Att skriva en rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skriva en rapport"

Transkript

1 HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare

2 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig del i rapporten som ska kunna läsas utan att man tar del av rapporten i sin helhet. Den ska vara kort och inte längre än en halv sida, och det är det sista som skrivs. Där redogörs för syfte, frågeställningar, tillvägagångssätt, de viktigaste resultaten samt slutsatser, dvs. lite av varje del i arbetet. Ingenting får finnas i sammandraget som inte finns i själva arbetet. Tanken är att läsaren ska få en snabb uppfattning av innehållet och om det verkar tillräckligt intressant för att läsa hela arbetet.

3 3 Innehållsförteckning SAMMANDRAG INLEDNING Bakgrund Syfte Frågeställningar METOD OCH MATERIAL RESULTAT DISKUSSION/ANALYS SAMMANFATTNING... 8 KÄLLFÖRTECKNING/LITTERATURFÖRTECKNING... 9 Bilagor Bilaga 1 - Att skriva syfte, metod och material Bilaga 2 - Skrivråd Bilaga 3 - Exempel på referat och citat Bilaga 4 - Två sätt att hänvisa till källor

4 4 1 INLEDNING Med inledningen börjar den egentliga texten. I inledningen presenteras ämnet för läsaren. Här ges information som behövs för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig resten av texten. 1.1 Bakgrund Börja med att ge en inblick i ämnet och varför du har intresserat dig för det. Det är en stor fördel om du lyckas väcka läsarens nyfikenhet och intresse för ditt arbete. Du kan även beskriva hur du har tänkt dig arbetet. Känner du till tidigare forskning eller undersökning i ämnet kan du redovisa det kort. Eftersom det ofta är omöjligt att ta upp allt inom ett ämne kan du beskriva vilka avgränsningar som du har gjort. 1.2 Syfte Det är viktigt att du från början har ett klart syfte med ditt arbete, det vill säga att du vet vad du vill uppnå. Du måste alltid ha en frågeställning eller ett problem som du vill undersöka. Det övergripande syftet kan t ex vara att beskriva, undersöka, jämföra eller analysera något (bilaga 1). Syftet ska vara kortfattat och tydligt. 1.3 Frågeställningar Under rubriken frågeställningar ställer du de frågor som leder till att ditt syfte uppnås. Det är alltid viktigt att syfte och frågor är konkreta, precisa och tydligt avgränsade. Det är dina frågor som ska styra arbetet, inte det du råkar finna när du söker information. Använd frågor av typen: Vad?, Vem/Vilka?, Hur?, Varför?. Aldrig en ja- eller nej-fråga. Gör redan från början en klok avgränsning. Ditt syfte och dina frågeställningar måste vara möjliga att besvara på den tid du har på dig (bilaga 1).

5 5 2 METOD OCH MATERIAL Du väljer den eller de metoder som du tycker passar bäst för att besvara dina frågeställningar och därigenom uppnå ditt syfte. Beskriv vilken eller vilka metoder du har använt. Det kan t ex vara litteraturstudier, enkäter, intervjuer, undersökningar observationer, laborationer och experiment. Motivera varför du har valt en viss metod och vilka eventuella svårigheter som har förekommit. Beroende på vilken metod du valt behöver du också beskriva det material och den utrustning som du använt, t ex vilken litteratur som studerats och om du har använt frågeformulär (bilaga 1). Den exakta utformningen av formulär etc bifogar du som bilagor till uppsatsen. Här eller under egen rubrik (Genomförande) beskriver du hur du gått tillväga i genomförandet. Det innebär att du noggrant beskriver genomförandet av metoden och hur du har bearbetat de data du har fått fram (litteraturstudie, enkätundersökning mm). Detta är viktigt för att någon annan ska kunna göra samma studie eller undersökning.

6 6 3 RESULTAT I resultatavsnittet redogör du objektivt för de svar som du kommit fram till med hjälp av dina källor. Resultaten ska vara kopplade till frågeställningarna. Det är viktigt att du kommer ihåg vad som var syftet med undersökningen, så att du inte presenterar resultat som inte har med syftet att göra. Observera att du inte ska dra slutsatser och diskutera resultaten här. Du kan använda tabeller (uppställning av fakta i rader och kolumner) och figurer (bilder, diagram mm) som komplement till den löpande texten. De ska illustrera eller förstärka det som du skriver om i texten. Glöm inte att ange eventuella källor till figurer och tabeller. De måste också förses med en text som förklarar vad tabellen/figuren vill visa. I en tabell skrivs den förklarande texten ovanför själva bilden och i en figur nedanför bilden. Tabeller och figurer ska kunna fungera fristående från den omgivande texten. De ska dessutom kommenteras i den löpande texten och placeras så nära den kommenterande texten som möjligt. Tabeller och figurer numreras i löpande ordning och alltid i separata serier, t ex tabell 1 respektive figur 1 osv. Längre tabeller och omfattande figurer presenteras i bilagor. Dela in kapitlet med hjälp av underrubriker om det blir långt.

7 7 4 DISKUSSION/ANALYS I diskussionsavsnittet är det dina egna slutsatser och reflektioner som läsaren får ta del av. Kommentera resultaten. Blev resultaten de förväntade? Diskutera orsakerna till resultaten och dra slutsatser. Kommentarerna ska bygga på vad du kommit fram till under arbetets gång och knyta an till dina frågeställningar. Du ska inte redovisa resultaten en gång till. Här har du chansen att lyfta fram tankar som du tycker är viktiga, som du vill fördjupa eller invända mot andras åsikter eller mot litteratur. Det får inte förekomma någon ny information i diskussionsavsnittet. Dela in diskussionen med hjälp av underrubriker om den är lång.

8 8 5 SAMMANFATTNING Rubriken sammanfattning kan du ta med om du tycker att det behövs. Här kan du sammanfatta och ge avslutande kommentarer. Du kan också ge rekommendationer som grundar sig på din undersökning.

9 9 Källförteckning/Litteraturförteckning För att alla som läser din uppsats ska kunna kontrollera att det du påstår är sant måste du vara noggrann med att uppge exakt vilka källor som du har använt dig av. Det gäller oavsett om man citerar, refererar till eller med egna ord återger vad någon annan har skrivit. Källförteckningen ska endast innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats. Källorna ska ställas upp i bokstavsordning efter författarnas/uppgiftslämnarnas efternamn. Om någon titel saknar författare placeras den in i den alfabetiska ordningen efter titelns första ord. Elektroniska källor placeras in efter författarnamn om sådant finns, annars efter textens titel eller i sista hand efter webbplatsens innehavare. Om en och samma författare har skrivit flera texter som du har använt i ditt arbete, ordnas titlarna kronologiskt efter utgivningsår. Om ett verk har minst tre författare kan du skriva ut det första efternamnet följt av m fl. Varje skriftlig källa ska innehålla uppgifter om: författarens namn utgivningsår den fullständiga titeln upplaga (om senare än första) utgivningsort (ej tryckort) förlag Om texten är hämtad ur en tidning eller tidskrift tillkommer: tidskriftens namn/tidningens namn volym, del, band, årgång, nummer/tidningens utgivningsdag och år sidhänvisning Titlar på hela verk (böcker, tidningar, tidskrifter) kursiveras. Titlar på del i verk (artiklar, uppsatser, noveller, dikter) skrivs med vanlig stil.

10 10 Vid muntliga källor anges: personernas namn (Lämna inte ut namn om det gäller barn. Skriv eventuellt ett fingerat namn samt barnets ålder.) ev titel eller yrkesbeteckning årtal att det rör sig om muntlig information (muntl.) tidpunkt när informationen inhämtats typ av kommunikationssituation (intervju, telefonsamtal, föredrag, radioprogram, TV-program) Elektroniska källor innehåller: textens författare/organisation publiceringsår titel på texten (med kursiv stil) webbadressen datum när man hämtat informationen (inom parantes) Andersson, Gabi, 2005: Flickor har mer trafikvett än pojkar. Aftonbladet, Bengtsson, Erik (red), 2004: Barnperspektiv på planeringen. Lund: Studentlitteratur Englund, Anders, 2005: Barnens trafiksäkerhet. Waxholm: Uppsjö Läromedel Gladén, Ingrid, 1995: Barn i trafiken. 2 uppl. Ordfront: Stockholm Hedén, Göran, 2006: Trafikundervisningen bortglömd i grundskolan. Dagens Nyheter, Karlström, Stina, 2003: Barns mognad. Forskning & Framsteg, nr 8, s Leif 5 år, 2006: Muntl. Intervju Magnusson, Lars & Svensson, Malin, 2002: Barn, trafiksäkerhet och miljö. (Examensarbete) Umeå universitet Vägverket, 2004: Olyckstalen har sjunkit men även barns rörelsefrihet. ( ) 309.aspx Åkerström, Viveka m.fl., 2003: Trafikmiljö. Stockholm: Liber

11 11 Bilagor Här tar du med sådant material som är för omfattande att ha med i huvudtexten, t ex statistik, diagram, figurer, ordlistor, frågeformulär mm. Innehåller rapporten textanalys bifogas texterna (t ex dikter, noveller, artiklar) som bilagor om de inte är för omfattande. Tabeller som kommenteras i texten bör stå i anslutning till kommentarerna. Längre tabeller förs till bilagedelen. Bilagor skall numreras med egen nummerföljd. Glöm inte hänvisningar i texten. Bilagor placeras sist i arbetet.

12 12 Bilaga 1 Att skriva syfte, metod och material 1. Exempel där syftet är att beskriva: Syfte: Mitt syfte är att beskriva skolbarn (9-12 år) som cyklister mellan sin bostad och skola i Skräddarbacken. Frågeställningar: Hur är barns intellektuella förmåga att klara sig i trafiken? Hur ser cykelvägen ut mellan bostad och skola? Vid vilken ålder låter föräldrar sina barn cykla till skolan? Metod och material: För att uppnå mitt syfte har jag gjort enkäter och litteraturstudier samt observerat cykelvägar i Skräddarbacken. De böcker som jag har läst är: Barnens trafiksäkerhet av Anders Englund och Barn i trafiken av Ingrid Gladén. Jag har också läst artiklarna Flickor har mer trafikvett än pojkar av Gabi Andersson och Olyckstalen har sjunkit men även barns rörelsefrihet (Vägverket).

13 13 2. Exempel där syftet är att jämföra: Syfte Mitt syfte är att jämföra föräldrars, lärares och polisens uppfattning om barn (9-12 år) som cyklister i trafiken. Frågeställningar: Hur är skolbarns intellektuella förmåga att klara sig i trafiken? Vad anser föräldrar att barnen klarar i trafiken? Vad anser låg- och mellanstadielärare att barnen klarar i trafiken? Vad anser polisen att barnen klarar i trafiken? Vilka likheter och skillnader finns mellan föräldrars, lärares och polisers uppfattning? Metod och material: För att uppnå mitt syfte har jag gjort litteraturstudier och intervjuer. Jag har läst artikeln Barns mognad av Stina Karlström samt boken Barnens trafiksäkerhet av Anders Englund.

14 14 Skrivråd Bilaga 2 Språket i rapporten ska vara genomarbetat och anpassat till ämnet, syftet och de tänkta läsarna. Håll dig till saken. Sväva inte ut och slå inte in på onödiga stickspår. Tänk på följande när du skriver: Insamling av material Du bör redan från början hålla ordning på vilka källor som du använder. Det gäller alla typer av källor. Om du använder dig av sidor från Internet sparar du en utskrift eftersom innehållet förändras ibland och det kan vara svårt att komma åt den i efterhand. Disponera din text klokt Grundfrågan är vad du ska ta upp och i vilken ordning. Väl valda rubriker och underrubriker gör det lättare för läsaren att följa din röda tråd. En bra rubrik ska vara kort och samtidigt ge läsaren en uppfattning om vad den eller följande texten handlar om. Tänk på att det är den första meningen under en rubrik som inleder framställningen. Syfta därför inte på rubriken. Titeln på arbetet ska vara kort, informativ och locka till läsning. Dela in texten i stycken För att texten ska bli lätt att läsa måste den delas upp i stycken. Markera att du börjar på nytt stycke genom att välja mellan blankrad (en överhoppad, tom rad) och indrag (börja någon centimeter in på ny rad). Var konsekvent! Att referera, citera och hänvisa till källor Det måste tydligt framgå vad som är dina egna tankar och vad du har fått från andra källor. Det är viktigt att du gör korrekta källhänvisningar, så att dina uppgifter kan kontrolleras. Har du citerat eller refererat riktigt? Den nyfikne läsaren ska också kunna hitta din källa och läsa mer om det som verkar intressant. Den här informationen ska anges så smidigt som möjligt så att inte läsningen av den löpande texten störs. Du anger med hjälp av parenteser eller notsiffror att du stöder dig på någon annans resonemang. De utförliga identifieringsuppgifterna ger du i källförteckningen eller i noter (bilaga 4). När du refererar sammanfattar du någon annans tankar med dina egna ord. När du citerar skriver du av exakt och markerar det med citattecken ( ). Om du återger ett längre citat (endast i undantagsfall) på flera meningar, kan du i stället för citattecken göra indrag, mindre stil (blockcitat) och kortare radavstånd (bilaga 3). Ibland kan du vilja utelämna vissa partier i ett längre citat. Det som du utelämnar ersätter du med tre punkter omgivna av hakparentes, [ ](bilaga 3). När du citerar måste du anpassa din egen text till citatet. Du får inte ändra ordföljden, lägga till eller utesluta vissa ord i citatet. Du får inte citera så att den ursprungliga betydelsen förändras. Var varsam med användningen av citat.

15 15 I en parentes kan du visa med efternamn, årtal och ev sidhänvisning vem du refererar eller citerar Kom ihåg att du inte får stjäla text från andra! Språket Är språket korrekt? Är det begripligt och lättläst? Använd ett så enkelt och entydigt språk som möjligt med hänsyn till syftet och målgruppen. Undvik vaga och mångtydiga ord och uttryck. Du ska använda dig av skriftspråkets regler och undvik därför talspråksformer. Skriv inte alltför detaljerat om det inte behövs. Om du argumenterar för en viss sak måste argumenteringen vara logisk och fullständig. Variera meningslängden En text med genomgående långa meningar är svår för läsaren att tränga in i. En text med korta meningar är också svårläst. Se därför till att variera meningslängden. Tabeller, diagram och figurer Använder du dig av tabeller, diagram eller figurer måste du tänka på att de inte ska vara självförklarande. De måste alltid kompletteras med beskrivningar, kommentarer och analyser i texten.

16 16 Bilaga 3 Exempel på referat och citat När är barn mogna att gå till skolan på egen hand, om det är tung trafik mellan hemmet och skolan? Ingrid Gladén hävdar i Barn i trafiken (1985, s.132) att barnet först i 10-årsåldern har uppnått den mognad som gör att de kan klara sig själva utan att hamna i fara. Hon menar att föräldrar tar en stor risk om det exempelvis lämnar sina åttaåringar ensamma i trafiken. Gladén skriver: Man kan säga att yngre barn lider av tunnelseende, att de ser det som är framför dem, men saknar förmåga till vidvinkelseende. Detta kan göra dem till en fara i trafiken. Barn lär sig om trafik både i hem och skola och flera personer har på senare tid debatterat just skolans betydelse. Göran Hedén är ordförande i Nykterhetsvännernas trafikförbund och skriver i en debattartikel (Dagens Nyheter ) att skolan inte tar trafikfrågorna på tillräckligt stort allvar. Enligt en nyligen gjord undersökning, från Trafiksäkerhetsverket, har barns kunskaper om trafikregler minskat stadigt under de senaste åren. Han menar till och med att skolans dåliga trafikundervisning har bidragit till att flera barn har dött i trafikolyckor, helt i onödan. Är våra barns liv inte värda mer än några lektioner?, undrar Hedén. Kanske måste man även ta hänsyn till skillnader mellan pojkar och flickor i skolans trafikundervisning. Detta menar läraren Gabi Andersson i Aftonbladet ( ) och hon hänvisar till samma undersökning som Göran Hedén. Enligt denna dör det 25 procent fler pojkar än flickor i trafiken. Andersson kan inte förklara varför pojkar är mer utsatta, men hon drar slutsatsen att skolan måste ägna mer uppmärksamhet åt deras beteende i trafiken. Statistik från Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) visar också att unga män som kör bil är inblandade i trafikolyckor tre gånger så ofta som unga kvinnor.

17 17 Undersökningar visar att antalet barntrafikolyckor har minskat samt även barns rörelsefrihet. I Vägverkets sammanställning av forskningsresultat kan man läsa följande: Flera författare har påpekat att skälet till nedgången i barntrafikolyckor beror på att barnens rörelsefrihet har minskat (jfr Hillman et al. 1990; Van der Spek & Noyon, 1995, Tranter, 1993). Barnens rörelsefrihet beror i sin tur på föräldrars uppfattning om den fara deras barn utsätts för i trafikmiljön. [ ] I trafikerade områden föredrar således föräldrarna att begränsa barnens rörelsefrihet för att skydda dem mot risken att bli dödad eller skadad i en trafikolycka. Det kan innebära att barnen måste bli äldre innan de själva får gå till vissa ställen eller delta i vissa aktiviteter på egen hand. Även vuxna anpassar sitt beteende för att undvika dessa faror. Istället för att gå eller cykla använder de bilen. Därmed ökar risken för oskyddade trafikanter aspx Åkerström m fl (2003, s 45) hävdar att barn inte har samma förutsättningar som vuxna att klara av den trafikmiljö som vi varje dag rör oss i. Barn har på grund av sin ringa längd svårt att överblicka situationen [ ]. De har sämre vidvinkelseende, deras hörsel är inte fullt utvecklad och de agerar spontant efter sina känslor utan att tänka på farorna i trafiken.

18 18 Bilaga 4 Två sätt att hänvisa till källor 1. Harvardsystemet Enligt Harvardsystemet ger man hänvisningar inom parentes direkt i den löpande texten. Man anger författarens efternamn, textens utgivningsår och uppgift om sida, avsnitt etc i parentesen. Om du syftar på en hel bok kan sidangivelsen utelämnas. Om författarnamnet nämns i den löpande texten räcker det med årtal och sidangivelse. Enligt Englund (2005 s ) är Frågan har tidigare diskuterats (Englund 2005 s ), men. 2. Oxfordsystemet Ett annat sätt att hänvisa är Oxfordsystemet. En notsiffra sätts i den löpande texten. Notsiffrorna hänvisar till noter som återfinns längst ned på sidan. Numreringen av noter sker med upphöjda löpande siffror. Om källhänvisningen gäller ett enstaka ord ska notsiffran placeras direkt efter detta ord. För det mesta gäller hänvisningen större enheter och då placeras notsiffran efter punkt. När samma källa återkommer flera gånger anges den fullständigt i noten endast första gången den förekommer. Noten skrivs i mindre stil än den löpande texten. 1 Anders Englund, Barnens trafiksäkerhet (Waxholm: Uppsjö Läromedel, 2005), s Englund, s

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Hjälp och stöd till examensarbetare Lars Ekman Tinna Prather Persson Birgitta Åkerud Lund Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker Inst. för teknisk ekonomi och logistik Avd för Produktionsekonomi Referenser augusti 2013 Mona Becker 1 Referenser En viktig del i akademiska arbeten är att korrekt kunna använda referenser. De används

Läs mer

SGS Nätpublikationer Metoder och Hjälpmedel, 2005: 3. Mall för SGS Nätpublikationer. Bara det nödvändigaste för en författare

SGS Nätpublikationer Metoder och Hjälpmedel, 2005: 3. Mall för SGS Nätpublikationer. Bara det nödvändigaste för en författare SGS Nätpublikationer Metoder och Hjälpmedel, 2005: 3 Mall för SGS Nätpublikationer Bara det nödvändigaste för en författare Sammandrag: Publikationen beskriver en förenklad tillämpning av den fullständiga

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för vetenskaplig uppsats uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui En hjälp för dig som skriver

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet

Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet Datavetenskap Opponenter: Karl-Johan Fisk och Martin Bood Respondent: Jon Nilsson Spårbarhet En underskattad dimension av informationssäkerhet Oppositionsrapport, C-nivå 2007:10 1 Sammanfattat omdöme av

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång SAMMANFATTA: i en enhetlig (i sht kortfattad o. översiktlig) framställning redogöra för (vissa företeelser, åsikter, intryck o dyl.) och det väsentliga av

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Varför ska man följa en rapportskrivningsmall? Läs mer om skrivtekniska Genom att följa vissa givna regler när undersökningen anvisningar i bilaga 4

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivar verkstad hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivarverkstadens skrivguide De texter du skriver under utbildningen ska vara välskrivna. För att göra det kan du inte

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mina favoritrecept uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui En samling Carina Backsell opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap HÖGSKOLAN Dalarna Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap Institutionen Hälsa och Samhälle 2005-08-20,

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer