Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde den 23 mars 2012"

Transkript

1 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid: Efter avslutad bolagsstämma ca Plats: Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Dagordning: Övrigt: med handlingar bifogas Förhinder att delta i sammanträdet meddelas snarast till Helena Gozzi, tel eller e-post: Enl uppdag: Helena Gozzi Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik AB onsdagen den 23 maj 2012 kl Godkännande av dagordning 2. Protokolljustering 3. Föregående mötesprotokoll 4. SJ:s planer för Mälardalen Jan Sundling styrelseordförande SJ AB 5. Ombud årsstämma TiM AB 6. Nominering av ledamöter till styrelsen TiM AB 7. Process för ändrat ägande av MÄLAB 8. Trafikplan 2017 version maj Rapport förstudie fordonsanskaffning 10. Förslag till avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige 11. Aktuella marknadsfrågor (TiM-trafiken) 12. Information från VD a. Rapport arbete med modell för fördelning av kostnader och intäkter b. Fordonsanskaffning X12:or för UVEN c. Ekonomisk rapport 13. Övriga frågor

3 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 5 Ombud årsstämma TiM AB Föredragande: Bilaga: Mårten Levin TiM AB kommer ha årsstämma under juni månad inför vilken MÄLAB som delägare ska utse ombud. Styrelsen beslutar att utse Christer G Wennerholm som ombud att företräda MÄLAB vid den kommande årsstämman för TiM AB

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 7 Process för ändrat ägande av MÄLAB Föredragande: Bilaga: Mårten Levin Gällande aktieägaravtal och bolagsordning Förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning Aktieöverlåtelseavtal (utsändes version för Örebro län) Sammanfattning Den nya kollektivtrafiklagens innebär att ansvaret för kollektivtrafiken flyttats från länstrafikbolagen (tidigare Trafikhuvudmännen) till nya regionala kollektivtrafikmyndigheter. Med anledning av detta har det ansetts att ägandet av MÄLAB behöver flyttas så att bolaget framgent ägs direkt av respektive regional kollektivtrafikmyndighet. Med stöd från Carl-Henry Eriksson (Länstrafiken) och advokat Robert Asplund (Lindahls Örebro) har förslag till reviderat ägaravtal, aktieöverlåtelseavtal och ny bolagsordning tagits fram. Avstämning av dokumenten har gjorts med ägarna/rktm. Uppdateringarna av aktieägaravtal och bolagsordning har framförallt gjorts utifrån behovet av ändring av ägandet. Därutöver har mindre ändringar gjorts, framförallt har skrivningarna uppdaterats för att anknyta till de begrepp som används i den nya kollektivtrafiklagen. Processen för ändrat ägande innehåller beslut hos Nuvarande ägare avseende aktieöverlåtelseavtalet o Stockholms läns landsting, o Upplands Lokaltrafik AB, o Västmanlands Lokaltrafik AB, o Länstrafiken Sörmland AB och o Länstrafiken Örebro AB Tillträdande ägare avseende aktieöverlåtelseavtalet, nytt ägaravtal och ny bolagsordning o Stockholms Läns Landsting o Landstinget i Uppsala län o Landstinget i Västmanlands län o Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet o Örebro läns Landsting

5 Finns behov från ägarna föreslås att MÄLAB i nästa steg tar fram koncept till ärendebeskrivning och förslag till beslut (att-satser). Dessa förslag kan respektive parter använda inför sina beslut. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information (att till ägarna överlämna underlag i form av utkast till överlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning)

6

7

8 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB Antagen vid bolagsstämma 31 maj 2006 Bolagets organisationsnummer: Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för trafikhuvudmännen i Mälarregionen vad gäller regionaltågtrafiken i regionen. 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen skall bestå av tio ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant skall vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman.

9 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman skall följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 12 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, skall styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskriven, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden skall förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist skall avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 13 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet.

11 Utkast /LINDAHL Mellan undertecknade ägare ( Parterna ) i Mälardalstrafik MÄLAB AB, ( Bolaget ) har denna dag ingåtts följande AKTIEÄGARAVTAL 1. VERKSAMHETEN Mälardalstrafik MÄLAB AB, här nedan kallat Bolaget, ska företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken på järnvägsnätet i länen och till angränsande län. Det åligger härvid bolaget att verka för införande och upprätthållande av snabba och bekväma förbindelser mellan orter i länen att genom information och marknadsföring stödja utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken att behandla frågor om tågplaner, tidtabeller mm för den regionala tågtrafiken att verka för utveckling av pris- och försäljningssystem att som förhandlingspart företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor av gemensamt intresse för två eller flera regionala kollektivtrafikmyndigheter eller eljset om en regional kollektivtrafikmyndighet påkallar bolagets medverkan Bolaget äger rätt att i organiserad from samverkan med trafikföretag vad gäller beslut om tågplaner, tidtabeller mm, information och marknadsföring samt andra frågor förande driften av den regionala kollektivtrafiken. 2. UPPGIFTER ENLIGT KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN Parterna är överens om att Parterna i enlighet med 3 kap. 2 kollektivtrafiklagen skall ha möjlighet att till Bolaget överlämna befogenheten att upphandla och ingå avtal om allmän trafik. Vidare skall Parterna äga uppdra åt Bolaget att genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Parternas beslut och kommunala kompetens 3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING Kostnader för Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav. Betalning skall ske efter anfordran från Bolaget. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX

12 Kostnader för träffade trafikavtal skall fördelas mellan berörda Parter i enlighet med särskild träffad överenskommelse som skall ingås innan Bolaget ingår trafikavtalet. 4. AKTIER M M Aktiekapitalet utgör tills vidare kr och är fördelat på 120 aktier vilka innehas av Stockholms läns landsting med 40 % och av övriga Parter med 15 % vardera. Beslut om förändring av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i Bolaget skall fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver för sin giltighet enighet mellan Parterna. Höjs aktiekapitalet efter ingående av föreliggande avtal skall Parterna teckna och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget. Part får inte utan samtycke av övriga parter överlåta sina aktier i Bolaget till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet skall Parten ifråga, på begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. 5. STYRELSEN Parterna skall representeras av vardera två styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma tid väljs två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. Bolagsstämman utser även styrelsens ordförande. 6. BOLAGSORDNING Bolagsordningen för Bolaget framgår av bilaga A. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter. 7. AVTALSTID M M Detta avtal gäller från och med den [datum] tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning skall alltid ske för upphörande till kalanderårsskifte. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 2

13 Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, Upplands läns landsting, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting samt Kommunalförbundet Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet godkänner detsamma. Ändringar av avtalet kan ske med samtliga Parters godkännande. 8. ÄGARFÖRÄNDRING Ytterligare aktieägare kan ansluta sig till detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet. 9. TVIST Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fem originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.. den [datum] För Stockholms läns landsting För Upplands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Örebro läns landsting För Västmanlands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 3

14 För Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 4

15 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB, Antagen på bolagsstämma [datum] 1 Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågtrafiken i regionen. Bolagets ändamål är bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens. 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen ska bestå av två till tolv ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant ska vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman. 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX

16 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolaget ska bereda de beslutande församlingarna hos respektive ägare möjlighet att ta ställning innan beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, ska styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskriven, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX 2

17 Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden ska förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 14 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet. BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX 3

18 Utkast /LINDAHL DETTA AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL ( Aktieöverlåtelseavtalet ) är träffat dag som anges nedan ( Avtalsdagen ) mellan: (1) Örebro läns landsting, , ( Köparen ); och (2) Länstrafiken Örebro AB, ( Säljaren ). Parterna benämns gemensamt Parterna 1. BAKGRUND 1.1 Mälardalstrafik MÄLAB AB, , ( Bolaget ) har företrätt de tidigare länstrafikhuvudmännen i frågor som gäller driften och utvecklingen av persontågtrafiken på stomlinjenätet mellan Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. 1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om kr fördelat på 120 aktier med kvotvärde om kr per aktie. Säljaren äger 18 st aktier i Bolaget ( Aktierna ). 1.3 Till följd av kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 har behov av förändringar i ägandet av Bolaget uppkommit och genom Aktieöverlåtelseavtalet överlåts aktierna till Köparen som är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. 2. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 2.1 Säljaren överlåter och försäljer Aktierna till Köparen i enlighet med villkoren i detta avtal. 2.2 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar och begränsande sakrätter av vad slag det vara må. 3. TILLTRÄDE Tillträde skall ske den [ange datum] ( Tillträdesdagen ). 3.1 På Tillträdesdagen, eller den tidigare eller senare dag som parterna enas om, skall Säljaren överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transporterade på Köparen. 3.2 På Tillträdesdagen skall Köparen mot erhållande av aktiebreven representerande Aktierna vederbörligt transporterade erlägga Köpeskillingen. 4. KÖPESKILLING Köparen skall som köpeskilling för Aktierna på Tillträdesdagen erlägga ett belopp om [ ] kr ( Köpeskillingen ) genom överföring till av Säljaren anvisat bankkonto. 5. HEMBUDSFÖRBEHÅLL Parterna är medvetna om att överlåtelsen av Aktierna förutsätter att övriga aktieägare inte påkallar sin rätt enligt bolagsordningens hembudsklausul. Parterna godkänner vidare att Uppsala läns landsting, Västmanlands läns landsting och Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, utan ÄRENDE 7 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN ÖREBRO LÄNS LANDSTING OCH LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB.DOCX 1

19 hinder av nämnda hembudsklausul, förvärvar aktier i Bolaget från länstrafikbolaget i respektive län. 6. AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALETS OMFATTNING Aktieöverlåtelseavtalet innehåller Parternas hela överenskommelse med avseende på försäljningen av Aktierna och ersätter alla andra eventuella avtal och uppgörelser därom. 7. ÄNDRINGAR Ändringar i eller tillägg till Aktieöverlåtelseavtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av Parterna. 8. TVISTER Tvist i anledning av Aktieöverlåtelseavtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Förfarandet skall äga rum i Örebro. Detta aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Säljaren och Köparen tagit var sitt. Örebro den För Örebro läns landsting För Länstrafiken Örebro AB. Namnförtydligande: Namnförtydligande:. ÄRENDE 7 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN ÖREBRO LÄNS LANDSTING OCH LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB.DOCX 2

20 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Trafikplan 2017 Föredragande: Göran Gullbrand, Tomas Ahlberg Bilaga: PM Trafikplan 2017 version maj 2012 PM Trafikplan 2017 version maj 2012 Skattningar av resande, kostnader och intäkter Sammanfattning Det förslag till storregionalt stomnät som tidigare beskrivits i pm:et Trafikplan 2017 och som styrelsen i november 2012 beslutade överlämna till RKTM som underlag för arbetet med Trafikförsörjningsprogram, har omarbetats i en ny version. Avsikten med den nya versionen är att den ska kunna ligga till grund för kommande genomförandebeslut där ett första steg är en avsiktsförklaring mellan berörda län avseende utveckling av trafiken efter Citybanans öppnande. Trafikutbudet och skattningar av resande, kostnader och intäkter redovisas i två separata pm. Vid styrelsesammanträdet ges också en fördjupad redovisning av antaganden om resande och ekonomi. Styrelsen beslutar att fastställa trafikutbudet i Trafikplan 2017 som MÄLAB:s planeringsinriktning för regionaltågstrafiken inom TiM-området efter Citybanans öppnande

21 PM Trafikplan 2017 version maj 2012 Linjer i storregionalt stomnät Trafikplan 2017 version maj 2012 Linköping Nyköping Stockholm - Uppsala Stockholm Västerås Örebro Hallsberg Örebro Eskilstuna Stockholm - Uppsala Uppsala Hallberg Katrineholm Stockholm Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping Linköping Sala Knivsta Linjesträcka med turtäthet timmestrafik Ransta Arlanda Märsta Linjesträcka med lägre turtäthet Enköping Bålsta Sundbyberg Västerås Stockholm Arboga Kolbäck Örebro Flemingsberg Köping Kvicksund Strängnäs Läggesta Nykvarn Örebro S Kungsör Södertälje Eskilstuna Kumla Hälleforsnäs Vagnhärad Hallsberg Vingåker Katrineholm Nyköping Linköping Flen Gnesta Norrköping Kolmården

22 Bakgrund och syfte Trafikplanen ska beskriva omfattningen av regional tågtrafik i ett storregionalt stomnät för Mälardalen Östergötland (Östra Sverige). Trafikplan 2017 är tänkt att fungera som underlag för beslut om framtida trafik, primärt i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Dokumentet är också tänkt att utgöra första delen i en storregional stomnätsstrategi. Utgångspunkten för trafikplanen är de övergripande beskrivningar av regionaltågstrafikens roll, önskade funktioner och strategier för att nå dit som formulerats i PM Mål och behov (MÄLAB november 2011). Vardagar bör trafiken bedrivas med minst timmestrafik hela trafikdygnet (ca 06-23) i båda riktningarna (stomtrafik). I rusningstid morgon och kväll (ca 06-09, 15-18) bör trafiken förstärkas till halvtimmestrafik i båda riktningarna (insatståg) På helger bör minst varannantimmestrafik eftersträvas I vissa relationer är det nödvändigt att bedriva mer, ibland avsevärt mer trafik, medan det också finns och framöver kommer att finnas relationer där timmestrafik visserligen är eftersträvansvärt men inte kan motiveras avseende efterfrågan och kostnaderna för att bedriva trafiken. Trafikplanen är utformad utifrån vedertagna principer för stomtrafik. Trafiken ska bedrivas med fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster. Trafiken ska, där infrastrukturen så medger, bedrivas med styva tidtabeller med avgångar på fasta minuttal för såväl stomtåg som insatståg. Trafiken ska bedrivas med enhetliga, moderna och för regional kollektivtrafik ändamålsenliga fordon Trafikplanen bygger på trafik med samma uppehållsmönster som dagens regionaltågstrafik. Linjenätet i trafikplanen utgår från att trafik som idag är uppdelad på olika linjer knyts till varandra med genomgående trafik i Stockholm. Syftet är att underlätta resandet mellan de södra och norra delarna i trafiksystemet. Trafikplanen, och kostnadsberäkningarna bygger på att fordon till- och frånkopplas i trafik på ett antal stationer. Syftet med till- och frånkopplingar är att skapa en ekonomiskt effektivare trafik, tåglängd (och därmed sittplatskapacitet) anpassas till delsträckornas olika behov. Till- och frånkopplingar av fordon planeras ske på Stockholms C, Eskilstuna och Västerås samt i övrigt i samband med vändningar. Till- och frånkopplingar i trafik ställer krav på att fordonen klarar till- och frånkoppling på ca två minuter och att tidtabellen innehåller extra uppehållstid för åtgärden. Infrastrukturen på stationerna måste också vara anpassad. Både till- och frånkoppling av fordon i trafik och långa linjesträckningar som delvis trafikeras på enkelspår är potentiella källor till störningar som riskerar påverka kvalitén. Trafikupplägget behöver därför vara villkorat mot att det kan ske utan att gå ut över punktligheten.

23 Samverkan övriga regionala trafiksystem Trafikplanen är utformad utifrån en tänkt samverkan mellan trafiken i det storregionala stomnätet och övriga regionala tågtrafiksystem, både kommersiella och sådana som omfattas av allmän trafikplikt. Avsikten är dessa ska komplettera varandra avseende sträckor, uppehållsbilder och restider mm. Det regionala stomnätet ska även uppfattas som sammanhängande med den länsvisa kollektivtrafiken. Övriga tågtrafiksystem i MÄLAB:s område som omfattas av allmän trafikplikt är SL:s Pendeltåg, Tåg i Bergslagen (TiB), UL:s Upptåget och Östgötapendeln. Samverkan förutsätts också ske med Värmlandstrafik och Västtrafik för trafiken till Örebro län. För närvarande utgår planeringen från att Värmlandstrafik planerar trafiken mellan Karlstad Hallsberg Örebro och att Västtrafik planerar trafiken mellan Skövde Örebro. Kommersiell regional tågtrafik (trafik utan trafikavtal) bedrivs idag av SJ på sträckorna Stockholm Uppsala och Stockholm Västerås Örebro, sträckor som framöver antas ingå i det storregionala stomnätet. Sträckorna förutsätts framöver, liksom övriga sträckor inom det storregionala stomnätet, omfattas av allmän trafikplikt för att garantera ett sammanhållet trafiksystem och långsiktig stabilitet. Fortsatta utredningar behöver här göras kring lämpliga affärsmodeller för kommande trafikavtal på olika sträckor och därmed vilka förutsättningar som eventuellt kan finnas att via avtal tecknade med allmän trafikplikt söka samverkan med kommersiella trafikföretag. SJ:s trafik mellan Östergötland (via Katrineholm) Stockholm Gävle anses idag vara en del av det regionala trafiksystemet men bedöms tillsvidare fortsätta att bedrivas helt kommersiellt och ingår för närvarande inte i det nät som samhället genom denna Trafikplan behöver säkerställa. Arlanda Express bedöms också fortsätta att bedrivas kommersiellt. Interregional tågtrafik Vid sidan om den tågtrafik som är regional kollektivtrafik, så antar MÄLAB att interregional tågtrafik kommer att bedrivas av SJ och andra tågbolag på nedanstående linjer med minst dagens trafikutbud. Linköping - Norrköping (via Katrineholm) Stockholm Uppsala Gävle Karlstad Stockholm Falun Borlänge Uppsala - Stockholm Stockholm Uppsala - Gävle Sundsvall Snabbtågstrafiken Stockholm Göteborg, Stockholm - Malmö

24 Fortsatt utredningsarbete Under arbetet med trafikplanen har behov av fördjupade analyser och utredningar identifierats i huvudsak avseende regionaltågens trafikutbud. Dessa redovisas i korthet nedan och beskrivs utförligare i respektive linjebeskrivning. Norrköping Linköping, omfattningen av regionaltågens trafikutbud, tillgänglig spårkapacitet samt förutsättningar för en integrering med Östgötapendeln Stockholm- Uppsala, utifrån bland annat kommande erfarenheter från trafikstarten av SL pendeltåg till Uppsala klargöra omfattningen av det totala trafikutbudet i stråket samt fördelning av trafik mellan Arlanda respektive Märsta Nya stationer för regionaltågen i Stockholm; på förslag Stockholm Nord (olika placeringar, senast Solna), Barkarby och Stockholm Södra Plan för etappvis uppbyggnad av trafiksystemet med beaktande av resandeutveckling, fordonstillgång, befintliga trafikavtal, länens ekonomiska förutsättningar mm Möjlig utveckling av trafiken i kommande tidshorisonter, preliminärt 2025 respektive 2050 Infrastruktur Med Trafikplan 2017 som bas pågår ett arbete tillsammans med Trafikverket där förutsättningarna för trafikutbudets omfattning, styva tidtabeller, stomtåg och insatståg mm analyseras. Arbetet, som praktiskt innebär att tidtabeller och simuleringar görs utifrån MÄLAB:s, SL:s och övriga trafiksystems framtidsplaner, har flera syften. Ligga till grund för en sammanfattning av viktiga knutpunkter där anslutningar mellan olika linjer är särskilt viktiga Resultera i en sammanfattning av de konflikter som finns samt peka på behov av infrastrukturåtgärder för att möta trafikbehoven Utgöra grund för ett kommande tecknandet av ramavtal mellan MÄLAB och Trafikverket I arbetsgruppen ingår representanter från Trafikverket, MÄLAB, UL, SL och Länstrafiken Mälardalen. En första bedömning är gjord och följande svårigheter har hittills identifierats. Svårigheter att åstadkomma tåglägen för regionaltågens 30-minuterstrafik Stockholm Uppsala respektive Stockholm - Västerås samtidigt med eventuell trafikökning för SL Pendeltåg till 10- respektive 20-minuterstrafik. Regionaltågens framkomlighet underlättas om regionaltågen har samma intervall som pendeltågen, eller omvänt. Spårkapaciteten mellan Norrköping Linköping är ansträngd och för närvarande utpekad av Trafikverket som överbelastad. En utökning av regionaltågen till Linköping bedöms idag vara teoretiskt möjligt att

25 konstruera men trångt och sårbart i kombination med enkelspåren utmed UVEN och Nyköpingsbanan. Enkelspåret på Nyköpingsbanan skapar svårigheter att få fram insatstågen i 30-min trafik mellan Norrköping Nyköping. För sträckan Nyköping Stockholm bedöms det vara möjligt att klara insatstågen. Långa (fleråriga) avstängningar och trafikstörningar kan väntas i samband med reinvesteringar av broarna vid Getingmidjan.

26 Linjebeskrivning Trafikplan 2017 Begrepp I stomtrafiken ingår de tåg som vanligen avgår en gång i timmen. Avgångar på en linje som ingår i stomtrafiken benämns stomtåg. Insatståg som går hela eller delar av en linje och har samma uppehållsmönster som den linjen benämns just insatståg. Insatståg körs vanligen för att förstärka trafiken för den dagliga pendlingen morgon respektive eftermiddag, för att skapa 30-min trafik eller tätare. Insatståg som passerar en eller flera stationer, benämns direkttåg. Direkttåg kan vara ett komplement till stomtrafiken framförallt vid särskilt behov av ökad sittplatskapacitet på enstaka linjer samt för att korta restiden mellan större orter.

27 Linje Linköping Nyköping Stockholm - Uppsala Linköping, Norrköping, Kolmården, Nyköping, Vagnhärad, Södertälje syd, Flemingsberg, Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Norrköping - Nyköping Stockholm Uppsala. Varannan timme körs tågen till och från Linköping, utbudet på delsträckan Norrköping Linköping betraktas tills vidare dock som preliminärt. Insatståg trafikerar delsträckan Norrköping Nyköping Stockholm i huvudriktningen mot Stockholm på morgonen och från Stockholm på eftermiddagen varje timme som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik. Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme Norrköping Nyköping Stockholm - Uppsala, preliminärt till och från Linköping med samma utbud. Trafiken på denna linje syftar till att säkerställa resandet mellan orterna utmed linjen och kan ses som ett komplement och inte som en ersättning för den trafik som SJ bedriver mellan Linköping Stockholm - Gävle den snabbare vägen via Katrineholm (passeras i huvudsak idag). Prioriterade anslutningar I Norrköping eller Linköping till tåg mot Malmö Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Norrköping-Nyköping-Stockholm Stomtrafik Uppsala Linköping-Norrköping - (Stockholm) Stomtrafik Preliminärt Norrköping-Nyköping-Stockholm 3 Insatståg Riktad Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Delsträckan Norrköping Linköping trafikeras idag med Östgötapendeln med avgång var 20:e minut, tillsammans med övriga tåg finns idag en överbelastning i spårkapaciteten på sträckan. Östgötatrafiken är i dagsläget osäker på behovet av ytterligare regionala tåg på delsträckan Norrköping Linköping med hänsyn till resandeunderlag, ekonomin för parallella system samt tillgång till spårkapaciteten. Det finns därför behov av ett fortsatt utredande av möjligheten till en integrering av regionaltåg och Östgötapendeln innan Östgötatrafiken kan ta ställning till regionaltågens trafikomfattning mellan Norrköping Linköping. Utbudet på delsträckan betraktas därför tills vidare som preliminärt.

28 Linje Stockholm Västerås Örebro - Hallsberg Stockholm C, Sundbyberg, Bålsta, Enköping, Västerås, Köping, Arboga, Örebro C, Örebro S, Kumla, Hallsberg Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Örebro Västerås Stockholm, varannan timme körs tågen till och från Hallsberg. Insatståg trafikerar delsträckan Västerås Stockholm i båda riktningarna varje timme ca samt som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på sträckan. Några insatståg sträcks ut till Arboga för att skapa 30-min trafik även mellan Arboga Köping Västerås (Stockholm) på morgonen och omvänt på eftermiddagen. Till- och frånkoppling av fordon planeras ske för vissa tåg i Västerås för att möta de olika behoven av sittplatskapacitet före och efter Västerås. Insatstågen Västerås Stockholm antas även kopplas ihop med tåg från Bergslagspendeln från Fagersta/Ludvika, vilket skapar direkttåg till Stockholm för orterna utmed Bergslagspendeln. Ska detta vara möjligt behöver de båda linjerna trafikeras med fordon av samma typ och trafiken bör sannolikt köras av samma operatör. Trafikplan 2017 innehåller inte kostnader eller fordon för linjen Västerås Fagersta Ludvika eftersom denna trafik idag upphandlas och finansieras inom ramen för TiB. Lördagar och söndagar planeras timmestrafik mellan Örebro Västerås Stockholm, samt varannan timme till och från Hallsberg. Idag körs tågen på linjen varannan timme vidare till och från Göteborg, vilket kan vara möjligt även i framtiden men förutsätter att trafikbolaget bedriver detta på kommersiell basis. Prioriterade anslutningar I Västerås mot Bergslagspendeln I Bålsta, buss mot Arlanda och mot SL pendeltåg Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Örebro-Västerås-Stockholm Stomtrafik Hallsberg Örebro -(Stockholm) Stomtrafik (Fagersta)-Västerås-Stockholm 10 Insatståg Arboga-Västerås (Stockholm) 2-4 Insatståg

29 Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Det finns ett behov av att fortsätta utreda effekterna av en samkörning mellan insatstågen Västerås Stockholm och Bergslagspendeln. Studier bör göras ifall linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm kan kopplas samman med linjen Hallsberg Örebro Västerås Stockholm. Syftet med en sådan koppling är att skapa direktförbindelser mellan framförallt orter längs Västra stambanan och Örebro, vilket kan bidra till ökat resande och intäkter på linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm.

30 Linje Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala Örebro C, Arboga, Kungsör, Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje syd, Flemingsberg, Stockholm C, Märsta/Arlanda, Knivsta, Uppsala Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Arboga - Eskilstuna Stockholm Uppsala. Mellan samt körs tågen till och från Örebro, övriga tider sker byte i Arboga. Insatståg trafikerar delsträckan Eskilstuna Stockholm i båda riktningarna morgon och eftermiddag, som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på sträckan. Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme Arboga Eskilstuna Stockholm - Uppsala, byte i Arboga för resande till och från Örebro. Eftersom stomtrafiken vardagar planeras för att linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala och linjen Linköping Nyköping Stockholm Uppsala skapar 30-min trafik mellan Stockholm Uppsala studeras förutsättningarna för andra tåglägen för linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala under lördagar och söndagar för att skapa timmestrafik mellan Stockholm - Uppsala samt för kortare bytestid i Arboga till och från Mälarbanan. Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Arboga-Eskilstuna-Stockholm Stomtrafik Uppsala Örebro-Arboga (Stockholm) 8 Stomtrafik Eskilstuna-Stockholm 6 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Nästa utvecklingssteg bör vara att eftersträva genomgående timmestrafik under hela trafikdygnet till och från Örebro. En fortsatt utredning bör göras kring resandebehov och ekonomiska effekter mm samt i vilka lämpliga steg en utveckling bör åstadkommas.

31 Linje Hallsberg Katrineholm - Stockholm Hallsberg, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Södertälje syd, Flemingsberg, Stockholm C Avgångar med stomtrafik planeras varannan timme vardagar mellan Hallsberg Katrineholm Stockholm, med avgångar varje timme mellan ca 06-10, samt Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme. Prioriterade anslutningar I Hallsberg mot Kumla och Örebro Om möjligt i Katrineholm mot UVEN Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Hallsberg Katrineholm Stomtrafik Stockholm Katrineholm - Hallsberg 1 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Studier bör göras ifall linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm kan kopplas samman med linjen Hallsberg Örebro Västerås Stockholm. Syftet med en sådan koppling är att skapa direktförbindelser mellan framförallt orter längs Västra stambanan och Örebro, vilket kan bidra till ökat resande och intäkter på linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm.

32 Sträckan Stockholm Märsta/Arlanda - Uppsala Stockholm C, Märsta/Arlanda, Knivsta, Uppsala Avgångar med stomtrafik planeras varje halvtimme vardagar mellan Uppsala Märsta/Arlanda Stockholm, avgångarna körs som genomgående linje med varannan avgång vardera till och från Eskilstuna Arboga/Örebro respektive Nyköping Norrköping Linköping. Insatståg trafikerar linjen för att skapa tillräcklig sittplatskapacitet mellan Uppsala Stockholm, i huvudsak mellan ca 06-09, samt Dessa insatståg kan komma att köras direkt mellan Uppsala och Stockholm utan uppehåll. Lördagar och söndagar planeras timmestrafik Uppsala Arlanda/Märsta Stockholm, varannan avgång vidare genomgående till och från Eskilstuna - Arboga respektive Nyköping Norrköping Linköping. Eftersom stomtrafiken vardagar bygger på att linjen Örebro Eskilstuna Stockholm - Uppsala och Linköping Norrköping Nyköping Stockholm Uppsala planeras för 30-min trafik mellan Stockholm Uppsala studeras förutsättningarna för andra tåglägen för linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala under lördagar och söndagar för att skapa timmestrafik mellan Stockholm - Uppsala samt för kortare bytestid i Arboga till och från Mälarbanan. Om detta är möjligt med hänsyn till spårkapaciteten samt hur den anslutande busstrafiken påverkas måste analyseras vidare innan ställningstagande. Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Uppsala Arlanda/Märsta Stomtrafik Stockholm Uppsala - Arlanda/Märsta - Stockholm 6 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för sträckan Det finns en stor osäkerhet hur resandet på sträckan Uppsala Stockholm kommer att utvecklas och fördelas mellan regionaltåg, SL pendeltåg samt övrig kommersiell trafik, inte minst efter december 2012 när SL pendeltåg förlängs till Uppsala. Det finns också olika behov av trafik via Märsta respektive Arlanda. Lokalt resandet till Arlanda från Uppsala respektive norra Stockholm kommer i stor utsträckning ske i SL pendeltåg och regionaltåg via Märsta bidrar här till att möjliggöra resande i relationen Märsta Knivsta Uppsala samt ge snabba förbindelser Märsta Stockholm. Från de södra och västra delarna av regionen finns å andra sidan större behov av direkta förbindelser till Arlanda. Sträckan Uppsala Stockholm betraktas därför tillsvidare som en sträcka i väntan på att en djupare utredning görs kring det samlade trafikupplägget i stråket, inkluderande pendeltågstrafik och med antaganden kring kommersiell trafik, liksom vilken trafik som spårkapaciteten i slutänden medger. Utbudet betraktas tills vidare som preliminärt.

33 Linje Sala Västerås Eskilstuna Norrköping - Linköping Sala, Ransta, Västerås, Kolbäck, Kvicksund, Eskilstuna, Hälleforsnäs, Flen, Katrineholm, Norrköping, Linköping Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Sala Västerås Norrköping Linköping. Insatståg trafikerar sträckan Västerås - Norrköping morgon och eftermiddag som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på vissa delsträckor. Dessa insatståg delas upp på olika delsträckor pga. att enkelspåret inte klarar genomgående 30-min trafik i båda riktningarna. Flest insatståg trafikerar Västerås Eskilstuna för att möta det lokala resandebehovet mellan dessa orter. Lördagar och söndagar trafikeras Sala Linköping varannan timme. Prioriterade anslutningar: I Linköping mot Malmö I Katrineholm mot Göteborg I Sala mot Dalarna Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Sala Eskilstuna - Linköping Stomtrafik Västerås Eskilstuna 6 Insatståg (Västerås) Eskilstuna Norrköping 3 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Delsträckan Norrköping Linköping trafikeras idag med Östgötapendeln med avgång var 20:e minut, tillsammans med övriga tåg finns idag en överbelastning i spårkapaciteten på sträckan. Östgötatrafiken är i dagsläget osäker på behovet av ytterligare regionala tåg på delsträckan Norrköping Linköping med hänsyn till resandeunderlag, ekonomin för parallella system samt tillgång till spårkapaciteten. Det finns därför behov av ett fortsatt utredande av möjligheten till en integrering av regionaltåg och Östgötapendeln innan Östgötatrafiken kan ta ställning till regionaltågens trafikomfattning mellan Norrköping Linköping.

34 PM Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017 I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med Trafikplan Antagandena görs, om inte annat framgår, för år Historiskt resande och trendframskrivning Den historiska resandeutvecklingen i SJ:s regionala tågtrafik från första TiMavtalet, , framgår av diagrammet nedan. Den årliga resandeökningen har i genomsnitt varit resenärer, eller ca 2,2 procent per år.

35 Påstigande miljoner Skattande kostnader (blå) och intäkter (röd) miljoner Figur 1 Framskrivning av resande till år 2020 baserat på resandeutveckling Röda punkter visar antagna intäkter 2011 och uppräknat med ca 20 procent till Blå punkter visar SJ:s antagna kostnader 2011 och antagna kostnader för Trafikplan 2017 år Om denna utveckling fortsätter kommer resandet att öka med totalt 19 procent till drygt 18 miljoner resor per år. Resandeprognoser Som en del i arbetet med Trafikplan 2017 har MÄLAB gjort resandeprognoser, såväl under hösten 2011 och våren Den prognosmetod som använts baseras på Trafikverkets modell, men har i samband med detta uppdrag kalibrerats bland annat med data från den resvaneundersökning på stationerna i Mälardalen som genomfördes Inför denna prognos har också en mer noggrann kodning gjorts av såväl MÄLAB:s trafiklinjer som övrig tågtrafik Utöver prognos för Trafikplan 2017 har också prognoser gjorts för år 2012 (för att kunna kontrollera modellens tillförlitlighet) samt ett scenario 2020 där trafiken bedrivs oförändrat mot idag.

36 Preliminära resultat pekar på att resande år 2020 med trafik enlig Trafikplan 2017 blir betydligt större än den prognos som gjordes hösten 2011, vilken pekade på en resandeökning med totalt 46 procent. Skattning av kostnader och intäkter för trafik enligt Trafikplan 2017 Idag saknas säkra uppgifter från SJ, men kostnaderna för att driva tågtrafiken i Mälardalen idag kan uppskattas till ca 1200 miljoner kr per år, exklusive den Ostpendeln Gävle Stockholm - Linköping. Bruttokostnaderna för Trafikplan 2017 version maj 2012 har beräknats i två nivåer om antagen resandeökning, 20 respektive 30 procent. De två nivåerna skiljer sig i graden av trafik med dubbel- eller trippelkopplade enheter på vissa sträckor. Därutöver redovisas kostnaderna för den version av Trafikplan 2017 som togs fram till november, vilken uppskattas klara en resandeökning upp till 50 procent. MÄLAB:s kostnader för trafikavtal är miljoner kr per år medan kostnaderna uppskattas till ca 1200 miljoner kr. Det kan därför antas att resenärsintäkterna idag är åtminstone 1,07 miljoner kr per år. Om intäkterna trendmässigt antas öka i samma omfattning som den historiska resandeutvecklingen kan intäkterna år 2020 komma att uppgå till knappt 1300 miljoner kr, medan en ökning av resandet med 30 procent skulle ge intäkter på uppskattningsvis 1400 miljoner kr. Båda dessa antaganden förutsätter en intäktsnivå (yield) motsvarande dagens nivå, ca 80 öre/personkm.

37 Utbud, tågkm (miljoner) Utbud, fordonskm (miljoner) Kostnad per år (miljoner) Resenärs intäkter (miljoner) Fordonsåtgång ca 275 sittplatser Nuläge , Trafikplan , version maj 2012 (+ 29 %) (+ 20 %) Resandeökning < 20 % Resandeökning 14,35 (+50 %) 18, < 30 % (+42 %) (+ 30 %) Trafikplan ,4 23, version nov 2011 (+ 58 %) (baserad på Resandeökning tidigare < 50 % prognos)

38 Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnadsberäkning för Trafikplan 2017 version maj 2012 har gjorts utifrån nedanstående antaganden. Priserna är i prisnivå 2012 och banavgifter enligt Trafikverkets JNB Utökade kostnader (högre kapitalkostnader) för eventuella nyinvesteringar i depåer och uppställningsplatser ingår inte i beräkningarna. Faktor Beräkningsgrund Anmärkning Enskilda Banavgifter för tågläge, passage, Tåg- och Enligt JNB 2012 spår, olyckor mm bruttotonkilometer El för drivmotor och uppställning Bruttotonkilometer Schablon enligt JNB Stationsavgifter Schablon Uppgifter från SJ Fordonshyra inkl tungt underhåll Kostnad per fordon Uppgifter från Transitio och revisioner Personalkostnad lokförare och Schablon per tågtimme tågvärdar Underhåll Schablon per fordonskm Uppgifter från Transitio Städning och terminaltjänst Schablon per fordon och dag Ersättningstrafik Schablon per linje och år Uppgifter från SJ Gemensamma Administration, planering, trafikledning, övrigt 15 % påslag på produktionskostnaden Försäljning, biljettsystem 10 % påslag på produktionskostnaden

39 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 9 Rapport förstudie fordonsanskaffning Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Tomas Ahlberg Transitio bedriver på MÄLAB:s uppdrag en förstudie inför en framtida fordonsupphandling. Syftet med förstudien är att ligga till grund för kommande upphandling av ett nytt ramavtal, från vilket MÄLAB eller ägarna i nästa skede kan avropa tågfordon. Styrelsen beslutar att notera lämnad information

40 Bakgrund Med syfte att klargöra förutsättningarna inför en framtida fordonsanskaffning har MÄLAB gett AB Transitio i uppdrag att genomföra en förstudie indelad i sex huvudområden: 1. Framtida trafikering och resande 2. Funktionella fordonskrav 3. Underhållsverkstäder och uppställningsplatser 4. Upphandlingsalternativ, inkl. ev. option avseende fordonsunderhåll 5. Finansieringsmodeller 6. Inventering av fordonsbehovet i Sverige (på initiativ av Transitio) Förstudien påbörjades i januari 2012 och ska enligt plan avrapporteras till MÄLAB i juni Arbetet har dock dragit ut på tiden längre än beräknat och i dagsläget finns ingen sammanställd förstudiehandling. I denna lägesrapport redovisas kortfattat status inom respektive område samt nyckelfrågor för det fortsatta arbetet. Efter att förstudien redovisats kommer en fördjupad analys att ske av centrala frågeställningar och strategiska vägval, samt därefter behandlas i MÄLAB:s styrelse som grund för den fortsatta processen. Transitio håller på att utarbeta en upphandlingsmodell som innebär att ramavtal ingås med leverantörer om standardiserade fordon. Med ramavtalen som grund kan sedan olika beställare avropa fordon. En målsättning är att framtida ramavtal utöver en grundbeställning av fordon, också ska medge tilläggsbeställningar under en tidsperiod på ca år. Mot bakgrund av att alltför detaljerade skallkrav hämmar fordonsleverantörernas möjligheter att erbjuda standardiserade fordon, bör fordonskraven i förfrågningsunderlaget formuleras i huvudsak på en övergripande funktionell nivå. Som en del av förstudien har MÄLAB i ett PM formulerat funktionella fordonskrav utifrån ett beställar- och resenärsperspektiv. Inom Transitio pågår parallellt ett arbete med att inventera och sammanställa funktionella fordonskrav från samtliga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, där MÄLAB:s underlag ingår som en del. Framtida trafikering och resande En utgångspunkt för dimensionering av det framtida fordonsbehovet är de trafikplaner och resandeprognoser MÄLAB genomför (Trafikplan 2017). Nuvarande trafikplanering och resandeprognoser indikerar ett totalt behov av fordon (motsvarande ca sittplatser) för alla de regionala trafiklinjer i Mälardalen som berör MÄLAB. En första beställning av nya fordon kan lämpligen omfatta de linjer som MÄLAB idag upphandlar, vilket motsvarar ca 40 fordon. I upphandlingen ska det dock ingå optioner som medger ytterliggare beställningar för att täcka framtida behov på samtliga

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017 PM 14 maj 2012 Skattning av resande, kostnader och intäkter för I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med. Antagandena

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden

JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden JIL Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-10-02 Identitet 1(7) TN 1206-0138 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 2011-10- 16 2 Yttrande över

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik Hallsberg Örebro Västerås Stockholm (Mälarbanan) Samråd inför upphandling (SiU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SiU-processen

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälardalstrafik MÄLAB AB

Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälardalstrafik MÄLAB AB Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-07-09 LS 1206-0839 Handläggare: Maja Eliasson Landstingsstyrelsen Ändring av bolagsordning

Läs mer

Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälartrafik MÄLAB AB

Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälartrafik MÄLAB AB Stockholnfis läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-12 LS 1206-0839 Landstingsstyrelsen 1 Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälartrafik MÄLAB AB Föredragande

Läs mer

Aktieägaravtal och bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB

Aktieägaravtal och bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Susan Ols 2017-03-29 RS 2016-702 Regionstyrelsen Aktieägaravtal och bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB Nyköping-Östgötalänken AB föreslår förändrat aktieägaravtal

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB \of emmunassurans Syd Försäkrings AB 2011-02-09 ftrucetn, 101Q, vu Till delägande kommuner i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer