9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn"

Transkript

1 9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn HNH Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att revidera vårdriktlinjerna enligt följande: förskrivningsbara produkter förändras från att enbart ha gällt peruker till att även innefatta annan hårersättning, nuvarande kriterier för förskrivning kvarstår Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel föreslår regionstyrelsen att fastslå följande: ändra från nuvarande 20 par per år till ett bidragsbelopp på 1400 kronor, exklusive moms per kalenderår för lösögonfransar/ - ögonbryn nuvarande bidragsdel på 8000 kronor och patientens egenavgift på 1000 kronor förändras genom att egenavgiften tas bort och bidragsbeloppet sänks till 7000 kronor exklusive moms Ärendet Hjälpmedelscentrum har gjort en genomlysning av nuvarande regelverk och administrationen kring peruker och ögonfransar/ -ögonbryn. Nuvarande upphandlingsavtal i Region Halland har löpt ut. Det finns idag ett framarbetat arbetssätt för att tillhandahålla peruker som i stort sett fungerar bra. Regelverken för peruker, ögonfransar och ögonbryn skiljer sig åt mellan olika landstingen/regionerna i Sverige. I samband med genomlysningen har hjälpmedelcentrum tagit fram förslag till revidering av två vårdriktlinjer som innefattar peruker och lösögonfransar/ - ögonbryn. Revideringen av riktlinjerna går från Region Hallands LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) till att brukaren själv vänder sig till valfri salong. Kraven är att salongen ska ha F-skattsedel med möjlighet att ta emot rekvisition och på så vis kunna fakturera Region Halland. I och med de reviderade vårdriktlinjerna ökar brukarens möjligheter och konsumentköplagen blir gällande. En förändring av vårdriktlinjerna kräver revidering av nuvarande vårdriktlinjer, samt förändrade handläggningsrutiner. Verksamheten behöver även arbeta fram rekvisitionsblanketer samt informationsmaterial till salonger. Vårdguiden med information till brukare på 1177 behöver även uppdateras.

2 Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse den 28 juli 2016 Uppdragsrapport peruker, ögonfransar och ögonbryn Förslag till vårdriktlinjer för peruker Förslag till vårdriktlinjer för ögonfransar/ -ögonbryn Beslut skickas till Driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa Hallands kommuner Reginstyrelsen

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Hälsa och funktionsstöd Hjälpmedelscentrum Rose-Marie Persson Områdeschef Datum Diarienummer HNH Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att revidera vårdriktlinjerna enligt följande: förskrivningsbara produkter förändras från att enbart ha gällt peruker till att även innefatta annan hårersättning, nuvarande kriterier för förskrivning kvarstår Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel föreslår regionstyrelsen att fastslå följande: ändra från nuvarande 20 par per år till ett bidragsbelopp på 1400, exklusive moms per kalenderår för lösögonfransar/ -ögonbryn nuvarande bidragsdel på 8000 kronor och patientens egenavgift på 1000 kronor förändras genom att egenavgiften tas bort och bidragsbeloppet sänks till 7000 kronor exklusive moms Sammanfattning Hjälpmedelscentrum har gjort en genomlysning av nuvarande regelverk och administrationen kring peruker och ögonfransar/ -ögonbryn. Nuvarande upphandlingsavtal i Region Halland har löpt ut. Det finns idag ett framarbetat arbetssätt för att tillhandahålla peruker som i stort sett fungerar bra. Regelverken för peruker, ögonfransar och ögonbryn skiljer sig åt mellan olika landstingen/regionerna i Sverige. I samband med genomlysningen har hjälpmedelcentrum tagit fram förslag till revidering av två vårdriktlinjer som innefattar peruker och lösögonfransar/ - ögonbryn. Revideringen av riktlinjerna går från Region Hallands LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) till att brukaren själv vänder sig till valfri salong. Kraven är att salongen ska ha F-skattsedel med möjlighet att ta emot rekvisition och på så vis kunna fakturera Region Halland. I och med de reviderade vårdriktlinjerna ökar brukarens möjligheter och konsumentköplagen blir gällande.

4 2(2) En förändring av vårdriktlinjerna kräver revidering av nuvarande vårdriktlinjer, samt förändrade handläggningsrutiner. Verksamheten behöver även arbeta fram rekvisitionsblanketer samt informationsmaterial till salonger. Vårdguiden med information till brukare på 1177 behöver även uppdateras. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Detta beslut medför inga ekonomiska konsekvenser för varken Region Halland, kommunerna eller kunden. Förvaltning Magdalena Barkström Verksamhetschef Rose-Marie Persson Områdeschef Bilaga: Uppdragsrapport peruker, ögonfransar och ögonbryn Förslag till vårdriktlinjer för peruker Förslag till vårdriktlinjer för ögonfransar/ -ögonbryn Styrelsens/nämndens beslut delges Driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa Hallands kommuner Regionstyrelsen

5 Uppdragsrapport Datum Peruker, ögonfransar och ögonbryn Version Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Beställare: Uppdragstagare: Handläggare: Lars-Gunnar Petersson, verksamhetschef HMC Birgitta Magyar, avdelningschef Eva Ifwer, Helena Eliasson, Sabina Sehlin, Marina Olsson Uppdragsrapport Peruker, ögonfransar och ögonbryn Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Genomförande Redovisning Reflektioner Förslag på åtgärder Kontaktpersoner Bilagor (4)

6 Uppdragsrapport Datum Peruker, ögonfransar och ögonbryn Version 1. Bakgrund och syfte Hjälpmedelscentrum har fått i uppdrag av verksamhetschef att se över befintligt regelverk och administration för ISO-kod Peruker och Ögonfransar och ögonbryn. Nuvarande upphandlingsavtal i Region Halland går ut Det finns idag ett framarbetat arbetssätt för att tillhandahålla peruker som i stort sett fungerar bra. Regelverken för peruker, ögonfransar och ögonbryn skiljer sig åt mellan de olika landstingen/regionerna i Sverige (bilaga 1). Utifrån resultat av genomförd genomlysning ska brukaren ges valfrihet att välja salong samt välja fler produkter än tidigare. 2. Genomförande Underlaget har tagits fram och bearbetats från september 2015 fram till februari 2016 med genomgång och sammanställning av Region Hallands och andra landsting/regioners regelverk. Information har hämtats från respektive landstings/regions hemsidor. 3. Redovisning Genomlysning av 11 landstings/regioners regelverk för peruker, ögonfransar och ögonbryn (bilaga 1). Resultatet av genomgånget material visar på skillnader i regelverken när det gäller belopp för bidragsdel, remissens/förskrivningens giltighetstid, egenavgift, antal peruker, nivåer utifrån diagnos (temporärt eller bestående behov) samt vem som är handläggande enhet. I Halland är beloppet för bidragsdelen max kr per kalenderår exkl. moms. Inga begränsningar avseende antal peruker som kan förskrivas. Brukaren betalar en egenavgift som är 300 kr för syntetperuk och 600 kr för äkta hårperuk. Detta gäller inte för barn/ungdom under 20 år. Avseende ögonfransar och ögonbryn kan brukaren få förskrivet högst 20 par per kalenderår. Förskrivningen är giltig i 5 år oavsett diagnos/kriterier (Bilaga 2,3). Kostnaden för Region Halland inom detta produktområde var år 2014 ca 2,5 miljoner. 2(4)

7 Uppdragsrapport Datum Peruker, ögonfransar och ögonbryn Version 4. Reflektioner Region Hallands bidragsdel på kr exkl. moms per kalenderår är den högsta summan i landet i jämförelse med övriga landsting/regioner av de 11 som har belysts. Beloppen varierar från kr till max kr inkl. moms per år i de andra landstingen/regionerna. Giltighetstiden för en remiss/förskrivning är 5 år oavsett diagnos/kriterier i Halland men flera av de andra landsting/regioner har motsvarande giltighetstid som avser en diagnos/kriterier för bestående behov. Hälften av de andra landstingen/regionerna som har granskats har en begränsning i giltighetstid för tillfälligt behov på ca 1 år. Vad som får förskrivas, sortiment, varierar mellan de olika landstingen/regionerna. Det finns olika regelverk i landet när det gäller tillhandahållandet av peruk. Vissa landsting/regioner har gjort en LOU- eller LOV-upphandling eller så kan brukare själv välja valfri leverantör/ frisör/salong med F-skattsedel som har möjlighet att ta emot rekvisition och fakturera landsting/region. 5. Förslag på åtgärder Förslaget är att Region Halland ändrar sina regler, när det gäller peruker och lösögonfransar/-ögonbryn, från LOU-upphandling till att brukaren vänder sig till valfri salong. Salongen ska ha F-skattsedel med möjlighet att ta emot rekvisiton och fakturera Region Halland (Bilaga 4, 5, 6 och 7). I och med detta ökar valfriheten för brukaren och konsumentköplagen gäller. De nya vårdriktlinjerna och arbetssättet börjar gälla En förändring kräver revidering (bilaga 8 och 9) av nuvarande vårdriktlinjer samt handläggningsrutiner. Vi behöver även ta fram rekvisitionsblanketter (bilaga 10 och 11) samt informationsmaterial till salong efter ett beslut. Information till brukare på 1177 Vårdguiden behöver uppdateras Peruker (bilaga 8) Förslaget är att förskrivningsbara produkter utökas från att enbart ha gällt peruker till att även innefatta annan hårersättning. Nuvarande kriterier för förskrivning kvarstår. Egenavgiften tas bort och bidragsbeloppet kan förslagsvis sänkas till kr exkl. moms. Sänkningen av bidragsbeloppet minskar kostnaden för Region Halland. Utprovningskostnader, hembesök och eventuella reskostnader ingår i bidraget som tidigare Ögonfransar och ögonbryn (bilaga 9) Förslag att ändra från nuvarande 20 par per år till ett bidragsbelopp på kr exkl. moms per kalenderår för lösögonfransar/-ögonbryn. 3 (4)

8 Uppdragsrapport Datum Peruker, ögonfransar och ögonbryn Version 6. Kontaktpersoner Birgitta Magyar, Eva Ifwer, Helena Eliasson, Sabina Sehlin och Marina Olsson. 7. Bilagor Bilaga 1, Genomlysning peruker Bilaga 2, Vårdriktlinjer Halland Bilaga 3, Vårdriktlinjer Halland Bilaga 4, Västra Götalands hjälpmedelsanvisningar Bilaga 5, Västra Götalands patientinformation Bilaga 6, Västra Götalands rekvisition, ögonfransar/-bryn Bilaga 7, Västra Götalands rekvisition, hårersättning Bilaga 8, Förslag ny vårdriktlinje Halland Peruker Bilaga 9, Förslag ny vårdriktlinje Halland Ögonfransar och ögonbryn Bilag 10, Förslag till rekvisition för peruk och annan hårersättning Bilaga 11, Förslag till rekvisiton för lösögonfransar och lösögonbryn 4 (4)

9 Ögonfransar och ögonbryn UTKAST 2016 Hitta i dokumentet ISO-kodsdefinition Förskrivare Målgrupp Kriterier Mål med hjälpmedlet Dubbelförskrivning av hjälpmedel Uppdaterat från föregående version ISO-kodsdefinition Hjälpmedel som är en ersättning för ögonfransar och ögonbryn. Fastställt av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2016-XX-XX Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal. Anvisningen gäller från 2016-XX-XX Förskrivare Leg. läkare med specialistkompetens i dermatologi. Målgrupp Person med funktionsnedsättning som medför total avsaknad av ögonbryn eller ögonfransar. Kriterier Följande orsaker till hårförlust/håravfall kan erhålla lösögonfransar/-ögonbryn: 1. Alopecia areata-totalis 2. Medfödda hårdefekter eller alopecier 3. Lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar 4. Endokrina hudsjukdomar och infektionssjukdomar 5. Operation eller olycksfall 6. Medikamenter eller strålbehandling 7. Eventuella övriga fall efter specialistbedömning Mål med hjälpmedlet Kompensera förlorat hår. Dubbelförskrivning av hjälpmedel Bidragsdelen för lösögonfransar/ögonbryn är max 1400 kr per kalenderår (exkl. moms). Kostnaden som överstiger bidragsdelen bekostas av brukaren. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnad för eventuell utprovning. Övrigt Behörig förskrivare gör en medicinsk bedömning och utfärdar en förskrivning för lösögonfransar/ögonbryn. Förskrivningen är giltig i fem år. Förskrivningen är endast giltig så länge brukaren är folkbokförd i Halland.

10 Brukaren bokar tid på valfri salong och tar med förskrivningen. Salongen måste ha F-skattsedel och kunna ta emot förskrivningar. Salongen fakturerar enligt Region Hallands riktlinjer. Vid erhållande av lösögonfransar/ögonbryn undertecknar brukaren blankett mottagningserkännande som salongen skickar tillsammans med fakturan och kopia på förskrivningen till Region Halland. Brukaren behåller och ansvarar för förskrivningen i original där resterande belopp har noterats. Uppdaterat från föregående version Dubbelförskrivning av hjälpmedel 1400 kr/kalenderår Övrigt Hantering av lösögonfransar/ögonbryn

11 Peruker UTKAST 2016 Hitta i dokumentet ISO-kodsdefinition Förskrivare Målgrupp Kriterier Mål med hjälpmedlet Dubbelförskrivning av hjälpmedel Övrigt Uppdaterat från föregående version ISO-kodsdefinition Hjälpmedel som är en ersättning för allt hår på en persons huvud. Fastställt av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2016-XX-XX Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal. Anvisningen gäller från 2016-XX-XX Förskrivare Leg. läkare med specialistkompetens i dermatologi. Behandlande läkare vid indikation 5 och 6 (se nedan). Målgrupp Person med funktionsnedsättning som medför hårförlust/håravfall. Kriterier Vid följande orsaker till hårförlust/håravfall kan peruk erhållas: 1. Alopecia areata-totalis 2. Medfödda hårdefekter eller alopecier 3. Lokala inflammationer eller ärrbildande hudsjukdomar 4. Endokrina hudsjukdomar och infektionssjukdomar 5. Operation eller olycksfall 6. Medikamenter eller strålbehandling 7. Eventuella övriga fall efter specialistbedömning Mål med hjälpmedlet Kompensera förlorat hår. Dubbelförskrivning av hjälpmedel Bidragsdelen för peruk/annan hårersättning och utprovning är max kr per kalenderår (exkl. moms). Kostnaden som överstiger bidragsdelen bekostas av brukaren. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnaden för utprovning, ev hembesök och reskostnader för leverantör. För förbrukningsartiklar, så som schampo, balsam, tejp eller borstar utgår ingen ersättning.

12 Övrigt Här avses peruk eller annan hårersättning (med annan hårersättning menas produkter som har någon form av hår exempelvis keps med hår, huvudduk med lugg eller liknande). Androgent håravfall berättigar inte till hårersättning så som toupé. Behörig förskrivare gör en medicinsk bedömning och utfärdar en förskrivning för peruk/annan hårersättning. Förskrivningen är giltig i fem år. Förskrivningen är endast giltig så länge brukaren är folkbokförd i Halland. Brukaren bokar tid på valfri salong och tar med förskrivningen. Salongen måste ha F-skattsedel och kunna ta emot förskrivningar. Salongen fakturerar enligt Region Hallands riktlinjer. Vid erhållande av peruk/annan hårersättning undertecknar brukaren blankett mottagningserkännande som salongen skickar tillsammans med fakturan och kopia på förskrivningen till Region Halland. Brukaren behåller och ansvarar för förskrivningen i original där resterande belopp har noterats. Uppdaterat från föregående version Dubbelförskrivning av hjälpmedel Bidragsdelen sänkt från 8000kr/år till 7000 kr/år (exl moms) Egenavgift utgår Övrigt Hanteringen av peruker ändrat

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse/föredragningslista 2016-09-02 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 2 september 2016, kl. 09:00 Plats Konferensrum Se & Hör i paviljongen, Kungsbacka, ingång 8 Hjälpmedelscentrum,

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse/föredragningslista 2016-09-02 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 2 september 2016, kl. 09:00 Plats Konferensrum Se & Hör i paviljongen, Kungsbacka, ingång 8 Hjälpmedelscentrum,

Läs mer

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. SPINALA ORTOSER 06 03 06 03 12 CERVISTÖD Leg. arbetsterapeut. Leg. fysioterapeut. Hjälpmedel som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad. Person med nedsatt huvudkontroll

Läs mer

Ersättning till patient för peruker, postischer och toupéer och ögonfransar och ögonbryn

Ersättning till patient för peruker, postischer och toupéer och ögonfransar och ögonbryn Ersättning till patient för peruker, postischer och toupéer och ögonfransar och ögonbryn April 2009 Samarbetsrådet för hjälpmedel Annika Bergqvist, Ulla-Maj Gustavsson, Lotta Norlander, Anke Samulowitz,

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

17 Yttrande över motion om Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett RS160223

17 Yttrande över motion om Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett RS160223 17 Yttrande över motion om Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett RS160223 Ärendet och yrkade om att utreda möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-13 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 13 november 2015, kl. 08:45 ca 12:00 08:45 kaffe och fralla 09:00 sammanträde startar 10:00 Lars-Gunnar

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D).

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D). Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-28 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid Torsdagen den 28 november 2013, kl. 09:00 12:00 Plats Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2

Läs mer

5 Uppföljning 1 HNH160004

5 Uppföljning 1 HNH160004 5 Uppföljning 1 HNH160004 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

14. Friare val av hjälpmedel

14. Friare val av hjälpmedel 14. Friare val av hjälpmedel Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 114 Friare val av hjälpmedel RS130230 Beslut Regionstyrelsen beslutar att, under förutsättning att samtliga

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

Oaktsamhet av hjälpmedel, brukare som inte accepterar regelverket, hur gör vi i dessa lägen.

Oaktsamhet av hjälpmedel, brukare som inte accepterar regelverket, hur gör vi i dessa lägen. Minnesanteckningar från samrådsgruppsmöte 2013-11-29 Närvarande: Anna-Karin Lundh, Britt-Marie Nilsson, Camilla Nordh, Ing-Marie Elfström Glamsjö, Ingrid Haraldsson, Kerstin Kniberg, Lena Lagergren, Maria

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7

Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Förslag till revidering av HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Antagen av bygg- och miljönämnden 2012-02-21 7 Texten i dessa handläggningsrutiner för bostadsanpassningsbidrag följer

Läs mer

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Kallelse/föredragningslista 2017-04-21 GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Borgsalen Ledamöter Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 18 april 2013 kl 9:00 12:00, mötet avslutas med gemensam lunch. Under eftermiddagen kommer nämndens ledamöter ges möjlighet

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande verksamhetschef 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1500031 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

21 Avtalsförändringar ortopedi, valfrihet RS160629

21 Avtalsförändringar ortopedi, valfrihet RS160629 21 Avtalsförändringar ortopedi, valfrihet RS160629 Ärendet Region Halland står inför att upphandla nya valfrihetsavtal inom ortopedi. Upphandlingsprocessen har en lång tidsram och regionen har också förändringar

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp Tillämpningsanvisningar för ansökan om För elever i fristående gymnasieskola med omfattande behov av särskilt stöd extraordinära stödåtgärder Reviderad september 2017 Linköpings kommun linkoping.se Innehåll

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 Ärendet Sammanslagningen av Röntgen Halmstad, Röntgen Varberg och Röntgen Halland gjordes 2012 med en gemensam

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Utvidgat försök med AFU 2013

Utvidgat försök med AFU 2013 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (7) Utvidgat försök med AFU 2013 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2013 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en utvidgad

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 1 (6) Information till landstingen: Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 Detta dokument beskriver de praktiska förutsättningarna för Försäkringskassans

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-10-09 Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 9 oktober 2015, kl. 09:00 12.00 Plats Hälsoteknikcentrum, Högskolan i Halmstad Nedre plan

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

9 Regional samhällsplanering insatser i samband med etablering av asylboenden RS160165

9 Regional samhällsplanering insatser i samband med etablering av asylboenden RS160165 9 Regional samhällsplanering insatser i samband med etablering av asylboenden 2015-2016 RS160165 Ärendet Hallandstrafiken AB anhåller om statlig ersättning för kollektivtrafikförsörjning asylläggningar

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

uplimele Delegationsordning

uplimele Delegationsordning uplimele OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Helena Swahn 2016-04-27 OSN-2015-0060 Omsorgsnämnden Delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta reviderad

Läs mer

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Inledning Hjälpmedelsrådet består av representanter för förskrivargrupperna och skall på uppdrag av primärvårdsledningen

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-01 1 (6) HSN 1507-0911 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-21 Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/68-NF-750 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kunskapssatsning

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 60-73

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 60-73 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 60-73 Tid: 2016-06-28, kl 13:00-17:05 Plats: Sal A, Regionens hus 64 Motion: Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid Diarienummer: RJL2015/1066

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Regionbeslutade subventioner 2017

Regionbeslutade subventioner 2017 Regionbeslutade subventioner 2017 Regionens lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Innehåll Antikonceptiska läkemedel kvinnor som fyllt 21 men

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket 1 (2) 2009-10-19 Tjänsteskrivelse Dnr 09/124 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer