Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011"

Transkript

1 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012

2 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmen ska utgöra plattformen för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen och ska ske i samverkan med bland annat angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter. Programmen ska bland annat belysa kollektivtrafikens samhällsnytta inklusive effekter i form av kortare restider, lägre reskostnader, ökat resande etc. Något som ställer krav på bra statistikunderlag. Företrädare för de regionala aktörerna i Stockholmsregionen och länen runt omkring har genom Mälardalsrådet och En bättre sits-samarbetet efterfrågat bättre kunskap gällande resandet med kollektivtrafiken i regionen. Behov som nämnts omfattar exempelvis på- och avstigande på stationer, resenärens start- och målpunkt och typ av färdbevis. För att få en bättre bild har en samlad undersökning med trafikanträkningar och intervjuer gjorts under Denna rapport sammanfattar översiktligt de resultat som framkommit av trafikanträkningarna och intervjuerna. Möjlighet finns att ta fram fördjupat analysmaterial för respektive län. Beställare: SL Regionförbundet Uppsala län och Landstinget Uppsala län Landstinget Västmanland Länstrafiken Örebro och Regionförbundet Örebro Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Östsam Mälardalsrådet MÄLAB Trafikverket Konsulter: Markör och ÅF 2 (36)

3 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING METOD TOLKNING AV MARKNADSANDELAR I RESULTATEN RESULTAT PÅSTIGANDE PER STATION ANTAL RESOR PER DELSTRÄCKA HUVUDSAKLIGA BANDELAR/STRÅK PÅSTIGANDE PER STRÅK/BANDEL DE 15 STÖRSTA RESERELATIONERNA RESANDE ÖVER DYGNET TÅGRESANDETS MARKNADSANDEL TILL STOCKHOLMS LÄN RESANDET FRÅN ETT ANTAL STATIONER I MÄLARDALSREGIONEN RESANDET FRÅN ENKÖPING RESANDET FRÅN ESKILSTUNA RESANDET FRÅN GÄVLE RESANDET FRÅN KATRINEHOLM RESANDET FRÅN LINKÖPING RESANDET FRÅN NORRKÖPING RESANDET FRÅN NYKÖPING RESANDE FRÅN UPPSALA RESANDET FRÅN VÄSTERÅS RESANDET FRÅN ÖREBRO C JÄMFÖRELSER MED MÄTNING HÖSTEN FÖRTECKNING ÖVER DE STATIONER OCH TÅG SOM INGICK I UNDERSÖKNINGEN TABELLER MED SVARSANDELAR PER STATION OCH TOTALT (36)

4 1. Sammanfattning Nuvarande trafikhuvudmän har generellt bra statistik gällande resandet inom respektive län medan kunskapen om det länsgränsöverskridande resandet ofta är mer begränsat. För att få en bättre kunskap om det länsövergripande resandet har en undersökning av tågresandet genomförts under hösten Undersökningens syfte var att få ett bättre underlag för infrastrukturplanering och planering vid stationer/resecentrum. Den här rapporten redovisar resultat från undersökningen av tågresandet i Mälardalsregionen. Huvuddelen av tågresandet i Mälardalen ingår i studien. Vilka linjer som ingår finns i en bilaga i slutet. Genom undersökningen kan man se hur många som åker vart, när, varifrån resan startar, på vilken biljett man reser, ålder, kön m m. En vanlig vardag påbörjas ca resor från de 41 stationer som mätts i Mälardalen. År 2006 gjordes en liknande mätning då 28 stationer mättes med en något annorlunda inriktning på vilka tåg som skulle vara med. Vid de 12 stationer där exakt samma trafik mättes var det nästan exakt lika många resor (9500) år 2011 som år Totalt är 4 av 5 som reser i åldern år. Hälften är kvinnor och hälften män. Avrundat kan man säga att 1/3 av resorna görs dagligen/nästan dagligen, 1/3 görs någon/några gånger i veckan eller någon/några gånger i månaden och 1/3 görs mer sällan än så. Vanligaste sättet att ta sig till stationen är till fots, 33 %. 19 % åker bil till stationen sett över alla stationer. Enkelbiljett är det vanligaste färdbeviset för resan, 56 %. 30 % har månadskort och ett par procent har årskort. Om man ser totalt över hela dygnet så är det vanligaste målärendet med resan till bostaden 45 % och därefter till arbetet med 33 %. För startärende så är det motsvarande förhållande 46 % från bostaden och 29 % från arbetet. Ungefär 15 % är fritidsresor. I slutet av rapporten finns tabeller för samtliga frågor med en redovisning av svarsandelar på station och totalt. En annan del av analysen är att ta fram vilken marknadsandel tåget har avseende arbetspendling i olika resrelationer. För att kunna följa utvecklingen av resandet, kunna sätta upp mål och utveckla trafiksituationen i Mälardalen med balanserade marknadsandelar mellan trafikslag så fungerar resultaten i undersökningen som ett utmärkt kunskapsunderlag och verktyg. De här resultaten går även i linje med Svensk kollektivtrafiks ambitioner att kunna mäta och följa upp marknadsandelar för kollektivtrafiken genom att ha en samlad statistik. Framtagande av marknadsandelar är genomförda genom att jämföra resultat från ÅF/Markörs mätning med statistik från SCB. 2. Metod Undersökningen genomfördes med räkningar av på- och avstigande resenärer på samtliga avgångar samt intervjuer med påstigande på totalt 41 stationer i Mälardalen. Över intervjuer finns som underlag i studien. Intervjuerna och räkningarna genomfördes vardagar (måndag-torsdag) i bägge riktningar på samtliga stationer utom i Linköping (endast norrgående riktning) och i Gävle (endast södergående riktning). Fältarbetet gjordes huvudsakligen under veckorna 36 till 43 med en del ommätningar i veckorna 46 och 47. I slutet av denna rapport finns en förteckning som redovisar vilka stationer och tåg som ingick i studien. För att spegla det verkliga antalet resenärer tilldelas varje intervju en vikt. Vikterna baseras på de räkningar som genomförts på varje station. 4 (36)

5 2.1. Tolkning av marknadsandelar i resultaten Marknadsandelarna i rapporten är beräknade med utgångspunkt från arbetspendlingen med tåg (de som ingår i studien) i relation till befintlig arbetspendlingsstatistik. I diagrammet som följer kan man se hur stor andel av pendlingsresandet som genomförs med tåg till Stockholm. Även könsfördelningen kommenteras med olika marknadsandelar. Källan för uppgifter om den totala volymen arbetspendling är 2010 års värden på kommunnivå från SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Statistiken visar relationer mellan bostadsställe och arbetsställe. Självklart ingår i denna statistik även de som är sjuka, de som distansarbetar etc. Vid en jämförelse blir andelarna för den här undersökningen något undervärderade. En vanlig dag är ju några sjuka, några arbetar hemma etc. Man kan säga att andelarna är beräknade mot potentiell (teoretisk) arbetspendling, dvs i verkligheten är arbetspendlingen något lägre. För att få bättre precision/värden i den faktiska volymen arbetspendling så har vi värderat ned totalvolymerna med följande antagande om resfrekvensen: Resfrekvensen påverkas bland annat av avståndet till arbetsstället. Principen är att ju längre bort från arbetsstället du bor desto mindre frekvent är pendlingen, dvs färre reser varje dag. För att kunna minska volymen med det här antagandet krävs att man beräknar en faktor för varje reserelation. En Resfrekvensfaktor tas fram genom beräkningar utifrån frågan Hur ofta reser du med det här tåget?. Observera att resfrekvens för tåg inte behöver vara detsamma som för bil men i det här antagandet likställs resfrekvens oavsett färdmedel. Inte minst viktig blir faktorn när man vill titta på andelen tågresande för män och kvinnor. Bland annat deltidsarbetar kvinnor i högre utsträckning än män och gör därför färre resor till och från arbetet. 5 (36)

6 3. Resultat 3.1. Påstigande per station I kartbilden ovan visas antalet resenärer som staplar vid några av de räknade stationerna. Stockholm är klart största med knappt påstigande. Därefter följer Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Katrineholm och Örebro. I dessa siffror görs ingen skillnad på de som påbörjar sin tågresa här 6 (36)

7 och de som byter tåg. Katrineholm och Örebro är ungefär jämnstora i antalet påstigande, men i Katrineholm sker många byten mellan tåg medan resenärerna i Örebro företrädesvis startar sin järnvägsresa här. Nedan visas också stationerna i ett diagram. I Heby, Morgongåva, Tierp, Hälleforsnäs, Ransta och Kolmården stiger det på färre än 100 personer en vanlig vardag. Observera att det är resandet inom Mälardalen på de TIM-tåg som redovisas enligt de kriterier som finns under rubrik 11. T.ex. har stationerna i Uppsala, Örebro län och Västmanlands län samt Östgötastäderna betydligt fler resande totalt då Uppendelns, Tåg i Bergslagens respektive Östgötapendelns resande läggs till. 7 (36)

8 3.2. Antal resor per delsträcka I denna kartbild redovisas antal resande (dubbelriktade) på respektive bandel. Resandet kan både utläsas ur linjens tjocklek och den text som är kopplad till bandelen. De mest belastade sträckorna är Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala samt Stambanan mellan Stockholm och Södertälje. Lägst belastning finns i Svealandsbanans västligaste del mellan Valskog och Kungsör. 8 (36)

9 3.3. Huvudsakliga bandelar/stråk I kartan ovan redovisas ett antal bandelar / stråk som data delats upp i. Uppdelningen är till viss del godtycklig. Exempelvis har tågen mellan Gävle och Linköping delats i Stockholm och bildar därmed två bandelar. 9 (36)

10 3.4. Påstigande per stråk/bandel Staplarna visar hur många påstigande det är per stråk/bandel. Färgerna relaterar till kartan på föregående sida. Uppsalapendeln och Mälarbanan har klart flest resenärer. Man ska dock ha med sig att alla tåg inte är räknade, t.ex. X2000-tågen Stockholm-Göteborg De 15 största Reserelationerna Stockholm Uppsala i bägge riktningar är den klart största reserelationen i regionen. Intressant att notera är att andelen som reser Stockholm Västerås är betydligt lägre än andelen Västerås Stockholm. Detta kan eventuellt förklaras av snedvridning p g a mätperiodens dagar(måndag-torsdag, helgpendling kommer inte med), att man reser med annat färdmedel tillbaka eller att man åker en annan sträcka tillbaka från Stockholm till Västerås etc. Stockholm C Uppsala C 6516 Uppsala C Stockholm C 5920 Västerås Stockholm C 2035 Stockholm C Västerås 1352 Eskilstuna Stockholm C 1143 Stockholm C Eskilstuna 990 Norrköping Stockholm C 750 Linköping Stockholm C 742 Stockholm C Linköping 725 Knivsta Stockholm C 717 Enköping Stockholm C 591 Stockholm C Örebro C 590 Nyköping Stockholm C 547 Strängnäs Stockholm C 542 Stockholm C Enköping (36)

11 3.6. Resande över dygnet På Av Diagrammet ovan visar när tågresorna görs. Dygnet är här indelat i halvtimmar och antalet resande syns på Y-axeln till vänster. Tre saker kan vara värda att nämna. Det finns två pikar i diagrammet som sammanfaller med normal arbetspendling Morgonpiken är något spetsigare och högre medan eftermiddagspiken är lite mer utspridd Avstigandekurvan ligger ca en timme förskjuten från påstigandekurvan vilket ger den genomsnittliga restiden Att kurvorna ser hackiga ut framförallt i lågtrafik beror på att det slumpar sig så att flera större tågavgångar faller inom samma halvtimme. Skulle diagrammet göras i större intervall (en timme) försvinner hacken men då tappas mycket av poängen i pikarna. Görs det i mindre intervall blir pikarna bättre redovisade men hackigheten ännu tydligare. Halvtimmesintervall får i detta fall vara en kompromisslösning. 11 (36)

12 4. Tågresandets marknadsandel till Stockholms län Övrig potentiell pendling Tåg (som ingår i studien) Diagrammet ovan visar att andelen arbetspendling med tåg till Stockholms län är störst från Örebro, Linköping och Gävle och lägst från Enköping. Det är betydligt fler antalsmässigt som pendlar till Stockholms län under en vardag (c a ) än från Stockholms län (c a ).De städer som har en markering (*) saknar värden från pendling med X2000-tåg på sträckan. Sannolikt består marknadsandelarna för övrig potentiell pendling i huvudsak av bilresande. Endast på de orter där busstrafik förekommer kan ju pendling med buss förekomma. Källan för uppgifter om den totala volymen arbetspendling är 2010 års värden på kommunnivå från SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Statistiken visar relationer mellan bostadsställe och arbetsställe. Självklart ingår i denna statistik även de som är sjuka, de som distansarbetar etc. Vid en jämförelse blir andelarna för den här undersökningen något undervärderade. En vanlig dag är ju några sjuka, några arbetar hemma etc. Man kan säga att andelarna är beräknade mot potentiell (teoretisk) arbetspendling, dvs i verkligheten är arbetspendlingen något lägre. Se vidare resonemang till beräkningar under punkt 3. Tolkning av marknadsandelar. När man studerar skillnader mellan kvinnor och män kan man konstatera att det är större andel av kvinnorna som reser med tåg i jämförelse med männen. Andelarna varierar från de olika orterna. Från nästan samtliga orter är andelen kvinnor högre än andelen män. Resor från Norrköping har ett 12 (36)

13 mer jämställt resande än övriga. Som exempel kan nämnas att från Eskilstuna pendlar 25 % av männen med tåg medan det är 60 % av kvinnorna som tågpendlar. Från Norrköping är det 43 % av männen som pendlar med tåg och 47 % av kvinnorna. 13 (36)

14 5. Resandet från ett antal stationer i Mälardalsregionen 5.1. Resandet från Enköping Utav de som reser från Enköpings station över hela dagen och kvällen så ska bland annat 55 % till Stockholm, 15 % till Västerås, 8 % till Sundbyberg och 7 % till Örebro. Lika många män som kvinnor reser från stationen en vardag. 45 % av resorna genomförs dagligen och var fjärde är en mer sällan resa. 34 % av de resande reser på månadskort. 300 Resande Enköping över dygnet Påstigande Avstigande 14 (36)

15 5.2. Resandet från Eskilstuna Utav de som reser från Eskilstuna station över hela dagen och kvällen så ska ca 41 % till Stockholm, 11 % ska till Strängnäs, 7 % till Västerås, 4 % till Örebro, 4 % till Kungsör och 4 % till Katrineholm. Resten 29 % fördelar sig till 61 andra destinationer. Totalt görs knappt resor från stationen en vardag. 45 % av resorna genomförs dagligen och var fjärde är en mer sällan resa. Hälften av resorna görs med enkelbiljett och ca 4 av 10 har månadskort. Resande Eskilstuna över dygnet Påstigande Avstigande 15 (36)

16 5.3. Resandet från Gävle Utav de som reser från Gävle station över hela dagen och kvällen så ska 40 % till Stockholm, 23 % ska till Uppsala C, 13 % ska till Arlanda. Resten 24 % fördelar sig till 19 andra destinationer. Medelåldern på de som reser är 38 år. Den vanligaste resan genomförs av en man som åker bil till stationen. Han köper en enkelbiljett, ska till arbetet och gör resan mer sällan. Observera att inga uppgifter om resande med tåg norrut finns med i studien. Resande Gävle över dygnet Påstigande Avstigande 16 (36)

17 5.4. Resandet från Katrineholm Utav de som reser från Katrineholms station över hela dagen och kvällen så ska 20 % till Norrköping, 18 % ska till Stockholm, 13 % ska till Eskilstuna, 8 % till Linköping, 7 % till Flen, 6 % till Södertälje Syd. Resten 28 % fördelar sig till 44 andra destinationer. Större andel kvinnor (53 %) än män (47%) reser från stationen en vardag. 36 % av resorna genomförs dagligen och var tredje är en mer sällan resa. Över hälften 55 % av de resande reser på enkelbiljett. Resande Katrineholm över dygnet Påstigande Avstigande 17 (36)

18 5.5. Resandet från Linköping Utav de som reser från Linköpings station över hela dagen och kvällen så ska ca 59 % till Stockholm, 9 % ska till Arlanda, 5 % till Uppsala C, 3 % till Göteborg och 3 % till Sundsvall. Lika många män som kvinnor reser från stationen en vardag. Endast 5 % av resorna genomförs dagligen och 4 av 5 resor är sällanresor. 9 av 10 av de resande reser på enkelbiljett. Observera att inget resande med tåg söderut finns med i studien. Resande Linköping över dygnet Påstigande Avstigande 18 (36)

19 5.6. Resandet från Norrköping Utav de som reser från Norrköpings station över hela dagen och kvällen så ska ca 32 % till Stockholm, 14 % ska till Katrineholm, 8 % till Arlanda, 6 % till Malmö C, 4 % till Göteborg C och 3 % till Nyköping. Större andel män (52%) än kvinnor (48%) reser från stationen en vardag. Nästan en fjärdedel (23%) % av resorna genomförs dagligen. 18 % av de resande reser på månadskort och 72 % på enkelbiljett. Resande Norrköping över dygnet Påstigande Avstigande 19 (36)

20 5.7. Resandet från Nyköping Utav de som reser från Nyköpings station över hela dagen och kvällen så ska 51 % till Stockholm, 13 % ska till Norrköping, 6 % till Flemingsberg, 5 % till Södertälje Syd, 4 % till Linköping och 3 % till Göteborg C. Mindre andel män (47%) än kvinnor (53%) reser från stationen en vardag. 1/3 av resorna genomförs dagligen och 1/3 är en mer sällan resa. 30 % av de resande reser på månadskort. Resande Nyköping över dygnet Påstigande Avstigande 20 (36)

21 5.8. Resande från Uppsala Utav de som reser från Uppsala C över hela dagen och kvällen så ska bland annat 71 % till Stockholm, 5 % ska till Märsta, 3 % till Gävle, 3 % till Arlanda och 2 % till Sala. Medelåldern på de som reser är 39 år. Den vanligaste resan genomförs av en man eller kvinna som går till stationen. Han/hon åker på ett månadskort eller en enkelbiljett, pendlar mellan hem och arbete och gör resan nästan dagligen. Resande Uppsala över dygnet Påstigande Avstigande 21 (36)

22 5.9. Resandet från Västerås Utav de som reser från Västerås station före kl på morgonen så ska ca 60 % till Stockholm, 15 % ska till Sundbyberg, 8 % till Eskilstuna, 3 % till Örebro, 2 % till Arboga, 2 % till Köping och 2 % till Sala. Resten 8 % fördelar sig till 20 andra destinationer. Om man ser över hela dagen och kvällen så tar sig 1av 5 till stationen med bil, 1 av 4 kommer med buss, 1 av 10 cyklar och 4 av 10 går till stationen. 95 % av de som kommer till stationen är i åldrarna år. Resande Västerås över dygnet Påstigande Avstigande 22 (36)

23 5.10. Resandet från Örebro C Utav de som reser från Örebro C över hela dagen och kvällen så ska ca 34 % till Stockholm, 11 % till Västerås, 8 % till Göteborg C, 5 % till Arboga, 5 % Köping, 5 % Sundbyberg och 4 % till Eskilstuna. Mindre andel män (47%) än kvinnor (53%) reser från stationen en vardag. 26 % av resorna genomförs dagligen och 35 % är en mer sällan resa. 23 % av de resande reser på månadskort medan 65 % har enkelbiljett. Resande Örebro C över dygnet Påstigande Avstigande 23 (36)

24 Kommentar Kvot Diff Mätt samma Mätt båda åren Hösten 2011 Hösten 2006 Station 6. Jämförelser med mätning hösten 2006 Arboga JA JA % Arlanda C JA NEJ Upptåget mättes inte 2011 Bålsta JA JA % Enköping JA JA % Eskilstuna JA JA % Flemingsberg JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Flen JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Frövi 133 NEJ Gnesta 131 NEJ Gävle 866 NEJ Hallsberg JA NEJ X2000 Göteborg och Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Heby 13 NEJ Hälleforsnäs 41 NEJ Katrineholm JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Knivsta NEJ NEJ Upptåget mättes inte 2011 Kolbäck 113 NEJ Kolmården 89 NEJ Kumla JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Kungsör JA JA % Kvicksund 293 NEJ Köping JA JA % Laxå JA NEJ X2000 Göteborg och Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Linköping 1273 NEJ Läggesta JA JA % Morgongåva 24 NEJ Märsta JA JA % Norrköping 2403 NEJ Nykvarn JA JA % Nyköping 1083 NEJ Ransta 61 NEJ Sala 1000 NEJ Stockholm C JA NEJ X2000 Göteborg och Sundsvall mättes inte 2011 Strängnäs JA JA % Sundbyberg JA JA % Södertälje S JA NEJ X2000 Gbg mättes inte 2011, X2000 Malmö mättes inte Tierp 38 NEJ 2006 Uppl. Väsby 654 NEJ Uppsala JA NEJ Upptåget och X2000 mättes inte 2011 Vagnhärad 199 NEJ Vingåker JA JA % Västerås JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Örebro C JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Örebro södra JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 I tabellen på föregående sida visas en jämförelse med de siffror som ÅF tog fram åt banverket på samma sätt hösten Mätmetoden var densamma och mätområdet ungefär detsamma. Däremot 24 (36)

25 skiljer det en hel del mellan de olika mätningarna när det gäller vilka tåg som räknats. Svealandsbanan, Mälarbanan och Uppsalapendeln har räknats exakt på samma sätt. I övrigt gäller att Uventågen räknades bara på de stora stationerna 2006, Nyköpingsbanan räknades inte 2006 X2000-tågen mot Göteborg räknades inte 2011 X200-tågen mot Malmö/Köpenhamn räknades inte 2006 Tåg i Bergslagen och Upptåget mättes inte 2011 Gävle och Tierp räknades inte 2006 Frövi räknades inte 2011 Av de stationer som räknats på samma sätt 2006 och 2011 kan följande sägas Hela stråket längs Svealandsbanan har minskat resande till 2011 Mälarbanans stationer Enköping, Bålsta och framförallt Sundbyberg har ökat resande Märsta och Flemingsberg har minskat resande Då totalt antal resande på de olika bandelana jämförs är tendensen densamma. Trafiken norr om Mälaren ökar medan trafik söder om Mälaren minskar. Ökningen på den norra sidan är relativt stor. Förutom ökningen på de ovan nämnda stationerna är det fler resande mellan Örebro och Arboga. Uppsalapendeln har ett något minskat resande. Jämförelser på övriga sträckor såsom Södertälje- Stockholm och Hallsberg-Örebro låter sig inte göras då urvalet av tåg inte är likadant här de två mätåren. 25 (36)

26 7. Förteckning över de stationer och tåg som ingick i undersökningen Station Arboga Arlanda C Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Tåg Ej X2000, Ej Upptåget Ej SL pendeltåg Ej SL-pendeltåg, ej X2000 mot Göteborg Ej SL pendeltåg Endast söderut, Ej X2000, Ej Upptåget, Ej X2000, Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej X2000 mot Göteborg Ej upptåget Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Endast Norrut, ej Östgötapendeln Ej SL Pendeltåg Ej Östgötapendeln Ej X2000 mot Göteborg, Ej SL Pendeltåg Ej SL Pendeltåg Ej X2000 mot Göteborg, Ej SL Pendeltåg Ej Upptåget Ej X2000, Ej Upptåget Ej Tåg i Bergslagen Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Generellt gäller att 26 (36)

27 Nattågen har inte räknats Kinnekulletåg har inte räknats SL pendeltåg har inte räknats Arlanda Express har inte räknats Östgötatrafikens pendeltåg har inte räknats X2000 räknas endast för tågen i stråket Stockholm Östergötland Malmö, övriga X2000 räknas inte Veolia och andra tågoperatörers fjärrtåg räknas också (ska kunna särredovisas eftersom dessa tåg inte ingår i TiM) Ytterstationer räknas i alla riktningar om inte annat anges För Tåg i Bergslagen (TiB) och Upptåget finns (ATR) ombord på tågen för att räknas passagerare automatiskt. Dessa siffror räknas därför inte i fält. Dessutom är de inte kopplade till resvaneundersökningen och det går inte att göra könsbestämningar med dem. I de fall dessa områden berörs är de därför inte med i denna studie. Det är framförallt stationerna längs Upptågen (Arlanda, Knivsta, Uppsala, Tierp och Gävle) som påverkas av detta. Tåg i Bergslagen påverkar framförallt Västerås, men även några mindre stationer. 27 (36)

28 8. Tabeller med svarsandelar per station och totalt Plats för intervjun Kön Man Kvinna Total Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

29 Plats för intervjun Ålder - 17 år år år år 65- år Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

30 30 (36)

31 Hur ofta gör du den här resan? Plats för intervjun Dagligen/näst an dagligen Någon/några ggr i veckan Någon/några ggr i månaden Mer sällan Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

32 Plats för intervjun Vilket färdbevis använder du för den här resan? Månadskort Årskort Skolkort Enkelbiljett Annat 10-kort Total Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

33 Plats för intervjun Hur tog du dig till stationen? (Sista färdmedlet) Bil Buss Tåg Cykel Till fots T-bana Pendeltåg Spårvagn Moped MC Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

TÅGTIDER I MÄLARDALEN

TÅGTIDER I MÄLARDALEN Köp din TiM-biljett här! Det finns över 100 SJ Regionalautomater på ett 40-tal orter i Mälardalen. Tryck på TiM-knappen för att plussa på din SJ-resa med lokaltrafik i 24 timmar eller 30 dagar. Du som

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(12) Version 2017-10-01 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

Taxehandbok för Movingo

Taxehandbok för Movingo 1(25) Version 2017-09-11 Taxehandbok för Movingo Författad av: Tomas Ahlberg Status: Gäller från 1 oktober 2017 Innehåll Introduktion... 2 Försäljningsställen... 2 Reklamation och spärr av biljetter...

Läs mer

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg 57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg SL Pendeltåg Stockholm-Bålsta tab 111. Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58. Alla tåg Örebro-Hallsberg tab 64 7 jan-1 dec 2014 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

77/16 Beslut om Mälardalstaxan

77/16 Beslut om Mälardalstaxan Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1445-3 77/16 Beslut om Mälardalstaxan Diarienummer: LS-LED16-1445 Behandlat

Läs mer

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa

Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa Kommunstyrelsen 2017-01-11 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:472 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110.

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. SJ TiB / SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg 2 Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arlanda C. SJ Regional automater och kortläsare. SJ SJ Regionalautomat SJ Regionalkortläsare. 1 Spårnummer. Rulltrappa Sky City.

Arlanda C. SJ Regional automater och kortläsare. SJ SJ Regionalautomat SJ Regionalkortläsare. 1 Spårnummer. Rulltrappa Sky City. Arboga Regional automater och kortläsare 0 00 Till spår -3 Hiss 00 0 TUEL Till stationshuset Regionalautomat Regionalkortläsare 0 EnhetsId Arlanda C Regional automater och kortläsare Rulltrappa ky City

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2018 Ärendenummer: TRV 2016/35883 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Johan Mattisson Dokumentdatum: 2017-01-23

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2019 Trafikverket Gibraltargatan 7, 20123, Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Riktlinjer

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Töreboda-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 12 dec 2010-18 jun

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2005-01-13 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för den regionala persontrafiken i Mälardalen sedan 1988 med tyngdpunkt åren 1997 2003 NARVIK BODEN PITEÅ SKELLEFTEÅ

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

ToF ToF L L ToF ToF ToF L L ToF L ToFLS ToFS L LS ToF ToF ToF L ToFLS ToFLS LS ToF S

ToF ToF L L ToF ToF ToF L L ToF L ToFLS ToFS L LS ToF ToF ToF L ToFLS ToFLS LS ToF S (Utdrag ur tidtabell 60 Göteborg C-Stockholm C, endast SJ-tåg 2016-11-17-2016-11-20 (nattåg är inte med) SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Buss Reg Buss Reg Snabb Buss Snabb Buss Snabb Snabb

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Ändrad väg (Omledning) i Planno

Ändrad väg (Omledning) i Planno RUTINBESKRIVNING 1 (6) [] Inledning Ett nytt IT-system för planering av annonseringsinformation utanför driftperioden infördes under hösten 2013. I det nya systemet kan Järnvägsföretag själva lägga in

Läs mer

KÖR konferens i Örebro

KÖR konferens i Örebro ÖMS-samarbetet SLL-Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ÖMS-samarbetet Bakgrund och ambition i KÖR konferens i Örebro 3 november 205 Nodstäder och stråk planeringssamverkan i östra Mellansverige Börje

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår 2 214-11-11 Railsys mikrosimulering Railsys bakgrund Forskningssamarbete Trafikverket - KTH sedan 1999 Trafikverket upphandling trafiksimuleringssystem,

Läs mer

Säljinformation från TiM

Säljinformation från TiM Säljinformation från TiM Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

Persontrafik på TGOJbanan

Persontrafik på TGOJbanan Persontrafik på TGOJbanan Trafikanalyser 2030 Kerstin Pettersson och Siv Schéele Inregia AB, april 2006 på uppdrag av Region Sörmland Inregia AB, part of WSP Group Förord I samband med järnvägsutredning

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT:

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT: Tåg Buss Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tågnummer 50183 50183 794 756 796 760 764 768 772 776 Kalenderdag To To To To To To To To To To Torsdag 160324 fr. Stockholm C 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter 440 85 000 160 per dag en typisk vardag per dag 2 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

SJ Automatsystem Biljettautomater och Plattformsvalidatorer

SJ Automatsystem Biljettautomater och Plattformsvalidatorer SJ Automatsystem Biljettautomater och UnitId Placering Försäljning TSPID Alingsås (A) 1702 Stationshuset, under infoskärmar och klockan. Nationell 7380000000132404 Alvesta (Av) 1706 Stationshuset, i närheten

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget Snälltåget SJ SJ SJ Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Snabbtåg

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ Uppdaterad 30 okt 2015

Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ Uppdaterad 30 okt 2015 Väst SJ SJ Tågab SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst SJ SJ 2 Reg Reg 2 Reg Reg Express 2 2 2 Reg 2 Natt 2 Tågnummer 7213 401 117 7021 119 421 3419 10159 157 2021 7217 17290 7272 121 91 Dagar M-F M-To M-F

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Stockholm - Västerås - Arboga - Örebro - Hallsberg

Stockholm - Västerås - Arboga - Örebro - Hallsberg 11 dec 2016-3 jul 14 aug -20 aug SJ SJ SJ TiB / SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Reg Reg 2 Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer 117 117 901 8101 159 159 907 20907 708 706

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015 Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst 2 Reg Reg 2 Reg Reg Express 2 2 2 Tågnummer 7213 20401 401 117 7021 119 10421 421 3419 10159 157 2021 7217 17290 7272 Period 28/9-15/10 28/9-16/10

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Sörmland - Nära Stockholm

Sörmland - Nära Stockholm Sörmland - Nära Stockholm SÖRMLAND - NÄRA STOCKHOLM Bostäder Det har länge funnits goda förutsättningar att bosätta sig i Sörmland. Det vackra landskapet har inbjudit till ett boende i högsta klass oavsett

Läs mer

Analys av anslutningsresor till Arlanda

Analys av anslutningsresor till Arlanda LiU-ITN-TEK-A--11/058--SE Analys av anslutningsresor till Arlanda Sara Johansson 2011-09-16 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Sörmland - Nära Stockholm

Sörmland - Nära Stockholm Sörmland - Nära Stockholm En känsla av Sörmland: - Länet som har allt och som kommer att få mer. Det ska vi ta vara på! Landshövding Liselott Hagberg SÖRMLAND - NÄRA STOCKHOLM Bostäder Det har länge funnits

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl på Eventsalen, Koordinaten

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl på Eventsalen, Koordinaten KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-12-14 kl. 18.00 på Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

81H. (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping. Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82

81H. (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping. Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Snabbtåg Reg 2 Reg Snabbtåg Reg 2 Reg

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

M-F M-F M-F M-F M-L M-F M-F M-F

M-F M-F M-F M-F M-L M-F M-F M-F (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget Snälltåget Snälltåget SJ SJ Reg Snabbtåg Reg

Läs mer

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Järnvägar år 28 1 2 3 4 km Köping Virsbo Ramnäs Morgongåva Surahammar Kolbäck Sala Heby Ransta Tillberga Västerås Dingtuna Hallstahammar

Läs mer

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG LINJE 23 INFO:SKARABORG 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY AVGÅNGDAGAR: MÅN,ONS,TORS. AVGÅNGSTID: 12:00 LINJE 24 INFO:VÄSTGÖTA

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 12:00 LOSSNING SAMMA DAG ALVESTA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., *FRE. 15:00 *LOSSAS FREDAG KVÄLL ANDERSTORP MÅN.,ONS. 17:00 X ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., 17:00 ARLANDA SÖN.,MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik Hallsberg Örebro Västerås Stockholm (Mälarbanan) Samråd inför upphandling (SiU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SiU-processen

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer