Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011"

Transkript

1 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012

2 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmen ska utgöra plattformen för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen och ska ske i samverkan med bland annat angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter. Programmen ska bland annat belysa kollektivtrafikens samhällsnytta inklusive effekter i form av kortare restider, lägre reskostnader, ökat resande etc. Något som ställer krav på bra statistikunderlag. Företrädare för de regionala aktörerna i Stockholmsregionen och länen runt omkring har genom Mälardalsrådet och En bättre sits-samarbetet efterfrågat bättre kunskap gällande resandet med kollektivtrafiken i regionen. Behov som nämnts omfattar exempelvis på- och avstigande på stationer, resenärens start- och målpunkt och typ av färdbevis. För att få en bättre bild har en samlad undersökning med trafikanträkningar och intervjuer gjorts under Denna rapport sammanfattar översiktligt de resultat som framkommit av trafikanträkningarna och intervjuerna. Möjlighet finns att ta fram fördjupat analysmaterial för respektive län. Beställare: SL Regionförbundet Uppsala län och Landstinget Uppsala län Landstinget Västmanland Länstrafiken Örebro och Regionförbundet Örebro Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Östsam Mälardalsrådet MÄLAB Trafikverket Konsulter: Markör och ÅF 2 (36)

3 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING METOD TOLKNING AV MARKNADSANDELAR I RESULTATEN RESULTAT PÅSTIGANDE PER STATION ANTAL RESOR PER DELSTRÄCKA HUVUDSAKLIGA BANDELAR/STRÅK PÅSTIGANDE PER STRÅK/BANDEL DE 15 STÖRSTA RESERELATIONERNA RESANDE ÖVER DYGNET TÅGRESANDETS MARKNADSANDEL TILL STOCKHOLMS LÄN RESANDET FRÅN ETT ANTAL STATIONER I MÄLARDALSREGIONEN RESANDET FRÅN ENKÖPING RESANDET FRÅN ESKILSTUNA RESANDET FRÅN GÄVLE RESANDET FRÅN KATRINEHOLM RESANDET FRÅN LINKÖPING RESANDET FRÅN NORRKÖPING RESANDET FRÅN NYKÖPING RESANDE FRÅN UPPSALA RESANDET FRÅN VÄSTERÅS RESANDET FRÅN ÖREBRO C JÄMFÖRELSER MED MÄTNING HÖSTEN FÖRTECKNING ÖVER DE STATIONER OCH TÅG SOM INGICK I UNDERSÖKNINGEN TABELLER MED SVARSANDELAR PER STATION OCH TOTALT (36)

4 1. Sammanfattning Nuvarande trafikhuvudmän har generellt bra statistik gällande resandet inom respektive län medan kunskapen om det länsgränsöverskridande resandet ofta är mer begränsat. För att få en bättre kunskap om det länsövergripande resandet har en undersökning av tågresandet genomförts under hösten Undersökningens syfte var att få ett bättre underlag för infrastrukturplanering och planering vid stationer/resecentrum. Den här rapporten redovisar resultat från undersökningen av tågresandet i Mälardalsregionen. Huvuddelen av tågresandet i Mälardalen ingår i studien. Vilka linjer som ingår finns i en bilaga i slutet. Genom undersökningen kan man se hur många som åker vart, när, varifrån resan startar, på vilken biljett man reser, ålder, kön m m. En vanlig vardag påbörjas ca resor från de 41 stationer som mätts i Mälardalen. År 2006 gjordes en liknande mätning då 28 stationer mättes med en något annorlunda inriktning på vilka tåg som skulle vara med. Vid de 12 stationer där exakt samma trafik mättes var det nästan exakt lika många resor (9500) år 2011 som år Totalt är 4 av 5 som reser i åldern år. Hälften är kvinnor och hälften män. Avrundat kan man säga att 1/3 av resorna görs dagligen/nästan dagligen, 1/3 görs någon/några gånger i veckan eller någon/några gånger i månaden och 1/3 görs mer sällan än så. Vanligaste sättet att ta sig till stationen är till fots, 33 %. 19 % åker bil till stationen sett över alla stationer. Enkelbiljett är det vanligaste färdbeviset för resan, 56 %. 30 % har månadskort och ett par procent har årskort. Om man ser totalt över hela dygnet så är det vanligaste målärendet med resan till bostaden 45 % och därefter till arbetet med 33 %. För startärende så är det motsvarande förhållande 46 % från bostaden och 29 % från arbetet. Ungefär 15 % är fritidsresor. I slutet av rapporten finns tabeller för samtliga frågor med en redovisning av svarsandelar på station och totalt. En annan del av analysen är att ta fram vilken marknadsandel tåget har avseende arbetspendling i olika resrelationer. För att kunna följa utvecklingen av resandet, kunna sätta upp mål och utveckla trafiksituationen i Mälardalen med balanserade marknadsandelar mellan trafikslag så fungerar resultaten i undersökningen som ett utmärkt kunskapsunderlag och verktyg. De här resultaten går även i linje med Svensk kollektivtrafiks ambitioner att kunna mäta och följa upp marknadsandelar för kollektivtrafiken genom att ha en samlad statistik. Framtagande av marknadsandelar är genomförda genom att jämföra resultat från ÅF/Markörs mätning med statistik från SCB. 2. Metod Undersökningen genomfördes med räkningar av på- och avstigande resenärer på samtliga avgångar samt intervjuer med påstigande på totalt 41 stationer i Mälardalen. Över intervjuer finns som underlag i studien. Intervjuerna och räkningarna genomfördes vardagar (måndag-torsdag) i bägge riktningar på samtliga stationer utom i Linköping (endast norrgående riktning) och i Gävle (endast södergående riktning). Fältarbetet gjordes huvudsakligen under veckorna 36 till 43 med en del ommätningar i veckorna 46 och 47. I slutet av denna rapport finns en förteckning som redovisar vilka stationer och tåg som ingick i studien. För att spegla det verkliga antalet resenärer tilldelas varje intervju en vikt. Vikterna baseras på de räkningar som genomförts på varje station. 4 (36)

5 2.1. Tolkning av marknadsandelar i resultaten Marknadsandelarna i rapporten är beräknade med utgångspunkt från arbetspendlingen med tåg (de som ingår i studien) i relation till befintlig arbetspendlingsstatistik. I diagrammet som följer kan man se hur stor andel av pendlingsresandet som genomförs med tåg till Stockholm. Även könsfördelningen kommenteras med olika marknadsandelar. Källan för uppgifter om den totala volymen arbetspendling är 2010 års värden på kommunnivå från SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Statistiken visar relationer mellan bostadsställe och arbetsställe. Självklart ingår i denna statistik även de som är sjuka, de som distansarbetar etc. Vid en jämförelse blir andelarna för den här undersökningen något undervärderade. En vanlig dag är ju några sjuka, några arbetar hemma etc. Man kan säga att andelarna är beräknade mot potentiell (teoretisk) arbetspendling, dvs i verkligheten är arbetspendlingen något lägre. För att få bättre precision/värden i den faktiska volymen arbetspendling så har vi värderat ned totalvolymerna med följande antagande om resfrekvensen: Resfrekvensen påverkas bland annat av avståndet till arbetsstället. Principen är att ju längre bort från arbetsstället du bor desto mindre frekvent är pendlingen, dvs färre reser varje dag. För att kunna minska volymen med det här antagandet krävs att man beräknar en faktor för varje reserelation. En Resfrekvensfaktor tas fram genom beräkningar utifrån frågan Hur ofta reser du med det här tåget?. Observera att resfrekvens för tåg inte behöver vara detsamma som för bil men i det här antagandet likställs resfrekvens oavsett färdmedel. Inte minst viktig blir faktorn när man vill titta på andelen tågresande för män och kvinnor. Bland annat deltidsarbetar kvinnor i högre utsträckning än män och gör därför färre resor till och från arbetet. 5 (36)

6 3. Resultat 3.1. Påstigande per station I kartbilden ovan visas antalet resenärer som staplar vid några av de räknade stationerna. Stockholm är klart största med knappt påstigande. Därefter följer Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Katrineholm och Örebro. I dessa siffror görs ingen skillnad på de som påbörjar sin tågresa här 6 (36)

7 och de som byter tåg. Katrineholm och Örebro är ungefär jämnstora i antalet påstigande, men i Katrineholm sker många byten mellan tåg medan resenärerna i Örebro företrädesvis startar sin järnvägsresa här. Nedan visas också stationerna i ett diagram. I Heby, Morgongåva, Tierp, Hälleforsnäs, Ransta och Kolmården stiger det på färre än 100 personer en vanlig vardag. Observera att det är resandet inom Mälardalen på de TIM-tåg som redovisas enligt de kriterier som finns under rubrik 11. T.ex. har stationerna i Uppsala, Örebro län och Västmanlands län samt Östgötastäderna betydligt fler resande totalt då Uppendelns, Tåg i Bergslagens respektive Östgötapendelns resande läggs till. 7 (36)

8 3.2. Antal resor per delsträcka I denna kartbild redovisas antal resande (dubbelriktade) på respektive bandel. Resandet kan både utläsas ur linjens tjocklek och den text som är kopplad till bandelen. De mest belastade sträckorna är Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala samt Stambanan mellan Stockholm och Södertälje. Lägst belastning finns i Svealandsbanans västligaste del mellan Valskog och Kungsör. 8 (36)

9 3.3. Huvudsakliga bandelar/stråk I kartan ovan redovisas ett antal bandelar / stråk som data delats upp i. Uppdelningen är till viss del godtycklig. Exempelvis har tågen mellan Gävle och Linköping delats i Stockholm och bildar därmed två bandelar. 9 (36)

10 3.4. Påstigande per stråk/bandel Staplarna visar hur många påstigande det är per stråk/bandel. Färgerna relaterar till kartan på föregående sida. Uppsalapendeln och Mälarbanan har klart flest resenärer. Man ska dock ha med sig att alla tåg inte är räknade, t.ex. X2000-tågen Stockholm-Göteborg De 15 största Reserelationerna Stockholm Uppsala i bägge riktningar är den klart största reserelationen i regionen. Intressant att notera är att andelen som reser Stockholm Västerås är betydligt lägre än andelen Västerås Stockholm. Detta kan eventuellt förklaras av snedvridning p g a mätperiodens dagar(måndag-torsdag, helgpendling kommer inte med), att man reser med annat färdmedel tillbaka eller att man åker en annan sträcka tillbaka från Stockholm till Västerås etc. Stockholm C Uppsala C 6516 Uppsala C Stockholm C 5920 Västerås Stockholm C 2035 Stockholm C Västerås 1352 Eskilstuna Stockholm C 1143 Stockholm C Eskilstuna 990 Norrköping Stockholm C 750 Linköping Stockholm C 742 Stockholm C Linköping 725 Knivsta Stockholm C 717 Enköping Stockholm C 591 Stockholm C Örebro C 590 Nyköping Stockholm C 547 Strängnäs Stockholm C 542 Stockholm C Enköping (36)

11 3.6. Resande över dygnet På Av Diagrammet ovan visar när tågresorna görs. Dygnet är här indelat i halvtimmar och antalet resande syns på Y-axeln till vänster. Tre saker kan vara värda att nämna. Det finns två pikar i diagrammet som sammanfaller med normal arbetspendling Morgonpiken är något spetsigare och högre medan eftermiddagspiken är lite mer utspridd Avstigandekurvan ligger ca en timme förskjuten från påstigandekurvan vilket ger den genomsnittliga restiden Att kurvorna ser hackiga ut framförallt i lågtrafik beror på att det slumpar sig så att flera större tågavgångar faller inom samma halvtimme. Skulle diagrammet göras i större intervall (en timme) försvinner hacken men då tappas mycket av poängen i pikarna. Görs det i mindre intervall blir pikarna bättre redovisade men hackigheten ännu tydligare. Halvtimmesintervall får i detta fall vara en kompromisslösning. 11 (36)

12 4. Tågresandets marknadsandel till Stockholms län Övrig potentiell pendling Tåg (som ingår i studien) Diagrammet ovan visar att andelen arbetspendling med tåg till Stockholms län är störst från Örebro, Linköping och Gävle och lägst från Enköping. Det är betydligt fler antalsmässigt som pendlar till Stockholms län under en vardag (c a ) än från Stockholms län (c a ).De städer som har en markering (*) saknar värden från pendling med X2000-tåg på sträckan. Sannolikt består marknadsandelarna för övrig potentiell pendling i huvudsak av bilresande. Endast på de orter där busstrafik förekommer kan ju pendling med buss förekomma. Källan för uppgifter om den totala volymen arbetspendling är 2010 års värden på kommunnivå från SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Statistiken visar relationer mellan bostadsställe och arbetsställe. Självklart ingår i denna statistik även de som är sjuka, de som distansarbetar etc. Vid en jämförelse blir andelarna för den här undersökningen något undervärderade. En vanlig dag är ju några sjuka, några arbetar hemma etc. Man kan säga att andelarna är beräknade mot potentiell (teoretisk) arbetspendling, dvs i verkligheten är arbetspendlingen något lägre. Se vidare resonemang till beräkningar under punkt 3. Tolkning av marknadsandelar. När man studerar skillnader mellan kvinnor och män kan man konstatera att det är större andel av kvinnorna som reser med tåg i jämförelse med männen. Andelarna varierar från de olika orterna. Från nästan samtliga orter är andelen kvinnor högre än andelen män. Resor från Norrköping har ett 12 (36)

13 mer jämställt resande än övriga. Som exempel kan nämnas att från Eskilstuna pendlar 25 % av männen med tåg medan det är 60 % av kvinnorna som tågpendlar. Från Norrköping är det 43 % av männen som pendlar med tåg och 47 % av kvinnorna. 13 (36)

14 5. Resandet från ett antal stationer i Mälardalsregionen 5.1. Resandet från Enköping Utav de som reser från Enköpings station över hela dagen och kvällen så ska bland annat 55 % till Stockholm, 15 % till Västerås, 8 % till Sundbyberg och 7 % till Örebro. Lika många män som kvinnor reser från stationen en vardag. 45 % av resorna genomförs dagligen och var fjärde är en mer sällan resa. 34 % av de resande reser på månadskort. 300 Resande Enköping över dygnet Påstigande Avstigande 14 (36)

15 5.2. Resandet från Eskilstuna Utav de som reser från Eskilstuna station över hela dagen och kvällen så ska ca 41 % till Stockholm, 11 % ska till Strängnäs, 7 % till Västerås, 4 % till Örebro, 4 % till Kungsör och 4 % till Katrineholm. Resten 29 % fördelar sig till 61 andra destinationer. Totalt görs knappt resor från stationen en vardag. 45 % av resorna genomförs dagligen och var fjärde är en mer sällan resa. Hälften av resorna görs med enkelbiljett och ca 4 av 10 har månadskort. Resande Eskilstuna över dygnet Påstigande Avstigande 15 (36)

16 5.3. Resandet från Gävle Utav de som reser från Gävle station över hela dagen och kvällen så ska 40 % till Stockholm, 23 % ska till Uppsala C, 13 % ska till Arlanda. Resten 24 % fördelar sig till 19 andra destinationer. Medelåldern på de som reser är 38 år. Den vanligaste resan genomförs av en man som åker bil till stationen. Han köper en enkelbiljett, ska till arbetet och gör resan mer sällan. Observera att inga uppgifter om resande med tåg norrut finns med i studien. Resande Gävle över dygnet Påstigande Avstigande 16 (36)

17 5.4. Resandet från Katrineholm Utav de som reser från Katrineholms station över hela dagen och kvällen så ska 20 % till Norrköping, 18 % ska till Stockholm, 13 % ska till Eskilstuna, 8 % till Linköping, 7 % till Flen, 6 % till Södertälje Syd. Resten 28 % fördelar sig till 44 andra destinationer. Större andel kvinnor (53 %) än män (47%) reser från stationen en vardag. 36 % av resorna genomförs dagligen och var tredje är en mer sällan resa. Över hälften 55 % av de resande reser på enkelbiljett. Resande Katrineholm över dygnet Påstigande Avstigande 17 (36)

18 5.5. Resandet från Linköping Utav de som reser från Linköpings station över hela dagen och kvällen så ska ca 59 % till Stockholm, 9 % ska till Arlanda, 5 % till Uppsala C, 3 % till Göteborg och 3 % till Sundsvall. Lika många män som kvinnor reser från stationen en vardag. Endast 5 % av resorna genomförs dagligen och 4 av 5 resor är sällanresor. 9 av 10 av de resande reser på enkelbiljett. Observera att inget resande med tåg söderut finns med i studien. Resande Linköping över dygnet Påstigande Avstigande 18 (36)

19 5.6. Resandet från Norrköping Utav de som reser från Norrköpings station över hela dagen och kvällen så ska ca 32 % till Stockholm, 14 % ska till Katrineholm, 8 % till Arlanda, 6 % till Malmö C, 4 % till Göteborg C och 3 % till Nyköping. Större andel män (52%) än kvinnor (48%) reser från stationen en vardag. Nästan en fjärdedel (23%) % av resorna genomförs dagligen. 18 % av de resande reser på månadskort och 72 % på enkelbiljett. Resande Norrköping över dygnet Påstigande Avstigande 19 (36)

20 5.7. Resandet från Nyköping Utav de som reser från Nyköpings station över hela dagen och kvällen så ska 51 % till Stockholm, 13 % ska till Norrköping, 6 % till Flemingsberg, 5 % till Södertälje Syd, 4 % till Linköping och 3 % till Göteborg C. Mindre andel män (47%) än kvinnor (53%) reser från stationen en vardag. 1/3 av resorna genomförs dagligen och 1/3 är en mer sällan resa. 30 % av de resande reser på månadskort. Resande Nyköping över dygnet Påstigande Avstigande 20 (36)

21 5.8. Resande från Uppsala Utav de som reser från Uppsala C över hela dagen och kvällen så ska bland annat 71 % till Stockholm, 5 % ska till Märsta, 3 % till Gävle, 3 % till Arlanda och 2 % till Sala. Medelåldern på de som reser är 39 år. Den vanligaste resan genomförs av en man eller kvinna som går till stationen. Han/hon åker på ett månadskort eller en enkelbiljett, pendlar mellan hem och arbete och gör resan nästan dagligen. Resande Uppsala över dygnet Påstigande Avstigande 21 (36)

22 5.9. Resandet från Västerås Utav de som reser från Västerås station före kl på morgonen så ska ca 60 % till Stockholm, 15 % ska till Sundbyberg, 8 % till Eskilstuna, 3 % till Örebro, 2 % till Arboga, 2 % till Köping och 2 % till Sala. Resten 8 % fördelar sig till 20 andra destinationer. Om man ser över hela dagen och kvällen så tar sig 1av 5 till stationen med bil, 1 av 4 kommer med buss, 1 av 10 cyklar och 4 av 10 går till stationen. 95 % av de som kommer till stationen är i åldrarna år. Resande Västerås över dygnet Påstigande Avstigande 22 (36)

23 5.10. Resandet från Örebro C Utav de som reser från Örebro C över hela dagen och kvällen så ska ca 34 % till Stockholm, 11 % till Västerås, 8 % till Göteborg C, 5 % till Arboga, 5 % Köping, 5 % Sundbyberg och 4 % till Eskilstuna. Mindre andel män (47%) än kvinnor (53%) reser från stationen en vardag. 26 % av resorna genomförs dagligen och 35 % är en mer sällan resa. 23 % av de resande reser på månadskort medan 65 % har enkelbiljett. Resande Örebro C över dygnet Påstigande Avstigande 23 (36)

24 Kommentar Kvot Diff Mätt samma Mätt båda åren Hösten 2011 Hösten 2006 Station 6. Jämförelser med mätning hösten 2006 Arboga JA JA % Arlanda C JA NEJ Upptåget mättes inte 2011 Bålsta JA JA % Enköping JA JA % Eskilstuna JA JA % Flemingsberg JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Flen JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Frövi 133 NEJ Gnesta 131 NEJ Gävle 866 NEJ Hallsberg JA NEJ X2000 Göteborg och Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Heby 13 NEJ Hälleforsnäs 41 NEJ Katrineholm JA NEJ X2000 Göteborg mättes inte 2011 Knivsta NEJ NEJ Upptåget mättes inte 2011 Kolbäck 113 NEJ Kolmården 89 NEJ Kumla JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Kungsör JA JA % Kvicksund 293 NEJ Köping JA JA % Laxå JA NEJ X2000 Göteborg och Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Linköping 1273 NEJ Läggesta JA JA % Morgongåva 24 NEJ Märsta JA JA % Norrköping 2403 NEJ Nykvarn JA JA % Nyköping 1083 NEJ Ransta 61 NEJ Sala 1000 NEJ Stockholm C JA NEJ X2000 Göteborg och Sundsvall mättes inte 2011 Strängnäs JA JA % Sundbyberg JA JA % Södertälje S JA NEJ X2000 Gbg mättes inte 2011, X2000 Malmö mättes inte Tierp 38 NEJ 2006 Uppl. Väsby 654 NEJ Uppsala JA NEJ Upptåget och X2000 mättes inte 2011 Vagnhärad 199 NEJ Vingåker JA JA % Västerås JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Örebro C JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 Örebro södra JA NEJ Tåg i Bergslagen mättes inte 2011 I tabellen på föregående sida visas en jämförelse med de siffror som ÅF tog fram åt banverket på samma sätt hösten Mätmetoden var densamma och mätområdet ungefär detsamma. Däremot 24 (36)

25 skiljer det en hel del mellan de olika mätningarna när det gäller vilka tåg som räknats. Svealandsbanan, Mälarbanan och Uppsalapendeln har räknats exakt på samma sätt. I övrigt gäller att Uventågen räknades bara på de stora stationerna 2006, Nyköpingsbanan räknades inte 2006 X2000-tågen mot Göteborg räknades inte 2011 X200-tågen mot Malmö/Köpenhamn räknades inte 2006 Tåg i Bergslagen och Upptåget mättes inte 2011 Gävle och Tierp räknades inte 2006 Frövi räknades inte 2011 Av de stationer som räknats på samma sätt 2006 och 2011 kan följande sägas Hela stråket längs Svealandsbanan har minskat resande till 2011 Mälarbanans stationer Enköping, Bålsta och framförallt Sundbyberg har ökat resande Märsta och Flemingsberg har minskat resande Då totalt antal resande på de olika bandelana jämförs är tendensen densamma. Trafiken norr om Mälaren ökar medan trafik söder om Mälaren minskar. Ökningen på den norra sidan är relativt stor. Förutom ökningen på de ovan nämnda stationerna är det fler resande mellan Örebro och Arboga. Uppsalapendeln har ett något minskat resande. Jämförelser på övriga sträckor såsom Södertälje- Stockholm och Hallsberg-Örebro låter sig inte göras då urvalet av tåg inte är likadant här de två mätåren. 25 (36)

26 7. Förteckning över de stationer och tåg som ingick i undersökningen Station Arboga Arlanda C Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Tåg Ej X2000, Ej Upptåget Ej SL pendeltåg Ej SL-pendeltåg, ej X2000 mot Göteborg Ej SL pendeltåg Endast söderut, Ej X2000, Ej Upptåget, Ej X2000, Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej X2000 mot Göteborg Ej upptåget Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Endast Norrut, ej Östgötapendeln Ej SL Pendeltåg Ej Östgötapendeln Ej X2000 mot Göteborg, Ej SL Pendeltåg Ej SL Pendeltåg Ej X2000 mot Göteborg, Ej SL Pendeltåg Ej Upptåget Ej X2000, Ej Upptåget Ej Tåg i Bergslagen Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Ej Tåg i Bergslagen, Ej Kinnekulletåg Generellt gäller att 26 (36)

27 Nattågen har inte räknats Kinnekulletåg har inte räknats SL pendeltåg har inte räknats Arlanda Express har inte räknats Östgötatrafikens pendeltåg har inte räknats X2000 räknas endast för tågen i stråket Stockholm Östergötland Malmö, övriga X2000 räknas inte Veolia och andra tågoperatörers fjärrtåg räknas också (ska kunna särredovisas eftersom dessa tåg inte ingår i TiM) Ytterstationer räknas i alla riktningar om inte annat anges För Tåg i Bergslagen (TiB) och Upptåget finns (ATR) ombord på tågen för att räknas passagerare automatiskt. Dessa siffror räknas därför inte i fält. Dessutom är de inte kopplade till resvaneundersökningen och det går inte att göra könsbestämningar med dem. I de fall dessa områden berörs är de därför inte med i denna studie. Det är framförallt stationerna längs Upptågen (Arlanda, Knivsta, Uppsala, Tierp och Gävle) som påverkas av detta. Tåg i Bergslagen påverkar framförallt Västerås, men även några mindre stationer. 27 (36)

28 8. Tabeller med svarsandelar per station och totalt Plats för intervjun Kön Man Kvinna Total Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

29 Plats för intervjun Ålder - 17 år år år år 65- år Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

30 30 (36)

31 Hur ofta gör du den här resan? Plats för intervjun Dagligen/näst an dagligen Någon/några ggr i veckan Någon/några ggr i månaden Mer sällan Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

32 Plats för intervjun Vilket färdbevis använder du för den här resan? Månadskort Årskort Skolkort Enkelbiljett Annat 10-kort Total Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Andel % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

33 Plats för intervjun Hur tog du dig till stationen? (Sista färdmedlet) Bil Buss Tåg Cykel Till fots T-bana Pendeltåg Spårvagn Moped MC Total Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Rad % Arboga Arlanda Bålsta Enköping Eskilstuna Flemingsberg Flen Gnesta Gävle Hallsberg Heby Hälleforsnäs Katrineholm Knivsta Kolbäck Kolmården Kumla Kungsör Kvicksund Köping Laxå Linköping Läggesta Morgongåva Märsta Norrköping Nykvarn Nyköping Ransta Sala Stockholm C Strängnäs Sundbyberg Södertälje Syd Tierp Uppsala C Vagnhärad Vingåker Västerås Örebro C Örebro S Total (36)

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Analys av anslutningsresor till Arlanda

Analys av anslutningsresor till Arlanda LiU-ITN-TEK-A--11/058--SE Analys av anslutningsresor till Arlanda Sara Johansson 2011-09-16 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015

Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst Uppdaterad 15 sep 2015 Väst SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst Väst 2 Reg Reg 2 Reg Reg Express 2 2 2 Tågnummer 7213 20401 401 117 7021 119 10421 421 3419 10159 157 2021 7217 17290 7272 Period 28/9-15/10 28/9-16/10

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Örebro län

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Örebro län INRIKTNING FÖR TRANSPORTSYSTEMET ÅR 2030 Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Örebro län Tillsammans är vi starka Inom Östra Mellansverige samverkar fem län (Stockholm,

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Gäller 6-19 jul, 31 jul - 2 aug 2015. Väst SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst SJ SJ Tågab SKJB SJ Uppdaterad 9 jul 2015

Gäller 6-19 jul, 31 jul - 2 aug 2015. Väst SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst SJ SJ Tågab SKJB SJ Uppdaterad 9 jul 2015 Stockholm - Göteborg Alla tåg Stockholm-Hallsberg tab 49, Hallsberg-Laxå tab 64 Töreboda-Göteborg tab 62, Alingsåspendeln tab 131 Väst SJ SJ Väst SJ SJ MTR Väst Väst SJ SJ Tågab SKJB SJ 2 Reg 2 Reg Reg

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm Del 1, nulägesanalys, åtgärdsförslag och genomförandeidé Beställare Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Medverkande Arbetsgrupp Stefan Dahlskog

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Hållbart resande i Sörmland

Hållbart resande i Sörmland Hållbart resande i Sörmland Sammanfattning Sörmland har en för svenska län ovanlig arbetsmarknadssituation, med ett stort beroende av arbetspendling till omkringliggande län speciellt Stockholmsområdet.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

TGOJ-banan. Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland

TGOJ-banan. Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland TGOJ-banan Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005

Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 2005 Rapport juni 25 Rapporttitel Resandeundersökning av tågresor i Norrland Våren 25 Monica Lundin Ulrik Berggren Anna-Lena Elmquist Bo Östlund På uppdrag av: Transportforskningsgruppen i Borlänge AB Teknikdalen,

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet. Nyköpingslänken

Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet. Nyköpingslänken Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet Nyköpingslänken ÅF-Trafikkompetens Mars 2002 Rapport 2(43) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Cornelis Harders 2002-03-2627 1 700060 Tel 08-50

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Tåg och expressbussar

Tåg och expressbussar Remisshandling 2014-06-13 2014-09-26 Strategi för Tåg och expressbussar i Örebro län 0 1 Innehåll Inledning... 4 Mål 2030 och 2050... 6 Hur påverkas vi av omvärlden?... 9 Dagens trafik och resande... 13

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

trafik i mälardalen >

trafik i mälardalen > trafik i > 3/2004 En tidning från TiM, ett samarbete mellan SJ och länstrafikbolagen i Mälardalen. mälardalen > Nya tider, nya seder Alla dessa tidtabeller > Pendla och spara tid > SJ höjer och sänker

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst Sida 1 (7) KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst 1. KLUBBUTVECKLING 1.1 Utbildning Föreningskunskap Klubbstyrelse SISU, Tennislyftet Valberedningar Valberedning SISU, Tennislyftet Föräldrar Föräldrar Plan

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Välfärdsstatens geografi Lika villkor åt alla överallt folkhemstanken

Läs mer

Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren

Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren Bilaga 4 Studie av dag- och nattbefolkning inom översvämningshotade områden runt Mälaren Ur huvudrapporten Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK Datum

Läs mer

Liv & hälsa ung i Mellansverige

Liv & hälsa ung i Mellansverige Liv & hälsa ung i Mellansverige Resultat från ungdomsundersökningarna Liv & hälsa ung bland elever i skolår 9 år 2013/2014 Ett samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer