Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret"

Transkript

1 Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn och ungdomar upp till 16 år få subventionerade glasögon eller linser. De tidigare regiongemensamma riktlinjerna gick ut på att följande personer kunde få subventionerade glasögon: barn till och med 7 år. personer med vissa diagnoser eller synfel. Fler kan få bidrag Hälso- och sjukvårdsutskottet har nu fastställt nya regiongemensamma riktlinjer, som innebär att åldersgränsen för att få glasögonbidrag höjs väsentligt. I och med att anslaget till glasögonbidrag utökats kraftigt i årets budget 5 miljoner kronor läggs till det tidigare anslaget på 2,37 miljoner så räcker pengarna till att hjälpa betydligt fler med ett ekonomiskt bidrag. De nya riktlinjerna omfattar följande personer: barn och ungdomar upp till 16 år. personer med afaki (ögats lins saknas) eller keratokonus (oregelbunden hornhinna). personer som från och med 16 års ålder kan uppnå en synskärpa på högst 0,3 på bästa ögat och efter bästa glaskorrektion. Olika summor Bidragen ser ut enligt följande: Till glas ligger det på mellan 250 och 500 kronor per glas, beroende på vilken typ av glas och styrka det är. Man kan få bidraget max en gång per år om inte ett nytt recept har ordinerats. Till linser är bidraget kronor per öga max två gånger om året för personer med afaki eller personer som behöver vissa speciallinser. För stabila keratokonus ligger bidraget på kronor per öga max en gång om året. Utöver detta betalar patienten själv direkt till optikern. Ersättningen blir aldrig högre än den faktiska kostnaden. Bilagor med beslut och tjänsteutlåtande bifogas informationsbrevet. Optiska frågor Sara C Andersson Leg.optiker, Syncentralen Vänersborg Tel Läs mer på vår hemsida

2 Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2012 Godkännandeförfarande av multimodal rehabilitering. Ansökan senast den 15 juni. Rehabiliteringsgaranti innebär att statsbidrag ges till landstingen för att öka tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med icke specifika rygg- och nackbesvär samt till kognitiv beteendeterapi (KBT/IPT) för patienter med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Det primära målet är en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning. De regionala riktlinjerna beskriver de krav som ställs i den nationella överenskommelsen, de diagnos- och åtgärdskoder som är aktuella samt registreringskrav, ersättningsmodell samt uppföljning. Nytt gällande multimodal rehabilitering - Multimodal rehabilitering är indelad i två nivåer, MMR 1 och MMR 2. - Vårdenheten/teamet ska vara godkänd enligt de krav som ställs i de regionala medicinska riktlinjerna (se länk nedan) för att kunna omfattas av rehabiliteringsgarantin. - Ansökan om att bli godkänd sker genom att fylla i blanketten Försäkran om uppfyllelse av krav gällande MMR 1 och/eller Försäkran om uppfyllelse av krav gällande MMR 2. (se länk nedan) - Ansökan skickas till respektive hälso- och sjukvårdskansli (Göteborg, Uddevalla, Mariestad, Borås) senast den 15 juni För mer information, kontakta följande kontaktpersoner via växel : HSK Göteborg HSK Uddevalla HSK Mariestad HSK Borås Sofia Hedenlund Marianne Laiberg Ann Wolmar, Ann-Sofie Lövgren Harriet Johnson-Dimberg Nya regionala KVÅ-koder och ändring av kodtexter Under pågående behandlingsserie ska diagnos och följande KVÅ-kod anges vid varje besök: UV110 Multimodal rehabilitering, nivå 1 UV115 Multimodal rehabilitering, nivå 2 Vid det avslutande besöket i behandlingsserien (=teamkonferens) ska diagnos och följande KVÅ-kod anges: UV114 Avslut multimodal rehabilitering, nivå 1 UV116 Avslut multimodal rehabilitering, nivå 2 2

3 En lathund ang. registreringen är under framtagande och kommer att läggas ut via länken: Regional kontaktperson för rehabiliteringsgarantin är: Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen tfn , E-post: Höjt högkostnadsskydd från och med 1 juni Regionfullmäktige beslutade , 65, att höja högkostnadsskyddets tak inom den öppna hälso- och sjukvården från 900 kronor till kronor med anledning av beslutet i Riksdagen Den nya nivån på högkostnadsskyddet träder i kraft 1 juni Information om detta bifogas informationsbrevet samt finns att läsa om på nedanstående länk. Fel avdrag avseende patientavgift för läkarbesök på annan vårdenhet än den valda VG Primärvårds IT-stöd för ersättningsberäkningar konfigurerades att hantera Krav- och kvalitetsbok 2012 från och med utbetalningen i maj månad. I samband med detta ändrades även patientavgiften för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda från 200 till 300 kronor. Tyvärr fick detta konsekvensen att ersättningssystemet dragit 300 kronor för besök som gjordes i mars, då vårdcentralerna endast tagit 200 kronor betalt från patienterna för de patienter som inte nått frikortsgränsen eller av annat skäl är avgiftsbefriade. Utredning pågår och återbetalning av de 100 kronor som dragits för mycket kommer att ske i samband med nästa månads utbetalning. Kontaktperson Stefan Bengtsson 3

4

5

6

7 Beslutad av HSU, 98, Riktlinjer för bidrag till glasögon och kontaktlinser som hjälpmedel Glasögon och kontaktlinser kan ordineras enligt följande: Vid afaki Till barn upp till 16 år Till personer fr.o.m. 16 års ålder som efter bästa glaskorrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat Förskrivare för glasögonglas: Läkare med speciallistkompetens i oftalmiatrik, optiker anställd vid syncentral samt ortoptist. För barn från 8 år upp till 16 år, krävs ej recept. Legitimerad optiker ska utfärda ett ordinationsunderlag. Förskrivare för kontaktlinser: Läkare med specialistkompetens i oftalmiatrik samt optiker med kontaktlinsbehörighet anställd vid syncentral. Kostnader och egenavgifter Sjukvårdshuvudmannen betalar bidrag för: Glasordination: med 250 kr/glas vid mindre än +-6.0/2.0, 400 kr/glas med behandlingsglas (Rx) större än +-6.0/ kr/glas vid flerstyrkeordination. Kontaktlinser: Vid afaki kr per öga. Max 2 ggr/år. Stabila, keratokonus, kr per öga max 1 gång/år, speciallins 1000 kr per öga max två ggr per år. Patienten betalar: Betalning utöver bidragsbelopp sker direkt av patienten till optiker. Generellt gäller Bidragen reduceras till den verkliga kostnaden om det understiger kontantbidraget Glasögonbidraget utgår högst 1 gång per år, om inte nytt recept har ordinerats Bidrag till borttappade glas/linser utgår ej Bidrag till reservglasögon eller reservlinser utgår ej Bidrag är inklusive moms

8 Bidragsbelopp glasögon Bidrag t o m 15 år Lagerglas +-6/2 Rx eller behandlingsglas Flerstyrkeglas Båda glasen 500:- 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidrag vid afaki Enstyrkeglas Flerstyrkeglas Båda glasen 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidrag fr o m 16 års ålder med synskärpa 0.3 bästa ögat och bästa korrektion Lagerglas +-6/2 Rx eller behandlingsglas Flerstyrkeglas Båda glasen 500:- 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidragsbelopp kontaktlinser Bidrag vid afaki kr per öga Max 2 ggr/år Stabila, keratokonus kr per öga Max 1 gång/år Extra kontroll av linserna betalas av patienten Bidrag kontaktlinser special Ex irisprintad etc kr per öga Max 2 ggr/år Bidragen reduceras till den verkliga kostnaden om det understiger kontantbidraget Glasögonbidraget utgår högst 1 gång per år, om inte nytt recept har ordinerats Bidrag till borttappade glas/linser utgår ej Bidrag till reservglasögon eller reservlinser utgår ej Bidrag är inklusive moms

9 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Margareta Axelson Hälso- och sjukvårdsutskottet Översyn av regelverket för subvention av glasögon för barn upp till 16 år Bakgrund Regionfullmäktige beslutade , i budget 2012 att Barn i behov av glasögon ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Beslutet innebär att det från och med 2012 tillförs 5 mnkr för subventionerade glasögon för barn och ungdomar upp till 16 år. Uppdrag Med anledning av beslutet i budget 2012 har hälso- och sjukvårdsavdelningen fått i uppdrag att se över regelverket för subvention av glasögon. Målet är att stegvis höja åldersgränsen för glasögonsubvention till barn upp till 16 år. Nuvarande regelverk/riktlinjer Dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade /03 att införa ett bidragssystem för glasögon och kontaktlinser som hjälpmedel. Nuvarande regler ger bidrag till barn till och med 7 års ålder personer med afaki (då ögats lins saknas) personer från och med 8 års ålder som efter bästa glaskorrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat. personer med keratokonus (oregelbunden hornhinna) med synskärpa 0.3 med bästa glasögonkorrektion på aktuellt öga/ögon speciallins: medicinskt motiverande lins genom recept från ögonläkare eller syncentralsoptiker Aktuella volymer 2011 fanns i Västra Götaland barn i åldrarna 0-7 år. Av dessa barn fick glasögonbidrag, vilket motsvarar 2,12 procent av barnen. Kostnaden för bidraget till barn 0-7 år uppgick till 1,9 mnkr. Denna kostnad har ökat i jämförelse med 2009 och POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA:

10 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Den totala kostnaden för glasögonbidraget 2011 var 2,75 mnkr. Denna kostnad täcks av Habilitering & Hälsa och är högre än dagens ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnderna på 2,37 mnkr. Det innebär att synverksamheten till viss del subventionerar dagens glasögonbidrag. Det nuvarande glasögonbidragets storlek till barn 0-7 år inom Västra Götalandsregionen överensstämmer med ett flertal övriga landsting. Ärendets beredning Uppdraget har genomförts i samråd med synverksamheten inom Habilitering & Hälsa. Genomförd utredning visar att ett utökat anslag med 5 mnkr, tillsammans med tidigare ersättning på 2,37 mnkr räcker för att, utifrån dagens bidrag, ge glasögonbidrag till samtliga barn- och ungdomar upp till 16 år. Det utökade anslaget innebär också täckning för handhavandet kring glasögonbidraget. Nya riktlinjer Förslag till nya regiongemensamma riktlinjer har tagits fram och redovisas i Bilaga. Det är Habilitering & Hälsa som svarar för hanteringen av glasögonbidraget och finansieringen för den utökade verksamheten sker från hälso- och sjukvårdsutskottets anslag. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för subvention av glasögon för barn upp till 16 år att gälla från den 1 juni Habilitering & Hälsa svarar för hanteringen av glasögonbidraget och finansiering för utökat glasögonbidrag sker från hälso- och sjukvårdsutskottets anslag. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Göran Moberg Kanslichef

11

12 Referens Datum Diarienummer Monica Rosendahl Widman RS Förslag till tillämpningsanvisning rörande högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård Regionfullmäktige beslutade , 65, att höja högkostnadsskyddets tak inom den öppna hälso- och sjukvården från 900 kronor till kronor med anledning av beslutet i Riksdagen Den nya nivån på högkostnadsskyddet träder i kraft 1 juni Hälso- och sjukvårdslagen medger att landstingen har möjlighet att besluta om ett lägre belopp. Högkostnadsskyddets tak kommer sannolikt, åtminstone under vissa perioder, att vara olika i landet. Detta innebär behov av ett regionalt regelverk för att hantera de olika situationer som kan uppstå i samband med utomlänsvård, både för västragötalänningar och för utomlänspatienter, vilket också konstaterades i skrivelse Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen som låg till grund för regionfullmäktiges beslut. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade , 61, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram erforderliga tillämpningsanvisningar rörande högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick även att inkludera nya återbetalningsregler i de fall en patient har betalat patientavgifter utöver högkostnadsskyddets tak. VGR:s nuvarande återbetalningsregler innebär att patienten själv har att hålla reda på sina patientavgifter och begära frikort när man kommit upp i högkostnadsskyddets nivå. Endast en överskjutande patientavgift återbetalas. Patientens ansvar att själv bevaka när man kommit upp i högkostnadsskyddets nivå gäller som tidigare i avvaktan på att VGR funnit en teknisk lösning för att hantera frikortsgränsen. Förslag till tillämpningsanvisning enligt bilaga föreslås träda i kraft från och med den 1 juni POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus GÖTEBORG Lillhagsparken 5 Växeln

13 HSD-A Bilaga Tillämpningsanvisning avseende högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) Regionalt regelverk för att hantera situationer i samband med utomlänsvård, både för västragötalänningar och för utomlänspatienter samt nya återbetalningsregler i de fall en patient har betalat patientavgifter utöver högkostnadsskyddets tak. VGR tillämpar hemlandstingets nivå på högkostnadsskyddet oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) stödjer denna tolkning på HSL, 26a. Samråd har skett med VGR:s juridiska avdelning. Hälso- och sjukvårdsavdelningen svarar för framtagande av information om framtida förändringar av högkostnadsskyddets tak. Denna punkt grundar sig på regionfullmäktige beslutat att VGR ska följa riksdagens beslut vid framtida förändringar av högkostnadsskyddets tak för öppen hälso- och sjukvård. Samråd har skett med HSA:s controllerfunktion. VGR återbetalar överskjutande belopp avseende högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård till personer folkbokförda* i Västra Götaland även om vården har getts i annat landsting. Återbetalning gäller innevarande högkostnadsskyddsperiod. Personer folkbokförda i annat landsting hänvisas till sitt hemlandsting. * Gäller även övrig personkrets som omfattas av VGR:s regler. Samtliga regelverk avseende högkostnadsskydd framgår av VGR:s patientavgiftshandbok. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus GÖTEBORG Lillhagsparken 5 Växeln

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter

Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:1 Smer rapport 2014:1. Med- och egenfinansiering i vården etiska aspekter. Rapporten

Läs mer