Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff Stockholm Handledare: Hans Lind Hansi Danroth

2 Master of Science thesis Title: Tenant Representation and commercial real estate leasing Supply and demand Authors Marika Hilldoff Department Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 261 Supervisor Hans Lind Keywords Real Estate Consultants, relocation, tenant representation, letting, leasing, etc. Abstract Tenant Representation (TR) is a relatively new business sector, with a remarkable expansion record during the last years. In short the sector offers solutions to tenants in a wide scope of questions ranging from real estate-, relocation-, rental negotiation-, and letting issues. This Master of Science thesis tries to explain what is included in the TR services; what services are offered and who demands them in the Stockholm market. Today the terminology of the business sector is unclear and vague. In order to bring clarity into the field it is necessary to describe and define the areas of interest; the market players, their relations and working methods. Interviews with main market players (primarily Stockholm based), as well as newly relocated tenants are an important part of the source material. These interviews, combined with a literature study have resulted in number of interesting conclusions: The market in Stockholm is immature and its development is rather slow. This is caused by several barriers: The TR-firms have poor knowledge about the competing firms. On the other hand, the clients have limited knowledge of and understanding for the services being offered. Conflict of interests (occurs in a firm which has both tenants and landlords as clients) is another difficulty to market development. However, a clear trend towards increasing demand for TR-services can be noticed. The clients willingness to use TR-consultancy firms is growing rapidly, in particular among Swedish firms. Consequently, TR-consultants which take part in multi-international networks will be forced to change strategy in order to prevail in the market and especially in the segment of Swedish clients demanding TR-services. Internationally, and in the US specifically, the TR-services have been offered for a long time. There is a wide acceptance of using the services as the market is relatively consultancy-friendly. It is quite likely that the Stockholm market will follow the same development and eventually mature as problems ceases (i.e. growth barriers and conflict of interests). Moreover, experiences from USA suggest the future state of the Stockholm market. In short the market will be characterised by a wider scope of services offered and stronger competition. Tenants will demand full-service solutions why it is likely that small market players will find it hard to compete with bigger players offering a wide range of services. 2(56)

3 Examensarbete Titel: Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning Utbud och efterfrågan Författare Marika Hilldoff Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 261 Handledare Hans Lind Nyckelord Fastighetskonsulter, flyttkonsulter, roller, omlokalisering, uthyrning, hyresgästrepresentation etc. Sammanfattning Hyresgästrepresentation (eng. Tenant Representation) är ett relativt nytt affärsområde som under de senaste åren utvecklats betydligt. Förenklat handlar det om att företräda hyresgästers intressen i fastighets- och lokalrelaterade frågor. Detta examensarbete söker förklara vad hyresgästrepresentation innebär; vilka tjänster som erbjuds och vad som efterfrågas. Det råder idag stor begreppsförvirring inom området. För att komma till rätta med detta beskrivs ingående och definieras; aktörer, deras relationer och arbetssätt. Arbetet omfattar även en kartläggning och översikt över de verksamma aktörerna inom hyresgästrepresentation, uthyrning och flyttjänster i Stockholm. Intervjuer har utgjort en stor del av källmaterialet. Aktörer (aktiva i Stockholm och i ett fall New York) inom olika affärsområden, kopplade till hyresgästrepresentation samt hyresgäster som nyligen flyttat har intervjuats. Dessa intervjuer har tillsammans med en litteraturstudie utgjort grunden för och resulterat i ett antal intressanta slutsatser varav de viktigaste är följande: Marknaden i Stockholm mognar relativt långsamt. Detta beror på ett antal tillväxthinder; företagen har låg kännedom kring varandra och kunderna har inte kunskap kring vilka tjänster som erbjuds. Ytterligare tillväxthinder är det intressekonflikter som uppstår då de inom samma företag både företräder hyresgästen och fastighetsägare. Man kan se en tydlig trend mot ökad efterfrågan på hyresgästrepresentationstjänster. Kunderna blir i allmänhet allt mer positivt inställda till att anlita konsulter. Svenska företag i synnerhet går mot att anlita hyresgästrepresentationstjänster i större omfattning. I framtiden kommer troligen hyresgästrepresentationsföretag som ingår i multiinternationella nätverk tvingas att positionera och marknadsföra sig i större utsträckning än i dag för att kunna vinna svenska kunder. Målgruppen för dessa hyresgästrepresentationsföretag har hitintills huvudsakligen varit utlandsstyrda kunder. I takt med att marknaden mognar förmodas svenska företag att utgöra en allt viktigare målgrupp. I USA har affärsområdet under längre tid framgångsrikt utvecklats och expanderat på en mer mogen och konsultvänlig marknad. Internationella modeller och lösningar på 3(56)

4 problem kopplade till affärsområdet (tillväxtproblem, intressekonflikter, etc.) kan till viss del med fördel appliceras på den Stockholmska marknaden. Utländska erfarenheter tyder på att framtidens marknad kommer att präglas av ökande tjänsteutbud och hårdare konkurrens. Hyresgästernas kommer att i högre grad efterfråga full-service tjänster varför de små aktörerna i detta läge har sämre konkurrensfördelar jämfört med större branschkollegor. Förord Under examensarbetet har jag träffat många yrkesverksamma konsulter och hyresgäster. Dessa möten och intervjuer har utgjort grunden till mitt arbete och jag vill därför rikta ett stort tack till alla som ställt upp med tid och delat med sig av sina erfarenheter. Jag vill speciellt tacka Hansi Danroth, uthyrningschef på Jones Lang LaSalle som gav mig förtroendet och uppgiften att utföra detta examensarbete. Även Hans Lycketorp chef på Corporate Solutions på Jones Lang LaSalle har bistått med värdefulla synpunkter och kommentarer på mitt arbete. Slutligen vill jag uttrycka mitt tack till Hans Lind, Univ. lektor och min handledare på KTH. Hans stöd har betytt mycket för det fortlöpande arbetet och även den slutliga formen av mitt examensarbete. Tack! Stockholm Marika Hilldoff 4(56)

5 Innehållsförteckning 1. Hyregästrepresentation och uthyrning - Utbud och efterfrågan 6 Inledning 7 Syfte och frågeställningar 7 Definitioner 7 Metoder och urval 8 Vilka har intervjuats? 8 2. Teori och modeller 9 Flyttprocessen 9 Modell över förhandlande parter och deras inbördes relation 11 Kontraktsteori och Principal Agent problematik Kontorsmarknaden 14 Hyres- och vakansutveckling 14 Flyttbenägenhet Utbud av flyttrelaterade konsulttjänster 16 Fastighetsägare med egen lokalförmedling historisk återblick 16 Uthyrningsföretag 18 Hyresgästrepresentationsföretag 24 Flyttkonsulter 30 Övriga aktörer Efterfrågan på flyttrelaterade konsulttjänster 32 Bakgrund och presentation av studien 32 Igenkänning av mäklar- och konsultföretag 32 Vad anser hyresgästerna om mäklarnas uppsökande verksamhet? 35 Vilka egenskaper efterfrågas vid val av mäklare? 35 Vad anser hyresgästerna om sin egen kompetens? 36 Fördelar och nackdelar med hyresgästrepresentation? 37 Slutsatser Internationell utblick 39 Europa 39 USA 40 Jämförelse mellan ländernas utbud av fastighetskonsulttjänster 43 Slutsatser kring USA marknaden Analys 45 Varför och på vilket sätt är den svenska 45 marknaden för hyresgästrepresentation outvecklad? 45 Framtidsutsikter ökad konkurrens bland konsultföretagen 46 Övriga slutsatser 48 Framtidsutsikter för lokaluthyrningsföretag 49 SWOT-analys över affärsområdet hyresgästrepresentation 50 Källförteckning 51 Referenslitteratur 51 Intervjuer med marknadsaktörer 52 Intervjuer med hyresgäster 52 Övriga källor 52 Bilaga 1 Enkät och frågeformulär till hyresgäster 53 Bilaga 2 Urval av intervjufrågor till uthyrningsföretag 54 Bilaga 3 Urval av intervjufrågor till hyresgästrepresentationsföretag 55 Fotnoter 56 5(56)

6 1. Hyresgästrepresentation och uthyrning utbud och efterfrågan Inledning I dagens konkurrensutsatta marknad går trenden mot att företag alltmer fokuserar på sin egen kärnverksamhet. För många företag betyder detta att verksamheter som inte betraktas som huvudsakliga läggs ut på entreprenad för att spara tid och pengar. På kontorshyresmarknaden medför detta en ny affärsmöjlighet, att erbjuda kringtjänster i samband med att företag omlokaliseras. Tjänsterna består bland annat av lokalsökning, juridisk vägledning, analys av lokalbehovet, projektledning, upphandling samt samordning av övriga konsulttjänster. Utbudet av dessa tjänster i Stockholm är stort. Mäklare, uthyrare och hyresgästrepresentanter erbjuder idag ett vitt spektra av tjänster på en mycket fragmenterad marknad. I många fall kan det vara svårt för både hyresgäster och konsulter att veta vem som gör vad på marknaden. Hyresgästernas kunskap och förståelse för tjänsterna är ofta bristfällig och de anses av många vara för kostsamma och inte nödvändiga. Okunskapen kring tjänsterna beror delvis på att marknadsområdet hyresgästrepresentation är relativt nytt i Sverige, delvis på den svenska företagstradition som hittills inneburit en tro att företaget internt ska sköta allt rörande flyttprocessen. Även ett flertal fastighetsföretag sköter stora delar av uthyrningsprocessen själva, utan att koppla in konsulter eller mäklare. Generellt kan sägas att många svenska företag ofta hyser en viss skepsis gentemot konsulter och de betraktas inte som lika konsultvänliga som många utländska företag, företrädelsevis i USA och England. Under de senaste åren har dock mäklares och konsultföretags ökat sina deltaganden i samband med uthyrning av kontorslokaler, en utveckling som redan skett i andra länder i Europa och i USA. De internationella framgångarna och den tydligt ökande efterfrågan på tjänsterna gör att de svenska konsulterna ser ljust på framtiden. De menar att marknadsområdet med största sannolikhet kommer att fortsätta expandera, vilket gör det intressant att utforma ett examensarbete kring ämnet: Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning Utbud och efterfrågan. 6(56)

7 Syfte och frågeställningar Detta examensarbete syftar till att kartlägga det utbud av mäklar- och hyresgästrepresentationstjänster som marknaden i Stockholm erbjuder idag samt att studera hur efterfrågan ser ut för dessa tjänster. Det stora marknadsutbudet gör det intressant att ingående kartlägga och studera vilka tjänsterna är samt att presentera de olika aktörerna och hur de förhåller sig till varandra. Även en internationell utblick redovisas, framförallt med ändamålet att förstå varför konsulttjänsterna är betydligt vanligare i delar av Europa och USA än i Sverige. De frågor som arbetet främst försöker besvara är: Vilka är marknadsaktörerna? Hur ser deras arbetssätt ut? Hur ser efterfrågan ut för hyresgästrepresentations- respektive uthyrningstjänster? Hur vill hyresgästen bli hjälpt i flyttprocessen? Vad styr valet av mäklare? Rapporten beskriver hur kunden hittar till en mäklare/konsult. Redogörelse av kundens preferenser beträffande typ av kontorslokal och läge beskrivs inte. På vilket sätt märks det att marknaden är mer utvecklad utomlands än i Sverige? En mindre internationell jämförelse med USA har gjorts för att kunna förutspå marknadstrender och hur de kan införlivas i den svenska marknaden (Stockholmsmarknaden). Hur ser framtiden ut för hyresgästrepresentations- och uthyrningsföretag i Sverige? Definitioner Tenant Representation är den engelska, ofta använda termen för hyresgästrepresentation. Kortfattat är det en tjänst som innebär att en konsult anlitas för att bevaka en hyresgästs intressen i olika lokalfrågor. CRES står för Corporate Real Estate Services och är samlingsnamnet för de tjänster kring fastighetsfrågor som erbjuds till företag. Track record innebär företagets affärshistorik, exempelvis vilka uthyrningar eller affärer som företaget tidigare och används ofta som referenser. Även termen marknadshyra fordrar en kort förklaring. Den vanligaste och mest vedertagna definitionen är den mest sannolika hyran vid nytecknande av lokal. Vid jämförelse av marknadshyror måste det beaktas att flera olika kostnadsslag felaktigt kan benämnas som hyra, exempelvis receptionstjänster, städning, kyla, investeringstillägg, fastighetsskatt, sophämtning, indextillägg, osv. Marknadshyra avser dock endast bashyra utan tillägg. Eftersom bashyran i sin tur kan omfatta hyresfria perioder, rabatter, omhändertagande av nuvarande hyresavtal och övriga flytt- och investeringsbidrag är det ofta svårt att göra korrekta jämförelser av marknadshyror. 7(56)

8 Metoder och urval Studien är en så kallad kvalitativ studie som baseras på 8 direktintervjuer och 9 telefonintervjuer med uthyrnings- och hyresgästrepresentationsföretag. Även 15 direktintervjuer har gjorts med hyresgäster som antingen är eller nyligen har varit delaktiga i flyttprocessen. En kvalitativ studie baseras på ett mindre antal mer djupgående undersökningar och intervjuer. En kvalitativ studie minimerar risken för missförstånd, ger säkrare slutsatser och är det lämpligaste valet när det handlar om relativt mjuka faktorer, som detta examensarbete behandlar. För att förenkla jämförelser har en även enkät utformats som ett komplement i den kvantitativa studien. Vilka har intervjuats? Beskrivningen av utbudet och efterfrågan av flyttrelaterade konsulttjänster baseras till stor del på de intervjuer som gjorts. För utbudssidan har intervjuer gjorts med hyresgästrepresentations- och uthyrningsföretag och för efterfrågesidan har hyresgäster som är eller som nyligen varit i flyttprocessen intervjuats. Företrädare för följande marknadsaktörer har intervjuats: Hyresgästrepresentanter och flyttkonsulter 1 Ett antal intervjuer har gjorts med företrädare för följande hyresgästrepresentationsföretag i Stockholm: Belkos, Becklunda, CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Newsec, DTZ, Tenant & Partner samt TP Group. Jones Lang LaSalle har även intervjuats på plats i New York. Uthyrare/lokalmäklare För att kunna kartlägga marknadens aktörer inom uthyrningssektorn har även ett antal intervjuer med uthyrare och lokalmäklare genomförts för att se vilka tjänster de erbjuder. Uthyrarnas tjänsteutbud jämförs senare med hyresgästrepresentanternas. Följande företag har intervjuats: Colliers, EBAB, Exponent, Jones Lang LaSalle, Komfast samt RM Estate. Hyresgäster Hyresgästerna har vid intervjutillfället varit delaktiga i flyttprocessen, antingen mitt uppe i flytten eller sedan nyligen inflyttade. De företag som deltagit i intervjustudien är uppdelade på företag som valt någon form av hyresgästrepresentation och de företag inte som gjort det. Samtliga företag har haft en kontorsyta som överstigit 500 kvm och flytten har varit inom Stockholm. 2 Efter varje intervju har hyresgästerna ombetts att flytta i en enkät. Enkäten utgör det statistiska underlag som redovisas i kapitel 5, Efterfrågan på flyttrelaterade konsulttjänster. 8(56)

9 2. Teori och modeller I detta kapitel beskrivs tre olika modeller. Inledningsvis en generell modell över hur flyttprocessen ser ut för många hyresgäster. Därefter presenteras en översikt av vilka aktörer som deltar i flyttprocessen, vilka tjänster de erbjuder och deras respektive inbördes relationer. För att ge en grund till kommande kapitel redovisas avslutningsvis en kort introduktion i kontraktsteori och i synnerhet i den s.k. principal-agent - problematiken. Flyttprocessen Flyttprocessen inleds när ett företag känner att dess nuvarande lokaler inte är tillräckligt ändamålsenliga och att de behöver se över sin lokalsituation. Många företag flyttar i samband med att deras nuvarande hyreskontrakt löper ut, andra köper sig ur kontraktet eller försöker hitta en hyresgäst som kan ta över hyreskontraktet i andra hand. De vanligaste skälen till att företag beslutar sig för att flytta är: Samlokalisering Kostnadsbesparing Kvalitetsflytt Ändrad företagsimage Flera kontor slås samman till ett gemensamt (huvud)kontor. Exempelvis syns tydligt trenden att företag allt oftare väljer en öppen planlösning istället för cellindelade kontor. Detta medför effektivitetsvinster; nyckeltalen kvm/anställd och hyra/anställd minskar väsentligt. Uppgradering av lokalernas kvalitet och standard. Nya lokaler kan stärka en ny företagsidentitet. Tillväxt/down-sizing Ökat eller minskat lokalbehov Att flytta är en mödosam och tidskrävande process. För att lyckas med flyttprojektet måste ett företag ha insikt och erfarenhet i en rad komplicerade frågor, något som ofta förbises. Avgörande för en lyckad flyttprocess är bland annat att kunskaperna är mycket goda vad gäller marknadsläget, det egna lokalbehovet på lång och kort och förhandlingar med fastighetsägare. Eftersom fastighetsägare förhandlar om nya hyresavtal kontinuerligt och företag endast genomsnittligen vart sjunde år, har fastighetsägare en stor fördel vid ett förhandlingsläge. Något som många företag inte inser vikten av är att förmånligt förhandla sig till möjligheten stiga av kontraktet i förtid, en s.k. break option. 9(56)

10 Det första steget i flyttprocessen är när företaget känner att den nuvarande lokalsituationen är så pass otillfredsställande att det krävs en förändring 3. Den utlösande faktorn, en s.k. trigger, kan exempelvis vara ett behov av större lokaler. Företaget börjar nu leta efter en ny lokal. Avgörande för att flyttprocessen ska bli lyckad är att starten är genomtänkt och att man har en god strategi för projektets genomförande. Det är viktigt att man i ett tidigt skede upprättar en kravspecifikation som tydligt beskriver företagets lokalbehov. Några lokaler som överensstämmer med lokalbehovet testas närmare och en preförhandling med fastighetsägaren påbörjas. I denna görs en första förfrågan om hyresläge och andra hyresvillkor. Det gynnsammaste läget för hyresgästen uppnås då denne driver flera förhandlingar med olika fastighetsägare beträffande ett antal likvärda lokaler. Därefter definierar fastighetsägarna produkten, dvs. de ger en offert på lokalen där hyresvillkoren anges samt vilka hyresgästanpassningar som behövs göras och kostnaden för dessa. Avtal skrivs när parterna kommit överens efter slutförhandlingarna. När avtal slutits utför fastighetsägaren de anpassningar som parterna avtalat om och hyresgästen flyttar. Då företagen ofta är ovana vid att flytta, blir flyttprocessen inte alltid helt rationell, varför den ofta skiljer sig från hyresgästrepresentanternas arbetssätt (beskrivs i senare avsnitt). Trigger Sökning Test Definiera produkt Preförhandling Slutförhandling Anpassning Flytt Korrigering Figur 1. Flyttprocessen för flertalet hyresgäster 10(56)

11 Modell över förhandlande parter och deras inbördes relation När en hyresgäst bestämt sig för att flytta står denne inför valet att ensam det som återstår av flyttprocessen (hyresförhandling etc.) eller att anlita konsulthjälp. Ett flertal aktörer är verksamma på marknaden och i modellen nedan redovisas dessa aktörers inbördes förhållande i sex olika typsituationer. Figuren nedan visar hur betalningsströmmarna ser ut mellan fastighetsägare, mäklare, konsult och hyresgäst. Ur modellen kan även utläsas var konsultens lojalitet befinner sig, då antagandet har gjorts att konsultens lojalitet finns hos den betalande parten, i de fall där konsulten tar emot betalning från två parter har denne dubbel lojalitet. För ytterliggare beskrivning och förtydligande av de olika aktörerna och deras roller se kapitel 5, Utbud av flyttrelaterade tjänster FÄ FÄ FÄ FÄ FÄ FÄ Mäklare Mäklare Mäklare Konsult Leverantör TR TR Konsult HG HG HG HG HG HG Figur 2. TR = Hyresgästrepresentant, HG = Hyresgäst FÄ = Fastighetsägare, = Betalande part Situation 1 I den enklaste typsituationen genomför hyresgästen och fastighetsägaren uthyrningen på egen hand utan inblandning av konsulter. Denna situation blir allt ovanligare, särskilt för uthyrning av större objekt. Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6 Fastighetsägaren anlitar och betalar uthyrare för att sköta delar av eller hela uthyrningsprocessen. Hyresgästen anlitar och betalar en hyresgästrepresentant (ofta kallad TR-konsult) för att få hjälp i delar av eller hela flyttprocessen. Fastighetsägare och hyresgäst anlitar och betalar var för sig uthyrare respektive hyresgästrepresentant. Konsult, som själv benämner sig hyresgästrepresentant och/eller mäklare, arbetar på uppdrag av både fastighetsägaren och hyresgästen. Fastighetsägaren anlitar och betalar konsulten för att få hjälp med uthyrning, samtidigt som hyresgästen anlitar och betalar konsulten för att få med i flyttprocessen. Konsulten får betalt från båda parter, vilket enligt gjorda antaganden skapar en dubbel lojalitet. Hyresgästen anlitar och betalar en så kallad flyttkonsult (relocation manager) för att få hjälp med flyttprocessen och med upphandlingen av andra konsulttjänster (exempelvis nätverkslösningar, telefoni, möbler och inredningar). Konsultens främsta intäkt består ofta av den kickback, dvs. det påslagsarvode, han får från leverantörer för att sälja och rekommendera deras produkter och lösningar. 11(56)

12 Kontraktsteori och Principal Agent problematik 4 För att ge en grund till kommande kapitel redovisas här en introduktion till den kontraktsteori som rör de avtal som sluts mellan de olika parterna i flyttprocessen. Kontraktsteorin bygger på de allmänna konflikter som kan uppstå när två parter ingår i ett avtal. Konflikter uppstår bl.a. för att marknaden är imperfekt. En typ av marknadsimperfektioner är s.k. asymmetrisk information. Det innebär att en part vet mer än andra aktörer som verkar på samma marknad och på så sätt befinner sig i överläge. I flyttprocessen utgör hyresgäster och fastighetsägare, förhandlande parter. Dessa representeras i allmänhet av fastighetsägarrepresentanter/mäklare respektive hyresgästrepresentanter. Figuren nedan syftar dels till åskådliggöra vilken information som respektive parter har tillgång till och vilka följder denna asymmetriska informationssituation får på lång sikt för fastighetsägare respektive hyresgäster. Figuren syftar även till att tydliggöra det informationsmässiga överläge som fastighetsägaren i många lägen har gentemot hyresgästen. MARKNADSIMPERFEKTIONER FASTIGHETSÄGARE Kunskaper Begränsad kunskap om hyresgästens verksamhet God kunskap om fastighetens förutsättningar God kunskap om kontorshyresmarknaden Förhållandevis god kunskap om gällande lagstiftning Kärnfrågor Generella hyreskontrakt Fokus på kassaflöde Stabilitet (längre hyrestider, säkerhet för hyresavtalet) HYRESGÄST Kunskaper God kunskap om hyresgästens verksamhet Begränsad kunskap om fastighetens förutsättningar Begränsad kunskap om kontorshyresmarknaden Begränsad kunskap om gällande lagstiftning Kärnfrågor För verksamheten anpassat hyreskontrakt Fokus på funktionella och kostnadseffektiva lokaler Flexibilitet Figur 3. Asymmetrisk information mellan fastighetsägare och hyresgäster Som figuren visar har hyresgästen och fastighetsägaren asymmetrisk information om varandra. För att komma till rätta med denna brist på information anlitas experter, i detta fall antingen mäklare eller hyresgästrepresentanter. Därmed hamnar parterna i en ny situation som skildras i Principal-Agent teorin. I ekonomisk teori används begreppet för att belysa situationer när en individ, den s.k. agenten gör något i uppdrag åt en någon annan, den s.k. principalen. Problematiken består i att principalen inte vet om agenten verkligen kommer att utföra vad som avtalats och tvingas därmed ta en risk. 12(56)

13 Principalens osäkerhet kring agentens arbetsinsatser benämns inom kontraktsteorin för moral hazard. Även termen adverse selection är vanlig inom kontraktsteorin och beskriver osäkerheten då principalen ska välja agent. Eftersom principalen endast har asymmetrisk information kring den andra parten hamnar han återigen i ett läge då han utsätts för risk. Vanliga lösningar för att minska risken för moral hazard är olika belöningssystem, provision eller andra incitament. Teoretiskt skulle även ett kontrakt, the perfect contract kunna utformas till att behandla alla tänkbara situationer som skulle kunna uppkomma. Att upprätta ett sådant kontrakt är i praktiken omöjligt. 13(56)

14 3. Kontorsmarknaden Kontorsmarknaden i Sverige är en relativt transparant marknad. Informationsflödet är stort; fastighetsnyheter kan hittas i dagstidningar, facktidningar, affärstidningar och på Internet. Hyresgäster kan därmed förhållandevis enkelt informera sig om befintliga hyresnivåer och vakanser. Dagens konjunkturläge har inneburit höga vakanser på kontorslokaler, varpå det finns ett stort utbud av lediga lokaler för en lokalsökande hyresgäst. I följande del redovisas de senaste årens vakans- och hyresutveckling i Stockholm. I kapitlets sista avsnitt följer en generell redogörelse över företagens flyttbenägenhet. Hyres- och vakansutveckling Sverige, och Stockholm i synnerhet, har under de senaste åren haft låg ekonomisk tillväxt där sysselsättningen utvecklats negativt 5. Den vändning i ekonomin som många förutspådde under 2002/2003 uteblev vilket har lett till att många företag har tvingats till fortsatta personalneddragningar och uppskjutna flyttplaner. För hösten 2004 spår Konjunkturinstitutet återigen en förbättrad ekonomi med ökad tillväxt och sysselsättning 6. Sysselsättningen tros dock vända upp med en viss eftersläpning och förväntas öka markant under 2006, då arbetslösheten spås understiga 4,5 procent. Även andra källor bedömer att kontorsmarknaden i Stockholm kommer att stabiliseras och att en ökande hyrestrend kan förväntas under 2005, till följd av stigande konjunktur och bättre framtidsutsikter bl.a. inom IT, Telecom och finanssektorn 7. Under sommaren och hösten 2004 har hyrorna slutat att sjunka och stabiliserats på en mer jämn, stabil nivå, men inga hyresökningar har noterats än. Samma utveckling kan urskiljas för vakanserna; vakanserna har under samma period slutat växa, men ännu inte börjar avta. Den relativt långdragna lågkonjunkturen har haft en betydande inverkan på vakansnivåerna i Stockholm, vilka gradvis har ökat från Tabell 1 uppger vakansuppgifter, enligt Stockholms Näringslivskontor, för kontorslokaler under hösten 2003 och våren Vakansnivåer Kontor Höst 03 Vår 04 Hela Storstockholm 15,2% 17,1% Inom tull 12,6 16,7 Norra förorterna 16,6 17,2 Södra förorterna 20,4 18,8 Norra kommunerna 16,3 15,1 Södra kommunerna 14,1 19,2 Tabell 1. Vakansuppgifter från Stockholms Näringslivskontor. Som tabellen visar ökade vakanserna i Storstockholm markant mellan hösten 2003 och våren 2004, med nära procentenheter. De högsta vakanserna återfinns i de södra förorterna och kommunerna där de ligger runt 19 procent. Den höga vakansgraden betyder omfattande intäktsförluster för de flesta fastighetsbolag; endast ca 40 % av fastighetsbolagen i Stockholm har en vakansgrad understigande 10 %. 14(56)

15 Den högsta hyresnivån noterad under perioden är i CBD år 2000 och För hösten 2004 beräknas prime-rent, att ligga runt kr/kvm/år. SEK/kvm Hyresutveckling Stockholm CBD City Central Närförort Figur 4. Hyresutveckling Stockholm. Flyttbenägenhet 9 Svenska företag flyttar i snitt vart sjunde år. Flyttbenägenheten är, enligt Stockholms Stads Näringslivskontor, större bland små och medelstora arbetsplatser som har mellan 2 och 50 anställda. Troligen är större företag mer tveksamma till en flytt, pga. av de stora transaktionskostnader som det medför. Transaktionskostnaderna består, som nämnts i kapitel 2, bland annat av tidsåtgång och mindre fokus på kärnverksamheten. En jämförelse av flyttstatistik mellan åren 1993 och 2003 visar på stora skillnader i antalet företagsflyttar. Ur diagrammet nedan kan utläsas att antalet flyttar ökade under perioden för att under år 2003 sjunka till den lägsta nivån sedan År 2003 flyttade anställda på arbetsplatser. Tabell 2. Flyttbenägenhet enligt Stockholms Stads Näringslivskontor. De största flyttaktiviteterna sammanfaller med perioder med stora förändringar i den allmänna ekonomin och på hyresmarknaden. Detta är även något som flyttkonsulter, mäklare och hyresgästrepresentanter känner igen sig i; när konjunkturen är stabil är företag mer stabila och mindre benägna att flytta. I högkonjunktur ökar ofta företagens lokalbehov och i lågkonjunktur efterfrågas hjälp med att komma ur långa kontrakt eller med andrahandsuthyrningar. En stabil konjunktur innebär följaktligen mindre efterfrågan på konsult- och mäklartjänster. 15(56)

16 4. Utbud av flyttrelaterade konsulttjänster Konsultmarknaden i Sverige är fortfarande relativt ny och omogen i jämförelse med andra delar av Europa och övriga världen. Hyresgäster har i stor utsträckning genomfört flyttprocessen på egen hand. Detta beror delvis på en negativ inställning till konsulter och mervärdet av att anlita dessa. Hyresgäster saknar ofta kunskap om vilka flyttrelaterade tjänster som marknaden erbjuder och vad förtjänster av dessa är. Det är inte sällan hyresgäster överskattar den egna kompetensen (med avseende på att kunna utvärdera lokalbehovet, marknaden och metoder att effektivisera sin verksamhet etc.). Det är inom dessa områden konsulter erbjuder kvalificerad hjälp som underlättar för kunden och tillåter denne att bedriva sin kärnverksamhet under hela flyttprocessen. Utbudet av olika fastighetsrelaterade konsulttjänster i Sverige är stort och det kan i många fall vara svårt för både hyresgäster och konsulter att veta vem som gör vad på marknaden. För att reda ut begreppen presenteras i detta kapitel en marknadsöversikt och konkurrentbeskrivning över de företag som arbetar inom de olika likartade affärsområdena. De fem olika aktörsgrupperna som beskrivs i kapitlet är: 1. Fastighetsägare med egen lokalförmedling 2. Uthyrningsföretag 3. Hyresgästrepresentationsföretag 4. Flyttkonsulter 5. Övriga aktörer: arkitekter, byggföretag, flyttfirmor och kontorsinredare Fastighetsägare med egen lokalförmedling historisk återblick I början på 1990-talet gick Sverige in en djup lågkonjunktur, ofta kallad fastighetskrisen eller bank och finanskrisen. Många fastighetsbolag gick i konkurs och de som överlevde tvingades till drastiska åtgärder. Åtgärdspaket infördes som innebar bl.a. neddragningar, omorganisationer och uppsägningar. Många fastighetsbolag byggde upp nya avdelningar för kommersiell uthyrning. I dessa avdelningar kunde delar av den övertaliga personalen placeras 10. Före fastighetskrisen hade fastighetsägarna liten vana av vakanser 11. Därför blev det synnerligen viktigt att de nya uthyrningsavdelningarna kunde hantera situationen med växande vakanser. Fastighetsmarknaden har länge varit en mycket reglerad marknad, där fastighetsägarna har varit förhållandevis självcentrerade. Generellt kan sägas att fastighetsägarna haft ett konservativt perspektiv, där fokus varit på de egna behoven. Idag satsar företagen betydligt mer på service och kundfokus och marknaden är mer konkurrensutsatt än tidigare. 16(56)

17 I mitten av 1990-talet hårdnade konkurrensen mellan mäklarföretagen, troligen som ett resultat av konkurserna ibland fastighetsbolagen. Fler och fler företag startades med affärsidén att minska vakanserna i fastighetsägarens bestånd mot mäklarprovision 12. Andelen mäklarinblandning vid uthyrningar har sedan dess ökat och fortsätter fortfarande att öka. Mellan 2002 och 2003 ökade den andel uthyrningar som mäklarna förmedlade markant. Ökningen motsvarade tio procentenheter, vilket syns i figuren nedan 13. Mäklare 46% 44% 54% 56% Fastighetsägare Figur 5. Andelen uthyrningar som genomförts av mäklare respektive fastighetsägare under åren 2002 och Fortfarande sköter fastighetsägarna ungefär hälften av sina uthyrningar på egen hand. Utländska fastighetsägare, i synnerhet amerikanska och engelska, använder sig av mäklar- och konsulttjänster i betydligt större utsträckning än de svenska. 17(56)

18 Konkurrentbeskrivning Diagrammet nedan visar antalet anställda uthyrare på samtliga fastighetsföretag i Stockholm som har fler än två uthyrare. Ur diagrammet kan utläsas att Vasakronan, AP Fastigheter och Fabege har flest anställda uthyrare. Dessa företag är även de som förfogar över störst uthyrbar yta av kommersiella lokaler 14. Samtliga fastighetsägare använder sig av mäklare vid vissa tillfällen AMF Pension AP Fastigheter Brostaden Fabege CLS Holding Hufvudstaden Humlegården Ljungberggruppen Position Stockholm Stena Fastigheter Wallenstam Vasakronan Wihlborgs Tabell 3. Antalet anställda uthyrare på fastighetsföretag i Stockholm. 2 Uthyrningsföretag Lokalmäklarens roll är att vara en oberoende rådgivare till både fastighetsägare, som önskar hyra ut lokaler, och till lokalsökande hyresgäster. Någon specifik lag med formkrav, riktlinjer och regler för lokalmäklarens verksamhet finns inte i Sverige. Mäklaren har således inga skyldigheter att underrätta den blivande hyresgästen om dennes undersökningsplikt beträffande skicket på lokalen och måste heller inte bistå med all tillgänglig information. Även om mäklaren ofta deltar i förhandlingar mellan hyresgäst och fastighetsägare är avtalet mellan just dessa två parter. Mäklaren kan inte bli ansvarig för något i själva kontraktsskrivningen, utan vanlig avtalslagstiftning mellan parterna gäller. I andra europeiska länder krävs ibland legitimering för lokalmäklare, vilket kan jämföras med det svenska legitimationskravet för bostadsmäklare. FÄ Mäklare Figur 6. Uthyrare kan betraktas som fastighetsägarens representant eftersom fastighetsägaren i de allra flesta fall är uppdragsgivare och betalande part. Fastighetsägaren betalar uthyraren för att hitta hyresgäster till lokaler ur deras bestånd. HG Följaktligen är mäklaren begränsad till att enbart hyra ut lokaler ur bestånd till fastighetsägare han samarbetar med. Att mäklare inte arbetar med hela 18(56)

19 marknadsutbudet av vakanta lokaler är en av de största skillnaderna mellan uthyrare och hyresgästrepresentanter. Exklusiva uppdrag och icke-exklusiva uppdrag En mäklare kan arbeta med exklusiva uppdrag och/eller icke-exklusiva uppdrag: Avtal om exklusivitet kan slutas från både fastighetsägarens och hyresgästens sida. När mäklaren arbetar exklusivt för fastighetsägaren har ett denne ensamrätt att ansvara för all uthyrning, marknadsföring och annonsering av dess lokaler. Antingen kan ensamrätten gälla för fastighetsägarens hela bestånd eller för delar av beståndet. Vid uthyrning betalar fastighetsägaren en provision till uthyrningsföretaget, på runt 10 % av hyresgästens årshyra. När uthyrningsföretag arbetar exklusivt för flera fastighetsägare parallellt, är det viktigt att det inom uthyrningsföretaget finns interna riktlinjer om hur kunderna mellan uppdragsgivarna ska fördelas och hur uppdragsgivarna ska prioriteras. När hyresgästen avtalar om exklusivitet innebär det att hyresgästen överlåter sitt lokalsökande till endast ett uthyrningsföretag. Detta är relativt ovanligt, speciellt i lågkonjunktur när vakanserna på kontorslokaler är hög. I dessa fall betalar hyresgästen mäklarföretaget för att göra en lokalsökning. De allra flesta mäklare erbjuder dock kostnadsfri lokalsökning. De få företag som tar betalt för lokalsökande menar att det är nödvändigt för att garantera ersättning för nedlagd arbetstid. Att ta betalt för lokalsökningen och sedan även få betalt av fastighetsägaren vid uthyrning, ställer sig många uthyrningsföretag sig kritiska till. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt om flyttkonsulter. Med icke-exklusiva uppdrag menas de fall då avtal om exklusivitet inte har tecknats. Alla mäklare på marknaden kan få vetskap om lediga lokaler och vid en uthyrning utgår samma typ av provision som i det exklusiva fallet (10 % av årshyra). Om mäklaren vet att det finns lediga lokaler i en fastighet och har en intresserad hyresgäst kan mäklaren även kontakta fastighetsägaren direkt. Marknaden för icke-exklusiva uppdrag kallas ibland för spotmarknad. 19(56)

20 SLHF 15 SLHF står för Stockholms lokalförmedlares och hyreskonsulters förening. Det är en ideell förening som arbetar för en mer professionaliserad fastighetskonsultbransch. SLHF har ca 40 medlemmar från 9 olika företag som arbetar med kommersiella lokaler i Stockholm. Syftet med SLHF är att styrka lokalmäklarens roll och att verka för sunda affärsförhållanden och god affärssed samt att verka för erfarenhetsutbyte och gott samarbete inom branschen. Genom medlemskapet ges även medlemmarna möjlighet att utbyta kontakter och erfarenheter. Följande företag är anslutna till SLHF 16 : Becklunda, CB Richard Ellis, Exponent, Jones Lang LaSalle, Komfast, Local Broker, Lundberg & Kock, Relocate samt RM Estate. För att kvalificeras som medlem i SLHF måste konsulten bli godkänd av SLHF s etiska råd och följa föreningens stadgar. SLHF har också ett etiskt råd bestående av. Det etiska rådet, bestående av representanter från föreningen, fastighetsägare och hyresgäster, är beslutande instans om vem som får bli medlem i SLHF. De etiska reglerna rör bl.a. annonsering, arvodering, sakkunnighet och god affärssed. Rådet ska även som skiljenämnd kunna döma i tvister mellan fastighetsägare och medlem. Inom SLHF tillåts inte medlemmarna ta betalt från bägge parter vid lokalförmedling. Figur 7. Medlemmar i SLHF. 20(56)

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp

Avtalsprocessen. Sofie Borg. Maria Majtorp Avtalsprocessen - en rekommendation hur avtalsprocessen vid uthyrning av kommersiella lokaler kan förenklas och effektiviseras Sofie Borg Maria Majtorp Copyright Sofie Borg och Maria Majtorp Institutionen

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden

Läs mer

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 133 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Läs mer

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi Sima Ghaemi copyright Sima Ghaemi 2014 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5305 SE Tryckort Lund

Läs mer

Vakanstider inom kommersiella fastigheter

Vakanstider inom kommersiella fastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 330 Real Estate Development and Financial Services Masternivå, 30 hp Real Estate Management Vakanstider inom kommersiella fastigheter En studie

Läs mer

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (30 hp) Nr 173 Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Författare: Philip Löchen Ludvig Samuelsson Stockholm 2012 Handledare: Professor Hans

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014

Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014 Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014 ELIN MARMEFELT BEATRICE MATTSSON KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige?

Due diligence. ! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige? Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 249 Due diligence! vilken syn på verktyget och dess användning har investerarna på den kommersiella

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Myndighetscentret En kvalitativ studie av myndigheters lokalbehov och en utveckling av ett kontorshotellskoncept Författare: Kristofer Magnusson Kurspoäng: 15 högskolepoäng

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009 Kandidatuppsats

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Markexploatering i södra Spanien

Markexploatering i södra Spanien Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 35 Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad,

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet CERUM Working Paper 86:2005 Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Bonussystem i Fastighetsbranschen

Bonussystem i Fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 312 Bonussystem i Fastighetsbranschen Författare: Ellen Reichard Bente Sköld Stockholm

Läs mer

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 27 EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms

Läs mer