Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser"

Transkript

1

2

3 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren HH-HOH Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till glasögon och kontaktlinser otydliga och det är många år sedan regelverket reviderades och uppdaterades. Därför har en översyn nu gjorts för att få en samlad bild över vilka olika åldersgrupper som bör omfattas, vilka kriterier för synnedsättning som gäller samt beloppsgränser och regler för bidrag. En arbetsgrupp med representation från Syncentralen, Ögonkliniken och HH s kansli har haft uppdraget att utreda och ta fram ett förslag till ändringar och förtydliganden för vad som gäller glasögonbidrag i Landstinget Sörmland. Arbetsgruppen har gått igenom vilka regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser som gäller idag och gruppen har dessutom gjort en enkätundersökning i övriga landsting om vilka regler för bidrag som gäller där. Därefter har gruppen lämnat ett förslag till reviderat regelverk. Förslaget till regelverket i sin helhet finns i bilaga 1. Sammanställning av enkätsvar från andra landsting finns i bilaga 2. Förutsättningar för bidrag Förslaget är att det för samtliga bidrag till glasögon och linser är brukaren som ska ansöka genom att fylla i en blankett där belopp och kriterier styrks av leg.optiker. (se Förslag regelverk bil 1). En förutsättning för bidrag är att personen är folkbokförd i Södermanlands län. Kostnad för glasögonbåge ingår i bidraget. Förslag till nytt regelverk I det nya förslaget nedan görs en prioritering, där bidraget i större utsträckning går dit det ger störst nytta och till dem med störst behov. Reglerna grundas på vilka kriterier som ska gälla för synnedsättning, samt på åldersgräns. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(13)

4 Glasögon till barn Barns syn utvecklas upp till 7 års ålder, varför det är viktigt att glasögonen under den perioden följer utvecklingen när det gäller storlek och glasögonstyrka. Vid 8 års ålder är synen färdigutvecklad. En utblick till andra län är nyligen gjord om schablonbidraget till barn 8-12 år. Det visade sig att endast två län förutom Sörmland har kvar möjligheten till bidrag i det åldersspannet. För barn med synfel enligt kriterier finns bidrag fortsatt kvar. Förslaget är därför att bidraget till åldrarna 0-7 år finns kvar, medan schablonbidraget till barn 8-12 år, där inget medicinskt intyg förekommer, bör slopas. Glasögon och kontaktlinser med kriterier Bidraget föreslås gälla från den dag personen fyller 8 år och vid särskilda medicinska kriterier för översynthet/långsynthet, närsynthet och brytningsfel. Prismaglasögon Bidraget gäller från den dag personen fyller 8 år, vid skelning eller dubbelseende. Samma belopp som för glasögon föreslås. Här krävs dock att brukaren förnyar recept varje gång ett nytt bidrag ska beviljas. Ekonomiska konsekvenser Nedan finns en sammanställning över de ekonomiska konsekvenser som följer av den föreslagna förändringen. Förslagets beräkningar är gjorda utifrån antal brukare som fått bidrag Kostnaderna 2009 är ungefärliga då bidragsdelen idag består av många olika belopp beroende på glasens styrka och om det gäller ett eller två glas. Kostnad 2009 Kostnad nytt regelverk Bidrag 0-7 år SEK SEK 8-12 år (Schablon) SEK 0 SEK Kriterie-styrda Glasögon SEK SEK Kontaktlinser SEK SEK Prismaglasögon SEK SEK Summa SEK SEK SID 2(13)

5 Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel besluta att - anta förslaget till regelverk för bidrag till glasögon för barn 0-7 år -anta förslaget till regelverk för bidrag enligt kriterier för personer från 8 år och uppåt. -ta bort schablonbidraget till glasögon för barn 8-12 år Habilitering och Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef SID 3(13)

6 Bilaga 1 Förslag: Landstinget Sörmlands regelverk för bidrag till glasögon och kontaktlinser 1. GLASÖGON TILL BARN t o m 7 år (upphör den dag barnet fyller 8 år) När leg.optiker provar ut glasögon och vid byte av glasögon krävs recept från Ögonkliniken Sörmland eller ögonläkare som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. Kriterier och belopp: Glasögon; minst ett glas med styrkor upp till + - 6/cyl 2, högst 500 kr/år Glasögon; minst ett glas med styrkor över + - 6/cyl 2, högst 1200 kr/år 2. GLASÖGON och KONTAKTLINSER Gäller från den dag brukaren fyller 8 år Vid den första utprovningen av glasögon eller kontaktlinser hos leg.optiker krävs intyg/recept från Ögonkliniken i Sörmland eller ögonläkare som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. Kriterier och belopp: Översynthet/långsynthet (grav hyperopi) mer än +10 dptr, Närsynthet (grav myopi) mer än -14 dptr i starkaste brytandesnitt. Brytningsfel (grav astigmatism) mer än 5 dptr Glasögon, högst 2000 kronor vartannat år Kontaktlinser, högst 1000 kronor/år 3. PRISMAGLASÖGON Gäller från den dag brukaren fyller 8 år vid skelning eller dubbelseende För utprovning av prismaglasögon krävs att recept utfärdas från Ögonkliniken i Sörmland. Förnyat recept krävs för att nytt bidrag ska beviljas. Kriterier och belopp: Prismaglasögon, högst 2000 kronor/ vartannat år SID 4(13)

7 Regler En förutsättning för bidrag är att personen är folkbokförd i Södermanlands län. Brukaren ansöker om bidrag på särskild blankett. Om kostnaderna är lägre än det bidragsbelopp som landstinget anger ersätts endast den faktiska kostnaden. Kostnad för glasögonbåge ingår i bidraget. Nytt bidrag kan under året ges till nytt glas i befintlig båge då det är medicinskt motiverat och styrkt på recept. Färgbehandling kan ingå om det är medicinskt motiverat och styrkt på recept. Bidrag utgår inte till arbetskostnad, reparationer, hårdhets- eller antireflexbehandling. För borttappade glasögon eller kontaktlinser utgår ingen ersättning. Hemförsäkring ska användas. Kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor ersätts inte. Reservglasögon eller reservlinser medges inte i bidragsdel. SID 5(13)

8 Bilaga 2 Omvärldsbevakning Handläggare: Märta Levenstam Persson, handikappkonsulent Landstingens, regionernas regler för glasögonbidrag Sammanfattningsvis gäller att alla har regelverk för barn 0 t o m 7 år. De flesta ger också bidrag till dem med afaki (ögat saknar naturlig lins), med svår synproblematik, dem som ser högst 0,3 efter korrektion och har kontakt med ögonläkare syncentral. Schablonbidrag för barn ungdomar med lindrig synnedsättning, man kan få glasögon via optiker, finns för närvarande i tre landsting. Bidrag betalas efter intyg från optiker. Landstinget Blekinge Barn ungdomar 8-19 år 250 kronor per år Landstinget Halland Barn och ungdomar 8 19 år 450 kronor vartannat år Landstinget Sörmland Barn 8 12 år 500 kronor vartannat år SID 6(13)

9 Enkät hösten 2010 till Sveriges landsting om bidrag/stöd för glasögon eller kontaktlinser till barn och vuxna. Sammanställning av inkomna svar. Handläggare: Ann-Britt Pantzar, kvalitetshandläggare 16 svar har inkommit av 20 utskick. Landstinget Sörmland är inte inräknat. Vem får Glasögonbidrag? 1. Barn 0-7 år 100 % av alla de som svarat ger bidrag till denna åldersgrupp. Från 200 kr till kompletta glasögon. Kostnaden anges olika beroende på styrka, ett öga eller båda ögonen. Här nedan anges lite olika spann : kr kr kr kr (fyra nivåer) kr kr inkl. glasögonbåge 300 kr. Hela glaset och 100 kr till båge. Pat. betalar 1000 kr resten betalar Lt. Hur ofta utbetalas belopp? Tidsgräns är oftast 1 g/år. 19 % anger vartannat år. 25 % av alla svarande anger att bidrag kan utbetalas oftare om medicinska skäl föreligger/krävs nytt recept. 2. Barn/ungdom över 8 år 44 % ger bidrag till denna åldersgrupp 56 % ger inget bidrag. Max åldern varierar upp till år. Här är siffror oklart angivna i svaren varför sammanställning är svårt att göra. 450 kr vartannat år, kompletta glasögon vartannat år och glas varje år, 700 kr, SID 7(13)

10 3. Personer med afaki (naturlig lins saknas) Olika svar beroende på styrka, ett öga eller båda ögonen. Här nedan anges lite olika spann : kr 500 kr kr kr (enstyrke) kr (flerstyrke) kr kr inkl. glasögonbåge 300 kr. Full ersättning glas 1g/år samt båge 100kr Hela glaset och 100 kr till båge. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 81 % ger bidrag till afaki 19 % ger inget bidrag. Hur ofta utbetalas belopp? Högst en gång per år är det vanligaste svaret. 4. Bidrag till prismaglasögon 50 % ger bidrag till Prismaglas 50 % ger inte bidrag till Prismaglas Endast glaskostnad. Kostnad för prisma. Faktiska kostnaden för prismadelen vid behov. 700 kr/år Kompletta glasögon vartannat år, glas varje år. 900 kr/år. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. Beror på prismastyrka, ersättning utgår inte om prismastyrka ingår i ordinarie glaspris kr. Hur ofta utbetalas belopp? Se ovan Kommentar: Landstinget ger bidrag, dock inte från syncentralen. 5. Annan omfattning? 25 % har svarat specifika diagnoser. T ex Downbarn, XA-pat. SID 8(13)

11 Glasögonbåge Ingen kostnad, hjälpmedel. 100 kr i bidrag. Glasögonbåge 300 kr. Till vad kan bidrag/stöd ges? 38% ger bidrag till båge eller full kostnad. 50% ger inget bidrag. 12 % Uppgift saknas. Kommentar: Enbart till person med synskada </= o,3 som får glas förskrivna, utprovade på Syncentralen. Endast standardbåge. Arbetskostnad 44% ger bidrag 38 % ger inget bidrag Inget belopp. Max 100 kr. Ingen gräns. Kommentar: Optiker utför arbete. Ja, ibland. 18 % Uppgift saknas. Reparationer 19 % ger stöd för reparationer 75 % ger inte stöd till reparationer 6 % Uppgift saknas Hårdhetsbehandling 31 % ger bidrag. 56 % ger inte bidrag. Kommentar: Då bidrag bara gäller glasen kan detta ingå. Till barn och ungdomar 19 år. 13 % Uppgift saknas Färgbehandling 38 % ger bidrag 44 % ger inte bidrag Kommentar: Filterglas om nedsatt kontrastseende. Ev. fotokromatiska glas. Om det är medicinskt motiverat. Om läkaren bedömer att patienten har behov av det. 18 % Uppgift saknas Antireflexbehandling 25 % ger bidrag 56 % ger inget bidrag 19 % Uppgift saknas SID 9(13)

12 Borttappade glasögon 12 % ger bidrag 75 % ger inget bidrag Kommentar: Hemförsäkring används. Till barn - vid speciella omständigheter. Återanskaffning av glas bedöms av optiker med avtal. 13 % Uppgift saknas Reservglasögon 0 % ger bidrag till reservglasögon 75 % Nej 25 % Uppgift saknas Kommentar: Pat. betalar en egenavgift på 300 kr oavsett glasets beskaffenhet. Vem får bidrag/stöd till Kontaktlinser 1. Personer med afaki 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. Hela kostnaden för lins. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 300 kr egenavgift, 2ggr/år. 500 kr/öga och år kr/öga 2ggr/år. 1: a utprovning 800 kr/öga, 2:a lins 600 kr/öga/år. Faktiska kostnaden. Faktiska kostnaden, 2par/år (mjuka), 1par/år (stabila) 600 kr 1:a lins 800 kr/öga 2:a lins. Kommentar: Kontaktlinser provas endast på Syncentralen = ingen kostnad för pat. Sällan förekommande. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. 2. Personer med keratokonus Fullt belopp. Faktiska kostnaden. Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. 300 kr egenavgift, 1ggr/år. 500 kr/ öga och år. 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. SID 10(13)

13 1200 kr/öga 1ggr/år 1:a utprovning 1000kr/öga, 2:a lins 800 kr /öga. Kommentar: Patienter med synskärpa under 0,3, dvs. syncentralspatienter eller närmar sig gränsen för synsvaga. När synskärpan högst uppnår 0.3 med bästa glasögonkorrektion på aktuellt öga/ögon. Första linsen om komplicerat fall, sedan till optiker på stan. 1 par stabila linser/år om synskärpan med bästa glas understiger 0,5, eller ej kan kombineras med andra ögat = ansiometropi. Patient med visus som bäst 0,3 med fördragbart glas. 3. Personer i behov av speciallins 63 % ger bidrag 18% ger inte bidrag. Fullt belopp. Faktiska kostnaden Pat. betalar 1000 kr (till optiker) resten betalar Lt. Varierar. 300 kr egenavgift. Max belopp 500 kr/öga. Kommentar: Enbart utprovning av syncentralens optiker. Individuell bedömning av läkare 1000 kr/öga, 2 ggr/år. Medicinska linser bidragsberättigande. 19 % arbetar inte med kontaktlinser eller så saknas uppgift. Andra orsaker för att få bidrag/stöd? Färgade linser Kosmetiska, bandage, skleral. Kolobom, aniridi, Bandagelins vid trichiasis. Ansiometropi mer än 4 dptr, diplopi, skador. Cornealdystrofier, entropion, myopi, hyperopi, phtis, microphtalmus, aniridi, iriskolobom, fotofobi, linsluxationer, trichiasis, transplantationer, ptos. Linser Kontroll/akutbesök kontaktlinser 38 % Ja 44 % Nej 18 % Uppgift saknas 100 kr var 6:e månad. Kostnadsfritt för brukaren, Syncentralen betalar avtalsoptiker. 100 kr vid första besöket sedan gratis. Ersättning 100 kr /optikerbesök. 700 kr/läkare, 100kr/ optiker. SID 11(13)

14 Rengöring kontaktlinser 18 % svarar att de ger bidrag för rengöring av linser. 69 % Nej 18 % Uppgift saknas Kostnadsfritt för brukaren, Syncentralen betalar optiker på stan. Får startset med alla rek.produkter utan någon kostnad vid utlämning. Kommentar: Startpaket, sedan får pat. betala själv. Borttappade kontaktlinser 13 % ersätter borttappade linser. Ersätts med fullt belopp. Egenavgift 300 kr. 2 ggr/år. En gång/år sedan får pat.betala själv. Inpris x % ersätter inte borttappade linser Kommentar: Tar inte fullt pris på Rose K och sclerallinser 25 % Uppgift saknas Reservlinser Fullt belopp. Egenavgift 300kr 1g/år. 6 % ger ut lins som reserv. Kommentar: Svårt säga vad som är reservlins. Eget ansvar. Ingen kostnad, gäller endast barn. 63 % ingen reservlins. 31 % Uppgift saknas Övriga frågeställningar Krävs alltid recept/intyg från ögonläkare? Samtliga (100%) svarande kräver intyg eller recept från ögonläkare. SID 12(13)

15 Hur ofta görs prisjusteringar? när gjordes senaste höjningen, år? Här nedan är olika svar som inkommit: Vet inte. Belopp har inte ändrats sen starten Oregelbundet, håller just nu på med en översyn Ca vart tredje år. Sällan Avtalet 2008 Aldrig Kommentar: 44 % har inte svarat alls. Får man bidrag oavsett inkomst? 81 % svarat ja. 19 % har inte svarat på frågan. Har ni avtal med leg.optiker? 38 % har avtal med optiker. 44 % har inte avtal. 19 % har inte svarat. Vem administrerar bidragen? 44 % administreras av Syncentralen, vissa attesterar endast och fakturering sker genom ekonomienheter. 18 % administrerar bidrag genom HMC 19 % administreras av ögonmott./ögonklinik. 19 % har inte svarat. Är bidragen inkl. moms? 44 % anger inkl. moms. 13 % anger att bidrag är exkl. moms. 44 % har inte svarat. Kommentar: Ej moms på egenavgifter, hyra eller bidrag när det gäller hjälpmedel. SID 13(13)

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag.

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Intyg från kurator på skola: Skolan har kunnat hjälpa pojken med diverse skolmaterial. Han behöver också glasögon

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 1 Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 2 1. Inledning Individ- och familjenämnden har under årens lopp till största delen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården

Arbetsglasögon frågor & svar. företagshälsovården Arbetsglasögon frågor & svar företagshälsovården Arbetsglasögon - frågor & svar Vad är Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt utan risk för

Läs mer