FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621"

Transkript

1 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Det är därför angeläget att den vuxne är medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och betydelse för det pedagogiska arbetet i förskolan. SOU 1997:157 Att erövra omvärlden Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Lpfö 98

2

3 PEDAGOGISKA RUM Pedagogiska rum I begreppet pedagogiska rum beskrivs här avdelningens egna och delade ytor där barnen vistas under dagen. Skötrum, toaletter, entréer och hallar redovisas i egna kapitel. Avdelningen en fyra med kök eller...? Avdelning är och har varit ett samlingsnamn för ett antal rum som ligger i nära anslutning till varandra och har en egen entré. Jämförelser har gjorts med en fyra med kök. Var och en tolkar och beskriver begreppet utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Avdelningsbegreppet har därför olika innebörd för olika personer. Under en dag deltar barnen i många olika sammanhang och finns med i olika grupper, inom den egna avdelningen eller tillsammans med andra avdelningar. Samverkan mellan avdelningar sker i olika former på olika förskolor och med samverkan ökar möjligheten för barnen att nyttja större delar av förskolans yta. Genom att tidigt i arbetet med en ny förskola fundera över samverkan och gemensamma aktiviteter, kan arkitekturen och rummens disposition skapa goda förutsättningar för detta. En för flera barngrupper gemensam entré kan vara ett exempel på nya sätt att se på begreppet avdelning. När barnen står på tröskeln in till verksamhetens rum så signalerar rummen; här finns saker att bli nyfiken på, utforska och lära. Även riktigt små barn läser av ett rum för att bilda sig en uppfattning om vad som finns att göra. Förskolan erbjuder en miljö där kommunikation mellan barn är central. Här finns olika mötesplatser där barnens samspel och relationer fördjupas i görandet. Det finns utrymme för olika typer av aktivitet och utforskande, som ger möjlighet till konstruktion med en mångfald av material. Det finns också rum dit barnen drar sig tillbaka, för boken och läsandet och rum som inspirerar till barns fantasilek. Hur rummen ligger i förhållande till varandra har betydelse för hur rummen används, organiseras och hur samverkan mellan avdelningarna formas och genomförs. Genomgångsrum med många dörrar kan ge upphov till störningar, buller och stress. Korridorer å andra sidan utformas ofta enbart för kommunikation/transport och kan uppfattas som ineffektiva ytor. Rörelse inne och rörelse ute Det är ett naturligt sätt för barn att vara rörelseaktiva och att de behöver få möjlighet att röra på sig.; springa, jaga, skutta, hoppa, leka lekar, delta i organiserade rörelselekar och utforska. För detta behövs stora ytor, men var? Förskolan har av tradition hävdat att man behöver ett särskilt utrymme för barns behov av rörelse. Lekhallen med sina kud- 33

4 PEDAGOGISKA RUM dar, gymnastikmattor, ribbstolar, bänkar har varit en själklarhet men hur används den idag och vilka är där? Om inte stora rörelserum/lekhallar ska prioriteras i en framtida förskola hur ska vi då tillgodose barns behov av rörelse? Hur arbetar pedagogerna idag med barns behov av rörelse? Förskolan erbjuder t.ex. gymnastik för 5-åringarna och då går man ofta iväg till en närliggande gymnastiksal. Räcker det att erbjuda den formen av rörelse? För de större barnen är det kanske inte självklart att det ska vara ett rum inne som är avpassat för rörelse. Väggarna Väggarna är en viktig del i förskolans verksamhet eftersom pedagogerna och barnen ges plats för pedagogisk dokumentation som visar de projekt/arbeten som barnen är en del av. En arkitektur som erbjuder mycket ljus som fönster ut mot världen, gården och inne mellan rummen och i dörrar gör miljön överblickbar. Denna genomskinlighet ger trygghet för barn och vuxna då de ser var de andra är. En klok bedömning av glasytor mellan rum och ut mot gården bör göras för att skapa balans mellan behov av ljus/luft och möblerbar yta/plats för dokumentation. Förvaring För att barnen ska ha möjlighet att förändra sin miljö så att den passar den aktuella leken behövs möbler, kuddar och annat löst material. Detta ställer krav på att man tänker igenom förvaringsmöjligheterna. Vad står framme, och vad har plats i skåp och lådor? I en strävan efter en flexibel och väl fungerande miljö är det viktigt att redan tidigt i projektet fundera över vilken lös och fast inredning som kommer att behövas. Frågeställningar Hur samverkar avdelningar? Ex. två avd tillsammans i flygelavdelning? Rum i rum och/eller rum bredvid rum? Vilka göranden har vi att ta hänsyn till och planera för? Vilka möjligheter ska förskolan ge för barns rörelsebehov och var? Kan vi hitta smarta lösningar för flexibla förvaringsmöjligheter? Vad erbjuder man småbarn och var, när det gäller deras behov av rörelse en kall vinter dag? 34

5 PEDAGOGISKA RUM Rumsbegrepp/funktion När det talas om förskolan i planeringssammanhang används ofta rumsbegrepp som t.ex., våtlek och rörelselek. Begreppen kan vara begränsande för att de ger en bild av vad rummet ska innehålla, och samtidigt underlättar också dessa begrepp vid planeringen av en ny förskola av precis samma anledning. Svårigheten med att lämna de vedertagna begreppen är vad de ska kallas istället och vilka situationer, funktioner och värden de nya orden ska associera till. Det viktiga i processen kring planeringen av en ny förskola är att innehållet blir synliggjort. Att det finns en förståelse hos alla inblandade för vilka aktiviteter som kan ske. Hur sedan ytan är fördelad inom avdelningen eller förskolan kan se olika ut på olika förskolor. Ett resonemang kring innehåll, aktivitet och rummens egenskaper kan resultera i såväl traditionella rum bredvid rum, som flexibla rum i rum. De vedertagna rumsbegreppen är t.ex.: Allrum: Två eller tre stycken, till storlek olika rum där det mesta av lek, rutiner och praktisk pedagogik sker. Här finns t.ex. dockvrå, bygglek, utklädningslek mm. Dessa ingår i avdelningen. Verkstad/Ateljé/Snickarrum: Ett eller flera rum att snickra, måla, klippa och klistra i. Delas ibland av flera avdelningar. Våtlek: Ett rum för lek med vatten. Matplats: En plats i något av men där också ett mindre kök kan finnas för avdelningens egen måltidsutrustning. Ibland sker måltiderna i mindre grupper i flera av avdelningens rum. Vilrum: Ett rum för vila där madrasser och kuddar också förvaras. Kan vara ett av avdelningens. (um finns att läsa om i kapitel om hygien och omsorg) Rörelselek/Lekhall: Ett större aktivitetsrum som delas av två eller flera avdelningar. Övriga begrepp som man kan stöta på är mysrum, bibliotek, läshörna. Nyare rumsbegrepp inom förskolan är t.ex: Torg/samlingsrum: Ett för hela eller delar av förskolan gemensamt rum som kan möbleras och förändras efter behov. Gemensam matplats: En för hela förskolan gemensam matplats. Denna kan vara detsamma som torget. Här äter man i matlag. Pedagogiskt kök/köks: Barnens eget kök där de får pröva på tillsammans med personalen. Detta är gemensamt för hela förskolan. 35

6 PEDAGOGISKA RUM EXEMPEL Exempel - avdelningens egna och gemensamma pedagogiska rum: Exemplen visar på för- och nackdelar och kan fungera som ett diskussionsunderlag. Förskolan Missionären, Umeå, VAB 4 avd, pedagogisk avdelningsyta 98 kvm vila 12,0 vila 8,3 lekrum 38,9/2 Den pedagogiska ytan för en avdelning är uppdelad i fem separata rum. Tillsammans med en annan avdelning disponerar man lekrum och våtlek. 13,4 våtlek 10,6/2 28,2 verkstad 11,1 rörelserum 41,8/4 Förskolan Blåkulla, Umeå, WSP 4 avd, pedagogisk avdelningsyta 102 kvm Den pedagogiska ytan för en avdelning är uppdelad på fem rum. Fyra avdelningarna disponerar ett gemensamt rum för rörelselek samt tillhörande förråd. Det gemensamma rörelserummet ligger centralt placerat i byggnaden. /mat 28,8 15,1 9,9 lekr 9,9 27,6 I begreppet pedagogiska rum har här räknats in, /snickarrum, um och samlingsrum. Ritningar ej skalenliga. egen avdelningsyta delad yta 2 avdelningar delad yta 3-6 avdelningar 36

7 PEDAGOGISKA RUM EXEMPEL Exemplen visar på för- och nackdelar och kan fungera som ett diskussionsunderlag. Förskolan Skattelden, Umeå, WSP 6 avd, pedagogisk avdelningsyta 107 kvm rörelselek/samling 106/6 18,3 13,9 38,7 10,3 frd verkst 11,8/2 våtlek 6,1/2 frd Den pedagogiska ytan för en avdelning är uppdelad i fyra separata rum. Tillsammans med en annan avdelning disponerar man snickrum och våtlek. Förskolan har ett gemensamt torg som delas av sex avdelningar - rum för samling. 22,5/6 Förskolan Trollet, Kalmar, Arkforum 6 avd, pedagogisk avdelningsyta /6= 102 kvm 7,9 9,5 33,6 stora torget 202,5/6 32,5 Ytan för en avdelning är uppdelad i, um och. Gemensam yta för sex avdelningar är ett mindre och ett större torg/aktivitetsyta, en samt en köks. 8,3 43,4 rum 11,2 11,5 9,7 9,7 7,7 28 lilla torget 55,6/6 rum 11,2 32,8 32,5 11,5 I begreppet pedagogiska rum har här räknats in, / snickarrum, um och samlingsrum. Ritningar ej skalenliga. egen avdelningsyta rum 9,2 12 delad yta 2 avdelningar delad yta 3-6 avdelningar 37

8 PEDAGOGISKA RUM FUNKTIONSKRAV Funktionskrav Ateljélek Att ha möjlighet att låta material ligga framme och tillgång till låga vattenhoar ökar självständigheten hos barnen. Varje förskola bör ha ett utrymme avdelningsvis eller gemensamt där verksamhet kan ske. um um uteplats uteplats vila vila frd Förskola Ersmark, programskiss White arkitekter, Umeå Ateljén är gemensam för två avdelningar. I anslutning till n finns frd lekrum avdelningarnas uteplatser. skötrum skötrum kapprum våtlek rwc rwc kapprum Exemplen visar på för- och nackdelar och kan fungera som ett diskussionsunderlag. entré verkst verkst entré Förskolan Missionären, VAB, Umeå Varje avdelning har en verkstad som står i direkt kontakt med den andra avdelningens verkstad. Insyn finns till utrymme för våtlek Vattenlek Möjligheten att utforska vatten och sand ska finnas. När man utforskar material som sand och vatten krävs en golvbrunn samt tåliga och lätt städade material. 2 3 wc skötrum rwc frd a 2 1 kapprum lekrum um torkrum vi 9 entré wc Förskolan Blåkulla, WSP, Umeå Varje avdelning har ett utrustat för verksamhet. Exemplen visar på för- och nackdelar och kan fungera som ett diskussionsunderlag. 38

9 PEDAGOGISKA RUM Köks En konsekvens av nya regler gällande förskolans kök är begränsningar för barnens möjlighet att ta del av matlagning och köksgöromål. För att barnen ska ha möjlighet att baka och laga mat tillsammans med pedagogerna har ett nytt rumsbegrepp prövats, köks. Här sker en pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till de olika momenten som berör köket. Handtvätt och förvaring av förkläden bör finnas för att tidigt lära sig om god kökshygien. vila Mat och mellanmål Hur och var måltider och mellanmål intas kan lösas på olika sätt. Antingen är måltiderna avdelningsgemensamma då gruppen äter i avdelningens lokaler, eller så sker måltiderna i ett gemensamt rum med de övriga avdelningarna. Pedagogerna ordnar då rum i rummet som passar barngruppen. Där måltiderna sker inne på avdelningen bör en köksuppställning finnas. Detta behandlas närmare i kapitel om kök. Lek i mindre grupper Lek med bygg och konstruktion, rollek/fantasilek m.m, kan ske i rum som kan förändras utifrån barngrupp, ålder, storlek på gruppen, årstid och vad man jobbar med för projekt. Dessa rum kan lätt göras om utifrån behov t.ex. med hjälp av låga hyllor, bänkar och vikväggar m.m. Barnen är delaktiga i hur rummet kan utformas, omformas och förändras. Samling och lek i större grupper Grupplekar, sång och dans, ett rum där hela avdelningen kan vara samlad. tvätt städ wc wc skötrum Skiss förskola, Umeå -White arkitekter, 2007 Skissen är en tillbyggnad i två plan, avsedd för två avdelningar, som är ansluten till en befintlig byggnad för ytterligare två avdelningar. Måltider sker avdelningsvis. Den pedagogiska ytan är samlad så när som på ett rörelserum som delas våningsvis av två avdelningar torg/samling Det stora gemensamma rummet Det stora gemensamma rummet är ett rum för möten mellan människor i en miljö som erbjuder många olika pedagogiska /mat Det gemensamma torget, förskolan Trollet, Kalmar 39 Förskolan Skattelden, Umeå -WSP, 2008 Ett gemensamt torg delas av sex avdelningar. Måltider sker inne på avdelningen, men möjligheten finns att även äta på torget för exempelvis de äldre barnen. Tomtens höjdskillnader har tagits upp i en trappa som kan nyttjas på flera sätt.

10 PEDAGOGISKA RUM verksamheter där föränderlighet och flexibilitet har stort utrymme. Här kan pedagogen skapa rum i rummet när behov et finns. Möjligheten kan finnas för avskärmning även uppifrån t.ex. skenor i taket. Många både barn och pedagoger delar på utrymmet och rummet står som symbol för delaktighet, ansvar, solidaritet och jämlikhet. 7,9 9,5 33,6 22,5/6 stora torget 202,5/6 32,5 Dimensionerande uppgifter: Ateljéverksamhet Möjlighet för minst 5-6 barn/avdelning att arbeta samtidigt vid bord Material förvaring, papper, pennor, penslar, målarfärger, tyger mm. Förvaring av skulpturer, installationer, teckningar och målningar. Diskbänkskåp i barnens höjd Diskbänkskåp i normalhöjd Väggyta för uppsättning av verktyg Väggyta för upphängning och utställning av målningar och teckningar. Mat och mellanmål Matplatser för 15 barn och 3 pedagoger/avdelning. Avdelningskök i de fall måltider sker på avdelningen. lilla torget rum rum 11,2 rum 11,5 Förskolan Trollet, Kalmar - Arkforum, 2006 Tre torg, gemensamma för de sex avdelningarna, är kopplade till varandra. Torgen har direkt koppling till avdelningar. Måltider sker i matlag på torgen. Övrigt att tänka på: Stafflier OH-apparat Ljusbord Förvaring av sand-/ vattenlåda / liten bassäng Förvaring av leksaker Plats för bänkar, hyllor, vikväggar mm. Mjuka funktioner att komma ihåg och prioritera: En plats för föräldrar där de kan sätta sig ner och prata med varandra, kanske dricka en kopp kaffe. Anslagsyta sitter lågt så att barnen kan vara delaktiga i att sätta upp och vara nära sina projekt, teckningar, foton, texter m.m. Med kompletterande mobil belysning, t.ex. skenor i tak är det lättare att förändra ljuset efter behov. Allrum förskolan Trollet, Kalmar Pedagogiska rum Allrum Vilrum Aktivitetsrum/Rörelserum Ateljé/Verkstad Våtlek Köks Torg/Det stora gemensamma rummet Total yta för en avd ca 102 m² 40

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer