Att skriva en rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skriva en rapport"

Transkript

1 HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare

2 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig del i rapporten som ska kunna läsas utan att man tar del av rapporten i sin helhet. Den ska vara kort och inte längre än en halv sida, och det är det sista som skrivs. Där redogörs för syfte, frågeställningar, tillvägagångssätt, de viktigaste resultaten samt slutsatser, dvs. lite av varje del i arbetet. Ingenting får finnas i sammandraget som inte finns i själva arbetet. Tanken är att läsaren ska få en snabb uppfattning av innehållet och om det verkar tillräckligt intressant för att läsa hela arbetet.

3 3 Innehållsförteckning SAMMANDRAG INLEDNING Bakgrund Syfte Frågeställningar METOD OCH MATERIAL RESULTAT DISKUSSION/ANALYS SAMMANFATTNING... 8 KÄLLFÖRTECKNING/LITTERATURFÖRTECKNING... 9 Bilagor Bilaga 1 - Att skriva syfte, metod och material Bilaga 2 - Skrivråd Bilaga 3 - Exempel på referat och citat Bilaga 4 - Två sätt att hänvisa till källor

4 4 1 INLEDNING Med inledningen börjar den egentliga texten. I inledningen presenteras ämnet för läsaren. Här ges information som behövs för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig resten av texten. 1.1 Bakgrund Börja med att ge en inblick i ämnet och varför du har intresserat dig för det. Det är en stor fördel om du lyckas väcka läsarens nyfikenhet och intresse för ditt arbete. Du kan även beskriva hur du har tänkt dig arbetet. Känner du till tidigare forskning eller undersökning i ämnet kan du redovisa det kort. Eftersom det ofta är omöjligt att ta upp allt inom ett ämne kan du beskriva vilka avgränsningar som du har gjort. 1.2 Syfte Det är viktigt att du från början har ett klart syfte med ditt arbete, det vill säga att du vet vad du vill uppnå. Du måste alltid ha en frågeställning eller ett problem som du vill undersöka. Det övergripande syftet kan t ex vara att beskriva, undersöka, jämföra eller analysera något (bilaga 1). Syftet ska vara kortfattat och tydligt. 1.3 Frågeställningar Under rubriken frågeställningar ställer du de frågor som leder till att ditt syfte uppnås. Det är alltid viktigt att syfte och frågor är konkreta, precisa och tydligt avgränsade. Det är dina frågor som ska styra arbetet, inte det du råkar finna när du söker information. Använd frågor av typen: Vad?, Vem/Vilka?, Hur?, Varför?. Aldrig en ja- eller nej-fråga. Gör redan från början en klok avgränsning. Ditt syfte och dina frågeställningar måste vara möjliga att besvara på den tid du har på dig (bilaga 1).

5 5 2 METOD OCH MATERIAL Du väljer den eller de metoder som du tycker passar bäst för att besvara dina frågeställningar och därigenom uppnå ditt syfte. Beskriv vilken eller vilka metoder du har använt. Det kan t ex vara litteraturstudier, enkäter, intervjuer, undersökningar observationer, laborationer och experiment. Motivera varför du har valt en viss metod och vilka eventuella svårigheter som har förekommit. Beroende på vilken metod du valt behöver du också beskriva det material och den utrustning som du använt, t ex vilken litteratur som studerats och om du har använt frågeformulär (bilaga 1). Den exakta utformningen av formulär etc bifogar du som bilagor till uppsatsen. Här eller under egen rubrik (Genomförande) beskriver du hur du gått tillväga i genomförandet. Det innebär att du noggrant beskriver genomförandet av metoden och hur du har bearbetat de data du har fått fram (litteraturstudie, enkätundersökning mm). Detta är viktigt för att någon annan ska kunna göra samma studie eller undersökning.

6 6 3 RESULTAT I resultatavsnittet redogör du objektivt för de svar som du kommit fram till med hjälp av dina källor. Resultaten ska vara kopplade till frågeställningarna. Det är viktigt att du kommer ihåg vad som var syftet med undersökningen, så att du inte presenterar resultat som inte har med syftet att göra. Observera att du inte ska dra slutsatser och diskutera resultaten här. Du kan använda tabeller (uppställning av fakta i rader och kolumner) och figurer (bilder, diagram mm) som komplement till den löpande texten. De ska illustrera eller förstärka det som du skriver om i texten. Glöm inte att ange eventuella källor till figurer och tabeller. De måste också förses med en text som förklarar vad tabellen/figuren vill visa. I en tabell skrivs den förklarande texten ovanför själva bilden och i en figur nedanför bilden. Tabeller och figurer ska kunna fungera fristående från den omgivande texten. De ska dessutom kommenteras i den löpande texten och placeras så nära den kommenterande texten som möjligt. Tabeller och figurer numreras i löpande ordning och alltid i separata serier, t ex tabell 1 respektive figur 1 osv. Längre tabeller och omfattande figurer presenteras i bilagor. Dela in kapitlet med hjälp av underrubriker om det blir långt.

7 7 4 DISKUSSION/ANALYS I diskussionsavsnittet är det dina egna slutsatser och reflektioner som läsaren får ta del av. Kommentera resultaten. Blev resultaten de förväntade? Diskutera orsakerna till resultaten och dra slutsatser. Kommentarerna ska bygga på vad du kommit fram till under arbetets gång och knyta an till dina frågeställningar. Du ska inte redovisa resultaten en gång till. Här har du chansen att lyfta fram tankar som du tycker är viktiga, som du vill fördjupa eller invända mot andras åsikter eller mot litteratur. Det får inte förekomma någon ny information i diskussionsavsnittet. Dela in diskussionen med hjälp av underrubriker om den är lång.

8 8 5 SAMMANFATTNING Rubriken sammanfattning kan du ta med om du tycker att det behövs. Här kan du sammanfatta och ge avslutande kommentarer. Du kan också ge rekommendationer som grundar sig på din undersökning.

9 9 Källförteckning/Litteraturförteckning För att alla som läser din uppsats ska kunna kontrollera att det du påstår är sant måste du vara noggrann med att uppge exakt vilka källor som du har använt dig av. Det gäller oavsett om man citerar, refererar till eller med egna ord återger vad någon annan har skrivit. Källförteckningen ska endast innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats. Källorna ska ställas upp i bokstavsordning efter författarnas/uppgiftslämnarnas efternamn. Om någon titel saknar författare placeras den in i den alfabetiska ordningen efter titelns första ord. Elektroniska källor placeras in efter författarnamn om sådant finns, annars efter textens titel eller i sista hand efter webbplatsens innehavare. Om en och samma författare har skrivit flera texter som du har använt i ditt arbete, ordnas titlarna kronologiskt efter utgivningsår. Om ett verk har minst tre författare kan du skriva ut det första efternamnet följt av m fl. Varje skriftlig källa ska innehålla uppgifter om: författarens namn utgivningsår den fullständiga titeln upplaga (om senare än första) utgivningsort (ej tryckort) förlag Om texten är hämtad ur en tidning eller tidskrift tillkommer: tidskriftens namn/tidningens namn volym, del, band, årgång, nummer/tidningens utgivningsdag och år sidhänvisning Titlar på hela verk (böcker, tidningar, tidskrifter) kursiveras. Titlar på del i verk (artiklar, uppsatser, noveller, dikter) skrivs med vanlig stil.

10 10 Vid muntliga källor anges: personernas namn (Lämna inte ut namn om det gäller barn. Skriv eventuellt ett fingerat namn samt barnets ålder.) ev titel eller yrkesbeteckning årtal att det rör sig om muntlig information (muntl.) tidpunkt när informationen inhämtats typ av kommunikationssituation (intervju, telefonsamtal, föredrag, radioprogram, TV-program) Elektroniska källor innehåller: textens författare/organisation publiceringsår titel på texten (med kursiv stil) webbadressen datum när man hämtat informationen (inom parantes) Andersson, Gabi, 2005: Flickor har mer trafikvett än pojkar. Aftonbladet, Bengtsson, Erik (red), 2004: Barnperspektiv på planeringen. Lund: Studentlitteratur Englund, Anders, 2005: Barnens trafiksäkerhet. Waxholm: Uppsjö Läromedel Gladén, Ingrid, 1995: Barn i trafiken. 2 uppl. Ordfront: Stockholm Hedén, Göran, 2006: Trafikundervisningen bortglömd i grundskolan. Dagens Nyheter, Karlström, Stina, 2003: Barns mognad. Forskning & Framsteg, nr 8, s Leif 5 år, 2006: Muntl. Intervju Magnusson, Lars & Svensson, Malin, 2002: Barn, trafiksäkerhet och miljö. (Examensarbete) Umeå universitet Vägverket, 2004: Olyckstalen har sjunkit men även barns rörelsefrihet. ( ) 309.aspx Åkerström, Viveka m.fl., 2003: Trafikmiljö. Stockholm: Liber

11 11 Bilagor Här tar du med sådant material som är för omfattande att ha med i huvudtexten, t ex statistik, diagram, figurer, ordlistor, frågeformulär mm. Innehåller rapporten textanalys bifogas texterna (t ex dikter, noveller, artiklar) som bilagor om de inte är för omfattande. Tabeller som kommenteras i texten bör stå i anslutning till kommentarerna. Längre tabeller förs till bilagedelen. Bilagor skall numreras med egen nummerföljd. Glöm inte hänvisningar i texten. Bilagor placeras sist i arbetet.

12 12 Bilaga 1 Att skriva syfte, metod och material 1. Exempel där syftet är att beskriva: Syfte: Mitt syfte är att beskriva skolbarn (9-12 år) som cyklister mellan sin bostad och skola i Skräddarbacken. Frågeställningar: Hur är barns intellektuella förmåga att klara sig i trafiken? Hur ser cykelvägen ut mellan bostad och skola? Vid vilken ålder låter föräldrar sina barn cykla till skolan? Metod och material: För att uppnå mitt syfte har jag gjort enkäter och litteraturstudier samt observerat cykelvägar i Skräddarbacken. De böcker som jag har läst är: Barnens trafiksäkerhet av Anders Englund och Barn i trafiken av Ingrid Gladén. Jag har också läst artiklarna Flickor har mer trafikvett än pojkar av Gabi Andersson och Olyckstalen har sjunkit men även barns rörelsefrihet (Vägverket).

13 13 2. Exempel där syftet är att jämföra: Syfte Mitt syfte är att jämföra föräldrars, lärares och polisens uppfattning om barn (9-12 år) som cyklister i trafiken. Frågeställningar: Hur är skolbarns intellektuella förmåga att klara sig i trafiken? Vad anser föräldrar att barnen klarar i trafiken? Vad anser låg- och mellanstadielärare att barnen klarar i trafiken? Vad anser polisen att barnen klarar i trafiken? Vilka likheter och skillnader finns mellan föräldrars, lärares och polisers uppfattning? Metod och material: För att uppnå mitt syfte har jag gjort litteraturstudier och intervjuer. Jag har läst artikeln Barns mognad av Stina Karlström samt boken Barnens trafiksäkerhet av Anders Englund.

14 14 Skrivråd Bilaga 2 Språket i rapporten ska vara genomarbetat och anpassat till ämnet, syftet och de tänkta läsarna. Håll dig till saken. Sväva inte ut och slå inte in på onödiga stickspår. Tänk på följande när du skriver: Insamling av material Du bör redan från början hålla ordning på vilka källor som du använder. Det gäller alla typer av källor. Om du använder dig av sidor från Internet sparar du en utskrift eftersom innehållet förändras ibland och det kan vara svårt att komma åt den i efterhand. Disponera din text klokt Grundfrågan är vad du ska ta upp och i vilken ordning. Väl valda rubriker och underrubriker gör det lättare för läsaren att följa din röda tråd. En bra rubrik ska vara kort och samtidigt ge läsaren en uppfattning om vad den eller följande texten handlar om. Tänk på att det är den första meningen under en rubrik som inleder framställningen. Syfta därför inte på rubriken. Titeln på arbetet ska vara kort, informativ och locka till läsning. Dela in texten i stycken För att texten ska bli lätt att läsa måste den delas upp i stycken. Markera att du börjar på nytt stycke genom att välja mellan blankrad (en överhoppad, tom rad) och indrag (börja någon centimeter in på ny rad). Var konsekvent! Att referera, citera och hänvisa till källor Det måste tydligt framgå vad som är dina egna tankar och vad du har fått från andra källor. Det är viktigt att du gör korrekta källhänvisningar, så att dina uppgifter kan kontrolleras. Har du citerat eller refererat riktigt? Den nyfikne läsaren ska också kunna hitta din källa och läsa mer om det som verkar intressant. Den här informationen ska anges så smidigt som möjligt så att inte läsningen av den löpande texten störs. Du anger med hjälp av parenteser eller notsiffror att du stöder dig på någon annans resonemang. De utförliga identifieringsuppgifterna ger du i källförteckningen eller i noter (bilaga 4). När du refererar sammanfattar du någon annans tankar med dina egna ord. När du citerar skriver du av exakt och markerar det med citattecken ( ). Om du återger ett längre citat (endast i undantagsfall) på flera meningar, kan du i stället för citattecken göra indrag, mindre stil (blockcitat) och kortare radavstånd (bilaga 3). Ibland kan du vilja utelämna vissa partier i ett längre citat. Det som du utelämnar ersätter du med tre punkter omgivna av hakparentes, [ ](bilaga 3). När du citerar måste du anpassa din egen text till citatet. Du får inte ändra ordföljden, lägga till eller utesluta vissa ord i citatet. Du får inte citera så att den ursprungliga betydelsen förändras. Var varsam med användningen av citat.

15 15 I en parentes kan du visa med efternamn, årtal och ev sidhänvisning vem du refererar eller citerar Kom ihåg att du inte får stjäla text från andra! Språket Är språket korrekt? Är det begripligt och lättläst? Använd ett så enkelt och entydigt språk som möjligt med hänsyn till syftet och målgruppen. Undvik vaga och mångtydiga ord och uttryck. Du ska använda dig av skriftspråkets regler och undvik därför talspråksformer. Skriv inte alltför detaljerat om det inte behövs. Om du argumenterar för en viss sak måste argumenteringen vara logisk och fullständig. Variera meningslängden En text med genomgående långa meningar är svår för läsaren att tränga in i. En text med korta meningar är också svårläst. Se därför till att variera meningslängden. Tabeller, diagram och figurer Använder du dig av tabeller, diagram eller figurer måste du tänka på att de inte ska vara självförklarande. De måste alltid kompletteras med beskrivningar, kommentarer och analyser i texten.

16 16 Bilaga 3 Exempel på referat och citat När är barn mogna att gå till skolan på egen hand, om det är tung trafik mellan hemmet och skolan? Ingrid Gladén hävdar i Barn i trafiken (1985, s.132) att barnet först i 10-årsåldern har uppnått den mognad som gör att de kan klara sig själva utan att hamna i fara. Hon menar att föräldrar tar en stor risk om det exempelvis lämnar sina åttaåringar ensamma i trafiken. Gladén skriver: Man kan säga att yngre barn lider av tunnelseende, att de ser det som är framför dem, men saknar förmåga till vidvinkelseende. Detta kan göra dem till en fara i trafiken. Barn lär sig om trafik både i hem och skola och flera personer har på senare tid debatterat just skolans betydelse. Göran Hedén är ordförande i Nykterhetsvännernas trafikförbund och skriver i en debattartikel (Dagens Nyheter ) att skolan inte tar trafikfrågorna på tillräckligt stort allvar. Enligt en nyligen gjord undersökning, från Trafiksäkerhetsverket, har barns kunskaper om trafikregler minskat stadigt under de senaste åren. Han menar till och med att skolans dåliga trafikundervisning har bidragit till att flera barn har dött i trafikolyckor, helt i onödan. Är våra barns liv inte värda mer än några lektioner?, undrar Hedén. Kanske måste man även ta hänsyn till skillnader mellan pojkar och flickor i skolans trafikundervisning. Detta menar läraren Gabi Andersson i Aftonbladet ( ) och hon hänvisar till samma undersökning som Göran Hedén. Enligt denna dör det 25 procent fler pojkar än flickor i trafiken. Andersson kan inte förklara varför pojkar är mer utsatta, men hon drar slutsatsen att skolan måste ägna mer uppmärksamhet åt deras beteende i trafiken. Statistik från Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) visar också att unga män som kör bil är inblandade i trafikolyckor tre gånger så ofta som unga kvinnor.

17 17 Undersökningar visar att antalet barntrafikolyckor har minskat samt även barns rörelsefrihet. I Vägverkets sammanställning av forskningsresultat kan man läsa följande: Flera författare har påpekat att skälet till nedgången i barntrafikolyckor beror på att barnens rörelsefrihet har minskat (jfr Hillman et al. 1990; Van der Spek & Noyon, 1995, Tranter, 1993). Barnens rörelsefrihet beror i sin tur på föräldrars uppfattning om den fara deras barn utsätts för i trafikmiljön. [ ] I trafikerade områden föredrar således föräldrarna att begränsa barnens rörelsefrihet för att skydda dem mot risken att bli dödad eller skadad i en trafikolycka. Det kan innebära att barnen måste bli äldre innan de själva får gå till vissa ställen eller delta i vissa aktiviteter på egen hand. Även vuxna anpassar sitt beteende för att undvika dessa faror. Istället för att gå eller cykla använder de bilen. Därmed ökar risken för oskyddade trafikanter aspx Åkerström m fl (2003, s 45) hävdar att barn inte har samma förutsättningar som vuxna att klara av den trafikmiljö som vi varje dag rör oss i. Barn har på grund av sin ringa längd svårt att överblicka situationen [ ]. De har sämre vidvinkelseende, deras hörsel är inte fullt utvecklad och de agerar spontant efter sina känslor utan att tänka på farorna i trafiken.

18 18 Bilaga 4 Två sätt att hänvisa till källor 1. Harvardsystemet Enligt Harvardsystemet ger man hänvisningar inom parentes direkt i den löpande texten. Man anger författarens efternamn, textens utgivningsår och uppgift om sida, avsnitt etc i parentesen. Om du syftar på en hel bok kan sidangivelsen utelämnas. Om författarnamnet nämns i den löpande texten räcker det med årtal och sidangivelse. Enligt Englund (2005 s ) är Frågan har tidigare diskuterats (Englund 2005 s ), men. 2. Oxfordsystemet Ett annat sätt att hänvisa är Oxfordsystemet. En notsiffra sätts i den löpande texten. Notsiffrorna hänvisar till noter som återfinns längst ned på sidan. Numreringen av noter sker med upphöjda löpande siffror. Om källhänvisningen gäller ett enstaka ord ska notsiffran placeras direkt efter detta ord. För det mesta gäller hänvisningen större enheter och då placeras notsiffran efter punkt. När samma källa återkommer flera gånger anges den fullständigt i noten endast första gången den förekommer. Noten skrivs i mindre stil än den löpande texten. 1 Anders Englund, Barnens trafiksäkerhet (Waxholm: Uppsjö Läromedel, 2005), s Englund, s

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Källhänvisningar enligt parentessystemet

Källhänvisningar enligt parentessystemet Källhänvisningar enligt parentessystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Administrativ rutin 1 2004-01-29 rev Dnr 99046II/hf Brandteknik Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Syfte med inlämningsuppgifter Inom utbildningen

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Planering Formulera de delfrågor som behövs för att du ska kunna besvara din övergripande frågeställning. Att fundera på: Vad behöver

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn Titel Undertitel [Din titel skall visa vad ditt arbete handlar om. Om du använder dig av en undertitel så skall denna vara förklarande, dvs. förtydliga

Läs mer

Akademiskt skrivande I

Akademiskt skrivande I Akademiskt skrivande I Idag: Vad är akademiskt skrivande? Referatsystem att ange källa Citat och referat Akademiskt skrivande Den akademiska texten bygger på tidigare kunskap. Det vetenskapliga sättet

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar

Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar 1 Källförteckning Källförteckningen ska enbart innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats.

Läs mer

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Fem K Källkritik Källsökning Källanvändning Källhänvisning Källförteckning Källkritik Tänk på att Källan ska helst vara försedd med namn

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

Labbrapporter har oftast en enkel överskrift där laborationens namn framgår. Man skriver också ut namn, kurs, datum och eventuella medlaboranters

Labbrapporter har oftast en enkel överskrift där laborationens namn framgår. Man skriver också ut namn, kurs, datum och eventuella medlaboranters En labbrapport (egentligen laborationsrapport) illustrerar hur en laboration gick till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom utbildningar på olika nivåer i alla naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter

Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter 1 Fastställda av UNRH 2000-12-05 Civilingenjörsprogrammet i riskhanteringsprogrammet Regler för grupparbeten, inlämnings- och laborationsuppgifter Arbete i samband med inlämningsuppgifter och laborationer

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Referera, citera och källhänvisa

Referera, citera och källhänvisa Referera, citera och källhänvisa I en vetenskaplig rapport måste man tydligt visa när man använder källor. Det kan man göra genom att referera eller citera. När man refererar återger man med egna ord vad

Läs mer

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist 1 Institutionen för svenska språket Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011

Läs mer

Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet

Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet Nedan ges anvisningar om format och utseende för examensarbeten i svenska vid institutionen för kultur och kommunikation IKK. Använd ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång SAMMANFATTA: i en enhetlig (i sht kortfattad o. översiktlig) framställning redogöra för (vissa företeelser, åsikter, intryck o dyl.) och det väsentliga av

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer