Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation"

Transkript

1 Umeå Universitet Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, Dan Kindeborg, David Linder, Frida Bergman, Kursansvarig: Lars-Erik Janlert

2 Sammanfattning Mental rotation har varit föremål för många experiment och denna projektrapport beskriver en reproduktion av ett experiment utfört av Pylyshyn Experimentet avser att jämföra tiden det tar att mentalt rotera bilder som Pylyshyn delat upp i två kategorier, bra och dåliga. Figurer betecknade som dåliga ska ta längre tid att rotera på grund av bildens struktur. I vår reproduktion visades 16 bilder, tagna från Pylyshyns experiment, för tio försöksdeltagare. Resultatet bekräftade Pylyshyns teori, svarstiden för dåliga bilder var längre än för bra bilder. 1

3 Innehåll Introduktion...3 Syfte...3 Metod...3 Försöksdeltagare...3 Material...4 Design...4 Pilotstudie...4 Procedur...5 Resultat...5 Diskussion...6 Slutsats...7 Referenser...7 Bilaga 1 Bifogad 2

4 Introduktion Människans förmåga att framkalla och manipulera mentala bilder har länge varit föremål för forskning och debatt. Otaliga experiment har gjorts för att undersöka mentala bilders egenskaper och flera har fokuserat på människans förmåga att manipulera dessa. När en person behöver föreställa sig hur ett objekt skulle se ut från en annan vinkel kan denna rotera objektet mentalt. Detta fenomen är vad som kallas mental rotation. Tidiga experiment i mental rotation (Cooper 1976) visade att antalet grader som en figur roterades förhöll sig helt linjärt till rotationstiden. Cooper ansåg att rotationsoperationen alltid utförs med konstant hastighet. Pylyshyn utförde 1979 ett experiment i mental rotation där han jämförde hur snabbt försökspersoner roterade olika figurer mentalt. I experimentet skulle försökspersonerna jämföra roterade delfigurer med en huvudfigur. Pylyshyn delade upp figurparen i två kategorier som berodde på hur välintegrerade delfigurernas element var i relation till varandra och hur nära relaterade de var till övriga element i referensfiguren. I den första kategorin av figurpar består delfiguren av sammankopplade delar som inte skär någon av de övriga delarna i huvudfiguren. Den andra kategorin består av delfigurer som antingen skär någon av de övriga delarna i huvudfiguren eller ej är fullt sammankopplade. Pylyshyns tes var att den första kategorin av figurer (vilka hädanefter kommer att kallas bra) tar kortare tid att rotera mentalt än den andra (vilka kommer att kallas dåliga figurer). Det visade sig mycket riktigt att dåliga figurer tog längre tid att rotera. Detta resultat ger stöd för teorin att mental rotation är en operation som använder sig av en visuell buffert i den kognitiva arkitekturen (Stillings et al 1995). Därför skulle mental bildframställning och rotation ha en begränsad kapacitet. Resultaten av experimentet skulle kunna förklaras med att de dåliga delfigurerna överskrider buffertens kapacitet och därför måste försökspersonerna rotera figurerna flera gånger del för del, vilket gör att det tar längre tid. Det kan alltså fortfarande argumenteras för att alla mentala rotationer sker med en fix hastighet så Pylyshyns resultat behöver inte strida mot Coopers teorier. Syfte Vi avser att undersöka följande: Tar figurer som i Pylyshyns experiments betecknats som dåliga längre tid att rotera mentalt än bra figurer? Är felprocenten i svaren högre hos de dåliga figurerna? Metod Experimentet utfördes i en avskild datorsal i Teknikhuset på Umeå Universitet. Försöksdeltagare Tio försöksdeltagare valdes slumpmässigt ut och bestod av studenter vid Umeå Universitet. Nio av tio var i åldern år och tre var kvinnor och sju män. Försöksdeltagarna visste innan experimentet inget om experimentets syfte och hade ingen eller liten kunskap om mentala bilder och mental rotation. 3

5 Material En av universitetets datorer med powerpoint installerat användes tillsammans med ett tidtagarur och två uppsättningar papper, på det ena antecknades responstiden och på det andra försökspersonens svar. Design Fyra huvudfigurer parades ihop med fyra olika roterade delfigurer, alltid roterade 150 grader och med pilar för att indikera hur delfiguren var roterad i förhållande till huvudfiguren. Kombinerad med varje huvudfigur fanns en roterad delfigur som var sann (delfiguren var en del av huvudfiguren) och betecknad som bra, en sann och dålig, en falsk (delfiguren var inte en del av huvudfiguren) och bra samt en falsk och dålig. Huvudfigur A: Roterade delfigurer till A: sann, bra sann, dålig falsk, bra falsk, dålig Detta resulterade i totalt 16 figurpar, varav fyra var sann och bra, fyra var sann och dålig, fyra var falsk och bra samt fyra var falsk och dålig. De 16 figurparen sattes att visas i en slumpartad sekvens, samma sekvens för alla försökspersoner. Hela sekvensen av bilder som användes är bifogad i Bilaga 1. Samtliga figurer hämtades från Pylyshyn (1979) och alla delfigurer bestod av tre linjer. För att de falska delfigurerna skulle vara tillräckligt svåra stämde alltid två av de tre linjerna in på huvudfiguren. Pilotstudie Innan huvudexperimentet gjordes en pilotstudie där två personer valdes ut för att testa om instruktionerna till försöksdeltagarna var tillräckliga. Dessutom undersöktes huruvida det fanns någon stor responstidsskillnad mellan de första bilderna och bilderna i slutet, när personen tränat lite på uppgiften. I pilotstudien framkom att den första bilden i sekvensen tog mycket längre tid att svara på än de övriga. Detta resulterade i att en bild lades till i början av sekvensen som försökspersonerna fick svara på men tiden togs inte med i sammanställningen. Pilotstudien visade också att försökspersonerna hade svårt att förstå pilens roll i bilden, vilket resulterade i att instuktionerna ändrades för att förtydliga detta. 4

6 Procedur Försökspersonen leddes in i ett rum och fick se ett exempel på den typen av figurpar som experimentet innefattade medan instruktioner lästes upp. Personen fick veta att denne skulle ta ställning till 17 liknande bilder och instruerades att mentalt rotera delfiguren och sedan svara ja eller nej högt när denne var säker på om den roterade figuren var en delfigur av huvudfiguren eller ej. Det första figurparet i sekvensen visades för att försökspersonen skulle vänja sig vid proceduren och registrerades ej. En försöksledare noterade försökspersonens svar på de återstående 16 figurparen och en annan försöksledare registrerade tiden det tog för försökspersonen att svara. Resultat I analysen av resultaten grupperades figurparen så att de med samma huvudfigur bildade en grupp. Dessa delades i sin tur in i två par där det ena bestod av korrekta (sanna) delfigurer och det andra av falska sådana. Med hänsyn till syftet med denna studie är det mest intressant att fokusera på skillnader i svarstid inom figurparen, som består av en bra och en dålig delfigur med samma huvudfigur och korrekthet (sanna eller falska). Att rotera bilder mentalt gick betydligt snabbare när delfigurerna var bra jämfört med när de var dåliga. I 70 % av fallen gick det snabbare att svara när delfiguren var bra. Resultaten för respektive person kan ses i Figur 1. Dessa resultat baseras endast på de fall då försökspersonen svarat rätt. Jämförelse i svarstider bra-dåliga figurer Antal Bra figurer tog kortare tid Dåliga figurer tog kortare tid Testperson Figur 1. 5

7 Antalet felaktiga svar var 3,3 gånger fler för de dåliga figurerna jämfört med de bra. Figur 2 visar antalet felaktiga svar för varje person och typ av delfigur. Försöksperson 1, 3 och 8 har svarat felfritt. Jämförelse antal fel bra-dåliga figurer Antal fel 3 2 Bra figurer Dåliga figurer Testperson Figur 2. Diskussion I 70 % av fallen var svarstiden kortare när delfigurerna var bra, vilket indikerar att de dåliga figurerna tar längre tid att rotera mentalt. Detta var även vad Pylyshyn kom fram till i sitt experiment Felprocenten i vårt experiment var 3,3 ggr så stor för de dåliga figurerna jämfört med de bra. Detta är inte lika tydligt som i Pylyshyns experiment där felprocenten var 9,5 ggr så stor för dåliga delfigurer men ändå ett bra resultat. I Pylyshyns artikel framgår inte vad detta beror på men man kan tänka sig att om figuren består av flera ej sammansatta delar så roteras flera delar och det blir därmed lättare att göra fel. Det kan även vara lätt att rotera de olika delarna olika mycket än om man har en hel sammansatt figur som endast kräver en rotation. Att våra resultat inte var lika tydliga som Pylyshyns kan bero på många faktorer. Till att börja med så hade Pylyshyn färre försökspersoner (fyra stycken) men längre försökstid. Varje experiment tog ca en timme och 128 figurpar visades. Detta kan jämföras med våra tio personer som fick se 16 figurpar vardera under ca fem minuter. Det kan ifrågasättas om Pylyshyns fyra försökspersoner är tillräckligt många för att kunna dra några giltiga slutsatser. Individuella egenskaper kan påverka mer vid så få deltagare. Vi kan dock inte veta hur Pylyshyn har kommit i kontakt med sina försökspersoner men vi antar att han inte bara slumpmässigt tillfrågat personer som gått förbi försöksrummet. Därmed kan vi anta att hans försökspersoner hade högre motivation vilket kan leda till ett tydligare resultat. Pylyshyns försökspersoner fick även träning innan experimentet, i vilken utsträckning vet vi inte, men detta bidrar antagligen till färre fel och snabbare svar. Pilotstudien visade att det första bildparet tog betydligt längre tid än de övriga och att det var svårt att veta om försökspersonen 6

8 förstått instruktionen, vilket gjorde att vi valde att lägga till testbilder. Förutom våra 16 figurpar hade vi två testfigurpar som inte togs med i sammanställningen. En annan faktor kan vara stress hos försökspersonen. Stress över att någon sitter bredvid med tidtagarur, över att minst två försöksledare måste sitta med i rummet och iaktta personen samt stress över att de egentligen har annat att göra (experimentet utfördes under tentaperiod). Somliga uppfattade vi även kände rädsla över att testet skulle vara ett intelligenstest (även efter instruktion) och ville inte misslyckas. Vissa av dessa stressfaktorer hade kanske kunnat minskas med ett bättre program där deltagarna kunnat sitta själva och svara och där tiden samt visning av figurparen skötts automatiskt. Slutsats Våra resultat bekräftade Pylyshyns teori om att mental rotation av vissa bilder tar längre tid än andra beroende på att dessa är för komplexa för att kunna roteras som en helhet. Detta leder även till att svåra bilder är lättare att svara fel på vilket framgick av våra resultat. Referenser Cooper, L. A. (1976). Demonstration of a mental analog of an external rotation. Perception and Psychophysics 19, Pylyshyn, Z.W. (1979). The rate of "mental rotation" of images: A test of a holistic analogue hypothesis. Memory & Cognition, 7 (1), Stillings et al (1995) Cognitive science: An introduction. Second edition. MIT Press, Cambridge, Massachusetts,

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer

Utvärdering av automatiska omskrivningar Från både en objektiv och en subjektiv synvinkel

Utvärdering av automatiska omskrivningar Från både en objektiv och en subjektiv synvinkel Utvärdering av automatiska omskrivningar Från både en objektiv och en subjektiv synvinkel Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Instutitionen för datavetenskap Kandidatuppsats Författare: Jonas Sandin

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

C-UPPSATS. Utseendets betydelse vid rekrytering

C-UPPSATS. Utseendets betydelse vid rekrytering C-UPPSATS 2009:316 Utseendets betydelse vid rekrytering Sara Önneskog Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk Psykologi 2009:316 - ISSN:

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Projektarbete i marknadsföring Höstterminen 2007 Handledare: Sofi Rehme Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Tränarnas syn på sammanhållning och användandet av team building inom golf

Tränarnas syn på sammanhållning och användandet av team building inom golf Tränarnas syn på sammanhållning och användandet av team building inom golf Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa & Samhälle: Psykologi inriktning idrott, 41-60p, HT-2005 Handledare: Urban Johnson Examinator:

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värdet för företag i YouTube annonsers fem första sekunder. Johanna Holmberg Alex De Vasconcelos Batalha 2014

EXAMENSARBETE. Värdet för företag i YouTube annonsers fem första sekunder. Johanna Holmberg Alex De Vasconcelos Batalha 2014 EXAMENSARBETE Värdet för företag i YouTube annonsers fem första sekunder Johanna Holmberg Alex De Vasconcelos Batalha 2014 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Motivation i restaurangbranschen

Motivation i restaurangbranschen Institutionen för mat, hälsa och miljö Motivation i restaurangbranschen En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell Jenny Hallgren Maria Hjort Kandidatuppsats 15hp Restaurangmanagerprogrammet,

Läs mer

Varför lär sig mina elever inte funktioner?

Varför lär sig mina elever inte funktioner? Gudrun Malmers stipendium 2007 Varför lär sig mina elever inte funktioner? Ett försök att använda humaniora för att få elever att förstå matematiska begrepp Lotta Wedman Ludvika 2010-12-26 Handledare:

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer