Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret"

Transkript

1 Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn och ungdomar upp till 16 år få subventionerade glasögon eller linser. De tidigare regiongemensamma riktlinjerna gick ut på att följande personer kunde få subventionerade glasögon: barn till och med 7 år. personer med vissa diagnoser eller synfel. Fler kan få bidrag Hälso- och sjukvårdsutskottet har nu fastställt nya regiongemensamma riktlinjer, som innebär att åldersgränsen för att få glasögonbidrag höjs väsentligt. I och med att anslaget till glasögonbidrag utökats kraftigt i årets budget 5 miljoner kronor läggs till det tidigare anslaget på 2,37 miljoner så räcker pengarna till att hjälpa betydligt fler med ett ekonomiskt bidrag. De nya riktlinjerna omfattar följande personer: barn och ungdomar upp till 16 år. personer med afaki (ögats lins saknas) eller keratokonus (oregelbunden hornhinna). personer som från och med 16 års ålder kan uppnå en synskärpa på högst 0,3 på bästa ögat och efter bästa glaskorrektion. Olika summor Bidragen ser ut enligt följande: Till glas ligger det på mellan 250 och 500 kronor per glas, beroende på vilken typ av glas och styrka det är. Man kan få bidraget max en gång per år om inte ett nytt recept har ordinerats. Till linser är bidraget kronor per öga max två gånger om året för personer med afaki eller personer som behöver vissa speciallinser. För stabila keratokonus ligger bidraget på kronor per öga max en gång om året. Utöver detta betalar patienten själv direkt till optikern. Ersättningen blir aldrig högre än den faktiska kostnaden. Bilagor med beslut och tjänsteutlåtande bifogas informationsbrevet. Optiska frågor Sara C Andersson Leg.optiker, Syncentralen Vänersborg Tel Läs mer på vår hemsida

2 Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2012 Godkännandeförfarande av multimodal rehabilitering. Ansökan senast den 15 juni. Rehabiliteringsgaranti innebär att statsbidrag ges till landstingen för att öka tillgången till multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med icke specifika rygg- och nackbesvär samt till kognitiv beteendeterapi (KBT/IPT) för patienter med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Det primära målet är en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning. De regionala riktlinjerna beskriver de krav som ställs i den nationella överenskommelsen, de diagnos- och åtgärdskoder som är aktuella samt registreringskrav, ersättningsmodell samt uppföljning. Nytt gällande multimodal rehabilitering - Multimodal rehabilitering är indelad i två nivåer, MMR 1 och MMR 2. - Vårdenheten/teamet ska vara godkänd enligt de krav som ställs i de regionala medicinska riktlinjerna (se länk nedan) för att kunna omfattas av rehabiliteringsgarantin. - Ansökan om att bli godkänd sker genom att fylla i blanketten Försäkran om uppfyllelse av krav gällande MMR 1 och/eller Försäkran om uppfyllelse av krav gällande MMR 2. (se länk nedan) - Ansökan skickas till respektive hälso- och sjukvårdskansli (Göteborg, Uddevalla, Mariestad, Borås) senast den 15 juni För mer information, kontakta följande kontaktpersoner via växel : HSK Göteborg HSK Uddevalla HSK Mariestad HSK Borås Sofia Hedenlund Marianne Laiberg Ann Wolmar, Ann-Sofie Lövgren Harriet Johnson-Dimberg Nya regionala KVÅ-koder och ändring av kodtexter Under pågående behandlingsserie ska diagnos och följande KVÅ-kod anges vid varje besök: UV110 Multimodal rehabilitering, nivå 1 UV115 Multimodal rehabilitering, nivå 2 Vid det avslutande besöket i behandlingsserien (=teamkonferens) ska diagnos och följande KVÅ-kod anges: UV114 Avslut multimodal rehabilitering, nivå 1 UV116 Avslut multimodal rehabilitering, nivå 2 2

3 En lathund ang. registreringen är under framtagande och kommer att läggas ut via länken: Regional kontaktperson för rehabiliteringsgarantin är: Ann-Sofie Bäck Hälso- och sjukvårdsavdelningen tfn , E-post: Höjt högkostnadsskydd från och med 1 juni Regionfullmäktige beslutade , 65, att höja högkostnadsskyddets tak inom den öppna hälso- och sjukvården från 900 kronor till kronor med anledning av beslutet i Riksdagen Den nya nivån på högkostnadsskyddet träder i kraft 1 juni Information om detta bifogas informationsbrevet samt finns att läsa om på nedanstående länk. Fel avdrag avseende patientavgift för läkarbesök på annan vårdenhet än den valda VG Primärvårds IT-stöd för ersättningsberäkningar konfigurerades att hantera Krav- och kvalitetsbok 2012 från och med utbetalningen i maj månad. I samband med detta ändrades även patientavgiften för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda från 200 till 300 kronor. Tyvärr fick detta konsekvensen att ersättningssystemet dragit 300 kronor för besök som gjordes i mars, då vårdcentralerna endast tagit 200 kronor betalt från patienterna för de patienter som inte nått frikortsgränsen eller av annat skäl är avgiftsbefriade. Utredning pågår och återbetalning av de 100 kronor som dragits för mycket kommer att ske i samband med nästa månads utbetalning. Kontaktperson Stefan Bengtsson 3

4

5

6

7 Beslutad av HSU, 98, Riktlinjer för bidrag till glasögon och kontaktlinser som hjälpmedel Glasögon och kontaktlinser kan ordineras enligt följande: Vid afaki Till barn upp till 16 år Till personer fr.o.m. 16 års ålder som efter bästa glaskorrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat Förskrivare för glasögonglas: Läkare med speciallistkompetens i oftalmiatrik, optiker anställd vid syncentral samt ortoptist. För barn från 8 år upp till 16 år, krävs ej recept. Legitimerad optiker ska utfärda ett ordinationsunderlag. Förskrivare för kontaktlinser: Läkare med specialistkompetens i oftalmiatrik samt optiker med kontaktlinsbehörighet anställd vid syncentral. Kostnader och egenavgifter Sjukvårdshuvudmannen betalar bidrag för: Glasordination: med 250 kr/glas vid mindre än +-6.0/2.0, 400 kr/glas med behandlingsglas (Rx) större än +-6.0/ kr/glas vid flerstyrkeordination. Kontaktlinser: Vid afaki kr per öga. Max 2 ggr/år. Stabila, keratokonus, kr per öga max 1 gång/år, speciallins 1000 kr per öga max två ggr per år. Patienten betalar: Betalning utöver bidragsbelopp sker direkt av patienten till optiker. Generellt gäller Bidragen reduceras till den verkliga kostnaden om det understiger kontantbidraget Glasögonbidraget utgår högst 1 gång per år, om inte nytt recept har ordinerats Bidrag till borttappade glas/linser utgår ej Bidrag till reservglasögon eller reservlinser utgår ej Bidrag är inklusive moms

8 Bidragsbelopp glasögon Bidrag t o m 15 år Lagerglas +-6/2 Rx eller behandlingsglas Flerstyrkeglas Båda glasen 500:- 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidrag vid afaki Enstyrkeglas Flerstyrkeglas Båda glasen 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidrag fr o m 16 års ålder med synskärpa 0.3 bästa ögat och bästa korrektion Lagerglas +-6/2 Rx eller behandlingsglas Flerstyrkeglas Båda glasen 500:- 800: :- Vid ordination av 1 glas ½ bidragsbeloppet Bidragsbelopp kontaktlinser Bidrag vid afaki kr per öga Max 2 ggr/år Stabila, keratokonus kr per öga Max 1 gång/år Extra kontroll av linserna betalas av patienten Bidrag kontaktlinser special Ex irisprintad etc kr per öga Max 2 ggr/år Bidragen reduceras till den verkliga kostnaden om det understiger kontantbidraget Glasögonbidraget utgår högst 1 gång per år, om inte nytt recept har ordinerats Bidrag till borttappade glas/linser utgår ej Bidrag till reservglasögon eller reservlinser utgår ej Bidrag är inklusive moms

9 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Margareta Axelson Hälso- och sjukvårdsutskottet Översyn av regelverket för subvention av glasögon för barn upp till 16 år Bakgrund Regionfullmäktige beslutade , i budget 2012 att Barn i behov av glasögon ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Beslutet innebär att det från och med 2012 tillförs 5 mnkr för subventionerade glasögon för barn och ungdomar upp till 16 år. Uppdrag Med anledning av beslutet i budget 2012 har hälso- och sjukvårdsavdelningen fått i uppdrag att se över regelverket för subvention av glasögon. Målet är att stegvis höja åldersgränsen för glasögonsubvention till barn upp till 16 år. Nuvarande regelverk/riktlinjer Dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade /03 att införa ett bidragssystem för glasögon och kontaktlinser som hjälpmedel. Nuvarande regler ger bidrag till barn till och med 7 års ålder personer med afaki (då ögats lins saknas) personer från och med 8 års ålder som efter bästa glaskorrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat. personer med keratokonus (oregelbunden hornhinna) med synskärpa 0.3 med bästa glasögonkorrektion på aktuellt öga/ögon speciallins: medicinskt motiverande lins genom recept från ögonläkare eller syncentralsoptiker Aktuella volymer 2011 fanns i Västra Götaland barn i åldrarna 0-7 år. Av dessa barn fick glasögonbidrag, vilket motsvarar 2,12 procent av barnen. Kostnaden för bidraget till barn 0-7 år uppgick till 1,9 mnkr. Denna kostnad har ökat i jämförelse med 2009 och POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA:

10 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Den totala kostnaden för glasögonbidraget 2011 var 2,75 mnkr. Denna kostnad täcks av Habilitering & Hälsa och är högre än dagens ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnderna på 2,37 mnkr. Det innebär att synverksamheten till viss del subventionerar dagens glasögonbidrag. Det nuvarande glasögonbidragets storlek till barn 0-7 år inom Västra Götalandsregionen överensstämmer med ett flertal övriga landsting. Ärendets beredning Uppdraget har genomförts i samråd med synverksamheten inom Habilitering & Hälsa. Genomförd utredning visar att ett utökat anslag med 5 mnkr, tillsammans med tidigare ersättning på 2,37 mnkr räcker för att, utifrån dagens bidrag, ge glasögonbidrag till samtliga barn- och ungdomar upp till 16 år. Det utökade anslaget innebär också täckning för handhavandet kring glasögonbidraget. Nya riktlinjer Förslag till nya regiongemensamma riktlinjer har tagits fram och redovisas i Bilaga. Det är Habilitering & Hälsa som svarar för hanteringen av glasögonbidraget och finansieringen för den utökade verksamheten sker från hälso- och sjukvårdsutskottets anslag. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för subvention av glasögon för barn upp till 16 år att gälla från den 1 juni Habilitering & Hälsa svarar för hanteringen av glasögonbidraget och finansiering för utökat glasögonbidrag sker från hälso- och sjukvårdsutskottets anslag. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Göran Moberg Kanslichef

11

12 Referens Datum Diarienummer Monica Rosendahl Widman RS Förslag till tillämpningsanvisning rörande högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård Regionfullmäktige beslutade , 65, att höja högkostnadsskyddets tak inom den öppna hälso- och sjukvården från 900 kronor till kronor med anledning av beslutet i Riksdagen Den nya nivån på högkostnadsskyddet träder i kraft 1 juni Hälso- och sjukvårdslagen medger att landstingen har möjlighet att besluta om ett lägre belopp. Högkostnadsskyddets tak kommer sannolikt, åtminstone under vissa perioder, att vara olika i landet. Detta innebär behov av ett regionalt regelverk för att hantera de olika situationer som kan uppstå i samband med utomlänsvård, både för västragötalänningar och för utomlänspatienter, vilket också konstaterades i skrivelse Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen som låg till grund för regionfullmäktiges beslut. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade , 61, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram erforderliga tillämpningsanvisningar rörande högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick även att inkludera nya återbetalningsregler i de fall en patient har betalat patientavgifter utöver högkostnadsskyddets tak. VGR:s nuvarande återbetalningsregler innebär att patienten själv har att hålla reda på sina patientavgifter och begära frikort när man kommit upp i högkostnadsskyddets nivå. Endast en överskjutande patientavgift återbetalas. Patientens ansvar att själv bevaka när man kommit upp i högkostnadsskyddets nivå gäller som tidigare i avvaktan på att VGR funnit en teknisk lösning för att hantera frikortsgränsen. Förslag till tillämpningsanvisning enligt bilaga föreslås träda i kraft från och med den 1 juni POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus GÖTEBORG Lillhagsparken 5 Växeln

13 HSD-A Bilaga Tillämpningsanvisning avseende högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) Regionalt regelverk för att hantera situationer i samband med utomlänsvård, både för västragötalänningar och för utomlänspatienter samt nya återbetalningsregler i de fall en patient har betalat patientavgifter utöver högkostnadsskyddets tak. VGR tillämpar hemlandstingets nivå på högkostnadsskyddet oavsett om vården har getts inom VGR eller i annat landsting. Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) stödjer denna tolkning på HSL, 26a. Samråd har skett med VGR:s juridiska avdelning. Hälso- och sjukvårdsavdelningen svarar för framtagande av information om framtida förändringar av högkostnadsskyddets tak. Denna punkt grundar sig på regionfullmäktige beslutat att VGR ska följa riksdagens beslut vid framtida förändringar av högkostnadsskyddets tak för öppen hälso- och sjukvård. Samråd har skett med HSA:s controllerfunktion. VGR återbetalar överskjutande belopp avseende högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård till personer folkbokförda* i Västra Götaland även om vården har getts i annat landsting. Återbetalning gäller innevarande högkostnadsskyddsperiod. Personer folkbokförda i annat landsting hänvisas till sitt hemlandsting. * Gäller även övrig personkrets som omfattas av VGR:s regler. Samtliga regelverk avseende högkostnadsskydd framgår av VGR:s patientavgiftshandbok. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus GÖTEBORG Lillhagsparken 5 Växeln

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER Regionala medicinska riktlinjer 1 (4) Datum Diarienummer HS

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER Regionala medicinska riktlinjer 1 (4) Datum Diarienummer HS 1 (4) Datum 2015-03-10 Diarienummer HS 126-2015 HSD-A 12-2015 Hälso- och sjukvårdsavdelningen REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2015 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2014

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2014 1 (4) HSD-A 13-2014 Datum 2014-02-19 Diarienummer RS 1938-2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2014 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har den 13

Läs mer

Regelverk för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Regelverk för bidrag till glasögon och kontaktlinser TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Utvecklingsenheten +46155245783 2016-03-10 LS-LED16-0501-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

I detta ärende föreslås att Stockholms läns landsting ansluter sig till statens satsning på en rehabiliteringsgaranti.

I detta ärende föreslås att Stockholms läns landsting ansluter sig till statens satsning på en rehabiliteringsgaranti. Handläggare: Elisabet Erwall Birgitta Hjelte Gustav Ohlén 1 (4) HSN 2009-02-16 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-19 HSN 0901-0035 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Protokoll från Västra Götalandsregionen, Habilitering & Hälsa 1 (11) Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Tid: 10.00 15.05 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Läs mer

RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN APRIL Webbplats:

RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN APRIL Webbplats: APRIL 2014 RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 5 juni 2013

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 5 juni 2013 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 5 juni 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 5 juni 2013 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 10 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anne-Marie Norén Förslag att införa vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt införande

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Sahlgrenska

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Sahlgrenska Anvisningar tillkommande ersättning 2018 Dnr HS 2017-00534-11 Anvisningar tillkommande ersättning En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018 Styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-03-09 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin 1 (5) Datum 2014-01-07 Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin Inledning En stor del av sjukskrivningarna framförallt

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Landstinget Sörmlands bidragsregler till glasögon eller kontaktlinser fr. o m 1 maj 2016 Vem får bidrag? Du måste vara folkbokförd i Södermanlands

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1211-1348 Handläggare: Anne-Marie Norén Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 3 Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017

Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017 1 (9) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 5 oktober 2017 Tid: 09:30 11:30 Plats: Imperial Hotel, Köpenhamn Närvarande Beslutande Monica Selin, ordförande (KD)

Läs mer

Översyn av patientavgifter 2017

Översyn av patientavgifter 2017 1 (10) Tjänsteutlåtande Datum 2017-03-31 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Carin Svensk Telefon: 010-441 13 71 E-post: carin.svensk@vgregion.se Handläggare: Margareta Axelson Telefon:

Läs mer

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo Kallelse Mötesbok: Psykiatriberedningen (2017-02-09) Psykiatriberedningen Datum: 2017-02-09 Plats: Elite Hotel Kommentar: 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 16 april 2014

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 16 april 2014 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 16 april 2014 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 16 april 2014 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

Patientavgifter m.m. 2013

Patientavgifter m.m. 2013 1(4) Datum Diarienummer 2012-08-29 RS120124 Regionfullmäktige Patientavgifter m.m. 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att för 2013 fastställa enligt förslag patientavgifter

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar HS 2016-00742 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2017 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för Habilitering & Hälsa Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 12 juni 2013 Ärende 3 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-06-03 Diarienummer H&H 18-2013 Förvaltningskansliet Handläggare Maria

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 7 13 Datum 2016-03-15 1 (6) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-03-15, kl 09.00-11.30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Koncernkontoret Läkemedelsenheten

Koncernkontoret Läkemedelsenheten Läkemedelsenheten Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2013-06-17 1 (6) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Vårdval Rehab

Vårdval Rehab Vårdval Rehab 150121 Bakgrund Rapport 2010 02 18 Utgångspunkter Beskriva former och omfattning av hur sjukgymnastik och arbetsterapi kan ingå i ett valfrihetssystem för primärvård. Rapport 2010 06 30 Riskanalys

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016

Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016 1 (6) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 oktober 2016 Tid: 10.50-10.54 Plats: Gothia Towers konferens, Mässans gata 24, Göteborg Närvarande

Läs mer

Patientavgifter vid digitala vårdmöten

Patientavgifter vid digitala vårdmöten MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 5/2018 Vårt ärendenr: 18/00003 2018-03-16 Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Patientavgifter vid digitala vårdmöten Ärendenr: 18/01267 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar HS 2017-00912 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2018 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne Enheten för folkhälsa, området hälsoinriktad hälso- och sjukvård Anna Friberg 044-309 34 53, sms: 0768-87 07 49 anna.friberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-27 Dnr 1001045 1 (6) Ersättningsmodell

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Vårdgaranti 2015 God vård i rätt tid För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Allmänt om vårdgaranti... 3 Nationell och regional

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-27 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen 14VOS/0055 Vård- och omsorgsstyrelsen Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag till beslut

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2015-05-28 Beslut - 93 2015-05-28 Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Överenskommelse

Läs mer

Förändringar i regelverket för avgifter Dnr

Förändringar i regelverket för avgifter Dnr ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2018-10-31 Sida 1 (5) Förändringar i regelverket för avgifter Dnr 03185-2018. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 1.

Läs mer

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi

VÅRDVAL UPPSALA LÄN. UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi sida 1 (10) VÅRDVAL UPPSALA LÄN UPPDRAG, ERSÄTTNING - Kapitel 3 & 4 ur förfrågningsunderlag/regelbok för privat psykoterapi Förfrågningsunderlaget är i sin helhet fastställt av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen från 1 juni 2019

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen från 1 juni 2019 Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen från 1 juni 2019 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med

Läs mer

Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård. Temagrupp barn och unga

Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård. Temagrupp barn och unga Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård Temagrupp barn och unga 2018-10-24 Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 RS 2017-04304 3 091 elever i VG gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet

Läs mer

Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen

Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen ACG Användarforum 2011-01-18 Lars Björkman Analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Vårdvalet i Västra Götaland VG Primärvård Introduktion

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018

Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018 1 (14) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från psykiatriberedningen den 17 maj 2018 Tid: 09:30-14:15 Plats: Psykiatrimottagning utmattningssyndrom, Viktor Rydbergsgatan 12, Göteborg Närvarande

Läs mer

Yttrande över motion 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m. fl. om att stärka primärvårdens ansvar

Yttrande över motion 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m. fl. om att stärka primärvårdens ansvar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Bonin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 1 (3) HSN 2017-1305 Yttrande över motion 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m.

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2011-06-30 Information till vårdgivare inom VG Primärvård gällande övergång till elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan I överenskommelsen

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg 2012-05-16 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 16 maj 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Regionstyrelsen 43-58

Regionstyrelsen 43-58 Regionstyrelsen 43-58 Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10 Plats: Regionens hus, sal A 51 Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga Diarienummer: RJL 2016/411 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 juni 2016

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 juni 2016 1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 juni 2016 Plats: Lokal Aulan, Plan 1, Regionens Hus, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00 16:00 (fika från

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 Plats: Aulan, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara

Läs mer

Yttrande över motion 2011:44 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården

Yttrande över motion 2011:44 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2012-04-24 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-03-08 HSN 1112-1538 Handläggare: Gertrud Wahlund Peter Lundqvist Yttrande över motion 2011:44 av

Läs mer

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Innehåll De sex sjukvårdsregionerna Grunden för Samverkansnämnderna s ledamöter, ersättare och tjänstepersoner s roll och uppgifter Samverkansavtal för Västra Sjukvårdsregionen och Utomlänsvård inom tandvården

Läs mer

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm

Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Frågor och svar gällande Glasögonbidrag för barn och unga i Stockholm Optiker 2017-05-31 Närsjukvård Johanna Lindström Version 1 2 (19) Innehållsförteckning Frågor och svar angående Glasögonbidrag riktat

Läs mer

Krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019

Krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen 2018 06 01 Krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019 Sammanfattning av ärendet Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen 2009. Krav- och

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 maj 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 maj 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 maj 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 maj 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer