Utveckling av den regionala tågtrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av den regionala tågtrafiken"

Transkript

1 Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en sammanfattning av olika underlag om möjlig framtida regionaltågstrafik som MÄLAB under år 2011 och 2012 tagit fram åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. För mer information om MÄLAB:s utredningar, kontakta Tomas Alberg eller Göran Gullbrand

2 I början av 90-talet gjordes utredningar inför etablerandet av ny regionaltågstrafik i Stockholm Mälarregionen till det att Svealandsbanan och Mälarbanan skulle tas i bruk. Sedermera slöts en överenskommelse med SJ, TiM I avtalet, med innebörden att SJ skulle etablera och vidmakthålla trafik, till allra största delen utan finansiering från MÄLAB eller länstrafikbolagen. TiM var en anpassning till den då ännu inte lösta kapacitetsbristen genom Stockholm, eftersom den regionala trafiken till del kunde samordnas med SJ:s interregionala trafik. SJ:s övergripande trafikåtagande löpte ut år Därefter har MÄLAB mot ersättning slutit separata trafikavtal på både gamla och nya sträckor. Kostnaderna för dessa trafikavtal har stigit kraftigt. Åren gjordes på initiativ av MÄLAB och En Bättre Sits en utredning om kollektivtrafiken i Stockholm Mälarregionen, Framtidens kollektivtrafik (FramKo). Utredningen lämnade förslag på principer för utveckling av trafikutbud, prissystem och organisationsfrågor. I ljuset av kommande avreglering sågs det som nödvändigt att regionen fick ett större inflytande över den regionala tågtrafiken. År 2007 ingick staten och företrädare för länen i Mälarregionen och Östergötland en överenskommelse om medfinansiering med två miljarder kronor för bygget av Citybanan. Staten åtog sig att färdigställa andra infrastrukturobjekt för att möjliggöra utökad storregional tågtrafik och ge länen rätt att gemensamt skapa en storregional trafikhuvudman. År 2010 beslutade Riksdagen om den nya kollektivtrafiklag som gäller från 1 januari 2012, vilken bland annat ger de regionala kollektivtrafikmyndigheterna möjlighet att gemensamt organisera länsöverskridande regional kollektivtrafik. 2

3 Behovet av regional tågtrafik De senaste 15 åren har det länsöverskridande resandet ökat kraftigt och länsgränserna blivit allt mindre relevanta för arbets- och vardagsresande. Utvecklingen har gjort att resenärerna och samhället i stort på gott och ont blivit allt mer beroende av regional tågtrafik och länen har blivit allt mer beroende av varandra. Den regionala tågtrafikens omfattning, men alltmer också kvalitet och förmåga till stabilitet över tiden, har därmed blivit en kritisk faktor för länens och regionens utveckling. MÄLAB har tillsammans med de kollektivtrafikansvariga utrett hur regionaltågstrafiken ska utformas efter 2017 när Citybanans kapacitetsutökning kan tas i anspråk och det nuvarande samverkansavtalet med SJ (TiM III) löper ut. Mot bakgrund av långa ledtider har utgångspunkten varit att utredningsunderlagen ska möjliggöra gemensamma genomförandebeslut under år Under 2011 tog MÄLAB fram förslag på gemensamma beskrivningar av behovet av regional tågtrafik inom MÄLAB:s område. Förslagen överlämnades i december 2011 till de blivande regionala kollektivtrafikmyndigheterna inför framtagandet av trafikförsörjningsprogram i form av ett pm, PM Mål och behov av regional tågtrafik. Strukturen i pm:et följer den gemensamma systemanalys av transportsystemet som de länsplaneansvariga i Gotland, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län tog fram inför infrastrukturplaneringen Avsikten är att säkerställa att behoven av trafik och infrastruktur hänger ihop. MÄLAB:s beskrivningar utgör förslag och underlag. Det är i slutändan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som var för sig eller tillsammans ansvarar för att definiera och behov av regional kollektivtrafik samt besluta om vilka åtgärder som bör vidtas för att en ska uppnås. 3

4 Gemensamma De föreslagna beskrivningarna utgår från gemensamma regionala för transportsystemet som länen sedan tidigare kommit överens om inom ramen för En Bättre Sits. Målen ingick också i systemanalysen. Utifrån de gemensamma en för transportsystemet har den regionala tågtrafikens bidrag till transportssystemet pekats ut. Ett antal funktionella på trafiken har definierats samt tre övergripande strategier för att stäva mot de uppställda gemensamma en. Målet är att skapa ett transportsystem Den regionala tågtrafikens bidrag bör vara att där regionens och nationens skapa förutsättningar för en internationella konkurrenskraft fortsatt regionförstorning utvecklas och bidrar till ett attraktivt Stockholm, Gotland och Östra Mellansverige i samverkan möjliggöra ett ökat arbets-, studie- och övrigt vardagsresande i en expanderande region som är där utvecklingen är långsiktigt långsiktigt hållbart hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen där samverkan, helhetssyn och för kollektivtrafik utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin där flerkärnighet och en helhet konkurrenskraftigt och förstorad arbetsmarknad attraktivt främjar regional utveckling 4

5 på trafiken Nedan redovisas de funktioner som den regionala tågtrafiken bör ha för att kunna sträva mot bilden. För att funktionerna inte ska ses som låsta till just tågtrafik används begreppet storregional stomtrafik. Sammanhållet system över geografiska och organisatoriska gränser Regional kollektivtrafik bedrivs idag av olika aktörer med för resenärerna mer eller mindre höga gränser mellan varandra. I framtiden kommer antalet aktörer bli väsentligt fler än idag, samtidigt som regionförstorningen gör att fler människor kommer vilka resa längre. För att underlätta resande över geografiska och organisatoriska gränser krävs att kollektivtrafiken kan fungera som ett sammanhållet system i vilket resenärerna uppfattar de oundvikliga gränserna mellan aktörer och trafikslag som så smidiga och naturliga som möjligt. Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet i trafikutbudet Tillgången till regional kollektivtrafik är en viktig förutsättning för såväl människors val av ort för bostad och arbete som för samhällsplanering och stadsutveckling i stort. Särskilt spårbunden kollektivtrafik har goda förutsättningar signalera stabilitet och därmed underlätta samhällsutvecklingen. För att dra nytta av denna positiva externa effekt krävs dock att trafikutbudet uppfattas som förutsägbart och bestående över tid. Kapacitet att klara fortsatt ökat resande Såväl de enskilda resenärernas som samhällets efterfrågan på kollektivtrafik kommer att fortsätta öka. Samtidigt kommer hela transportsystemet under överskådlig tid att ha olika grader av kapacitetsmässiga begränsningar. Det är därför nödvändigt att den storregionala stomtrafiken utformas så att den även framgent begränsade kapaciteten tas till vara på bästa sätt. Särskild tillgänglighet till Stockholm och Arlanda För hela Stockholm Mälarregionen är tillgängligheten till Stockholm och Arlanda av särskild betydelse. Den storregionala stomtrafiken måste därför vara särskilt utvecklad i dessa relationer. 5

6 Basutbud med timmestrafik på alla regionala länkar Den storregionala stomtrafiken ska kunna vara åtkomlig för flertalet och fungera som stomme i transportsystemet i sin helhet och framförallt för den övriga regionala kollektivtrafiken. För att möjliggöra detta bör trafiken bedrivas med styva tidtabeller med en turtäthet om minst timmestrafik. I rusningstid bör trafiken förstärkas till halvtimmestrafik i båda riktningarna och på lång sikt bör halvtimmestrafik eftersträvas över hela trafikdygnet. Möjliggöra arbetspendling mellan storregionala kärnor med restid under 45 minuter och rimlig kostnad En fortsatt regionförstoring med allt större arbetsmarknadsregioner förutsätter att det finns resmöjligheter med restider ner mot under 45 minuter mellan de storregionala kärnorna. För att dessa kortade restider också ska få effekt på regionförstoringen krävs att prisnivån i denna trafik möjliggör pendling fler än ett fåtal. Attraktivitet och konkurrenskraft i förhållande till bilresande Den storregionala stomtrafiken bör utformas så att den av resenärerna uppfattas som attraktiv och konkurrenskraftig i förhållande till bilresande. Detta innebär inte att den regionala stomtrafiken på alla områden måste överträffa bilresande, exempelvis kommer bilen ofta vara oslagbar avseende flexibilitet. Däremot ska den storregionala stomtrafiken av flertalet sammantaget uppfattas som mer attraktiv. Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor samt resmöjligheter för fritid och rekreation Den storregionala stomtrafikens primära uppgift är att svara mot människors behov av resor i vardagen, med resor till arbete och utbildning. Därutöver ska trafiken också ge resmöjligheter för fritids- och rekreationsresor, exempelvis för att nyttja andra städers kultur- och fritidsutbud. Möjligt att nyttja för alla resenärsgrupper Den storregionala stomtrafiken ska utformas så att den är fullt tillgänglig för alla resenärer oavsett funktionsnedsättning. 6

7 för att nå en Tre strategier har definierats för hur de en kan nås. För den andra strategin, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät, har MÄLAB tagit fram en illustration av ett sådant nät i form av en trafikplan, Trafikplan Den tågtrafiken bör omfattas av överenskommelser som säkerställer stabilitet över tiden och signalerar att trafiken är bestående Kollektivtrafik är i allmänhet ett av de viktigaste verktygen för samhället i syfte att uppfylla olika. Den regionala tågtrafiken är en förutsättning för genomförandet av utvecklingsplanerna och ligger också till grund för många människors livsval om boende och arbete och för hur näringslivet planerar sin verksamhet. Osäkerhet om trafikens funktion har en kostnad i att den hämmar en utveckling som annars skulle komma till stånd. Det finns starka skäl att den regionala tågtrafiken uppfattas stabil över tiden och trafiken bör därför omgärdas av överenskommelser som signalerar att samhället garanterar trafikens fortbestånd. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör gemensamt definiera ett storregionalt stomnät Det storregionala stomnätets uppgift är fungera som bastrafik för arbets- och vardagsresande mellan större orter inom och mellan länen i Stockholm Mälarregionen samt anslutande län. Detta grundutbud bör ses som en av samhället garanterad miniminivå på trafiken under överskådlig tid. Behovet av stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att trafiken i ett storregionalt stomnät bör regleras i olika former av avtal om trafikutbud, fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Trafiken bedöms heller inte ha möjlighet vare sig på kort eller på lång sikt att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som motsvarar regionens behov. Trafiken i det storregionala stomnätet bör planeras utifrån vedertagna principer för stomtrafik och fungera som planeringsmässig bas för anslutande regional kollektivtrafik och av resenärerna uppfattas som en del av ett sammanhängande 7

8 trafiksystem. Det storregionala stomnätet bör i första skedet utgå från regionaltågstrafik på järnvägssträckorna inom TiM-området, men kan utökas med busstrafik på länkar där spårtrafik saknas eller genom gemensam planering med anslutande trafiksystem. Förstsättningar bör skapas för att snabb och direkt regionaltågstrafik kan etableras mellan de stora städerna Vid sidan om den storregionala stomtrafiken med regionaltåg finns behov av en snabbare trafik med regionala snabbtåg. Syftet är att med kortare restider driva på regionförstoringen, binda samman de stora städerna i Stockholm Mälardalen samt motsvarande orter i kringliggande län. Städer (tätortskärnor) med storregional betydelse i Stockholm Mälarregionen är Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping samt de i RUFS2010 utpekade regionala kärnorna i Stockholms län inklusive Arlanda. I Östergötlands län har Linköping och Norrköping motsvarande funktion. Ett i Stockholm Mälarregionen har varit en restid på 45 minuter mellan flera av städerna. När et formulerades antogs en förutsättning vara att dessa tåg inte stannar vid mindre orter. Ska regional snabbtågstrafik kunna komma till stånd krävs därför att spårkapacitet och resandeunderlag ger utrymme utan avsevärda försämringar för regionaltågstrafiken i det storregionala stomnätet. Till skillnad mot trafiken i det storregionala stomnätet bedöms regional snabbtågstrafik ha goda förutsättningar att etableras och bedrivas kommersiellt. Samhällets åtagande bör därför i första hand avse att säkerställa en fortsatt utbyggnad av nödvändig infrastruktur. 8

9 Trafikplan 2017 beskrivning av ett storregionalt stomnät För att illustrera ett möjligt gemensamt framtida trafikåtagande i form av ett storregionalt stomnät har en trafikplan tagits fram, Trafikplan Trafikplan 2017 är tänkt att fungera som underlag för beslut om framtida trafik, primärt i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Dokumentet är också tänkt att utgöra första delen i en storregional stomnätsstrategi. Geografiskt omfattar Trafikplan 2017 huvuddelen av de sträckor som idag ingår i TiM. Planeringsprinciper Utgångspunkten för Trafikplan 2017 är de övergripande beskrivningarna av regionaltågstrafikens roll, önskade funktioner och strategier för att nå dit. Vardagar bör trafiken bedrivas med minst timmestrafik hela trafikdygnet (ca 06-23) i båda riktningarna (stomtrafik). I rusningstid morgon och kväll (ca 06-09, 15-18) bör trafiken förstärkas till halvtimmestrafik i båda riktningarna (insatståg) På helger bör minst varannantimmestrafik eftersträvas I vissa relationer är det nödvändigt att bedriva mer, ibland avsevärt mer trafik, medan det också finns och kommer att finnas relationer där timmestrafik är eftersträvansvärt men inte kan motiveras avseende efterfrågan och kostnaderna för att bedriva trafiken. Trafikplanen är utformad utifrån vedertagna principer för stomtrafik. Trafiken ska bedrivas med fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster. Trafiken ska, där infrastrukturen så medger, bedrivas med styva tidtabeller med avgångar på fasta minuttal för såväl stomtåg som insatståg. Trafiken ska bedrivas med enhetliga, moderna och för regional kollektivtrafik ändasenliga fordon 9

10 Trafikplanen bygger på trafik med samma uppehållsmönster som dagens regionaltågstrafik. Linjenätet i trafikplanen utgår från att trafik som idag är uppdelad på olika linjer knyts till varandra med genomgående trafik i Stockholm. Syftet är att underlätta resandet mellan de södra och norra delarna i trafiksystemet. Trafikplanen, och kostnadsberäkningarna bygger på att fordon till- och frånkopplas i trafik på ett antal stationer. Till- och frånkopplingar i trafik ställer på att fordonen klarar till- och frånkoppling på ca två minuter och att tidtabellen innehåller extra uppehållstid för åtgärden. Infrastrukturen på stationerna måste också vara anpassad. Både till- och frånkoppling av fordon i trafik och långa linjesträckningar som delvis trafikeras på enkelspår är potentiella källor till störningar. Trafikupplägget behöver därför vara villkorat mot att det kan ske utan att gå ut över punktligheten. Samverkan med övriga regionala trafiksystem Trafikplanen är utformad utifrån en tänkt samverkan mellan trafiken i det storregionala stomnätet och övriga regionala tågtrafiksystem, både kommersiella och sådana som omfattas av allmän trafikplikt. Avsikten är dessa ska komplettera varandra avseende sträckor, uppehållsbilder och restider mm. Det regionala stomnätet ska även uppfattas som sammanhängande med den länsvisa kollektivtrafiken. Övriga tågtrafiksystem i MÄLAB:s område som förutsätts finnas och omfattas av allmän trafikplikt är SL:s Pendeltåg, Tåg i Bergslagen (TiB), UL:s Upptåget och Östgötapendeln. Samverkan förutsätts också ske med Värmlandstrafik och Västtrafik för trafiken till Örebro län. Kommersiell regional tågtrafik (trafik utan trafikavtal) bedrivs idag av SJ på sträckorna Stockholm Uppsala och Stockholm Västerås Örebro, sträckor som framöver antas ingå i det storregionala stomnätet. Sträckorna förutsätts framöver, liksom övriga sträckor inom det storregionala stomnätet, omfattas av allmän trafikplikt för att garantera ett sammanhållet trafiksystem och långsiktig stabilitet. Hur trafikplikten ska utformas, i form av samarbete med befintlig kommersiell operatör eller genom upphandling av ny trafik, är inte avgjort. 10

11 SJ:s trafik mellan Östergötland (via Katrineholm) Stockholm Gävle anses idag vara en del av det regionala trafiksystemet men har i trafikplanen definierats som regional snabbtågstrafik utanför det storregionala stomnätet. Trafiken förutsätts bedrivas med minst dagens omfattning och ha en viktig roll i relationen Östergötland Stockholm. Arlanda Express förutsätts också fortsätta att bedrivas med dagens omfattning. Interregional tågtrafik Vid sidan om den tågtrafik som är regional kollektivtrafik, så antas att interregional tågtrafik kommer att bedrivas av SJ eller andra trafikföretag med minst dagens omfattning. Fortsatt utredningsarbete Under arbetet med trafikplanen har behov av fördjupade analyser och utredningar identifierats. Rollfördelning mellan olika trafikslag på sträckor med flera parallella samhällsorganiserade trafiksystem. Hit hör Norrköping Linköping och Stockholm Uppsala. Eventuella tillkommande stationer för regionaltågen i Stockholm; på förslag Stockholm Nord (olika placeringar, senast Solna), Barkarby och Stockholm Södra. Scenarier för etappvis uppbyggnad av trafiksystemet med beaktande av resandeutveckling, fordonstillgång, befintliga trafikavtal, länens ekonomiska förutsättningar mm Möjlig utveckling av trafiken i kommande tidshorisonter, preliminärt 2025 respektive Begränsningar avseende infrastrukturen på vissa sträckor, bland annat vissa sträckor med enkelspår, kring Stockholm och genom Östergötland. 11

12 Hantering av eventuella långa (fleråriga) avstängningar och trafikstörningar i samband med reinvesteringar av broarna vid Getingmidjan. Linjer i storregionalt stomnät Trafikplan 2017 version maj 2012 Linköping Nyköping Stockholm - Uppsala Stockholm Västerås Örebro Hallsberg Örebro Eskilstuna Stockholm - Uppsala Uppsala Hallberg Katrineholm Stockholm Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping Linköping Sala Knivsta Linjesträcka med turtäthet timmestrafik Ransta Arlanda Märsta Linjesträcka med lägre turtäthet Enköping Bålsta Sundbyberg Västerås Stockholm Arboga Kolbäck Örebro Flemingsberg Köping Kvicksund Strängnäs Läggesta Nykvarn Örebro S Kungsör Södertälje Eskilstuna Kumla Hälleforsnäs Vagnhärad Hallsberg Vingåker Katrineholm Nyköping Linköping Flen Gnesta Norrköping Kolmården Kartan ovan illustrerar linjenätet såsom det beskrivs i Trafikplan 2017 version maj Nedan ges en sammanfattande redovisning av den tänkta trafiken linje för linje. 12

13 Linköping Nyköping Stockholm Uppsala Avgångar planeras varje timme på delsträckan Norrköping - Nyköping Stockholm Uppsala. Varannan timme körs tågen till och från Linköping. Insatståg trafikerar delsträckan Norrköping Nyköping Stockholm i huvudriktningen mot Stockholm på morgonen och från Stockholm på eftermiddagen. Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varannan timme. Fortsatta utredningar behöver göras om det totala trafikutbudet på delsträckan Norrköping Linköping. Utbudet på delsträckan betraktas tills vidare som preliminärt. Stockholm Västerås Örebro Hallsberg Avgångar planeras varje timme på delsträckan Örebro Västerås Stockholm. Varannan timme körs tågen till och från Hallsberg. Insatståg trafikerar Västerås Stockholm och antas kopplas ihop med tåg från Bergslagspendeln från Fagersta/Ludvika för att skapa direktförbindelser till Stockholm för orterna utmed Bergslagspendeln. Några insatståg sträcks ut till Arboga för att skapa 30-min trafik även mellan Arboga Köping Västerås (Stockholm) på morgonen och omvänt på eftermiddagen. Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varje timme på delsträckan Örebro Västerås Stockholm, samt varannan timme till och från Hallsberg. Fortsätta utredningar behöver göras av effekterna av samkörning mellan insatstågen Västerås Stockholm och Bergslagspendeln. Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala Avgångar planeras varje timme delsträckan Arboga - Eskilstuna Stockholm Uppsala. Mellan samt körs tågen till och från Örebro, övriga tider sker byte i Arboga. Insatståg trafikerar delsträckan Eskilstuna Stockholm i båda riktningarna. Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varannan timme på delsträckan Arboga Eskilstuna Stockholm - Uppsala. 13

14 Hallsberg Katrineholm Stockholm Avgångar planeras varannan timme, med avgångar varje timme mellan ca 06-10, samt Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varannan timme. Stockholm Märsta/Arlanda Uppsala Avgångar planeras varje halvtimme, varannan avgång med trafik på vardera linjen till/från Eskilstuna Arboga Örebro (röd) respektive Nyköping Norrköping Linköping (grön), därutöver insatståg. Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varje timme. Fortsatta utredningar behöver göras om det totala utbudet på sträckan, inkluderande pendeltågstrafik och med antaganden kring kommersiell trafik. Det finns en stor osäkerhet hur resandet på sträckan Uppsala Stockholm kommer att utvecklas och fördelas mellan regionaltåg, SL pendeltåg och kommersiell trafik, liksom vilken trafik som spårkapaciteten i slutändan medger. Inom regionen finns också olika behov av trafik via Märsta respektive Arlanda. Utbudet betraktas tills vidare som preliminärt. Sala Västerås Eskilstuna Norrköping Linköping Avgångar planeras varje timme. På vissa delsträckor planeras insatståg beroende på vilken kapacitet som infrastrukturen medger. Lördag/söndag/helgdag planeras avgångar varannan timme. 14

15 Skattning av ekonomi i Trafikplan 2017 Skattningar har gjorts för resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med Trafikplan Antagandena görs för år Den historiska resandeutvecklingen i SJ:s regionala tågtrafik från första TiMavtalet, , framgår av diagrammet nedan. Den årliga resandeökningen har i genomsnitt varit resenärer, eller ca 2,2 procent per år. Röda punkter visar antagna intäkter 2011 och uppräknat med ca 20 procent till Blå punkter visar SJ:s antagna kostnader 2011 och antagna kostnader för Trafikplan 2017 år Om denna utveckling fortsätter kommer resandet att öka med totalt 19 procent till drygt 18 miljoner resor per år Påstigande miljoner Skattande kostnader (blå) och intäkter (röd) miljoner Idag saknas säkra uppgifter om kostnaderna för den trafik som SJ bedriver, men uppskattas vara ca 1200 miljoner kr per år, exklusive Ostpendeln Gävle Stockholm - Linköping. 15

16 Bruttokostnaderna för Trafikplan 2017 version maj 2012 har beräknats i två nivåer om antagen resandeökning, 20 respektive 30 procent. De två nivåerna skiljer sig i graden av trafik med dubbel- eller trippelkopplade enheter på vissa sträckor. I tabellen nedan redovisas också kostnaderna en version av Trafikplan 2017 som togs fram till november, vilken uppskattas klara en resandeökning upp till 50 procent. Utbud, Utbud, Kostnad Resenärs Fordonsåtgång tågkm fordonskm per år intäkter (miljoner) (miljoner) (miljoner) (miljoner) ca 275 sittplatser Nuläge , Trafikplan , version maj 2012 (+ 29 %) (+ 20 %) Resandeökning < 20 % Resandeökning 14,35 (+50 %) 18, < 30 % (+42 %) (+ 30 %) Trafikplan ,4 23, version nov 2011 (+ 58 %) (baserad på Resandeökning tidigare < 50 % prognos) MÄLAB:s kostnader för trafikavtal är miljoner kr per år medan kostnaderna uppskattas till ca 1200 miljoner kr. Det kan därför antas att resenärsintäkterna idag är åtminstone 1,07 miljoner kr per år. Om intäkterna trendmässigt antas öka i samma omfattning som den historiska resandeutvecklingen kan intäkterna år 2020 komma att uppgå till knappt 1300 miljoner kr, medan en ökning av resandet med 30 procent skulle ge intäkter på uppskattningsvis 1400 miljoner kr. Båda dessa antaganden förutsätter en intäktsnivå (yield) motsvarande dagens nivå, ca 80 öre/personkm. 16

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik Hallsberg Örebro Västerås Stockholm (Mälarbanan) Samråd inför upphandling (SiU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SiU-processen

Läs mer

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017 PM 14 maj 2012 Skattning av resande, kostnader och intäkter för I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med. Antagandena

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-10-02 Identitet 1(7) TN 1206-0138 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 2011-10- 16 2 Yttrande över

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

En Bättre Sits. Storregional systemanalys. Infradagen Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län

En Bättre Sits. Storregional systemanalys. Infradagen Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län En Bättre Sits Storregional systemanalys Infradagen 207 Fredrik Eliasson Infrastruktur & samhällsplanering Region Örebro län Stockholm Mälarregionen är en expansiv region som möjliggör resor och tillväxt

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät Maj 2013 Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät i i Bakgrund Landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-21 Version Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 12 Diarienummer TN 2014-0103 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-16 Version Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 8 Diarienummer TN 2014-0302 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland

Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland Trafikpliktsutredning avseende allmän trafikplikt för Östra Sörmland Sammanfattning Busstrafiken i område Östra Sörmland, omfattande Strängnäs kommun samt de angränsande områdena i Eskilstuna kommun (Norra

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen

Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen 1(9) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2019-05-14, punkt 14 TN 2019-0524TN 2019-0524-1 Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen

Läs mer

Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 1(19) Inriktning för upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 Bakgrund De kollektivtrafikansvariga i Stockholm Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Richard Widén 2014-01-15 LiÖ 2013-93 Trafiknämnden Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige Bakgrund I november 2012 undertecknade de regionala

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Mål och behov av regional tågtrafik

Mål och behov av regional tågtrafik PM 2011-11-03 Mål och behov av regional tågtrafik Underlag till Trafikförsörjningsprogram i Stockholm Mälarregionen I kollektivtrafiklagen, som träder ikraft vid årsskiftet 2011/2012, anges att de regionala

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige FÖRSLAG 2014:73 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige Stockholms läns landsting

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Samråd inför Upphandling Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Dagordning 1. Mötesformalia 2. Kort presentation av MÄLAB och bakgrund till SIU:n 3. Presentation av företaget samt diskussion

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569)

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) 1 (6) Datum 2014 04 23 SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) Samverkansavtal Med grund i länens

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2. Stockholms läns landsting,

1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2. Stockholms läns landsting, 1 (10) Överenskommelse avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län Denna överenskommelse avseende

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(12) Version 2017-10-01 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Framtidens regionaltågstrafik. i Mälardalen. Sida 1 av 77. Transrail Sweden AB, Januari

Framtidens regionaltågstrafik. i Mälardalen. Sida 1 av 77. Transrail Sweden AB, Januari Sida 1 av 77 Framtidens regionaltågstrafik i Mälardalen Transrail Sweden AB, Januari 2015 1 1 Ursprunglig rapport utgiven 2014-11-18. Rapporten, speciellt avsnitt 7.4, reviderad 2015-01-15 efter förvaltningsrättens

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag;

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag; 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-10-23 Trafiknämnden 2018-12-04, punkt 9 Ärende TN 2018-1298 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Regionaltrafiken i Mälardalen synpunkter och förslag. Inlaga från föreningen TIM-Pendlare, februari 2017

Regionaltrafiken i Mälardalen synpunkter och förslag. Inlaga från föreningen TIM-Pendlare, februari 2017 Till MÄLAB AB, inkl styrelsen och dess ledamöter SJ AB Regionaltrafiken i Mälardalen synpunkter och förslag. Inlaga från föreningen TIM-Pendlare, februari 2017 Föreningen TIM-Pendlare idag med c:a 850

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

TÅGTIDER I MÄLARDALEN

TÅGTIDER I MÄLARDALEN Köp din TiM-biljett här! Det finns över 100 SJ Regionalautomater på ett 40-tal orter i Mälardalen. Tryck på TiM-knappen för att plussa på din SJ-resa med lokaltrafik i 24 timmar eller 30 dagar. Du som

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(25) Version 2017-09-11 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting Tjänsteutlåtande Trafikplanerare 2015-08-11 Harry Bertilsson 08-59097653 Dnr: harry.bertilsson@upplandsvasby.se KS/2015:274 Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Yttrande över remiss - Trafikutredning

Läs mer

Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen. Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017

Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen. Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017 Smarta biljettsystem och digitala försäljningskanaler i Mälardalen Tomas Ahlberg, MÄLAB Nordic Rail 10 oktober 2017 Om MÄLAB Ägs gemensamt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i Stockholm,

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 1 (5) Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 22550 104 22 Stockholm RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Region Örebro län

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp 2 MÄLAB

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp 2 MÄLAB Kommunstyrelsen 2018-06-19 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:247 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (7) Kommunstyrelsen Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp

Läs mer

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta 1(3) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-15 Trafiknämnden 2017-10-24, punkt 8 Ärende TN 2017-1165 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram

Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram YTTRANDE 1 (1) Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Lennartsson 2012-06-26 TN 2012-26 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Yttrande Sörmlands trafikförsörjningsprogram Regionala

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa Kommunstyrelsen 2017-01-11 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:472 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

175 Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp 2 MÄLAB (KSKF/2018:247)

175 Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp 2 MÄLAB (KSKF/2018:247) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-09-11 Sida 1(3) 175 Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafiken Etapp 2 MÄLAB (KSKF/2018:247) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2 Innehåll Förord 3 Kollektivtrafikens viktiga roll i Sörmland 4 I detta kapitel ges en översikt av

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

77/16 Beslut om Mälardalstaxan

77/16 Beslut om Mälardalstaxan Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1445-3 77/16 Beslut om Mälardalstaxan Diarienummer: LS-LED16-1445 Behandlat

Läs mer

Fastställande av MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Fastställande av MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Dnr KS/2018:286-106 2018-05-23 1/4 Handläggare Kristina Welin 0152-292 45 Fastställande av MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Läs mer

Mål och förutsättningar Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2; Trafikplan Etapp 2. Arb

Mål och förutsättningar Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2; Trafikplan Etapp 2. Arb 2018-03-26 Mälardalens regionaltågstrafik Inriktningsbeslut inför upphandling av Etapp 2 Materialet bygger på Mälab styrelseärende 11 från sammanträde 2018-03-14. Mål och förutsättningar Inför inriktningsbeslutet

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Beslut om justering av priser i Movingo

Beslut om justering av priser i Movingo TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Dnr KS/2017:692-032 2018-04-25 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-292 45 Beslut om justering av priser i Movingo Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kristin Quistgaard

Kristin Quistgaard Kristin Quistgaard 010-722 8636 Vision En mötesfri väg år 2020 Transportpolitiskt mål Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg 57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg SL Pendeltåg Stockholm-Bålsta tab 111. Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58. Alla tåg Örebro-Hallsberg tab 64 7 jan-1 dec 2014 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENAT SYDSVERIGE

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENAT SYDSVERIGE KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENAT SYDSVERIGE POSITIONSPAPPER KOLLEKTIVTRAFIK 2019 1 KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENAT SYDSVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige Sidan 1 (7) Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samverkar politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer