Ändring i bibliotekens låneregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring i bibliotekens låneregler"

Transkript

1 Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen att låna: Texten under rubriken Försenade lån Räkningar som inte betalas inom föreskriven tid lämnas till inkasso och ditt lånekort spärras tills räkningen är betald eller lånen återlämnats ändras till: Ditt lånekort spärras tills räkningen är betald eller lånen återlämnats. Räkningar som inte betalas inom föreskriven tid lämnas till inkasso. Lånetiden under rubriken Hyrvideo ändras från 3 till 7 dagar. Låneregler fr o m med föreslagna ändringar Lånekort För att få låna behövs ett lånekort. För att få ett lånekort måste du visa din IDhandling. Barn och ungdomar mellan 6 och 16 år får lånekort om målsman godkänner lånekortsansökan genom att underteckna en lånekortsförbindelse. Du måste också godkänna att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer. Ändamålet med uppgifterna är biblioteksadministration. Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i vårt biblioteksdatasystem. Det innebär att uppgifter som omfattas av Sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekspersonalen. Bibliotekets personal har tystnadsplikt och uppgifter eller handlingar får inte lämnas ut enligt 9 kap. 22 sekretesslagen. I och med att du undertecknar lånekortet accepterar du att följa bibliotekets låneregler. Ansvar för lån Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns lån. Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli ersättningsskyldig. Ett nytt kort erhålles mot särskild avgift.

2 Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott Lånetid Lånetiden är normalt fyra veckor. Material som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid. Sista återlämningsdagen anges på lånekvittot. Återlämning kan ske på alla kommunens folkbibliotek. Omlån Behöver du längre lånetid har du vanligtvis möjlighet att göra omlån. Det ska göras innan den ordinarie lånetiden gått ut. Omlån kan göras per telefon. Var beredd att uppge ditt lånekortsnummer som finns på lånekortet. Med en PINkod (fås vid besök på biblioteket mot uppvisande av lånekort) kan du även göra omlån via vår Internetkatalog. Biblioteket beviljar två omlåneperioder. Du kan inte låna om hyrvideo, CD-ROM eller snabblån. Omlån beviljas inte heller om materialet är reserverat av någon annan. Bokinkast Du kan lämna böcker i bibliotekets bokinkast. Är böckerna försenade påförs automatiskt övertidsavgift. Lämna enbart böcker i bokinkastet, övrigt material kan skadas. Försenade lån Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas efter återlämningsdatum. Avgiften skall om möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den lånekortet. Om den sammanlagda avgiften är 100 kr eller mer, får du lånestopp till dess skulden är mindre än 100 kr. För s.k. boken kommer -låntagare, talbokslåntagare och barn utgår ingen övertidsavgift. Påminnelse på försenade lån skickas ut ca 14 dagar efter förfallodatum. Om det lånade materialet ändå inte återlämnas skickas en räkning på värdet av materialet och övertidsavgiften. Lämnar du då tillbaka det lånade materialet behöver du bara betala övertidsavgiften. Ditt lånekort spärras tills räkningen är betald eller lånen återlämnats. Räkningar som inte betalas inom föreskriven tid lämnas till inkasso

3 Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna från det datum dessa låneregler införts, kan lånerätten komma att begränsas under en viss tid, max. 1 år. Reservation Böcker eller andra medier som är utlånade kan reserveras mot en avgift. Du får då ett meddelande när det som reserverats finns att hämta. Barn och ungdomar För barn och ungdomar under 16 år gäller följande: - För att få lånekort måste målsman underteckna en låneförbindelse. - Målsman ersätter böcker och andra medier som inte återlämnas eller blir skadade - Inga övertids- eller reservationsavgifter tas ut. - PIN-kod delas ej ut. - Videofilmer får hyras från 15 år Internet På flera av kommunens folkbibliotek finns tillgång till Internetdatorer. Eftersom många använder dessa datorer tillämpas ett tidsbokningssystem. Det är kostnadsfritt att använda Internetdatorerna. Lånereglerna kan komma att ändras. Avgifter Reservationsavgift 7 kr/bok och andra medier. Avgiften tas ut även om det reserverade materialet inte hämtas. Barn, talbokslåntagare och Boken kommer -låntagare reserverar utan avgift.

4 Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott Mikrokort från SVAR, för släktforskning: 20 kr/volym. Fjärrlåneavgift 10 kr/bok. För lån från utomnordiska länder: 150 kr/bok. Övertidsavgifter Hyrvideo: 10 kr/dag. Andra media (böcker, tidskrifter, CD etc.): 6 kr/påbörjad vecka efter förfallodatum. Hyrvideo 25 kr/film. Lånetid 7 dagar. Kopior A4: 3 kr/st. A3: 6 kr/st. Ersättningslånekort 10 kr. Förseningsavgift Maxbelopp/lånetillfälle: 100 kr. Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier Ersätts enligt gällande medieprisindex. Vid alla folkbibliotek i Luleå får du kostnadsfritt låna böcker och vissa andra media. Du har också tillgång till annan service, t.ex. tidningar, tidskrifter, uppslagsböcker. Biblioteket tar emot förslag till inköp av böcker, tidningar och annat material.

5 Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott Personalen vill på bästa möjliga sätt hjälpa bibliotekets besökare och låntagare. Fråga därför gärna! Information enligt personuppgiftslagen För att kunna administrera dina boklån behandlar kulturnämnden dina personuppgifter i ett dataprogram. Uppgifterna är inhämtade från dig. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kulturnämnden i Luleå kommun, Luleå, tfn Kulturnämnden är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked från nämnden om dina personuppgifter behandlas i nämndens verksamhet. Om du behöver ytterligare information, råd eller hjälp kan du vända dig till personuppgiftsombudet för kulturnämnden. De reviderade lånereglerna gäller fr o m Arbetsutskottets förslag till beslut: godkänna ovanstående låneregler med bibliotekschefens förslag till ändringar. Kulturnämndens beslut: godkänna ovanstående låneregler med bibliotekschefens förslag till ändringar.