Bilaga M Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga M Inledning"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Kompletterande samråd 2015 Förnyelse av nätkoncession för befintlig ledning TL133 mellan Tibro och Sventorp, Tibro kommun och Skövde kommun, Västra Götalands län Bilaga M Inledning 1.1 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) ansökte 1998 om förnyelse av nätkoncession för befintlig 40 kv-ledning, TL133, mellan stationerna Tibro och Sventorp i Tibro och Skövde kommuner. År 2006 planerade Vattenfall för en ny parallell ledning mellan Tiåsen (väster om Tibro) och Sventorp. För att kunna ansluta den nya ledningen till stationen i Sventorp behövde ledningen markförläggas ca 200 m närmast stationen. Detta innebar att även att den befintliga ledningen behövde byggas om en kortare sträcka. Vattenfall planerade att dels markförlägga, dels flytta den befintliga luftledningen ca 350 meter. För att inte få två ärenden gällande samma ledning, önskade Ei en uppdatering av ansökan från 1998, omfattande förändringen på TL133 närmast stationen i Sventorp. Vattenfall lämnade in en ny ansökan 2008 för både förnyelse av befintlig koncession samt ansökan om ny koncession för flytt och kablifiering av befintligt luftledning vid Sventorp. På grund av ändrade förutsättningar i området har Vattenfall beslutat att inte bygga den nya parallella ledningen. Som en följd av detta planerar Vattenfall att behålla befintlig ledning vid Sventorp som luftledning. Innan Ei, som handlägger ärendet, kan fatta beslut angående förnyelse av nätkoncession för linje för den befintliga ledningen, måste ärendet kompletteras genom att bl a ett nytt samråd genomförs avseende den del av ansökan som ändrats. Ansökan ska således avse förlängd nätkoncession för den existerade ledningen, på sträckan Tibro-Sventorp, enligt koncession med anläggningsnummer 403 AYL, utan de ändringar som ursprungligen yrkats i ansökan. Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Vattenfall med ansökan om nätkoncession för linje och med den komplettering av ansökan som detta samråd avser. 1.2 Ärendet Ansökan om förlängning av koncession för linje har ändrats till att avse den befintliga sträckningen. Planerad kablifiering och flytt av luftledningen vid stationen i Sventorp kommer inte att genomföras. Den befintliga ledningen planeras istället att även i fortsättningen ansluta till stationen i Sventorp, som luftledning, i nuvarande sträckning och utförande. Inneliggande ansökan kommer därför att kompletteras med den ändring som Ei har begärt. Den redan framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) behöver uppdateras/kompletteras. Som ett led i framtagandet av kompletteringarna till MKB:n genomför Vattenfall nu ett nytt samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken med Länsstyrelsen, Skövde kommun samt fastighetsägare och andra som är direkt berörda av den befintliga ledningssträckningen närmast Sventorp. Detta samråd omfattar ca 350 m luftledning öster om stationen vid Sventorp, se bifogad karta i Bilaga 1. Syftet med ledningen är att mata el från stationen OT76 Tibro till stationen TT1333 Sventorp och vidare ut till lokalnätet i området. 1

2

3 Vattenfalls bemötande Bilaga M MKB:n kommer att beskriva konsekvenserna för förnyelse av nätkoncession för hela ledningssträckningen. - Ledningen är befintlig och den planeras att stå kvar i nuvarande sträckning och utförande. Ledningen, som byggdes i början av 1960-talet, går över både åker- och skogsmark. Där det finns en skogsgata sker återkommande röjning. Det finns studier som visar att kraftledningsgator kan ha en positiv inverkan på naturmiljön, att vegetationen tenderar att vara artrikare i en kraftledningsgata än i omgivande miljöer, främst beroende på att ljuskänsliga växter får förbättrande livsvillkor. Hjortdjur, som älg och rådjur, utnyttjar kraftledningsgatorna som födobiotoper i mycket stor utsträckning. Ledningen är trädsäker vilket betecknar en kraftledning vars ledningsgata även kantträd i sidoområdet röjs så att träd eller buskar inte kan nå närmare än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa röjning (röjningsintervall är 8 år eller mer). Röjning utföres inom hela skogsgatans bredd. I detta fall är skogsgatan 40 meter. Innan den återkommande underhållsröjningen påbörjas samråder Vattenfall., enligt MB 12:6, med länsstyrelsen där det finns skyddade områden. Ledningen har funnits under lång tid och kan ses som en del i landskapet. Ledningen hade funnits på plats långt innan riksintresset för naturvård inrättades. Med bakgrund av ovanstående görs den bedömningen att ledningen inte gör någon påtaglig skada i riksintresset. Detta kommer att beskrivas i MKB:n. - Det finns en känd fornlämning (se Figur 5 i Bilaga S1 till denna samrådsredogörelse) i närheten av den ledningssträckning som samrådet avser. Innan återkommande underhållsröjning påbörjas samråder Vattenfall med länsstyrelsen. Eventuella nyupptäckta fornlämningar, i samband med drift och underhåll av ledningen, kommer att anmälas till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Att behålla luftledningen i befintlig sträckning bedöms inte innebära några konsekvenser för kulturmiljön. Detta kommer att beskrivas i MKB:n. Bilagor: Bilaga KS1 Samrådsunderlag Bilaga KS2 Exempel på inbjudan till samråd fastighetsägare Bilaga KS3 Länsstyrelsens yttrande 3

4 Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 40 kv-ledning mellan Tibro och Sventorp, Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen December 2015

5 Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 40 kv-ledning mellan Tibro och Sventorp, Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROJEKTORGANISATION OCH FORMALIA INLEDNING Bakgrund och förutsättningar Ärendet Lagstiftning Prövningsprocess Samråd och information Kompletterande samråd Beslut om betydande miljöpåverkan Gällande tillstånd PROJEKTBESKRIVNING Lokalisering och alternativ Befintlig sträckning närmast station Sventorp - Huvudalternativ Alternativ sträckning Nollalternativ Teknik Luftledning Framtida underhåll och teknik KOMMUNALA PLANER Tibro kommun Skövde kommun FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Skyddade områden Landskapsbild Naturmiljöområden Kulturmiljöområden Friluftsliv Markanvändning, boendemiljö Elektriska och magnetiska fält BILAGOR: 1. Översiktskarta Befintlig ledningssträckning SAMRÅDSUNDERLAG 1 (13) Vattenfall Eldistribution AB

6 1 PROJEKTORGANISATION OCH FORMALIA Miljö- och tillståndshandläggare Pöyry Sweden AB: Handläggare för samrådsunderlag och mottagare av handlingar: Tel. Pöyry Sweden AB Box Göteborg Besöksadress: Gullbergs Strandgata 8 Handläggare GIS: Uppdragsnummer Pöyry: 8HX Beställare och verksamhetsutövare Vattenfall Eldistribution AB: Ägarrepresentant: Tel. Vattenfall Eldistribution AB Anläggningen och projektet: Platsnamn: Län Kommun: 40 kv-ledning TL133 vid Sventorp Västra Götalands län Tibro och Skövde kommuner SAMRÅDSUNDERLAG 2 (13) Vattenfall Eldistribution AB

7 2 INLEDNING 2.1 Bakgrund och förutsättningar Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) ansökte 1998 om förnyelse av nätkoncession för befintlig 40 kv-ledning, TL133, mellan stationerna Tibro och Sventorp i Tibro och Skövde kommuner. År 2006 planerade Vattenfall för en ny parallell ledning mellan Tiåsen (väster om Tibro) och Sventorp. För att kunna ansluta den nya ledningen till stationen i Sventorp behövde ledningen markförläggas ca 200 m närmast stationen. Detta innebar att även att den befintliga ledningen behövde byggas om en kortare sträcka. Vattenfall planerade att dels markförlägga, dels flytta den befintliga luftledningen ca 350 meter. För att inte få två ärenden gällande samma ledning, önskade Ei en uppdatering av ansökan från 1998, omfattande förändringen på TL133 närmast stationen i Sventorp. Vattenfall lämnade in en ny ansökan 2008 för både förnyelse av befintlig koncession samt ansökan om ny koncession för flytt och kablifiering av befintligt luftledning vid Sventorp. På grund av ändrade förutsättningar i området har Vattenfall beslutat att inte bygga den nya parallella ledningen. Som en följd av detta planerar Vattenfall att behålla befintlig ledning vid Sventorp som luftledning. Innan Ei, som hanlägger ärendet, kan fatta beslut angående förlängning av nätkoncession för linje för den befintliga ledningen, måste ärendet kompletteras genom att bl a ett nytt samråd genomförs avseende den del av ansökan som ändrats. Ansökan ska således avse förlängd nätkoncession för den existerade ledningen, på sträckan Tibro-Sventorp, enligt koncession med anläggningsnummer 403 AYL, utan de ändringar som ursprungligen yrkats i ansökan. Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Vattenfall med ansökan om nätkoncession för linje och med den komplettering av ansökan som detta samråd avser. 2.2 Ärendet Ansökan om förlängning av koncession för linje har ändrats till att avse den befintliga sträckningen. Planerad kablifiering och flytt av luftledningen vid stationen i Sventorp kommer inte att genomföras. Den befintliga ledningen planeras istället att även i fortsättningen ansluta till stationen i Sventorp, som luftledning, i nuvarande sträckning och utförande. Inneliggande ansökan kommer därför att kompletteras med den ändring som Ei har begärt. Den redan framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) behöver uppdateras/kompletteras. Som ett led i framtagandet av kompletteringarna till MKB:n genomför Vattenfall nu ett nytt samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken med Länsstyrelsen, Skövde kommun samt fastighetsägare och andra som är direkt berörda av den befintliga ledningssträckningen närmast Sventorp. Detta samråd omfattar ca 350 m luftledning öster om stationen vid Sventorp, se Figur 1 och bifogad karta i Bilaga 1. Syftet med ledningen är att mata el från stationen OT76 Tibro till stationen TT1333 Sventorp och vidare ut till lokalnätet i området. SAMRÅDSUNDERLAG 3 (13) Vattenfall Eldistribution AB

8

9 Figur 2. Prövningsprocessen från samråd till beslut för nätkoncession för linje. Enligt Ellagen (1997:857) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei), som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen (EI) om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. Tillståndet som erhålls gäller i regel tillsvidare Samråd och information 6 kapitlet 4 miljöbalken (1998:808) ställer krav på att den som vill bygga, driva och nyttja en ledning ska samråda med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som kan bli särskilt berörda. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen för beslut om verksamheten kan antas nedföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om Länsstyrelsen beslutar att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd ske även med en vidare krets, dvs. med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Vid samråd informerar Vattenfall om projektet och ger berörda möjlighet att lämna synpunkter avseende befintlig ledningssträckning. Vattenfall samråder härmed enligt 6 kap 4 Miljöbalken avseende den del av ansökan som ändrats Kompletterande samråd Vattenfall genomförde samråd under februari 1998 med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skövde kommun och Tibro kommun gällande förlängning av nätkoncession för hela sträckan mellan Tibro och Skövde. Vattenfall genomförde sedan ett samråd från mars till juni 2006 för sträckan som planerades att kablifieras och delvis flyttas, närmast station Sventorp. Kablifieringen och flytten av luftledningen vid Sventorp var en följd av att Vattenfall planerade att rasera befintlig ledning mellan Sventorp och Skövde samt uppföra en parallell ledning från Tiåsen, strax väster om Tibro, fram till Sventorp. Vattenfall har nu beslutat att inte bygga den planerade parallella ledningen vilket medför att ombyggnaden av den befintliga 40 kvledningen, TL133, inte heller kommer att genomföras. Däremot kommer rasering av ledningen mellan Sventorp och Skövde att ske. SAMRÅDSUNDERLAG 5 (13) Vattenfall Eldistribution AB

10 Nu kompletterar Vattenfall det tidigare gjorda samrådet med samråd för delen närmast station Sventorp enligt Figur 1. Samråd genomförs genom att detta samrådsunderlag skickas tillsammans med inbjudan till samråd till de vars fastigheter direkt berörs av ledningssträckningen, samt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skövde kommun. Ytterligare samrådsparter kan även tillkomma under tiden som samrådet pågår. Det är viktigt att synpunkter lämnas i detta skede, så att de kommer med i det fortsatta arbetet. När tidsramen för att lämna synpunkter gällande den befintliga ledningssträckningen gått ut, kompletteras den inlämnade samrådsredogörelsen med inkomna yttranden. Samrådsredogörelsen är en bilaga till den ansökan om förlängd koncession som lämnats till Energimarknadsinspektionen Beslut om betydande miljöpåverkan I yttrandet i samrådet med Länsstyrelsen för den nya sträckningen närmast Sventorp tog även Länsstyrelsen beslut om att förändringen inte medför betydande miljöpåverkan. En samrådsredogörelse togs sedan fram för förnyelsen av resterande ledningssträckning mellan Tibro och Skövde, med samrådet från 1998 som grund. Samrådsredogörelsen sändes till Länsstyrelsen som fattade beslut att förnyelsen av befintlig ledning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens båda beslut har bifogats till ansökan. I och med att förändringen närmast Sventorp nu inte blir av, kommer en ny förfrågan att ställas till Länsstyrelsen om bibehållandet av ledningen i nuvarande sträckning närmast Sventorp kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detta beslut kommer att meddelas till Energimarknadsinspektionen. 2.4 Gällande tillstånd Genom beslut 31 januari 1980 erhöll Vattenfall Eldistribution AB (dåvarande Statens Vattenfallsverk) tillstånd att uppföra och använda en högspänningsledning, TL133, om 40 kv med anläggningsnummer 403 AYl, mellan Skövde och Tibro, inom Skövde och Tibro kommuner i Västra Götalands län. Vidare erhölls tillstånd 7 september 1982 om att ändra sträckningen från Lilla Tolsby inom Skövde kommun till transformatorstationen OT76 Tibro i Tibro kommun. Koncessionstiden för nämnda ledning löpte ut Ansökan om förlängning av nätkoncession inlämnades I samband med Ei:s begäran om en komplettering, hösten 2006, meddelade Vattenfall att ledningen skulle raseras mellan ställverken OT72 Skövde och TT1333 Sventorp. Öster om ställverket TT1333 Sventorp skulle ledningen kablifieras och luftledningen flyttas en kortare sträcka. Ei bedömde då att förändringen var så stor att den gamla ansökan om förnyelse av nätkoncession inte ansågs vara aktuell. Därför inlämnas en ny ansökan för förnyelsen av nätkoncession samt ny koncession för delsträckan närmast Sventorp in i februari Energimyndighetens diarienummer för ärendet är Ansökan från 2008 kommer att kompletteras så att den avser förlängd nätkoncession, utan de ändringar som ursprungenligen yrkats, för befintlig ledningen enligt anläggningsnummer 403AY, på sträckan Tibro Sventorp. Rätten att bibehålla ledningen TL133 över berörda fastigheter är tryggad genom ledningsrätt. SAMRÅDSUNDERLAG 6 (13) Vattenfall Eldistribution AB

11

12 3.1.2 Alternativ sträckning I ursprungsansökan förordades att den befintliga ledningen skulle markförläggas och flyttas en kortare sträcka om ca 350 m närmast stationen i Sventorp, se Alternativ ledningssträckning (luftledning och kabel) i Figur 3. Till följd av ändrade förutsättningar planerar nu Vattenfall för att behålla luftledningen enligt gällande koncession Nollalternativ En MKB ska innehålla en beskrivning av nollalternativet d v s om den planerade verksamheten inte blir av. Den sträcka som Vattenfall nu samråder om ingår som en del i ansökan om förlängning av koncession med anläggningsnummer 403AYI, delen Sventorp Tibro. Ledningen är viktig för elförsörjningen i området. En utebliven koncession, enligt nollalternativet, skulle medföra att elleveranserna till lokalnätet inte kan upprätthållas. Om koncession inte skulle förlängas skulle det innebära att befintlig ledning måste rivas och ny ledning uppföras på annan plats. Konsekvenserna av flytta ledningen i annan sträckning bedöms vara större än att låta den stå kvar i befintlig sträckning. 3.2 Teknik Luftledning Ledningssträckningen för vilket samråd nu genomförs omfattas av ca 350 m luftledning. Ledningen är uppförd i portal och enbenta trästolpar som antingen är kreosot- eller saltimpregnerade. I stolparna sitter en galvad järnregel som bär upp isolatorer, som kan vara av glas eller porslin. Linorna består av aluminium med en järnkärna i mitten. Ledningen stagas med en galvad stållina. Stagförankringarna består av impregnerat trä. Från stagförankringen går en galvad järnstång som slutar ca 30 cm ovan jord där staglina tar vid. I Figur 4 visas två typer av stolpar som förekommer längs sträckningen. Markbehovet för en 40 kv luftledning är ca 40 m. I odlingslandskapet kan åkermarken under ledningen brukas som vanligt, förutom vid stolpplatserna. SAMRÅDSUNDERLAG 8 (13) Vattenfall Eldistribution AB

13 Figur 4. Bilden visar två typer av stolpar som förekommer längs ledningssträckningen för vilket detta samråd avser Framtida underhåll och teknik Starkströmsföreskrifterna ställer krav på ledningens utformning vid byggnation och omfattningen av ledningars underhåll. Byggnation och underhåll måste utföras så att det är förenligt med lagstiftning gällande skydd av natur- och kulturmiljö. Egenkontroll krävs enligt Miljöbalkens 26 kapitel 19. Det innebär att åtgärder ska planeras och kontrolleras för att förebygga negativ miljöpåverkan. Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljö. Verksamheten får inte innebära intrång i allmän eller enskild rätt, till exempel allemansrätten, servitut eller jakträtt. Ledningen underhålls genom besiktning med därpå erforderliga åtgärder. Ledningen besiktas varje år genom en s.k. driftbesiktning. Vart åttonde år genomförs jordtagsbesiktning samt rötskade- och underhållsbesiktning. Ledningsgatan röjs från träd för att klara kraven på trädsäkerhet. Detta sker efter planlagd röjningsbesiktning. En ledningsgata består av en skogsgata och sidoområden. Skogsgatan är det röjda markområde, som ligger under och bredvid kraftledningen. Ledningsgatan är utförd i så kallat trädsäkert utförande, vilket innebär att inga högväxande träd tillåts komma upp och riskera att komma för nära fasledarna. Skogsgatan för den befintliga ledningen är ca 40 m bred. Bredden på skogsgatan kan variera beroende på vilken stolptyp som ledningen uppförs i och på topografin, dvs. hur landskapet ser ut. Stolpar och linor byts ut vid behov. Den teknik som används vid underhåll väljs utifrån det kunskapsläge, lagstiftning och materialvalsalternativ som finns idag. I det kontinuerliga utvecklings- och underhållsarbetet så anpassas tekniken och materialval till det som anses mest lämpligt i enlighet med rådande förhållanden vid det tillfället. Därför SAMRÅDSUNDERLAG 9 (13) Vattenfall Eldistribution AB

14 övervägs alltid mest lämpliga teknik och materialval vid varje tillfälle för underhåll eller byte av ingående komponenter. För att kunna verka i denna anda och göra dessa substitueringar inom ramarna för gällande koncession förutsätts att miljöprestandan i princip är oförändrad eller blir förbättrad. 4 KOMMUNALA PLANER 4.1 Tibro kommun Tibro kommun har en översiktsplan, Översiktsplan ÖP 2020, som vann laga kraft Tibro kommun har även en fördjupad översiktsplan för Tibro tätort, Boken om Tibro tätort, som är antagen av kommunfullmäktige Ledningssträckningen berör inget detaljplanelagt område. 4.2 Skövde kommun Skövde kommun har en översiktplan ÖP2025, som vann laga kraft Ledningssträckningen berör inget detaljplanelagt område. 5 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 5.1 Skyddade områden I närheten av den befintliga förordade ledningssträckningen närmast station Sventorp har förekomsten av kända skyddade områden undersökts genom en kartstudie. Resultatet redovisas nedan Landskapsbild Ledningsträckningen går både genom odlingslandskap och genom ett skogsområde. Landskapsbilden kommer inte att förändras i och med förlängningen av koncessionen. Eftersom ledningen funnits under en lång tid borde den kunna ses som en del i landskapet och inverkan på landskapsbilden bedöms som liten. Inga åtgärdsförslag föreslås Naturmiljöområden Riksintresse för naturvård Ledningen går genom ett område med riksintresse som heter Sventorp (NRO 14088), se Figur 5. En del av området ingår även i kommunens naturvårdsprogram. Området består av ändmoräner som ingår i det mellansvenska ändmoränstråket. Området kallas 5908 Moränryggar och hagmarker vid Stora Björstorp och Oxelbacka. Området har naturvärdesklass 2 (mycket högt naturvärde). Se Figur 4 ovan och fotot på framsidan till detta samrådsunderlag är tagna i området. I övrigt passerar ledningssträckningen inga skyddade naturmiljöområden, se Figur 5. Genom att ledningen redan är byggd och det finns en skogsgata, där återkommande röjning och annat nödvändigt underhåll sker, bedöms de negativa konsekvenser för naturmiljön som uppkommer genom att ledningen finns, bli små. Inga ytterligare åtgärder föreslås. SAMRÅDSUNDERLAG 10 (13) Vattenfall Eldistribution AB

15

16 Ledningen bedöms inte innebära några konsekvenser för kulturmiljön. Eventuella nyupptäckta fornlämningar, i samband med underhåll av ledningen kommer att anmälas till Länsstyrelsen. Inga ytterligare åtgärder föreslås Friluftsliv Ledningen berör inget område som är av riksintresse för friluftslivet. Förlängningen koncession för ledningen bedöms inte innebära några konsekvenser för friluftslivet, varför inga åtgärder föreslås Markanvändning, boendemiljö Ledningssträckningarna går genom glesbygd, utanför detaljplanerat område. Ledningen kommer att gå hela sträckningen i glesbygd. Närmaste bostadshus ligger ca 95 m söder om ledningssträckningen. I samband med underhåll uppkommer viss störning, genom t ex buller. Konsekvenserna av detta bedöms dock bli små eftersom påverkan är liten och arbetena sker under kort tid. Konsekvenser av magnetfält tas upp i avsnitt 5.2 nedan. Ledningen är förlagd inom ett område med liten bebyggelse, varför inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga. 5.2 Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar. Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Vattenfall ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Magnetfältet från TL133 presenteras i Figur 6. Närmaste bostadshus ligger ca 95 m från ledningssträckningen för den delsträcka som detta samråd avser. SAMRÅDSUNDERLAG 12 (13) Vattenfall Eldistribution AB

17 Figur 6. Magnetfältskurva för den befintliga 40 kv-ledningen, TL133. Nollpunkten i beräkningen ligger i mittfasen. SAMRÅDSUNDERLAG 13 (13) Vattenfall Eldistribution AB

18

19 Till berörd fastighetsinnehavare Inbjudan till samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 40 kv-ledning mellan Tibro och Sventorp, Tibro och Skövde kommuner, Västra Götalands län Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) ansökte 2008 hos Energimarknadsinspektion (Ei) om förlängt tillstånd, nätkoncession, för befintlig linje och ändring av en kortare del av ledningen närmast station Sventorp Då planerade Vattenfall för en ny parallell ledning mellan Tiåsen (väster om Tibro) och Sventorp. För att kunna ansluta den nya ledningen till stationen i Sventorp behövde ledningen markförläggas närmast stationen. Detta innebar även att den befintliga ledningen behövde byggas om en kortare sträcka. Planen var att dels markförlägga, dels flytta den befintliga luftledningen. På grund av ändrade förutsättningar i området har Vattenfall beslutat att inte bygga den nya parallella ledningen. Som en följd av detta planerar Vattenfall att behålla befintlig ledning vid Sventorp som luftledning. Ei, som handlägger ärendet, har därför begärt att ärendet bl a kompletteras med ett nytt samråd avseende den ändrade delen av ansökan. Sträckningen som detta samråd omfattar är ca 350 m luftledning närmast station Sventorp och dess syfte är att förse lokalnätet i området med el. Ledningssträckningen beskrivs i bifogat Samrådsunderlag. Vattenfall inbjuder till samråd enligt 6 kap 4 med Länsstyrelsen, Skövde kommun, samt till de vars fastigheter direkt berörs av ledningssträckningen. Vattenfall avser att hålla skriftligt samråd. I egenskap av fastighetsägare berörd av befintlig ledningssträckning är du en av de parter som har möjlighet att framföra synpunkter. Med berörd fastighetsägare avses ägare vars fastigheter direkt berörs av ledningssträckningen. Vi ber dig som är fastighetsägare att även informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra rättighetsinnehavare om detta samråd, samt informera oss om vilka de är, så att vi kan skicka informationen även till dem, så att även de kan ges möjlighet till att framföra synpunkter till oss. Det är viktigt att synpunkter lämnas i detta skede, så att de kommer med i det fortsatta arbetet. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vårt fortsatta arbete. Syftet med samrådet är att de som kan vara berörda ska ges möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor gällande den befintliga ledningen. När tidsramen för att lämna synpunkter gått ut, kompletteras den inlämnade samrådsredogörelsen med inkomna yttranden. De synpunkter och frågor som framförs i samrådet kommer att redovisas och i möjligaste mån bemötas och besvaras. Eventuella frågor i detta ärende besvaras Synpunkter i samrådet önskas oss tillhanda senast den 11 januari 2016 till: Pöyry Sweden AB Box Göteborg Med vänlig hälsning, Pöyry Sweden AB, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB Bilaga: Samrådsunderlag Vattenfall Eldistribution AB Adress: Trollhättan Besöksadress: Österlånggatan 60 Org nr:

20 Yttrande Diarienummer Sida 1(2) Samhällsbyggnadsenheten Planhandläggare Pöyry Sweden Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 40 kv-ledning (350 m luftledning närmast öster om station Sventorp) i Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsunderlag daterat december Länsstyrelsen yttrar sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap. 14 ellagen och 6 kap. miljöbalken. Ärendet Vattenfall Eldistribution ansökte 2008 hos Energimarknadsinspektionen om förlängt tillstånd (nätkoncession) för befintlig linje och ändring av en kortare del av ledningen närmast station Sventorp. Vattenfall planerade då för en ny parallell ledning mellan Tiåsen och Sventorp. För att kunna ansluta den nya ledningen till stationen i Sventorp behövde ledningen byggas om en kortare sträcka. Planen var att dels markförlägga, dels flytta den befintliga luftledningen. På grund av ändrade förutsättningar i området har Vattenfall Eldistribution nu beslutat att behålla befintlig ledning vid Sventorp som luftledning. Sträckningen som det nu aktuella samrådet omfattar är ca 350 m luftledning närmast station Sventorp inom Skövde kommun. Vattenfall Eldistribution har via Pöyry Sweden AB bjudit in till samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken. Länsstyrelsens synpunkter Länsstyrelsen anser utifrån vad som framgår av samrådshandlingen att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n: Den del som samrådet avser (350 m närmast öster om station Sventorp) bör i MKB:n konsekvensbeskrivas i hela nätkoncessionens sammanhang. Av MKB:n bör framgå en tydligare motivering till varför den aktuella luftledningssträckan inte medför påtaglig skada på riksintresset för naturvården. Det finns en känd fornlämning i den befintliga ledningens sträckning. Även i närområdet finns kända fornlämningar. Dessa är skyddade enligt lag. MKB:n bör därför ange detta och beskriva ledningens konsekvenser för fornlämningarna och vad som gäller vid underhållsåtgärder och röjningsarbeten. c:\program files (x86)\formpipe software ab\document converter by formpipe\app_data\batch\batch_b89c49aea be d1362\5cff9739-5bd d-7c df7 docx Postadress: GÖTEBORG Besöksadress: Hamngatan 1, Mariestad Telefon/Fax: (vxl) Webbadress: E-post:

21 Yttrande Diarienummer Sida 2(2) Upplysning Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en samrådsredogörelse. Ni uppmanas att samtidigt skicka kopia av denna begäran till berörd kommuns miljötillsynsmyndighet. Vid beredning av detta yttrande har Naturavdelningen, Kulturmiljöenheten, Vattenavdelningen och Landsbygdsavdelningen deltagit. Planhandläggare Samhällsbyggnadsavdelningen Detta beslut har signerats digitalt i Länsstyrelsens diariesystem. Kopia till: Kommunens miljöskyddsnämnd (MÖS) Länsstyrelsen/ Naturavdelningen Kulturmiljöenheten Vattenavdelningen Landsbygdsavdelningen Samhällsbyggnadsenheten

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv-luftledning mellan transformatorstationerna MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi, Katrineholms kommun, Södermanlands län

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för två parallella 132 kv luftledningar, ML2 S6 och ML2 S9, mellan ledningsstolpe benämnd Kvillinge och transformatorstation MT26 Dövestad i Norrköpings

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 40 KV-LEDNING TL133 TIBRO-SVENTORP

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 40 KV-LEDNING TL133 TIBRO-SVENTORP SAMMANFATTNING Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängning av nätkoncession för linje för befintlig luftledning mellan ställverken i Tibro och Sventorp, Tibro och Skövde kommuner. Ledningen

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium

Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium Ärendenummer: 2017KC21223 Utskri sdatum: 2017 04 04 Ärenderubrik Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium Kundinfo Förnamn: E ernamn: Personnummer:

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare.

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare. 15 januari 2016 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Sökandens referens: Telefon: E-post @vattenfall.com Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en ny 40 kv kraftledning

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE STRÄCKAN INOM DALARNAS

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län December 2016 Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län Samråd avseende alternativa ledningsstråk Bakgrund och

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun Maj 2017 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Samrådsredogörelse och begäran om beslut om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 5

Samrådsredogörelse och begäran om beslut om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 5 Bilaga M2 Länsstyrelsen i Östergötland Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Östgötagatan 3 581 86 Linköping Datum: 2016-04-21 Kontaktperson: Telefon E-post @poyry.com Ert diarienr: 407-478-16 Samrådsredogörelse

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen. Bilaga A. Åsele kommun, Västerbottens län Bilaga A SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ny 150 kv-kraftledning från vindkraftparkerna Fäbodberget och Vargträsk till Kalvkullen Åsele kommun, Västerbottens län 2015-02-06 Samrådsredogörelse INNEHÅLL 1 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer