LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet"

Transkript

1 LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

2 LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning TIDPLAN... 2 PROJEKTPLAN... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNING(AR)... 3 METOD OCH KÄLLOR... 3 PLANERING... 3 OBSERVERA!... 4 DISPOSITION... 5 TITELSIDA:... 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 5 SAMMANFATTNING - ABSTRACT... 5 INLEDNING... 5 AVHANDLING... 6 ANALYS DISKUSSION... 6 ATT REFERERA... 7 FOTNOTER... 7 KÄLLFÖRTECKNING... 8 BILAGOR (VALFRITT)... 8 KÄLLKRITIK... 9 POLICY MOT FUSK FRÅGOR TILL HJÄLP VID OPPOSITION

3 LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Tidplan Se information från just din handledare. 2

4 Projektplan Bakgrund I bakgrunden skall du sätta in problemet i ett sammanhang så att du kan något om ämnet innan du ska börja formulera syfte och frågeställningar. Det innebär att du läser in dig på ämnet så att du har en kunskapsbas att utgå ifrån. I bakgrunden kan du också förklara varför detta är ett intressant ämne eller en intressant fråga att undersöka. Syfte Syftet skall vara klart och tydligt och lätt att hitta. I syftet skall det framgå vad det är du vill undersöka. Du skall också presentera vilka avgränsningar som gjorts och varför. Problematisera ditt syfte så att det inte bara blir en beskrivning av ett fenomen/företeelse. Det kan vara en fördel att formulera ditt syfte som en att-sats. Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare) Frågeställning(ar) Syftet bryts ned till ett antal frågeställningar, som man sedan besvarar i sitt arbete. Vilka frågor behöver du ställa och arbeta med för att kunna besvara syftet? Tänk på att välja sådana frågeställningar som leder fram till egna slutsatser så att ditt arbete inte bara blir beskrivande. Ställ aldrig ja och nej-frågor. Metod och källor Du anger vilka arbetssätt du har tänkt använda dig av för att lösa uppgiften, samt vilken typ av källor du tänkt använda dig av. Det kan till exempel vara litteratur och statistiska studier, enkätundersökningar eller intervjuer. Förklara också varför denna metod/dessa källor är ändamålsenlig för ditt arbete. Berätta om dina källor och deras plus och minussidor! Arbeta källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du redogöra för den och hur du tänker använda dig av den i din uppsats. Under denna rubrik ska du också förklara de nyckelbegrepp som är viktiga i uppsatsen. Koppling till examensmål Ange vilka examensmål ditt arbete kommer att inriktas mot. Citera de examensmål som du kopplar till och kommentera hur du i ditt arbete kommer att uppfylla dessa. Planering I tidplanen skall du ange vem eller vilka som ska göra vad till när. Fundera exempelvis på vad som behöver göras först, vilka saker som bör löpa parallellt under arbetets gång och vilka delmål som är lämpliga att upprätta. Det är svårt att göra en fungerande tidsplan, man kan behöva göra om den under arbetets gång men lösningen är inte att strunta i att göra en planering överhuvudtaget. En bra planering hjälper dig att arbeta effektivt och kan bespara dig en hel del sista minuten - stress. 3

5 Observera! En stark rekommendation är att du i ditt arbete med gymnasiearbetet använder dig av Gymnasiebiblioteket och där denna mall för övrigt finns upplagd i digital form på deras hemsida: (Välj Bibliotek i menyn till vänster) 4

6 Disposition Titelsida: Längst uppe till vänster: Mitt på sidan, centrerat Lägst nere till höger: LULEÅ GYMNASIESKOLA Samhällsvetenskapsprogrammet Vetenskaplig metod Arbetets titel Författare (i bokstavsordning om det är flera) Klass Handledare Innehållsförteckning I innehållsförteckningen skall alla rubriker inklusive underrubriker med sidangivelse finnas med. Ange bara den sida där avsnittet börjar. Tänk på att sidan direkt efter innehållsförteckningen skall numreras som sida 1. Sammanfattning - abstract Skrivs på engelska. Syftet med sammanfattningen är att läsaren snabbt skall kunna bilda sig en uppfattning om arbetets huvudsakliga innehåll utan att för den skull ha läst arbetet i dess helhet. Sammanfattningen skall återkoppla till ditt syfte och dina frågeställningar i inledningen och redovisa de resultat som uppnåtts. Nya resonemang eller nytt källmaterial får inte dyka upp här. Sammanfattningens omfång bör inte överstiga en halv sida. Den ska placeras omedelbart efter innehållsförteckningen. Inledning Inledningen skall innehålla följande underrubriker: Bakgrund I bakgrunden skall du sätta in problemet i ett sammanhang så att läsaren hänger med från början. Du kan också förklara varför detta är ett intressant ämne eller en intressant fråga att undersöka. Syfte Frågeställningar Exempel: Metod Syftet skall vara klart och tydligt och lätt att hitta. I syftet skall det framgå vad det är du har velat undersöka. Exempel: Syftet med denna rapport är att... Du skall också presentera vilka avgränsningar som gjorts och varför. Syftet bryts ned till ett antal frågeställningar, som man sedan i sitt arbete. Tänk på att välja frågeställningar som leder fram till egna slutsatser så att ditt arbete inte bara blir beskrivande. Vilka är orsakerna till konflikten på Nordirland? Vilka konsekvenser har konflikten gett? Vilka åtgärder kan man sätta in för att lösa konflikten? Du beskriver vilka arbetssätt du använt dig av för att lösa uppgiften, samt vilken typ av källor du använt dig av. Det kan till exempel vara litteratur och statistiska studier, enkätundersökningar eller intervjuer. Förklara varför du valt denna metod och om dessa 5

7 källor har varit ändamålsenliga för ditt arbete. Om du har haft några svårigheter som dykt upp under arbetets gång skall du redovisa dem om de har haft betydelse för arbetets genomförande. Berätta om dina källor och deras plus och minussidor. Arbeta källkritiskt! Teori/tidigare forskning Här återger du kort och koncentrerat om vad som tidigare skrivits om detta eller närliggande fenomen/företeelser (exv. tidigare, forskning, utredningar eller dylikt). Förklara hur dessa rön används i din uppsats. Om du har använt dig av någon teori skall du redogöra för den och hur du använt dig av den i din uppsats. Under denna rubrik ska du också förklara för de nyckelbegrepp som är viktiga i uppsatsen. Avhandling Obs! Ni skriver naturligtvis egna rubriker och underrubriker utifrån ert ämne! Detta är arbetets huvuddel och den del som vanligtvis upptar flest sidor. Använd gärna rubriker och underrubriker i detta avsnitt så att det blir lättare för läsaren att hänga med. Du redovisar dina resultat genom att besvara de frågeställningar som du ställt upp i inledningen. Se till att det finns en tydlig röd tråd i din text. Denna faktadel skall ligga till grund för din analys. Det är ok att ha med egna åsikter/analyser i avhandlingsdelen, glöm bara inte att det tydligt måste framgå att det är dina åsikter och ingen annans. Det kan vara en fördel med bilder, kartor, diagram eller dylikt för att illustrera textens innehåll. Du bör dock ha ett klart syfte med de bilder du visar och bildtext som hjälper läsaren att tolka bilden. Bilder för utsmycknings skull skall således undvikas. Det ska finnas källhänvisning även på bilderna. Avskrift, med undantag för citat, är absolut förbjudet. När du refererar vad någon annan sagt eller skrivit måste det klart framgå. Analys Diskussion Här ska du göra jämförelser och tolkningar av ditt material, argumentera för och emot, komma med egna synpunkter, reflektioner, värderingar och förslag till det material du tidigare presenterat. Kom ihåg att du måste ha faktabaserade argument för dina synpunkter. Undvik löst tyckande. Diskussionen får endast utgå från de fakta du lagt fram under avhandlingen. Tänk på att dina kommentarer skall hänga ihop med både syfte/frågeställningar och avhandlingsavsnittet. På så sätt knyter du ihop arbetet. Om inte resultatet blev som du hade tänkt dig kan du resonera kring vad det kan bero på. Även eventuella uppslag till nya och vidare diskussioner inom ämnet kan belysas här. 6

8 Att referera En hel del av ert arbete kommer av naturliga skäl att vara referat av vad andra tagit reda på. Det är därför viktigt att ni refererar på ett korrekt sätt. Det handlar inte om att klippa och klistra och inte heller om att ändra några ord här och där. Det handlar om att göra kunskapen till sin egen och skriva texten utifrån detta. Att referera innebär att man koncentrerat återberättar eller återger någon annans text. Syftet med att referera är att ge en kortfattad, tydlig och riktig beskrivning av innehållet i en text. Det innebär att man komprimerar huvudinnehållet utan att tappa viktiga händelser, fakta och centrala tankar. Ursprungstexten får inte förvanskas genom till exempel tillägg eller utelämnande av väsentlig information. Referatet ska vara objektivt. Var inte för textnära! Ett referat är språkligt fristående från ursprungstexten och skrivs därför helt med egna ord. Det betyder att du inte får använda dig av textens formuleringar. När du har refererat en text får du självklart tycka till och kommentera bara det tydligt framgår vad som är dina egna åsikter. När du börjar referera en text är det viktigt att källan anges. Lämpligtvis görs det redan i första meningen. Exempel: Julen ska avskaffas! anser Kalle Karlsson i artikeln Nu dansas julen ut i Dagens Nyheter den 15 december Då och då, men minst en gång i varje stycke, måste man påminna läsaren om vems erfarenheter och åsikter man återger. Det gör man med s.k. referatmarkeringar: Exempel: Karlsson menar att..., Artikeln innehåller dessutom..., Sammanfattningsvis skriver artikelförfattaren.... Referat kan gärna innehålla belysande citat. När du använder dig av citat bör du tänka på att inte göra det för långt en till tre meningar räcker oftast. Citat ska alltid vara helt ordagranna! Det innebär att även om ursprungs-texten är felaktig eller underlig genom felstavning eller annan felaktighet, så måste man ändå citera som ursprungstexten är skriven. Fotnoter Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om informationen inte anses vara allmänt vedertagen. Det måste klart framgå vad som är referat av andras synpunkter och vad som är dina egna resonemang. Hänvisningen till källor och litteratur måste ske på ett systematiskt sätt. Det finns emellertid två varianter på hur detta kan ske. Välj endast en variant och var konsekvent! 1. Om källhänvisningarna är få, kan du nöja dig med hänvisningar satta inom parentes inne i den löpande texten, men efter citatet eller referatet. Detta system kallas för Harvardsystemet (författare-årtalsystemet) Exempel: (Waje och Skoglund, 1993, 1). 2. Om källhänvisningarna är många, kan du tillämpa följande sätt: Efter varje referat, citat eller faktauppgift sätter du ut en not, som helt enkelt är en siffra 1. Detta sätt att 1 Så här sätter man ut fotnoter. De skall vara numrerade och de sätts ut efter det avsnitt där du använt den aktuella källan. I fotnoten skall du ange följande vid första tillfället: Författarens namn, källans titel, tryckår, samt de sidor i källan som du hämtat materialet från. Återkommer samma källa igen räcker det att du anger författarens efternamn, årtal och sida. 7

9 källhänvisa kallas för Oxfordsystemet. Allt eftersom arbetet fortskrider kommer du att använda dig av flera citat och flera referat och varje gång skriver du noter i löpande ordning (varje not får ett eget nummer). För att kunna hålla ordning på vilken källa och vilken sida varje not representerar, är det viktigt att du för anteckningar medan du bearbetar ditt material. Se noten för mer information. Källförteckning Här talar du om vilket material du använt dig av under arbetets gång. Glöm inte att även ange källa för bilder, diagram eller dylikt. Materialet delas upp i två underavdelningar: Tryckta källor, exempel: 1. Litteratur (författare, tryckår, titel, utgivningsort, förlag, upplaga, volym, sidnummer och ISBN-nummer). Exempel: Josephson, Olle m.fl (1993) Språket LÄROBOK i svenska för gymnasieskolan. Järfälla: NATUR OCH KULTUR, andra upplagans fjärde tryckning, s. 67, ISBN x. 2. Tidnings- och tidskriftsartiklar (artikelförfattare, namnet på tidningen/tidskriften, artikelrubrik, ange dessutom nummer och datum på den aktuella tidningen/tidskriften). Exempel: Expressen, Linda Skugge, Ni är bortskämda pubbeungar, Otryckta källor, exempel: 1. Intervjuer (ange vem du intervjuat, ev. titel och telefonnummer samt datum). 2. Material taget från radio/tv (ange program, kanal samt sändningsdatum). 3. För material hämtat från Internet ska den fullständiga URL-adressen (det vill säga www-adressen) anges samt datum. Ange även, om sådan finns, den som skrivit materialet på sidan. Exempel: Bilagor (valfritt) Bilagor skall alltid ligga på separata blad sist i uppsatsen och de skall vara numrerade. Exempel på bilagor är intervjuguider, enkäter och stora tabeller som inte behövs inne i uppsatsen men som ändå är lämpliga att ha med för att styrka dina resultat. 8

10 Källkritik Din egen utgångspunkt -Din egen tolkning alla har vi en ryggsäck, medvetet eller omedvetet -Ditt eget syfte vill du återge en åsikt eller objektiva fakta? - Sanningen kan se olika ut från olika synvinklar världen är sällan svart eller vit! Avsändare/tendens -Vem har skrivit materialet och i vilket syfte? -Har avsändaren hög eller låg trovärdighet? Varför? -Öppet eller dolt syfte? Heltäckande bild eller ett urval? -Till vem vänder sig avsändaren? -Är det en beskrivning eller en värdering (eller både och)? Aktualitet/beroende -Hur lång tid har förflutit? -Förstahandskälla eller flera led? Äkthet -Är källan verkligen det den utger sig för att vara? Checklista Verkar uppgifterna rimliga? Varifrån kommer uppgiften? Anges källa? När lämnades uppgifterna? Är de fortfarande aktuella? Varför lämnades uppgifterna? Finns det ett öppet eller dolt syfte? Vem lämnade uppgifterna? Vad vet vi om uppgiftslämnarens kunskaper, värderingar, bindningar till företag och organisationer osv? Hur påverkar detta uppgifterna? Är uppgifterna från en förstahandskälla eller har de passerat flera led? Framgår det varifrån uppgifterna är hämtade? Finns källförteckning och källhänvisning? Hur representativa är uppgifterna? Finns det motstridiga uppgifter från andra källor? Ger beskrivningen en heltäckande bild eller är viktiga delar utelämnade? Styrks eller motsägs uppgifterna av andra källor? Om samma fakta återges av källor med olika tendens ger det sannolikt en fullständigare bild. 9

11 Policy mot fusk Den tekniska utvecklingen har medfört att informationsmaterial har blivit mer lättillgängligt. Detta har lett till att fusk, kopiering och plagiat har ökat i stor omfattning. Luleå Gymnasieby ser allvarligt på alla former av fusk och vill därför förhindra att det förekommer. Därför vill vi förtydliga de regler som gäller för hantering av information samt informera om den lagstiftning som reglerar upphovsrätten. Upphovsrättslagen Enligt upphovsrättslagen äger alla upphovsmän sina texter, bilder, musik och andra digitala produkter. Upphovsrätten gäller upp till 70 år efter upphovsmannens död. Detta innebär att arbeten inte får publiceras utan upphovsmannens tillstånd och att det är ett lagbrott att använda andras arbeten utan att källan nämns. Det är dock tillåtet att referera texter i helhet och att citera andras texter i begränsad omfattning. I dessa fall skall det tydligt framgå var citatet börjar och slutar samt vem man citerar. Källa ska anges även för bilder och diagram. Urkund För att kunna hantera problemet med fusk har Luleå Gymnasieskola anslutit sig till företaget Urkund. I korthet innebär Urkunds system att: Urkund erbjuder ett helt automatiserat system för hantering av problemet med plagiering. I korthet fungerar det så att studenterna skickar sina dokument med e-post till lärarna. På den elektroniska vägen mellan studenter och lärare kontrolleras dokumenten mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. En analysöversikt genereras och skickas med e-post till berörd lärare. Analysöversikten presenterar på ett enkelt sätt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering förekommit. Källa: Internet: (tillgängligt ) Vid konstaterande av fusk/plagiat gäller Elevens arbete bedöms som icke godkänt. 10

12 Frågor till hjälp vid opposition Helheten: Vilket helhetsintryck har du av arbetet? Passar de olika avsnitten in i helheten? Får de olika delarna lämpligt utrymme? Ger materialet en balanserad och rättvis bild? Dispositionen: Är den lätt att följa - finns det en röd tråd? Är arbetet logiskt uppbyggt vad gäller kronologi och sammanhang? Har något avsnitt fått för mycket eller för litet utrymme med hänsyn till syftet? Sammanfattning/abstract och bakgrund Ger sammanfattningen en god överblick av rapporten? Sätts rapporten och dess syfte och frågeställningar in i ett sammanhang i bakgrunden? Syfte och frågeställningar: Framgår syftet klart och tydligt? Uppnås syftet i arbetet? Är syftet uppdelat i frågeställningar och bidrar de till att besvara syftet? Har någon viktig frågeställning förbisetts? Finns det någon avgränsning? Borde det finnas? Är den rimlig, för vid eller för snäv? Metoddelen: Framgår det hur författaren valt och utformat sin metod? Har författaren använt en relevant metod för att uppnå sitt syfte? Har undersökningen utförts och utformats på ett korrekt sätt? Kunde en annan metod ha använts? Håller källorna en tillräcklig kvalité? Har flera källor använts? Teori/tidigare forskning: Finns det någon redogörelse för vad som tidigare skrivits om ämnesområdet (t. ex.. tidigare, forskning, utredningar eller dylikt)? Används dessa rön på ett tillfredsställande sätt i texten? Använder författaren någon för ämnesområdet relevant teori? Förklaras teorier och begrepp på ett godtagbart sätt? Används teorierna och begreppen på ett bra sätt i uppsatsen? Avhandlingen: Är redovisningen av resultatet logisk och i överensstämmelse med hänsyn till syftet? Förstår du som läsare allt eller finns det tankeluckor/oklarheter/felaktigheter? Är språket korrekt/lättsamt/ svårt att följa/för bundet till originaltextens? Förekommer avskrift? Är det tydligt i arbetet när författaren skrivit, när andra författare kommer till tals? (Detta gäller även för avsnittet Analys/Diskussion/Resultat/Slutsatser.) Hur har man använt sig av citattekniken? Analys/Diskussion/Resultat/Slutsats: Hur har författaren nyttjat sitt material? Hur stämmer analys och slutsatser med arbetets övriga innehåll? Är resultatet hållbart? Har författaren dragit logiska slutsatser av sina fakta? I vilken mån bygger de på fakta? Är det allmänt tyckande eller förklarar författaren varför han/hon tycker si eller så? Diskuterar författaren alla sina frågeställningar? Ärlighet och kritisk distans: Har författarens värderingar påverkat arbetets slutresultat? Håller författaren en kritisk distans till sitt arbete. Layout/Form: Är arbetet snyggt utfört med avseende på typsnitt (stil), rubriksättning, bildval, tabeller och så vidare. Passar de bilder, tabeller, kartor man använt sig av in i sammanhanget? Finns det innehållsförteckning, inledning, sammanfattning, källförteckning, notapparat och är de korrekta? 11

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn Titel Undertitel [Din titel skall visa vad ditt arbete handlar om. Om du använder dig av en undertitel så skall denna vara förklarande, dvs. förtydliga

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Planering Formulera de delfrågor som behövs för att du ska kunna besvara din övergripande frågeställning. Att fundera på: Vad behöver

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Wikiskola ett fint hjälpmedel i undervisningen Håkan Elderstig Christer TIS Stockholm Ht- 13 Gymnasiearbete 100p Abstract Sitter längst fram i arbetet efter framsidan.

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET MANUAL FÖR PROJEKTARBETET VAD ÄR ETT PROJEKTARBETE? I kursen Projektarbete får du möjlighet att ta ansvar för ett större arbete. Du ska i grupp eller enskilt göra ett fördjupningsarbete inom ramen för

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Mall för en kortare rapport/uppsats

Mall för en kortare rapport/uppsats Mall för en kortare rapport/uppsats Detta dokument beskriver vad som ska ingå i en kortare vetenskaplig rapport. Du kommer att skriva rapporter på denna form i ett antal kurser under din utbildning, t.ex.

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

Källhantering och formalia Innehåll

Källhantering och formalia Innehåll Sidan 1 av 11 Källhantering och formalia I alla sammanhang där man skriver något som någon annan ska läsa det kan vara en uppsats i skolan, en arbetsansökan eller ett brev bildar läsaren sig en uppfattning

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Syftet med denna beteendestudie är att beskriva tekniker, strategier och beteenden bakom lejonets jakt.

Syftet med denna beteendestudie är att beskriva tekniker, strategier och beteenden bakom lejonets jakt. En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig undersökning gick till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom alla naturvetenskapliga ämnen från grundnivå upp till avancerad forskning.

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Seminarium skriva 2. Vetenskapligt upplagd uppsats rapport.

Seminarium skriva 2. Vetenskapligt upplagd uppsats rapport. Seminarium skriva 2 Vetenskapligt upplagd uppsats rapport Powerpointen läggs upp på språkhandledningens hemsida: Ingångar: student Vänsterspalten: språkhandledning Vänsterspalten: samhällsvetenskapliga

Läs mer

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång SAMMANFATTA: i en enhetlig (i sht kortfattad o. översiktlig) framställning redogöra för (vissa företeelser, åsikter, intryck o dyl.) och det väsentliga av

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling

URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling URKUNDs fokusdag - ett fortbildningspaket URKUND har flera års erfarenhet av plagiering och är sedan starten

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3,

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3, 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2014 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3, 2014-09-03 1. INTRODUKTION onsdag 3 september kl. 13-15 i sal 300. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Fem K Källkritik Källsökning Källanvändning Källhänvisning Källförteckning Källkritik Tänk på att Källan ska helst vara försedd med namn

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer