Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum"

Transkript

1 Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum Med syfte att erhålla en bild av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren kommer undervisningen att följas upp under hösten Uppföljningen, som med fördel kan ses som ett lärande och kompetensutvecklande tillfälle, sker i arrangerat diskussionsforum och efterföljs av föreläsning om engelskämnet i ett innehållsperspektiv. Tid: Fredagen den 8 oktober kl Plats: Anmälan: Gullbrannagården i Gullbranna På respektive skola med skolår 1utses 2 lärarrepresentanter, som anmäler sig via mail till Anmälan sker senast måndagen den 4 oktober. Under dagen bjuds deltagarna på förmiddagsfika, lunch och avslutande eftermiddagsfika (ev. specialkost anges vid anmälan). Vänligen notera att anmälan är bindande för skolan, men platserna kan överlåtas. Vid ej anmäld frånvaro debiteras skolan kostnad för fika och lunch. Bakgrund Den 10 december 2007 beslutade BUN att engelska är en del av det språkliga lärandet från skolår 1 i Halmstads grundskolor. Engelskämnet tillförs inga fler undervisningstimmar när språkstarten tidigareläggs, utan de 480 timmar som utgör ämnets garantitid för grundskolan sträcks i stället ut över fler årskurser. Utifrån den uppföljningsplan BUN beslutat, med syfte att erhålla en nulägesbild och beskrivning av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren, kommer engelska i skolår 1 att följas upp under hösten Tillvägagångssätt 1. Under september/oktober genomförs en webbenkät med frågeställningar, som besvaras av rektor (se webbenkätens innehåll i bilaga 1). Syftet med webbenkäten är att erhålla en bild av engelskan som en del av det språkliga lärandet i skolår 1 ur ett rektorsperspektiv. I uppföljningen kompletterar denna underlaget från det diskussionsforum som arrangeras centralt. Webbenkäten nås via följande länk: Webbenkäten är öppen att besvara under perioden 14 september 5 oktober Den 8 oktober arrangeras diskussionsforum för undervisande lärare i skolorna. Deltagarantalet måste av utrymmesskäl begränsas till 2 representanter per skola, vilket utifrån ett lärandeperspektiv ses som angeläget att hålla dvs. ej vara färre än så. Lärarna bör ha undervisat i engelska i åk 1

2 under en sammanhängande period någon gång under åren Hur dessa väljs ut på skolan avgör rektor. Vid forumet ges lärarna möjlighet att beskriva, diskutera och problematisera erfarenheter från engelskundervisningen i skolår 1 tillsammans med kollegor från andra skolor. Verksamhetsutvecklingskonsulter, verksamhetsutvecklare och specialpedagoger fungerar som samtalsledare och fångar upp essenserna i diskussionerna. Efter diskussionsforumet sker förläsning/seminarium kring språkundervisning. 3. Inför diskussionsforumet reflekterar lärare på skolan kring frågeställningarna nedan. Syftet med frågeställningarna är att få en mer beskrivande, kvalitativ bild av undervisningen och lärandet i engelska i de tidiga åren samt problematisera denna. Lärarrepresentanterna tar med sig en sammanfattning av reflektionerna till de arrangerade diskussionsforumen. Till dessa medtages även eventuella arbetsmaterial, läromedel samt resultatstandards för att möjliggöra kollegialt lärande och spridande av goda exempel mellan skolorna. 4. Underlag från webbenkäten och diskussionsforumet analyseras och sammanställs i rapport av Funktionen för utveckling/kvalitet. Rapporten redovisas för BUN i oktober. Frågeställningar att reflektera kring och diskutera vid uppföljning av engelska för flickor och pojkar i skolår 1 Tillsammans med genusperspektivet är perspektiven skol-, grupp- och individnivå betydelsefulla aspekter i diskussionen (se bilaga 2). 1. Beskriv i stora drag hur undervisningen i engelska i skolår 1 ser ut på din skola. T.ex. innehåll, arbetsformer, planering, flickornas och pojkarnas delaktighet och inflytande. 2. Har ni på skolan diskuterat på vilket sätt engelskundervisning i skolår 1 har påverkat undervisningen i engelska i skolår 4? Om ja; beskriv hur. 3. Beskriv vilka mötesplatser som har skapats på skolan för att utveckla samsyn och helhetsperspektiv samt säkerställa likvärdighet i engelskundervisningen? 4. Om ni på skolan har en resultatstandard* i engelska; beskriv A: hur den har tagits fram. B: hur den används. Medtag skolans resultatstandard till diskussionsforumet. *Resultatstandard = vilka förmågor och färdigheter behöver flickan/pojken visa för att läraren ska bedöma att hon/han uppnått minst godkänd förmåga i förhållande till den förväntade för flickor och pojkar i respektive skolor. 5. Vad skulle kunna förbättras på skolan för att ytterligare säkerställa progressionen i engelskämnet? 6. Vilket stöd ser ni att ni behöver på skolan för att stärka det fortsatta arbetet med att utveckla engelskundervisningen? Utgå från perspektiven förvaltningsnivå, skolområdesnivå, skolenhetsnivå. 2

3 Sammanfattning av förberedande reflekterande diskussion om undervisning och lärande i engelska i skolår 1 Verksamhetens namn: Skolområde: Diskussionsdeltagare på skolan: Denna blankett medtages ifylld till diskussionsforum den 8 oktober 2010 och överlämnas i ett exemplar till samtalsledaren. Uppföljning av engelska för flickor och pojkar i skolår 1 1. Beskriv i stora drag hur undervisningen i engelska i skolår 1 ser ut på din skola. T.ex. innehåll, arbetsformer, planering, flickornas och pojkarnas delaktighet och inflytande. 3

4 2. Har ni på skolan diskuterat på vilket sätt engelskundervisning i skolår 1 har påverkat undervisningen i engelska i skolår 4? Om ja; beskriv hur. 3. Beskriv vilka mötesplatser som har skapats på skolan för att utveckla samsyn och helhetsperspektiv samt säkerställa likvärdighet i engelskundervisningen. 4. Om ni har en resultatstandard* i engelska; beskriv A: hur den har tagits fram. B: hur den används. Medtag skolans resultatstandard till diskussionsforumet. *Resultatstandard = vilka förmågor och färdigheter behöver flickan/pojken visa för att läraren ska bedöma att hon/han uppnått minst godkänd förmåga i förhållande till den förväntade för flickor och pojkar i respektive skolor. 4

5 5. Vad skulle kunna förbättras på skolan för att ytterligare säkerställa progressionen i engelska? 6. Vilket stöd ser ni att ni behöver på skolan för att stärka det fortsatta arbetet med att utveckla engelskundervisningen? Utgå från perspektiven förvaltningsnivå, skolområdesnivå, skolenhetsnivå.. 5

6 Webbenkätens innehåll Bilaga 1 6

7 Förtydliganden av begrepp Bilaga 2 Genusperspektiv Genusperspektivet ska finnas med som en tydlig aspekt i samtliga uppföljningar; analyser och framtida åtgärder. Frågor att reflektera kring kan t.ex. vara: - Hur ser man på skillnaderna när det gäller flickor och pojkar utifrån uppföljningsområdet? - Vad gör man för att hantera dessa skillnader? - Hur kan verksamheten/undervisningen utformas så att den motsvarar båda könens förutsättningar och intressen. Skol-, grupp- och individperspektiv Inför uppföljningen för 2009 gjordes följande förtydliganden beträffande de olika uppföljningsperspektiven skol-, grupp- och individnivå. I år har perspektiven bytt plats jämfört med föregående år, med organisations-/skolperspektivet som första del att fokusera. Nedan anges förslag till fokusområden inom respektive perspektiv. Perspektiv Beskrivning Ex. på fokusområden Skol- Detta perspektiv relaterar till det övergripande systematiska kvalitetsarbetet i skolan; hur skolans organisation svarar mot flickornas och pojkarnas behov, vilken kompetens och vilka resurser som finns att tillgå/krävs. Grupp- Individ- Därtill avses skolans strategier för hur man använder sig av den kunskap och den medvetenhet som man får då verksamheten följs upp och utvärderas. Perspektivet relaterar till lärarens pedagogiska planering och undervisning som betydelsefulla faktorer för elevgruppens framgång i att förvärva kunskaper, färdigheter och värderingar. Därtill avses omgivande faktorers betydelse t.ex. organisations-, undervisnings-, måloch metodfrågor. Perspektivet relaterar till flickorna och pojkarna och deras förutsättningar och möjligheter för utveckling och lärande. Utifrån utvärderingar, observationer och systematiska reflektioner görs värderingar som påverkar arbetet i skolan som helhet. Exempel på detta kan vara; Hur ser mötesplatserna ut? Vilket innehåll? Vilka lärmiljöer har vi? Vilken kultur råder? Hur möter vi olikheter? Vilka är de dominerande arbetssätten? Vilken genuskultur råder? Är lärandet varierat och intresseväckande? Tränas de kompetenser som kursplanerna anger? Hur är det sociala klimatet? Förslag på strategier och ledarhandlingar. Utifrån utvärderingar, observationer och systematiska reflektioner görs värderingar som påverkar arbetet i klassen. Några frågeställningar kan vara: Hur ser en djupare analys av de nationella proven ut? Vilka kompetenser uppnås och ska bibehållas? Hur kommuniceras detta på skolan? Vad behöver omprövas? Hur kan det göras utifrån ett samarbete på skolan? Vilken frågekultur råder i gruppen? Hur är det sociala klimatet? Hur öppen är kommunikationen i gruppen? Är gruppen beroende av en lärares egen bedömning? Utifrån utvärderingar, observationer och systematiska reflektioner görs värderingar som påverkar arbetet för en enskild elev. Finns särskilda förklaringar till att enskilda flickor och pojkar når målen? Lyft fram lyckade satsningar som vi kan lära av. Finns särskilda förklaringar till att enskilda flickor och pojkar inte når målen. 7

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer