GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET"

Transkript

1 GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi Entreprenörskap Juridik GA kan styras mot INRIKTNINGARNA Ekonomi Juridik REDOVISNING av GA ska ske i Skriftlig rapport med kort sammanfattning på engelska med ett ämnesadekvat (krav!) språk PRESENTATION - i presentationsdelen ska ingå Presentation och diskussion av eget GA Respons på andras GA 1

2 GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMETS JURIDIKINRIKTNING Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier inom din studieinriktning. Gymnasiearbetet omfattar 100 poäng. Du kan få betyget E eller F. För att du ska få din gymnasieexamen måste ditt gymnasiearbete vara godkänt. Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för respektive gymnasieprogram. Det innebär att planering, genomförande och utvärdering ser olika ut för programmen. ARBETSGÅNG FÖR GYMNASIEARBETE 1. Läs den information, som finns här på hemsidan, om gymnasiearbetet. 2. Delta på det obligatoriska informationsmötet, som hålls på ditt program. 3. Skriv loggbok under hela gymnasiearbetsperioden. 4. Fundera över om du vill arbeta ensam eller tillsammans med kamrat. I vanliga fall arbetar man två elever per grupp. I vissa fall kan gruppen bestå av fler medlemmar. 5. Välj en frågeställning, som ska skrivas in i ett webbformulär, ett formulär per elev, även om ni arbetar i grupp. 6. Utarbeta en gymnasiearbetsplan, när frågeställningen godkänts. 7. Genomför gymnasiearbetet. 8. Presentera gymnasiearbetet. 9. Opponera på ett annat gymnasiearbete. 10. Gymnasiearbetet bedöms. 11. Komplettera enligt GA-handledarens instruktioner. 12. Betyg sätts på gymnasiearbetet. 2

3 1. INFORMATION 1.1 Information om gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom relevanta högskoleutbildningar med en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Du ska presentera och diskutera ditt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Skolverkets information om gymnasiearbetet uktionstext%20gymnasiearbetet%20h%c3%b6gskolef%c3%b6rberedande.p df 1.2 Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Länk till examensmål m och utbildningar/nationella program/2.7228/examensmal och programstruktur Skolverkets information om gymnasiearbetet iearbetet 3

4 2. LOGGBOK Att föra anteckningar i en loggbok under en arbetsperiod eller under ett projekt är ett praktiskt sätt att samla erfarenheter under projekttiden. Loggboken kan bli ett värdefullt dokument när du ska skriva din rapport. En loggbok är minnesanteckningar som skrivs kontinuerligt under en arbetsperiod. Det är lämpligt att börja skriva loggbok när du varit på informationen om gymnasiearbetet. I loggboken skriver du kontinuerliga anteckningar om allt som har med GA-arbetet att göra: dina funderingar, intryck, möten, samtal, biblioteksbesök, informationsmöten, laborationer och experiment, resor, misslyckanden, nya idéer, ändringar, hur mycket tid du har lagt ner på olika arbetsmoment t ex. 2.1 Exempel på loggbok Här kommer ett exempel på loggbok att läggas in. 3. VAL AV FRÅGESTÄLLNING 3.1 Instruktion för val av frågeställning 1. Läs igenom examensmålen för ditt gymnasieprogram. 2. Formulera en fråga eller ett problem och välj ut några examensmål som ditt GA kan kopplas till. Tänk på att precisera och avgränsa frågeställningen, så att inte arbetet famnar över för stora områden. 3.2 Instruktion för syftesformulering 1. Formulera ett syfte med gymnasiearbetet, dvs ange vad det är du vill undersöka, pröva eller ta reda på med ditt arbete. Syftet ska innehålla ett verb, t ex undersöka, utforma, jämföra, analysera, testa, genomföra. Försök att avgränsa ditt syfte, så att inte arbetet blir för stort och för svårt att genomföra inom tidsramen. 4

5 3.3 Instruktion för ifyllande av webbformulär 1. Fyll i det formulär, som ligger under Nyheter i SchoolSoft. Följande uppgifter ska fyllas i webbformuläret: - för- och efternamn - klass - mobilnummer/e-postadress - frågeställning - examensmål som din frågeställning kan kopplas till - syfte - namn på den/dem, som du vill arbeta tillsammans med 2. Avvakta tills du fått din frågeställning godkänd. Om du inte har fått svar enligt tidsplanen, kontaktar du ansvarig skolledare. 3. När din frågeställning är godkänd får du en GA- handledare. 4. Om du önskar arbeta med gymnasiearbetet under sommaren mellan årskurs 2 och 3, ska du ta kontakt med din rektor för att diskutera hur du ska lägga upp ditt arbete under sommarlovet. (gäller fr o m 2014) 3.4 Exempel på frågeställningar Här kommer exempel på frågeställningar att läggas in. 4. GYMNASIEARBETSPLAN 4.1 Instruktion för gymnasiearbetsplan (GA-plan) I gymnasiearbetsplanen (GA-planen) skriver du detaljerat hur du planerar att genomföra ditt gymnasiearbete. Använd följande rubriker: 1. Bakgrund Förklara varför du valde just detta gymnasiearbete 5

6 2. Syfte Förklara vad du vill undersöka eller ta reda på med ditt gymnasiearbete. 3. Frågeställning a) Formulera noga den fråga, som du vill försöka besvara, eller det problem, som du vill försöka lösa. b) Förklara tydligt vilket eller vilka examensmål i ditt program din frågeställning är kopplad till. c) Förklara vilket kunskapsområde i programmet du utgår ifrån. d) Om du vill styra ditt arbete mot någon av programmets inriktningar, så anger du också denna här. 4. Avgränsning Ange vad som ska ingå respektive inte ingå i ditt gymnasiearbete. Du måste begränsa ditt arbete med hänsyn till den tid du har till ditt förfogande. Andra begränsningar kan vara kostnader, tillgång till material osv. 5. Genomförande Beskriv följande: a. Metod Förklara hur du ska arbeta för att uppnå syftet med ditt gymnasiearbete. b. Material Beskriv material som behövs för att uppnå ditt syfte. c. Arbetsfördelning. Om du arbetar tillsammans med någon annan beskriver du här vem som ska göra vad. d. Tidsplan Utarbeta en tidsplan för när olika moment ska vara klara. Se till att ha marginal för händelser som inte är förutsebara. Tänk på följande - du ska skriva en tydlig och relativt detaljerad GA-plan - GA-planen kan och får justeras. Det är viktigt att du först diskuterar med och får klartecken av din handledare, innan du gör eventuella avvikelser från planen. - GA-planen bör omfatta max två sidor - Din handledare ska godkänna GA-planen och ge klartecken innan du kan påbörja GA 4.2 Exempel på gymnasiearbetsplaner Här kommer exempel på gymnasiearbetsplaner att läggas in. 6

7 5. GENOMFÖRANDE AV GYMNASIEARBETET 5.1 GA-handledare Du genomför gymnasiearbetet i samarbete med din GA-handledare, som du diskuterar planering, genomförande och utvärdering med. GA-handledaren gör en sakkunnig bedömning av ditt arbete och sätter betyg. GA-handledare utses av rektor. 5.2 Seminariegrupp och GA-pass Varje klass indelas i seminariegrupper, med varierande antal elever i varje grupp, som arbetar med olika GA-arbeten, men som har en och samma lärare som GAhandledare. Seminariegrupperna har en schemalagd position i veckan, ett GA-pass, som ska användas till planering, genomförande och utvärdering av GA-arbetet. Syftet med seminariegruppen är att eleverna ska kunna utbyta erfarenheter med varandra, och att GA-handledaren ska ha möjlighet att träffa alla sina GA-grupper samtidigt. 5.3 Informationssökning I ditt GA ska du visa att du lärt dig lämpliga metoder och tekniker för informationssökning. Börja med att gå in på HTS hemsida/bibliotek. Längst ner på sidan finner du länkar om informationssökning. 5.4 Källkritik Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en källa. Den vetenskapliga källkritikens syfte är att säkra att slutsatser som dras i en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta. I ditt GA ska du visa att du kan värdera källor kritiskt och att du kan tänka självständigt i förhållande till källorna. 7

8 6. PRESENTATION AV GYMNASIEARBETET Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Du ska även muntligt presentera och diskutera ditt gymnasiearbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.. Länk till Skolverkets övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för högskoleförberedande examen %20gymnasiearbetet%20h%C3%B6gskolef%C3%B6rberedande.pdf Tänk på följande - Målgruppen är de, som går på samma program som du, men det innebär inte att de har samma kunskaper som du. Därför ska du vinnlägga dig om att göra din rapport och din presentation så tydliga och begripliga som möjligt för en utomstående. 7. GA-SEMINARIUM 7.1 Respondent och opponent På ett GA-seminarium diskuterar respondenten och opponenten rapportens innehåll och utformning. Med respondent avses den, som presenterar en skriftlig rapport och svarar på frågor om dess innehåll och utformning. Opponent kallas den, som ställer frågor till respondenten. 8

9 7.2 Arbetsfördelning Här är ett förslag på arbetsfördelning. Varje elev opponerar på var sitt helt arbete, även om de har skrivit sitt eget arbete i grupp. Varje elev har dessutom ansvar för en del av ett annat arbete. Detta innebär att opponenten har flera medopponenter, som stöttar opponenten. Det är opponenten som har första ordet. Medopponent bör inte ta över. 7.3 Råd inför GA-seminarium Det är viktigt att både respondenten och opponenten är väl förberedda inför GAseminariet. Den skriftliga rapporten lämnas till opponenten och GA-handledare i god tid före seminariet. Både respondenten och opponenten måste noga läsa igenom rapporten inför GA-seminariet. Här kommer några goda råd till respondenten inför GA-seminariet. 1. Öva tillsammans med en kamrat. Låt en kamrat läsa igenom din rapport. Fundera tillsammans kring vilka frågor, som opponenterna kan komma att ställa till dig. 2. Träna på att kortfattat presentera din rapport. Du ska målgruppsanpassa din presentation. Målgruppen är i detta fall din seminariegrupp. Tänk också på grundläggande regler vid all presentation, som att tala tydligt och i lagom tempo, visa engagemang osv 3. Motivera dina val. Formulera argument för de val, som du har gjort när det gäller syfte, frågeställningar, avgränsningar, metoder, slutsatser osv. 4. Gå inte i försvarsställning utan förklara hur du tänkte i stället. 5. Ta inte opponentens synpunkter personligt. Här kommer några goda råd till opponenten inför GA-seminariet. 1. Börja med att kommentera vilka förtjänster som rapporten har. 2. Ställ välformulerade frågor, som ger respondenten möjlighet att förklara sina val. 3. Ge goda råd och föreslå alternativ, som kan utveckla rapportens innehåll och utformning. 4. Motivera på ett välgrundat sätt dina råd och förslag på alternativ. 5. Ge respondenten tillfälle att kommentera och förklara sina val. 6. Om det finns stavfel och/eller grammatiska fel kan du lämna över en lista med dessa i slutet av GA-seminariet. 7. Disponera tiden väl genom att välja ut de frågor, som du anser är viktigast att få svar på. Tänk på att syftet är att få en konstruktiv och utvecklande diskussion i positiv anda. 9

10 Opponenten ska inte göra en katalog- eller avbockningsframställning. Allt kan inte tas upp i responsen. Opponenten måste alltså kunna göra en bedömning av vad som är värt att ta upp. 7.4 Förslag på frågeställningar Här nedan följer exempel på frågeställningar som kan vara till hjälp för opponentens genomgång av rapporten inför GA-seminariet. Om du inte svarar ja på dem, så ställer du frågor till respondenten på seminariet. Titel: Motsvarar titeln rapportens innehåll? Syfte och frågeställningar: Är syftet tydligt formulerat? Hänger syfte och frågeställningar ihop? Avgränsningar: Finns det tydliga avgränsningar? Stämmer avgränsningarna med syftet och frågeställningarna? Metod och material: Är metoden tydligt beskriven? Abstract: Ger abstractet en tydlig sammanfattning av rapportens syfte, metod, resultat och slutsatser? Restultat: Är resultaten klart och tydligt redovisade? Håller resultaten för en granskning? Skulle andra resultat kunnat uppnås med andra metoder? Resultatdiskussion: Finns tillräcklig analys av resultaten? Är det genomtänkta och välgrundade reflektioner? Framgår det tydligt vad som är egna resultat och vad som är hämtat från andra källor? Syfte - slutsatser: Är syftet uppnått? Är slutsatserna rimliga att dra utifrån de resultat som redovisas? Kan fler slutsatser dras än de som redovisas i rapporten? Disposition, språk och stil: Är rapporten väldisponerad, överskådlig, välskriven och lätt att läsa? Är språket ändamålsenligt och nyanserat? Är framställningen objektiv eller innehåller den värderingar? Lägg inte tid på nedanstående områden under själva GA-seminariet. Lämna i stället en lista på eventuella kommentarer i slutet av seminariet. Språkliga synpunkter: Är grammatiken korrekt? Är begrepp förklarade? Finns stavfel? Är texten styckeindelad? Layout: Är layouten snygg? 10

11 7.5 Genomförande av GA-seminarium Ett GA-seminarium kan gå till på följande sätt: 1. GA-handledaren inleder GA-seminariet. 2. Författaren/Respondenten, gör en kort sammanfattning av syfte, frågeställningar, metod, resultat och slutsatser. Även eventuella fel eller oklarheter kan tas upp. Sammanfattningen tar cirka fem minuter. 3. Opponenten ställer frågor och diskuterar rapportens innehåll och utformning. a) Opponenten inleder med att kort beskriva sitt helhetsintryck. b) Opponenten redovisar rapportens förtjänster. c) Opponenten ställer frågor, lyssnar och diskuterar i positiv och konstruktiv anda. Det innebär inte att opponenten ska säga att allt är bra. Relevant kritik ska ges, men inte på ett offensivt sätt. d) Opponenten ger råd och förslag för vidare arbete inom ämnesområdet och förslag på förbättringar och alternativ. e) Opponenten lämnar över på papper eventuella språk- och skrivfel. f) Opponenten sammanfattar diskussionen och sina synpunkter. Respondenten svarar på opponentens frågor, förklarar och förtydligar under seminariet. Respondenten lyssnar på och diskuterar opponentens synpunkter och förslag i positiv och öppen anda. Respondenten ska inte gå i försvarsställning, (även om det heter försvara sin avhandling ) men behöver inte heller acceptera alla opponentens synpunkter, så länge dessa kan bemötas med välgrundade argument. Detta avsnitt tar cirka 20 minuter. 4. GA-handledaren sammanfattar och ger vid behov kompletterande kommentarer och avslutar seminariet. Avslutningen tar max fem minuter. 11

12 8. EVENTUELL KOMPLETTERING Om du behöver komplettera ditt gymnasiearbete, ska det göras senast den dag som anges i tidsplanen. Du behöver kanske komplettera t ex innehållet i något avsnitt i den skriftliga rapporten, rätta skriv- och stavfel eller ändra någon rubrik. Komplettering innebär däremot inte en total omarbetning av gymnasiearbetet eller nyproduktion av sådant som du inte har lämnat in tidigare. 9. BEDÖMNING OCH BETYG 9.1 Bedömning För att gymnasiearbetet ska bedömas som godkänt ska målen vara uppnådda. Du ska visa att du kan följa planeringen och vid behov revidera den. Dessutom ingår i genomförandet att du i diskussion med din GA-handledare utvecklar ditt arbete. Att vara förberedd för högskolestudier innebär bland annat att kunna ta initiativ i och ansvar för planering och genomförande. Gymnasiearbetet förutsätter att du arbetar självständigt samtidigt som arbetet måste ske i dialog med din GA-handledare. I utvärderingen ingår att du återkopplar till din frågeställning eller din formulerade idé samt att resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Här ingår också att du kritiskt värderar valda källor. Skolverket följande stöd för bedömning av gymnasiearbetet: Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete visar eleven relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen, kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet. Färdigheter I sitt gymnasiearbete visar eleven färdigheter i att avgränsa sin frågeställning, färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning, färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och 12

13 samla in och bearbeta underlag, färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur, färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk. Värderingsförmåga och förhållningssätt I sitt gymnasiearbete visar eleven förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet, förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor, förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv, förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons. 9.2 Betyg För gymnasiearbetet används en tvågradig betygsskala. Om du har nått målen för gymnasiearbetet får du betyget E. I annat fall får du betyget F. OBSERVERA! Du måste få betyget E på gymnasiearbetet, om du ska få en högskoleförberedande examen. Skolverkets information Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen ionstext%20gymnasiearbetet%20h%c3%b6gskolef%c3%b6rberedande.pdf 13

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer