IT-strategiska insatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategiska insatser 2012-2013"

Transkript

1 Sid 1 IT-strategiska insatser Prioriterad från IT-strategi och Handlingsplan fastställd av universitetsstyrelsen , styrelsens beslut om IT-strategiska insatser , dnr , samt universitetets verksamhetsplan för Utdrag ur beslutsdokument Satsningar som ska delfinansieras av förvaltningens myndighetskapital, Universitetsstyrelsen och rektor har prioriterat IT-strategiska insatser Universitetsförvaltningen reserverar tkr 2012 och tkr IT-enheten har tagit fram förslag till handlingsplan Vinnova medfinansierar med 850 tkr. Uppföljning sker i juni, september och november. webbadress namn IT-strategiska insatser Fastställt av Siv Olofsson, Förvaltningschef Dokumentansvarig, IT-enheten Dokumentidentitet itstrategi_pplan pdf Version 1.0 Datum Status Fastställd

2 Sid 2 Innehållsförteckning 1 Direktiv/ Bakgrund Förutsättningar för Beskrivning Omfattning Målprioriteringar Tidplan Kostnad Avslutskriterier Avvikelser Beroenden Organisation Beskrivning av ansvar Genomförande Identifierade områden - frågor som bör belysas och problematiseras Uppföljning/ rapportering Avslut av projektet Påverkan på/av projektet Samverkan Kommunikation... 9 Bilaga 1 Planeringsunderlag

3 Sid 3 1 Direktiv/ Bakgrund Universitetsstyrelsen fastställde den 5 november 2009 Umeå universitets IT-strategi för perioden 2010 och 2011, dnr Till rektor uppdrogs att svara för implementering av den handlingsplan som är kopplad till IT-strategin för IT-enheten I handlingsplanen gjordes bedömningen att det inte var realistiskt att avsätta resurser för att genomföra hela planen inom en tvåårsperiod och ett prioriteringsarbete genomfördes för att fastställa vart fokus skulle läggas under perioden. Den 15 april 2010 beslutade styrelsen att avsätta 6 mnkr till prioriterade aktiviteter i handlingsplanen. Ett omfattande arbete genomförs inom ramen för denna handlingsplan. Omprioriteringar mellan planerade aktiviteter har skett utifrån behov, riskanalyser och tillgängliga resurser. Slutrapport kommer att avlämnas i januari IT-enheten har fått mycket positiv feedback från verksamheten på de insatser som är genomförda. 2 Förutsättningar för IT-strategi och handlingsplan är fortfarande aktuella då det inte finns någon ny fastställd vision och strategi för Umeå universitet. Målen i universitetets verksamhetsplaner för 2009 och 2011 samt identifierade utmaningar kompletterar dessa. Ett av delmålen i universitetets verksamhetsplan för 2009 var att universitetet ska ha en väl fungerande och effektiv it-funktion (inkl. it-system som stödjer verksamheten). I verksamhetsplanen för 2011 står att universitetsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra IT-funktionen. Ett särskilt prioriterat mål i universitetets verksamhetsplan för 2011 är att Umeå universitets administration ska vara samordnad samt effektiv och ett processorienterat arbetssätt ska genomsyra hela organisationen. Megautmaningar för universitetet: Studenttillströmningen Kompetensförsörjning Konkurrenskraft Alliansbildningar Administrativ och organisatorisk utveckling Ledarskapet 3 Beskrivning 3.1 Omfattning Denna projektplan är en huvudplan som omfattar ett antal delprojekt som är prioriterade från handlingsplanen. För varje delprojekt kommer det att skrivas separata projektplaner som kopplas till denna huvudplan. Flera av projekten kommer att löpa över båda åren men finansieringen beslutas per verksamhetsår.

4 Sid 4 Erfarenheten har lärt att det inte är framgångsrikt att detaljplanera aktiviteterna då många händelser påverkar var det är viktigast att göra insatserna och omprioriteringar mellan områdena har skett. Det är också viktigt att det finns en del fria resurser då verksamheten förväntar sig att vi ska reagera snabbt på deras uttryckta behov. 3.2 Målprioriteringar 3 nyckelfrågor De tre övergripande nyckelfrågorna är Informationen IT-styrningen Processerna. Kunskaper och insikter Behovet av kunskaper och insikter är alltid stort och detta ska mötas med ett Växthus där trender, idéer, tekniker och produkter ska testas och utvärderas. Vi ska peka ut och föreslå de lösningar som bäst uppfyller verksamhetens behov. Utveckling och innovation Att driva utveckling och innovation framåt är förenat med en högre risk. Det behövs utrymme för att ha frihet att experimentera och testa, en sandbox, så att vi vet att vi satsar på investeringar som ger framgång och gör oss konkurrenskraftiga. Samverkan och nytänkande Vi driver samarbetsprojekt med övriga lärosäten, landstinget och kommunen. För att vara en part i detta måste vi kunna agera som medfinansiär. Funktionalitet och kvalitet Vi ska verka för att efterfrågad funktionalitet tillhandhålls till rätt nivå av kvalitet. Målen utifrån fastställd it-strategi kan sammanfattas i följande punkter: Skapa en attraktiv it-miljö för studenter, lärare och övrig personal Samordna it-resurserna Styra teknik och säkerhetsarbetet Säkerställa en effektiv it-verksamhet Målen för delprojekten specificeras i deras projektplaner. Konkret projektmål: Genomföra aktiviteter inom identifierade områden. 3.3 Tidplan en kommer att genomföras under verksamhetsåren 2012 och Separata planer kommer att tas fram för varje delprojekt. 3.4 Kostnad Kostnaden som ska finansieras inom ramen för detta projekt är 2,5 mnkr för år 2012 och 2,5 mnkr för år 2013, totalt 5 mnkr. Övriga kostnader som uppstår inom ramen för detta projekt finansieras inom ramen för IT-enhetens budget och ramen för enheternas verksamhetsbudgetar för de enheter som berörs.

5 Sid Avslutskriterier Intentionerna med huvudprojektet är genomförda inom ramarna för beslutad budget. 3.6 Avvikelser Handlingsplanen kan komma att revideras utifrån hur behov, riskanalyser, teknikutveckling och tillgängliga resurser förändras vilket kan ge en påverkan på planerade projekt inom denna plan. Uppdragsgivaren skall informeras om alla händelser som kan komma att påverka projektets möjlighet att leverera planerat resultat. 3.7 Beroenden Identifieras per delprojekt i respektive projektplan. 4 Organisation 4.1 Beskrivning av ansvar Enligt projektmodell för Umeå universitet Uppdragsgivare Förvaltningschef Siv Olofsson är ansvarig för projektet mot bakgrund av att universitetsstyrelsen och rektor har prioriterat IT-strategiska insatser ledare är ansvarig för att projektet med innehåll och budget levereras enligt fastställd plan och rapporterar Personresurser Under projekttiden kommer resurser från it-enheten och anställda inom UmU komma att knytas till projektet för att medverka till att skapa projektets resultat. Även externa resurser kommer vid behov att köpas in. 5 Genomförande et pågår under år 2012 och et bryts ner i ett antal delprojekt som kommer att genomföras inom ramen för respektive område som är beskrivna i handlingsplanen. Som stöd i arbetet kommer standardiserade ramverk och metoder att användas.

6 Sid 6 Planering Förutsättningar - Budget - Resurser - Kostnader - Tidplaner - Nyttan - Risker - Prioriterade områden - portfölj Igångstart IT och lärande Mobilitet Sociala medier Konstnärligt campus Effektiv användning av it-resurser Support Säkerhet Standardisering Infrastruktur/ arkitektur Kompetensutvekling Kvalitetsarbete Införande, utvärdering, rapport, presentation Fortlöpande kommunikation om projektet och resultaten styrning Identifierade områden - frågor som bör belysas och problematiseras Område/ aktiviteter kostnad IT och lärande Utveckling av it-stöd för lärmiljöer. Identifiera utbildningsteknologi som stödjer öppna gränssnitt. Skapa piloter och testa verktyg mot våra it-system och vår infrastruktur. Rekommendera lösningar. Mobilitet Utveckling av mobila tjänster. tester, Pekplattor/pekmobiler och appar gör entree på campus hur kan de bidra till verksamheten? Utmaningar och möjligheter, hur förhåller vi oss till detta. Endast en hype eller långsiktig nytta med realistiska förväntningar? Belastning på trådlösa nätverket, automatiska installationsfiler, säkerhetsfrågor, hur fungerar de ihop med andra verktyg. Sociala medier Följa utvecklingen för samarbetsplattformar. Identifiera tjänster och utvärdera tekniska lösningar. Skaffa kunskap om nya samarbetsplattformar, ex och GoogleApps. Kommunikation- direktmeddelanden, fildelning, wikis, diskussionsfora, bloggar ersätter massmail, microbloggar ala Twitter, interna communityn, e-post försvinner inom x år. Det finns många analytiker som siar kring detta. Vi måste diskutera och analysera hur detta kan påverkar utvecklingen på universitetet. Konstnärligt campus Visa på nya möjligheter med tekniken inom det nya campusområdet. Genomföra projekt tillsammans med Humlab, arkitektutbildningen, designutbildningen, konsthögskolan och Bildmuseet. Bidra med

7 Sid 7 resurser till detta arbete, ex. stöd vid projektansökan. Effektiv användning av IT-resurser Arkitektur/integration - Målet är ett IT-landskap som stödjer verksamhetens behov av tjänster. I förra handlingsplanen lades det stora resurser på arkitekturarbetet. Detta måste nu överföras till och förvaltas i ordinarie verksamhet. Tjänsteintegration och systemintegration är fokusområden där vi behöver satsa resurser. portfölj Långsiktigt är målet är att införa projektportföljstyrning. Vi ska säkerställa att våra resurser används till att genomföra de projekt som skapar mest mervärde. Vi ska kvalitetssäkra våra projekt vad gäller investeringar, arkitektur och säkerhet. Optimal Licenshantering ett delprojekt inom detta område genomförs i nuvarande handlingsplan. Resultatet av detta kan genera behov av resurser i form av prioriterade åtgärdsförslag. Tjänster Tjänstepaketering utreda vilka tjänster som kan vara aktuella. Webbaserade tjänster, personalisering av tjänster. E-service för personal och studenter. Insourcing, outsourcing, molnet analysera och värdera en optimal mix och kostnadsnivå, realisera med nya kontrakt och licenser. Molnbaserade tjänster tjänster externt, utreda och följa utvecklingen samt bidra till samarbete med sektorn i utredningar och tester som krav på tillgänglighet/applikation, svarstider, prestanda, nättrafik, juridik. Virtualisering minska antalet fysiska servrar. Workshop om alternativa lösningar och leverantörer. Test och utvärdering, strategi. Support Enligt analytikerna Senast 2015 kommer verktyg och automatisering av it-tjänster att reducera arbetskraftstimmarna med 25 procent Kundtjänst - support och service utifrån kundernas behov effektivisera supporten, utveckla gränssnitt för stöd och hjälp till användarna. Minska risk och sårbarhet utreda möjligheter med klustersupport för att tillhandahålla decentraliserade supporttjänster. Säkerhet Målet är att vi ska ha en säkerhetsnivå som garanterar integritet, konfidentialitet och tillgänglighet till information som finns i våra system. Det behövs resurser för att utföra riskanalyser. En granskning av Identitetshanering är utförd och en åtgärdsplan är framtagen. Resurser behövs för att slutföra detta arbete. Riskhantering utarbeta riktlinjer för att regelbundet identifiera och hantera verksamhetsrelaterade it-risker, en åtgärdsplan. Backup, lagring och arkivering kostnadseffektiva lösningar och rutiner för datalagring, ett arbete med fokus på att vi använder lösningar som gör att vi kan säkerställa information/data samt

8 Sid 8 att säkerhetskopieringar går att återställa. Plan för försörjning av it-tjänster riskanalys i syfte att bedöma effekterna av personabortfall samt minimera nyckelpersonberoende. Infrastruktur Snabb billig pålitlig - överallt. Målet är att kraven på säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och bra prestanda ska tillgodoses utifrån de olika unika behov som finns i verksamheten. Utveckling/implementering av infrastrukturlösningar - prioritering utifrån genomförda utredningar och riskanalyser. Utrymme för att möjliggöra anpassningar till verksamhetens processer. Trådlös nättillgång inomhus utomhus tåg bussar flygplats bibliotek. Samarbete med kommun, landsting och externa parter. Bevaka utvecklingen av det trådlösa datanätet. Utreda konsekvenser och åtgärdsplan för detta. Strategi för Eduroam utrullning och automatiserad installationsprocess. Kompetensutveckling Målet är att efterfrågad kompetens finns tillgänglig i verksamheten. IT-kompetensen i verksamheten varierar. Utvecklingen leder till att behovet av tjänstebaserad kompetens kommer att öka. Det är viktigt att det finns kunskap för att beskriva möjligheterna med införda it-lösningar samt hur det kan stödja universitetets verksamhet. Seminarier om aktuella ämnen och aktiviteter för institutionerna skall genomföras. Kvalitetsarbete Målet är att kontinuerligt utveckla kvalitetsarbetet med stöd av standarder och ramverk inom itområdet. Kvalitetsplan Som en del i en kvalitetsplan ska vi utveckla metoder för mätning (nyckeltal), benchmarking och processöversyn. Samarbete ska prövas med andra lärosäten utifrån modeller som är framtagna Kvalitetsgranskningar av projekt inom ramen för denna huvudplan ska göras enligt etablerade standarder och ramverk för it-området. Summa: 5 mnkr 5.2 Uppföljning/ rapportering et rapporteras enligt samma rutiner som övrig tertial redovisning. Uppföljning sker i juni, september och november. Respektive delprojektledare rapporterar till it-chef eller it-strateg.

9 Sid Avslut av projektet et avslutas när uppdragsgivaren anser att målen i uppdraget är uppnådda inom ramen för beslutad budget. 6 Påverkan på/av projektet Funktioner som utför tjänster inom it-området kommer att påverkas. Det förutsätts att: det finns en stark förankring i universitetsledningen, rektor och dekaner aktivt stödjer projektet, det för vissa åtgärder skapas en bred förankring i organisationen. 7 Samverkan Samverkan kommer att ske i de etablerade nätverk som finns, dekanråd, kanslichefsmöten, itchefsråd, it-kontaktpersoner, systemadministratörer och möten med utförarorganisationen. Berörda parter är IT-enheten, ITS, Studenter och presumtiva studenter, lärare, pedagogisk personal och administrativt stöd. 8 Kommunikation en kommer att redovisas på IT-enhetens projektplats på webben. Internt projektarbete kommer att administreras i SharePoint.

10 Sid 10 Bilaga 1 Planeringsunderlag för Område plan 1.IT och lärande Utveckling av it-stödet för lärmiljöer Mobilitet Utveckling, tester Umeå App Challenge Sociala medier Samarbetsplattformar Kommunikation Konstnärligt campus mindre stödinsatser Effektiv användning av it-resurser EA/ Integrationslösningar portfölj Licenshantering Tjänstepaketering Virtualisering Insourcing, outsourcing, molnet Support Kundtjänst Klustersupport - utredning Säkerhet Åtgärder granskning Idmt Riskhantering - riktlinjer, åtgärdsplan Backup, lagring, arkivering Försörjning för it-tjänster, plan Standadisering 9.Infrastruktur Utv./ implementering av infrastrukturlösningar Trådlös nättillgång Strategi för Eduroam Kompetensutveckling Seminarium & aktiviteter för institutionerna Kvalitetsarbete Kvalitetsgranskningar Kvalitetsplan summering

PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN

PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN Sid 1 PROJEKTPLAN/ HUVUDPLAN IT-strategiska insatser 2010-2011 (kopplad till handlingsplan) webbadress http://www.it.umu.se/projekt/ namn IT-strategiska insatser 2010-2011 Fastställt av Rektor Dokumentansvarig,

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

www.pwc.com/se Västerviks kommun Granskning av IT-verksamheten januari 2013

www.pwc.com/se Västerviks kommun Granskning av IT-verksamheten januari 2013 www.pwc.com/se Västerviks kommun Granskning av IT-verksamheten januari 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionell bedömning 5. Revisionsfrågor - observationer

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 Rapport It-kostnadsmodell Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem

Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Revisionsrapport Granskning av risken för driftstopp i landstingets informationssystem Landstinget i Uppsala län Janne Swenson, Magnus Olson-Sjölander Jens Ryning Mars 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland Revisionsrapport 28 Oktober 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Syfte... 3 2. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013

www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 www.pwc.com/se Tyresö kommun Granskning av IT-verksamheten Maj-juni 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Sammanfattning 3. Genomförande och Metod 4. Detaljerad analys - observationer och

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer