Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst bild 20 feb Foto: Joakim Serrander I september 2012 tas beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland. Innan dess är det viktigt att alla berörda länsinvånare, företag och organisationer ges möjlighet att diskutera och ta ställning till de viktigaste frågorna om Sörmlands framtida kollektivtrafik. Broschyren innehåller fakta om kollektivtrafiken i Sörmland, tankar om den framtida utvecklingen, frågor som behöver diskuteras samt information om arbetet med programmet.

2 2 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland Kollektivtrafikens betydelse ökar En väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för möjligheterna att nå samhällsmål som hög sysselsättning, höjd utbildningsnivå och goda livsvillkor. Resandet i kollektivtrafiken ökar och mycket talar för att kollektivtrafikens betydelse kommer att bli allt viktigare: En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till att göra tätorterna mer attraktiva för boende och etablering samtidigt som människor ges möjlighet till en ökad rörlighet. För miljöns skull bör resandet med kollektivrafiken öka samtidigt som bilresandet begränsas. Pendlingen till arbete och studier ökar kontinuerligt och sker till stor del i de relationer där det finns snabba och bekväma tåg. Det finns en stor potential för att öka resandet med kollektivtrafik och då främst i stråken mellan de större orterna inom länet och över länsgräns. Stor arbetspendling över länsgräns Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen domineras av inpendlingen till centrala Stockholms län procent av all pendling över länsgräns inom östra Mellansverige (Sörmlands, Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) har Stockholms län som starteller målpunkt. Av sörmlänningar i förvärvsarbetande ålder (20 64 år) är det drygt eller nästan 20 procent som pendlar till jobb utanför länet (SCB 2009). Fler än sörmlänningar av de som arbetspendlar reser till Stockholms län. Till Västmanland pendlade nio procent och till Östergötland sju procent.

3 3 I många av de tunga pendlingsstråken är andelen resande med kollektivtrafik relativt låg procent av alla resor i Sörmland görs med kollektivtrafik. Större pendlingsströmmar inom länet finns främst mellan Vingåker och Katrineholm, mellan Nyköping och Oxelösund samt mellan Eskilstuna och Strängnäs. Busstrafiken Den upphandlade busstrafiken idag kännetecknas av många busslinjer som täcker en stor del av Sörmlands yta gjordes nästan 9,4 miljoner bussresor med Länstrafiken, varav störst andel inom stadstrafiken. Kommersiell busstrafik finns i huvudsak utefter vägarna E20 och E4, där trafiken inom Sörmland är en del av längre resor, t.ex. mellan Stockholm och Göteborg, och där det på vissa linjer är möjligt att resa på sträckor inom Sörmland. För Trosabussen mellan Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i Stockholm har Länstrafiken Sörmland och Trosa kommun gemensamt upphandlat trafiken genom ett s.k. tjänstekoncessionsavtal. Det är en modernare avtalsform som innebär att beställaren överlåter ett betydande ansvar på trafikföretaget att utveckla trafiken men också att trafikföretaget tar på sig en större affärsrisk. Den regionala tågtrafiken Regional tågtrafik inom länet eller över länsgräns, om den har pendling och annat vardagsresande som huvudsyfte, ingår I den regionala kollektivtrafiken, som kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt den nya kollektivtrafiklagen. Denna trafik kan därför beläggas med allmän trafikplikt och upphandlas. På vissa sträckor finns idag trafikavtal för att komplettera eller reglera den kommersiella trafiken utifrån samhällets behov. Sådana avtal, där trafiken upphandlats av MÄLAB och utförs av SJ, finns på följande sträckor: Nyköpingsbanan: Norrköping Nyköping Vagnhärad Stockholm Sörmlandspilen: Hallsberg Vingåker Katrineholm Flen Gnesta Stockholm Svealandsbanan: Arboga Eskilstuna Strängnäs Stockholm UVEN: Uppsala Västerås Eskilstuna Flen Katrineholm Norrköping SJ bedriver också regional tågtrafik i Mälarregionen i egen regi utöver dessa sträckor. Upphandlad kollektivtrafik i Sörmland Stadstrafik med buss inom tätorterna Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Landsbygdstrafik med buss dels regionala stomlinjer (mellan kommunernas centralorter), dels lokala linjer (övrig busstrafik). Länsöverskridande tågtrafik mot Stockholm och grannlänen. Taxitrafik för anropsstyrd kollektivtrafik (som inte är färdtjänst och sjukresor) upphandlas av Länstrafiken. Särskild kollektivtrafik upphandlas av kommunerna (färdtjänst och skolskjuts) och av landstinget (sjukresor). Foto: Göran Fält / Trafikverket

4 4 Krav på programmets innehåll Strategiskt och långsiktigt Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör en plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin karaktär. Det är trafikslagsövergripande och utgår från ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns. Samordnas med annan planering Trafikförsörjningsprogrammet ska utgå från de transportpolitiska målen och vara samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen liksom med annan samhällsoch infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå. Långsiktiga mål Programmet ska innehålla en beskrivning av nuvarande trafik, behovet av regional kollektivtrafik i länet samt långsiktiga mål för kollektivtrafiken. Det finns också krav på en anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till personer med funktionsnedsättning genom tidsbestämda mål och genom att beskriva åtgärder och de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Programmet ska också innehålla åtgärder för att skydda miljön. Regional kollektivtrafikmyndighet Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är en konsekvens av att den nya kollektivtrafiklagen (2010:165) trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Därför bildades också kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Motsvarande kollektivtrafikmyndigheter har bildats i landets övriga län. Från program till trafik Enligt den nya lagen ska kollektivtrafikmyndigheten först ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Sedan ska myndigheten besluta om vilken trafik som ska beläggas med allmän trafikplikt det vill säga vilken trafik som ska upphandlas av myndigheten och därefter genomföra själva upphandlingen. Lagen är mycket tydlig i kravet på samråd när trafikförsörjningsprogrammet upprättas men också på att samråd ska ske med kollektivtrafikföretag inför beslut om trafikplikt. Öppnar för kommersiella aktörer Lagen öppnar också för att kommersiella aktörer kan etablera sig fritt på kollektivtrafikmarknaden. Alla kollektivtrafikföretag ska ha tillträde till hållplatser, terminaler och annan infrastruktur på ett konkurrensneutralt sätt. Program Beslut trafikplikt Upphandling

5 5 Så här arbetar vi med programmet Många aktörer deltar Många aktörer berörs av och deltar i arbetet med att ta fram förslaget till trafikförsörjningsprogram för Sörmland. Bland annat medverkar representanter från kommunalförbundet, länets kommuner, landstinget, Regionförbundet, Länstrafiken och kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen. Även trafikföretag, näringsliv, resenärsorganisationer med flera bjuds in att delta. Samråd och samverkan En viktig del i processen att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet är att hålla samråd för att informera om innehållet i programmet och fånga upp idéer, synpunkter och tankar från olika intressentgrupper. Det gäller inte minst vilka förutsättningar och vilket intresse som finns att utföra kollektivtrafik på kommersiell grund inom länet samt över länsgräns. Förslag till program tas fram När samråden har genomförts tar en intern process vid. Ett förslag till program tas fram av en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän vid kommunalförbundet, kommunerna, landstinget, Regionförbundet och Länstrafiken. Under hand förankras programförslaget hos länets politiker. Remiss under våren och sommaren Efter beredning i kommunalförbundets direktion skickas förslaget till trafikförsörjningsprogram ut på remiss till berörda parter inom länet samt till angränsande län. Tidplan för programarbetet nov 2011-jan 2012: Workshops om mål, strategier, trafik 15 jan-15 april 2012: Samråd mars-15 maj 2012: Förankring och beredning 15 maj-15 aug 2012: Remiss 20 sep 2012: Beslut Beslut om programmet i höst Efter remisstiden ska inkomna synpunkter behandlas och programförslaget ges en slutlig utformning. Beslut om trafikförsörjningsprogrammet tas av kommunalförbundet i september 2012.

6 6 Den framtida inriktningen av kollektivtrafiken Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland. Vision i Sörmlandsstrategin, antagen av Regionförbundet Sörmland Vision för kollektivtrafiken För kollektivtrafiken i Sörmland finns också en vision, som antogs Den innebär att hälften av arbetspendlingsresorna i de största stråken i länet ska ske med kollektivtrafik tåg eller buss. För att uppnå visionen behövs nytänkande, ökad ambitionsnivå och ett långsiktigt förändringsarbete för både tåg- och busstrafiken i Sörmland. Kollektivtrafiken ska också bidra till regionförstoringen och därigenom stärka Sörmlands tillväxt och attraktivitet. Sörmlandsstrategins regionala mål Målen för kollektivtrafiken i Sörmland ska matcha de regionala målen. I framtidsdokumentet Sörmlandsstrategin anges bland annat att dessa mål bör nås före 2030: Sörmland är en väl integrerad och attraktiv del av en växande Stockholm-Mälarregion. En större del av resenärerna stannar i länet. Infrastrukturen ger kvinnor och män lika möjlighet till rörlighet och arbetspendling. Minst hälften av arbetspendlingen görs med kollektivtrafik. Infrastrukturen är väl utbyggd och anpassad till näringslivets behov. Energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid har minskat märkbart. Uttvecklingen mot samtliga prioriterade miljömål har varit positiv. Foto: Nicklas Blom/TiM

7 7 Pågående utredningar visar vägen Det pågår flera utredningar om den framtida utformningen av kollektivtrafiken i Sörmland. Två är särskilt aktuella: Framtida kollektivtrafik i Sörmland där Länstrafiken i samverkan med Regionförbundet och kommunerna har gjort kommunvisa översyner av busstrafiken i länet, främst landsbygdstrafiken. Trafikplan 2017 som behandlar tågtrafiken och görs av MÄLAB (Mälardalstrafik AB, samarbetsforum för den regionala tågtrafiken i Mälardalen). Målen ska styra utvecklingen Målen är avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska göras i framtiden. Det är därför en grannlaga uppgift att formulera dem så att de håller på lång sikt och så att hela regionen kan sluta upp kring dem. Enligt den nya kollektivtrafiklagen är det också ett krav att det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla förslag till långsiktiga mål. Målmodell att diskutera Målmodellen nedan har tagits fram som ett diskussionsunderlag inför samråden och samverkan om programmet. Modellen är uppbyggd kring ett sammanhållet övergripande mål Attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Detta mål är uppdelat på funktionsmål inom fem olika områden: tillgänglighet, attraktivitet, miljö, effektivitet och regional balans. Målen ska mätas och följas upp Målen behöver konkretiseras och brytas ned i termer som går att mäta och följa upp. Målmodellen och målformuleringar samt hur målen ska kunna mätas och följas upp är viktiga frågor som behöver diskuteras under samråden och samverkansprocessen för att leda fram till konkreta förslag i trafikförsörjningsprogrammet. Vad tycker du? Attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional balans Smidigt vardagsresande Sammanhållet system Minskad påverkan på miljön Anpassad prissättning Stödja täthet och flerkärnighet Ökad tillgänglighet och rörlighet Ökad kollektivtrafikandel Energieffektivt Ekonomisk effektivitet Regionförstoring Pålitligt och långsiktigt stabilt Modell för hur målen för kollektivtrafiken i Sörmland kan formuleras.

8 8 Vår framtida kollektivtrafik Framtida regionala tågoch busslinjer i Sörmland och mot angränsande län enligt förslag i utredningen Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kompletterande system Trafiken byggs upp så att de olika trafiktyperna kompletterar varandra. Tågtrafiken ger möjlighet till resor på lite större avstånd. Mellan huvudorterna inom länet kompletteras tågen med bussar i ett sammanhängande stomnät. Avsikten är att stombussarna ska fungera ungefär som tåget och gå rakt och snabbt mellan målpunkterna. Fyra viktiga ledord Fyra ledord ska karakterisera den framtida kollektivtrafiken i Sörmland: Förenkling Det ska vara lätt att förstå hur kollektivtrafiken är uppbyggd och lätt att resa med den. Förtätning Kollektivtrafiken ska vara tätast där flest människor bor eller arbetar. Förkortning Linjesträckningar ska vara så gena och raka som möjligt. Fördubbling Kollektivtrafikandelen ska fördubblas på lång sikt. Den framtida busstrafiken I utredningen Framtida kollektivtrafik i Sörmland har ett förslag tagits fram om ett framtida linjenät. Förslaget innehåller också principer för utbudet, preliminära tidtabeller och indelning i regionala och lokala landsbygdslinjer. Generellt innebär förslaget att stråk, där det finns ett stort resandeunderlag, prioriteras framför mer trafiksvaga områden. Det leder till ökade markandsandelar och ökat resande och samtidigt en större miljönytta. Den framtida tågtrafiken År 2017 beräknas Citybanan öppnas för trafik och då blir det möjligt att köra fler tåg genom Stockholm. Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten innebär att resandet över länsgräns beräknas öka och att fler tåg kommer att behövas. Den regionala tågtrafiken i Mälarregionen bör ses som ett sammanhållet trafiksystem snarare än som enskilda tåg och avgångar. Ett stabilt trafiksystem skapar långsiktig trygghet för befolkning

9 9 och näringsliv, ökar tilliten till kollektivtrafiken och underlättar såväl det dagliga resandet som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik. Den framtida regionala tågtrafiken bör därför karakteriseras av: Fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster. Stabila tidtabeller med regelbundna avgångar. Enhetliga, moderna och ändamålsenliga fordon. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälarregionen bör gemensamt definiera ett sammanhållet storregionalt stomnät för vardagsresande inom hela regionen. Det bör också inkludera ett samordnat länsöverskridande pris- och biljettsystem. Inför upphandling av länsöverskridande trafik måste överenskommelser om omfattning av trafiken och finansiering göras mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de berörda länen innan beslut om trafikplikt kan tas. Bind ihop de största städerna Vid sidan om den storregionala stomtrafiken har Mälarregionen också behov av en snabbare tågtrafik för att binda ihop de största städerna i regionen Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping liksom att skapa goda förbindelser till Stockholm, Arlanda och Skavsta. Här finns troligtvis en stor potential för kommersiell kollektivtrafik. Foto: PeO Quick

10 10 Vad tycker du? Viktiga frågor att diskutera Buss- och tågtrafiken I trafikförsörjningsprogrammet ska anges vilken trafik som myndigheten anser behövs för att tillfredsställa behovet av daglig pendling. 1. Uppfyller det föreslagna busslinjenätet behovet av kollektivtrafik och bidrar det till att de föreslagna målen kan nås? 2. Ligger avvägningen mellan regionala stomlinjer och lokala linjer på rätt nivå? 3. Hur bör tågtrafiken inom länet och över länsgräns utformas för att bäst tillgodose behovet av daglig pendling för arbete och studier? Fritt marknadstillträde Genom kollektivtrafiklagen öppnas marknaden för kommersiell kollektivtrafik. 4. Hur kan den kommersiella marknaden bidra till måluppfyllelsen i regionen? 5. Vilka är de nuvarande förutsättningarna? 6. Vad behövs för att underlätta etablering? Tillgång till infrastruktur Enligt lagen ska all kollektivtrafik ges tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur. 7. På vilka sätt kan vi skapa tillgång till infrastrukturen? 8. Hur bör prioriteringen göras vid trängsel? Tillgänglighet Kollektivtrafiken möter människors behov av tillgänglighet och rörlighet. Vi ska sätta upp mål och åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer ska beskrivas. 9. Hur långt har vi kommit i Sörmland? Vad mer behöver göras? 10. Vilka linjer och bytespunkter är redan fullt tillgängliga? Var saknas tillgänglighet? 11. På vilka sätt kan kollektivtrafiken ytterligare anpassas för att möta fler människors behov? Prioritering av resande Kollektivtrafiken i länet är främst prioriterad för resenärernas behov av arbets- och studiependling. Även behovet av annat vardagsresande är väsentligt. 12. Hur kan man beskriva vardagsresandet? 13. Hur bör Sörmlands prioritering se ut? Dina frågor

11 11 Egna anteckningar Vad tycker du?

12 12 Medverkan, synpunkter och kontakt Välkommen till samråd! Inför samråden med olika intressentgrupper går en särskild inbjudan ut i februari. Vi hoppas och tror att du som intressent, invånare, företagare eller tjänsteman i och utom länet kommer att lämna dina synpunkter och nya intressanta infallsvinklar på arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Bland annat önskar vi synpunkter på hur målen för den framtida kollektivtrafiken i Sörmland ska formuleras. Tankar och idéer om hur kommersiell trafik kan etableras är också viktiga att förmedla till oss. Ta gärna med denna broschyr till samrådet som stöd för dialogen. Kontaktpersoner Om du har frågor om samråden eller om arbetet i övrigt med trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland är du välkommen att kontakta någon av oss: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Helena Ekroth eller Länstrafiken Mälardalen Oskar Jonsson eller Landstinget Sörmland Lars Wogel Eskilstuna Peter Dädeby Flen Matthias Pfeil Gnesta Christer Andén Katrineholm Mats Hedberg Nyköping Tomas Bonér Oxelösund Anna Djärv Strängnäs Lennart Nilsson Trosa Ingemar Bergström Vingåker Ebbe Borg

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland

Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland Sammanfattning Busstrafiken i område Östra Sörmland, omfattande Strängnäs kommun samt de angränsande områdena i Eskilstuna kommun (Norra

Läs mer

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2 Innehåll Förord 3 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland 4 I detta kapitel ges en översikt av

Läs mer

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram YTTRANDE 1 (1) Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Lennartsson 2012-06-26 TN 2012-26 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram Regionala

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer

Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogram ett verktyg för att välja avtalsformer Trafikförsörjningsprogrammens innehåll Omfattning och behov av regional kollektivtrafik i länet Mål för kollektivtrafikförsörjningen Minskad

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

~01~ ~~9- '~ ~~~ Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland. ÖVERENSKOMMELSE ~jq

~01~ ~~9- '~ ~~~ Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland. ÖVERENSKOMMELSE ~jq Kommunstyrelsen ~01~ ~~9- '~ ~~~ Kommunstyrelsens handling nr 53/2011 ÖVERENSKOMMELSE 2011-06-09 ~jq R.EGIONFÖI~BL14bfiT ~(~R1~ILAND.~I71C,

Läs mer

Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram

Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Samrådsunderlag Inför revidering av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Foto: Matthias Pfeil Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram utgör en plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram REMISSVERSION Detta är remissversionen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmlands län.

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Datum Kommunstyrelsen. Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län Dnr 8/2018

Datum Kommunstyrelsen. Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län Dnr 8/2018 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Delegeringsbeslut Datum 2018-01-30 3 Nämnd/Styrelse Ärendegrupp Delegat Föredragande Kommunstyrelsen 2. Besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande,

Läs mer

2 Yttrande över remissversion av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. 36 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel

2 Yttrande över remissversion av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. 36 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-06-11 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 20 juni 2012, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen Regionstyrelsen 218-239 2018-11-28 kl:09.00-13.35 Plats: Regionens hus, sal A 223 Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik Diarienummer: RJL 2018/2474 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Eva Skagerström 2018-02-15 TSN 2018-31 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen

Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen 1(9) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2019-05-14, punkt 14 TN 2019-0524TN 2019-0524-1 Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen

Läs mer

Trafikpliktsutredning avseende skärgårdstrafik Nyköping

Trafikpliktsutredning avseende skärgårdstrafik Nyköping Trafikpliktsutredning avseende skärgårdstrafik Nyköping Sammanfattning Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har genomfört trafikpliktsutredning gällande skärgårdstrafik Nyköping. Slutsatsen av utredningen

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2. Stockholms läns landsting,

1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2. Stockholms läns landsting, 1 (10) Överenskommelse avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län Denna överenskommelse avseende

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag;

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag; 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-10-23 Trafiknämnden 2018-12-04, punkt 9 Ärende TN 2018-1298 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Remissvar angående betänkandet Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Remissvar angående betänkandet Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) 2018-03-16 Ert dnr: N2017/07438/FF n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.ff@regeringskansliet.se Handläggare: Lars Sandberg Remissvar angående betänkandet Ett land att besöka En samlad politik

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län registrator.ktf@lul.se Stockholm 2016-03-11 Ref KTN2012-0006 Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Sveriges Bussföretag är

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 14 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt PM 1 (5) Handläggare Anders Lennartsson Beslut om allmän trafikplikt Sammanfattning ÖstgötaTrafiken har, i sin roll som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, genomfört trafikpliktsutredning

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stockholms innerstad samt inom Lidingö stad

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Stockholms innerstad samt inom Lidingö stad Stockholms läns landsting t j ä n s t e t j t i ATANDE Trafiknämnden Datum Identitet 1 (5) 2012-11-16 TN 1211-0253 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 [STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE Nit 2011-12- 11 b Beslut

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

En Bättre Sits. Storregional systemanalys. Infradagen Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län

En Bättre Sits. Storregional systemanalys. Infradagen Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län En Bättre Sits Storregional systemanalys Infradagen 207 Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län Stockholm Mälarregionen är en expansiv region som möjliggör resor och tillväxt

Läs mer

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta 1(3) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-15 Trafiknämnden 2017-10-24, punkt 8 Ärende TN 2017-1165 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2016

Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2016 Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2016 För tiden 2016-01-01-2016-12-31 Handläggare: Lars Flintzberg Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2017-12-07 Diarienummer:

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2017

Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2017 Rapport: Allmän trafikplikt, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland 2017 För tiden 2017-01-01-2017-12-31 Handläggare: Lars Flintzberg Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2018-11-06 Diarienummer:

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2017-01-25 Dnr: TSN 2016-194 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Region Östergötland

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB

2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB 2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB Kollektivtrafiklagen i teorin Lagen gäller fr.o.m 1 jan 2012 Regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning Tema-PM inom Strukturbild Blekinge April 2019 Hur hänger det ihop? Samhällsplanering och samhällsutveckling är idag komplexa frågor med många olika aktörer

Läs mer

Hållbart resande i Sörmland

Hållbart resande i Sörmland Hållbart resande i Sörmland Sammanfattning Sörmland har en för svenska län ovanlig arbetsmarknadssituation, med ett stort beroende av arbetspendling till omkringliggande län speciellt Stockholmsområdet.

Läs mer

Workshop kollektivtrafiknämnden

Workshop kollektivtrafiknämnden Workshop kollektivtrafiknämnden Elina Svensson & Per Hanning Utvecklingsenheten 2019-03-21 Workshop kollektivtrafiknämnden 190321 Syftet med workshopen är att ta fram kollektivtrafiknämndens inriktning

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess REGION VÄRMLAND Planerings- och uppföljningsprocess Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 PU RTFP Antagen av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31 Ärendenummer

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden

Läs mer

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Davidsson Per Klintström Helena Datum 2016-11-07 Diarienummer KSN-2016-2018 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kollektivtrafik; SFS 2010:1065 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyner i Sörmlands län. Remissversion 2011-11-18

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyner i Sörmlands län. Remissversion 2011-11-18 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyner i Sörmlands län Remissversion 2011-11-18 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30.

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30. NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30 Politiker och representanter Johan Schenström (M), vice ordförande Mimmi Grip, ledamot

Läs mer

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 1 (5) Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 22550 104 22 Stockholm RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Region Örebro län

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Yttrande över remiss av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:626 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (6) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram Layout: Liljedal Communication AB Foto omslag: Emelie Otterbeck (tågbild), Samtrafiken (mobiltelefon), Adobe

Läs mer

Kollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt

Kollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt Kollektivtrafiken i Östergötland En kunskapsöversikt 2017-11-16 Östgötatrafiken Varför har vi kollektivtrafik? Minska människans påverkan på miljö och klimat Förbättra framkomligheten i städerna genom

Läs mer

Uppföljning av trafikförsörjningsprogram - Vision och mål för den regionala kollektivtrafiken

Uppföljning av trafikförsörjningsprogram - Vision och mål för den regionala kollektivtrafiken Uppföljning av trafikförsörjningsprogram - Vision och mål för den regionala kollektivtrafiken 2017-2025 Långsiktig vision för den regionala kollektivtrafiken Nära till Sveriges Solsida År 2050 har Kalmar

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

1 KS Svar på remiss- Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

1 KS Svar på remiss- Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2017-02-17 kl. 10.00 i kommunhuset, rum Hävringe

Läs mer

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer

Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram

Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Ärende SKTM12-012 Ärende SKTM12-021 Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Samrådsprocessen karaktäriserades under perioden

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen. Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017

Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen. Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017 Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017 Om MÄLAB Ägs gemensamt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i Stockholm,

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer