Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling"

Transkript

1 KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst bild 20 feb Foto: Joakim Serrander I september 2012 tas beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland. Innan dess är det viktigt att alla berörda länsinvånare, företag och organisationer ges möjlighet att diskutera och ta ställning till de viktigaste frågorna om Sörmlands framtida kollektivtrafik. Broschyren innehåller fakta om kollektivtrafiken i Sörmland, tankar om den framtida utvecklingen, frågor som behöver diskuteras samt information om arbetet med programmet.

2 2 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland Kollektivtrafikens betydelse ökar En väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för möjligheterna att nå samhällsmål som hög sysselsättning, höjd utbildningsnivå och goda livsvillkor. Resandet i kollektivtrafiken ökar och mycket talar för att kollektivtrafikens betydelse kommer att bli allt viktigare: En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till att göra tätorterna mer attraktiva för boende och etablering samtidigt som människor ges möjlighet till en ökad rörlighet. För miljöns skull bör resandet med kollektivrafiken öka samtidigt som bilresandet begränsas. Pendlingen till arbete och studier ökar kontinuerligt och sker till stor del i de relationer där det finns snabba och bekväma tåg. Det finns en stor potential för att öka resandet med kollektivtrafik och då främst i stråken mellan de större orterna inom länet och över länsgräns. Stor arbetspendling över länsgräns Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen domineras av inpendlingen till centrala Stockholms län procent av all pendling över länsgräns inom östra Mellansverige (Sörmlands, Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) har Stockholms län som starteller målpunkt. Av sörmlänningar i förvärvsarbetande ålder (20 64 år) är det drygt eller nästan 20 procent som pendlar till jobb utanför länet (SCB 2009). Fler än sörmlänningar av de som arbetspendlar reser till Stockholms län. Till Västmanland pendlade nio procent och till Östergötland sju procent.

3 3 I många av de tunga pendlingsstråken är andelen resande med kollektivtrafik relativt låg procent av alla resor i Sörmland görs med kollektivtrafik. Större pendlingsströmmar inom länet finns främst mellan Vingåker och Katrineholm, mellan Nyköping och Oxelösund samt mellan Eskilstuna och Strängnäs. Busstrafiken Den upphandlade busstrafiken idag kännetecknas av många busslinjer som täcker en stor del av Sörmlands yta gjordes nästan 9,4 miljoner bussresor med Länstrafiken, varav störst andel inom stadstrafiken. Kommersiell busstrafik finns i huvudsak utefter vägarna E20 och E4, där trafiken inom Sörmland är en del av längre resor, t.ex. mellan Stockholm och Göteborg, och där det på vissa linjer är möjligt att resa på sträckor inom Sörmland. För Trosabussen mellan Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i Stockholm har Länstrafiken Sörmland och Trosa kommun gemensamt upphandlat trafiken genom ett s.k. tjänstekoncessionsavtal. Det är en modernare avtalsform som innebär att beställaren överlåter ett betydande ansvar på trafikföretaget att utveckla trafiken men också att trafikföretaget tar på sig en större affärsrisk. Den regionala tågtrafiken Regional tågtrafik inom länet eller över länsgräns, om den har pendling och annat vardagsresande som huvudsyfte, ingår I den regionala kollektivtrafiken, som kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt den nya kollektivtrafiklagen. Denna trafik kan därför beläggas med allmän trafikplikt och upphandlas. På vissa sträckor finns idag trafikavtal för att komplettera eller reglera den kommersiella trafiken utifrån samhällets behov. Sådana avtal, där trafiken upphandlats av MÄLAB och utförs av SJ, finns på följande sträckor: Nyköpingsbanan: Norrköping Nyköping Vagnhärad Stockholm Sörmlandspilen: Hallsberg Vingåker Katrineholm Flen Gnesta Stockholm Svealandsbanan: Arboga Eskilstuna Strängnäs Stockholm UVEN: Uppsala Västerås Eskilstuna Flen Katrineholm Norrköping SJ bedriver också regional tågtrafik i Mälarregionen i egen regi utöver dessa sträckor. Upphandlad kollektivtrafik i Sörmland Stadstrafik med buss inom tätorterna Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Landsbygdstrafik med buss dels regionala stomlinjer (mellan kommunernas centralorter), dels lokala linjer (övrig busstrafik). Länsöverskridande tågtrafik mot Stockholm och grannlänen. Taxitrafik för anropsstyrd kollektivtrafik (som inte är färdtjänst och sjukresor) upphandlas av Länstrafiken. Särskild kollektivtrafik upphandlas av kommunerna (färdtjänst och skolskjuts) och av landstinget (sjukresor). Foto: Göran Fält / Trafikverket

4 4 Krav på programmets innehåll Strategiskt och långsiktigt Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör en plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin karaktär. Det är trafikslagsövergripande och utgår från ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns. Samordnas med annan planering Trafikförsörjningsprogrammet ska utgå från de transportpolitiska målen och vara samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen liksom med annan samhällsoch infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå. Långsiktiga mål Programmet ska innehålla en beskrivning av nuvarande trafik, behovet av regional kollektivtrafik i länet samt långsiktiga mål för kollektivtrafiken. Det finns också krav på en anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till personer med funktionsnedsättning genom tidsbestämda mål och genom att beskriva åtgärder och de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Programmet ska också innehålla åtgärder för att skydda miljön. Regional kollektivtrafikmyndighet Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är en konsekvens av att den nya kollektivtrafiklagen (2010:165) trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Därför bildades också kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Motsvarande kollektivtrafikmyndigheter har bildats i landets övriga län. Från program till trafik Enligt den nya lagen ska kollektivtrafikmyndigheten först ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Sedan ska myndigheten besluta om vilken trafik som ska beläggas med allmän trafikplikt det vill säga vilken trafik som ska upphandlas av myndigheten och därefter genomföra själva upphandlingen. Lagen är mycket tydlig i kravet på samråd när trafikförsörjningsprogrammet upprättas men också på att samråd ska ske med kollektivtrafikföretag inför beslut om trafikplikt. Öppnar för kommersiella aktörer Lagen öppnar också för att kommersiella aktörer kan etablera sig fritt på kollektivtrafikmarknaden. Alla kollektivtrafikföretag ska ha tillträde till hållplatser, terminaler och annan infrastruktur på ett konkurrensneutralt sätt. Program Beslut trafikplikt Upphandling

5 5 Så här arbetar vi med programmet Många aktörer deltar Många aktörer berörs av och deltar i arbetet med att ta fram förslaget till trafikförsörjningsprogram för Sörmland. Bland annat medverkar representanter från kommunalförbundet, länets kommuner, landstinget, Regionförbundet, Länstrafiken och kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen. Även trafikföretag, näringsliv, resenärsorganisationer med flera bjuds in att delta. Samråd och samverkan En viktig del i processen att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet är att hålla samråd för att informera om innehållet i programmet och fånga upp idéer, synpunkter och tankar från olika intressentgrupper. Det gäller inte minst vilka förutsättningar och vilket intresse som finns att utföra kollektivtrafik på kommersiell grund inom länet samt över länsgräns. Förslag till program tas fram När samråden har genomförts tar en intern process vid. Ett förslag till program tas fram av en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän vid kommunalförbundet, kommunerna, landstinget, Regionförbundet och Länstrafiken. Under hand förankras programförslaget hos länets politiker. Remiss under våren och sommaren Efter beredning i kommunalförbundets direktion skickas förslaget till trafikförsörjningsprogram ut på remiss till berörda parter inom länet samt till angränsande län. Tidplan för programarbetet nov 2011-jan 2012: Workshops om mål, strategier, trafik 15 jan-15 april 2012: Samråd mars-15 maj 2012: Förankring och beredning 15 maj-15 aug 2012: Remiss 20 sep 2012: Beslut Beslut om programmet i höst Efter remisstiden ska inkomna synpunkter behandlas och programförslaget ges en slutlig utformning. Beslut om trafikförsörjningsprogrammet tas av kommunalförbundet i september 2012.

6 6 Den framtida inriktningen av kollektivtrafiken Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland. Vision i Sörmlandsstrategin, antagen av Regionförbundet Sörmland Vision för kollektivtrafiken För kollektivtrafiken i Sörmland finns också en vision, som antogs Den innebär att hälften av arbetspendlingsresorna i de största stråken i länet ska ske med kollektivtrafik tåg eller buss. För att uppnå visionen behövs nytänkande, ökad ambitionsnivå och ett långsiktigt förändringsarbete för både tåg- och busstrafiken i Sörmland. Kollektivtrafiken ska också bidra till regionförstoringen och därigenom stärka Sörmlands tillväxt och attraktivitet. Sörmlandsstrategins regionala mål Målen för kollektivtrafiken i Sörmland ska matcha de regionala målen. I framtidsdokumentet Sörmlandsstrategin anges bland annat att dessa mål bör nås före 2030: Sörmland är en väl integrerad och attraktiv del av en växande Stockholm-Mälarregion. En större del av resenärerna stannar i länet. Infrastrukturen ger kvinnor och män lika möjlighet till rörlighet och arbetspendling. Minst hälften av arbetspendlingen görs med kollektivtrafik. Infrastrukturen är väl utbyggd och anpassad till näringslivets behov. Energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid har minskat märkbart. Uttvecklingen mot samtliga prioriterade miljömål har varit positiv. Foto: Nicklas Blom/TiM

7 7 Pågående utredningar visar vägen Det pågår flera utredningar om den framtida utformningen av kollektivtrafiken i Sörmland. Två är särskilt aktuella: Framtida kollektivtrafik i Sörmland där Länstrafiken i samverkan med Regionförbundet och kommunerna har gjort kommunvisa översyner av busstrafiken i länet, främst landsbygdstrafiken. Trafikplan 2017 som behandlar tågtrafiken och görs av MÄLAB (Mälardalstrafik AB, samarbetsforum för den regionala tågtrafiken i Mälardalen). Målen ska styra utvecklingen Målen är avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken ska utvecklas och vilka satsningar som ska göras i framtiden. Det är därför en grannlaga uppgift att formulera dem så att de håller på lång sikt och så att hela regionen kan sluta upp kring dem. Enligt den nya kollektivtrafiklagen är det också ett krav att det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla förslag till långsiktiga mål. Målmodell att diskutera Målmodellen nedan har tagits fram som ett diskussionsunderlag inför samråden och samverkan om programmet. Modellen är uppbyggd kring ett sammanhållet övergripande mål Attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Detta mål är uppdelat på funktionsmål inom fem olika områden: tillgänglighet, attraktivitet, miljö, effektivitet och regional balans. Målen ska mätas och följas upp Målen behöver konkretiseras och brytas ned i termer som går att mäta och följa upp. Målmodellen och målformuleringar samt hur målen ska kunna mätas och följas upp är viktiga frågor som behöver diskuteras under samråden och samverkansprocessen för att leda fram till konkreta förslag i trafikförsörjningsprogrammet. Vad tycker du? Attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional balans Smidigt vardagsresande Sammanhållet system Minskad påverkan på miljön Anpassad prissättning Stödja täthet och flerkärnighet Ökad tillgänglighet och rörlighet Ökad kollektivtrafikandel Energieffektivt Ekonomisk effektivitet Regionförstoring Pålitligt och långsiktigt stabilt Modell för hur målen för kollektivtrafiken i Sörmland kan formuleras.

8 8 Vår framtida kollektivtrafik Framtida regionala tågoch busslinjer i Sörmland och mot angränsande län enligt förslag i utredningen Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kompletterande system Trafiken byggs upp så att de olika trafiktyperna kompletterar varandra. Tågtrafiken ger möjlighet till resor på lite större avstånd. Mellan huvudorterna inom länet kompletteras tågen med bussar i ett sammanhängande stomnät. Avsikten är att stombussarna ska fungera ungefär som tåget och gå rakt och snabbt mellan målpunkterna. Fyra viktiga ledord Fyra ledord ska karakterisera den framtida kollektivtrafiken i Sörmland: Förenkling Det ska vara lätt att förstå hur kollektivtrafiken är uppbyggd och lätt att resa med den. Förtätning Kollektivtrafiken ska vara tätast där flest människor bor eller arbetar. Förkortning Linjesträckningar ska vara så gena och raka som möjligt. Fördubbling Kollektivtrafikandelen ska fördubblas på lång sikt. Den framtida busstrafiken I utredningen Framtida kollektivtrafik i Sörmland har ett förslag tagits fram om ett framtida linjenät. Förslaget innehåller också principer för utbudet, preliminära tidtabeller och indelning i regionala och lokala landsbygdslinjer. Generellt innebär förslaget att stråk, där det finns ett stort resandeunderlag, prioriteras framför mer trafiksvaga områden. Det leder till ökade markandsandelar och ökat resande och samtidigt en större miljönytta. Den framtida tågtrafiken År 2017 beräknas Citybanan öppnas för trafik och då blir det möjligt att köra fler tåg genom Stockholm. Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten innebär att resandet över länsgräns beräknas öka och att fler tåg kommer att behövas. Den regionala tågtrafiken i Mälarregionen bör ses som ett sammanhållet trafiksystem snarare än som enskilda tåg och avgångar. Ett stabilt trafiksystem skapar långsiktig trygghet för befolkning

9 9 och näringsliv, ökar tilliten till kollektivtrafiken och underlättar såväl det dagliga resandet som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik. Den framtida regionala tågtrafiken bör därför karakteriseras av: Fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster. Stabila tidtabeller med regelbundna avgångar. Enhetliga, moderna och ändamålsenliga fordon. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälarregionen bör gemensamt definiera ett sammanhållet storregionalt stomnät för vardagsresande inom hela regionen. Det bör också inkludera ett samordnat länsöverskridande pris- och biljettsystem. Inför upphandling av länsöverskridande trafik måste överenskommelser om omfattning av trafiken och finansiering göras mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de berörda länen innan beslut om trafikplikt kan tas. Bind ihop de största städerna Vid sidan om den storregionala stomtrafiken har Mälarregionen också behov av en snabbare tågtrafik för att binda ihop de största städerna i regionen Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping liksom att skapa goda förbindelser till Stockholm, Arlanda och Skavsta. Här finns troligtvis en stor potential för kommersiell kollektivtrafik. Foto: PeO Quick

10 10 Vad tycker du? Viktiga frågor att diskutera Buss- och tågtrafiken I trafikförsörjningsprogrammet ska anges vilken trafik som myndigheten anser behövs för att tillfredsställa behovet av daglig pendling. 1. Uppfyller det föreslagna busslinjenätet behovet av kollektivtrafik och bidrar det till att de föreslagna målen kan nås? 2. Ligger avvägningen mellan regionala stomlinjer och lokala linjer på rätt nivå? 3. Hur bör tågtrafiken inom länet och över länsgräns utformas för att bäst tillgodose behovet av daglig pendling för arbete och studier? Fritt marknadstillträde Genom kollektivtrafiklagen öppnas marknaden för kommersiell kollektivtrafik. 4. Hur kan den kommersiella marknaden bidra till måluppfyllelsen i regionen? 5. Vilka är de nuvarande förutsättningarna? 6. Vad behövs för att underlätta etablering? Tillgång till infrastruktur Enligt lagen ska all kollektivtrafik ges tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur. 7. På vilka sätt kan vi skapa tillgång till infrastrukturen? 8. Hur bör prioriteringen göras vid trängsel? Tillgänglighet Kollektivtrafiken möter människors behov av tillgänglighet och rörlighet. Vi ska sätta upp mål och åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer ska beskrivas. 9. Hur långt har vi kommit i Sörmland? Vad mer behöver göras? 10. Vilka linjer och bytespunkter är redan fullt tillgängliga? Var saknas tillgänglighet? 11. På vilka sätt kan kollektivtrafiken ytterligare anpassas för att möta fler människors behov? Prioritering av resande Kollektivtrafiken i länet är främst prioriterad för resenärernas behov av arbets- och studiependling. Även behovet av annat vardagsresande är väsentligt. 12. Hur kan man beskriva vardagsresandet? 13. Hur bör Sörmlands prioritering se ut? Dina frågor

11 11 Egna anteckningar Vad tycker du?

12 12 Medverkan, synpunkter och kontakt Välkommen till samråd! Inför samråden med olika intressentgrupper går en särskild inbjudan ut i februari. Vi hoppas och tror att du som intressent, invånare, företagare eller tjänsteman i och utom länet kommer att lämna dina synpunkter och nya intressanta infallsvinklar på arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Bland annat önskar vi synpunkter på hur målen för den framtida kollektivtrafiken i Sörmland ska formuleras. Tankar och idéer om hur kommersiell trafik kan etableras är också viktiga att förmedla till oss. Ta gärna med denna broschyr till samrådet som stöd för dialogen. Kontaktpersoner Om du har frågor om samråden eller om arbetet i övrigt med trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland är du välkommen att kontakta någon av oss: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Helena Ekroth eller Länstrafiken Mälardalen Oskar Jonsson eller Landstinget Sörmland Lars Wogel Eskilstuna Peter Dädeby Flen Matthias Pfeil Gnesta Christer Andén Katrineholm Mats Hedberg Nyköping Tomas Bonér Oxelösund Anna Djärv Strängnäs Lennart Nilsson Trosa Ingemar Bergström Vingåker Ebbe Borg

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Hållbart resande i Sörmland

Hållbart resande i Sörmland Hållbart resande i Sörmland Sammanfattning Sörmland har en för svenska län ovanlig arbetsmarknadssituation, med ett stort beroende av arbetspendling till omkringliggande län speciellt Stockholmsområdet.

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram

Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Ärende SKTM12-012 Ärende SKTM12-021 Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram Samrådsprocessen karaktäriserades under perioden

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland

ÅRSREDOVISNING 2012. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland 2 Innehåll Kollektivtrafikmyndighetens ordförande har ordet! 3 Sörmland

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län

Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling av kollektivtrafik i Dalarnas län Upphandling 2014 - Bemanningsplan Uppdragsgivare: Region Dalarna Styrgrupp: Projektledare: Projektsekreterare: Dalatrafiks ledningsgrupp Peter Holmberg Lena

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(36) ) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(36) ) Förord I din hand håller du det första regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) för Östergötland.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Remissversion. Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Remissversion. Västmanlands län Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Remissversion Västmanlands län Beslutsdatum: 2015-10-21 Diarienummer: KTM 140177 Innehåll 1. Inledning 4 Trafikförsörjningsprogrammet 4 Kollektivtrafiklagen

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(37) 2012-05-29 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(37) 2012-05-29 Förord I din hand håller du förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018 Dnr KS-2012-712 sid 1 (8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum Remissvar 2013-01-11 Peter Thörn, 054-540 10 31 peter.thorn@karlstad.se Region Värmland Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för

Läs mer

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2014-10-09 Sammanfattning Perioden januari till och

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 24 augusti 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 12:00 Sekreterare

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås

Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås RAPPORT Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås Sörmlands och Västmanlands län Slutrapport 2013-01-22 Yta för bild Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

(Bilaga 46) Bilaga 44:1 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE Trafik och samhällsbyggnad, Fredrik Eliasson DATUM 2015-08-19 BETECKNING 15RS4142 Kollektivtrafikmyndigheten Landstinget Västmanland kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

Datum 2013-02-14 Dnr Bilaga D 1 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Eskilstuna kommun. Remissversion 2011-11-11

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Eskilstuna kommun. Remissversion 2011-11-11 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Eskilstuna kommun Remissversion 2011-11-11 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län Örebro läns landsting 2012-08-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nuläge och utmaningar för kollektivtrafiken... 7 3 Mål... 27 4 Principer för

Läs mer

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Conny Wolbe,0550-88103 conny.wolbe@kristinehamn.se Datum 2013-01-13 Ks/2012:277 013 Trafikfrågor Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Plan. Kollektivtrafikplan 2015-2017 KS14-348 501. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-348 501 Kollektivtrafikplan 2015-2017 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 93 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Styrelsesammanträde den 7 mars 2012

Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 2012-02-28 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 7 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 7 mars 2010 Tid:

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Revisorernas rekommendationer Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen

Revisorernas rekommendationer Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen MISSIV 2(3) 2015-01-13 LJR2014/18 Revisorernas bedömning är att det finns brister i hur kollektivtrafikens ekonomi hanteras i trafikförsörjningsprogrammet. Specifika underlag saknas för beräkningen av

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik Foto: Stefan Ideberg Underlag inför samråd 1 om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län AB Storstockholms Lokaltrafik Ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) Den nya lagen om

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Revidering 2013, remissversion antagen i kollektivtrafikutskottet den 30 maj 2013 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 1 (54) Inledning Du håller

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram ÄRENDE 7 LF sept Regionalt trafikförsörjningsprogram Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län Protokollsutdrag

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram. Blekinge 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram. Blekinge 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 7 Närtrafiken Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 Diarienummer: 503-156-2012 Beslutad av regionstyrelsen 2012-11-07 91

Läs mer

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan 2008-11-28 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar RUFS 2010 framtida transportsystem Resenärsforum är en nationell konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer. Organisationen

Läs mer

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016

Trafikplan. Robertsfors Kommun 2013-2016 Trafikplan Robertsfors Kommun 2013-2016 Innehåll 1 NULÄGESBESKRIVNING 1 1.1 KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION I LÄNET... 1 1.2 BEFOLKNING OCH RESANDEUNDERLAG... 1 1.3 TRAFIKNÄT... 3 1.1 RINGBILSTRAFIK...

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland

Person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland Dnr 2014/28226 April 2014 Titel: Åtgärdsvalsstudie person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland Diarienummer:

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten onsdag den 6 maj 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande 2008-11-06 Dnr CK2008-0242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström 018-611 61 87 anders.u.edstrom@lul.se Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Åtgärdsvalsstudien person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland

Åtgärdsvalsstudien person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland Datum Dnr 2014-10-28 14-098 Gemensamt ställningstagande Åtgärdsvalsstudien person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Södermanland Bakgrund Trafikverket, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet,

Läs mer