Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning"

Transkript

1 Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan Björk

2 Jag har valt att jämföra metoderna Tänka-högt och enkätundersökning. Anledningen till detta är att jag anser att de båda kan användas i många olika faser och upprepade gånger i designprocessen. Tänka-högt metoden kan användas som komplettering tillsammans med både intervjuer och observationer, vilket enkäter också kan, men med ett annat syfte. Jag ser likheter och olikheter som jag finner intressanta att diskutera lite närmare. Inledningsvis redogör jag för de två metoderna separat och behandlar syfte, genomförande, datainsamling och analys samt användningsområden. Därefter följer en jämförelse mellan de två metoderna och slutligen en sammanfattning. 1 Tänka-högt metoden 1.1 Genomförande Ett tänka högt test genomförs genom att användaren ges ett antal uppgifter att genomföra eller ett scenario att följa. Användaren ombeds tala högt under tiden uppgifterna genomförs. Detta innebär att användaren talar om saker han/ hon tänker på, problem som uppkommer eller saker som är svåra att förstå angående hur prototypen ska användas. Det kan också handla om att användaren är osäker på hur han/ hon ska göra i en viss användarsituation eller hur en felsignal tolkas. Efter genomfört test är det även vanligt med en så kallad Debriefing; en intervju med användaren, vari denne får reflektera över prototypen i en öppen diskussion. (Molich, 2002, kap 11) Testledarens roll är betydande i en tänka högt övning. Det är viktigt att inte stressa testpersonen, eftersom han/ hon då inte kommer att tänka högt i samma utsträckning som om han/ hon haft längre tid på sig. Det är därför viktigt att låta användaren ta sin tid och även uppmana honom/ henne till detta. (Molich, 2002, kap.11) Testledarens roll kan antingen vara en iakttagare, som endast observerar användaren, eller en deltagande observerare, som användaren kan ställa frågor till eller som ger vissa instruktioner. Dessutom kan testledaren vara en etnograf som analyserar de underliggande processer och beteenden som användaren utför under försöket. De olika typerna av ledare kan förekomma enskilt eller tillsammans i samma studie. Vilken av de olika slags testledarna som är bäst lämpad beror på vilket slags data som är intressant. I samtliga fall är testledarens uppgift att observera och lyssna till användaren behov. (Preece, Rogers & Sharp, 2002, s.361) Molich (2002) rekommenderar att antalet testpersoner ska vara runt sex stycken. Han menar att färre skulle innebära att viktiga upptäckter förloras, samtidigt som fler testpersoner skulle vara överflödigt.(molich, 2002, s.156) 1.2 Syfte Syftet med Tänka-högt metoden är att avslöja problem med prototypen som designgruppen inte vet om. Istället för att fråga om något problem låter designgruppen användaren testa prototypen för att upptäcka problemen då den används. Det är bra att användaren talar högt, eftersom tankarna bakom problemets uppkomst då blir enklare att förstå. Det kan annars vara svårt för användaren att återge problem, och dess orsaker, endast i en debriefing, eftersom denna sker efter användningen. Det krävs alltså ett tänka högt test. (Molich, 2002, kap 11) 1

3 När man använder tänka högt metoden är syftet inte att få veta vad användaren anser. Meningen är inte heller att få veta vad forskare, experter eller andra utvecklare tycker om prototypen, utan istället att märka användarens beteende. Metoden visar alltså hur olika användare beter sig i interaktion med prototypen. (Molich, 2002, kap 11) 1.3 Datainsamling och analys En Tänka-högt undersökning dokumenteras genom ljud- och/ eller bildupptagning. Observationer ger stora mängder data, varför det är viktigt att redan före försökets början besluta vilken typ av analys som ska göras på det data som testet resulterar i. Man bör ha i åtanke att data ej kan analyseras i minsta detalj. Det finns minst fyra olika sätt att analysera data på. (Preece et al, 2002, s.374) Fokus på problem En möjlighet är att leta upp så kallade Breakdowns. Breakdowns kallas de mönster i användningen som orsakas av problem som användaren stöter på. Det gäller att finna dessa problem och att sedan åtgärda dem. (Preece et al, 2002, s ) Fokus på innehållet Genom att skapa problemkategorier kan resultatet analyseras utifrån undersökningens innehåll. Ett antal kategorier skapas och de olika beteendena sorteras in under dem. Det är följdaktligen svårt att skapa rätt kategorier för undersökningen samt att skapa kategorier som inte överlappar varandra. Ofta uppmärksammas detta först då kategorierna använts i en undersökning, varför upprepade pilotstudier bör genomföras innan kategorierna används. (Preece et al, 2002, s.383) Fokus på dialogen Ett tredje tillvägagångssätt för att analysera data från en Tänka-högt undersökning på är att fokusera på varför användaren säger det den gör. Att finna orsaken till yttrandet kan innebära att man också finner problem eller orsaken till dem. Meningen är alltså att finna meningen av vad som sägs, istället för att fokusera på vad som sägs.(preece et al, 2002, s.383) Kvantitativ analys Genom att mäta tiden användaren tar på sig att utföra en viss uppgift eller att räkna de fel de gör, fås ett kvantitativt resultat. Efter en jämförelse mellan problem och tid kan försöksledaren utse de problem som flest användare tagit längst tid på sig att lösa.(preece et al, 2002, s ) 1.4 Tidigt eller sent i designprocessen Tänka-högt metoden kan användas både sent och tidigt i designprocessen beroende på vilken form av observation som används tillsammans med metoden Quick and Dirty Quick and Dirty tekniken, som är precis vad den heter - snabb och mindre formell, kan användas under hela designprocessen. Den används ofta upprepade gånger och i olika faser. Dels tidigt i processen, för att få veta användares krav, och dels senare i processen, för att 2

4 undersöka om användarkraven blivit tillgodosedda. Quick and Dirty observationer kan göras både i labb- och i fältmiljö (Preece et al, 2002, s.363) Objektiv observation En objektiv observation innebär att försöksledaren endast iakttar testpersonen utan att hjälpa till eller ingripa i försöket. Sådana observationer sker i labbmiljö, vilket medför att helhetsbilden försvinner eftersom interaktionen med den verkliga miljön förloras, men också att en helt kontrollerad situation skapas.(preece et al, 2002, s.363) Observationstekniken kan användas tillsammans med Tänka-högt metoden. Då kan den utföras både tidigt och sent i designprocessen beroende på hur den ser ut. Vid en vidareutveckling kan tekniken användas i början av designprocessen för att finna problem hos det gamla systemet. Då vet designteamet vad som behöver ändras och kan utifrån försöket ställa upp användarkrav för vidareutvecklingen. Om uppgiften istället är att utveckla ett helt nytt system kan tekniken inte användas förrän i slutet av processen. Detta på grund av att tekniken förutsätter att användaren ska kunna utföra uppgifter, varför en prototyp måste existera Fältstudie Att använda Tänka-högt metoden i en fältstudie innebär att försöksledaren kan ha någon av de möjliga tre rollerna som finns i samband med metoden; Objektiv, subjektiv eller etnolog. Det är alltså den enda undersökningstekniken vari försöksledaren är en etnograf. Detta beror på att den sker i sin verkliga miljö, vilket innebär att det verkliga beteendet endast fås i en fältstudie. (Preece et al, 2002, s.363) 2 Enkäter 2.1 Skapande En enkät består av tre olika delar. Inledningsvis efterfrågas grundläggande demografiska fakta om användaren, exempelvis ålder och kön, samt detaljer om användarens olika erfarenheter med koppling till användningen av prototypen. Sådana erfarenheter kan vara till exempel datorvana om enkäten handlar om datoranvändning. I de fall då designteamet vet att erfarenheten i målgruppen är väldigt varierande, kan enkäten delas upp så att användare med få erfarenheter får besvara en del och de resterande en annan. (Preece et al, 2002, s.398) Efter den generella delen bör det finnas en sammanfattande del där mer specifika frågor ställs på ett övergripande sätt. Denna del är till för stressade testpersoner som inte hinner svara på hela enkäten. Genom att ha en sådan del fås en generell bild av vad de tycker, vilket kan vara nog så bra som en fullständig enkät och framför allt är bättre än ingenting. (Preece et al, 2002, s.404) Slutligen utgörs enkäten av en del där specifika frågor ställs mer i detalj. I många fall är denna del uppdelad i mindre delar för att långa enkäter inte ska vara svårlästa eller verka längre än de är. (Preece et al, 2002, s.398) 3

5 En enkät kan användas för att få fram både kvalitativ och kvantitativ information. Vid skapandet av en enkät är det viktigt att tänka på att inte göra den för omfattande och lång. En riktlinje brukar vara att begränsa enkäten till 2 sidor. Dessutom bör man testa frågorna före för att minimera risken att testpersonerna tolkar den annorlunda. (Molich, 2002, s.194) Metoden kan användas enskilt eller tillsammans med andra metoder som exempelvis observationer eller intervjuer. En enkätundersökning liknar strukturerade intervjuer eftersom användaren uppmanas att svara på frågor i båda fallen, men en enkät kan användas på fler människor. Det kan vara bra att intervjua användarna i vissa fall då de har bråttom och inte vill fylla i en enkät. (Preece et al, 2002, s.398) Molich (2002) rekommenderar att antalet svarsalternativ i en enkät ska vara ojämnt (Molich, 2002, s.196). Jag föredrar dock jämna antal svarsalternativ eftersom det tvingar testpersonen att ta ställning i frågan. Om denna möjlighet inte finns kommer en osäker testperson lätt undan och ett rikare resultat fås. Dessutom menar Preece et al (2002) att testpersonerna tenderar att välja alternativ i mitten av skalan. Vidare påpekar de att åsikten i frågan är delad och menar att valet är fritt, men att det är viktigt att ha ett Vet ej -alternativ (Preece et al, 2002, s.402). Molich däremot menar att ett jämt antal svarsalternativ inte alls tvingar testpersonen att ta ställning utan att han/ hon istället sätter ett kryss mellan alternativen (Molich, 2002, s.196). Jag anser att det är värt att ta den risken eftersom jag inte uppfattar den som stor. Vid en enkätundersökning rekommenderar Preece et al (2002) att 20 testpersoner används. Svarsfrekvensen tenderar att bli hundraprocentig om antalet testpersoner är under 20, och minskar då antalet testpersoner ökar. Dock är det bäst med fler svar, varför fler än 20 testpersoner är att rekommendera. (Preece et al, 2002, s.404) 2.2 Syfte En enkätundersökning utförs för att samla allmän information om användare samt om deras uppfattningar om prototypen. Den resulterar i en åsikt till skillnad från en observation som är mer inriktad på att finna ett beteende. Den går ut på att fråga testpersonerna istället för att observera och liknar därför en intervju i den meningen. 2.3 Datainsamling och analys Inledningsvis sammanställs svaren från enkäten i exempelvis Excel eller något statistikprogram (ex. SPSS). Detta görs för att upptäcka tydliga tendenser. Svaren kan anges i procent, men om enkätsvaren är färre än tio stycken bör istället antalet anges. Jämförelser mellan de olika frågorna kan genomföras genom att undersöka om relationer och korrelationer existerar mellan frågesvaren. (Preece et al, 2002, s.407) Olika slags frågor kräver olika svarsformer. En öppen enkät där testpersonerna får ange sina egna åsikter kan inte sammanställas enligt ovan. Istället får en liknande analys som vid intervju eller observationer göras. Innehållet och upptäckten av mönster är det viktigaste och en mer detaljerad analys krävs. Ibland kan en frågas svar bero på en annans. Den allra enklaste typen av enkätsammanställning sker med onlineenkäter eftersom svaren redan finns i datorn. Preece et al (2002) menar dock att svarsfrekvensen är mindre i sådana 4

6 undersökningar än om enkäten skrivs ut på papper (Preece et al, 2002, s.405). Jag anser att detta beror på vilken målgrupp man riktar sig till. Om målgruppen är vana vid datorer kan svarsfrekvensen bli högre online än i pappersformat. Jag har själv gjort en sådan jämförelse när jag i ett tidigare projekt skulle undersöka förändringar som införandet av ett nytt datasystem på psykologiska institutionen vid Umeå universitet skulle påverka de anställda där. Vi erbjöd respondenterna att svara både i elektronisk- och pappersform. Lika många svarade på de olika sätten trots att deras datorvana uppskattades som liten av många. 2.4 Tidigt eller sent i designprocessen En enkät kan i någon form användas när som helst under designprocessen när designteamet vill få användarens åsikt i en fråga. 3 Jämförelse 3.1 Anonymitet En nackdel med Tänka-högt är att en del människor kan uppfatta det generande att tala om hur de tänker eller om det är något de inte förstår. De kan känna sig dumma eller obekväma i situationen. En sådan testperson är det svårt att få något resultat ur med hjälp av denna metod, eftersom den inte talar högt i den utsträckning att testledaren kan veta något om hur testpersonen uppfattar prototypen. Det blir i detta fall svårt att skapa en bild av interaktionen. Preece et al (2002) föreslår ett sätt att lösa detta problem på, nämligen genom att låta två testpersoner samarbeta med uppgifterna. Testpersonerna förklarar deras tankar och tillvägagångssätt för varandra och får på så vis en mer naturlig konversation. Detta rekommenderas, eftersom en påminnelse uppfattas påträngande, vilket är opassande i en undersökningssituation (Preece et al, 2002, s ) Metoden är dock väldigt bra om testpersonen har lätt för att tala högt. Då kan den resultera i ovärderliga upptäckter av problem som man inte hade märkt med en annan metod. Eftersom en enkätundersökning är mer anonym än ett Tänka-högt test, genom att ingen egentligen vet vad Du har sagt, kan dessa vara bättre för osäkra personer. Enkäten kan vara ett sätt för dem att ändå tala om sina åsikter och de problem som uppkom under Tänka-högt undersökningen. Enkäter kan alltså fungera som ett komplement till Tänka-högt metoden. Omvänt kan enkäter kompletteras av ett Tänka-högt test där användaren motiverar svaren på enkäten. 3.2 Fråga testledaren Under en Tänka-högt undersökning har testpersonen möjlighet att hela tiden fråga försöksledaren om det är någon uppgift eller något med prototypen som de finner oklart. Detta är en fördel genom att det på detta viset inte kan uppstå några missförstånd av frågor, vilket är vanligt i en enkätundersökning. Det kan också vara en nackdel eftersom alla testpersoner inte nödvändigtvis får samma förutsättningar. En testperson som inte vill eller vågar fråga något han/ hon inte förstår, utgör samma risk för missuppfattning som en testperson i en enkätundersökning. Att det finns en testledare att fråga betyder med andra ord inte alltid att testpersonen tolkar frågorna eller uppgifterna rätt. Dock är chansen ganska 5

7 stor att en iakttagande testledare märker om testpersonen förstått uppgiften rätt, och då kan tillrättavisa denne. En fördel med enkäter är att alla testpersoner får exakt samma information och frågor samt att ingen påverkan från försöksledaren förekommer. Detta kan även vara negativt eftersom testpersonerna inte har någon möjlighet att fråga om de har svårighet att tolka något. Det kan därför hända att testpersonen tolkat en fråga fel och svarat på den så som han/ hon uppfattat den. (Molich, 2002, s ) Eftersom enkätundersökningar är anonyma är det omöjligt att veta om testpersonen uppfattat frågorna rätt eller om de tagit undersökningen på allvar. Detta kan resultera i felaktiga resultat. Det är därför viktigt att skriva tydliga frågor och helst testa dem i en pilotstudie innan de används i den verkliga undersökningen. (Molich, 2002, s ) Att avgöra om testpersonerna är tillförlitliga är svårt. Jones (1992) anser att varje enkätundersökning ska inledas med en öppen intervju för att klargöra om användarna har tillräckligt mycket erfarenhet inom ämnet eller av det system som ska utvärderas exempelvis. Han menar att testpersonen måste vara väldigt insatt och ha stor erfarenhet för att svaren ska bli tillförlitliga. Erfarenheterna ska vara nya, familjära och närliggande. Vidare menar Jones att det är bättre att fråga användaren efter sina beteenden tillsammans med designen än att leta åsikter om själva designen. (Jones, 1992, s ) Jag tror i sådant fall att en tänka högt observation är bättre för att få fram beteenden, eftersom testpersonerna inte kan se sitt beteende objektiv och därför inte återger det korrekt. 3.3 Direkt feedback värdefull Det finns en stor fördel med att låta användaren återge sina tankar under testets gång, utöver de ovan nämnda. Genom att få veta problemen då de uppkommer kan testledaren dessutom se orsaker som kanske inte användaren inser. Det är också möjligt att sätta problemet i en kontext för att få större förståelse. Metoden är också bra eftersom designteamet kan upptäcka hur bra teknologin stöder användningen samt om någon mer form av hjälp behövs.(preece et al, 2002, s.359) Sådan feedback ges på ett visst sätt även i en enkätundersökning. Eftersom en sådan går ut på att finna användarens åsikter snarare än hans/ hennes beteende är dock utgångspunkten något annorlunda. 3.4 Experimentmiljö Testpersonerna i en enkät eller Tänka-högt undersökning bör hållas från varandra både före och efter testet för att förhindra att de får information om uppgifterna. Försöksledaren har möjlighet att kontrollera samtliga parametrar och har full kontroll över situationen i en labbmiljö. Vissa användarsituationer utsätts dock ständigt för yttre påverkan, varför även försöken måste ske i den vardagliga miljön för att en helhetsbild ska kunna skapas. Det går inte att testa ett kommunikationssystem som ska användas på en bullrig byggarbetsplats i ett tyst labb. Det beteende och den uppfattning användaren får av prototypen i labbet skiljer sig markant mot uppfattningen han/ hon skulle ha haft i den verkliga miljön. Det är därför 6

8 viktigt att tänka igenom hur experimentet bör gå till, samt var det ska utföras, utifrån den slutliga användningsmiljön. I regel utförs enkätundersökningar i en kontrollerad miljö. 3.5 Användningsfaser Tänka-högt metoden ingår i den fas som enligt Ideo-korten (2002) kallas för look, då den används tillsammans med observationer. Den kan även användas som motivering till enkätsvar, då jag skulle placera metoden i learn-kategorin, eftersom den används i samband med enkätanalysen. Enkätmetoden tillhör ask-kategorin. (IDEO, 2002) Tänka-högt metoden ger stora mängder data och öppnar upp området, varför metoden kan användas i det som Jones (1992) kallar för divergensfasen. I denna fas försöker man öppna upp och utöka designrymden (Jones, 1992, s.64-66). Observationer går endast att kontrollera till en viss grad eftersom användaren alltid ska ta minst hälften av platsen i diskussionen som uppkommer med testledaren. Du kan aldrig veta säkert hur användaren kommer att bete sig, varför en lyckad Tänka-högt undersökning bör resultera i upptäckten av fler problemområden. Genom att sammanställa resultaten från en Tänka-högt undersökning uppnås en transformation av problemområdet och man befinner sig i tranformationsfasen (Jones, 1992, s.64-69). Öppna enkäter kan användas i divergensfasen för att generera idéer och problemområden. För att sammanställa problemen kan en enkät användas även i transformationsfasen genom att användare anger de största problemen. Enkäter kan även användas i en konvergensfas på samma sätt som i transformationsfasen. I de två senare faserna används mer strikt utformade enkäter. 3.6 Datamängder och sammanställning Tänka-högt undersökningar resulterar i väldigt stora datamängder, vilket kan vara besvärligt att sammanställa. Det är därför viktigt att ha en tydlig plan för hur data ska sammanställas redan innan försöket startar, vilket tidigare nämnts. Det är dessutom viktigt att föra noteringar under observationen för att sedan ha en aning om var man ska leta för att finna ett visst problem. Många problem upptäcks nämligen under själva undersökningen. Enkätundersökningar däremot, resulterar i färre data och är enklare att sammanställa. Öppna enkäter kan dock vara svårare att sammanställa än enkäter med kryssalternativ. En öppen enkät fokuserar på testpersonens fria åsikter angående prototypen till skillnad från en enkät med kryssalternativ, som fokuserar på vilka alternativ användaren tycker passar bäst. Om enkäten består av kryssalternativ kategoriseras resultatet naturligt. Om enkäten istället är öppen är det svårare att kategorisera åsikterna och någon analysteknik måste användas (nämns ovan). 3.7 Kostnader i tid, pengar och arbetskraft Förarbetet till de två metoderna liknar varandra och kräver liknande mängd arbetskraft. Båda metoderna kräver planering av hur resultatet ska analyseras, kategorisering av de olika åsikterna samt test av enkäten respektive uppgifterna som användaren ska genomföra då han/ hon tänker högt. 7

9 En fördel med enkätundersökningar är att de går snabbt att genomföra eftersom flera testpersoner kan svara samtidigt. Det går i regel snabbt att fylla i en enkät, vilket medför att fler testpersoner fås. Enkätundersökningar kräver heller inte några medverkande under själva testet utan bara enkäten krävs. Även sammanställningen av resultatet går snabbare vid en enkätundersökning än vid en Tänka-högt observation.(preece et al, 2002, s.398) 4 Sammanfattning Sammanlagt tar alltså en enkätundersökning kortare tid, kräver mindre arbetskraft och kostar därför mindre pengar än en Tänka-högt undersökning. Resultaten som vinns ur de två metoderna är dock olika. En enkät syftar till att hitta användarens åsikter och sker i labbmiljö. Detta innebär att en helhet av användarens uppfattning och verkliga beteende går förlorat. För att ta reda på användarnas beteende och samtidigt få fram deras åsikter i den tänkta användningsmiljön bör man därför genomföra en Tänka-högt observation i denna miljö. Eftersom fler testpersoner kan tillfrågas i en enkätundersökning än vid en Tänka-högt observation ger enkäter resultat som är mer generella. De kan generaliseras på en större population och är därför lite säkrare. Tänka-högt observationer däremot är mer fokuserade och resulterar i upptäckten av mänskliga faktorer. 5 Referenser Ideo Methodcards, Jones, J.C, Design Methods, John Wiley & Sons Inc., New York, Molich, R., Webbdesign med focus på användbarhet, Studentlitteratur, Lund, Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H.., Interactiondesign beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons Inc., New York,

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP?

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DIK JENNY DAFGÅRD DESIGNMETODIK, 3 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 5 JANUARI

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

En liten studie om observation som metod för användaranalys

En liten studie om observation som metod för användaranalys En liten studie om observation som metod för användaranalys Interaktionsdesign analys Anders Lundell Camilla Orrenäs IT-universitetet Göteborg Vt 2004 1 1. Introduktion Observationsstudier är en analysmetod

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Utvärdering Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Användbarhetstest med pappersprototyp 4 eller 6 användare som testar 3 eller 5 uppgifter Balansera ordningen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Användningstest i praktiken

Användningstest i praktiken Användningstest i praktiken Sofia Johansson Bolagsverket Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Finns i Sundsvall 535 anställda Post och inrikes tidningar Företagsinteckningsmyndighet

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl Översikt Socialpsykologi och lite om sociala reaktioner på datorer Nils Dahlbäck nilda@ida.liu.se http://www.ida.liu.se/~nilda Prototyper och scheman Social påverkan - Åskådarbeteende - Konformitet - Lydnad

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

The Deliberation-Without- Attention Effect

The Deliberation-Without- Attention Effect LINKÖPINGS UNIVERSITET The Deliberation-Without- Attention Effect En experimentell studie Julia Holmström Malin Lundström Albin Pettersson Therese Johansson 2010-04-01 Innehållsförteckning 1.1 Sammanfattning...

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Data mining. Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data

Data mining. Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data Data mining Metoder för att automatisktupptäcka icke-trivial användbar information i stora datamängder 1 Data mining: (Mot-)exempel

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet.

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. LÄRARHANDLEDNING FÖRSÖKSMANUAL Talförståelsetest ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. Utrustning 1. Dator eller MP3-spelare 2. Högtalare för uppspelning inför

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen.

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Följande frågeställningar avses besvaras: 1. Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation? 2. Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen?

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer. Innehåll

VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer. Innehåll VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer Innehåll Del 1: Varför observationer? Inledning Vad är observation? Hur går en observation till? Hur används information som samlas in under

Läs mer

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1 Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 1 Marcus Bengtsson Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Mälardalens

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Lönar det sig att vara självisk? Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Boktips Full av underbara enkla tankeexperiment för att demonstrera skillnaden

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Frågekonstruktion & frågetestning

Frågekonstruktion & frågetestning Frågekonstruktion & frågetestning Andreas Persson Enheten för mätteknik SCB Att utveckla frågor och blanketter för att förbättra mätningen Frågekonstruktion & frågetestning 2010-10- 29 2 uppfattas av alla

Läs mer

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 Ebba Lindström Linda Sternefors 2005-11-23 Therese Wettler SP3D - Gör Det Möjligt! Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad 1 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Kontinuerlig utvärdering på distans med användare

Kontinuerlig utvärdering på distans med användare Kontinuerlig utvärdering på distans med användare Max Walter Civilingenjörsprogrammet, Datateknik, KTH Rörläggarvägen 42, 168 33 Bromma maxwa@kth.se SAMMANFATTNING Allt fler webbplatser och program utvecklas

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Marie Julin, specialpedagog Diana Lorenz, socionom Autismforum 2010-04-12 Marie Julin och Diana Lorenz 1 Huvudkriterier för Aspergers syndrom Enligt DSM-IV-TR

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

HTML & Projektstrategi

HTML & Projektstrategi 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 3 HTML & Projektstrategi Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 38 HTML UppgiG U1 U1=L1+L2+L3 UppgiG U3 Läsanvisningar

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer