PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN"

Transkript

1 Sid 1 PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN IT-strategiska insatser (kopplad till handlingsplan) webbadress namn IT-strategiska insatser Fastställt av Rektor Dokumentansvarig, IT-enheten Dokumentidentitet itstrategi_pplan.pdf Version 1.0 Datum Status Fastställd

2 Sid 2 Innehållsförteckning 1 Direktivet Beskrivning Omfattning Målprioritering Avgränsning Tidplan Kostnad Avslutskriterier Avvikelser Beroenden Organisation Beskrivning av ansvar Resurser Genomförande Delprojekt - översikt Beslutspunkter Uppföljning/ Rapportering Avslut av projektet Påverkan på/av projektet Samverkan Kommunikation Inom projektet Kommunikationsplan Kvalitetsplan Definitioner och förkortningar Bilaga projektkalkyl

3 Sid 3 1 Direktivet Universitetsstyrelsen fastställde den 5 november Umeå universitets IT-strategi för perioden 2010 och Till rektor uppdrogs att svara för implementering av den handlingsplan som är kopplad till IT-strategin för IT-enheten Beskrivning 2.1 Omfattning Denna projektplan är en huvudplan som omfattar ett antal projekt som är prioriterade från handlingsplanen. För varje delprojekt kommer det att skrivas separata projektplaner som kopplas till denna huvudplan. Flera av projekten kommer att löpa över båda åren men finansieringen beslutas per verksamhetsår. 2.2 Målprioritering Ett av delmålen i universitetets verksamhetsplan för 2009 är att universitetet ska ha en väl fungerande och effektiv it-funktion (inkl. it-system som stödjer verksamheten). Målen utifrån fastställd it-strategi kan sammanfattas i följande punkter: Skapa en attraktiv it-miljö för studenter, lärare och övrig personal Samordna it-resurserna Styra teknik och säkerhetsarbetet Säkerställa en effektiv it-verksamhet För flera av delprojekten gäller att resultatet av arbetet ska bidra till framtagandet av nästa itstrategi som ska gälla från Målen för delprojekten specificeras i deras projektplaner. Konkreta projektmål: Genomföra aktiviteter inom området Mobilitet Genomföra aktiviteter i samarbete med Konstnärligt campus Genomföra aktiviteter inom området Effektiv användning av IT-resurser Genomföra aktiviteter inom området Säkerhet Genomföra aktiviteter inom området Infrastruktur Genomföra aktiviteter inom området Kompetensutveckling Genomföra aktiviteter inom området Kvalitetsarbete

4 Sid Avgränsning et täcker in områden beskrivna i handlingsplanen men då denna är omfattande är bedömningen att det inte är realistiskt att avsätta resurser för att genomföra hela planen inom en tvåårsperiod. Ett prioriteringsarbete är därför genomfört och de prioriterade projekten beskrivs i denna projektplan. För att nå universitetsstyrelsens mål att universitetet ska ha en väl fungerande och effektiv itfunktion (inkl. it-system) som stödjer verksamheten förutsätts att flera ansatser som ligger utanför ramen för detta projekt når sina fastställda mål. Speciellt kan nämnas: Universitetsstyrelsens beslut Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning Implementering av prioriterade processer av ITIL på Umdac IT-stöd för bemanningsplanering och tjänstgöringsschemaläggning. 2.4 Tidplan en kommer att genomföras under åren 2010 och Etapp1 gäller år 2010 och etapp2 gäller år Separata tidplaner kommer att tas fram för varje delprojekt. 2.5 Kostnad Kostnaden som ska finansieras inom ramen för detta projekt beräknas till 3 mnkr för år 2010 och 3 mnkr för år Övriga kostnader som uppstår inom ramen för detta projekt finansieras inom ramen för IT-enhetens budget och ramen för enheternas verksamhetsbudgetar för de enheter som berörs. 2.6 Avslutskriterier Intentionerna med huvudprojektet är genomförda inom ramarna för beslutad budget. 2.7 Avvikelser Handlingsplanen kan komma att revideras utifrån hur behov, teknik och tillgängliga resurser förändras vilket kan ge en påverkan på planerade projekt inom denna plan. Uppdragsgivaren skall informeras om alla händelser som kan komma att påverka projektets möjlighet att leverera planerat resultat. 2.8 Beroenden Identifieras per delprojekt i respektive projektplan.

5 Sid 5 3 Organisation 3.1 Beskrivning av ansvar Enligt projektmodell för Umeå universitet. 3.2 Resurser Uppdragsgivare Rektor är ansvarig för projektet på uppdrag av universitetsstyrelsen ledare IT-chefen är ansvarig för att projektet med innehåll och budget levereras enligt fastställd plan och rapporterar till rektorsmötet om uppnådda resultat Personresurser Under projekttiden kommer resurser från it-enheten och anställda inom UmU komma att knytas till projektet för att medverka till att skapa projektets resultat. Även externa resurser kommer vid behov att köpas in.

6 Sid 6 4 Genomförande et är uppdelat i två etapper. Etapp 1 pågår under år 2010 och etapp 2 pågår under år et bryts ner i ett antal delprojekt som kommer att genomföras inom ramen för respektive område som är beskrivna i handlingsplanen. Som stöd i arbetet kommer standardiserade ramverk och metoder att användas. 4.1 Delprojekt - översikt Se bilaga 1 Planeringsunderlag för detaljerad plan över beräknade resurser och kostnader. Område/ aktiviteter 2010 kostnad 2011 kostnad Mobilitet Målet är att ta fram mobila strategier och tekniska lösningar för att utveckla lärandet i och utanför klassrummet. Förstudie mobila tjänster Det finns ett stort utbud av möjliga tjänster för våra studenter, vår personal och våra gäster. En förstudie ska genomföras uppdelat på områdena universitetsintern respektive externa tjänster, med fokus på att undersöka förutsättningarna för hur Umeå universitet kan utnyttja mobilitet och mobila tjänster för att höja mervärdet för personal, studenter och gäster. Det kan vara aktuellt att inom ramarna för förstudien utveckla enkla mock-up:er som exemplifierar olika tjänster, men också fungerar som språngbrädor för vidare utveckling kring tjänster. Samverkan

7 Sid 7 kommer att ske med Tillämpad IT. Personal Information Management (PIM) För universitetets för närvarande 800 mobila telefoner och en tänkt framtida övergång till helt mobil telefoni utreds en standardiserad lösning för Personal Information Management (PIM). Syftet är att kunna synkronisera funktioner i mobilen som personliga anteckningar, adressbok, listor, e-post och möten. För universitetets anställda och studenter anskaffas en mobil webb-lösning för att på ett enkelt sätt presentera information från vår webbportal. Enkla tjänster baserade på SMS och MMS installeras för att kommunicera med våra studenter som till exempel att skicka tentamensresultat, antagningsbesked samt marknadsföring. En lösning för att distribuera videoströmmar till mobiler testas för utbildningsändamål. Konstnärligt campus Studenterna inom detta område är väldigt framåt när det gäller digitalt skapande och de kommer i allt högre grad att jobba med medieproduktion och liknande och då kan behovsbilden förändras snabbt. Vi har identifierat fyra områden som det är intressanta att samarbeta omkring. Skärmar Skärmar uppsatta på området som presenterar information och bildspel skapade av studenterna. Utbudet kommer att vara differentierat där det kan handla om en anslagstavla med information, en interaktiv presentationsplats och för Bildmuseet kan det vara informationsstationer. Fotostudio En gemensam fotostudio utrustad med teknik som ger stöd i möjlighet att göra bra bilder. Portofolio Studenterna behöver digitala ytor att lagra sina arbeten för presentationer och utställningar. Utreda kopplingar med sociala medier. Digitala utställningar Här vill man kunna skapa digitala utställningar som ger möjlighet att finnas tillgänglig ute i världen på ett bra sätt. Effektiv användning av IT-resurser Enterprice architecture (EA) företagsövergripande arkitektur Målet är att vi vid UmU använder en verksamhetsövergripande it-arkitektur att alla enheter investerar i och nyttjar en delmängd av denna. Ett av de primära målen är att underlätta arbetet vid förändringar. Vid universitetet finns idag ett antal övergripande it-system, ständigt närvarande med information, processer och integration i realtid. För att kunna bygga, styra och kontrollera dessa lösningar, och framtida, krävs att arkitekturen är väl dokumenterad och beskriven ur flera olika aspekter. Med hjälp av konceptet Enterprice architecture, som är en metod för att beskriva är och bör läge, ska vi skapa helhetssyn och styra verksamhets- och it-utvecklingen. Vi behöver

8 Sid 8 göra en analys och dokumentera vår nuvarande it-miljö samt skapa en bild av en framtida itmiljö för att identifiera hur it-miljön bäst kan stödjas av arkitekturen. Applikationsportfölj (kopplas till EA) Målet är att identifiera behovet av en strategi, värdet av portföljen samt vilket värde varje applikation levererar. För att kunna verka för en effektiv koordinering av it-resurserna samt att de nyttjas i rätt omfattning behöver vi ha kontroll på våra applikationer, en applikationsportfölj ger ett stöd i detta arbete. Dagens applikationsportfölj ska kartläggas och dokumenteras. Syfte, roll och förståelse för hela applikationens livscykel ska säkerställas samt behoven av support, förvaltning, drift och vidareutveckling. Som ett stöd i arbetet kommer processen Application Management i ramverket ITIL användas. portfölj (kopplas till EA) Långsiktigt är målet är att införa projektportföljstyrning. Vi ska säkerställa att våra resurser används till att genomföra de projekt som skapar mest mervärde. En första ansats är att gå igenom dagens projektportfölj. Vi ska kontrollera att den är i linje med strategier och beslutsunderlag som legat till grund för pågående och planerade projekt. Som ett stöd i arbetet kommer processen för PPM (Project Portfolio Management) som innehåller stegen identifiering, gruppering, prioritering, godkännande, uppföljning och balansering användas, samt COBITs aktivitet PO1.6 IT portofolio Management. Servicenivåhantering, tjänstekatalog Målet är att en tjänstekatalog och en prismodell över UmUs bastjänster och tilläggstjänster ska fastställas så att kunden kan förstå och påverka tjänsternas innehåll, kvalitet och pris. En inventering över befintliga it-tjänster ska göras. Definition för bastjänster och tilläggstjänster ska fastställas. För varje beskriven identifierad tjänst ska det göras en värdering av möjlighet till standardisering och eventuell konsolidering. Tjänstekvalitén ska garanteras genom mätetal för uppföljning av verksamhetsnytta och kvalitetsförbättringar. En plan för utveckling av tjänsten bör, där så bedöms relevant, upprättas. Prismodeller och servicenivåer ska fastställas och kopplas till tjänstekatalogen. Säkerhet Målet är att vi ska ha en säkerhetsnivå som garanterar integritet, konfidentialitet och tillgänglighet till information som finns i våra system. Inom ramen för detta projekt ska: En katastrofplan för lösenordshantering tas fram. En säkerhetsanalys av identitetshanteringen genomföras. En informationssäkerhetspolicy tas fram och fastställas. Ett arbete med fokus på backup och arkivering genomföras där vi ska säkerställa att vi använder lösningar som gör att information/data går att återvinnas.

9 Sid 9 Infrastruktur Implementering av it-infrastrukturlösningar Målet är att kraven på säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och bra prestanda ska tillgodoses utifrån de olika unika behov som finns i verksamheten. Inledningsvis kommer vi att se över roller och ansvar, belysa beroenden och risker, produkternas kvalitet samt leverantörernas förmåga och trovärdighet. Sedan är det dags att ta fram planer för befintliga produkter med slutresultat att de ska placeras i ett förvaltningsläge. Kompetensutveckling kr kr Målet är att efterfrågad kompetens finns tillgänglig i verksamheten. IT-kompetensen i verksamheten varierar. Utvecklingen leder till att behovet av tjänstebaserad kompetens kommer att öka. Det är viktigt att det finns kunskap för att beskriva möjligheterna med införda it-lösningar samt hur det kan stödja universitetets verksamhet. Seminarier om aktuella ämnen och aktiviteter för institutionerna skall genomföras. Kvalitetsarbete Målet är att kontinuerligt utveckla kvalitetsarbetet med stöd av standarder och ramverk inom itområdet. Kvalitetsplan Som en del i en kvalitetsplan ska vi utveckla metoder för mätning (nyckeltal), benchmarking och processöversyn. Samarbete ska prövas med andra lärosäten utifrån modeller som är framtagna av KTH i samarbetet med konsulter. Kvalitetsgranskningar Kvalitetsgranskningar av projekt inom ramen för denna huvudplan ska göras enligt etablerade standarder och ramverk för it-området. Summa: 3 mnkr 3 mnkr 4.2 Beslutspunkter BP Beskrivning Datum BP1 Universitetsstyrelsen fastställer it-strategi för BP2 Uppdragsgivaren fastställer projektplanen/huvudplanen samt budget BP3 Beslut att starta projektet BP4 Beslut om prioritering och bemanning av delprojekt för BP5 Beslut om prioritering och bemanning av delprojekt för BP6 Slutrapport fastställs av rektor

10 Sid Uppföljning/ rapportering IT-chefen rapporterar till rektor om uppnådda resultat. Uppföljning/rapportering för huvudprojektet sker till planeringsenheten var 4:e månad enligt projektmodell. Respektive delprojektledare rapporterar till it-chef eller it-strateg. 4.4 Avslut av projektet et avslutas när uppdragsgivaren anser att målen i uppdraget är uppnådda inom ramen för beslutad budget. 5 Påverkan på/av projektet Funktioner som utför tjänster inom it-området kommer att påverkas. Det förutsätts att: det finns en stark förankring i universitetsledningen rektor och dekaner aktivt stödjer projektet det för vissa åtgärder skapas en bred förankring i organisationen Risker som identifierats till detta projekt är: ledningens engagemang kunskap och förståelse attityder och värderingar maktstruktur (informella) känslor och gamla vanor kultur och gruppnormer 6 Samverkan Samverkan kommer att ske i de etablerade nätverk som finns, dekanråd, kanslichefsmöten, itchefsråd, it-kontaktpersoner och möten med utförarorganisationen. Berörda parter är: Beställare/ utförarorganisationen inom IT vid universitetet Studenter och presumtiva studenter Lärare, pedagogisk personal Administrativt stöd Samverkan kommer också att ske med andra pågående projekt som Flexprojektet.

11 Sid 11 7 Kommunikation 7.1 Inom projektet en kommer att redovisas på en projektplats på webben. Internt projektarbete kommer att hanteras i Cambro. 7.2 Kommunikationsplan Skall ske inom ramen för IT-enhetens kommunikationsplan. 8 Kvalitetsplan För de projekt som startas inom ramen för denna huvudplan ska behovet av kvalitetsgranskningar identifieras och genomföras. 9 Definitioner och förkortningar Ord Enterprice architecture (EA) portfölj Förklaring Enterprice architecture (EA) är en verksamhetsarkitektur som beskriver verksamheten och dess strategi tillsammans med tekniken. En metod för att analysera och dokumentera en organisation i äroch bör-läge ur ett strategiskt, verksamhetsmässigt och tekniskt perspektiv. En it-process levererar information, använder applikationer och är i behov av infrastruktur och människor. Enligt PMI:s (Project Management Institute) definition är en projektportfölj en samling projekt, program och annat relaterat arbete som hanteras av en gemensam ledningsfunktion för att främja en effektiv styrning mot de strategiska målen.

12 Planeringsunderlag för projektet IT-strategiska insatser intern extern tim kostnader tim kostnader totalt Område int ext timmar övrigt int ext timmar övrigt IT och lärande Utveckling av it-stödet för lärmiljöer Mobilitet Förstudie mobila tjänster Personal Information Management (PIM) Sociala medier Utredning Konstnärligt campus Skärmar Fotostudio Portofolio Digitala utställningar Effektiv användning av it-resurser Enterprice architecture applikationsportfölj projektportfölj Servicenivåhantering, tjänstekatalog Software Asset Management Support Etablering av support - En ingåmg Säkerhet Katastrofplan för lösenordshantering Säkerhetsanalys av identitetshanteringen Informationssäkerhetspolicy Backup / arkivering Standadisering UmU datorn, standarddator Infrastruktur/ arkitektur Implementering av infrastrukturlösningar Trådlöskommunikation - utomhusmiljö Trådlös nättillgång kommun, landsting

13 9.4 Strategi och utrullning av Eduroam Kompetensutveckling Seminarium & aktiviteter för institutionerna Kvalitetsarbete Kurs Kvalitetsgranskningar av projekt Kvalitetsplan summering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten. Härryda kommun

Övergripande granskning av ITverksamheten. Härryda kommun Övergripande granskning av ITverksamheten i Härryda kommun Våren 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Metod... 4 3.1 Representanter... 5 4. Övergripande sammanfattning... 6 5.

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning

www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning www.pwc.se Botkyrka kommun Revisionsrapport april 2014 Övergripande IT-granskning Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Motala kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Revisionsrapport Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Landstinget i Uppsala län Janne Swenson, Magnus Olson-Sjölander Jens Ryning Mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Sammanfattning 3. Genomförande och Metod 4. Detaljerad analys - observationer och

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer