHECKLISTA FÖR ADJUNGERING AV LEKTOR OCH PROFESSOR CHECKLISTA FÖR ADJUNGERING AV LEKTOR OCH PROFESSOR Ansökan skickas via e-post till ansvarig handläggare på Rekryteringsutskottets kanslifunktion () Att bereda en ansökan om adjungering tar ca 4-6 månader

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2017-12-04 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-04-01 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP

ORU /2018 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID FAKULTETEN FÖR EKONOMI, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP Fastställda av Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET INSTRUKTION 1(21) vid Helsingfors universitet INSTRUKTION FÖR SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkänd av högskolans styrelse Högskolans styrelse har gjort följande ändringar

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad

Rutiner vid läraranställningar - Utlysning. Uppdaterad Innehåll CHECKLISTA UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR samt LEKTOR... 2 1. Förslag... 2 2. Beslut om rekryteringsgrupp... 2 3. Rekryteringsunderlag... 2 A. Rekryteringsgrund... 2 B. Sökandeunderlag...

Läs mer

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets 1 (2) 2012-03-12 Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064).

3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SF...Sida 9 av 157 Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 andra stycket högskolelagen, har studenterna

Läs mer

OM ARBETSAVTAL FÖR PROFESSORER

OM ARBETSAVTAL FÖR PROFESSORER OM ARBETSAVTAL FÖR PROFESSORER Anställningsförhållanden baseras på arbetsavtal, som innebär att arbete utförs för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning, mot lön eller annat vederlag.

Läs mer

REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden REGLER 1 / 6 2010-11-17 dnr V 2011/270 REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastställda av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor Dnr: L 2018/154

Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor Dnr: L 2018/154 Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå Fastställd av rektor 2018-11-19 Dnr: L 2018/154 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Process inför ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson Kompetensförsörjning Umeå universitet InFuturum 2016 Hans Adolfsson Organisation 3 Universitetet i siffror 4 Vision 2020 5 6 Verksamhetsplan och delmål Verksamhetsplaner upprättas såväl centralt som på

Läs mer

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2018.2.5.1-3883 Sakområde: Fortlöpande miljöanalys Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) Avdelning/kansli:

Läs mer

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten.

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten. 1 (5) BESLUT 2013-02-12 fakultetsnämnden Riktlinjer och handläggningsordningg för att antas som docent vid fakulteten (Ersätter tidig fakultetsnämnden 2010-12-14.) are riktlinjer fastställdaa av 1. Allmänt

Läs mer

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden Fastställd av: Sidnr 1 (6) Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid för tiden 2015-01-01-- 2017-12-31 1 Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade den 2 maj 2011, i samband med

Läs mer

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 1(12) Dnr: MEDFARM 2013/1160 Områdeskansliet för medicin och farmaci Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting address: S:t Olofsgatan 10 B www.medfarm.uu.se Riktlinjer och bedömningsgrunder för

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor Dnr TEOLFAK 2016/42 Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor vid teologiska fakulteten Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2016-09-05

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 1 Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 2 Innehåll Ett universitet som gör det möjligt... 3 Långsiktighet möjliggör högt risktagande... 3 Delmål 1.1.3.3 TN. Fakultetens utlysningar innehåller

Läs mer

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar 4 kap. Lärare Inledande föreskrifter Anställningar 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning Förenade anställningar 2 En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap.

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE

FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET CORE FELLOWSHIP UTLYSNING 2017 ANVISNING FÖR ANSÖKAN FORSKARKOLLEGIUMS VERKSAMHETSPRINCIPER OCH KRITERIER VID VAL AV FORSKARE Forskarkollegium grundades 1.1.2001

Läs mer

Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakulteten Dieter K. Müller/dekan Telefon: 090-786 50 00. dieter.muller@geography.umu.se www.umu.se Bilaga 50 2016-03-22 Dnr FS 1.3.2-528-16 Sid 1 (5)

Läs mer

Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik

Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik PEDAGOGISKA FAKULTETEN Redogörelse om tillsättning av tjänsten som professor i vuxenpedagogik 1. Tjänsten Tjänsten som professor i vuxenpedagogik (vakans nr 004) inrättades 13.6.1995 som en biträdande

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Yttrande över regeringens betänkande Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29).

Yttrande över regeringens betänkande Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Yttrande Dnr 20160056 TCO Yttrande över regeringens betänkande Trygghet och attraktivitet en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). har fått möjlighet att yttra sig till TCO angående betänkandet Trygghet

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2019.2.5.1-1122 Sakområde: Personal samt Fortlöpande miljöanalys Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister

Läs mer

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN

REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN Sid 1 (7) REGLER FÖR UTSEENDE AV LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET, FÖR TIDEN 2018-01-01--2021-12-31 Typ av dokument: Regel Datum: 2017-10-03 Beslutad av: rektor Giltighetstid:

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-04 Protokoll nr 5/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-1176 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdeklningen Handläggare: Maria Bergling Beslutsdatum: 2018-04-17

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi = Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 juni 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av kommittéordförande, vice kommittéordförande och dekan Fastställda av konsistoriet

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande.

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande. Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet, fakultetsnämnden med kommittéer, fakultetsrådet samt rådgivande val av vicerektor och vice kommittéordförande. Fastställda av konsistoriet 2018-04-24

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet Regler för studentinflytande vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-12-22 Dnr: FS 1.1-1950-15 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 2013-08-20 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Tillsättningsredogörelse gällande biträdande professur i sameforskning

Tillsättningsredogörelse gällande biträdande professur i sameforskning Microsoft Word -tiedosto LAPPLANDS UNIVERSITET Förvaltningsenheten Tillsättningsredogörelse gällande biträdande professur i sameforskning Uppgiften som biträdande professor i sameforskning tillsätts enligt

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STÄLLNING SOM ANKNUTEN PROFESSOR EMERITUS/EMERITA

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STÄLLNING SOM ANKNUTEN PROFESSOR EMERITUS/EMERITA HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STÄLLNING SOM ANKNUTEN PROFESSOR EMERITUS/EMERITA Typ av dokument: Handläggningsordning Datum: (revideringsdatum), 2018-02-20 (beslutsdatum) Beslutad av: rektor Giltighetstid:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR STYRDOKUMENT Dnr V 2018/256 ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNING FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet

Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet ORU 1.2.1-05688/2018 Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet Fastställd av: Rektor Datum: 2018-10-23 Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet Rektorsbeslut Fastställt: 2018-10-23 ORU

Läs mer