Tenant Representation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tenant Representation"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 370 Tenant Representation Författare: Kristoffer Ultenius Stockholm 2007 Handledare: Hans Lind Stefan Regén

2 Master of Science thesis Title: Tenant Representation Authors Kristoffer Ultenius Department Division of Building and Real Estate Economics, Department of Real Estate and Construction Management Master Thesis number 370 Supervisor Hans Lind, Stefan Regén Keywords Tenant Representation, Real Estate consultancy, Real Estate. Abstract Tenant Representation (TR) is a relatively new business sector, with a remarkable expansion during the last years. In short, the sector offers solutions to tenants in a wide scope of questions ranging from real estate-, relocation-, rental negotiation-, and letting issues. This Master of Science thesis tries to explain how tenants and landlords perceive the services, but also to highlight the collaboration between the different players in the market. The TR market in Stockholm has had a rather slow development. This is caused by several barriers; Potential costumers have limited knowledge and understanding for the services being offered, marketing the consultants have to perform better within this area to make costumers aware of what services they present. Furthermore, there is a need for recruiting employees with adequate competence, which is difficult at the present time. However, a clear trend towards increasing demand and utilization of Tenant Representation consultants can be noticed. The client s willingness to use TR-consultancy firms is growing rapidly which is connected to the ongoing internationalization, which has resulted in an international structure where consultants are represented on both sides (landlord and tenant). As consequence of that foreign capital has entered the Swedish real estate market, new players have arisen. These are often finically driven and not real estate players. It has been seen that they, through different creative financial solutions, have been trying to increase the value of the properties. A number of real properties are being sold with rental guarantees, which eventually may lead to increasing prices. Tenants are agreeing to accept the higher rent for large rental discounts. These discounts are not always presented to the market which results in inaccurate market rents reviewed in market outlook reports. Finally, All in one solution is demanded by costumers, TR-consultants should therefore offer complete solutions in the moving process either in-house or via a partnership. 2

3 Examensarbete Titel: Tenant Representation Författare Kristoffer Ultenius Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 370 Handledare Hans Lind, Stefan Regén Nyckelord Hyresgästrepresentation, Tenant Representation, Flyttkonsulter, Fastigheter. Sammanfattning Hyresgästrepresentation Tenant representation är ett relativt nytt affärsområde som har utvecklats betydligt under de senaste åren. Förenklat handlar det om att företräda hyresgästers intressen i fastighets- och lokalrelaterade frågor. Syftet med uppsatsen är att ge verksamma företag i branschen en uppfattning om hur tjänsterna uppfattas av lokalnyttjare och fastighetsägare samt att lyfta fram beröringspunkter mellan aktörerna. Marknaden i Stockholm har mognat relativt långsamt. Detta beror på ett antal tillväxthinder; Potentiella kunder har inte kunskap om vilka tjänster som erbjuds, marknadsföring - konsulterna måste lyfta fram branschen så kunderna får upp ögonen för tjänsterna. Fortsättningsvis finns det ett behov att rekrytera personer med rätt kompetens vilket är svårt i dagsläget. Under de senaste åren har man dock sett en tydlig trend mot ökad efterfrågan och användning av hyresgästrepresentationskonsulter. Kunderna blir allt mer positivt inställda till att använda konsulter vilket hänger ihop med den internationalisering som sker, som i sin tur har lett till en internationell struktur där konsulter finns representerade på båda sidor av förhandlingsbordet. Som en följd av att utländskt kapital har sökt sig till den Svenska fastighetsmarknaden har nya aktörer tillkommit. Dessa är oftast finansiellt drivna och inte fastighetsfolk i den vanliga bemärkelsen. Man har sett att de försöker höja värdena på fastigheterna genom olika kreativa finansiella lösningar. Flertalet fastigheter säljs med hyresgarantier vilket på sikt leder till att prisnivåer skrivs upp. Hyresgäster går med på att teckna den högre hyran mot stora hyresrabatter. Dessa redovisas inte alltid utåt vilket leder till att den faktiska marknadshyran är lägre än de som redovisas i research rapporter. Avslutningsvis bör konsulter erbjuda helhetslösningar inom flyttprocessen antingen inhouse eller via en partner då helhetslösningar är något som efterfrågas av flertalet kunder. 3

4 Förord Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2006 vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi på institutionen för Infrastruktur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under examensarbetet har jag träffat många yrkesverksamma konsulter, fastighetsägare och hyresgäster. Dessa möten och intervjuer har utgjort grunden för mitt arbete och jag vill därför rikta ett stort tack till alla som ställt upp med sin tid och delat med sig av sina erfarenheter. Jag vill speciellt tacka Stefan Regén på DTZ Sweden som gav mig förtroendet och idén till detta examensarbete. Stefan har bistått med värdefulla synpunkter och kommentarer på mitt arbete. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Hans Lind, Univ. lektor och min handledare på KTH. Hans stöd, goda råd och vägledning har betytt mycket för det fortlöpande arbetet och även den slutliga formen av mitt examensarbete. Tack! Stockholm Kristoffer Ultenius 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Definitioner Metod och urval Utbud och efterfrågan Inledning Utbudet av tjänster idag Andrahandsuthyrningar Vad efterfrågar kunden Viktiga egenskaper hos konsulten Dags för positionering Forum för TR Konsulten och kunden Marknadsföring Kundens verksamhet Problem i förhandlingen Kundens organisation Val mellan omförhandling och flytt Nyckeltal Ekonomiska aspekter Konsultens ersättningsansvar Val mellan TR-konsult och mäklare Mäklarvodet en kostnad för hyresgästen? Arvodet Hyresgästens syn på arvoden och kickbacks Redovisad hyra och faktisk marknadshyra Fastighetsägarnas synsätt Aktivitet på flyttmarknaden Tuffare förhandling i och med ökat intresse för TR Utländska fastighetsägare och investerare Analys och trender Behovet av att anlita expertis TR-konsulten och tjänsterna Övergång från Relocation management till Tenant representation Hyreskontraktsadministration Förändringar i tjänsteutbudet TR och RM Utvecklingspotential Nya marknadsområden, exploateringsmöjligheter Nätverk Tillväxthinder Kompetens Hur påverkas TR och RM av konjunkturen? Avslutande kommentarer...33 Källförteckning...34 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det har alltid funnits ett behov hos företag att minska sina kostnader och fokusera på kärnverksamheten. Under senare tid har företag mer ingående analyserat och försökt hålla nere dessa. Lokalkostnaderna är generellt den andra till tredje största posten efter personalkostnader. Tidigare har företag endast försökt skära ner dessa i sämre tider och inte agerat kontinuerligt. I och med internationalisering och hyresgästrepresentationsföretagens inträde på marknaden har företag fått ett större medvetande om tjänsterna och dess mervärden, vilket i sin tur har lett till att dessa lokalnyttjare alltmer börjat fokusera på att minimera sina lokalkostnader. Detta bidrar till att extra åtgärder i sämre tider alltmer sällan behövs sättas in jämfört med tidigare. Lokalnyttjarens medvetenhet om tjänsterna och dess mervärden är fortfarande relativt begränsad och det finns en allmänt utbredd kan själv -mentalitet. Detta märks tydligast utanför Stockholmsregionen där utbudet av dessa tjänster är litet jämfört med Stockholm. Hyresgästrepresentanter, lokaluthyrare, mäklare och flyttkonsulter erbjuder idag ett vitt spektra av tjänster och i många fall kan det vara svårt för lokalnyttjare att veta vem som gör vad på marknaden. Detta beror till stor del på att branschen är influerad av den internationalisering som skett vilket i sin tur har lett till en avsaknad av nomenklatur och ett gemensamt branschnamn. Lokalnyttjarens kunskap och förståelse för tjänsterna, vad de innebär och mervärdet av att använda dessa är ofta bristfällig och de har tidigare upplevts som svårt att hitta rätt i det sammelsurium som finns på marknaden. Den ovilja som finns till att använda sig av hyresgästrepresentation beror till stor del på okunskap kring marknadsområdet. Hyresgästrepresentation är relativt nytt i Sverige och har funnits i cirka tio år vilket jämfört med andra fastighetsrelaterade tjänster som värdering och mäkleri är väldigt kort tid. Vidare är och har inte företagandet i Sverige varit lika konsultvänligt som i andra länder t ex. USA och England utan det genomsyras av den ovannämnda kan själv -mentaliteten. Under senare år har dock fastighetskonsultföretagens roll på den svenska hyresmarknaden ökat. En utveckling som redan har skett i Europa och USA. Den svenska marknaden följer i samma kölvatten och lokaltnyttjare har alltmer börjat få upp ögonen för hyresgästrepresentation och dess förtjänster. Den mer tydliga efterfrågan på tjänsterna gör att konsulterna ser ljust på framtiden av utvecklingen inom marknadsområdet och menar tillsammans med fastighetsägare att expansionen inom hyresgästrepresentation och dess kringtjänster kommer att fortsätta. 6

7 1.2 Syfte och frågeställningar Detta examensarbete syftar till att kartlägga och jämföra olika tjänster och aktörer som är verksamma och erbjuder tjänster inom Tenant representation främst inom Stockholms lokalmarknad. Målet är att ge verksamma företag i branschen en uppfattning om hur tjänsterna uppfattas av lokalnyttjare och fastighetsägare samt att lyfta fram beröringspunkter mellan aktörerna. De frågor som uppsatsen försöker besvara är följande: - Vad finns det för tjänster, vem gör vad? - Vad har hänt på marknaden, hur blev det som det blev? - Hur uppfattas tjänsterna av kunderna, vad efterfrågar de? - Vad är fastighetsägarnas syn på konsulter verksamma inom hyresgästrepresentation? - Trender och framtidsutsikter för branschen. Uppsatsen behandlar även skillnader mellan internationella och lokala aktörer. 1.3 Definitioner Kickback Ett administrativt påslag på varor och tjänster som säljs i andra led till kunden via konsulten. Detta påslag tillfaller konsulten. Tenant representation (TR) Hyresgästrepresentation En tjänst där konsulten företräder lokalnyttjaren i lokal och fastighetsrelaterade frågor. Relocation management (RM) Flyttkonsulting En tjänst där konsulten fungerar som en slags flyttgeneral och projektledare i flyttprojektet. Success fee En arvoderingsmodell som bygger på incitament. Desto större besparingar konsulten kan genomföra desto högre blir arvodet. Adverse selection Beror på asymmetrisk information. Adverse selection är vanligt inom kontraktsterorin och beskriver den osäkerhet och risk som uppkommer då principalen (hyresgästen) skall välja agent (konsult). 7

8 2 Metod och urval Detta examensarbete är en kvalitativ studie som nästan uteslutande baseras på intervjuer då fokus ligger på aktörer och nyttjarnas uppfattningar om tjänsterna och marknaden. En kvalitativ studie minimerar risken för missförstånd, ger säkrare slutsatser och är det lämpligaste valet då detta examensarbete behandlar relativt mjuka faktorer. På grund av det begränsade antalet aktörer har därför intervjuer varit att föredra framför enkäter, som annars ger ett bättre statistiskt underlag. 21 djupintervjuer har genomförts med TR-konsulter, hyresgäster och fastighetsägare som målgrupp. Deras uppfattning om tjänsterna och marknaden har sedan legat till grund för aktörer respektive kunders uppfattning om Tenant representation. Då intervjuerna baseras på personliga åsikter kommer resultaten av intervjuerna presenteras anonymt. Vilka har intervjuats? Beskrivningen av Tenant Respresentation, marknaden och uppfattningar kring tjänsterna som finns baseras till största delen på intervjuer. 11 intervjuer med hyresgästrepresentationsföretag, två intervjuer med fastighetsägare och åtta intervjuer med hyresgäster genomfördes. Konsultföretagen har varit internationella eller lokala aktörer, detta för att jämföra dem sinsemellan och se om det finns skillnader i tjänsteutbud samt vilka typer av kunder (internationella/lokala företag) konsulterna arbetar tillsammans med. Följande intervjuer har genomförts med hyresgästrepresentationsföretag: Belkos, CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Newsec, DTZ, Tenant and Partner, TP Group, Kreator, Logic Office och Struktur. Fastighetsägare har intervjuats för att ge sin syn på aktörerna inom Tenant representation. Hur de ser på att jobba mot en professionell motpart samt hur de olika aktörerna driver sina förhandlingar mot fastighetsägare. Följande intervjuer har genomförts med fastighetsägare: NCC och SSM. För att undersöka efterfrågan på tjänsterna och förändringar i efterfrågan samt hur kunderna ser på att jobba tillsammans med en konsult, genomfördes intervjuer och enkäter tillsammans med hyresgästerna. Följande hyresgäster intervjuades: Föreningssparbanken - fastighetsbyrå, SJ, Accenture, Groth & co:, Calyon Bank, Telia Sonera, Fritidsresor och Schering Plough. Kontakten med fastighetsägare och hyresgäster erhölls från hyresgästrepresentationsföretagen medan urvalet av konsulter gjordes ur en allmän bedömning av vilka företag som ansågs mest intressanta. Dessa konsultföretag är nästan uteslutande verksamma i Stockholmsregionen då Tenant representation fortfarande är en relativt lokalt efterfrågade tjänst i Sverige. Intervjuer och enkätsvar från hyresgäster får anses spegla kunder som generellt är nöjda och positiva till tjänsterna, då kontakter med dessa togs via rekommendationer från konsulterna. 8

9 Enkätundersökningen genomfördes i samband med intervjuerna för att erhålla ett statistiskt material över hyresgästernas preferenser vid val av konsult. Enkäten finns redovisad som bilaga 4. Djupintervjuer genomfördes med respektive målgrupp och upplägget på intervjufrågorna varierar beroende på vilken målgrupp som intervjuats. Frågelistorna 1 till konsulterna byggdes upp i fyra delar. Till konsulterna ställdes frågor kring marknaden, om kunderna, flyttprojektet samt frågor kring företaget och dess verksamhet. Även intervjufrågorna till hyresgästerna var uppdelade i fyra avsnitt. Kundens verksamhet, konsulten, flytten och tidsramar för projektet. Intervjufrågorna till fastighetsägarna var uppbyggda som ett underlag för diskussion kring Tenant representation, marknaden och hur branschen har utvecklats. 1 Se bilaga

10 3 Utbud och efterfrågan 3.1 Inledning Tenant Representation (TR) eller hyresgästrepresentation är en term som börjar bli mer och mer vedertagen inom branschen. Dock varierar benämningen på den eller de tjänster som konsultföretagen säljer. Tjänsteutbudet skiljer sig även mellan internationella konsultföretag med globala nätverk jämfört med lokala aktörer främst verksamma inom storstadsregionerna i Sverige. Gränsdragningen kring vilka tjänster som ligger inom TR och vilka som hör till flyttkonsulting Relocation Management (RM) är flytanden och varierar beroende på företag. Tidigare har det funnits en tydligare uppdelning mellan företag som jobbade med flyttar och projektledning och de företag som fokuserade på lokalsökning och hyreskontraktsförhandling. I och med att marknaden har utvecklats har gränserna börjat flyta samman och det finns inte längre samma klara distinktion om vad och vilka tjänster som ska ingå inom TR. Alla verksamma företag anser att just de representerar och företräder hyresgästen i lokalrelaterade frågor vilket är vad TR handlar om. Nedan följer en beskrivning på konsultens arbetsområden och de mest vanliga tjänsterna som erbjuds. 3.2 Utbudet av tjänster idag Konsulttjänst - analys: Konsulten hjälper företag med strategier och processer i fastighetsrelaterade frågor. T ex. analyser om hur kunden kan agera i en viss fråga, exempelvis hur, vart och om man bör samlokalisera sin verksamhet för att effektivisera denna, samt ge en second opinion på befintliga hyresavtal. Konsulten kan även vara utlånad till kunden och hjälpa till i deras fastighetsorganisation. Vidare erbjuds även tjänster som lokaliseringsstudier, främst åt större företag på europaplanet. Det kan röra frågor som att ett företag vill lägga ut delar av sin verksamhet i ett annat land. Konsulten kan då hjälpa till med att hitta bra lokaler, svensk eller engelskspråkig personal etc. Här menar vissa konsulter att man på sikt vill konkurrera mer med företag inom managementkonsulting, såsom Accenture och McKinsey, dock med en mer fastighetsinriktad konsulttjänst. Portfolio management lease administration: En relativt ny tjänst som har blivit mer och mer efterfrågad i takt med att företag med flera lokalkontrakt inser vikten av att ha bra kontroll på dessa. Tjänsten innebär en proaktiv förvaltning av lokalnyttjarens kontrakt. Konsulten bevakar datum för uppsägningstider, indexering, hyror etc. Vidare tittar konsulten på potentiella förändringar, omförhandling av hyresavtal, om hyrorna är marknadsmässiga, möjligheter för samlokalisering etc. Tjänsten gäller främst större företag med fler lokalkontrakt. Single point of contact account management: Denna tjänst erbjuds uteslutande av de större konsultföretagen med globala nätverk. Konsulten jobbar med fastighetsfrågor som uppkommer i ett flertal olika länder, där denne med sina kontakter försöker matcha dessa frågor. Kunderna som använder sig av account management är inte enbart hyresgäster utan ibland även ägare till sina lokaler. Ett internationellt företag kan ha ett lokalproblem 10

11 utomlands inom sin bolagssfär. Kunden kan då kontakta sin kontaktperson inom konsultföretaget som då får huvudansvaret att frågan blir löst. Frågan blir utfiltrerad till det globala nätverket och svar erhålls lokalt i det berörda landet. Fördelen är att kunden har en kontaktperson och behöver inte sköta upphandling av flera konsulter och få rapporter som ser olika ut då man använder sig av ett enhetligt rapporteringssystem. Tjänsten är tvåsidig, konsultföretaget kan leverera tjänsten utåt till kund, samt till kollegor utomlands. Lokalsökning: Konsulten hjälper bland annat kunden att etablera ett nytt kontor alternativt hitta en ny lokal som passar vid en samlokalisering. Man arbetar med en utvecklad utvärderingsprocess som bedömer en mängd olika parametrar som är av betydelse för lokalen, där kunden sedan viktar dessa. Konsulten fastställer först kundens lokalbehov i en behovsanalys. Därefter görs en sökning på lokalmarknaden utifrån de kriterier som tagits fram i lokalprogrammet. De lokaler som uppfyller kriterierna sammanfattas i en longlist. Lokalernas attribut viktas på olika sätt för att komma fram till de mest intressanta objekten som levererar bästa möjliga lösning. Ibland sker en mer känslomässig bedömning, dels grundad på erfarenhet från konsulten och dels beroende på vilka preferenser kunden har. Objekten sammanfattas i en shortlist och blir slutligen de lokaler som konsulten besöker tillsammans med kunden. Omförhandling: Går ofta hand i hand med en lokalsökning. Gärna gör konsulten inte bara en ren omförhandling utan man vill förbättra sitt förhandlingsläge mot fastighetsägaren genom att ha alternativa lokaler att eventuellt flytta till. Omförhandlingen bygger bland annat på två delar A och B. Omförhandling A; hyresgästen har då kommit till ett stadium där hyreskontraktet är möjligt att omförhandla. Hyresgästen har ofta en fundering om att eventuellt flytta till nya lokaler. Konsulten gör då en lokalsökning där den befintliga lokalen är en del av den sökningen som man gör jämförelse med. Resultatet av sökningen och omförhandlingen kommer att styra om hyresgästen stannar eller flyttar. Omförhandling B; Hyresgästen vill sitta kvar i nuvarande lokaler och omförhandla befintligt hyreskontrakt. Konsulten gör då en minisökning för att få referensobjekt att jämföra med. Då utgångspunkten är att sitta kvar i befintliga lokaler görs sökningen för att få till en förändring i avtalet, exempelvis att sänka hyran. Konsulten vill få till en förhandling som är verklighetsförankrad. Sökningen görs även för att konsulten och hyresgästen aldrig vet om en förhandling slutligen leder till en överenskommelse. Man måste då alltid ha alternativ för att kunna flytta till en annan lokal om så krävs. Project management-flyttsamordning: Tar vid då kontraktet är skrivet. Det är då det egentliga förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst startar. Konsulten hjälper till med implementeringen och bevakar hyresgästens intressen under tiden fram tills inflyttning sker. Det kan gälla allt från att koordinera nätverk, ställa i ordning lokalen med larm och lås till byggmöten där konsulten fungerar som hyresgästen ombud och ser till att hyresgästanpassningar och planlösningar uppfylls. Vidare kan även konsulten fungera som en flyttgeneral som ansvarar för upphandling av underentreprenörer och den fysiska flytten. Vanligtvis har då konsultföretaget ett avtal med en samarbetspartner som sköter den fysiska flytten. 11

12 Avveckling: Normalfallet är att hyresgästen behöver samlokalisera sin verksamhet, har för små lokaler alternativt har hyrt en för stor yta som man delvis eller helt behöver lämna. Konsulten hjälper hyresgästen att förhandla med fastighetsägaren eller att hitta en andrahandshyresgäst. Helst vill konsulten ha kontakt och förhandla med fastighetsägaren. Hyresgästen kan då köpa sig loss, alternativt förlänga kontraktet på övrig lokalyta. De flesta konsultföretag erbjuder hjälp med andrahandsuthyrningar antingen inom sin egen organisation eller tillsammans med en partner. Det finns dock en stor skillnad mellan in och uthyrning, inte minst i arbetssättet. Vid en inhyrning skannar TR-konsulten hela marknaden för att få in och hitta den mest passande lokalen för sin uppdragsgivare. Vid uthyrning vill konsulten/mäklaren förmedla just det objektet och försöker hitta kunder som kan ta den lokalen. Det är en stor skillnad på sättet att jobba och det är bland annat vad som skiljer TR-konsulter från lokalmäklare. Konsulter verksamma inom TR är mycket noga med att påpeka att man enbart jobbar för lokalnyttjaren och står på dennes sida. Dock finns ett samarbete mellan yrkesgrupperna inte minst i lokalsökningsfasen. Inom avveckling förekommer även avyttring av ytor. Konsulten hjälper då främst till med strategier kring ägandet. Ska man behålla fastigheten eller ska man sälja den för att sedan hyra tillbaka. 3.3 Andrahandsuthyrningar Som tidigare nämnts kan TR-konsulter hjälpa hyresgäster att marknadsföra sig och skriva avtal med en andrahandshyresgäst eller föra över kontraktet till fastighetsägare. I lägen då hyresgästen kontrakterat för stora ytor kontaktar konsulten i förstahand fastighetsägare och gör en strategisk förhandling. Om fastighetsägaren har en annan hyresgäst som är intresserad av lokaler kan de plocka tillbaka överytorna, i övriga fall ser hyresvärden som att det finns ett säkert avtal och vill då inte ta tillbaka lokalen. Konsulten går då ut med en andrahandsuthyrning till en annan hyresgäst, antingen själv eller tillsammans med en lokalmäklare. Alternativt kan konsulten hjälpa hyresgästen att genomföra ett utköp av nuvarande lokal för att lösa lokalproblemet. TR-konsulterna menar att det finns mycket risker i denna situation för fastighetsägaren. Så de borde vara mer benägna att plocka tillbaka lokaler än vad de är idag. En hyresgäst har alltid möjlighet att hyra ut i andrahand så länge man själv bedriver verksamhet i lokalen och så länge den nya verksamheten inte strider mot avtalet. Detta medför att hyresgästen kan ha en tredje- och även en fjärdehandsuthyrning. Skulle det bli så att det blir en tredjehandsuthyrning finns det vissa regler vad gäller moms på lokaler som träder i kraft. Tredjehandshyresgästen kan vägra att betala moms på den lokalen, detta leder till att hela momskedjan faller, då har inte ens fastighetsägaren möjlighet att ta ut moms på den ytan. Vissa TR-konsulter menar att andrahands och framförallt tredjehandsuthyrningar inte är något som fastighetsägaren gärna vill gå med på, men de tar inte heller gärna tillbaka ytor eftersom de vill ha hyresintäkten. Risken med tredjehandsuthyrningar är att fastighetsägaren missar 25 % på momsen. Är det ett nybyggt hus missar de även momsen på den investeringen som gjorts. Momsfrågorna brukar dock oftast regleras i hyreskontraktet. Har hyresgästen själv verksamhet kvar i lokalen finns inget krav på att fastighetsägaren måste godkänna den nya hyresgästen, såtillvida det inte står något om detta i avtalet och så länge 12

13 verksamheten inte förändras avsevärt 2. Enligt TR-konsulterna vågar inte många hyresgäster satsa på andrahandsuthyrningar för de tror att de kan eller ska bli utslängda, men det finns ganska gott om spelrum för detta. Speciellt vid en lågkonjunktur kan det ur en hyresgästs synvinkel vara värt att beakta detta. Kostnaden måste relateras till verksamheten. För en hyresgäst är det pengar in att göra en andrahandsuthyrning om de inte kan lämna ifrån sig ytan. Om hyresgästen genomför en andrahandsuthyrning konkurrensutsätter de fastighetsägarens övriga vakanta bestånd. Detta är något som fastighetsägarna enligt TR-konsulter tyvärr alltför ofta blundar för. Ett större företag med stora ytor som flyttar och samlokaliserar sin verksamhet men som ändå sitter kvar med ett 3-årigt avtal behöver ju lösa den kostnadsposten. I det fallet kan en andrahandsuthyrning vara en lösning då det finns ganska betydande belopp att spara. Fastighetsägarna å sin sida menar att om momsproblematiken kan hanteras så att de inte blir av med momsen så ser man inga problem. Det handlar om en affärsrelation, har hyresgästen överytor som denne inte kan använda, anser fastighetsägarna att det vore fel att inte godkänna andra och tredjehandsuthyrningar. Fastighetsägarna vill vara med och lösa problemet åt hyresgästen men för den sakens skull plockar man inte gärna tillbaka ytor och skänker bort pengar. Kostnader som är förenade med andra och tredjehandsuthyrningar menar fastighetsägarna att hyresgästen får stå för. 3.4 Vad efterfrågar kunden? När hyreskontrakt i de befintliga lokalerna börjar löpa mot sitt slut måste företagsledningen fatta ett beslut. Det finns två huvudvägar, antingen förnya kontrakten och stanna eller att göra en omlokalisering och flytta. Förändringar hos såväl organisationer som individer och grupper, kräver förberedelser och kompetens för att lyckas. De tjänster som kunden vanligtvis efterfrågar och vill ha hjälp med gäller lokalsökningar och projektledning i samband med en flytt, samt omförhandlingar av hyreskontrakt då man vill göra kostnadsbesparingar. Företagen har inte kompetensen själva vad gäller marknadskännedom, hyresnivåer och den juridiska kunskapen kring hyresavtal. Den generella uppfattningen bland hyresgäster är att man vill ha en expert inom området som står på deras sida i förhandlingar mot fastighetsägarna. Den dominerande uppfattningen bland hyresgäster är att man vill ha en konsult som kan leda ett helt projekt, från lokalsökningsfasen till den fysiska flytten för att på så sätt slippa en ny upphandling. För den sakens skull behöver inte konsultföretaget i sig erbjuda alla tjänster inhouse, utan en samarbetspartner som är verksam inom projektledning alternativt flytten skulle kunna ta över. Den avvikande uppfattningen innebär att kunden själv vill kunna välja vilken konsult man vill jobba med i respektive del av projektet för att på så sätt minimera risken i adverse selection. Som kund lägger man då hellre ner mer tid på fler upphandlingar av konsulter som ska jobba i varje delprojekt. Det finns risker med båda tillvägagångssätten. I det första fallet är det svårt att hitta ett konsultföretag som har spetskompetens inom alla områden varför servicen och kvaliteten varierar beroende på vilket delmoment konsulten arbetar inom. Det är även svårt att hitta 2 Anders Victorin, Kommersiell hyresrätt, S

14 konsultföretag som har all kompetens innanför väggarna då en sådan organisation kan bli för stor och svår att förse med jobb. I det andra fallet gäller det att kunden har tid för varje upphandling och även kunskapen om var man hittar respektive konsult. Vidare kan det uppstå problem och samarbetssvårigheter vid överlämning av projektet mellan de inblandade konsulterna, vilket i sin tur leder till ett sammantaget mindre lyckat projekt. De flesta konsulter som idag är verksamma inom TR och RM erbjuder dock helhetslösningar via partnersamarbeten. 3.5 Viktiga egenskaper hos konsulten Vid val av konsult tittar kunderna på flera parametrar. Personkemin är viktig och många följer en magkänsla de får för konsulten. Kunderna vill heller inte att konsulten skall ha egna intressen på fastighetsägarsidan utan det är viktigt att de känner att konsulten står på deras sida. Nedan redovisas egenskaper och parametrar som framkom under intervjuerna tillsammans med hyresgästerna. Dessa påvisar vad hyresgästen utgår från vid val av konsult, utan inbördes ordning. Personkemi Intryck, presentation, framförande Kunskap, erfarenhet Kostnad för projektet Lyhördhet mot kunden Förhandlingsvana Seriositet De intervjuade hyresgästerna fick även fylla i en enkät där de ombads bedöma följande egenskaper vid val av konsult och företag. Viktiga egenskaper Objektutbud Tidigare kontakter Varumärke Bra rykte Track record Tjänsteutbud Internationell aktör Kostnad Marknadskännedom Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Oviktigt Det viktiga är att konsulten lär känna företaget och förstår hur de arbetar och hur verksamheten fungerar. De intervjuade kunderna är positiva, de menar att konsultens hjälp var mycket avlastande och de slapp sätta sig in i regelverket samt vad man skall tänka på vid förhandlingar. Kunderna upplever även att de har gjort tids och ekonomiska besparingar samt 14

15 att de kunnat koncentrera sig på mer produktiv verksamhet än om de skulle ha gjort hela processen själva. Nackdelarna är att vissa konsulter enligt hyresgästerna inte varit tillräckligt lyhörda utan till stor del utgått från sin egen modell och arbetssätt. Här är det viktigt att konsulten jobbar nära och tillsammans med kunden och drar nytta av den kompetens som finns hos kunden. Vidare uttrycker vissa kunder att överlämningen mellan konsult och underkonsult i de fall där detta samarbete förekommit hade kunnat vara mer tydlig, samt i viss mån bättre uppföljning efter avslutat projekt. Sammantaget är de intervjuade hyresgästerna alla nöjda med konsultens hjälp och menar att en duktig sådan är väl värd sina pengar då det inte finns så mycket färdigt material i konsten att flytta. En flytt alternativt en omförhandling var mycket mer tidskrävande än vad de först insåg. Kunderna är därför nöjda över att de tagit in en konsult som avlastade och ledde hela projektet. 3.6 Dags för positionering Hyresgäster upplever lätt branschen som fragmenterad och otydlig. Det är svårt att veta vem som företräder vem samt vilken sida respektive konsult står på. Vissa menar även att det är lätt att dra mäklare och TR-konsulter över en kam. Det finns ingen homogenitet i erbjudandet, kunden måste hela tiden välja mellan äpplen och päron. Ytterst få hyresgäster har känt till tjänsterna innan de kom i kontakt med konsulterna, från hyresgästens sida menar man att konsulterna borde lyfta fram branschen så potentiella kunder får upp ögonen för tjänsterna. Man tror att det finns många som behöver hjälp men som inte vet att tjänsterna finns och var man skall vända sig. Citat Det var för mig obekant att dessa tjänster fanns, men än mer att det fanns konsulter som jobbade med detta på denna kompetensnivå. Som köpare av tjänsten är det svårt att validera den här typen av bransch och även svårt att veta vilket företag man får kontakt med då kunden ofta själv blir kontaktad. Det är inte alltid ett aktivt val utav TR-konsult från kundens sida vilket i slutändan kan leda till att när kunden skall välja mellan TR-konsulter uppstår ett adverse selection - problem. Generellt vad gäller utveckling av marknaden i sig måste TR-konsulterna positionera sig bättre och kanske gemensamt tillsammans med kollegor i branschen marknadsföra sig och gå ut och öka förståelsen för tjänsten hos kunder för att driva utvecklingen av TR-branschen framåt. Ju fler aktörer det finns desto mer vedertaget kommer det bli att använda sig av konsulter. Omlokalisering alternativt flytt är ingen daglig verksamhet bland kunderna. När det är dags vill de veta vart man skall vända sig. Fortsättningsvis kommer kanske konsulterna få gå ner i storlek och arbeta med mindre hyresgäster. Här måste de utveckla sina processer så det blir mer lönsamt att arbeta och hjälpa små kunder som vill hyra in mindre ytor (understigande 500 m 2 ) då det borde finnas ett intresse för TR-tjänsterna även inom detta kundsegment. Flera konsulter och inte minst lokalmäklare har märkt en ökad efterfrågan på mindre lokaler i och med att företag knoppas av och organisationer slimmats. 15

16 3.7 Forum för TR TR-branschen har börjat få lite struktur på Tenant representation även om det ofta är lite spretigt, då olika konsultföretag presenterar TR på lite olika sätt. Vissa TR-konsulter menar att man borde gå ihop utåt mot marknaden som facility management-företagen (FM) och skapa en TR-tjänst, det är detta vi säljer och detta ingår. Dels för att bli mer tydlig mot marknaden och dels för att marknaden troligtvis skulle bli mer köpbenägen då kunden vet vad de får och vad TR innebär. Inom FM-branschen aktörerna direkt satt ett namn på tjänsten och vad som ingår och det har under en 10-års period vuxit och blivit en del av alla verksamheters möjligheter. Inom TR finns intresse för att lyfta fram branschen på samma sätt. Dock behöver man skapa en ännu bättre struktur samt ett gemensamt begrepp och namn som håller ihop hela branschen och tjänsterna. Samarbetet behöver dock inte nödvändigtvis innebära auktorisation av TRkonsulter. Med tanke på att det finns relativt få yrkesverksamma, cirka stycken, så kan man ställa sig frågan vem som skulle driva organisationen. Fortsättningsvis kan man utkristallisera vilka olika tjänster aktörerna säljer. Här måste även konsulterna tillsammans komma fram till vad som är TR och vilka tjänster som skall ingå. Konsultföretagen och konsulterna har olika bakgrunder, alltifrån jurister, arkitekter, organisationskonsulter och ekonomer till mer självlärda inom marknadsområdet. De lokala och internationella spelarna har olika arbetssätt och modeller. Flyttfirmor säljer det sista steget i projektet/tjänsten. Inom den biten av branschen förekommer kickbacks från möbelföretag och dessa flyttaktörer har andra konkurrensmöjligheter. Detta är något som bör läggas utanför begreppet TR enligt flera konsulter. Det finns dock ett intresse för att skapa någon form av forum där man kan diskutera frågor som uppkommer, bland annat etik och moral så att seriositeten i branschen bibehålls. 16

17 4 Konsulten och kunden 4.1 Marknadsföring All marknadsföring är i hög gradnätverkande. Konsulten jobbar via flera olika kanaler, bland annat cold calls där konsulten ringer upp företag inom en viss bransch och storlek och ställer frågor kopplade till hyresavtalet. Hyresavtalet i sig är den största katalyserande faktorn för att kunna sälja in sin tjänst och dess mervärden till kunden. Vidare används databaser där alla kontrakt sparas. Via dessa erhålls information om när hyreskontraktet börjar närma sig tid för uppsägning. Konsulten får även in uppdrag via mun till mun där de själva blir uppringda via rekommendationer samt att man använder sig av samarbetspartners och/eller ett internationellt nätverk som rekommenderar konsultföretaget. Vissa konsulter menar att det är få svenska företag som direkt tar kontakt och efterfrågar TRtjänster, utan konsulten behöver själv tala om varför kunden behöver hjälp. Flera svenska internationella bolag har överlag en mer platt organisation än vad utländska företag har som oftast är mer toppstyrda. Konsulterna menar att det går att arbeta tillsammans med dessa svenska bolag när de skall hitta lokaler för första gången, men att man i ett senare skede tappar dem som kund då lokalsituationen styrs lokalt från respektive land. Internationella konsultföretag kan inte direkt marknadsföra sig som TR-företag, då deras kundkrets skiljer sig från resterande del av företagets kunder. Skulle man gå ut och marknadsföra sig mot sin kundkrets skulle det te sig märkligt som marknadsföring för resterande verksamhetsområden exempelvis värdering, transaktioner etc. Den allmänna uppfattningen bland konsultföretagen är att de kan bli bättre på att marknadsföra sig och sina tjänster. 4.2 Kundens verksamhet Konsulten försöker jobba så nära kunden som möjligt och sätta sig in i dennes produkt och tjänst för att förstå hur det är relaterat till den lokal som de behöver ha för att bäst kunna utföra sin verksamhet. Konsulten försöker hitta punkter för interaktion mellan lokal och arbetsorganisation. Det är viktigt att förstå hur kunden tänker och konsulten försöker även påverka dem i detta då en arbetsorganisationsförändring är svår att göra då man sitter i en befintlig lokal, det är väldigt mycket enklare att göra en förändring i samband med en flytt. Det är dock viktigt att påpeka att TR-konsulten inte jobbar som en organisationskonsult utan de är experter på lokaler, inte på organisationer. 17

18 4.3 Problem i förhandlingen Flera konsulter menar att hitta rätt lokal till kunden inte är det svåra, utan den mer krävande delen av projektet är att få till kontraktet på ett vettigt sätt så det blir ett win-win system för inblandade parter. En svårighet kan även vara timingen. Med en lokal kund är oftast ledtiden kortare. Vad gäller utlandsstyrda kunder måste de ha klartecken från sin ledning och det tar oftast längre tid innan beslutet är förankrat och man är färdig att skriva på kontraktet. Detta står i kontrast mot fastighetsägarens vilja att hyra ut snabbt. Detta är ett ännu större problem när det är ett högt tryck i marknaden och rörligheten ökar. I offertgranskningen under säljprocessen presenterar hyresvärden en hyra. Nästan alltid förekommer det indexuppräkningar, fastighetsskatt och tillägg för bland annat el och värme som utökar hyreskostnaderna. Där menar flera konsulter att fastighetsägare i flera fall inte sätter något fast kostnad för dessa poster. Det kan vara ganska stora summor och detta måste redovisas och tydliggöras bättre. Konsulten driver ofta på att dessa poster skall finnas med från början, men de mörkas ofta och kommer först fram då kontraktet skall undertecknas. Detta är något som stoppar upp i processen och kan i vissa fall leda till att förhandlingar måste göras om. Från konsultens sida upplevs det som att kunden många gånger har problem att sätta fingret på vad det är de egentligen efterfrågar. I någon sorts framkantsperspektiv, vad verksamheten har för behov av lokaler. Kunden är sällan rationell. Det är väldigt lösa förutsättningar över vad de vill med den nya lokalen. Inledningsvis är problemet för kunden att förstå vad det är för mervärden som levereras och vilka processer som konsulten kan ta hand om. Också av det skälet att många företag, enligt konsulten, är av uppfattning att det bara är ett kontrakt som borde vara enkelt att hantera själv. Detta gäller främst mindre företag, större bolag brukar ofta ha någon fastighets- eller lokalansvarig som har erfarenhet av lokalfrågor och är då oftast mer kunnig vad gäller inköp av tjänster. Dessa personer har ofta en mer klar bild över hur lokalerna skall vara utformade för att på bästa sätt stödja företagets verksamhet. 4.4 Kundens organisation Kundens organisation inför en förestående flytt varierar ofta. Alltifrån att bolagsledningen tar tag i frågan till att det läggs ut på personalansvarig. Graden av förberedelser varierar ofta, vissa kunder vill ha hjälp med en kravspecifikation medan andra kommer med en färdig sådan. Större bolag har ofta en fastighetsansvarig som äger frågan och är då oftast kunnig vad gäller inköp av tjänster. Det optimala för TR-konsulten är en referensgrupp på två till fyra personer med beslutsmandat. En viss grad av involvering av personal är bra, men samtidigt menar flera konsulter att det inte kan vara en fullkomligt demokratiskt organisation där alla anställda skall ha en röst, då tar det för lång tid innan man kommer i mål. Alla kan dessutom inte ha fullständig insyn i de frågor som är av vikt för lokaliseringsbeslutet. 18

19 4.5 Val mellan omförhandling och flytt Skälen till varför hyresgästen vill flytta varierar. Vanligt är att hyresgästen behöver en nystart för företaget. De väljer då att byta lokaler och starta om med något nytt och fräscht. Hyresgäster har även börjat ställa större krav på flexibilitet i sin kontorsmiljö vilket bidrar till att lokalerna inte alltid fortsätter att vara ändamålsenliga. Hyresgästen kan vilja ändra planlösningen eller minska den inhyrda ytan. I de fall detta inte går att ordna på grund av lokalens byggnadstekniska utformning blir en flytt således nödvändig. En förekommande uppfattning bland konsulter är att först utgå från att göra en omförhandling så till vida den nuvarande lokalen inte blir fysiskt omöjlig att vara kvar i på grund av att företaget måste expandera eller att företaget byter inriktning. Att säga upp avtalet för omförhandling är bättre ur ett rent juridiskt perspektiv än att säga upp för avflyttning. Hyresgästen kan begära uppskov om de inte skulle hitta någon ny lokal. Det kan vara lättare att få till stånd ett bättre avtal då kunden väljer att flytta till nya lokaler. Fastighetsägaren är ofta mer generös med hyresgästanpassningar och hyresrabatter och försöker locka till sig hyresgästen då man vill att denne skall stanna en längre tid. Man skall dock vara medveten om att en flytt till nya lokaler innebär stora transaktionskostnader. 4.6 Nyckeltal Enligt konsulter är det ovanligt att deras kunder är medvetna om nyckeltal medan de själva använder dem flitigt. Konsulterna använder sig av riktmärken ( benchmarking ) vilket innebär att de hela tiden utvecklar sina nyckeltal. Genom erfarenhet och jämförelser från olika företag och hur de flyttar håller sig konsulterna uppdaterade. Dessa värden används sedan för att se förbättringspotentialen på olika områden under flyttprojektet. Det är intressant för en lokalanvändare att veta vad ytorna kostar och hur de nyttjas. Att minimera yta/anställd är inte det samma som att främja företagets bästa. Det gäller att få med alla viktiga värden i lokalerna. Genom att vara medveten om hur företagets lokaler skall vara utformade för att bidra till verksamheten, ökar effektiviteten. Kostnaderna för lokalerna spelar mindre roll i bra tider men kommer i fokus då ekonomin försämras. Genom att ständigt kontrollera och optimera sina fastighetskostnader behöver kunden inte ta till nödåtgärder i sämre tider 3. Kostnaden för en flytt till ett nytt kontor ligger idag grovt räknat på ca kr per arbetsplats. Det finns flera olika nyckeltal men detta är något branschen tillsammans måste komma överens om. Vilka de är och hur de skall redovisas, exempelvis, hur stor är en arbetsplats? Är det bara där man sitter och arbetar eller ska gemensamhetsutrymmen också ingå? Det är viktigt att diskutera samma sak, inte minst då konsulten skall lämna offerter till kunder om vad en flytt kommer att kosta. 3 Adamek och Bergenstråhle, (2004) 19

20 5 Ekonomiska aspekter 5.1 Konsultens ersättningsansvar Generellt sett i uppdragsavtalet finns inte något ersättningsansvar med. Men konsulten har en ansvarsförsäkring. Det gäller framförallt kontraktsinformationshanteringen där ersättning till kund skulle kunna bli möjlig i det fall konsulten skulle underlåta att påtala för kunden att omförhandla eller säga upp ett avtal vars löptid är på väg ut. I en sökprocess eller en omförhandling sker aldrig detta då konsulten inte gör något med mindre än att uppdragsgivaren givit sitt klartecken. 5.2 Val mellan TR-konsult och mäklare De aktörer som finns på marknaden omsätter grovt räknat ca miljoner vilket är väldigt lite av de lokaler av den totala kontraktsstocken som omsätts varje år. Vissa fastighetsägare menar att en ganska stor del av deras uthyrningar sker med en TR-konsult som motpart, medan andra menar tvärtom. Detta beror på vilken typ av lokaler som är tillgängliga för uthyrning. För företag som vill sitta på finare adresser innebär ett mindre bra förhandlat hyreskontrakt en större kostnad. Dessa är då mer benägna att ta in en TR-konsult än om de hade valt att flytta till mer perifera områden. Å andra sidan, om fastighetsbolaget har egna uthyrare och en större organisation är de mer proaktiva och bevakar potentiella hyresgäster för att själva knyta kontakten och sköta förhandlingen. Även om det kommer in en TR-konsult anser de att de själva etablerade kontakten via sin egen organisation. I vissa fall förekommer det att hyresgäster etablerar kontakten med fastighetsägaren via såkallade name dropping -mäklare. Dessa försöker hitta en lokal åt en hyresgäst och kontaktar fastighetsägaren för att försöka föra samman parterna. Däremot är de inte med och förhandlar fram själva hyreskontraktet. Arvodet för tjänsten betalas av fastighetsägaren i form av en anvisningsprovision. Det kan tyckas att denna tjänst ligger närmare vad som erbjuds av lokalmäklare, fast mäklaren har i detta fall inget uppdrag av fastighetsägaren. De släpps heller aldrig in i förhandlingarna då de inte företräder fastighetsägarna och inte heller hyresgästen. Utav TR-konsulterna anses inte detta som en TR-tjänst även om de mäklare som jobbar på det här sättet menar att det är en form av TR-tjänst. Flera TR-konsulter menar att detta har kommit att bli lite av fastighetsägarnas eget problem, då de i flera fall ger anvisningsprovisioner om mäklare för fram en hyresgäst till dem och det blir ett kontrakt. Fastighetsägarna å sin sida anser att TR-konsulter som engagerar mäklare i lokalsökningsprocessen och släpper namn på potentiella hyresgäster till dem, bör stå för mäklararvodet. På denna punkt menar fastighetsägare att de kommer bli mer tuffa och ställa hårdare krav. 20

21 5.3 Mäklararvodet en kostnad för hyresgästen? I ovan nämnda situation borde hyresgästen använda sig av expertis antingen av en lokalmäklare som hittar lokalen eller av en TR-konsult som söker upp lokalen och sköter kontraktsförhandlingen. Här kommer återigen problemet in med avsaknaden av forum och nomenklatur. Hyresgästen ser inte eller har inte i många fall tillräckligt klar bild av skillnaden mellan konsult och mäklare. En TR-konsult tar betalt av kunden som denne företräder. Som hyresgäst kan det tyckas att en mäklare är billigare än en TR-konsult då mäklaren får sitt arvode från fastighetsägaren. Börjar man däremot analysera siffrorna måste man indirekt förstå att fastighetsägaren pengar kommer från hyrorna. Finns det kostnader för mäklararvoden, annonsering och marknadsföring etc. måste fastighetsägaren ha in X i hyra. Har de inte dessa kostnader behöver de bara Y hyra in, vilket gör att de indirekt skulle kunna sänka hyrorna något. Detta är något som motiveras av TR-konsulter för att hyresgästen istället skall betala dem för att få en lägre hyreskostnad och ett mer förmånligt kontrakt. Fastighetsägarna och mäklarna å sin sida menar att dessa kostnader är något som är en del av alla kostnader och är inbakade i marknadshyran. De menar att de inte lägger på en arvodeskostnad för en mäklare på en specifik hyresgästs hyra utan kostnaderna som finns hos en fastighetsägare sprids ut på alla hyresgästers kontrakt och hyran sätts därav oberoende om en mäklare har varit inblandad i affären eller ej. 5.4 Arvodet Konsulten jobbar mot timarvodering, ett fast belopp för hela projektet eller mot en viss procent av årshyran. Vissa tar ibland betalt via success fees - en kostnadsbesparing på sina projekt med motiveringen att om de gör ett bra jobb ska de ha bra betalt. Vid avvecklingsprojekt menar konsulterna att det är lätt att mäta mervärdet av en tjänst. Konsulten ser vad kontraktet är värt som kunden sitter med och vad det är för besparing de lyckas förhandla fram. Vid en omförhandling gäller i stort sett samma sak som vid besparingen ovan. När man kommer in på success fees-besparande på att förhandla ner hyresvärdens första bud börjar det bli mer känsligt. Det förekommer att hyresvärden tillsammans med konsulten försöker komma överens om ett högre första bud för de vet att konsulten har en success fee beroende på hur mycket de kan förhandla ner hyran. Detta resulterar i en högre vinst för konsult och fastighetsägare men i slutändan en högre hyra för hyresgästen och är ett typexempel på oseriositet på marknaden och något som driver den i helt fel riktning. Vissa konsulter menar att de måste hitta bättre former för incitamentsarvoden så att inte denna typ av principal agent-problematik uppstår och att konsulten enbart jobbar för egen vinning och inte för kundens bästa. Hyresvärden bör lämna den offert som han till bäst lägsta pris kan stå för. Om hyresgästen får reda på att marknaden skulle vara sådan, att hyresvärden skruvar upp första offerten för att konsulten skall få bättre betalt skulle det innebära ett enormt bakslag för hela TR-branschen. Det är dock viktigt att poängtera att långt ifrån alla jobbar på detta sätt, men det är en av de marknadsimperfektioner som uppstått. I de fall där kunden själv hämtat in en offert av fastighetsägaren innan TR-konsulten bli kontrakterad kan denna form av incitamentsarvode vara mer skälig. 21

Dags för en lokalförändring?

Dags för en lokalförändring? Dags för en lokalförändring? Vill ditt företag ha lägre hyra, bättre läge, trevligare utsikt eller lokaler där ni kan växa och utvecklas? Kanske har ni redan bra lokaler, men ett dåligt hyreskontrakt?

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Tenant Representation - Den nordiska marknaden Författare: Madelene Hörlin Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016 www.pwc.se Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget Bakgrund s affärsidé är att bidra till att lösa viktiga problem. Att bidra till att sprida kunskaper om möjligheter till samverkan mellan olika

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Låt oss prata om projektkommunikation

Låt oss prata om projektkommunikation Låt oss prata om projektkommunikation Det som avgör om projektet blir framgångsrikt är hur väl människorna, som arbetar i och kring det, kommunicerar. Hur väl kommunikationen fungerar har mycket större

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN 2016-09-13 Tenant & Partner 65 anställda Lokal- och fastighetsrelaterad rådgivning sedan 1992 Kontor i Stockholm och Göteborg Global närvaro Samma huvudägare och ledning sedan

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 453 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Processen vid genomförandet av en organisationsförändring - Kartläggning av företagens kostnader vid

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler

UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Bygg och Fastighetsekonomi Institutionen för Infrastruktur Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Examensarbete nr: 190 UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Författare:

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Anseendeindex Företag 2015

Anseendeindex Företag 2015 Anseendeindex Företag 2015 2015-04-20 Göran Celander Jonathan Wennö Kommentarer IKEA har högst bland 38 testade företag med verksamhet i Sverige. AB Volvo, Scania och Volvo PV följer närmast på listan.

Läs mer

Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt

Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 396 Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren, utan att förtroendet för denne rubbas, kan delta

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer