1 INLEDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE SAMRÅDSREDOGÖRELSE MYNDIGHETER Länsstyrelsen Västra Götalands län Munkedals kommun Skogsstyrelsen Trafikverket NÄTÄGARE Skanova Vattenfall Eldistribution AB INTRESSEORGANISATIONER, BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE OCH ALLMÄNHETEN Fastigheten Fastigheten Fisketorp och Skaveröds fiberförening BILAGOR...6

3 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Rabbalshede Elnät AB har för avsikt att markförlägga en 36 kv- ledning för anslutning av vindkraftspark i Munkedals kommun, Västra Götalands län. Ett skriftligt samråd har genomförts under hösten 2014 där Länsstyrelsen, Munkedals kommun, övriga berörda myndigheter, intresseorganisationer, särskilt berörda och allmänheten har bjudits in för att inkomma med viktiga synpunkter inför det fortsatta arbetet med projektet. 1.2 Syfte Rabbalshede Elnät AB har för avsikt att ansluta Rabbalshede Kraft ABs vindkraftspark, Brattön- Sälelund, till Vattenfall Eldistribution AB:s planerade ställverk vid Askeslätt. Syftet med den nya ledningen är att ansluta vindkraftsparken som planeras i området och på så vis kunna överföra den i vindkraftsparken producerade elenergin till distributionsnätet. Tillståndet för vindkraftsparken vann laga kraft och omfattar 14 verk med en årlig produktion av 120 GWh/år. Den planerade 36 kv-ledningen är en förutsättning för etablering av vindkraftsparken. Rabbalshede Elnät AB har genomfört ett samråd och nedan sammanfattas de yttranden som inkommit tillsammans med Rabbalshede Elnät ABs bemötande av dessa. 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Kontakt och förmöten har hållits med berörda markägare vid framtagande av alternativa sträckningar av ledningen under Vilka markägare som bedömts som berörda avgränsades till att innefatta fastigheter belägna inom 60 m från ledningens mitt (totalt 120 m). I detta projekt bedömdes detta avstånd som tillräckligt då föreslagna sträckningar till största del omges av stora skogsfastigheter. I ett tidigt skede undersöktes värden av natur-, kulturmiljö och friluftsliv genom att studera Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets digitala geografiska system samt att fältinventering av projektområdet genomfördes. I samrådet har också utretts vilka övriga rättighetsinnehavare som finns på berörda fastigheter. Fastigheten har enligt officialservitut rätt att ta vatten och för ändamålet ha anläggning därom på fastigheten Likaså gäller för rätten till väg och elström. Detta är påtalat av ägaren till, se nedan i avsnitt 2.3.1, och kommer att beaktas vid genomförandet av aktuella åtgärder. I övrigt belastas fastigheten av ytterligare servitut/rättigheter vilka ej är lokaliserade till det berörda området för förläggning av aktuell 36 kv-ledning. I övrigt finns inga kända upplåtelser. 8 Fastigheten belastas av ett flertal servitut/rättigheter som ej är lokaliserade till det berörda området för förläggning av aktuell 36 kv-ledning. I övrigt finns inga kända upplåtelser.

4 Rabbalshede Elnät AB genomförde ett samråd för aktuellt projekt under hösten Den 10 november 2014 sändes en inbjudan till samråd ut, tillsammans med en samrådshandling med information om projektet och tillhörande kartbilagor, till: - Länsstyrelsen Västra Götaland - Munkedals kommun - Skogsstyrelsen - Skanova - Vattenfall Eldistribution AB - Trafikverket - Fisketorps och Skaveröds fiberförening - Berörda markägare inom 60 m från ledningens mitt Samrådshandlingen som bifogades med inbjudan till samråd finns att läsa under samrådsredogörelsens bilaga S1. Samtidigt som inbjudan till samråd sändes ut informerades allmänheten om aktuellt projekt och inbjöds till samråd genom en kungörelse i tidningarna Göteborgsposten och Bohuslänningen. Kungörelserna redovisas under bilaga S2. Länsstyrelsen och Kommunen ombads i samband med yttrande att besluta om åtgärden bedöms utgöra betydande miljöpåverkan. Nedan följer en sammanfattning på de yttranden som inkommit samt Rabbalshede Elnät ABs bemötande av dessa. 2.1 Myndigheter Länsstyrelsen Västra Götalands län Ett yttrande från Länsstyrelsen har inkommit Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Länsstyrelsen har inte tagit beslut om betydande miljöpåverkan utan emotser samrådsredogörelse som grund för detta beslut. Likaså skall begäran om detta beslut även sändas till kommunens miljötillsynsmyndighet. Se bilaga S3 för kopia på Länsstyrelsens yttrande. Rabbalshede Elnät ABs bemötande Samrådsredogörelse kommer att sammanställas och skickas till Länsstyrelsen med begäran om beslut. Beslut om betydande miljöpåverkan har redan inkommit från kommunen och bifogas begäran. Kopia på begäran kommer att skickas till kommunens miljötillsynsmyndighet Munkedals kommun Munkedals kommun har inkommit med ett yttrande daterat (kommunens d.nr: ). Munkedals kommun har inget att erinra samt att man bedömer att åtgärden inte medför betydande miljöpåverkan. Se bilaga S4 för kopia på Munkedals kommuns yttrande Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inkommit med ett yttrande daterat , Diarienr:2014/2869. Skogsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Se bilaga S5 för kopia på Skogsstyrelsens yttrande.

5

6 Föreningen informerar om att de ej är villiga att ta kostnader som kan komma att uppstå i samband med åtgärden. Önskar Rabbalshede Kraft AB samförlägga fiberslang till verken kan föreningen vara intresserad av detta. Se Bilaga S10 för kopia på föreningens yttrande. Rabbalshede Elnät ABs bemötande Rabbalshede Elnät AB ser gärna ett samarbete med fiberföreningen för anslutning av vindparken och kommer att stå för alla kostnader i samband med detta. 3 BILAGOR Bilaga S1 Samrådshandling Bilaga S2 Bilaga S3 Bilaga S4 Bilaga S5 Bilaga S6 Bilaga S7 Bilaga S8 Bilaga S9 Bilaga S10 Kungörelse i Bohuslänningen och Göteborgsposten Yttrande Länsstyrelsen Västra Götalands län Yttrande Munkedals kommun Yttrande Skogsstyrelsen Yttrande Trafikverket Yttrande Skanova Yttrande Vattenfall Eldistribution AB Yttrande fastigheten Yttrande Fisketorp och Skaveröds fiberförening

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi

Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi Kiruna kommun, Norrbottens län BD-109135-395 2013-12-13 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Titel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer