Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning"

Transkript

1 Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan Björk

2 Jag har valt att jämföra metoderna Tänka-högt och enkätundersökning. Anledningen till detta är att jag anser att de båda kan användas i många olika faser och upprepade gånger i designprocessen. Tänka-högt metoden kan användas som komplettering tillsammans med både intervjuer och observationer, vilket enkäter också kan, men med ett annat syfte. Jag ser likheter och olikheter som jag finner intressanta att diskutera lite närmare. Inledningsvis redogör jag för de två metoderna separat och behandlar syfte, genomförande, datainsamling och analys samt användningsområden. Därefter följer en jämförelse mellan de två metoderna och slutligen en sammanfattning. 1 Tänka-högt metoden 1.1 Genomförande Ett tänka högt test genomförs genom att användaren ges ett antal uppgifter att genomföra eller ett scenario att följa. Användaren ombeds tala högt under tiden uppgifterna genomförs. Detta innebär att användaren talar om saker han/ hon tänker på, problem som uppkommer eller saker som är svåra att förstå angående hur prototypen ska användas. Det kan också handla om att användaren är osäker på hur han/ hon ska göra i en viss användarsituation eller hur en felsignal tolkas. Efter genomfört test är det även vanligt med en så kallad Debriefing; en intervju med användaren, vari denne får reflektera över prototypen i en öppen diskussion. (Molich, 2002, kap 11) Testledarens roll är betydande i en tänka högt övning. Det är viktigt att inte stressa testpersonen, eftersom han/ hon då inte kommer att tänka högt i samma utsträckning som om han/ hon haft längre tid på sig. Det är därför viktigt att låta användaren ta sin tid och även uppmana honom/ henne till detta. (Molich, 2002, kap.11) Testledarens roll kan antingen vara en iakttagare, som endast observerar användaren, eller en deltagande observerare, som användaren kan ställa frågor till eller som ger vissa instruktioner. Dessutom kan testledaren vara en etnograf som analyserar de underliggande processer och beteenden som användaren utför under försöket. De olika typerna av ledare kan förekomma enskilt eller tillsammans i samma studie. Vilken av de olika slags testledarna som är bäst lämpad beror på vilket slags data som är intressant. I samtliga fall är testledarens uppgift att observera och lyssna till användaren behov. (Preece, Rogers & Sharp, 2002, s.361) Molich (2002) rekommenderar att antalet testpersoner ska vara runt sex stycken. Han menar att färre skulle innebära att viktiga upptäckter förloras, samtidigt som fler testpersoner skulle vara överflödigt.(molich, 2002, s.156) 1.2 Syfte Syftet med Tänka-högt metoden är att avslöja problem med prototypen som designgruppen inte vet om. Istället för att fråga om något problem låter designgruppen användaren testa prototypen för att upptäcka problemen då den används. Det är bra att användaren talar högt, eftersom tankarna bakom problemets uppkomst då blir enklare att förstå. Det kan annars vara svårt för användaren att återge problem, och dess orsaker, endast i en debriefing, eftersom denna sker efter användningen. Det krävs alltså ett tänka högt test. (Molich, 2002, kap 11) 1

3 När man använder tänka högt metoden är syftet inte att få veta vad användaren anser. Meningen är inte heller att få veta vad forskare, experter eller andra utvecklare tycker om prototypen, utan istället att märka användarens beteende. Metoden visar alltså hur olika användare beter sig i interaktion med prototypen. (Molich, 2002, kap 11) 1.3 Datainsamling och analys En Tänka-högt undersökning dokumenteras genom ljud- och/ eller bildupptagning. Observationer ger stora mängder data, varför det är viktigt att redan före försökets början besluta vilken typ av analys som ska göras på det data som testet resulterar i. Man bör ha i åtanke att data ej kan analyseras i minsta detalj. Det finns minst fyra olika sätt att analysera data på. (Preece et al, 2002, s.374) Fokus på problem En möjlighet är att leta upp så kallade Breakdowns. Breakdowns kallas de mönster i användningen som orsakas av problem som användaren stöter på. Det gäller att finna dessa problem och att sedan åtgärda dem. (Preece et al, 2002, s ) Fokus på innehållet Genom att skapa problemkategorier kan resultatet analyseras utifrån undersökningens innehåll. Ett antal kategorier skapas och de olika beteendena sorteras in under dem. Det är följdaktligen svårt att skapa rätt kategorier för undersökningen samt att skapa kategorier som inte överlappar varandra. Ofta uppmärksammas detta först då kategorierna använts i en undersökning, varför upprepade pilotstudier bör genomföras innan kategorierna används. (Preece et al, 2002, s.383) Fokus på dialogen Ett tredje tillvägagångssätt för att analysera data från en Tänka-högt undersökning på är att fokusera på varför användaren säger det den gör. Att finna orsaken till yttrandet kan innebära att man också finner problem eller orsaken till dem. Meningen är alltså att finna meningen av vad som sägs, istället för att fokusera på vad som sägs.(preece et al, 2002, s.383) Kvantitativ analys Genom att mäta tiden användaren tar på sig att utföra en viss uppgift eller att räkna de fel de gör, fås ett kvantitativt resultat. Efter en jämförelse mellan problem och tid kan försöksledaren utse de problem som flest användare tagit längst tid på sig att lösa.(preece et al, 2002, s ) 1.4 Tidigt eller sent i designprocessen Tänka-högt metoden kan användas både sent och tidigt i designprocessen beroende på vilken form av observation som används tillsammans med metoden Quick and Dirty Quick and Dirty tekniken, som är precis vad den heter - snabb och mindre formell, kan användas under hela designprocessen. Den används ofta upprepade gånger och i olika faser. Dels tidigt i processen, för att få veta användares krav, och dels senare i processen, för att 2

4 undersöka om användarkraven blivit tillgodosedda. Quick and Dirty observationer kan göras både i labb- och i fältmiljö (Preece et al, 2002, s.363) Objektiv observation En objektiv observation innebär att försöksledaren endast iakttar testpersonen utan att hjälpa till eller ingripa i försöket. Sådana observationer sker i labbmiljö, vilket medför att helhetsbilden försvinner eftersom interaktionen med den verkliga miljön förloras, men också att en helt kontrollerad situation skapas.(preece et al, 2002, s.363) Observationstekniken kan användas tillsammans med Tänka-högt metoden. Då kan den utföras både tidigt och sent i designprocessen beroende på hur den ser ut. Vid en vidareutveckling kan tekniken användas i början av designprocessen för att finna problem hos det gamla systemet. Då vet designteamet vad som behöver ändras och kan utifrån försöket ställa upp användarkrav för vidareutvecklingen. Om uppgiften istället är att utveckla ett helt nytt system kan tekniken inte användas förrän i slutet av processen. Detta på grund av att tekniken förutsätter att användaren ska kunna utföra uppgifter, varför en prototyp måste existera Fältstudie Att använda Tänka-högt metoden i en fältstudie innebär att försöksledaren kan ha någon av de möjliga tre rollerna som finns i samband med metoden; Objektiv, subjektiv eller etnolog. Det är alltså den enda undersökningstekniken vari försöksledaren är en etnograf. Detta beror på att den sker i sin verkliga miljö, vilket innebär att det verkliga beteendet endast fås i en fältstudie. (Preece et al, 2002, s.363) 2 Enkäter 2.1 Skapande En enkät består av tre olika delar. Inledningsvis efterfrågas grundläggande demografiska fakta om användaren, exempelvis ålder och kön, samt detaljer om användarens olika erfarenheter med koppling till användningen av prototypen. Sådana erfarenheter kan vara till exempel datorvana om enkäten handlar om datoranvändning. I de fall då designteamet vet att erfarenheten i målgruppen är väldigt varierande, kan enkäten delas upp så att användare med få erfarenheter får besvara en del och de resterande en annan. (Preece et al, 2002, s.398) Efter den generella delen bör det finnas en sammanfattande del där mer specifika frågor ställs på ett övergripande sätt. Denna del är till för stressade testpersoner som inte hinner svara på hela enkäten. Genom att ha en sådan del fås en generell bild av vad de tycker, vilket kan vara nog så bra som en fullständig enkät och framför allt är bättre än ingenting. (Preece et al, 2002, s.404) Slutligen utgörs enkäten av en del där specifika frågor ställs mer i detalj. I många fall är denna del uppdelad i mindre delar för att långa enkäter inte ska vara svårlästa eller verka längre än de är. (Preece et al, 2002, s.398) 3

5 En enkät kan användas för att få fram både kvalitativ och kvantitativ information. Vid skapandet av en enkät är det viktigt att tänka på att inte göra den för omfattande och lång. En riktlinje brukar vara att begränsa enkäten till 2 sidor. Dessutom bör man testa frågorna före för att minimera risken att testpersonerna tolkar den annorlunda. (Molich, 2002, s.194) Metoden kan användas enskilt eller tillsammans med andra metoder som exempelvis observationer eller intervjuer. En enkätundersökning liknar strukturerade intervjuer eftersom användaren uppmanas att svara på frågor i båda fallen, men en enkät kan användas på fler människor. Det kan vara bra att intervjua användarna i vissa fall då de har bråttom och inte vill fylla i en enkät. (Preece et al, 2002, s.398) Molich (2002) rekommenderar att antalet svarsalternativ i en enkät ska vara ojämnt (Molich, 2002, s.196). Jag föredrar dock jämna antal svarsalternativ eftersom det tvingar testpersonen att ta ställning i frågan. Om denna möjlighet inte finns kommer en osäker testperson lätt undan och ett rikare resultat fås. Dessutom menar Preece et al (2002) att testpersonerna tenderar att välja alternativ i mitten av skalan. Vidare påpekar de att åsikten i frågan är delad och menar att valet är fritt, men att det är viktigt att ha ett Vet ej -alternativ (Preece et al, 2002, s.402). Molich däremot menar att ett jämt antal svarsalternativ inte alls tvingar testpersonen att ta ställning utan att han/ hon istället sätter ett kryss mellan alternativen (Molich, 2002, s.196). Jag anser att det är värt att ta den risken eftersom jag inte uppfattar den som stor. Vid en enkätundersökning rekommenderar Preece et al (2002) att 20 testpersoner används. Svarsfrekvensen tenderar att bli hundraprocentig om antalet testpersoner är under 20, och minskar då antalet testpersoner ökar. Dock är det bäst med fler svar, varför fler än 20 testpersoner är att rekommendera. (Preece et al, 2002, s.404) 2.2 Syfte En enkätundersökning utförs för att samla allmän information om användare samt om deras uppfattningar om prototypen. Den resulterar i en åsikt till skillnad från en observation som är mer inriktad på att finna ett beteende. Den går ut på att fråga testpersonerna istället för att observera och liknar därför en intervju i den meningen. 2.3 Datainsamling och analys Inledningsvis sammanställs svaren från enkäten i exempelvis Excel eller något statistikprogram (ex. SPSS). Detta görs för att upptäcka tydliga tendenser. Svaren kan anges i procent, men om enkätsvaren är färre än tio stycken bör istället antalet anges. Jämförelser mellan de olika frågorna kan genomföras genom att undersöka om relationer och korrelationer existerar mellan frågesvaren. (Preece et al, 2002, s.407) Olika slags frågor kräver olika svarsformer. En öppen enkät där testpersonerna får ange sina egna åsikter kan inte sammanställas enligt ovan. Istället får en liknande analys som vid intervju eller observationer göras. Innehållet och upptäckten av mönster är det viktigaste och en mer detaljerad analys krävs. Ibland kan en frågas svar bero på en annans. Den allra enklaste typen av enkätsammanställning sker med onlineenkäter eftersom svaren redan finns i datorn. Preece et al (2002) menar dock att svarsfrekvensen är mindre i sådana 4

6 undersökningar än om enkäten skrivs ut på papper (Preece et al, 2002, s.405). Jag anser att detta beror på vilken målgrupp man riktar sig till. Om målgruppen är vana vid datorer kan svarsfrekvensen bli högre online än i pappersformat. Jag har själv gjort en sådan jämförelse när jag i ett tidigare projekt skulle undersöka förändringar som införandet av ett nytt datasystem på psykologiska institutionen vid Umeå universitet skulle påverka de anställda där. Vi erbjöd respondenterna att svara både i elektronisk- och pappersform. Lika många svarade på de olika sätten trots att deras datorvana uppskattades som liten av många. 2.4 Tidigt eller sent i designprocessen En enkät kan i någon form användas när som helst under designprocessen när designteamet vill få användarens åsikt i en fråga. 3 Jämförelse 3.1 Anonymitet En nackdel med Tänka-högt är att en del människor kan uppfatta det generande att tala om hur de tänker eller om det är något de inte förstår. De kan känna sig dumma eller obekväma i situationen. En sådan testperson är det svårt att få något resultat ur med hjälp av denna metod, eftersom den inte talar högt i den utsträckning att testledaren kan veta något om hur testpersonen uppfattar prototypen. Det blir i detta fall svårt att skapa en bild av interaktionen. Preece et al (2002) föreslår ett sätt att lösa detta problem på, nämligen genom att låta två testpersoner samarbeta med uppgifterna. Testpersonerna förklarar deras tankar och tillvägagångssätt för varandra och får på så vis en mer naturlig konversation. Detta rekommenderas, eftersom en påminnelse uppfattas påträngande, vilket är opassande i en undersökningssituation (Preece et al, 2002, s ) Metoden är dock väldigt bra om testpersonen har lätt för att tala högt. Då kan den resultera i ovärderliga upptäckter av problem som man inte hade märkt med en annan metod. Eftersom en enkätundersökning är mer anonym än ett Tänka-högt test, genom att ingen egentligen vet vad Du har sagt, kan dessa vara bättre för osäkra personer. Enkäten kan vara ett sätt för dem att ändå tala om sina åsikter och de problem som uppkom under Tänka-högt undersökningen. Enkäter kan alltså fungera som ett komplement till Tänka-högt metoden. Omvänt kan enkäter kompletteras av ett Tänka-högt test där användaren motiverar svaren på enkäten. 3.2 Fråga testledaren Under en Tänka-högt undersökning har testpersonen möjlighet att hela tiden fråga försöksledaren om det är någon uppgift eller något med prototypen som de finner oklart. Detta är en fördel genom att det på detta viset inte kan uppstå några missförstånd av frågor, vilket är vanligt i en enkätundersökning. Det kan också vara en nackdel eftersom alla testpersoner inte nödvändigtvis får samma förutsättningar. En testperson som inte vill eller vågar fråga något han/ hon inte förstår, utgör samma risk för missuppfattning som en testperson i en enkätundersökning. Att det finns en testledare att fråga betyder med andra ord inte alltid att testpersonen tolkar frågorna eller uppgifterna rätt. Dock är chansen ganska 5

7 stor att en iakttagande testledare märker om testpersonen förstått uppgiften rätt, och då kan tillrättavisa denne. En fördel med enkäter är att alla testpersoner får exakt samma information och frågor samt att ingen påverkan från försöksledaren förekommer. Detta kan även vara negativt eftersom testpersonerna inte har någon möjlighet att fråga om de har svårighet att tolka något. Det kan därför hända att testpersonen tolkat en fråga fel och svarat på den så som han/ hon uppfattat den. (Molich, 2002, s ) Eftersom enkätundersökningar är anonyma är det omöjligt att veta om testpersonen uppfattat frågorna rätt eller om de tagit undersökningen på allvar. Detta kan resultera i felaktiga resultat. Det är därför viktigt att skriva tydliga frågor och helst testa dem i en pilotstudie innan de används i den verkliga undersökningen. (Molich, 2002, s ) Att avgöra om testpersonerna är tillförlitliga är svårt. Jones (1992) anser att varje enkätundersökning ska inledas med en öppen intervju för att klargöra om användarna har tillräckligt mycket erfarenhet inom ämnet eller av det system som ska utvärderas exempelvis. Han menar att testpersonen måste vara väldigt insatt och ha stor erfarenhet för att svaren ska bli tillförlitliga. Erfarenheterna ska vara nya, familjära och närliggande. Vidare menar Jones att det är bättre att fråga användaren efter sina beteenden tillsammans med designen än att leta åsikter om själva designen. (Jones, 1992, s ) Jag tror i sådant fall att en tänka högt observation är bättre för att få fram beteenden, eftersom testpersonerna inte kan se sitt beteende objektiv och därför inte återger det korrekt. 3.3 Direkt feedback värdefull Det finns en stor fördel med att låta användaren återge sina tankar under testets gång, utöver de ovan nämnda. Genom att få veta problemen då de uppkommer kan testledaren dessutom se orsaker som kanske inte användaren inser. Det är också möjligt att sätta problemet i en kontext för att få större förståelse. Metoden är också bra eftersom designteamet kan upptäcka hur bra teknologin stöder användningen samt om någon mer form av hjälp behövs.(preece et al, 2002, s.359) Sådan feedback ges på ett visst sätt även i en enkätundersökning. Eftersom en sådan går ut på att finna användarens åsikter snarare än hans/ hennes beteende är dock utgångspunkten något annorlunda. 3.4 Experimentmiljö Testpersonerna i en enkät eller Tänka-högt undersökning bör hållas från varandra både före och efter testet för att förhindra att de får information om uppgifterna. Försöksledaren har möjlighet att kontrollera samtliga parametrar och har full kontroll över situationen i en labbmiljö. Vissa användarsituationer utsätts dock ständigt för yttre påverkan, varför även försöken måste ske i den vardagliga miljön för att en helhetsbild ska kunna skapas. Det går inte att testa ett kommunikationssystem som ska användas på en bullrig byggarbetsplats i ett tyst labb. Det beteende och den uppfattning användaren får av prototypen i labbet skiljer sig markant mot uppfattningen han/ hon skulle ha haft i den verkliga miljön. Det är därför 6

8 viktigt att tänka igenom hur experimentet bör gå till, samt var det ska utföras, utifrån den slutliga användningsmiljön. I regel utförs enkätundersökningar i en kontrollerad miljö. 3.5 Användningsfaser Tänka-högt metoden ingår i den fas som enligt Ideo-korten (2002) kallas för look, då den används tillsammans med observationer. Den kan även användas som motivering till enkätsvar, då jag skulle placera metoden i learn-kategorin, eftersom den används i samband med enkätanalysen. Enkätmetoden tillhör ask-kategorin. (IDEO, 2002) Tänka-högt metoden ger stora mängder data och öppnar upp området, varför metoden kan användas i det som Jones (1992) kallar för divergensfasen. I denna fas försöker man öppna upp och utöka designrymden (Jones, 1992, s.64-66). Observationer går endast att kontrollera till en viss grad eftersom användaren alltid ska ta minst hälften av platsen i diskussionen som uppkommer med testledaren. Du kan aldrig veta säkert hur användaren kommer att bete sig, varför en lyckad Tänka-högt undersökning bör resultera i upptäckten av fler problemområden. Genom att sammanställa resultaten från en Tänka-högt undersökning uppnås en transformation av problemområdet och man befinner sig i tranformationsfasen (Jones, 1992, s.64-69). Öppna enkäter kan användas i divergensfasen för att generera idéer och problemområden. För att sammanställa problemen kan en enkät användas även i transformationsfasen genom att användare anger de största problemen. Enkäter kan även användas i en konvergensfas på samma sätt som i transformationsfasen. I de två senare faserna används mer strikt utformade enkäter. 3.6 Datamängder och sammanställning Tänka-högt undersökningar resulterar i väldigt stora datamängder, vilket kan vara besvärligt att sammanställa. Det är därför viktigt att ha en tydlig plan för hur data ska sammanställas redan innan försöket startar, vilket tidigare nämnts. Det är dessutom viktigt att föra noteringar under observationen för att sedan ha en aning om var man ska leta för att finna ett visst problem. Många problem upptäcks nämligen under själva undersökningen. Enkätundersökningar däremot, resulterar i färre data och är enklare att sammanställa. Öppna enkäter kan dock vara svårare att sammanställa än enkäter med kryssalternativ. En öppen enkät fokuserar på testpersonens fria åsikter angående prototypen till skillnad från en enkät med kryssalternativ, som fokuserar på vilka alternativ användaren tycker passar bäst. Om enkäten består av kryssalternativ kategoriseras resultatet naturligt. Om enkäten istället är öppen är det svårare att kategorisera åsikterna och någon analysteknik måste användas (nämns ovan). 3.7 Kostnader i tid, pengar och arbetskraft Förarbetet till de två metoderna liknar varandra och kräver liknande mängd arbetskraft. Båda metoderna kräver planering av hur resultatet ska analyseras, kategorisering av de olika åsikterna samt test av enkäten respektive uppgifterna som användaren ska genomföra då han/ hon tänker högt. 7

9 En fördel med enkätundersökningar är att de går snabbt att genomföra eftersom flera testpersoner kan svara samtidigt. Det går i regel snabbt att fylla i en enkät, vilket medför att fler testpersoner fås. Enkätundersökningar kräver heller inte några medverkande under själva testet utan bara enkäten krävs. Även sammanställningen av resultatet går snabbare vid en enkätundersökning än vid en Tänka-högt observation.(preece et al, 2002, s.398) 4 Sammanfattning Sammanlagt tar alltså en enkätundersökning kortare tid, kräver mindre arbetskraft och kostar därför mindre pengar än en Tänka-högt undersökning. Resultaten som vinns ur de två metoderna är dock olika. En enkät syftar till att hitta användarens åsikter och sker i labbmiljö. Detta innebär att en helhet av användarens uppfattning och verkliga beteende går förlorat. För att ta reda på användarnas beteende och samtidigt få fram deras åsikter i den tänkta användningsmiljön bör man därför genomföra en Tänka-högt observation i denna miljö. Eftersom fler testpersoner kan tillfrågas i en enkätundersökning än vid en Tänka-högt observation ger enkäter resultat som är mer generella. De kan generaliseras på en större population och är därför lite säkrare. Tänka-högt observationer däremot är mer fokuserade och resulterar i upptäckten av mänskliga faktorer. 5 Referenser Ideo Methodcards, Jones, J.C, Design Methods, John Wiley & Sons Inc., New York, Molich, R., Webbdesign med focus på användbarhet, Studentlitteratur, Lund, Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H.., Interactiondesign beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons Inc., New York,

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Metoder för datainsamling

Metoder för datainsamling Metoder för datainsamling Föreläsning 16/10-2002 Christina von Dorrien Kapitel 9.4, 12-13 Användarcentrerad designmetodik Analysera användare, användningssituation och uppgift Testa och utvärdera designförslag,

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 130409 Datainsamling

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Hemtentamen. Människa-datorinteraktion fortsättningskurs, 2D1622. Paulina Modlitba Media-01 801209-5603 paulina@kth.se

Hemtentamen. Människa-datorinteraktion fortsättningskurs, 2D1622. Paulina Modlitba Media-01 801209-5603 paulina@kth.se Hemtentamen Människa-datorinteraktion fortsättningskurs, 2D1622 Paulina Modlitba Media-01 801209-5603 paulina@kth.se 1. DECIDE I artikeln Investigating Intra-Family Communication Using Photo Diaries presenteras

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Designkoncept Field Study Organizer

Designkoncept Field Study Organizer 1 Designkoncept av Simon Strandh. Digital Design, Högskolan Kristianstad Designkoncept Field Study Organizer Den tänkta applikationen är designad i syfte att användas som ett dokumentationsstöd under fältstudier.

Läs mer

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning

Utvärdering. Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Användbarhetstestning kontra heuristisk utvärdering. Användbarhetstestning Användbarhetstest: Vad ska ni göra? Utvärdering Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Användbarhetstest med pappersprototyp 4 eller 6 användare som testar 3 eller 5 uppgifter Balansera ordningen

Läs mer

En liten studie om observation som metod för användaranalys

En liten studie om observation som metod för användaranalys En liten studie om observation som metod för användaranalys Interaktionsdesign analys Anders Lundell Camilla Orrenäs IT-universitetet Göteborg Vt 2004 1 1. Introduktion Observationsstudier är en analysmetod

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP?

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DIK JENNY DAFGÅRD DESIGNMETODIK, 3 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 5 JANUARI

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Användningstest i praktiken

Användningstest i praktiken Användningstest i praktiken Sofia Johansson Bolagsverket Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Finns i Sundsvall 535 anställda Post och inrikes tidningar Företagsinteckningsmyndighet

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun Övning i intervjuteknik och olika faktorer som kan påverkar en intervjun Cecilia Gustafsson & Moa Haglund 1. Introduktion Övningen går ut på att studera olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju.

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl

Översikt. 1. Avgränsa kognitiv psykologi. Prototyper och scheman. 2. Tillämpade/praktiska skäl Översikt Socialpsykologi och lite om sociala reaktioner på datorer Nils Dahlbäck nilda@ida.liu.se http://www.ida.liu.se/~nilda Prototyper och scheman Social påverkan - Åskådarbeteende - Konformitet - Lydnad

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

HKR Digital Design. Rapport Imind. Projektuppgift i kursen KDI Kreativ Design & IT. Lynn Wallander

HKR Digital Design. Rapport Imind. Projektuppgift i kursen KDI Kreativ Design & IT. Lynn Wallander Rapport Imind Projektuppgift i kursen KDI Kreativ Design & IT 1 Innehållsförteckning Idé 3 A. Planeringsfasen 3 B. Genomförandefasen 4 C. Lärdomar 6 Referenslista & uppgiftens frågeställningar 7 Bilagor:

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik

Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik Handledning under grupparbetsprocessen Att skapa positiv gruppdynamik och hantera negativ gruppdynamik Caroline Carlström Peter Halvarsson Sofia Folestam Inledning Den pedagogiska idén med grupparbete

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408. Introduktion. Kursens mål. För att ni ska

Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408. Introduktion. Kursens mål. För att ni ska Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Introduktion Ann Lantz, Associat professor, alz@kth.se Elina Eriksson, phd-student, elina@kth.se Rebekah Cupitt, phd-student ebekah@csc.kth.se Kursens mål diskutera

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Data mining. Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data

Data mining. Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data Data mining Skillnaden mellan observationella och experimentella data Data mining Metoder för att automatisktupptäcka icke-trivial användbar information i stora datamängder 1 Data mining: (Mot-)exempel

Läs mer

The Deliberation-Without- Attention Effect

The Deliberation-Without- Attention Effect LINKÖPINGS UNIVERSITET The Deliberation-Without- Attention Effect En experimentell studie Julia Holmström Malin Lundström Albin Pettersson Therese Johansson 2010-04-01 Innehållsförteckning 1.1 Sammanfattning...

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Analysfasen. Systemering med användarfokus

Analysfasen. Systemering med användarfokus Analysfasen Systemering med användarfokus ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping Utvärdering Suzana R (omarb från

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Skakiga underlag. Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt. Andreas Nilsson. Norstat 2015-09-22

Skakiga underlag. Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt. Andreas Nilsson. Norstat 2015-09-22 Skakiga underlag Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt Andreas Nilsson Norstat 2015-09-22 Inledning Det tycks finnas en uppfattning om att underlag från enkätundersökningar

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet.

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. LÄRARHANDLEDNING FÖRSÖKSMANUAL Talförståelsetest ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. Utrustning 1. Dator eller MP3-spelare 2. Högtalare för uppspelning inför

Läs mer

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen.

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Följande frågeställningar avses besvaras: 1. Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation? 2. Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen?

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer