Norrköping. Placera gärna skolans logotype på arbetets framsida. Kopiera den från det här dokumentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköping. Placera gärna skolans logotype på arbetets framsida. Kopiera den från det här dokumentet"

Transkript

1 Norrköping Placera gärna skolans logotype på arbetets framsida. Kopiera den från det här dokumentet Fördjupningsarbete/ Vetenskapligt arbete (Titel som sammanfattar arbetets innehåll) - Öppna Gymnasiets mall (en underrubrik/titel skrivs under titeln för att förtydliga vad arbetet handlar om) Namn: Ämne/Kurs: Datum: Handledare/lärare: Håll framsidan så enkel som möjligt. Den ser lite tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten/uppsatser ska endast innehålla text och ge relevant information. Det går även att använda färdiga mallar i Word.

2 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning Syfte Hypotes eller frågeställning/ar Bakgrund/Tidigare forskning Metod och avgränsning Metodkritik / Källdiskussion Centrala begrepp / Teori Uppsatsen/Arbetet/Resultat/ Avhandlingsdel t.ex Barnuppfostran Underrubrik 1, t. ex Historisk tillbakablick Underrubrik 2, t. ex Olika formerav uppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Demokratisk uppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Auktoritär uppfostran Underrubrik 3, t. ex Kulturella aspekter på barnuppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Individorienterade kulturer Underrubrik till underrubrik, t. ex Grupporienterade kulturer Diskussion Slutsats Egna reflektioner... 8 Källförteckning... 9 Bilaga

3 Sammanfattning Denna del gör du allra sist. Här sammanfattar du arbetet/uppsatsen på ca en halv sida. Läsaren ska här kunna bilda sig en uppfattning om vad arbetet handlar om. Skriv inte in några nya saker som inte redan finns i arbetet. Ibland krävs en sammanfattning på engelska och då kallas det abstract. 3

4 1 Inledning Inledningen är till för att ge läsaren en inblick i vad arbetet/uppsatsen innehåller och handlar om. Tänk på att göra den lite personlig och framför allt intresseväckande. Börja i det stora, i det allmänna och visa på helheten för att sedan gå till det specifika området eller frågan. Börja gärna med ett citat eller en fråga. Det går också bra att avsluta inledningen med en eller flera frågor. Detta gör att läsaren vill läsa vidare för att få svar på dem. Inledningen är uppdelad i flera olika underrubriker: Syfte, frågeställning, metod, ev metodproblem, avgränsning, källdiskussion och bakgrund. Ibland kan bakgrund och inledning sammanfalla. EX: Behandla din son som en kung de första fem åren, som en slav de nästa tio och som en vän därefter. Indiskt ordspråk Att vi människor har uppfostrat och uppfostrar våra barn på olika sätt är givet då vi tittar blickar ut över världen. Frågan är vilka typer av barnuppfostran som finns 1.1 Syfte I syftet ska du besvara frågan Varför görs denna uppsats? Syftet ska hållas väldigt kort, ca två till tre meningar brukar vara lagom. Tänk på att begränsa arbetet och därmed syftet. Skriv hellre lite mer om en liten begränsad fråga än mycket om en stor fråga. Tips: - Skriv inte att syftet med detta arbete är att lära mig mer om..., syftet är skriva ett arbete i Idéhistoria A... eller jag har fått i uppgift att... Använd inte ord som mig, jag eller vi i syftet. Det är inte ditt syfte, utan arbetets syfte du ska skriva om. Syftet ska alltså vara opersonligt! Skriv hellre: Syftet med detta arbete är att undersöka/ beskriva/jämföra Denna uppsats syftar till att undersöka/beskriva EX: Syftet med detta arbete är att jämföra olika typer av uppfostringsstilar I Europa. 1.2 Hypotes eller frågeställning/ar Frågeställningarna är syftet omskrivet i frågeform. Här presenteras således vilket problem, hypotes eller fråga/frågor som kommer att behandlas. Försök vara så snäv och precis som möjligt med frågeställningen och tänk på att den/de i princip ska besvaras i resten av uppsatsen. OBS! Kvaliteten på frågeställningen har stor betydelse beroende på vilken nivå arbetet hamnar på. Nyttja alltid öppna frågor (Hur, Vad, Vilka, Vad, ev Varför), aldrig slutna frågor som man kan svara ja eller nej till. Tänk på att frågorna ska hänga ihop med syftet. OBS! Det är av yttersta viktigt att dessa frågor behandlas i arbetet och diskuteras och besvaras i diskussionen på slutet. Det är detta som kallas den röda tråden. 4

5 EX: Hur har uppfostran sett ut historiskt i Europa? Vilka typer av uppfostringsstilar finns det idag? Vad skiljer olika uppfostringsstilar åt? Vilka effekter får olika uppfostringsstilar? Hur skiljer sig barnuppfostran mellan olika länder? Syftet kan justeras efterhand. Kom ihåg att arbetet måste svara upp mot syftet. Du måste hålla det du lovar läsaren vilket alltså innebär att det du säger att du gör i syftet också måste göras i själva arbetet. 1.3 Bakgrund/Tidigare forskning Vad vet vi om ditt ämnesområde? Här kan du kort sätta in läsaren i problemområdet, sätta in arbetet i tid och rum, ge lite extra information och leda fram till själva arbetets fokus. Varför är just ditt ämnesval viktigt? Vad kommer ditt arbete att tillföra? 1.4 Metod och avgränsning Metodavsnittet är viktigt för att belysa ditt arbetssätt. Vad har du gjort och hur har du gått tillväga för att göra din undersökning, för att få fram ditt material? Och varför har du gjort just så? Ofta handlar det om en deduktiv metod (pröva en hypotes) eller induktiv metod (insamlade av eget forskningsmaterial, t.ex. genom källmaterial eller någon typ av intervju, etc). Den induktiva metoden kan delas upp i kvalitativ och kvantitativ metod där kvalitativ metod handlar ofta om att du har jobbat med tolkningar i form av: litteraturstudier, arkiv, observationer eller intervjuer. Kvantitativ metod handlar ofta om att jobba med siffror och statistik: enkäter och statistik. Har du använt dig av flera böcker för att besvara din frågeställning kallas det kvalitativa litteraturstudier. Materialet är det underlag som du har analyserat, t ex texter, enkäter och intervjutexter. Här ska du även berätta om vilka avgränsningar du tvingats göra, t ex att du inte kan undersöka arkivmaterial p.g.a. att omfattningen är för liten. Det är vanligt att avgränsa arbetet med hjälp av tid och rum, d v s hålla sig till en viss tidsperiod och/eller en viss plats. Vilken fakta har du valt och inte valt att fokusera på? Det räcker att du nämner den fakta du har valt att inte fokusera på i en eller två meningar i slutet av avgränsningen. Ex. Barnuppfostran innan 1900-talet kommer inte att presenteras ingående, inte heller barnuppfostran utanför Europa.. 5

6 1.5 Metodkritik / Källdiskussion Betrakta här ditt metodval utifrån. Vilken kritik kan man rikta mot det? Var urvalet rätt? Skulle du ha kunnat intervjua någon annan, eller flera? Har du undersökt alla sidor eller fattas det något? Källdiskussionen är en mycket viktig del av många arbeten. Här ska man förklara varför man valt just de källorna och vari deras relevans och trovärdighet ligger. Vilka materialmässiga avgränsningar/materialmässigt urval hr du gjort? Vilka forskare/författare använder du? Varför? Motivera tydligt dessa avgränsningar/detta urval. Om du har använt många källor, går det inte att diskutera alla dessa ingående. Välj ut 3-4 av de du har använt mest och diskutera dessa. För en bra källdiskussion ska boken/internetsidan presenteras och sedan utvärderas utifrån författaren och hans/hennes bakgrund. Viktigt att tänka på är att även om två böcker är skrivna om samma ämne, behöver inte innehållet vara helt det samma. Faktan kan vara presenterad ur olika synvinklar beroende på t.ex. författarnas politiska åsikter. Kanske visar det sig att författaren kommer från en judiskt familj, då skriver han högst troligen inte om samma saker och på samma sätt om t.ex. andra världskriget som en som skriver artiklar till en nazistisk hemsida. Därför är författarens bakgrund och syfte viktig att kolla upp och redogöra för. Förlaget eller tidningsutgivaren kan också vara intressant att granska av samma orsaker som författaren. Kom ihåg att motivera varför just du har valt en viss källa. Varför anser du att det är en trovärdig och pålitlig källa? Det är tillåtet att använda en källa som är vinklad, men berätta då varför du har valt den och varför den är relevant för ditt arbete. Om du jobbar med intervjuer bör du även reflektera över dina val och metod ur ett etiskt perspektiv. Har du informerat deltagare om syftet med undersökningen? Har du informerat deltagarna att det är frivilligt att delta? Har du avidentifierat personerna? Har du bara använt materialet till din undersökning? 1.6 Centrala begrepp / Teori Här presenterar du begrepp som är viktiga i arbetet. Ibland kan begrepp och teori sammanfalla. Under teoridelen kan du presentera de utgångspunkter som kan ses som de glasögon som du har använt när du har studerat och analyserat det empiriska materialet. Teorierna är olika beroende på ämnesområde. Ex. barn =. Barn= 2 Uppsatsen/Arbetet/Resultat/ Avhandlingsdel t.ex Barnuppfostran Vad har du kommit fram till? Vad är resultatet av undersökningen? Denna del utgör av naturliga skäl den självklara huvuddelen av uppsatsen och skall följa en genomtänkt disposition företrädesvis baserad på de frågeställningar du formulerat i samband med presentationen av uppsatsens huvudsyfte. Själva uppsatsen får inte innehålla egna åsikter utan den ska endast 6

7 innehålla fakta/information från dina utvalda källor. Allt som skrivs i uppsatsen ska vara relaterat till frågeställningen/frågeställningarna. Kan du inte förklara någon faktas koppling till frågeställningen kan du ta bort den. Ge tydliga exempel från materialet, t ex E del föräldrar menar att det är bättre att sätta tydliga gränser. I intervjuerna säger förälder B: Jag har alltmer börjat inse att det är viktigt för mitt barn med tydliga gränser. Det blir bättre så. Resultatet delar du upp i olika kategorier. För att få bättre struktur i arbetet är det här bra att dela in denna punkt i underrubriker. Viktigt är att formulera om all text med egna ord, annars är det plagiat. När man sitter och letar fakta både i böcker och på hemsidor kan det vara svårt att formulera om det som står där eftersom man tycker att det som står redan låter så bra. Ett tips är då att skriva ner nyckelord till den fakta du hittar, sedan stänga ner sidan eller slå ihop boken. Sedan är det lättare att formulera sin egen text utifrån de nyckelord man har. Använd dig av referattekniken i denna del av arbetet. Denna teknik beskrivs under rubriken Övrigt senare i arbetet. Kom ihåg att skriva in alla källor som du använder från början, detta är något som man väldigt ofta glömmer och som tar mycket tid och energi på slutet om man måste göra det då. Tänk på att inte kommentera resultatet här. Det sparar du till diskussionen. 2.1 Underrubrik 1, t. ex Historisk tillbakablick 2.2 Underrubrik 2, t. ex Olika former av uppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Demokratisk uppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Auktoritär uppfostran 2.3 Underrubrik 3, t. ex Kulturella aspekter på barnuppfostran Underrubrik till underrubrik, t. ex Individorienterade kulturer Underrubrik till underrubrik, t. ex Grupporienterade kulturer 7

8 3 Diskussion Detta är egentligen arbetes viktigaste del. Det är här som dina egna kunskaper får komma fram. Påbörja denna del betydligt tidigare än du först tänkt dig. Det är lämpligt att starta med en diskussion kring den fakta man fått fram. Lyft syftet och dina frågor/hypotes och diskutera dessa grundligt utifrån fakta och olika ställningstagande. Här ska man, till skillnad från faktadelen, kommentera och tolka resultatet samt analysera och dra egna slutsatser. Kom på nya och intressanta frågeställningar som är relevanta till den ursprungliga frågan/hypotesen, t.ex vad skulle dina slutsatser ha för konsekvenser i framtiden? EX: Hur kommer framtidens barnuppfostran se ut? Viktigt! Ingen ny fakta får presenteras i diskussionen! Den fakta du har presenterat i uppsatsen (i vårt fall kapitel 2) är den du har att föra diskussion kring! 3.1 Slutsats Här ska du besvara din frågeställning. Knyta ihop säcken är det som gäller! Någon som endast vill läsa vad du har kommit fram till i dit arbete ska kunna titta i slutsatsen och snabbt och enkelt hitta det de söker. Återupprepa gärna frågeställningen i början av slutsatsen och presentera sedan de slutsatser du har kommit fram till. Ex. Min frågeställning var (...) Efter att ha studerat och diskuterat ämnet har jag kunnat dra följande slutsatser utifrån min frågeställning. Slutsatsen ska vara kort och koncis, presentera endast det som besvarar frågeställningen. Frågor du kan ställa dig är: Vilka svar har mitt källmaterial givit? Vad har jag kommit fram till som svar på mina frågeställningar? Hur förhåller sig mina slutsatser till källornas slutsatser och/eller andra författares slutsatser? Är mina slutsatser väl underbyggda? (Det räcker inte med att tycka.) Vad leder mina slutsatser till? EX: Barnuppfostran skiljer sig fortfarande mycket åt om man jämför stilar och olika kulturer. I norra Europa med mer individorienterade kulturer är barnuppfostran ofta mer demokratisk medan i södra Europa är den ofta demokratisk men med auktoritära inslag 3.2 Egna reflektioner Här kan du vara lite mer personlig och berätta vad du har fått ut av arbetet, vad du har lärt dig. Detta bör inte bli för långt. ( Denna del är inte obligatorisk.) 8

9 Källförteckning Denna del läggs alltid sist i arbetet(om inte bilagor finns då läggs de sist), på en ny sida. En källhänvisning bör innehålla följande information: För en bok anger du författarens namn (efternamn, förnamn), bokens titel (kursivt), utgivare/förlag, utgivningsort (inte tryckort) samt utgivningsår (och eventuellt upplaga, volym och ISBN-nummer). von Wright, Georg Henrik, Humanismen som livshållning, Månpocket/Raben & Sjögren, Stockholm, För en tidskriftsartikel anger du författarens namn, artikelns namn (inom citationstecken), tidskriftens namn (kursivt) och artikelns plats i tidskriften (nummer, volym, årgång). Marc-Wogau, Konrad, Mina filosofiska fördomar, Filosofisk tidskrift, nr. 3, Sandin, Per. et al, Five Charges against the Precautionary Principle, Journal of Risk Research 5(4), , För elektroniska källor anger du författare (redaktör), titel, förlag (utgivare)och utgivningsår. Dessutom anger du vilket typ av medium, exakt adress samt datum då du besökte sidan. Adelsköld, Nora (2009). Maskfria plommon på kolonin. (Elektronisk) Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, ( ). Linnés Hammarby (senast uppdaterad 2007). Historia. (Elektronisk), ( ). Muntliga källor ska också redovisas. Svensson, Anna, student vid Umeå universitet. Intervju 15 mars 2006, kl Informant 1: högstadieklass, åk 8 i Umeå kommun. 12 flickor och 12 pojkar. Enskilda intervjuer 20 september 2005, kl Bergvall, C. Doktorand vid institutionen för kultur och medier, Umeå universitet. Personlig kommunikation Bilaga Eventuella bilagor, ex enkäter, intervjumall, statistik, utvärderingar, placeras sist i arbetet och numreras följande: bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3 osv. Bilagorna ska också finnas med i innehållsförteckningen. 9

10 Övrigt Här nedan följer lite andra saker som kan vara bra att veta och känna till då ett arbete ska skrivas! Det bästa tipset vi kan ge er är: Vänta inte för länge på inspiration utan sätt igång! Språk Det är inget att sträva efter att skriva avancerat och omständligt, s.k. kanslisvenska. Använd ett för gemene man klart, tydligt och begripligt språk. Att vara vetenskaplig är inte att skriva svårförståeligt eller med långa meningar bestående av onödigt krångliga ord som själva kräver förklaringar. Det dunkelt formulerade är i regel det dunkelt tänkta. Det klart tänkta bör kunna framställas klart och tydligt även i text. Sträva efter klara linjer, klara formuleringar, klara framställningar med tydlig»röd tråd». Även talspråkliga uttryck ska undvikas. Förkortningar bör undvikas i alla sorters löptexter. Måste du använda en förkortning så använd endast de allmänt accepterade. Följ då svenska språknämndens uppmaning i Svenska skrivregler vad gäller punktsättningen (bl.a., d.v.s., m.fl., t.o.m.). På datorn Skriv med Times New Roman, storlek 12 och radavstånd 1,5, om inget annat anges. Sidnumrera sidorna nere på arbetet, antingen centrerat eller i högermarginalen. Texten skall ha en jämn vänstermarginal. Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden. Markera sedan alla underrubriker och klicka på Rubrik 2. Har du ytterligare en underunderrubrik markerar du dessa och klickar på Rubrik Ställ markören på en ny sida efter titelsidan. Klicka på referenser och sedan på innehållsförteckning. Då dyker en färdig innehållsförteckning upp. 3. Fortsätter du sedan att skriva och göra ändringar på t.ex. sidnummer eller rubriker så kan du lätt uppdatera din innehållsförteckning genom att klicka på uppdatera tabell, uppdatera hela tabellen. Källhänvisning/referenssystem Det är en grundprincip i vetenskapligt arbete liksom i utredande texter och rapporter av olika slag att andra i efterhand ska kunna kontrollera vad man själv har gjort och vad man hämtat från andra. Ange därför källorna till alla citat, värderingar, siffror, åsikter, fakta etc. som du har hämtat från andra. Allt som inte är allmänt känt eller självklart bör du hänvisa till. Du kan hänvisa till källor med hjälp av parentes eller not. Citat Ett citat ska alltid vara ordagrant återgivet (även om det finns fel i texten) och skrivas inom citattecken. Långa citat (ca 3-4 meningar), s. k utdrag, skall skrivas med indrag från båda hållen och med mindre storlek (10) än övrig text, kursiv stil. Utelämnade partier markeras med tre punkter inom klammer eller parenteser: Ett citat ska alltid [...] skrivas inom citationstecken. Referat 10

11 Ett indirekt referat innebär att du redogör noggrant för vad någon sagt utan att citera ordagrant. Ett indirekt referat kan se ut på olika sätt, till exempel: - Ibrahimovic hävdar att.. - Enligt Art Costa.. - I artikeln Kontroversiella studier som publicerades i DN den 4/ berättar Anders Andersson att hans forskningsstudie har sina brister men (...). - Karlsson menar att medan Hansson påstår att OBS! Använd dina egna ord, annars är det inget referat utan ett citat. Du ska självfallet själv formulera din text. Plagiat, d.v.s. att använda andras text så att det ser ut som ens egen, betraktas som fusk. Efter varje citat eller referat skall du alltså alltid ha en källhänvisning. Använder du fotnoter (Oxfordsystemet) gör du helt enkelt en not där du har gjort ett citat eller ett indirekt referat. Använder du parenteser (Harvardsystemet) sätter du helt enkelt en parentes efter där du har gjort ett citat eller ett indirekt referat, med författarens namn, år och sida. Att infoga noter finns som en funktion på datorn. Såhär lägger man till en not: 1. Sätt markören där du vill ha noten. 2. Klicka på referenser, sedan på infoga fotnot. 3. Längst ner på sidan dyker ett fält upp där du skriver författarens efternamn, förnamn, ev. boktitel och sidnummer eller den elektroniska källa där du hittade faktan och datum. 1 Bengtson Lars, ev. Den välkända konflikten och den eftertraktade freden, sid 73 Användande av bilder, tabeller och diagram Till bilder, diagram och tabeller måste det finnas en förklaring, s.k. bildtext. Dessutom måste du ha med bildkällan. Till dessa hänvisar du med hjälp av noter. Styckeindelning En skriven text måste innehålla stycken. Ett nytt stycke markeras antingen genom att man hoppar över en rad. Det är endast vid nytt stycke som man börjar på ny rad med hjälp av enterknappen. Gör alltid likadant. Titlar Titlar på böcker och filmer skrivs alltid med kursiv stil. Storlek på texten Rubriker skrivs med 16 punkter fet stil.( Kan variera.) Underrubriker skrivs med 14 punkter i fet stil.( Kan variera.) Löpande text skrivs med 12 punkter. 11

12 Sidnumrering Framsidan ska inte ha sidnummer så börja numreringen på innehållsförteckningen med nr 2. Detta gör du genom att trycka på spalten Infoga. Därefter markerar du Sidnummer nederst på sidan och väljer form för sidnummer (vänsterjusterat sidnummer är vanligast). Verktyg för sidfot visas. Klicka på annorlunda förstasida. Antal sidor beror helt och hållet på uppgiften och syftet och ambitionsnivå. Man bör dock sträva efter att skriva så koncist som möjligt. Titta på andras uppsatser! Det kanske bästa sättet att lära sig skriva uppsatser är att själv skriva ett flertal och att titta på andras uppsatser. Leta efter uppsatser på universiteten för att se formalia, struktur och upplägg. kan vara en bra plats att börja på men det går även att söka via universitetens hemsidor. Lycka till! 12

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Wikiskola ett fint hjälpmedel i undervisningen Håkan Elderstig Christer TIS Stockholm Ht- 13 Gymnasiearbete 100p Abstract Sitter längst fram i arbetet efter framsidan.

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn Titel Undertitel [Din titel skall visa vad ditt arbete handlar om. Om du använder dig av en undertitel så skall denna vara förklarande, dvs. förtydliga

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

En liten guide till akademiskt skrivande. En liten guide till akademiskt skrivande

En liten guide till akademiskt skrivande. En liten guide till akademiskt skrivande En liten guide till akademiskt skrivande En liten guide till akademiskt skrivande Språk & stil Akademisk text skrivs på sakprosa. Det innebär att texten ska vara saklig, korrekt och faktainriktad. Att

Läs mer

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner

Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Folkmord/brott mot mänskligheten fördjupningsarbete i SA1 - Instruktioner Planering Formulera de delfrågor som behövs för att du ska kunna besvara din övergripande frågeställning. Att fundera på: Vad behöver

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA?

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? CITATTEKNIK VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? Du måste behärska detta på universitetet. Det är ett källkritiskt måste! Annars kan vem som helst ljuga om vad som helst utan att någon kan kontrollera det. Kolla t.ex.

Läs mer

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Varför ska man följa en rapportskrivningsmall? Läs mer om skrivtekniska Genom att följa vissa givna regler när undersökningen anvisningar i bilaga 4

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Skrivstöd inför hemtentamen. i Socialt arbete/socionomprogrammet

Skrivstöd inför hemtentamen. i Socialt arbete/socionomprogrammet Karlstads universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för sociala och psykologiska studier Skrivstöd inför hemtentamen i Socialt arbete/socionomprogrammet Vetenskapligt skrivande

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 När man skriver ett skolarbete är det viktigt att man anger var man tagit informationen från. Anledningen till det är att andra personer

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer