En liten studie om observation som metod för användaranalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En liten studie om observation som metod för användaranalys"

Transkript

1 En liten studie om observation som metod för användaranalys Interaktionsdesign analys Anders Lundell Camilla Orrenäs IT-universitetet Göteborg Vt

2 1. Introduktion Observationsstudier är en analysmetod som används flitigt inom all sorts produktutveckling. Det brukar sägas att observationen ger mer information än t ex intervjuer, som ju var föremål för föregående övning inom ramen för denna kurs. Mot bakgrund av detta fick vi därför denna uppgift, nämligen att testa observationen som metod och reflektera över den. 2. Syfte Vår uppgift var att besvara följande frågor: Vilken slags information genererar en observationsstudie? Ger observationen något mer än intervjuer? Vad kan man som produktutvecklare lära sig av observationer? 3. Metod Studien bestod utav dels självobservationer, dels observationer av fyra olika användare i verkliga användningssituationer. Vi valde att förlägga observationsstudien till en av bokutlåningsautomaterna på Göteborgs Stadsbibliotek. Tidpunkt för observationen var mellan klockan och torsdagen den 19 februari Utlåningsautomaterna fungerar som ett alternativ till att traditionellt låna böcker av en bibliotekarie i en utlåningskassa. Automaterna finns utplacerade på varje våning i biblioteket. Andra våningen valdes för vår studie eftersom användningen av automaterna där var mer frekvent till skillnad från de andra våningarna där automaterna knappt användes vid tillfället för observationsstudien. Två automater var utplacerade med ca 3-4 meters avstånd. Vi bestämde att de första fyra användarna som kom till den vänstra av automaterna för att låna böcker fick utgöra målet för vår observation. På så sätt fick vi ett slumpartat urval. I viss mån kan urvalet säkerligen påverkas av de bokavdelningar som återfanns på denna våning (se bilaga 1). Men utlåningsautomatens placering i anslutning till det öppna trapphuset kan göra att den likaväl kan användas av personer som tagit böcker på andra våningar eftersom utlåningsautomaterna inte är avdelningsbundna. Vi valde att göra dolda observationer för att kunna observera användarnas, i största möjliga mån, naturliga interaktion. Vi ville inte delge att de var föremål för en observationsstudie eftersom vi trodde detta skulle påverka deras beteende genom att göra dem onaturligt medvetna om interaktionens olika moment. Vi tror dessutom att vårt val av dokumentationsform, dvs. videokamera, skulle påverkat den naturliga interaktionen i ännu högre grad än vad tex. en pappersprotokollförd observation skulle medföra. Observationen dokumenterades med videokamera av märket Panasonic Mini-DV. En av oss filmade medan den andra agerade fiktivt mål för videofilmningen, som en avledningsmanöver eftersom vi valt att utföra dolda observationer, det vill säga utan användarnas vetskap. Vi placerade oss därför diskret ca 5 meter ifrån den vänstra automaten som var placerade så att det blev möjligt att ta visst skydd bland bokhyllorna. Vi började observationen med att utföra en självobservation där vi lånade varsin bok. På så sätt fick vi vetskap om automatens olika interaktionsmoment. Därefter utfördes användarobservationerna. Metoden för analysen bestod av att vi utan att ha analyserat videomaterialet först tog fram en HTA som beskriver de grundläggande interaktionsmomenten. (Se bilaga 2). Sedan gick vi igenom videomaterialet och identifierade ytterligare moment i interaktionen och tog fram en ny HTA (se bilaga 3). I analysen identifierades även interaktionsmoment från vår självobservation som ingår i denna nya HTA. Vi har valt att inte använda oss av observationsprotokoll utan valt att dra fördel av videoinspelningens möjlighet att i detalj observera användarnas fysiska interaktion. Dock observerar vi inte användarnas interaktion med det som visas på skärmen eftersom detta var svårt att fånga med videokameran om observationen skulle förbli dold. 2

3 4. Resultat 4.1 Självobservation I analys av materialet från självobservationen identifierade vi följande interaktionsmoment utöver de grundläggande momenten beskrivna i den första HTA:n (se bilaga 2). Bok läggs ned a) till höger på disken b) till vänster. Lånekortet plockades fram ur plånböcker som låg i a) väska eller b) i jackficka. Lånekortet vreds och vändes på för att placeras åt rätt håll. Efter att lånekortet placerats i automaten a) lades plånboken tillbaka ned i väskan b) hölls kvar i vänster hand. När boken skall placeras på avläsningsplatsen tar a) tag i den med båda händerna b) måste först lägga ifrån sig plånboken och tar sedan tag i boken med båda händerna. Boken vrids och vänds på för att placeras åt rätt håll. När avläsning är klar tar a) bort boken och placerar till höger på disken b) håller kvar den med båda händerna. När lånekortet tags ut från automaten gör a) det med vänster hand b) tar ut det med höger hand. När kvittot skall tas ut gör a) det med höger hand b) lägger först ifrån sig boken till vänster om sig, flyttar sedan över lånekortet från vänster till höger hand för att sedan ta ut kvittot med höger hand, a) tar upp boken med höger hand där även kvitto hålls, lägger över boken till vänster hand där även lånekortet håll och går därifrån, materialet framgår inte hur b) lämnar platsen. I analys av materialet från observation av användarna identifierades sammanfattningsvis nedan interaktionsmoment utöver de grundläggande momenten beskrivna i den första HTA:n (se bilaga 2). 4.2 Observation av användare 1 Lägger ned tre böcker till vänster på disken. Lånekort tas upp ur plånbok som redan hålls i handen. Kortet stoppas in med höger hand. Kortet vrids på. Plånboken hålls i vänster hand med några fingrar, övriga lediga fingrar hjälper tillsammans med höger hand att placera boken för avläsning. Väntar. Föser undan boken åt sidan med höger hand. Tar upp ny bok med höger hand, vrider och vänder och placerar för avläsning. Väntar. Tar bort bok med höger hand. Kortet tas ut med höger hand, stoppas ned i plånboken medan kvittot skrivs ut. Tar ut kvitto med höger hand. Stoppar ned kvittot i en av böckerna. Tar böckerna i famn, håller kvar plånboken i vänster hand och går i väg. 4.2 Observation av användare 2 Bok läggs ned till vänster på disken. Tar upp plånbok ur väska, tar ut lånekort, stoppar tillbaka plånbok i axelremsväska. Rättar till väskan. Stoppar in kort med höger hand. Vänder bok med båda händer, väntar ett tag, tar undan bok och lägger framför sig. Får larmljud från automaten. Rättar till axelremsväskan. Lägger tillbaka boken, tar snabbt bort den igen och tar ut kort med vänster hand. Väntar länge på kvitto som inte kommer. Stoppar in lånekort igen med vänster hand. Placerar boken igen på avläsningsplatsen med höger hand. Tar bort bok med höger hand, tar ut lånekort med vänster, tar upp boken med höger hand och går iväg. Håller lånekortet kvar i vänster hand. 4.3 Observation av användare 3 Lägger ned 3 böcker till höger på automatens disk. Tar upp kort ur plånbok, vrider och vänder för att hitta rätt håll, för in kort med höger hand. håller kvar plånbok i vänster hand. Tar upp första boken med båda händerna (plånbok kvar i vänster handen) vänder och placerar åt rätt håll på avläsningsplatsen. Väntar. Tar bort bok med höger hand och lägger åt sidan till höger. Tar upp nästa bok med vänster hand, flyttar över till höger hand samtidig som den vrids åt rätt håll och placerar på avläsningsstället. Väntar. Tar bort boken med höger hand och lägger åt sidan till höger. Tar upp sista boken vänder och placerar den rätt med höger hand. Väntar. Viker upp plånboken som hålls i vänster hand. Tar ut kortet med höger hand och lägger ned det i plånbok som läggs ned i axelremsväska. Tar ut kvittot med vänster hand, lägger in det i en bok. Lägger böckerna i en hög, tar upp dem och lägger ned dem i väskan. Går därifrån. 3

4 4.4 Observation av användare 4 Lägger ned tre böcker till höger. Tar upp lånekort ur plånbok lägger plånboken till långt ut till vänster på disken. Vrider kortet åt rätt håll, stoppar in det med höger hand. Lägger bok på avläsningsstället. Väntar. Tar bort med vänster hand lägger till vänster. Placerar ny bok med höger hand. Vänder upp undersidan på bok, vänder tillbaka. Flyttar plånboken närmare sig. Tar bort bok med vänster hand. Placerar ny bok med båda händerna. Väntar. Tar ut lånekort med vänster hand, lägger ned i plånbok som tagits upp med höger hand. Stoppar ned plånbok i fickan. Tar av kepsen, lyfter av axelväskan som sitter tvärsöver bröstet, sätter tillbaka kepsen. Lägger väskan på automatdisken, lägger ned böckerna en åt gången. Hänger tillbaka väskan och går. 5. Diskussion Vi gick in i denna observationsstudie av låneautomatsanvändning med en känsla av att den till synes simpla interaktionen runt ett boklån inte skulle ge någon ny, intressant information vare sig det hade handlat om intervjuer, eller som i detta fall, observationer. Detta skulle visa sig vara en, om inte grov, så i alla fall ganska betydande missbedömning. Eftersom vi utförde observationerna i den faktiska användningsmiljön utan användarnas vetskap, fick studien tillgång till ett ofriserat, dokumentärt material som vi kunde analysera ingående beträffande användningen av en låneautomat både kontextuellt och interaktionsmässigt. Vi upptäckte flera nya moment (se bilaga 3) genom upprepade genomgångar av videomaterialet som var dolda eller osynliga för oss initialt detaljerna trädde fram. T ex blev vi varse det faktum att människan bara har två händer(!) det lades ner böcker, flyttades böcker, stoppades ner plånböcker, lånekort etc. Jämfört med självobservationen skilde sig inte de observerades användning nämnvärt, förutom vissa små detaljer som att en person t ex utnyttjade väntetiden för kvittot till att stoppa ner lånekort & böcker i sin väska. En uppenbar fördel med studien i en verklig användningskontext är att man får med eventuella effekter som denna kontext har på användaren såsom stress, rädsla för att göra bort sig, noggrannhet/engagemang att allt skall bli rätt rörande det egna lånet etc. En annan viktig sak vi upptäckte var hur folk till synes var rädda om sina plånböcker, där lånekorten förvarades i samtliga fall. Detta moment kanske tedde sig kritiskt i det avseendet att låneautomaten dels var placerad på en plats med ganska mycket folk i rörelse, dels saknade någon form av avskärmning i designen. Att det vid entrén en våning ner satt en skylt med texten Varning för ficktjuvar kanske indirekt påverkade folks användning av låneautomaterna? Just sådana spörsmål hade varit intressanta att dryfta med användarna genom t ex intervjuer. Observationsstudien räckte således inte till för att ge klarhet i frågor rörande varför personerna betedde sig som de gjorde. Den stora risken/möjliga felkällan kring observationsstudier som vi ser det, är således att man lätt kan lockas till spekulation och rena gissningar om olika orsaker till användares beteenden, som sedan ligger till grund för irrelevanta designval. Speciellt om man som undersökare är bekant med den givna produkten i fråga (t ex som i vårt fall med tanke på självobservationen). Som psykologisk varelse ligger det nära till hands att läsa in sitt egna beteende i de människor man studerar, helt enkelt. Vidare kan man fråga sig hur etiskt försvarbart det är att filma människor utan deras medgivande i synnerhet på ett bibliotek där frågan om integritet torde vara av större vikt jämfört med t ex en åskådarläktare vid en fotbollsmatch. Hade detta varit en strikt vetenskaplig studie med allt vad det innebär med lagring av insamlad data etc, skulle vi antagligen övervägt icke-dolda observationer. En sista reflektion är att det hade varit bättre ur observationssynpunkt att ha två kameror, en med fokus på vad som sker på skärmen, och en annan som filmar situationen mer övergripande. Genom en sådan lösning kunde vi ha erhållit en mer total bild av vad som hände under varje låntagares 4

5 användning av automaten. Detta hade dock gjort en dold observation väldigt svår, kanske t o m omöjlig givet den miljö denna studie utfördes i. 6. Slutsats Observationen som metod torde vara till stor hjälp i arbetet med t ex en uppgiftsanalys eller en produktutvärdering. Givet att observationen kan dokumenteras med videokamera, kan en mängd detaljer i en användares interaktion med en produkt komma fram i ljuset just genom möjligheten att återuppspela interaktionssekvenser. Speciellt detaljer som primärt kanske inte är en del av människa-dator interaktionen, utan mer handlar om konsekvenser av kontexten som produkten används i. Dock får man ingen djupare kunskap om användarnas upplevelser kring användningen. Referenser Leonard. D, Rayport. J.F (1997): Spark innovation through empathic design. Harvard Business Review (November December 1997). Preece. J, Rogers. Y, Sharp. H (2002): Interaction Design: Beyond human-computer interaction. Jon Wiley and Sons. 5

6 Bilaga 1 Avdelning 3, en trappa upp Teknik, datorer, naturvetenskap, medicin, ekonomi, hantverk, sport och spel. Miljöhörna med litteratur och informationsmaterial. Hälsohylla. Avdelning 4, en trappa upp Juridik och samhällsfrågor, religion, filosofi, psykologi, arkeologi, historia, geografi, biografier, etnologi. Allmänna uppslagsverk. Medborgarterminaler. Eu-information. Vardagsjuridik. Släktforskning. Bilaga 2: Original HTA Bilaga 3: Uppdaterad HTA 6

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Institutionen för pedagogik Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Kursbeteckning GOX 219, 299 Sommarterminen 2007 Examensarbete 10 poäng

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer