Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg"

Transkript

1 Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype uppe i högre hörnet. Detta är vafritt, men layouten blir proffsigare. Var får du tag i logotypen? Kopiera den från detta dokumentet! Titel En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Frågeställningen ska i de flest fall inte presenteras här! Namn: Klass: Inlämningsdatum: Handledare/lärare: Ämne/kurs:

2 Innehållsförteckning: - I alla arbeten måste det finnas en innehållsförteckning. - Där skall finnas namn på kapitel, kapitelnummer och sidhänvisning. - Det är viktigt att innehållsförteckningen är överskådlig och strukturerad, det gör den lätt att hitta i. - Struktur är lätt att uppnå genom att t.ex sätta överrubrikerna i lite större storlek och fet stil. Här kommer ett exempel på hur en innehållsförtäckning som är gjord med hjälp av funktionen i word ser ut. Den blir snygg, lättläst och strukturerad: 1. Inledning Syfte Hypotes eller frågeställning Metod och avgränsning Källdiskussion Uppsatsen/Arbetet/Resultatredovisningen t.ex. Vietnamkriget Underrubrik Underrubrik Avslutning Diskussion Slutsats Källförteckning... 6 Bilaga t.ex. FN-rapport OBS! Kapitelnummerna behöver inte stämma överens med dem i innehållsförteckningsexemplet, t.ex. kan avslutningen ha nummer 4 istället för 3. Hur lyckas du då göra en sådan innehållsförteckning i ditt arbete? Här kommer lite instuktioner: 1. Markera alla huvudrubriker en i taget och klicka på Heading 1, som finns bland styles uppe i menyraden. Markera sedan alla underrubriker och klicka på Heading 2. Har du ytterligare en underunderrubrik markerar du dessa och klickar på Heading 3.

3 2. Gillar du inte stilen eller storleken på dina nya rubriker kan du högerklicka på den Heading du vill ändra och väljer Modify så kan du ändra alla inställningar där. 3. Därefter markerar du hela din text och sen klickar du på Table of contents som finns under fliken References eller Insert. Då dyker en färdig innehållsförteckning upp. 4. Fortsätter du sedan att skriva och göra ändringar på t.ex. sidnummer eller rubriker så kan du lätt uppdatera din innehållsförteckning genom att högerklicka på den och sedan på Update Table. 5. Blir inte huvudrubrikerna fetade automatiskt i din innehållsförteckning kan du lätt göra dessa ändringar genom att fuska lite. Markera bara de rubriker du vill ha fetade i själva innehållsförteckningen och gör som du hade gjort med en vanlig text, tryck på Bold. Det är bra att göra dessa fuskändringarna i slutet, annars kan de förvinna då du uppdaterar din innehållsförteckning. Hur skriver jag ett arbete? 1. Inledning - Inledningen är till för att ge läsaren en inblick i vad arbetet/uppsatsen innehåller och handlar om. - Tänk på att göra den personlig och framför allt intresseväckande. - Inledningen uppdelad i flera olika underrunriker: Syfte, frågeställning, metod och avgränsning och källdiskussion. - Inledningen ska vara intresseväckande. För att göra den det kan man börja inledningen med t.ex ett citat eller en fråga. Det går också bra att avsluta inledningen med en eller flera frågor. Detta gör att läsaren vill läsa vidare för att få svar på dem. - Tänk på att de eventuellt nya frågorna ska vara relevanta till frågeställningen och syftet. Det är också viktig att dessa frågor besvaras.

4 1.1 Syfte - I syftet ska du besvara frågan Varför görs denna uppsats?. - Syftet ska hållas väldigt kort, ca två till tre meningar brukar vara lagom. - Skriv inte att syftet med detta arbete är att lära mig mer om..., syftet är skriva ett arbete i Idéhistoria A... eller jag har fått i uppgift att... - Använd inte ord som mig, jag eller vi i syftet. Det är inte ditt syfte, utan arbetets syfte du ska skriva om. - Syftet ska alltså vara opersonligt! 1.2 Hypotes eller frågeställning - Här presenteras vilket problem, hypotes eller fråga som kommer att behandlas. - Försök vara så snäv och precis som möjligt med frågeställningen och tänk på att den i princip ska besvaras i resten av uppsatsen. - Kvaliteten på frågeställningen har stor betydelse beroende på vilket betyg du satsar på. Tips på olika frågeställningen finns längre ner på sidan! 1.3 Metod och avgränsning - Hur har du gått tillväga för att få fram ditt material? Enkät, intervjuer, arkiv, böcker mm. - Här ska du även berätta om vilka avgränsningar du tvingas göra, d.v.s. du kan inte undersöka arkivmaterial p.g.a. att omfattningen är för liten eller begränsar dig till en viss tid. - Avgränsningarna i själva arbetet ska också presenteras. Vilken fakta har du valt och inte valt att fokusera på? Det räcker att du nämner den fakta du har valt att inte fokusera på i en eller två meningar i slutet av avgränsningen. Ex. Händelser innan 1950-talet kommer inte att presenteras ingående, inte heller den politiska aspekten av problemet eftersom Har du använt dig av flera böcker för att besvara din frågeställning kallas det kvalitativa litteraturstudier! - Du skall inte göra en kronologiskt detaljerad handlingsplan på hur du har fått tag i din fakta, utan endast ge en översikt.

5 1.4 Källdiskussion - Källdiskussionen är en mycket viktig del av många arbeten - Här ska man förklara varför man valt just de källorna och vari deras relevans och trovärdighet ligger. - Om du har använt många källor, går det inte att diskutera alla dessa ingående. Välj ut 3-4 av de du har använt mest och diskutera dessa. - För en bra källdiskussion ska boken/internetsidan presenteras och sedan utvärderas utifrån författaren och hans/hennes bakgrund. Viktigt att tänka på är att även om två böcker är skrivna om samma ämne, behöver inte innehållet vara helt det samma. Faktan kan vara presenterad ur olika synvinklar beroende på t.ex författarnas politiska åsikter. Kanske visar det sig att författaren kommer från en judiskt familj, då skriver han högst troligen inte om samma saker och på samma sätt om t.ex andra världskriget som en som skriver artiklar till en nazistisk hemsida. Därför är författarens bakgrund och syfte viktig att kolla upp och redogöra för. Förlaget eller tidningsutgivaren kan också vara intressant att granska av samma orsaker som författaren. - Kom ihåg att motivera varför just du har valt en viss källa. Varför anser du att det är en trovärdig och pålitlig källa? - Det är tillåtet att använda en källa som är vinklad, men berätta då varför du har valt den och varför den är relevant för ditt arbete. 2. Uppsatsen/Arbetet/Resultatredovisningen, t.ex. Vietnamkriget - Under själva uppsatsen får inga egna åsikter förekomma utan den ska endast innehålla fakta/information från dina utvalda källor. - Allt som skrivs i uppsatsen ska vara relaterat till frågeställningen. Kan du inte förklara någon faktas kopplingen till frågeställningen kan du ta bort den. - För att få bättre struktur i arbetet är det bra att dela in denna punkt i underrubriker. - Viktigt är att formulera om allt med egna ord, annars är det plagiat. När man sitter och letar fakta både i böcker och på hemsidor kan det vara svårt att formulera om det som står där eftersom man tycker att det som står redan låter så bra. Ett tips är då att skriva ner nyckelord till den fakta du hittar, sedan stänga ner sidan eller slå ihop boken. Sedan är det lättare att formulera sin egen text utifrån de nyckelord man har. - Använd dig gärna av referattekninken i denna delen av arbetet. Denna teknik beskrivs under rubriken Övrigt senare i arbetet. - Följ Erik Wellanders uppmaning i boken Riktig svenska där han skriver: Skriv klart, skriv enkelt, skriv kort, skriv svenska. - Upplägget behöver inte vara kronologiskt utan bör anpassas till frågan. - Kom ihåg att skriva in alla källor som du använder från början, detta är något som man väldigt ofta glömmer.

6 3. Avslutning 3.1 Diskussion - Det är lämpligt att starta med en diskussion kring den fakta man fått fram. - Lyft din fråga/hypotes och diskutera denna grundligt utifrån fakta och olika ställningstagande. - Här ska man, till skillnad från faktadelen, dra egna slutsatser. - Kom på nya och intressanta frågeställningar som är relevanta till den ursprungliga frågan/hypotesen, t.ex. vad skulle dina slutsatser ha för konsekvenser i framtiden? Viktigt! - Ingen ny fakta får presenteras i diskussionen! Den fakta du har presenterat i uppsatsen (i vårt fall kapitel 2) är den du har att föra diskussion kring! 3.2 Slutsats - Här ska du besvara din frågeställning. - Knyta ihop säcken är det som gäller! - Någon som endast vill läsa vad du har kommit fram till i dit arbete ska kunna titta i slutsatsen och snabbt och enkelt hitta det de söker. - - Återupprepa gärna frågeställningen i början av slutsatsen och presentera sedan de slutsatser du har kommit fram till. Ex. Min frågeställning var (...) Efter att ha studerat och diskuterat ämnet har jag kunnat dra följade slutsatser utifrån min frågeställning. - Slutsatsen ska vara kort och koncis, presentera endast det som besvarar frågeställningen. 4. Källförteckning En källhänvisning bör innehålla följande information: För en bok anger du författarens namn (efternamn, förnamn), bokens titel (kursivt), utgivare/förlag, utgivningsort (inte tryckort) samt utgivningsår och eventuellt upplaga, volym och ISBN-nummer. För en tidskriftsartikel anger du författarens namn, artikelns namn (inom citationstecken), tidskriftens namn (kursivt) och artikelns plats i tidskriften (nummer, volym, årgång). För elektroniska källor anger du författare (redaktör), titel, förlag (utgivare)och utgivningsår. Dessutom anger du vilket typ av medium, exakt adress samt datum då du besökte sidan. Exempel på källförteckning på litterära källor: - von Wright, Georg Henrik, Humanismen som livshållning, Månpocket/Raben & Sjögren, Stockholm, Marc-Wogau, Konrad, Mina filosofiska fördomar, Filosofisk tidskrift, nr. 3, 2003.

7 - Sandin, Per. et al, Five Charges against the Precautionary Principle, Journal of Risk Research 5(4), , Exempel på källförteckning på muntliga källor: - Svensson, Anna, student vid Umeå universitet. Intervju 15 mars 2006, kl Informant 1: högstadieklass, åk 8 i Umeå kommun. 12 flickor och 12 pojkar. Enskilda intervjuer 20 september 2005, kl Bergvall, C. Doktorand vid institutionen för kultur och medier, Umeå universitet. Personlig kommunikation Exempel på källförteckning på elektroniska källor: - Adelsköld, Nora (2009). Maskfria plommon på kolonin. (Elektronisk) Uppsala: Svereiges lantruksuniversitet, ( ). - Linnés Hammarby (senast uppdaterad 2007). Historia. (Elektronisk), ( ). 6. Bilaga - Eventuella bilagor, ex enkäter, utvärderingar, placeras sist i arbetet och numreras följande: bildaga 1, bilaga 2, bilaga 3 osv. - Bilagorna ska också finnas med i innehållsförteckningen Det bästa tipset vi kan ge er är; Vänta inte för länge på inspiration utan sätt igång!

8 Övrigt Här nedan följer lite andra saker som kan vara bra att veta och känna till då ett arbete ska skrivas! Språk - Det är inget att sträva efter att skriva avancerat och omständligt, s.k. kanslisvenska. Även talspråkliga uttryck ska undvikas. - Förkortningar bör undvikas i alla sorters löptexter. Måste du använda en förkortning så använd endast de allmänt accepterade. Följ då svenska språknämndens uppmaning i Svenska skrivregler vad gäller punktsättningen (bl.a., d.v.s., m.fl., t.o.m.). På datorn - Skriv med Times new roman eller liknande stil, storlek 12 och radavstånd 1,5, om inget annat anges. Sidnumrera sidorna nere på arbetet, antingen centrerat eller i högermarginalen. Texten skall ha en jämn vänstermarginal. Notförteckning Det är en grundprincip i vetenskapligt arbete liksom i utredande texter och rapporter av olika slag att andra i efterhand ska kunna kontrollera vad man själv har gjort och vad man hämtat från andra. Ange därför källorna till alla citat, värderingar, siffror, åsikter etc. som du har hämtat från andra. Allt som inte är allmänt känt eller självklart bör du hänvisa till. Att infoga noter finns som en funktion på datorn. Såhär lägger man till en not: 1. Sätt markören där du vill ha noten. 2. I Word klicka på insert/infoga, sen referenser och sen fotnot. I Word 2007 klickar du på referenser sedan på infoga fotnot. 3. T.ex 1948 drevs araber ut ur sina hem Längst ner på sidan dyker ett fält upp där du skriver författarens namn, ev. Boktitel och sidnummer eller den elektroniska källa där du hittade faktan och datum. Du ska självfallet själv formulera din text. Plagiat, d.v.s. att använda andras text så att det ser ut som ens egen, betraktas som fusk. Citat Ett citat ska alltid vara ordagrant återgivet (även om det finns fel i texten) och skrivas inom citattecken. Långa citat (ca. 3-4 meningar), sk utdrag, skall skrivas med indrag från båda hållen och med mindre storlek än övrig text. Utelämnade partier markeras med tre punkter inom klammer eller parenteser: Ett citat ska alltid [...] skrivas inom citationstecken. 1 Bengtson Lars, ev. Den välkända konflikten och den eftertraktade freden, sid 73

9 Referat Ett indirekt referat innebär att du redogör noggrant för vad någon sagt utan att citera ordagrant. Ett indirekt referat kan se ut på olika sätt, till exempel: - Ibrahimovic hävdar att.. - Enligt Art Costa.. - I artikeln Kontroversiella studier som publicerades i DN den 4/ berättar Anders Andersson att hans forskningsstudie har sina brister men (...). OBS! Använd dina egna ord, annars är det inget referat utan ett citat. Efter varje citat eller referat skall du alltid ha en källhänvisning. Använder du noter gör du helt enkelt en not där du har gjort ett citat eller ett indirekt referat. Referat är något som lärarna tycker att eleverna bör använda sig mer av i sina arbeten. Gör gärna det! Användande av bilder, tabeller och diagram Till dessa måste det finnas en förklaring, s.k. bildtext. Dessutom måste du ha med bildkällan. Till dessa hänvisar du med hjälp av noter. Styckeindelning En skriven text måste innehålla stycken. Ett nytt stycke markeras antingen genom indrag eller att man hoppar över en rad. Det är endast vid nytt stycke som man börjar på ny rad med hjälp av enterknappen. Gör alltid likadant. Titlar Titlar på böcker och filmer skrivs alltid med kursiv stil. Storlek på texten Rubriker skrivs med 16 punkter fet stil. Underrubriker skrivs med 14 punkter i fet stil. Löpande text skrivs med 12 punkter. Sidnumrering Framsidan ska inte ha sidnummer så börja numreringen på innehållsförteckningen med nr 2. Detta gör du genom att trycka på spalten Infoga. Därefter markerar du Sidnummer och släpper musknappen. Då visas en stor ruta med texten visa på första sidan, klicka på denna text för att få första sidnumret på innehållsförteckningen.

10

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer