Chalmers Pedagogiska Portfölj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chalmers Pedagogiska Portfölj"

Transkript

1 Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den pedagogiska portföljen Pedagogisk skicklighet Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen med forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 1 Pedagogisk skicklighet bygger på gedigna, breda och aktuella kunskaper inom ämnesområdet, samt kunskaper om studenternas lärande och ämnesdidaktiska frågeställningar. Vidare förutsätter det ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt avseende undervisning, lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete, över tid och med anknytning till den egna yrkesrollen. Forskningsanknytning och egen forskning är viktiga komponenter för att tillgodose kraven på vetenskaplig grund i Chalmers utbildningar. I figur 1 nedan illustreras komplexiteten i begreppet pedagogisk skicklighet och en pedagogiskt skicklig lärares verksamhet. 2 Pedagogisk skicklighet visas genom framgångsrik undervisning och utveckling av denna samt genom utvärderingar och studenternas lärande. Såväl generella som ämnesspecifika kunskaper om hur studenter lär är en förutsättning och för att en fortsatt utveckling av den pedagogiska skickligheten ska vara möjlig. Figur 1. En modell över pedagogisk skicklighet. 1 Definitionen av pedagogisk skicklighet samt bedömningskriterierna utgår från teorier om akademiskt lärarskap (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL), och återfinns i Uppsala universitets arbetsordning. 2 Modellen bygger på teorier om ett akademiskt lärarskap (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL) och är inspirerad av rapporten Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet (Å Ryegård, K Apelgren & T Olsson 2010:118). 1

2 Pedagogisk skicklighet innefattar även förmågan och viljan att delta i samtal om pedagogik för att därigenom utvecklas och bidra till andras utveckling. Deltagandet kan ske på många sätt, såväl i det egna ämnet som generellt, samt nationellt och internationellt. För en tjänst som universitetslektor, docent och professor ska en kandidat ha genomgått utbildning i högskolepedagogik omfattande 15 högskolepoäng (10 gamla högskolepoäng), eller på annat sätt kunna visa att motsvarande kompetens finns. Pedagogiska meriter ska redovisas i en pedagogisk portfölj. Instruktioner för hur pedagogiska meriter ska redovisas finns på Chalmers hemsida. Bedömningsområden för pedagogisk skicklighet För att bedöma pedagogisk skicklighet används följande bedömningsområden: Undervisningsskicklighet Teoretiska kunskaper Förhållningssätt med vilja och förmåga att vidareutvecklas I nedanstående figur illustreras bedömningsområdena för pedagogisk skicklighet. 2

3 Undervisningsskicklighet Praktisk erfarenhet av och förmåga att bidra till studenters lärande genom att leda, organisera, planera, genomföra, examinera, utveckla och utvärdera olika undervisningsformer och utbildningsnivåer, samt framställa läromedel Pedagogisk skicklighet Teoretiska kunskaper Pedagogiska kunskaper med fokus på högskolepedagogisk teori om undervisning och studenters lärande, samt med koppling till det egna ämnesområdet Breda och aktuella ämneskunskaper och forskningsanknytning inom ämnet vilka tillämpas i undervisningen Förhållningssätt med vilja och förmåga att vidareutvecklas Arbetar inom uppsatta regelverk i syfte att uppnå mål och förbättra resultat Har helhetssyn som integrerar teori och praktik, samt ett förhållningssätt som kontinuerligt främjar undervisningen och studenters lärande Har ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt (observerar, återkopplar, utvärderar och utvecklar) avseende undervisning, lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete Bidrar och medverkar i det pedagogiska samtalet Figur 2. Bedömningsområden för pedagogisk skicklighet. 3

4 Pedagogisk portfölj - dokumentation av pedagogiska meriter Vid befordran och rekrytering på Chalmers tekniska högskola ska pedagogiska meriter redovisas och den pedagogiska skickligheten styrkas i en separat pedagogisk portfölj. Innehållet ska ha både en kvalitativ och kvantitativ karaktär för att en pedagogiskt sakkunnig ska kunna bedöma den sökandes pedagogiska skicklighet. Vi rekommenderar dig som sökande att färdigställa en pedagogisk portfölj enligt nedanstående beskrivning i punktform, från 1 7 (ca 8-10 sidor exklusive bilagor). För varje punkt ska du tydligt redovisa VAD du har gjort men också HUR du har arbetat, samt VARFÖR och vilka RESULTAT ditt arbete har lett till. Det är viktigt att du själv lyfter fram varför det du redovisar visar på din pedagogiska skicklighet och i vilken bilaga detta framgår. Tänk på att den pedagogiskt sakkunniga normalt inte är ämnessakkunnig. Meriter ska dokumenteras med kursdokument, publikationer, betyg, omdömen och intyg från arbetsgivarrepresentanter, kollegor eller andra med inblick i verksamheten. För meriter som inte kan styrkas med intyg eller utlåtanden ska referenspersoner med aktuella kontaktuppgifter anges. 1. Undervisningsskicklighet och erfarenhet 1.1 Omfattning och variation av undervisningserfarenheter inom grund-, forskar- och vidareutbildning Redovisa de kurser inom grund-, forskar- och vidareutbildning som du har medverkat i. Om du har mer omfattande erfarenhet kan dokumentationen begränsas, exempelvis till de senaste 5 åren eller till kurser som du har haft mest ansvar för. För varje kurs ska du ange: år, högskola, kursbeteckning, nivå, antal hp, deltagarantal, undervisningsformer och metoder, examinationsformer, typ av kursutvärdering, samt ange hur kursen anknyter till aktuell forskning. Ange också hur, i vilken roll och omfattning i antal klocktimmar som du har undervisat i varje kurs. 1.2 Handledning inom grund- och forskarutbildning eller motsvarande a) Redovisa de kandidat- och examensarbeten eller motsvarande arbeten där du har medverkat som handledare. För varje arbete anger du år, högskola, arbetets beteckning, nivå, antal hp samt studentens namn. Ange hur och i vilken roll och omfattning i antal klocktimmar du har deltagit som handledare. Du ska även redovisa vem som har varit huvudhandledare respektive examinator. Ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats. b) Redovisa de licentiatarbeten och doktorsavhandlingar där du har medverkat som handledare. För varje arbete anger du år, högskola, arbetets beteckning, nivå samt studentens namn. Ange hur och i vilken roll och omfattning i antal klocktimmar du har deltagit som handledare. Du ska även redovisa vem/vilka som har varit huvudhandledare, biträdande handledare respektive examinator. Om du har varit reell men inte formell huvudhandledare ska du styrka detta med intyg. Ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats. 1.3 Kvalitet, reflekterande förhållningssätt och utveckling av dina undervisningsinsatser Det här är en av de viktigaste delarna i den pedagogiska portföljen. a) Välj ut två till tre kurser som du enligt Chalmers arbetsordnings beskrivna pedagogiska bedömningsområden (undervisningsskicklighet, teoretiska kunskaper och förhållningssätt med vilja och förmåga att vidareutvecklas, se ovan) anser vara mest meriterande. Ange för varje kurs en mer utförlig beskrivning av: 4

5 - din roll som lärare - kursens mål och innehåll - studenternas bakgrund - upplägg, moment och undervisningsmetoder - examination - sammanställning av kursutvärderingar. - hur du använder dina ämneskunskaper - i vilken uträckning din undervisning anknyter till aktuell forskning Bifoga gärna undervisningsmaterial som t ex kursbeskrivningar, kurs-pm, lektionsplaneringar, examinationsuppgifter, laborationer och annat material som du har utvecklat. Beskriv och reflektera över vad som har kommit fram i kursutvärderingar, exempelvis vad som har fungerat bra respektive vad som har fungerat mindre bra. Redogör för hur du har använt dig av kursutvärderingar för att ändra och utveckla kommande kurser. Kursutvärderingar från studenter och lärarlagets utvärderingar ska bifogas. Styrk i möjligaste mån dina insatser och kvaliteten av dina insatser med intyg från lärarlagsledare, avdelningschef, studierektor, prefekt eller motsvarande. b) Beskriv och redogör för hur du arbetar som handledare: - ditt förhållningssätt och din syn på rollen som handledare Konkretisera gärna med exempel. c) Här ska du redovisa utvecklings- och förnyelsearbete i undervisningen. Ange kurs, nivå, omfattning och eventuell anslagsgivare till pedagogiska projekt, samt motivet och syftet med förnyelsearbetet. Beskriv hur arbetet har genomförts och vilka resultat som det har lett fram till. Bifoga material från utvecklingsarbeten, projektrapporter mm. Utfall från kursutvärderingar som har påverkat kursutvecklingen bör bifogas och kommenteras utifrån ett utvecklingsperspektiv. d) Här ska du skriva din reflektion över din pedagogiska verksamhet och utförligt redogöra för din pedagogiska grundsyn. Din text bör visa på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt, t ex genom att aktivt ifrågasätta och ompröva förutsättningar, värderingar, metoder och resultat i din pedagogiska verksamhet. Det är viktigt att du med konkreta exempel visar hur din pedagogiska grundsyn yttrar sig i din pedagogiska verksamhet. Om du har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens bör du redogöra för hur högskolepedagogisk teori och forskning påverkar och är förankrad i din grundsyn och pedagogiska praktik. Det finns forskning och goda exempel att inspireras av t ex i ämnesdidaktiska och högskolepedagogiska tidskrifter. e) Här ska du redovisa och beskriva hur du över tid har utvecklats som lärare, t ex genom att lyfta fram vad som har varit avgörande för din utveckling. Du bör även redogöra för din vision om framtiden och beskriva hur du planerar att utveckla din framtida undervisning och pedagogiska kompetens. 2. Pedagogisk utbildning Redovisa dina kunskaper om undervisning och studenters lärande och beskriv hur du har förvärvat dem. Lista de kurser i högskolepedagogik för vilka du har godkänt betyg. För varje kurs anger du: år, högskola, kursbeteckning, antal hp samt kursens mål och syfte. Bifoga intyg med godkänt betyg för varje kurs. Om du har kunskaper som du har förvärvat på annat sätt och som motsvarar kurser i högskolepedagogik ska du beskriva dem och uppge hur du 5

6 har förvärvat dessa kunskaper, samt i möjligaste mån styrka med intyg eller motsvarande. 3. Läromedelsframställning Här redovisar du dina insatser vid framställning av läroböcker, kompendier och laborationshandledningar mm. Målgrupp och roll i undervisningen samt graden av den egna insatsen ska anges. Du ska på ett tydligt sätt beskriva dina pedagogiska överväganden vid läromedelsframställningen. Redovisa även om läromedel som du har producerat används av andra. Bifoga om möjligt representativt material som styrker kvaliteten av ditt arbete t ex i form av kommentarer från studenter och andra lärare. 4. Administration och ledning av utbildning Här redovisar du administrativt arbete inom utbildning exempelvis som prefekt, programansvarig, programkoordinator, studierektor, lärarlagsledare, utbildningsledare eller studievägledare. Även styrelse- eller annat kommittéarbete med anknytning till utbildningsfrågor är meriterande. Ange arbetsuppgifter, tidsperiod och omfattning för varje befattning, samt redovisa hur du har arbetat och beskriv vilket resultat ditt arbete har haft för fortsatt utveckling av utbildning och undervisning. Bifoga intyg och ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och din insats. 5. Pedagogisk verksamhet utanför högskolan Redovisa din pedagogiska verksamhet som du har bedrivit utanför högskolan, t ex i form av fortbildning eller presentationer vid konferenser. Information och kunskapsspridning till samhället om forskning och undervisning, tredje uppgiften, redovisar du här. Du som har verkat i miljöer utanför högskolan och som har erfarenhet av t ex projektledning, personalutbildning eller liknande redovisar det också här. Det pedagogiska värdet ska framgå av samtliga aktiviteter som du redovisar. Styrk dina insatser i möjligaste mån med intyg samt ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats. 6. Övriga pedagogiska meriter Här redovisar du övriga pedagogiska meriter som t ex pedagogiska pris, studieresor med pedagogiskt syfte, pedagogiskt mentorskap, nationell eller internationell pedagogisk publicering och samverkan, kontakter/samarbeten med studerandeorganisationer i undervisningsfrågor och deltagande i pedagogiska nätverk och samtal. Egna presentationer och bidrag till pedagogiska konferenser redovisar du också här. Styrk dina insatser i möjligaste mån med intyg och ange gärna referenspersoner som kan styrka intygen och din insats. 7. Bilagor Här redovisar du de bilagor som du hänvisar till i din pedagogiska portfölj. Samtliga bilagor du tar med ska refereras till i texten. Inled gärna med en numrerad innehållsförteckning av bilagorna med tydlig rubrik för varje bilaga. Chalmers tekniska högskola Anställningskommittén Dokumentet reviderat Frågor och synpunkter: 6

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Bilaga 1. Anvisningar för sökande till pedagogisk meritering

Bilaga 1. Anvisningar för sökande till pedagogisk meritering Senast reviderad: 2019-04-29 Dnr MIUN 2019/847 (Till RBM för beslut i juni 2019) Bilaga 1. Anvisningar för sökande till pedagogisk meritering Med kriterier för meriterad respektive excellent lärare Innehåll

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

ORU /2019 MALL FÖR PEDAGOGISK PORTFÖLJ

ORU /2019 MALL FÖR PEDAGOGISK PORTFÖLJ ORU 1.2.1-03077/2019 MALL FÖR PEDAGOGISK PORTFÖLJ ALLMÄNT Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj ska användas av sökande till anställningar som innehåller pedagogiska arbetsuppgifter samt vid

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-12-14 Innehållsförteckning Antagning av excellent lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 3 Pedagogisk

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga fakulteten

Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga fakulteten SPRÅKFAK 2012/29 Antagning av excellent lärare vid Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga 2012-06-12 Innehållsförteckning 1 Antagning av excellent lärare vid den Språkvetenskapliga 3 Pedagogisk

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Reviderat beslut Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-05-31 UPPSALA UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor

Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor Sid 1 (5) Ansökningsmall för ansökan om befordran till professor Ansökan, som ska vara disponerad enligt nedanstående mall och skriven på engelska ska skickas elektroniskt till prefekt vid institutionen.

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2018/239 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ATT UTSE EXCELLENT LÄRARE

RIKTLINJER FÖR ATT UTSE EXCELLENT LÄRARE ORU 1.2.1-04185/2017 RIKTLINJER FÖR ATT UTSE EXCELLENT LÄRARE Fastställda av samtliga fakultetsnämnder 2013-01-29,30,31 Senast ändrade: ENT 2017-10-18, HS 2017-10-20 och MH 2017-10-17 Allmänt Enligt rektors

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Dnr 2011/82 Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid teologiska fakulteten Avsändare/Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2012-05-31 senast reviderad 2014-03-11 Innehållsförteckning A. Nämnd

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga

Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga Dnr SAMFAK 2011/65 Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2015-10-15 Innehållsförteckning Antagning av excellent lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten 3 Pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran Sid 1 (5) Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran Följande anvisningar avser ansökningar om anställning och befordran vid humanistisk fakultet. na är utformade

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin SAHLGRENSKA AKADEMIN Bilaga 3 till Anvisningar för anställning av lärare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

CV/Meritförteckning. Du ska också ange följande uppgifter: Namn Bostadsadress Telefonnummer E-postadress

CV/Meritförteckning. Du ska också ange följande uppgifter: Namn Bostadsadress Telefonnummer E-postadress 1/10 Information till dig som söker läraranställning vid Stockholms konstnärligas högskola (SKH) Meritportfölj I Stockholms konstnärliga högskolas anställningsordning anges de regler som tillämpas vid

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare SPRAKFAK 2016/45 Riktlinjer för antagning av excellent lärare Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-04-12 Innehåll Inledning... 3 1. Beredning och beslut... 3 2. Kriterier för bedömning...

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

Anvisningar för ansökan till befordran till Meriterad respektive Excellent lärare vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar för ansökan till befordran till Meriterad respektive Excellent lärare vid Högskolan Kristianstad Bilaga 2 Anvisningar för ansökan till befordran till Meriterad respektive Excellent lärare vid Högskolan Kristianstad Ansökan sker i MyNetwork, som vanligtvis används för ansökan av tjänster. Ansökan kan

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén RIKTLINJER FÖR ANTAGANDE AV DOCENT VÅRTERMINEN 2012 DNR 100-818-12 Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet Sid 1 (5) Instruktioner till sakkunniga: Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet Vid bedömning av anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet,

Läs mer

Pedagogiska karriärvägar - ett nationellt perspektiv

Pedagogiska karriärvägar - ett nationellt perspektiv Pedagogiska karriärvägar - ett nationellt perspektiv Katarina Winka, UPL 20 november 2014 2014-11-25 Definition - pedagogisk karriärväg 1. öppen för alla läraranställningar och baseras på lärarens pedagogiska

Läs mer

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ

MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ ORU 1.2.1-05218/2017 MALL FÖR PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Senast ändrad: 2017-10-31 Allmänt Denna mall för pedagogisk meritportfölj ska användas av sökande till anställningar som innebär pedagogiska arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-1176 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdeklningen Handläggare: Maria Bergling Beslutsdatum: 2018-04-17

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor Dnr TEOLFAK 2016/42 Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor vid teologiska fakulteten Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2016-09-05

Läs mer

Anvisning för sökande till anställning eller befordran till universitetslektor eller professor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Anvisning för sökande till anställning eller befordran till universitetslektor eller professor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet Konstnärliga fakultetskansliet 1 / 12 2010-09-24 dnr A 2 3851/10 Anvisning för sökande till anställning eller befordran till universitetslektor eller professor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Dnr: BTH R007/18, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R007/18, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0009-2018 R007/18, 2018-01-01 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anvisning för sökande om anställning som universitetslektor eller professor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Anvisning för sökande om anställning som universitetslektor eller professor vid konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet Konstnärliga fakultetskansliet 1 / 9 2013-10-09 dnr V 2013/881 Sökande om anställning som universitetslektor eller professor Anvisning för sökande om anställning som universitetslektor eller professor

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Riktlinjer för antagning av excellent lärare Vetenskapsområdet för medicin och farmaci Fastställda av områdesnämnden för medicin och farmaci 2012-10-25, reviderad 2014-06-13 och 2017-08-30 Områdesnämnden

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Bedömningskriterier vid anställning och befordran 1 (7) PM Juridiska fakultetskansliet Bedömningskriterier vid anställning och befordran Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.). Till grund för bedömningen av

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde Dessa riktlinjer har fastställts av rektor 2017-04-28 och träder i kraft 2017-04-28. De ersätter riktlinjer med dnr HS 2013/662-43 från 2013-17-17.

Läs mer

Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Publicerad: 2018-01-01 Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU, ansökningsomgång läsåret 16/17

Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU, ansökningsomgång läsåret 16/17 STYRANDE DOKUMENT ID. SLU ua 2016.1.1.1-4408 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Nämnden för antagning av excellenta lärare Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare:

Läs mer

Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Syfte: Docent kan antas av fakultetsnämnden då detta bedöms vara till nytta för fakultetens forskning och utbildning. Syftet

Läs mer

Instruktion för ansökan om prövning för titeln excellent lärare vid teologiska fakulteten

Instruktion för ansökan om prövning för titeln excellent lärare vid teologiska fakulteten Dnr 2011/82 Instruktion för ansökan om prövning för titeln excellent lärare vid teologiska fakulteten Fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2012-10-08 Innehållsförteckning 1. Presentation av begreppet

Läs mer

Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola BTH-3.1.2-0426-2019 R 068/19 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0009-2018 R007/18, 2018-01-01 Dessa riktlinjer kompletterar

Läs mer

Är du en meriterad och skicklig universitetslärare?

Är du en meriterad och skicklig universitetslärare? Är du en meriterad och skicklig universitetslärare? Den pedagogiska portföljen som verktyg Björn Badersten Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (bjorn.badersten@svet.lu.se) SISA-konferens,

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare HISTFILFAK 2016/45 Riktlinjer för antagning av excellent lärare Fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2016-XX-XX Innehållsförteckning Inledning 3 1. Process 3 1.1 Rekryteringsgruppen 3 2.

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som professor, lektor eller biträdande lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som professor, lektor eller biträdande lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(6) Mall för ansökan om anställning som professor, lektor eller biträdande lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Den sökande ansvarar för att ansökan

Läs mer

Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent

Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent Sid 1 (5) Anvisning vid ansökan om och bedömning av docent Anvisningarna för ansökan till och bedömning av docentur vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vänder sig till både sökande och sakkunniga.

Läs mer

Högskolan Kristianstad Att utforma din pedagogiska portfölj

Högskolan Kristianstad Att utforma din pedagogiska portfölj Högskolan Kristianstad Att utforma din pedagogiska portfölj En pedagogisk portfölj - idag en självklar del av en akademisk portfölj Kanske undrar du varför du ska ha en pedagogisk portfölj. Det självklara

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds Universitet. Kursen omfattar andra terminen av sammanlagt tre.

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Lunds Universitet. Kursen omfattar andra terminen av sammanlagt tre. Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPN02, Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 högskolepoäng The Subject Teacher as a Reflective Practitioner, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OM BEFORDRAN TILL UNIVERSITETSLEKTOR ELLER PROFESSOR VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OM BEFORDRAN TILL UNIVERSITETSLEKTOR ELLER PROFESSOR VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET 2018-03-06 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN DNR V 2018/320 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OM BEFORDRAN TILL UNIVERSITETSLEKTOR ELLER PROFESSOR VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Dessa anvisningar är konstnärliga

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap

Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Dnr U 2013/509 Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Studieplanen är fastställd 2013-09-05 av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Utbildning på forskarnivå regleras

Läs mer

Bedömning av pedagogisk skicklighet

Bedömning av pedagogisk skicklighet Bedömning av pedagogisk skicklighet utveckling av ett belöningssystem vid Lunds Tekniska Högskola Thomas Olsson LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2008 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor)

Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2015-06-11 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , höstterminen 2017.

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , höstterminen 2017. Naturvetenskapliga fakulteten MOBN03, Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Molecular Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle

BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Naturvetenskapliga fakulteten BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid Högskolan i Halmstad Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2017-06-08, dnr L 2017/109. Dessa riktlinjer är en lokal föreskrift

Läs mer

Forskande och undervisande personal, vägledning för bedömning av arbetsprestationer

Forskande och undervisande personal, vägledning för bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision ska varje medarbetare därför erbjudas ett

Läs mer

Anvisning vid ansökan om och sakkunnigbedömning av anställning som universitetslektor

Anvisning vid ansökan om och sakkunnigbedömning av anställning som universitetslektor Sid 1 (5) Anvisning vid ansökan om och sakkunnigbedömning av anställning som universitetslektor na vid ansökan om och sakkunnigbedömning av anställning som universitetslektor vid den vänder sig till både

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Instruktioner för att ansöka om befordran till högskolelektor (konstnärlig inriktning)

Instruktioner för att ansöka om befordran till högskolelektor (konstnärlig inriktning) Instruktioner för att ansöka om befordran till högskolelektor (konstnärlig inriktning) Nedan följer en sammanfattning av vad som gäller vid ansökan till befordran till högskolelektor med konstnärlig inriktning.

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 1(12) Dnr: MEDFARM 2013/1160 Områdeskansliet för medicin och farmaci Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting address: S:t Olofsgatan 10 B www.medfarm.uu.se Riktlinjer och bedömningsgrunder för

Läs mer

KTH:s pedagogiska program

KTH:s pedagogiska program KTH:s pedagogiska program Övergripande mål KTH:s utbildningsmiljö kännetecknas av meningsfullhet, ansvarsfullhet och kreativitet för både studenter och lärare. Utbildningarna håller hög pedagogisk kvalitet

Läs mer

Anvisningar för ansökan om antagning som oavlönad docent

Anvisningar för ansökan om antagning som oavlönad docent STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om antagning som oavlönad docent Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Beslutsfattare: Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd

Läs mer

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen SPRÅKFAK Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen Reviderad och fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-03-21 Innehållsförteckning Kompletterande

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. (Gäller anställningar utlysta efter september 2011)

Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. (Gäller anställningar utlysta efter september 2011) Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-10-03 Rektor SLU ua Fe.2011.2.5.0-3180

Läs mer

Kvalitetskriterier för antagning till docent vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Kvalitetskriterier för antagning till docent vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för antagning till docent vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Publicerad: 2018-01-01 Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Handläggare:

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet Anders Fällström, prorektor Nils Eriksson, utbildningsledare Katarina Winka, pedagogisk utvecklare Umeå universitet Med

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Excellent lärare: före, under och efter utnämning. P O Ågren institutionen för informatik

Excellent lärare: före, under och efter utnämning. P O Ågren institutionen för informatik Excellent lärare: före, under och efter utnämning P O Ågren institutionen för informatik Meriter i meritokratin Meriteringsmodellens mål Stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens. Stimulera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING SOM, OCH BEFORDRAN TILL, UNIVERSITETSLEKTOR VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA vetenskaplig grund

RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING SOM, OCH BEFORDRAN TILL, UNIVERSITETSLEKTOR VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA vetenskaplig grund RIKTLINJER 2017-06-27 STYR 2017/798 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING SOM, OCH BEFORDRAN TILL, UNIVERSITETSLEKTOR VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA vetenskaplig grund 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Behörighetskrav...

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan från doktorsexamen till universitetslektor

Kompetensutvecklingsplan från doktorsexamen till universitetslektor Kompetensutvecklingsplan från doktorsexamen till universitetslektor tillsvidare I samband med anställningstillfället ska en kompetensutvecklingsplan upprättas. För anställda med meriteringsanställning,

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR

ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR STYRDOKUMENT Dnr P 2017/112 ANVISNINGAR FÖR SAKKUNNIGBEDÖMNING: ANNAN VETENSKAPLIG KOMPETENT LÄRARE ÄN PROFESSOR Publicerad Beslutsfattare Handläggare http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Humanistiska

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer