Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats"

Transkript

1 KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga läsaren/varfö r är den här studien viktig? Sätt in läsaren i ämnesområ det så att han/hon lättare kan förstå bakgrunden till vad du ska undersöka Vad vill jag ta reda på Preciseras vanligen i några frågeställningar På vilket sätt ska jag ta reda på det jag vill veta? Beskrivni ng av hur allt har gjorts Vad kom fram i analysen. Kort och koncist. Inga referenser Här diskuteras resultatet och metoden. Vad betyder fynden och jämför med vad andra forskare kommit fram till. Beskriv hur olika val i metoden kan ha påverkat resultatet Mkt kortfattat vad huvudfynden är. Återspeglar syfte och frågeställningar Analys Therese Wirback 21 december

2 Vad är data t.ex. Ord Bilder Siffror Vad är analys? Vad tänker ni på när ni hör analys? Vad är det? Dela upp något i beståndsdelar genom att identifiera vilka dessa är/vilka beståndsdelar ger upphov till det bakomliggande ursprunget? Therese Wirback 21 december Transkribera ord till text Tillvägagångssätt Val och konsekvenser därav Tolkning utskrifter är tolkande konstruktioner Vad passar för den studien jag ska göra? Att tänka på: Tidskrävande Mängden material lite av en indikation på kvaliteten Therese Wirback 21 december

3 Att analysera kvalitativ data Bearbetningen sker utifrån ett bestämt perspektiv, ändras perspektivet så ändras också resultatet Ett resultat ger aldrig en fullständig bild eftersom verkligheten förändras Tankar på analysen börjar redan när forskningsprocessen tar sin start Datainsamling och analys sker oftast parallellt Therese Wirback 21 december Olika sätt att analysera Det finns många olika sätt att analysera kvalitativ data på: Innehållsanalys kvantitativ eller kvalitativ Narrativ analys Meningstolkning Ad-hoc metoder Diskursanalys, mm. Det finns datorprogram som kan underlätta analysen men kom ihåg; DATAPROGRAMMET KAN INTE GÖRA ANALYSEN ÅT ER Therese Wirback 21 december

4 Skillnad kvantitativ/kvalitativ analys Kan ni komma på några praktiska skillnader och likheter? Bearbetning Tidsåtgång Tolkning Objektivitet Therese Wirback 21 december Innehållsanalys Innehållsanalys är en metod för att analysera skriftlig, muntlig eller visuell kommunikation Det övergripande syftet är att få fram kondenserade och översiktliga beskrivningar av en företeelse. Resultatet av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver företeelsen. Therese Wirback 21 december

5 Kvalitativ innehållsanalys Alltmer använd analysmetod inom vårdforskning Innehållsanalys kan innefatta: Meningskoncentrering Den enklaste formen för bearbetning Meningskategorisering Kan göras induktivt eller deduktivt Vad är det? När passar vad? Therese Wirback 21 december Begrepp Ur hela intervjuer eller observationsprotokoll, kan man härleda: - Meningsbärande enhet (meningar, fraser som hänger samman baserat på innehållet) - Meningskondensering (den väsentliga innebörden kortas till några få ord) - Kod (att ge meningsenheten ett namn) Kategori ( grupperat innehåll som har gemensam innebörd, svarar på frågan vad) Therese Wirback 21 december

6 Exempel på meningskoncentrering Det första jag kommer att tänka på är vad jag lärde mig om heminredning av Anna. Hon hade fått ett nytt sätt att se på rum. Hon berättade att när man kommer in i ett rum lägger man vanligen inte märke till hur många vertikala och horisontella linjer det finns. Men om man tog någon som vet vad som är på gång inom heminredning, skulle hon intuitivt känna om det fanns det rätta antalet vertikala och horisontella linjer. Vertikala och horisontella linjers roll i heminredning Kondenserad meningsenhet Meningsenhet Therese Wirback 21 december Meningskategorisering ATT KODA SITT MATERIAL Under processen med att koda kan man ställa sig en rad frågor för att komma fram till vad som är en kod; Vad Vem Hur När, hur länge, var Varför I vilket syfte Av vem Kontinuerligt kan man också fundera på vad slår mig (något oväntat, ovanligt, intressant) Therese Wirback 21 december

7 Manifest och latent innehåll Den manifesta deskriptiva nivån = det som faktiskt sägs i texten, det som direkt uttrycks i texten Den latenta tolkande nivån = den underliggande meningen, det vill säga forskarens tolkning av texten, det som han/hon uppfattar sägs i texten Att skapa kategorier och underkategorier den manifesta delen av innehållsanalysen Att skapa teman den latenta delen av innehållsanalysen Therese Wirback 21 december Hur går det egentligen till? Hela texten läses igenom upprepade gånger för att man ska få en känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för syfte och frågeställningar markeras i texten (meningsbärande enheter) De meningsbärande enheterna kodas (ges ett namn). Notera kontinuerligt och skriv ned många olika koder Gå igenom koderna och undersök om flera speglar samma sak och ta bort de som är lika bilda kategorier I arbetet med kategoriindelningen kan man också upptäcka att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan kategorierna. Då kan man dela upp kategorierna i underkategorier Den underliggande meningen kan tolkas. Finns det kopplingar mellan kategorierna? (latent nivå) Kan grupperas i underteman Slutligen formuleras ett övergripande tema, som fångar den latenta innebörden Att analysera kvalitativt material är ett hantverk och vanligen inte en linjär process Therese Wirback 21 december

8 Tabellen har hämtats från Graneheim och Lundmans artikel, 2004 Therese Wirback 21 december Resultatet av analysen Resultat = beskrivningar av betydelsen av kategorierna Therese Wirback 21 december

9 Vad gör man med 1000 utskriva sidor text? (Kvale, 1997) Therese Wirback 21 december Utmaningar Att välja ut meningsbärande enheter kan vara svårt. Väljer man för stora enheter riskerar man att de innehåller mer än en företeelse, och väljer man för små enheter riskerar man att materialet fragmenteras. Kategoriindelningen brukar vara det svåraste i hela processen. Man brukar säga att kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till en relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i mer än en kategori. Flexibel metod - det enda rätta sättet finns inte Så svårt eller lätt som man gör det Therese Wirback 21 december

10 ÖVNING MENINGSKATEGORISERING; Forskningsfrågan: vad upplever personen som underlättande för att kunna förbättra matvanorna och måltidssituationen? Steg ett: koda intervjun (manifest innehåll) Läs igenom intervjun som helhet med forskningsfrågan i bakhuvudet Markera bit för bit avsnitt i intervjun när informanten talar om olika saker (meningsbärande enheter). Om du är osäker på innebörden i ett avsnitt, markera med ett frågetecken och återvänd till det senare. Använd gärna blyertspenna. Det är förändringen i mening, innebörd som ska ge upphov till en ny meningsbärande enhet. Koda de meningsbärande enheterna i enlighet med deras innehåll (det vill säga namnge dem) Steg två: skapa huvud- och underkategorier (manifest innehåll) Ny kategorisering av de kategorier jag funnit för att identifiera: Huvudkategorier (för i ihop flera meningsbärande enheter i en huvudkategori) Underkategorier (eventuellt!) Steg tre: besvara forskningsfråga (mer latent nivå) Med forskningsfrågan i fokus återvänder du till ditt material. Vilka mönster kan du finna i materialet? Den kritiska punkten är att försöka se materialet som ett uttryck för något. I det här fallet som informantens upplevelser av måltidssituationen och vad som kan förbättras. Uppföljning övning Hur gör man analysen när man har flera intervjuer? Vad tyckte ni om övningen? Någon som vill ta upp några exempel? Therese Wirback 21 december

11 Hur ökar man kvaliteten? Redogör noggrant för hur du har gjort och dokumentera varför du gjort dina val Beskriv tydligt hur du genomfört bl.a. analysen Fler som tolkar samma text Respondentvalidering Länk mellan resultat och data Relevanta citat (balans citat/text), mm. Therese Wirback 21 december FRÅGOR? Om analys i allmänhet Tillvägagångssätt Annat? TRÄNING GER FÄRDIGHET 11

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 KURSMATERIAL 2012 1 Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen,

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Master of Science Gestalt in Organisations. FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och?

Master of Science Gestalt in Organisations. FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och? Master of Science Gestalt in Organisations FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och? En studie i hur gestaltkonsulter och gestaltlitteraturen ser på begreppen Karin Grönberg O18 Dissertation 29 januari

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Examensarbete för kandidatexamen Platsers varumärkesuppbyggnad ett pussel En studie om platsers varumärkesuppbyggnad och dess roll i platsutvecklingen

Examensarbete för kandidatexamen Platsers varumärkesuppbyggnad ett pussel En studie om platsers varumärkesuppbyggnad och dess roll i platsutvecklingen Institutionen för service management och tjänstevetenskap Examensarbete för kandidatexamen Platsers varumärkesuppbyggnad ett pussel En studie om platsers varumärkesuppbyggnad och dess roll i platsutvecklingen

Läs mer

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete

Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Instuderingsfrågor Grundläggande vetenskapligt arbetssätt och projektarbete Att utreda forska och rapportera 1. Forsknings- och utredningsarbete kan beskrivas som en forskningsprocess. Vilka delprocesser

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

DELEGERING AV OMVÅRDNAD

DELEGERING AV OMVÅRDNAD Hälsa och samhälle DELEGERING AV OMVÅRDNAD EN EMPIRISK STUDIE NYGREN MARTIN RYGG KJETIL Eamensarbete i omvårdnad Malmö högskola 51-60 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö Juni 2007

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys.

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Vetenskapligt arbete inom specialistutbildningen i allmänmedicin Författare: Sofie Sandberg, ST läkare Svartbäckens VC, Uppsala, sfurustrand@hotmail.com

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Lönar sig utbildning?

Lönar sig utbildning? Lönar sig utbildning? En studie om övergången från Utbildning till Arbetsmarknad. Författare: Ulrika Staaf Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 HP. Ht 2011 Handledare: Hrvoje Kap

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring. EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:1 Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring. Anna Hessling

Läs mer