Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff Stockholm Handledare: Hans Lind Hansi Danroth

2 Master of Science thesis Title: Tenant Representation and commercial real estate leasing Supply and demand Authors Marika Hilldoff Department Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 261 Supervisor Hans Lind Keywords Real Estate Consultants, relocation, tenant representation, letting, leasing, etc. Abstract Tenant Representation (TR) is a relatively new business sector, with a remarkable expansion record during the last years. In short the sector offers solutions to tenants in a wide scope of questions ranging from real estate-, relocation-, rental negotiation-, and letting issues. This Master of Science thesis tries to explain what is included in the TR services; what services are offered and who demands them in the Stockholm market. Today the terminology of the business sector is unclear and vague. In order to bring clarity into the field it is necessary to describe and define the areas of interest; the market players, their relations and working methods. Interviews with main market players (primarily Stockholm based), as well as newly relocated tenants are an important part of the source material. These interviews, combined with a literature study have resulted in number of interesting conclusions: The market in Stockholm is immature and its development is rather slow. This is caused by several barriers: The TR-firms have poor knowledge about the competing firms. On the other hand, the clients have limited knowledge of and understanding for the services being offered. Conflict of interests (occurs in a firm which has both tenants and landlords as clients) is another difficulty to market development. However, a clear trend towards increasing demand for TR-services can be noticed. The clients willingness to use TR-consultancy firms is growing rapidly, in particular among Swedish firms. Consequently, TR-consultants which take part in multi-international networks will be forced to change strategy in order to prevail in the market and especially in the segment of Swedish clients demanding TR-services. Internationally, and in the US specifically, the TR-services have been offered for a long time. There is a wide acceptance of using the services as the market is relatively consultancy-friendly. It is quite likely that the Stockholm market will follow the same development and eventually mature as problems ceases (i.e. growth barriers and conflict of interests). Moreover, experiences from USA suggest the future state of the Stockholm market. In short the market will be characterised by a wider scope of services offered and stronger competition. Tenants will demand full-service solutions why it is likely that small market players will find it hard to compete with bigger players offering a wide range of services. 2(56)

3 Examensarbete Titel: Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning Utbud och efterfrågan Författare Marika Hilldoff Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 261 Handledare Hans Lind Nyckelord Fastighetskonsulter, flyttkonsulter, roller, omlokalisering, uthyrning, hyresgästrepresentation etc. Sammanfattning Hyresgästrepresentation (eng. Tenant Representation) är ett relativt nytt affärsområde som under de senaste åren utvecklats betydligt. Förenklat handlar det om att företräda hyresgästers intressen i fastighets- och lokalrelaterade frågor. Detta examensarbete söker förklara vad hyresgästrepresentation innebär; vilka tjänster som erbjuds och vad som efterfrågas. Det råder idag stor begreppsförvirring inom området. För att komma till rätta med detta beskrivs ingående och definieras; aktörer, deras relationer och arbetssätt. Arbetet omfattar även en kartläggning och översikt över de verksamma aktörerna inom hyresgästrepresentation, uthyrning och flyttjänster i Stockholm. Intervjuer har utgjort en stor del av källmaterialet. Aktörer (aktiva i Stockholm och i ett fall New York) inom olika affärsområden, kopplade till hyresgästrepresentation samt hyresgäster som nyligen flyttat har intervjuats. Dessa intervjuer har tillsammans med en litteraturstudie utgjort grunden för och resulterat i ett antal intressanta slutsatser varav de viktigaste är följande: Marknaden i Stockholm mognar relativt långsamt. Detta beror på ett antal tillväxthinder; företagen har låg kännedom kring varandra och kunderna har inte kunskap kring vilka tjänster som erbjuds. Ytterligare tillväxthinder är det intressekonflikter som uppstår då de inom samma företag både företräder hyresgästen och fastighetsägare. Man kan se en tydlig trend mot ökad efterfrågan på hyresgästrepresentationstjänster. Kunderna blir i allmänhet allt mer positivt inställda till att anlita konsulter. Svenska företag i synnerhet går mot att anlita hyresgästrepresentationstjänster i större omfattning. I framtiden kommer troligen hyresgästrepresentationsföretag som ingår i multiinternationella nätverk tvingas att positionera och marknadsföra sig i större utsträckning än i dag för att kunna vinna svenska kunder. Målgruppen för dessa hyresgästrepresentationsföretag har hitintills huvudsakligen varit utlandsstyrda kunder. I takt med att marknaden mognar förmodas svenska företag att utgöra en allt viktigare målgrupp. I USA har affärsområdet under längre tid framgångsrikt utvecklats och expanderat på en mer mogen och konsultvänlig marknad. Internationella modeller och lösningar på 3(56)

4 problem kopplade till affärsområdet (tillväxtproblem, intressekonflikter, etc.) kan till viss del med fördel appliceras på den Stockholmska marknaden. Utländska erfarenheter tyder på att framtidens marknad kommer att präglas av ökande tjänsteutbud och hårdare konkurrens. Hyresgästernas kommer att i högre grad efterfråga full-service tjänster varför de små aktörerna i detta läge har sämre konkurrensfördelar jämfört med större branschkollegor. Förord Under examensarbetet har jag träffat många yrkesverksamma konsulter och hyresgäster. Dessa möten och intervjuer har utgjort grunden till mitt arbete och jag vill därför rikta ett stort tack till alla som ställt upp med tid och delat med sig av sina erfarenheter. Jag vill speciellt tacka Hansi Danroth, uthyrningschef på Jones Lang LaSalle som gav mig förtroendet och uppgiften att utföra detta examensarbete. Även Hans Lycketorp chef på Corporate Solutions på Jones Lang LaSalle har bistått med värdefulla synpunkter och kommentarer på mitt arbete. Slutligen vill jag uttrycka mitt tack till Hans Lind, Univ. lektor och min handledare på KTH. Hans stöd har betytt mycket för det fortlöpande arbetet och även den slutliga formen av mitt examensarbete. Tack! Stockholm Marika Hilldoff 4(56)

5 Innehållsförteckning 1. Hyregästrepresentation och uthyrning - Utbud och efterfrågan 6 Inledning 7 Syfte och frågeställningar 7 Definitioner 7 Metoder och urval 8 Vilka har intervjuats? 8 2. Teori och modeller 9 Flyttprocessen 9 Modell över förhandlande parter och deras inbördes relation 11 Kontraktsteori och Principal Agent problematik Kontorsmarknaden 14 Hyres- och vakansutveckling 14 Flyttbenägenhet Utbud av flyttrelaterade konsulttjänster 16 Fastighetsägare med egen lokalförmedling historisk återblick 16 Uthyrningsföretag 18 Hyresgästrepresentationsföretag 24 Flyttkonsulter 30 Övriga aktörer Efterfrågan på flyttrelaterade konsulttjänster 32 Bakgrund och presentation av studien 32 Igenkänning av mäklar- och konsultföretag 32 Vad anser hyresgästerna om mäklarnas uppsökande verksamhet? 35 Vilka egenskaper efterfrågas vid val av mäklare? 35 Vad anser hyresgästerna om sin egen kompetens? 36 Fördelar och nackdelar med hyresgästrepresentation? 37 Slutsatser Internationell utblick 39 Europa 39 USA 40 Jämförelse mellan ländernas utbud av fastighetskonsulttjänster 43 Slutsatser kring USA marknaden Analys 45 Varför och på vilket sätt är den svenska 45 marknaden för hyresgästrepresentation outvecklad? 45 Framtidsutsikter ökad konkurrens bland konsultföretagen 46 Övriga slutsatser 48 Framtidsutsikter för lokaluthyrningsföretag 49 SWOT-analys över affärsområdet hyresgästrepresentation 50 Källförteckning 51 Referenslitteratur 51 Intervjuer med marknadsaktörer 52 Intervjuer med hyresgäster 52 Övriga källor 52 Bilaga 1 Enkät och frågeformulär till hyresgäster 53 Bilaga 2 Urval av intervjufrågor till uthyrningsföretag 54 Bilaga 3 Urval av intervjufrågor till hyresgästrepresentationsföretag 55 Fotnoter 56 5(56)

6 1. Hyresgästrepresentation och uthyrning utbud och efterfrågan Inledning I dagens konkurrensutsatta marknad går trenden mot att företag alltmer fokuserar på sin egen kärnverksamhet. För många företag betyder detta att verksamheter som inte betraktas som huvudsakliga läggs ut på entreprenad för att spara tid och pengar. På kontorshyresmarknaden medför detta en ny affärsmöjlighet, att erbjuda kringtjänster i samband med att företag omlokaliseras. Tjänsterna består bland annat av lokalsökning, juridisk vägledning, analys av lokalbehovet, projektledning, upphandling samt samordning av övriga konsulttjänster. Utbudet av dessa tjänster i Stockholm är stort. Mäklare, uthyrare och hyresgästrepresentanter erbjuder idag ett vitt spektra av tjänster på en mycket fragmenterad marknad. I många fall kan det vara svårt för både hyresgäster och konsulter att veta vem som gör vad på marknaden. Hyresgästernas kunskap och förståelse för tjänsterna är ofta bristfällig och de anses av många vara för kostsamma och inte nödvändiga. Okunskapen kring tjänsterna beror delvis på att marknadsområdet hyresgästrepresentation är relativt nytt i Sverige, delvis på den svenska företagstradition som hittills inneburit en tro att företaget internt ska sköta allt rörande flyttprocessen. Även ett flertal fastighetsföretag sköter stora delar av uthyrningsprocessen själva, utan att koppla in konsulter eller mäklare. Generellt kan sägas att många svenska företag ofta hyser en viss skepsis gentemot konsulter och de betraktas inte som lika konsultvänliga som många utländska företag, företrädelsevis i USA och England. Under de senaste åren har dock mäklares och konsultföretags ökat sina deltaganden i samband med uthyrning av kontorslokaler, en utveckling som redan skett i andra länder i Europa och i USA. De internationella framgångarna och den tydligt ökande efterfrågan på tjänsterna gör att de svenska konsulterna ser ljust på framtiden. De menar att marknadsområdet med största sannolikhet kommer att fortsätta expandera, vilket gör det intressant att utforma ett examensarbete kring ämnet: Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning Utbud och efterfrågan. 6(56)

7 Syfte och frågeställningar Detta examensarbete syftar till att kartlägga det utbud av mäklar- och hyresgästrepresentationstjänster som marknaden i Stockholm erbjuder idag samt att studera hur efterfrågan ser ut för dessa tjänster. Det stora marknadsutbudet gör det intressant att ingående kartlägga och studera vilka tjänsterna är samt att presentera de olika aktörerna och hur de förhåller sig till varandra. Även en internationell utblick redovisas, framförallt med ändamålet att förstå varför konsulttjänsterna är betydligt vanligare i delar av Europa och USA än i Sverige. De frågor som arbetet främst försöker besvara är: Vilka är marknadsaktörerna? Hur ser deras arbetssätt ut? Hur ser efterfrågan ut för hyresgästrepresentations- respektive uthyrningstjänster? Hur vill hyresgästen bli hjälpt i flyttprocessen? Vad styr valet av mäklare? Rapporten beskriver hur kunden hittar till en mäklare/konsult. Redogörelse av kundens preferenser beträffande typ av kontorslokal och läge beskrivs inte. På vilket sätt märks det att marknaden är mer utvecklad utomlands än i Sverige? En mindre internationell jämförelse med USA har gjorts för att kunna förutspå marknadstrender och hur de kan införlivas i den svenska marknaden (Stockholmsmarknaden). Hur ser framtiden ut för hyresgästrepresentations- och uthyrningsföretag i Sverige? Definitioner Tenant Representation är den engelska, ofta använda termen för hyresgästrepresentation. Kortfattat är det en tjänst som innebär att en konsult anlitas för att bevaka en hyresgästs intressen i olika lokalfrågor. CRES står för Corporate Real Estate Services och är samlingsnamnet för de tjänster kring fastighetsfrågor som erbjuds till företag. Track record innebär företagets affärshistorik, exempelvis vilka uthyrningar eller affärer som företaget tidigare och används ofta som referenser. Även termen marknadshyra fordrar en kort förklaring. Den vanligaste och mest vedertagna definitionen är den mest sannolika hyran vid nytecknande av lokal. Vid jämförelse av marknadshyror måste det beaktas att flera olika kostnadsslag felaktigt kan benämnas som hyra, exempelvis receptionstjänster, städning, kyla, investeringstillägg, fastighetsskatt, sophämtning, indextillägg, osv. Marknadshyra avser dock endast bashyra utan tillägg. Eftersom bashyran i sin tur kan omfatta hyresfria perioder, rabatter, omhändertagande av nuvarande hyresavtal och övriga flytt- och investeringsbidrag är det ofta svårt att göra korrekta jämförelser av marknadshyror. 7(56)

8 Metoder och urval Studien är en så kallad kvalitativ studie som baseras på 8 direktintervjuer och 9 telefonintervjuer med uthyrnings- och hyresgästrepresentationsföretag. Även 15 direktintervjuer har gjorts med hyresgäster som antingen är eller nyligen har varit delaktiga i flyttprocessen. En kvalitativ studie baseras på ett mindre antal mer djupgående undersökningar och intervjuer. En kvalitativ studie minimerar risken för missförstånd, ger säkrare slutsatser och är det lämpligaste valet när det handlar om relativt mjuka faktorer, som detta examensarbete behandlar. För att förenkla jämförelser har en även enkät utformats som ett komplement i den kvantitativa studien. Vilka har intervjuats? Beskrivningen av utbudet och efterfrågan av flyttrelaterade konsulttjänster baseras till stor del på de intervjuer som gjorts. För utbudssidan har intervjuer gjorts med hyresgästrepresentations- och uthyrningsföretag och för efterfrågesidan har hyresgäster som är eller som nyligen varit i flyttprocessen intervjuats. Företrädare för följande marknadsaktörer har intervjuats: Hyresgästrepresentanter och flyttkonsulter 1 Ett antal intervjuer har gjorts med företrädare för följande hyresgästrepresentationsföretag i Stockholm: Belkos, Becklunda, CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Newsec, DTZ, Tenant & Partner samt TP Group. Jones Lang LaSalle har även intervjuats på plats i New York. Uthyrare/lokalmäklare För att kunna kartlägga marknadens aktörer inom uthyrningssektorn har även ett antal intervjuer med uthyrare och lokalmäklare genomförts för att se vilka tjänster de erbjuder. Uthyrarnas tjänsteutbud jämförs senare med hyresgästrepresentanternas. Följande företag har intervjuats: Colliers, EBAB, Exponent, Jones Lang LaSalle, Komfast samt RM Estate. Hyresgäster Hyresgästerna har vid intervjutillfället varit delaktiga i flyttprocessen, antingen mitt uppe i flytten eller sedan nyligen inflyttade. De företag som deltagit i intervjustudien är uppdelade på företag som valt någon form av hyresgästrepresentation och de företag inte som gjort det. Samtliga företag har haft en kontorsyta som överstigit 500 kvm och flytten har varit inom Stockholm. 2 Efter varje intervju har hyresgästerna ombetts att flytta i en enkät. Enkäten utgör det statistiska underlag som redovisas i kapitel 5, Efterfrågan på flyttrelaterade konsulttjänster. 8(56)

9 2. Teori och modeller I detta kapitel beskrivs tre olika modeller. Inledningsvis en generell modell över hur flyttprocessen ser ut för många hyresgäster. Därefter presenteras en översikt av vilka aktörer som deltar i flyttprocessen, vilka tjänster de erbjuder och deras respektive inbördes relationer. För att ge en grund till kommande kapitel redovisas avslutningsvis en kort introduktion i kontraktsteori och i synnerhet i den s.k. principal-agent - problematiken. Flyttprocessen Flyttprocessen inleds när ett företag känner att dess nuvarande lokaler inte är tillräckligt ändamålsenliga och att de behöver se över sin lokalsituation. Många företag flyttar i samband med att deras nuvarande hyreskontrakt löper ut, andra köper sig ur kontraktet eller försöker hitta en hyresgäst som kan ta över hyreskontraktet i andra hand. De vanligaste skälen till att företag beslutar sig för att flytta är: Samlokalisering Kostnadsbesparing Kvalitetsflytt Ändrad företagsimage Flera kontor slås samman till ett gemensamt (huvud)kontor. Exempelvis syns tydligt trenden att företag allt oftare väljer en öppen planlösning istället för cellindelade kontor. Detta medför effektivitetsvinster; nyckeltalen kvm/anställd och hyra/anställd minskar väsentligt. Uppgradering av lokalernas kvalitet och standard. Nya lokaler kan stärka en ny företagsidentitet. Tillväxt/down-sizing Ökat eller minskat lokalbehov Att flytta är en mödosam och tidskrävande process. För att lyckas med flyttprojektet måste ett företag ha insikt och erfarenhet i en rad komplicerade frågor, något som ofta förbises. Avgörande för en lyckad flyttprocess är bland annat att kunskaperna är mycket goda vad gäller marknadsläget, det egna lokalbehovet på lång och kort och förhandlingar med fastighetsägare. Eftersom fastighetsägare förhandlar om nya hyresavtal kontinuerligt och företag endast genomsnittligen vart sjunde år, har fastighetsägare en stor fördel vid ett förhandlingsläge. Något som många företag inte inser vikten av är att förmånligt förhandla sig till möjligheten stiga av kontraktet i förtid, en s.k. break option. 9(56)

10 Det första steget i flyttprocessen är när företaget känner att den nuvarande lokalsituationen är så pass otillfredsställande att det krävs en förändring 3. Den utlösande faktorn, en s.k. trigger, kan exempelvis vara ett behov av större lokaler. Företaget börjar nu leta efter en ny lokal. Avgörande för att flyttprocessen ska bli lyckad är att starten är genomtänkt och att man har en god strategi för projektets genomförande. Det är viktigt att man i ett tidigt skede upprättar en kravspecifikation som tydligt beskriver företagets lokalbehov. Några lokaler som överensstämmer med lokalbehovet testas närmare och en preförhandling med fastighetsägaren påbörjas. I denna görs en första förfrågan om hyresläge och andra hyresvillkor. Det gynnsammaste läget för hyresgästen uppnås då denne driver flera förhandlingar med olika fastighetsägare beträffande ett antal likvärda lokaler. Därefter definierar fastighetsägarna produkten, dvs. de ger en offert på lokalen där hyresvillkoren anges samt vilka hyresgästanpassningar som behövs göras och kostnaden för dessa. Avtal skrivs när parterna kommit överens efter slutförhandlingarna. När avtal slutits utför fastighetsägaren de anpassningar som parterna avtalat om och hyresgästen flyttar. Då företagen ofta är ovana vid att flytta, blir flyttprocessen inte alltid helt rationell, varför den ofta skiljer sig från hyresgästrepresentanternas arbetssätt (beskrivs i senare avsnitt). Trigger Sökning Test Definiera produkt Preförhandling Slutförhandling Anpassning Flytt Korrigering Figur 1. Flyttprocessen för flertalet hyresgäster 10(56)

11 Modell över förhandlande parter och deras inbördes relation När en hyresgäst bestämt sig för att flytta står denne inför valet att ensam det som återstår av flyttprocessen (hyresförhandling etc.) eller att anlita konsulthjälp. Ett flertal aktörer är verksamma på marknaden och i modellen nedan redovisas dessa aktörers inbördes förhållande i sex olika typsituationer. Figuren nedan visar hur betalningsströmmarna ser ut mellan fastighetsägare, mäklare, konsult och hyresgäst. Ur modellen kan även utläsas var konsultens lojalitet befinner sig, då antagandet har gjorts att konsultens lojalitet finns hos den betalande parten, i de fall där konsulten tar emot betalning från två parter har denne dubbel lojalitet. För ytterliggare beskrivning och förtydligande av de olika aktörerna och deras roller se kapitel 5, Utbud av flyttrelaterade tjänster FÄ FÄ FÄ FÄ FÄ FÄ Mäklare Mäklare Mäklare Konsult Leverantör TR TR Konsult HG HG HG HG HG HG Figur 2. TR = Hyresgästrepresentant, HG = Hyresgäst FÄ = Fastighetsägare, = Betalande part Situation 1 I den enklaste typsituationen genomför hyresgästen och fastighetsägaren uthyrningen på egen hand utan inblandning av konsulter. Denna situation blir allt ovanligare, särskilt för uthyrning av större objekt. Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6 Fastighetsägaren anlitar och betalar uthyrare för att sköta delar av eller hela uthyrningsprocessen. Hyresgästen anlitar och betalar en hyresgästrepresentant (ofta kallad TR-konsult) för att få hjälp i delar av eller hela flyttprocessen. Fastighetsägare och hyresgäst anlitar och betalar var för sig uthyrare respektive hyresgästrepresentant. Konsult, som själv benämner sig hyresgästrepresentant och/eller mäklare, arbetar på uppdrag av både fastighetsägaren och hyresgästen. Fastighetsägaren anlitar och betalar konsulten för att få hjälp med uthyrning, samtidigt som hyresgästen anlitar och betalar konsulten för att få med i flyttprocessen. Konsulten får betalt från båda parter, vilket enligt gjorda antaganden skapar en dubbel lojalitet. Hyresgästen anlitar och betalar en så kallad flyttkonsult (relocation manager) för att få hjälp med flyttprocessen och med upphandlingen av andra konsulttjänster (exempelvis nätverkslösningar, telefoni, möbler och inredningar). Konsultens främsta intäkt består ofta av den kickback, dvs. det påslagsarvode, han får från leverantörer för att sälja och rekommendera deras produkter och lösningar. 11(56)

12 Kontraktsteori och Principal Agent problematik 4 För att ge en grund till kommande kapitel redovisas här en introduktion till den kontraktsteori som rör de avtal som sluts mellan de olika parterna i flyttprocessen. Kontraktsteorin bygger på de allmänna konflikter som kan uppstå när två parter ingår i ett avtal. Konflikter uppstår bl.a. för att marknaden är imperfekt. En typ av marknadsimperfektioner är s.k. asymmetrisk information. Det innebär att en part vet mer än andra aktörer som verkar på samma marknad och på så sätt befinner sig i överläge. I flyttprocessen utgör hyresgäster och fastighetsägare, förhandlande parter. Dessa representeras i allmänhet av fastighetsägarrepresentanter/mäklare respektive hyresgästrepresentanter. Figuren nedan syftar dels till åskådliggöra vilken information som respektive parter har tillgång till och vilka följder denna asymmetriska informationssituation får på lång sikt för fastighetsägare respektive hyresgäster. Figuren syftar även till att tydliggöra det informationsmässiga överläge som fastighetsägaren i många lägen har gentemot hyresgästen. MARKNADSIMPERFEKTIONER FASTIGHETSÄGARE Kunskaper Begränsad kunskap om hyresgästens verksamhet God kunskap om fastighetens förutsättningar God kunskap om kontorshyresmarknaden Förhållandevis god kunskap om gällande lagstiftning Kärnfrågor Generella hyreskontrakt Fokus på kassaflöde Stabilitet (längre hyrestider, säkerhet för hyresavtalet) HYRESGÄST Kunskaper God kunskap om hyresgästens verksamhet Begränsad kunskap om fastighetens förutsättningar Begränsad kunskap om kontorshyresmarknaden Begränsad kunskap om gällande lagstiftning Kärnfrågor För verksamheten anpassat hyreskontrakt Fokus på funktionella och kostnadseffektiva lokaler Flexibilitet Figur 3. Asymmetrisk information mellan fastighetsägare och hyresgäster Som figuren visar har hyresgästen och fastighetsägaren asymmetrisk information om varandra. För att komma till rätta med denna brist på information anlitas experter, i detta fall antingen mäklare eller hyresgästrepresentanter. Därmed hamnar parterna i en ny situation som skildras i Principal-Agent teorin. I ekonomisk teori används begreppet för att belysa situationer när en individ, den s.k. agenten gör något i uppdrag åt en någon annan, den s.k. principalen. Problematiken består i att principalen inte vet om agenten verkligen kommer att utföra vad som avtalats och tvingas därmed ta en risk. 12(56)

13 Principalens osäkerhet kring agentens arbetsinsatser benämns inom kontraktsteorin för moral hazard. Även termen adverse selection är vanlig inom kontraktsteorin och beskriver osäkerheten då principalen ska välja agent. Eftersom principalen endast har asymmetrisk information kring den andra parten hamnar han återigen i ett läge då han utsätts för risk. Vanliga lösningar för att minska risken för moral hazard är olika belöningssystem, provision eller andra incitament. Teoretiskt skulle även ett kontrakt, the perfect contract kunna utformas till att behandla alla tänkbara situationer som skulle kunna uppkomma. Att upprätta ett sådant kontrakt är i praktiken omöjligt. 13(56)

14 3. Kontorsmarknaden Kontorsmarknaden i Sverige är en relativt transparant marknad. Informationsflödet är stort; fastighetsnyheter kan hittas i dagstidningar, facktidningar, affärstidningar och på Internet. Hyresgäster kan därmed förhållandevis enkelt informera sig om befintliga hyresnivåer och vakanser. Dagens konjunkturläge har inneburit höga vakanser på kontorslokaler, varpå det finns ett stort utbud av lediga lokaler för en lokalsökande hyresgäst. I följande del redovisas de senaste årens vakans- och hyresutveckling i Stockholm. I kapitlets sista avsnitt följer en generell redogörelse över företagens flyttbenägenhet. Hyres- och vakansutveckling Sverige, och Stockholm i synnerhet, har under de senaste åren haft låg ekonomisk tillväxt där sysselsättningen utvecklats negativt 5. Den vändning i ekonomin som många förutspådde under 2002/2003 uteblev vilket har lett till att många företag har tvingats till fortsatta personalneddragningar och uppskjutna flyttplaner. För hösten 2004 spår Konjunkturinstitutet återigen en förbättrad ekonomi med ökad tillväxt och sysselsättning 6. Sysselsättningen tros dock vända upp med en viss eftersläpning och förväntas öka markant under 2006, då arbetslösheten spås understiga 4,5 procent. Även andra källor bedömer att kontorsmarknaden i Stockholm kommer att stabiliseras och att en ökande hyrestrend kan förväntas under 2005, till följd av stigande konjunktur och bättre framtidsutsikter bl.a. inom IT, Telecom och finanssektorn 7. Under sommaren och hösten 2004 har hyrorna slutat att sjunka och stabiliserats på en mer jämn, stabil nivå, men inga hyresökningar har noterats än. Samma utveckling kan urskiljas för vakanserna; vakanserna har under samma period slutat växa, men ännu inte börjar avta. Den relativt långdragna lågkonjunkturen har haft en betydande inverkan på vakansnivåerna i Stockholm, vilka gradvis har ökat från Tabell 1 uppger vakansuppgifter, enligt Stockholms Näringslivskontor, för kontorslokaler under hösten 2003 och våren Vakansnivåer Kontor Höst 03 Vår 04 Hela Storstockholm 15,2% 17,1% Inom tull 12,6 16,7 Norra förorterna 16,6 17,2 Södra förorterna 20,4 18,8 Norra kommunerna 16,3 15,1 Södra kommunerna 14,1 19,2 Tabell 1. Vakansuppgifter från Stockholms Näringslivskontor. Som tabellen visar ökade vakanserna i Storstockholm markant mellan hösten 2003 och våren 2004, med nära procentenheter. De högsta vakanserna återfinns i de södra förorterna och kommunerna där de ligger runt 19 procent. Den höga vakansgraden betyder omfattande intäktsförluster för de flesta fastighetsbolag; endast ca 40 % av fastighetsbolagen i Stockholm har en vakansgrad understigande 10 %. 14(56)

15 Den högsta hyresnivån noterad under perioden är i CBD år 2000 och För hösten 2004 beräknas prime-rent, att ligga runt kr/kvm/år. SEK/kvm Hyresutveckling Stockholm CBD City Central Närförort Figur 4. Hyresutveckling Stockholm. Flyttbenägenhet 9 Svenska företag flyttar i snitt vart sjunde år. Flyttbenägenheten är, enligt Stockholms Stads Näringslivskontor, större bland små och medelstora arbetsplatser som har mellan 2 och 50 anställda. Troligen är större företag mer tveksamma till en flytt, pga. av de stora transaktionskostnader som det medför. Transaktionskostnaderna består, som nämnts i kapitel 2, bland annat av tidsåtgång och mindre fokus på kärnverksamheten. En jämförelse av flyttstatistik mellan åren 1993 och 2003 visar på stora skillnader i antalet företagsflyttar. Ur diagrammet nedan kan utläsas att antalet flyttar ökade under perioden för att under år 2003 sjunka till den lägsta nivån sedan År 2003 flyttade anställda på arbetsplatser. Tabell 2. Flyttbenägenhet enligt Stockholms Stads Näringslivskontor. De största flyttaktiviteterna sammanfaller med perioder med stora förändringar i den allmänna ekonomin och på hyresmarknaden. Detta är även något som flyttkonsulter, mäklare och hyresgästrepresentanter känner igen sig i; när konjunkturen är stabil är företag mer stabila och mindre benägna att flytta. I högkonjunktur ökar ofta företagens lokalbehov och i lågkonjunktur efterfrågas hjälp med att komma ur långa kontrakt eller med andrahandsuthyrningar. En stabil konjunktur innebär följaktligen mindre efterfrågan på konsult- och mäklartjänster. 15(56)

16 4. Utbud av flyttrelaterade konsulttjänster Konsultmarknaden i Sverige är fortfarande relativt ny och omogen i jämförelse med andra delar av Europa och övriga världen. Hyresgäster har i stor utsträckning genomfört flyttprocessen på egen hand. Detta beror delvis på en negativ inställning till konsulter och mervärdet av att anlita dessa. Hyresgäster saknar ofta kunskap om vilka flyttrelaterade tjänster som marknaden erbjuder och vad förtjänster av dessa är. Det är inte sällan hyresgäster överskattar den egna kompetensen (med avseende på att kunna utvärdera lokalbehovet, marknaden och metoder att effektivisera sin verksamhet etc.). Det är inom dessa områden konsulter erbjuder kvalificerad hjälp som underlättar för kunden och tillåter denne att bedriva sin kärnverksamhet under hela flyttprocessen. Utbudet av olika fastighetsrelaterade konsulttjänster i Sverige är stort och det kan i många fall vara svårt för både hyresgäster och konsulter att veta vem som gör vad på marknaden. För att reda ut begreppen presenteras i detta kapitel en marknadsöversikt och konkurrentbeskrivning över de företag som arbetar inom de olika likartade affärsområdena. De fem olika aktörsgrupperna som beskrivs i kapitlet är: 1. Fastighetsägare med egen lokalförmedling 2. Uthyrningsföretag 3. Hyresgästrepresentationsföretag 4. Flyttkonsulter 5. Övriga aktörer: arkitekter, byggföretag, flyttfirmor och kontorsinredare Fastighetsägare med egen lokalförmedling historisk återblick I början på 1990-talet gick Sverige in en djup lågkonjunktur, ofta kallad fastighetskrisen eller bank och finanskrisen. Många fastighetsbolag gick i konkurs och de som överlevde tvingades till drastiska åtgärder. Åtgärdspaket infördes som innebar bl.a. neddragningar, omorganisationer och uppsägningar. Många fastighetsbolag byggde upp nya avdelningar för kommersiell uthyrning. I dessa avdelningar kunde delar av den övertaliga personalen placeras 10. Före fastighetskrisen hade fastighetsägarna liten vana av vakanser 11. Därför blev det synnerligen viktigt att de nya uthyrningsavdelningarna kunde hantera situationen med växande vakanser. Fastighetsmarknaden har länge varit en mycket reglerad marknad, där fastighetsägarna har varit förhållandevis självcentrerade. Generellt kan sägas att fastighetsägarna haft ett konservativt perspektiv, där fokus varit på de egna behoven. Idag satsar företagen betydligt mer på service och kundfokus och marknaden är mer konkurrensutsatt än tidigare. 16(56)

17 I mitten av 1990-talet hårdnade konkurrensen mellan mäklarföretagen, troligen som ett resultat av konkurserna ibland fastighetsbolagen. Fler och fler företag startades med affärsidén att minska vakanserna i fastighetsägarens bestånd mot mäklarprovision 12. Andelen mäklarinblandning vid uthyrningar har sedan dess ökat och fortsätter fortfarande att öka. Mellan 2002 och 2003 ökade den andel uthyrningar som mäklarna förmedlade markant. Ökningen motsvarade tio procentenheter, vilket syns i figuren nedan 13. Mäklare 46% 44% 54% 56% Fastighetsägare Figur 5. Andelen uthyrningar som genomförts av mäklare respektive fastighetsägare under åren 2002 och Fortfarande sköter fastighetsägarna ungefär hälften av sina uthyrningar på egen hand. Utländska fastighetsägare, i synnerhet amerikanska och engelska, använder sig av mäklar- och konsulttjänster i betydligt större utsträckning än de svenska. 17(56)

18 Konkurrentbeskrivning Diagrammet nedan visar antalet anställda uthyrare på samtliga fastighetsföretag i Stockholm som har fler än två uthyrare. Ur diagrammet kan utläsas att Vasakronan, AP Fastigheter och Fabege har flest anställda uthyrare. Dessa företag är även de som förfogar över störst uthyrbar yta av kommersiella lokaler 14. Samtliga fastighetsägare använder sig av mäklare vid vissa tillfällen AMF Pension AP Fastigheter Brostaden Fabege CLS Holding Hufvudstaden Humlegården Ljungberggruppen Position Stockholm Stena Fastigheter Wallenstam Vasakronan Wihlborgs Tabell 3. Antalet anställda uthyrare på fastighetsföretag i Stockholm. 2 Uthyrningsföretag Lokalmäklarens roll är att vara en oberoende rådgivare till både fastighetsägare, som önskar hyra ut lokaler, och till lokalsökande hyresgäster. Någon specifik lag med formkrav, riktlinjer och regler för lokalmäklarens verksamhet finns inte i Sverige. Mäklaren har således inga skyldigheter att underrätta den blivande hyresgästen om dennes undersökningsplikt beträffande skicket på lokalen och måste heller inte bistå med all tillgänglig information. Även om mäklaren ofta deltar i förhandlingar mellan hyresgäst och fastighetsägare är avtalet mellan just dessa två parter. Mäklaren kan inte bli ansvarig för något i själva kontraktsskrivningen, utan vanlig avtalslagstiftning mellan parterna gäller. I andra europeiska länder krävs ibland legitimering för lokalmäklare, vilket kan jämföras med det svenska legitimationskravet för bostadsmäklare. FÄ Mäklare Figur 6. Uthyrare kan betraktas som fastighetsägarens representant eftersom fastighetsägaren i de allra flesta fall är uppdragsgivare och betalande part. Fastighetsägaren betalar uthyraren för att hitta hyresgäster till lokaler ur deras bestånd. HG Följaktligen är mäklaren begränsad till att enbart hyra ut lokaler ur bestånd till fastighetsägare han samarbetar med. Att mäklare inte arbetar med hela 18(56)

19 marknadsutbudet av vakanta lokaler är en av de största skillnaderna mellan uthyrare och hyresgästrepresentanter. Exklusiva uppdrag och icke-exklusiva uppdrag En mäklare kan arbeta med exklusiva uppdrag och/eller icke-exklusiva uppdrag: Avtal om exklusivitet kan slutas från både fastighetsägarens och hyresgästens sida. När mäklaren arbetar exklusivt för fastighetsägaren har ett denne ensamrätt att ansvara för all uthyrning, marknadsföring och annonsering av dess lokaler. Antingen kan ensamrätten gälla för fastighetsägarens hela bestånd eller för delar av beståndet. Vid uthyrning betalar fastighetsägaren en provision till uthyrningsföretaget, på runt 10 % av hyresgästens årshyra. När uthyrningsföretag arbetar exklusivt för flera fastighetsägare parallellt, är det viktigt att det inom uthyrningsföretaget finns interna riktlinjer om hur kunderna mellan uppdragsgivarna ska fördelas och hur uppdragsgivarna ska prioriteras. När hyresgästen avtalar om exklusivitet innebär det att hyresgästen överlåter sitt lokalsökande till endast ett uthyrningsföretag. Detta är relativt ovanligt, speciellt i lågkonjunktur när vakanserna på kontorslokaler är hög. I dessa fall betalar hyresgästen mäklarföretaget för att göra en lokalsökning. De allra flesta mäklare erbjuder dock kostnadsfri lokalsökning. De få företag som tar betalt för lokalsökande menar att det är nödvändigt för att garantera ersättning för nedlagd arbetstid. Att ta betalt för lokalsökningen och sedan även få betalt av fastighetsägaren vid uthyrning, ställer sig många uthyrningsföretag sig kritiska till. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt om flyttkonsulter. Med icke-exklusiva uppdrag menas de fall då avtal om exklusivitet inte har tecknats. Alla mäklare på marknaden kan få vetskap om lediga lokaler och vid en uthyrning utgår samma typ av provision som i det exklusiva fallet (10 % av årshyra). Om mäklaren vet att det finns lediga lokaler i en fastighet och har en intresserad hyresgäst kan mäklaren även kontakta fastighetsägaren direkt. Marknaden för icke-exklusiva uppdrag kallas ibland för spotmarknad. 19(56)

20 SLHF 15 SLHF står för Stockholms lokalförmedlares och hyreskonsulters förening. Det är en ideell förening som arbetar för en mer professionaliserad fastighetskonsultbransch. SLHF har ca 40 medlemmar från 9 olika företag som arbetar med kommersiella lokaler i Stockholm. Syftet med SLHF är att styrka lokalmäklarens roll och att verka för sunda affärsförhållanden och god affärssed samt att verka för erfarenhetsutbyte och gott samarbete inom branschen. Genom medlemskapet ges även medlemmarna möjlighet att utbyta kontakter och erfarenheter. Följande företag är anslutna till SLHF 16 : Becklunda, CB Richard Ellis, Exponent, Jones Lang LaSalle, Komfast, Local Broker, Lundberg & Kock, Relocate samt RM Estate. För att kvalificeras som medlem i SLHF måste konsulten bli godkänd av SLHF s etiska råd och följa föreningens stadgar. SLHF har också ett etiskt råd bestående av. Det etiska rådet, bestående av representanter från föreningen, fastighetsägare och hyresgäster, är beslutande instans om vem som får bli medlem i SLHF. De etiska reglerna rör bl.a. annonsering, arvodering, sakkunnighet och god affärssed. Rådet ska även som skiljenämnd kunna döma i tvister mellan fastighetsägare och medlem. Inom SLHF tillåts inte medlemmarna ta betalt från bägge parter vid lokalförmedling. Figur 7. Medlemmar i SLHF. 20(56)

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Tenant Representation - Den nordiska marknaden Författare: Madelene Hörlin Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

Tenant Representation

Tenant Representation Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 370 Tenant Representation Författare: Kristoffer Ultenius Stockholm 2007 Handledare:

Läs mer

UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler

UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Bygg och Fastighetsekonomi Institutionen för Infrastruktur Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Examensarbete nr: 190 UTHYRNINGSPROCESSEN Aktörer vid uthyrning av kommersiella kontorslokaler Författare:

Läs mer

Dags för en lokalförändring?

Dags för en lokalförändring? Dags för en lokalförändring? Vill ditt företag ha lägre hyra, bättre läge, trevligare utsikt eller lokaler där ni kan växa och utvecklas? Kanske har ni redan bra lokaler, men ett dåligt hyreskontrakt?

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN

MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN MARKNADSHYRA PÅ CAMPUSOMRÅDEN 2016-09-13 Tenant & Partner 65 anställda Lokal- och fastighetsrelaterad rådgivning sedan 1992 Kontor i Stockholm och Göteborg Global närvaro Samma huvudägare och ledning sedan

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska högskolan Examensarbete nr 289 Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut En studie

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Trender på jönköpings. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Trender på jönköpings. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på jönköpings fastighetsmarknad Rapport januari 2 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över. Men

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Tenant Representation Stockholms kommersiella marknad

Tenant Representation Stockholms kommersiella marknad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 126 Tenant Representation Stockholms kommersiella marknad Författare:

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Analys inför beslut om avsiktsförklaring Inför styrelsemöte Öckerö Fastigheter Hans Andreasson

Analys inför beslut om avsiktsförklaring Inför styrelsemöte Öckerö Fastigheter Hans Andreasson Analys inför beslut om avsiktsförklaring Inför styrelsemöte 2016-10-28 2016-10-24 Öckerö Fastigheter Hans Andreasson Innehåll Bakgrund till ärende... 3 Flerårigt arbete... 3 Ekonomisk analys... 3 Val av

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på Skaraborgs fastighetsmarknad Rapport januari 29 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över.

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer