KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri"

Transkript

1 Namn: Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: 124p Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna (om inte annat anges vid frågan) vid flera svar ges minuspoäng. Alla svar ska skrivas på separat papper. 1 Varför är pakometri viktig i samband med kontaktlinsbärande? Ange en anledning. 1. Vid uppmätning av corneal svulnad eller ödem. 2 Vilka parametrar kan du bedöma på fluoresceinebilder i corneal-topograf-kontaktlins programmet? (ex. Fitscan). Välja fyra. a. Baskurva (BOZR) b. Perifera kurvur c. Tjocklek d. Asfärisitet e. Färg f. Total Diameter g. Optisk zon (BOZD) h. Kantlyft A, B, F, G 3 Vilken del av kornea är viktigast för att reglera korneas vattenbalans? a. Epitelet b. Descemet c. Stroma d. Bowman e. Endotelet Endotelet 1

2 4 Är korneas metabolism huvudsakligen aerob eller anaerob? Aerob 5 Vilka strukuturer i kornea ger upphov till småpartikelspridning? Molekyler t.ex. kollagen 6 Tårfilmen hos en mjuklins-bärare påverkas inte av: a) Linsens vätskeinnnehåll b) Linsens rörelse c) Tårsubstitut d) Beläggningar på linsen D 7 Vilka tre metoder är vanligast vid tillverkning av kontaktlinser? Namnge. 1,5p Svarvning, Centrifugal gjutning, Formgjutning 8 Vilka fyra metoder används för att kontrollera de färdiga linserna? Stickprov, batchprov, alla linser - någon parameter, alla linser alla parametrar 9 Vilken FDA-grupp (material kategori) av mjuka linser får mest protein beläggningar? a) I b) II c) III d) IV Svar. IV 10 Vad står Dk/t för? a) syretransmissionen i en lins b) materialets syrepermeabilitet c) vätbarhet a 11 Vilka kontaktlinsrelaterade frågor bör ställas om din nya patient sedan tidigare har erfarenheter av kontaktlinser (ange 4 frågor)? Svara: ex. Hur länge sedan, vilken typ av linser, varför slutade, motiv nu, förväntningar, provat flera olika 12 Ange fyra faktorer som ökar chanser for en god prognos för kontaktlinstillpassning. 1. High motivation 2. Big ametropia / aphakia 2

3 3. System ametropia 4. Irregular cornea 5. Healthy eye 6. Good general health 7. Normal binocular status 8. Good handling abilities 13 Bakteriearten Pseudomonas aeruginosa är ett relativt vanligt odlingsfynd vid kontaktrelaterade keratiter. Vad anses vara orsaken till bakteriens patogenitet? a. Resistent mot Lysozym b. Verkar som opportunist c. Växer snabbt d. Att den är gram-negativ B 14 Vilket av följande påståenden om Acantamoebainfektion är felaktigt? a. Kan undvikas vid rätt användning av skötselsystemen b. Är ungefär ggr mindre risk än bakteriella infektioner c. Drabbar oftare stabillinsbärare än mjuklinsbärare d. Uppträder oftast under sommarmånaderna C 15 Hur stor ändring av diametern bör du göra om radien ändras 0,6 mm (du anser att linsen centrerar och rör sig bra)? Svar 1.0 mm 16 Nämn tre kännetecken på en god tillpassning av en hydrogel-kontaktlins. 1,5p -Total korneal täckning -God ( lagom ) rörelse -God visus -Bra komfort 17 Ange fyra anledningar till att välja en stabil lins istället för en mjuka lins. 1. Superior vision 2. Long term comfort 3. Durability 4. Easy to care 5. Safe 6. Effective 3

4 18 Fylla i följande meningen: Om en stabil-kontaktlins centrerar lågt (patienten har en högt ögonlock). Vad kan du göra för att den inte ska centrera lågt? Storre diameter 19 Vad betyder non-compliance (definiera)? Svar. Patienten gör inte som den blivit instruerad 20 Vilket Dk/t är önskvärt för att förhindra corneal hypoxi vid kontaktlinser dagbruk? (enligt Holden & Mertz som Thorkild sa) A: Dk/t = 10 B. Dk/t = 24 C: Dk/t= 50 D: Dk/t= 87 B: Dk/t = Vilken är den vanligaste anledningen till en infektiös keratit? a. P. Aeuroginosa b. Herpes simplex c. S. aureus d. H. influenza Herpes simplex virus 22 Pseuodomonas aeruginosa är en gram-negative bakterie som har orsaka allvarliga keratiter samband med kontatklinsbärande. Sant Falskt True 23 Vilken av följande linser agerar kupigast? (har störst sagital djup) A: 8.00:8.00/ 8.50:8.50/ 9.50:9.00/ 11.0:9.5 B: 8.00:8.00/ 8.30:8.50/ 9.00:9.00/ 10.0: 9.5/ 11.5:9.8 C: 8.00:8.30/ 8.50:8.80/ 9.50:9.3/ 11.0: 9.8 D: 8.00:8.00/ 8.25:8.50/ 8.75: 9.00/ 9.50: 9.5/ 11.5:10.0 Correct answer: C: 8.00:8.30/ 8.50:8.80/ 9.50:9.3/ 11.0: Vilket av följande påstående on BOZD är korrekt? Välja två. A. Måste ökas om cornealastigmatismen ökar B. Tillpassningen blir kupigare när BOZD ökar C. Påverkar inte kontaktlinsen saggital djup 4

5 D: Kan ökas genom modifiering E: Kan minskas genom modifiering F. Kan inte modifieras G. Förändral BOZD påverkar kontaktlinsstyrkan. B: The fit becomes tighter when BOZD is increased. E: Can be decreased by modification. 25 Vilken av följande moment bör alltid finnas med vid ett återbesök? a) Fluoreceinfärgning b) Keratometri c) Oftlamoskopi d)subjektiv refraktion a 26 Beskriv (rita gärna) hur följande staining- mönster ser ut. a) SMILE b) Efter främmande kropp c) SEAL d) 3 and 9 o clock Se bild I Cibas blåa bok 27 Nämn två vanliga tillstånd/sjukdomar i hornhinnann där bandaglins kan vara ett förstahandsalternativ till behandling. 1) ödem (ex. bullös keartopati, Fuchs dystrofi) 2) erosion, recidiverande erosion 28 Beskriv kortfattat princip och förutsättningar för Ortokeratologi. 4p Princip Cornea vävnad omfördelas med en stabil lins Förutsättningar Myopi max 4 dptr måttlig astigmatism enl regeln, excentricitet, pupill, rima osv. 29 a) Vilket kontaktlinsmaterial är att föredra för en metallarbetare som emellanåt slår med en hammare på stål? Lågvätskehaltig lins () b) Förklara varför? Lågvätskehaltiga linser har visat sig mest resistenta mot flisor. () 30 Varför får vem som helst sälja kontaktlinser utan styrka? Kontaktlinser utan styrka är ej individanpassade synhjälpmedel. 5

6 31 a)hur stor del av beläggningarna på linsen försvinner vid gnuggning med t.ex. koksaltlösning? (svar i %) b)hur stor del av beläggningarna försvinner om man använder en vätska som är avsedd att gnugga med (dvs Cleaner, Alt-i-ett vätska med rengöringseffekt e.d)? (svar i %) a)ca 90% b)ca 99% 32 Förklara varför radien(bozr)oftast inte behöver ändras när diametern ändras på en asfärisk stabillins på samma sätt som på en lins med sfärisk design! Gärna figur! Om linsen blir större ökar utflatningsgraden i periferin tackvare asfärisiteten och linsen behöver inte göras flatare. 33 Namnge och beskriv 2 olika stabiliseringsmetoder för toriska mjuka linser! 4p T.ex prismabarlast och dubbla stabiliseringszoner se sid Manual of Contactlens Prescribing.../Hom 34 Ett par toriska kontaktlinser inklinerar enligt nedan. Linserna har styrkan H-3,0-1,25 80 V- 3,50-1, Din överrefraktion blir H sf -0,75 s 1,2 V- 0,50 s 1,2 bin 1,2. God sits linser med avseende på centrering och rörlighet. Vilka linser ska beställas? Motivera! H -3,75-1,25 90 V-4,0-1, Ett par toriska kontaktlinser inklinerar enligt nedan. Linserna har styrkan H-4,0-1,0 90 V- 4,50-1,50 90 Din överrefraktion blir H sf -4,0 cyl-0,50 ax 100 s 1,0 V- 4,50-2,50 90 s 1,0 bin 1,2. God sits linser med avseende på centrering och rörlighet. Habituella glas som fungerar bra mäter H 8,5 1, V- 9,5-4,0 90. Vilka linser ska beställas? Motivera! (Plustecknet markerar lodlinjen) 6

7 H -7,5-1,50 90 V-8,5-3, Vad menas då en multifokal lins beskrivs som : a)cd? b)cn? Använd gärna figur! a)avståndsstyrka i mitten av linsen b)närstyrka i mitten av linsen 37 Vid tillpassning av multifokala linser ska man undvika att överaddera på nära håll? Vad menas med detta och varför bör det undvikas? Ej för mycket addition i den multifokala linsen. I regel ges mesta möjliga plus resp minsta möjliga minus redan i avstånds korrektionen varför add kan justeras. För mycket plus i närdelen kan ge suddigt avståndsseende. 38 Vid tillpassning av kontaktlinser för monovision testas ögondominansen. a)beskriv en metod för detta! b)hur styr ögondominansen val av öga för avstånds- resp närkorrektion? 2+ a)t.ex "hål-i-pappskiva" låt px sikta mot ett objekt genom en pappskiva med hål i mitten, håll med båda händer,raka armar, kontroller vilket öga som ser objektet = dominanta ögat. b)i regel avståndsdominanta ögat för avståndseende. 39 Vad krävs för lyckad tillpassning av CW (continius wear)? Högt DK/t och god sits (bra syreflux) 40 Vid tillpassning av EW/CW är det viktigt att känna igen vissa biverkningar för att kunna veta om de är fysiologiskt normalt eller ej och utifrån detta bedöma åtgärd. Beskriv följande fenomen och föreslå åtgärd! a)seal b)vaccuoler c)mucinbollar a)bågformad errosion oftast beläget innanför limbus superiort. Åtgärg: Linsvila tills utläkt, retillpassning ev med kupigare lins. b)små blåsor i stromat med lägre brytningsindex, vandrar utåt, försvinner. Kan förekomma innitialt vid tillpassning av linser med högre Dk-värden än tidigare. Observation. c)små kulor av upprullat mucin,ligger under linsen, ger gropformiga avtryck i epitelet. Kan bero på för flat tillpassning, observation och ev kupigare tillpassning. 41 a)en stabil lins tillpassas på ett öga. Linsen har storlek diameter 9,50 radie (BOZR) 7,70 mm. Styrkan är -3,0. Flourosceinbilden bedöms som 0,05 kupig och linsen är för liten. En ny lins i storlek 10,0 beställes. Vilken linsradie bör beställas? 4p 7

8 b)om styrka -3,0 enl ovan var bra, vilken styrka bör då den nya linsen ha? a)7,80 b)-2,75 42 En patient har på avstånd glasrefraktion H +1,0 V +12,5. Kontaktlinser fungerar utmärkt för denna patient men inte glasögon. Vd=12 mm a)vilken styrka har patienten på kontaktlinserna? b)förklara varför glasögonen inte fungerar! (Rita gärna figur och använd ev valfria formler från formelsamlingen för att styrka ditt resonemang) 1+ a)h +1,0 V+13,75 D (+13,65D) b) Ok att anv formeln SM =1/(1+c x F) för att visa att bildstorleksskilnaden blir oacceptabelt stor vid glasögon men acceptabel med kontaktlins. Vid beräkning används vd-3 mm då inträdespupillen är belägen 3 mm innanför hornhinnetoppen. Se även tal 2 på övningsuppgifter. 43 Vilken typ av lins används som occlusionslins hos förskolebarn vid amblyopi? a. Färgad ljustät lins b. Stark +lins c. Stark lins d. Ljustätlins med pupill C 44 Vilket av följande bör du INTE göra innan du mäter BUT? a. Låta patienten blinka flera gånger b. Lägga i en droppe Fluorescein c. Använda okonserverad saltlösning d. Hålla i ögonlocket D 45 Vid utprovning av stabila linser PMMA, erhålles en överrefraktion på höger öga av dptr, vd = 13 mm. Provlinsen sitter något för flat och har värdena: BOZR = 7,6 mm BVP = dptr. En lins med BOZR 7,5 mm skall beställas. Vilken styrka skall beställas? D 46 Vad är symtomen vid keratoconus? Myopi, Astigmatism oregelbunde, nedsatt syn 8

9 47 Nämn fyra medicinska kontraindikationer för tillpassning av kontaktlinser. Aktiv infektion Återkommande cornealerosioner Sinusiter Allergier Diabetes Anatomiska 48 Hur länge är synsystemet plastisk hos ett barn ungefär? 8 10 åldern 49 Ett spädbarn med glasrefraktion +25 dptr och toppunktsavstånd 6 mm behöver kontaktlinser. Vilken styrka skall kontaktlinsen ha? D 50 Nämn sex möjliga ögonförändringar vid kontaktlinsbärande. Cornealödem Epitelstaining Epitelcystor Cornealinfiltrat Kärlinväxt GPC Polymegatism KL-inducerad keratoconjunctivit vid övre limbus 51 Vilka 3 frågor består triaden av (som ju är extra viktig att instruera om vid EW) 1,5p Hur ser jag? Hur ser ögonen ut? Hur känns ögonen? 52 Ange a. det första material som användes till kontaktlinser b. det första plastmaterial som användes till kontaktlinser c. det första mjuklinsmaterial som användes till kontaktlinser a. glas b. PMMA c. Hema 53 Vad innebär begreppen a. celltäthet b. pleuomorphism c. polymegatism vad ser cornealendotelet? 9

10 a. antal celler / mm2 b. avvikelse från hexagoalitet c. storleksvariation 54 Vad ger du en ny kontaktlinspatient för råd angående kosmetika i samband med instruktionen? Ge 3 exempel. 1. Sätt linserna innan makeup läggs 2. Undvik macara med förlängningsstrån 3. Ta ut linserna först, ta sen bort makeup 4. Remover skall vara oljefri. Informera om handkrämm och hårspray, parfym eller aftershave, shampoo och duschkräm 55 Beläggningar på kontaktlinser kommer i de flesta fall från: a. Rökning b. Tårfilmen c. Händer B 56 En naturlig åtgärd då du finner att din linsbärare har svampinfekterade linser och etui är rätt: a. Desinficera linserna och informera om hur man förvarar dem under en längre tids uppehåll b. Göra proteinrengöring och informera hur man förvarar dem under en längre tids uppehåll c. Byta linserna och informera hur man förvarar dem under en längre tids uppehåll C 57 Vilken är den största fördelen med mätning av NIBUT? a) Man kan göra det samtidigt som keratometri b) Ger information om kvalité och kvantitet c) Man observerar tårfilmen på ett naturligt sätt d) Tårfilmens avdunstning är minimal c 58 Nämn tre metoder/observationer du kan göra för att bedöma tårfilmens kvantitet. 1,5p Tårprismats höjd, Schirmer, Phenolröd tråd, (Rose Bengal Lissamine Green) 59 Ge tre exempel på olika typer av färgade linser Hanteringsfärg, kosmetisk färg, prostetisk färg, terapeutisk färg, profylaktisk färg, crazy färg 10

11 60 Vilken av följande corneala förändringar är INTE relaterad till hypoxi: ödem, kärlinväxt, mikrocystor, dimple veil, endothelial blebs? Dimple veil 61 Fig 1. Diagnos: High-riding rigid lens Behandling: Decrease diameter / flattened BOZR 62 Fig Diagnos: Giant Papillary Conjunctivitis Behandling: (nämn två) 1. Change solutions 2. Change lens to disposable lens 3. Hyper-wetting hydrogel material 63 Fig 3. Vilken typ av kontaktlins är det? Truncated torisklins 64 Fig 4. Diagnos: 3 & 9 o clock staining Behandling: 1. Change lens parameters 2. Hyper-wetting hydrogel material 65 Fig 5. Diagnos: Lens too flat Behandling: Steepen the BC 11

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Markus Wikander Huvudområde: Optometri

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor i optometri

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod?

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Anna Sjöbeck Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O20 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda vid Högskolan

Läs mer

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne.

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Det finns tre huvudindikationer för keratoplastik, penetrerande (PKP) eller lamellär (LKP). 1. Keratokonus och följdtillstånd efter operation

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Tack. Min kollega Srini och jag är mycket glada över att få prata med er idag om allt-i-en-vätskor. Vi ska

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2008 Kongress i Houston Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum Innehåll Nr 1/2008 OSKAR JOHANSSON Den årliga Optikmässan

Läs mer