Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10"

Transkript

1 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

2 Reviderad seo Muntlig presentation År 7,8,9 För att din muntliga presentation ska bli så bra som möjligt måste du ha en bra disposition, alltså ett bra upplägg, och givetvis måste du öva mycket på vad du ska säga och göra. Disposition 1. inledning (kort del) Tala om vad du ska tala om Berätta också gärna hur du lagt upp presentationen. (T ex: Jag kommer först att berätta om författarens bakgrund och liv, sedan visar jag några bilder och böcker, och jag avslutar med att läsa ett stycke ur den bok jag läst av författaren. ) 2. huvuddel/avhandling (längsta delen) Tala om det" Använd stödord eller tankekarta/mindmap. Läs aldrig från ett manus! Använd flera hjälpmedel som gör redovisningen lättare för både dig och publiken. Försök att ha ögonkontakt med publiken! 3. avslutning (kort del) Tala om vad du talat om Sammanfatta kort vad du sagt. Avsluta med att fråga om publiken har några frågor. Undvik att säga Nu har jag inget mer eller liknande när du är klar.

3 Att intervjua 7,8 9 En intervju innebär att en person ställer frågor till en annan för att få veta hur han eller hon tycker, tänker eller vet. Den person som ställer frågorna kallas intervjuare och den som svarar kallas den intervjuade eller intervjuobjekt. Före intervjun Tänk igenom vem du vill intervjua, och vad du ska intervjua om. Vad är det du vill ha svar på? Vilka intervjuobjekt söker du i första hand? (Män/ kvinnor/barn? Åldersgrupp? Yrke?...) Tänk ut lämpliga frågor och be sedan din lärare om handledning. Skriv frågorna glest på ett papper så att du får plats att skriva korta svar. Avtala tid och plats med den du ska intervjua, eller tänk ut när och var du bäst kan göra din intervjuundersökning. Under intervjun Presentera dig och redogör för din avsikt med intervjun. Fråga tydligt och klart och lyssna uppmärksamt Anteckna inte allt i svaren! Skriv bara ned det viktigaste i stödord Tacka för intervjun när du är klar Efter intervjun Läs igenom och renskriv frågor och svar Bearbeta intervjusvaren och sammanställ dem om du gjort en undersökning av flera personer Redovisa resultatet på lämpligt sätt (Be om lärarhandledning)

4 Datorskrivna arbeten År 7, 8, 9 När du skriver en text är det viktigt att tänka både på innehållet och på utformningen. För att din text ska vara lätt att läsa är det viktigt att den är luftig. Det är mycket viktigt att vara konsekvent, d.v.s. att hela texten är utformad på samma sätt. Tänk på detta även vid grupparbeten. Kom alltid ihåg att läsa texten och kontrollera både innehåll och utformning innan du lämnar in ditt färdiga arbete. Utformning Ändra inte de inställningar som datorn automatiskt ställer in när du öppnar ett nytt dokument (d.v.s. teckensnitt Times New Roman, teckenstorlek 12 punkter, rak stil (ej fet eller kursiv) och rak vänstermarginal) Det enda du ska ändra är radavstånd till 1,5. Det gör du via Format längst upp på skärmen, sedan väljer du Stycke och där kan du ändra Radavstånd till 1,5 rader. Stycken Kom ihåg att dela upp din text i stycken. Det ska vara en tom rad före varje nytt stycke. Alla rader börjar i vänstermarginalen. Rubriker Rubriker är till för att hjälpa läsaren att se vad din text innehåller. Huvudrubrik skrivs med fet stil och teckenstorlek 14. Rubriker i löpande text (underrubriker) skrivs med fet stil och teckenstorlek 12. De placeras i västermarginalen och det ska vara en tom rad både före och efter rubriken. Rubriker ska inte avslutas med punkt.

5 Bokrecension Berätta vilket tema/teman du anser boken har. (T ex kärlek, skräck, vänskap, deckare o s v) Gör en kortare sammanfattning av bokens handling. Gör en beskrivning av: Huvudpersonen/personerna. Andra viktiga personer. Den miljö handlingen utspelas i. Den tid handlingen utspelas i. (T ex 1800-talet, nutid, framtid o s v) Vad tycker du om boken, varför tycker du det? Berätta om vilket budskap du tror författaren vill ge läsaren. (T ex Att brott inte lönar sig, Att man ska vara ärlig o s v) Fördjupningsarbete År 7 Mål - Du ska träna på att ta ansvar genom att arbeta effektivt och självständigt inom givna tidsramar. - Du ska träna på att respektera dina kamrater genom att inte störa dem i deras arbete. - Du ska med hjälp av dina lärare planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. - Du ska träna på att söka information i olika källor. Dina lärare hjälper dig, men du måste själv ta ansvar för att be om hjälp när du behöver. - Du ska visa att du förstått och bearbetat materialet. Bedömningen kommer att bygga på hur väl du uppnår dessa mål: - hur väl ditt arbete illustrerar ditt syfte och dina frågeställningar - din förmåga att dra slutsatser, jämföra källor samt jämföra orsaker och resultat - din förmåga att underbygga argument och värderingar - din förmåga att visa på samband Innehåll - Framsida: titel, författare och illustration

6 - Innehållsförteckning: kom ihåg att numrera sidorna - Inledning: Vad ska ditt arbete handla om? - syfte Vad ska du ta reda på? - frågeställningar: Vilka frågor ska du söka svar på? - Avhandling: besvara dina frågeställningar utförligt på ett sätt som visar att du har bearbetat och förstått dina källor - Sammanfattning: berätta kortfattat vad du kommit fram till i din avhandling, redogör för de viktigaste frågeställningarna, de viktigaste svaren och de viktigaste slutsatserna - Källförteckning: enligt instruktioner Arbetsgång 1. Gör ett förslag på syfte och frågeställningar 2. Visa din lärare förslaget för godkännande 3. Leta kunskap och gör anteckningar. Biblioteksbesök måste göras som hemarbete. 4. Skriv en kladd. Kom ihåg att anteckna alla källor du använder. 5. Visa din lärare. 6. Renskriv ditt arbete. 7. Förbered muntlig presentation. 8. Lämna in ditt skriftliga arbete till din lärare. Laborationsrapport År 7 Rubrik och datum skall stå överst i rapporten. Här skriver du alltså labbens namn och det datum du utförde den. Uppgift: Under denna rubrik talar du om vad det är du ska ta reda på. Material: Under denna rubrik talar du om vilka saker du använder i laborationen. Hypotes: Under denna rubrik kan du, innan du gör experimentet, tala om vad du tror kommer att hända, om du har några funderingar. Annars skriver du bara Jag har ingen hypotes. Utförande: Beskriv hur du gjorde din laboration. Beskrivningen skall var så att vem som helst kan göra om din laboration på exakt samma sätt.

7 Under den här rubriken kan det många gånger vara mycket enklare att rita bilder och sätt ut förklaringar till dem. Resultat: Under denna rubrik skriver du ner det som händer, det du kan se, höra, känna eller känna lukten av. Slutsats: Under denna rubrik skriver du ner dina egna funderingar och tankar kring experimentet. Blev det som du trodde? Varför blev det så, eller varför blev det inte så? Källor Tänk på att ha en källförteckning till hands! Publiken kan vilja veta mer om ditt ämne. Du måste visa varifrån du har fått dina uppgifter i ditt arbete. Det gör du genom att alltid skriva ner vilka böcker, tidningar, TV-program o s v som du hämtar ditt material från, alltså dina källor. När du renskrivit ditt arbete skriver du också en lista på dina källor. Listan kan du skriva på sista sidan i ditt arbete. Rubriken ska vara: Käll- och litteraturförteckning. Så här ska du skriva dina källor: Bokkälla: Författarens efternamn, författarens förnamn, bokens titel. Exempel: Beyer, Peter, Religion and Globalization Internetkälla: Sajtnummer, datum. Exempel: Som du ser måste du ange hela sajtnumret. Det är helt otillåtet att ange endast sökmotor (Alta Vista, Google...) Tidningskälla: Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, artikelns namn, tidningens namn, utgivningsår/månad/datum. Exempel: Malm, Åke, Årets uppstickare i bilvärlden, Aftonbladet, eller Blom, Kerstin, Så lagar vi sylt, Allers,

8 TV eller radiokälla: Programmets namn, kanal, datum. Exempel: Nova, Sveriges Television, Kanal 2, eller Ketchup, Sveriges Radio, Program 3, Muntlig källa: Personens efternamn, personens förnamn, personens roll, platsen, datum. Exempel: Olsson, Elin, lärare, Perslundaskolan, Ockelbo, eller Johansson, Erik, intervjuperson, Folkets Hus, Gävle, Nyhetsrapportering - VAD har hänt? - NÄR hände det? - VAR hände det? - VARFÖR hände det? - HUR gick det till? - VAD kommer att hända nu? Enkätundersökning 7,8,9 Du ska göra en undersökning av något du vill ha svar på. Innan Syfte Tänk igenom och skriv ner ditt syfte med undersökningen. Varför gör du den? Vad är det du vill få svar på? Vilka vill du veta något om? Om du vill kan du utgå från en hypotes. Underlag Vilka personer vill du ska svara? Du kan välja att ge enkätfrågorna till antingen en specifik grupp (bestämd ålder, kön, yrke )

9 eller bland slumpvis valda personer (vem som helst) Frågor Begränsa antalet frågor! Ställ tydliga frågor där du får tydliga svar! Undvik frågor där du riskerar att få nonsenssvar. Välj antingen kryssalternativ som svar eller fria svar Bakgrundsfakta Om du väljer slumpvis valda personer kanske du ändå behöver få veta mer om de som svarar. Inled enkäten med sådana frågor, t ex ålder, kön, civilstånd, utbildning, yrke Ta handledning av din lärare. Under Tänk på att garantera anonymitet för den som besvarar enkäten. Du får inte föra vidare det du får reda på. Efter Sammanställ enkäten på ett tydligt sätt: Inledning Presentera syfte, underlag och frågor. Diagram Välj lämpligt diagram, t ex stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, tårtbitsdiagram, linjediagram, histogram (Be matteläraren om hjälp, om du behöver.) Avslutning Sammanfatta i en löpande text vilket resultat du kommit fram till, d v s vad enkäten visar.

10