Skrivguide. Tillhör:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skrivguide. Tillhör:"

Transkript

1 Skrivguide Tillhör:

2 Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka dina kunskaper och slipa dina färdigheter. Allt det du skriver om ska du göra till din egen kunskap. Det lyckas du med om du arbetar självständigt och är noga med hur du använder dina källor. Här i guiden finns först regler för referat- och citatteknik, därefter några exempel på hur man gör hänvisningar till källor inne i texter och också hur en källförteckning ställs upp. I slutet av häftet finns en modell för hur ett eget arbete bör disponeras. Skrivguiden finns också på skolans hemsida, under länken Elevinformation, så att du alltid kan komma åt den. Där finns den kompletterad med några enkla men viktiga saker att tänka på när du också ska göra en muntlig presentation av dina arbeten. Om du ska bli en trovärdig skribent måste du alltså handskas med dina källor på ett hederligt och korrekt vis. Här på skolan ska du lära dig den praxis för källhänvisningar och källförteckningar du möter på andra ställen i samhället, t.ex. i dagstidningars debattartiklar eller i högskolans uppsatser. De regler som här presenteras gäller för alla dina arbeten här på skolan. Utöver dessa regler kan ytterligare metodiska krav ställas på ditt arbete beroende på ämnets tradition och karaktär. Behöver du mer ingående förklaringar och regler vänder du dig till din ämneslärare eller till din svensklärare. Grundregel Du ska alltid tydligt visa vad i din text som du hämtar från en källa och vad i din text som är dina egna tankar eller slutsatser. Referat och citat När du hämtar fakta, teorier, åsikter eller synpunkter från en skriftlig eller kanske muntlig källa kan du göra det på två vis: Du kan referera och du kan citera. 2

3 Referatteknik Om du i ett arbete ska återge innehållet i en tidnings- eller tidskriftsartikel eller i en bok använder du referatteknik, vilket innebär: - att du alltid använder egna formuleringar när du sammanfattar innehållet i en artikel eller i en bok. - att du i början av referatet tydligt gör en källangivelse. Här följer några exempel: 1. Att man som skribent alltid ska tala om varifrån man hämtat sina uppgifter betonar Siv Strömquist i sin bok Konsten att tala och skriva (2001). Hon visar också i kapitel 33 hur du praktiskt kan gå tillväga. Där presenterar hon I artikeln Olles stil (Språktidningen 2009, nr 2) presenterar Olle Josephson skillnaden mellan Blondinbellas och Carl Bildts bloggspråk. Han visar att Bildts språk har en ordföljd som ligger mycket närmare skriften än vad Blondinbellas språk gör. - att du då och då påminner din läsare om att du refererar genom att använda referatmarkeringar. Här följer några exempel: Olle Josephson skriver/säger/menar/tycker/anser/påstår/ hävdar/ framhäver/understryker/betonar/ utreder/ diskuterar vidare... Citatteknik När du i stället citerar ställs följande krav på din citatteknik: - att varje citat har en tydlig källa. - att du använder citattecken: I sin bok Stora döden (2000) skriver Dick Harrison: "Det är enklast att låta siffrorna tala för sig själva. Av Europas omkring 80 miljoner invånare dog mellan 26 och 40 miljoner under åren Det gör digerdöden till den största enskilda katastrof som vår världsdel har drabbats av under historisk tid." (s. 420) - att allt du citerar återges exakt utan förändringar. - att du är sparsam med citat. Här finns dock undantag: När du analyserar t.ex. en skönlitterär text eller en argumentation kan du behöva många citat för att belägga och belysa dina slutsatser. 3

4 Egna arbeten Om du gör ett större arbete med källmaterial från flera olika källor måste du också här tydligt visa var i din text du använt vilken källa. Målet är att du ska bli en kunnig, kritisk samt självständig tänkare och skribent. Att skriva av eller kopiera andras texter är djupt ohederligt och motverkar målet för din undervisning här på skolan. För att underlätta din lärares kontroll av att du arbetar hederligt använder skolan ett system som kallas Urkund. Den källförteckning som finns i slutet av ditt arbete ersätter inte källhänvisningar inne i din text, utan tillsammans visar de tydligt vad som är ditt och vad som är andras. Arbetsgången vid ett större arbete är ofta att du går från en väl preciserad fråga, via en undersökning till slutsatser, dvs. en diskussion där frågan du ställt besvaras. Det är i undersökningsdelen du samlar fakta eller synpunkter ur källor och där ska du tydligt visa varifrån du hämtat vad. Du kan använda samma teknik för källangivelse och källhänvisning som i referatet, men det finns också andra sätt, som är smidigare och passar bra i större arbeten med lite mer vetenskaplig stil. Det finns två sätt att göra sådana källhänvisningar i texten: Oxfordmetoden och Harvardmetoden. Oxfordmetoden Här gör du en hänvisning genom ett nummer i din text till en s.k. fotnot placerad längst ned på sidan. Det kan se ut så här: Rädslan för stora farsoter gör sig ständigt påmind. Under senare tid har vi drabbats av epidemiska sjukdomar som fågelinfluensa och svininfluensa. Ännu lite längre tillbaka drabbades vi av Hong Kong-influensa och spanska sjukan. Den sjukdom som dock skördat de flesta offer genom historien är den medeltida pest som kallas digerdöden. 1 Idag har vi dock helt andra möjligheter att minska smittspridning och verkningar av en farsot. Här ovan finns ett nummer i texten och längst ned på sidan kommer som du ser en numrerad not som anger vilken källa skribenten här stöder sig på. Nästa gång hänvisning sker till samma källa behöver du bara ange författare och årtal och, om du vill vara noggrann, också sidnummer. 1 Se Harrison, Dick, Stora döden 2000, s

5 Harvardmetoden Använder du denna metod anges källan genom att författarnamn och utgivningsår skrivs inom parentes inne i uppsatsen. Läsaren hittar sedan lätt resterande uppgifter i din källförteckning: Rädslan för stora farsoter gör sig ständigt påmind. Under senare tid har vi drabbats av epidemiska sjukdomar som fågelinfluensa och svininfluensa. Ännu lite längre tillbaka drabbades vi av Hong Kong-influensa och spanska sjukan. Den sjukdom som dock skördat de flesta offer genom historien är den medeltida pest som kallas digerdöden (Harrison, 2000). Idag har vi dock helt andra möjligheter att minska smittspridning och verkningar av en farsot. Du kan också i parentesen ange de sidor du använt, om du vill vara mer noggrann. Då sätter du kolon mellan årtalet och sidan eller sidorna: (Harrison, 2000:420) eller (Harrison, 2000: ) Om det är en webbplats du ska hänvisa till ska du ändå i din text använda ovanstående metod med att ange författarnamn och årtal. Finns ingen författare angiven kan du använda t ex en organisations namn i stället. I källförteckningen i slutet av arbetet däremot anger du fullständiga uppgifter om alla dina källor. Källkritik Som skribent har du alltid ansvar för att välja så trovärdiga källor som möjligt. Till din hjälp har du förstås dina lärare och också all den hjälp du kan få i biblioteket och på skolans hemsida, som visar länkar till pålitliga referensbaser. Tänk på att du genom hänvisning till flera källor om samma sak kan öka din egen kunskap och också din trovärdighet. Tänk också på att skolarbeten som du t ex kan finna på nätet inte alls är den typ av pålitliga källor som du ska satsa på. Det tål att påpekas igen: Målet är att du ska bli en kunnig, kritisk, samt självständig tänkare och skribent. 5

6 Källförteckning Efter din egentliga text ska en fullständig lista på referenser komma. Här nedan följer ett exempel med olika typer av referenser: Källförteckning ett exempel Backman, J. (1998), Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Lund: Studentlitteratur Bildt, Carl (2009), Hemma från Dushanbe maj På bloggen Alla dessa dagar, hämtad , Harrison, Dick (2000), Stora döden, Stockholm: Ordfront Josephson, Olle (2009), Olles stil, Språktidningen nr 2, s 42 Petersson, Torbjörn (2003), Medaljer har alltid gått att köpa, Dagens Nyheter, Strömquist, Siv (2001), Konsten att tala och skriva (3:e uppl.). Malmö: Gleerups Svenska datatermgruppen (2009), Term- och språkmaterial version 27, , uppdaterad , Östman, Karl (2009), Muntl. Intervju Östros, Ada (2009), Muntl. Telefonsamtal Fullständiga uppgifter för tryckta källor anger författare, utgivningsår, titel, utgivningsort och förlag. Du kan ovan se hur fullständig källa ges till tre böcker. Alla efternamn ska stå i bokstavsordning, så att källan är lätt att hitta för din läsare. Kom ihåg att du inne i texten också alltid utgår från efternamn i dina källhänvisningar. När du hänvisar till en tidningsartikel eller tidskrift måste både rubrik och tidningens namn finnas med, liksom datum för publicering eller nummer om det är frågan om en tidskrift. Se de två exemplen här ovan. Använder du Internet som referens är det viktigt att du också här får med alla uppgifter. Det är bra om du kan göra en författarangivelse, antingen det är en enskild skribent eller en organisation som står bakom webbplatsen. I källförteckningen bör du få med "författare", årtal, eventuell titel, det datum du hämtar informationen, det datum då sidan senast uppdaterats och webbsidans korrekta och fullständiga adress. Se de två exemplen i rutan ovan. När det gäller muntliga källor som telefonsamtal och intervjuer kan de också visas i referenslistan. I källförteckningen ovan finns några exempel på det. Du kan också i första exemplet se hur man oftast anger förnamn med endast initial i vetenskaplig text. 6

7 Bilder och diagram De bilder du använder i ditt arbete ska alla anknyta direkt till texten, underlätta förståelsen för läsaren och inte användas som utfyllnad. De diagram och figurer du använder ska numreras, så att det är lätt att hänvisa till dem inne i texten. Ange alltid bildens källa och lär dig vilka bilder det är tillåtet för dig att använda. Disposition för skrift När du gör ett eget arbete följer du den arbetsgång som beskrivs i början av det här avsnittet om egna arbeten. Här får du en grov disposition för ett sådant arbete: Inledning med syfte och preciserad fråga Metod och material Undersökning (Faktadel) Diskussion (Slutsatser) Avslutning Källförteckning (Referenser) Eventuella bilagor I din inledning presenterar och motiverar du ditt ämne och du anger tydligt ditt syfte eller den avgränsade fråga som du söker svar på. I avsnittet om metod och material presenterar du kortfattat vilken metod och vilken typ av källor du använt dig av. I undersökningen presenterar du ditt faktamaterial. Det kan vara referat ur andra tryckta källor eller dina resultat av eventuella undersökningar eller intervjuer som du har gjort. I diskussionen drar du dina slutsatser med undersökningsmaterialet som grund. Det är alltså här som du försöker besvara din ursprungliga fråga. Här skall inga nya källor förekomma. Avslutningen ska kort sammanfatta och eventuellt peka framåt. Efter avslutningen kommer en källförteckning där du tar upp alla referenser du har använt och allra sist de bilagor du vill bifoga. På skolans hemsida hittar du en mer detaljerad dispositionsmall för naturvetenskapliga arbeten. Där finner du också en enkel disposition för tal och några andra viktiga saker att tänka på när du muntligt ska presentera dina arbeten. Gå in på skolans hemsida på adressen och klicka på länken Elevinformation. 7

8 Sven Eriksonsgymnasiet,

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Plagiathandboken. Tips och råd till elever och studenter V 1.6

Plagiathandboken. Tips och råd till elever och studenter V 1.6 Plagiathandboken Tips och råd till elever och studenter V 1.6 Vad är URKUND? URKUND är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa.

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10

FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10 FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10 Innehållsförteckning 1 Formalia: citering, noter... 2 1.1

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer