Metodologier Forskningsdesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodologier Forskningsdesign"

Transkript

1 Metodologier Forskningsdesign 1

2 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research approaches Research designs Strategies of inquiry Exempel Posi6vism Konstruk6vism/Tolkningslära Kri6skt (Samhällskri6skt/ Deltagande) Pragma6sm (problemorienterat) Kvalita6v Kvan6ta6v Blandning av kvalita6v och kvan6ta6v Experiment Popula6onsundersökning Fallstudie Ak6onsforskning Metoder (tekniker) för datainsamling, analys och validering Research methods Kvan6ta6v mätning, ooa med mä6nstrument Enkätundersökning Intervju Observa6on Sta6s6sk analys 2

3 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Forskningsdesign Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research approaches Research designs Strategies of inquiry Exempel Posi6vism Konstruk6vism/Tolkningslära Kri6skt (Samhällskri6skt/ Deltagande) Pragma6sm (problemorienterat) Kvalita6v Kvan6ta6v Blandning av kvalita6v och kvan6ta6v Experiment Popula6onsundersökning Fallstudie Ak6onsforskning Metoder (tekniker) för datainsamling, analys och validering Research methods Kvan6ta6v mätning, ooa med mä6nstrument Enkätundersökning Intervju Observa6on Sta6s6sk analys 3

4 Forskningsdesign Forskningfrågor/hypoteser Operationalisering av teorier Hur data kommer att samlas in Urval av undersökningsenheter Hur de insamlade data kommer att analyseras/tolkas Undersökningens validitet och reliabilitet 4

5 Kvantitativ forskningsdesign 5

6 Kvantitativ ansats I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen genom att använda kausala (orsak-verkan) modeller Reduktion: Forskaren gör empiriska observationer eller mätningar av valda variabler Forskaren är objektiv è Andra forskare bör kunna upprepa försöket och få samma resultat Generalisering av resultatet är viktigt è slumpmässigt urval när ett stickprov används, generalisering till hela populationen genom statistisk inferens 6

7 Urval och statistik inferens P = Population SP = Stickprov OSU Urvalsmetoder P SP SP Inferens Hypotesprövning 7

8 Kvantitativ ansats Exempel på kvantitativ forskningsdesign Experiment Icke-experimentella populationsundersökningar (ex. surveys) 8

9 Experimentella design Forskaren manipulerar den oberoende variabeln X, t.ex. genom en innovation eller behandling Observation eller mätning av den oberoende variabeln Y, i vilken utsträckning har den påverkats av variation i X (kausalitet) 9

10 Experimentella design Experiment kan genomföras i ett laboratorium eller i en verklig situation (fältexperiment) Vi skiljer också mellan: Klassiska experiment, kvasiexperiment och single-case design (singlesubject, single-system) Klassiska experiment ger starkaste stödet för kausala strukturer 10

11 Icke-experimentell kvantitativ design Vanligast är en tvärsnittsdesign där forskaren samlar in data från flera fall vid en viss tidpunkt Data har koppling till flera olika variabler, men forskaren manipulerar inte variablerna De insamlade data är kvantitativa eller kvantifierbara Ett specialfall är surveyundersökning där data samlas in med hjälp av enkäter och/eller strukturerade intervjuer 11

12 Icke-experimentell kvantitativ design Icke-experimentella undersökningar kan generera beskrivande statistik och kvantitativa data kan analyseras statistiskt för att hitta samband mellan variablerna Det är dock viktigt att komma ihåg att korrelation är nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för kausalitet 12

13 Kvalitativ forskningsdesign 13

14 Kvalitativ ansats I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor skapar genom att interagera med andra människor och artefakter 14

15 Kvalitativ ansats Exempel på kvalitativ forskningsdesign Hermeneutik Etnografi Grundad teori (Grounded theory) Aktionsforskning* Fallstudier* *Fallstudier och aktionsforskning kan även innehålla kvantitativa metoder för datainsamling och analys 15

16 Hermeneutik Forskaren tolkar tänkande, upplevande individers motiv och känslor genom att studera människors handlingar, språk och gester Summan av mänskliga fördomar, dvs våra erfarenheter och förkunskaper, utgör vår livsvärld (horisont) Datainsamlingen och analysen/tolkningen påverkas av dessa fördomar, därför är det viktigt att forskaren redogör för sin förförståelse 16

17 Hermeneutik Tolkningsprocessen sker genom den hermeneutiska spiralen Forskaren utgår från sin förförståelse och tolkar studieobjekt genom att pendla mellan helhet och delar Tolkningen leder till fördjupad förståelse och utvidgad horisont som sedan blir utgångspunkten för en ny tolkning osv. Processen pågår tills det sker en horisontsammansmältning; forskarens och de studerade individernas förståelse och livsvärld förenas Ingenting är någonsin slutgiltigt tolkat 17

18 Den hermeneutiska spiralen Horisontsammansmältning Fördjupad förståelse Helhet delar Tolkning 2 Helhet delar Fördjupad förståelse Helhet delar Tolkning 1 Helhet delar Förförståelse 18

19 Ursprung i antropologin Etnografi Etnografin beskriver hur samhällssystem och kulturer utgör en helhet genom att de styrs av koder, regler, rutiner och ritualer Datainsamlingen inkluderar ofta deltagande observationer under en längre tid Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19

20 Grundad teori Forskningsområdet kartläggs genom att samla in data med hjälp av olika metoder Forskaren bör börja med så få förutfattade meningar som möjligt och de initiala forskningsfrågorna ska vara öppna och generellt formulerade Insamlandet av data avslutas när mättnad är nådd (subjektiv bedömning) Data bearbetas genom systematisering och kategorisering Med hjälp av empirin kan teorier genereras; sådana teorier gäller framförallt för det studerade området 20

21 Aktionsforskning Det primära syftet är att formulera en forskningsfråga som baseras på ett praktiskt problem, att undersöka frågan vetenskapligt och samtidigt lösa det praktiska problemet Aktionsforskningen ska leda till en ändring (aktion) i den praktiska verksamheten och en ömsesidig lärprocess för verksamheten och forskaren Forskningen bedrivs vanligen i samarbete med deltagare; forskaren är/blir ofta en del av den studerade verksamheten 21

22 Aktionsforskning Identifiera problem/ forskningsfråga Utvärdera lärprocess Planera för aktion/ undersökning Utvärdera effekt på problemet / Utvärdera forskningsresultat Genomföra aktion/ undersökning 22

23 Fallstudie En fallstudie innefattar en detaljerad och ingående undersökning av ett fall, dvs. ett aktuellt fenomen i sin naturliga kontext Forskningsfrågorna är relativt öppna, såsom Hur? Varför? Fallstudier pågår ofta under en längre tidsperiod och/eller samma fall kan studeras vid olika tidpunkter Det primära målet är att beskriva och belysa det studerade fenomenet och att matcha de empiriska resultaten med teoretiska ramverk och modeller 23

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första 65 med positiv laddning. Forskning uppfattas ofta som något självklart bra som inte behöver förklaras än mindre ifrågasättas. Forskningen växer i omfattning och blir på samma gång något allt vanligare

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Framgång eller återgång till det normala?

Framgång eller återgång till det normala? Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt Forskningsrapport 2014/3 Magnus Bygren Clara Lindblom Ryszard Szulkin Framgång eller återgång till

Läs mer

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv

Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv Örebro universitet Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för psykologi Skolan och den lärande organisationen ur ett ledarskapsperspektiv - en enkätundersökning av sex skolor Psykologi PBK (41-60

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Våldsamma datorspel och aggression. En översikt av forskningen 2000 2011

Våldsamma datorspel och aggression. En översikt av forskningen 2000 2011 Våldsamma datorspel och aggression En översikt av forskningen 2000 2011 Innehåll 1. Inledning 4 Syfte 4 Sammanfattning 5 2. Metod och material 6 3. Övergripande forskningsperspektiv 12 Det kultur- och

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Alla har vi lika värde, förhoppningsvis

Alla har vi lika värde, förhoppningsvis UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2012 Alla har vi lika värde, förhoppningsvis en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd

Läs mer

"#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8!

#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8! "#$%&'(&)%&#*+,)-*.+/))0'1/%&)2/2&234 5*6&700.8 9).+*#/2*2/+12,%/&0:,)-*.+/))0'1&';*'&)'&2*-1&.0)0:/1.*/)12/2,2/0)&)?*)%-1.0#*) +/%@>2&70'-1,)/+&'1/2&2?>122&':/)&)ABCA?*)%#&%*'&DE&6/#/*F0#G'

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Bridge Over Troubled Water

Bridge Over Troubled Water LIU-IEI-FIL-A--11/01076--SE Bridge Over Troubled Water En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR Bridge Over Troubled Water A study of how two Swedish breweries interact

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

Handledare Ann-Marie Lundblad

Handledare Ann-Marie Lundblad Institutionen för Psykologi Samtalstid, allians och kön Johan Hagström, Helene Niklasson Psykoterapiprogrammet Magisteruppsats vt 2012 Handledare Ann-Marie Lundblad ABSTRACT The present study examined

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer