Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde den 23 mars 2012"

Transkript

1 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid: Efter avslutad bolagsstämma ca Plats: Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Dagordning: Övrigt: med handlingar bifogas Förhinder att delta i sammanträdet meddelas snarast till Helena Gozzi, tel eller e-post: Enl uppdag: Helena Gozzi Utveckling av regional tågtrafik Mälardalstrafik MÄLAB AB c/o AB SL Stockholm Tel Fax Org. nr

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik AB onsdagen den 23 maj 2012 kl Godkännande av dagordning 2. Protokolljustering 3. Föregående mötesprotokoll 4. SJ:s planer för Mälardalen Jan Sundling styrelseordförande SJ AB 5. Ombud årsstämma TiM AB 6. Nominering av ledamöter till styrelsen TiM AB 7. Process för ändrat ägande av MÄLAB 8. Trafikplan 2017 version maj Rapport förstudie fordonsanskaffning 10. Förslag till avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige 11. Aktuella marknadsfrågor (TiM-trafiken) 12. Information från VD a. Rapport arbete med modell för fördelning av kostnader och intäkter b. Fordonsanskaffning X12:or för UVEN c. Ekonomisk rapport 13. Övriga frågor

3 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 5 Ombud årsstämma TiM AB Föredragande: Bilaga: Mårten Levin TiM AB kommer ha årsstämma under juni månad inför vilken MÄLAB som delägare ska utse ombud. Styrelsen beslutar att utse Christer G Wennerholm som ombud att företräda MÄLAB vid den kommande årsstämman för TiM AB

4 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 7 Process för ändrat ägande av MÄLAB Föredragande: Bilaga: Mårten Levin Gällande aktieägaravtal och bolagsordning Förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning Aktieöverlåtelseavtal (utsändes version för Örebro län) Sammanfattning Den nya kollektivtrafiklagens innebär att ansvaret för kollektivtrafiken flyttats från länstrafikbolagen (tidigare Trafikhuvudmännen) till nya regionala kollektivtrafikmyndigheter. Med anledning av detta har det ansetts att ägandet av MÄLAB behöver flyttas så att bolaget framgent ägs direkt av respektive regional kollektivtrafikmyndighet. Med stöd från Carl-Henry Eriksson (Länstrafiken) och advokat Robert Asplund (Lindahls Örebro) har förslag till reviderat ägaravtal, aktieöverlåtelseavtal och ny bolagsordning tagits fram. Avstämning av dokumenten har gjorts med ägarna/rktm. Uppdateringarna av aktieägaravtal och bolagsordning har framförallt gjorts utifrån behovet av ändring av ägandet. Därutöver har mindre ändringar gjorts, framförallt har skrivningarna uppdaterats för att anknyta till de begrepp som används i den nya kollektivtrafiklagen. Processen för ändrat ägande innehåller beslut hos Nuvarande ägare avseende aktieöverlåtelseavtalet o Stockholms läns landsting, o Upplands Lokaltrafik AB, o Västmanlands Lokaltrafik AB, o Länstrafiken Sörmland AB och o Länstrafiken Örebro AB Tillträdande ägare avseende aktieöverlåtelseavtalet, nytt ägaravtal och ny bolagsordning o Stockholms Läns Landsting o Landstinget i Uppsala län o Landstinget i Västmanlands län o Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet o Örebro läns Landsting

5 Finns behov från ägarna föreslås att MÄLAB i nästa steg tar fram koncept till ärendebeskrivning och förslag till beslut (att-satser). Dessa förslag kan respektive parter använda inför sina beslut. Styrelsen beslutar att godkänna lämnad information (att till ägarna överlämna underlag i form av utkast till överlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsordning)

6

7

8 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB Antagen vid bolagsstämma 31 maj 2006 Bolagets organisationsnummer: Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för trafikhuvudmännen i Mälarregionen vad gäller regionaltågtrafiken i regionen. 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier skall vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen skall bestå av tio ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant skall vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman.

9 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman skall följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 12 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, skall styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskriven, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden skall förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist skall avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 13 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet.

11 Utkast /LINDAHL Mellan undertecknade ägare ( Parterna ) i Mälardalstrafik MÄLAB AB, ( Bolaget ) har denna dag ingåtts följande AKTIEÄGARAVTAL 1. VERKSAMHETEN Mälardalstrafik MÄLAB AB, här nedan kallat Bolaget, ska företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken på järnvägsnätet i länen och till angränsande län. Det åligger härvid bolaget att verka för införande och upprätthållande av snabba och bekväma förbindelser mellan orter i länen att genom information och marknadsföring stödja utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken att behandla frågor om tågplaner, tidtabeller mm för den regionala tågtrafiken att verka för utveckling av pris- och försäljningssystem att som förhandlingspart företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor av gemensamt intresse för två eller flera regionala kollektivtrafikmyndigheter eller eljset om en regional kollektivtrafikmyndighet påkallar bolagets medverkan Bolaget äger rätt att i organiserad from samverkan med trafikföretag vad gäller beslut om tågplaner, tidtabeller mm, information och marknadsföring samt andra frågor förande driften av den regionala kollektivtrafiken. 2. UPPGIFTER ENLIGT KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN Parterna är överens om att Parterna i enlighet med 3 kap. 2 kollektivtrafiklagen skall ha möjlighet att till Bolaget överlämna befogenheten att upphandla och ingå avtal om allmän trafik. Vidare skall Parterna äga uppdra åt Bolaget att genomföra upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för Parternas beslut och kommunala kompetens 3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING Kostnader för Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna i förhållande till deras aktieinnehav. Betalning skall ske efter anfordran från Bolaget. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX

12 Kostnader för träffade trafikavtal skall fördelas mellan berörda Parter i enlighet med särskild träffad överenskommelse som skall ingås innan Bolaget ingår trafikavtalet. 4. AKTIER M M Aktiekapitalet utgör tills vidare kr och är fördelat på 120 aktier vilka innehas av Stockholms läns landsting med 40 % och av övriga Parter med 15 % vardera. Beslut om förändring av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i Bolaget skall fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver för sin giltighet enighet mellan Parterna. Höjs aktiekapitalet efter ingående av föreliggande avtal skall Parterna teckna och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget. Part får inte utan samtycke av övriga parter överlåta sina aktier i Bolaget till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet skall Parten ifråga, på begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. 5. STYRELSEN Parterna skall representeras av vardera två styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelsen utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma tid väljs två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. Bolagsstämman utser även styrelsens ordförande. 6. BOLAGSORDNING Bolagsordningen för Bolaget framgår av bilaga A. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter. 7. AVTALSTID M M Detta avtal gäller från och med den [datum] tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning skall alltid ske för upphörande till kalanderårsskifte. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 2

13 Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, Upplands läns landsting, Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting samt Kommunalförbundet Södermanlands Kollektivtrafikmyndighet godkänner detsamma. Ändringar av avtalet kan ske med samtliga Parters godkännande. 8. ÄGARFÖRÄNDRING Ytterligare aktieägare kan ansluta sig till detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet. 9. TVIST Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fem originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.. den [datum] För Stockholms läns landsting För Upplands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. För Örebro läns landsting För Västmanlands läns landsting. Namnförtydligande:. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 3

14 För Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Namnförtydligande:. AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX 4

15 BOLAGSORDNING FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB, Antagen på bolagsstämma [datum] 1 Bolagets firma är Mälardalstrafik MÄLAB AB. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma får äga rum på följande orter; Stockholm, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågtrafiken i regionen. Bolagets ändamål är bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens. 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier ska vara lägst 120 aktier och högst 400 aktier. 6 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 7 Styrelsen ska bestå av två till tolv ledamöter jämte lika många suppleanter för dessa. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet. Årsstämman utser ordförande i styrelsen. 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer med två suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant ska vara auktoriserade. Valet sker på årsstämman. 9 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX

16 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorn 9. I förekommande fall val av styrelseledamot, styrelsesuppleant och revisor 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet för honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 11 Bolaget ska bereda de beslutande församlingarna hos respektive ägare möjlighet att ta ställning innan beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Har aktie genom köp, byte eller gåva övergått till en ny ägare, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska härvid styrkas. Vad nu sagts ska icke gälla aktie som förvärvats av bolag, som ägs av aktieägare ensam. När aktien sålunda hembjudits till inlösen, ska styrelsen ofördröjligen underrätta bolagets aktieägare med känd postadress, på sätt som om meddelanden till aktieägare är föreskriven, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX 2

17 Lösenbeloppet ska utgöras av aktiens kvotvärde vid tidpunkten för förvärvet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Under hembudstiden ska förvärvaren ha rätt att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna. Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från framställan av lösningsanspråk hos bolagets styrelse. En sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Därest ej inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 14 Träder bolaget i likvidation tillfaller behållna tillgångar aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet. BOLAGSORDNING MÄLAB.DOCX 3

18 Utkast /LINDAHL DETTA AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL ( Aktieöverlåtelseavtalet ) är träffat dag som anges nedan ( Avtalsdagen ) mellan: (1) Örebro läns landsting, , ( Köparen ); och (2) Länstrafiken Örebro AB, ( Säljaren ). Parterna benämns gemensamt Parterna 1. BAKGRUND 1.1 Mälardalstrafik MÄLAB AB, , ( Bolaget ) har företrätt de tidigare länstrafikhuvudmännen i frågor som gäller driften och utvecklingen av persontågtrafiken på stomlinjenätet mellan Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. 1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om kr fördelat på 120 aktier med kvotvärde om kr per aktie. Säljaren äger 18 st aktier i Bolaget ( Aktierna ). 1.3 Till följd av kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 har behov av förändringar i ägandet av Bolaget uppkommit och genom Aktieöverlåtelseavtalet överlåts aktierna till Köparen som är kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. 2. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 2.1 Säljaren överlåter och försäljer Aktierna till Köparen i enlighet med villkoren i detta avtal. 2.2 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar och begränsande sakrätter av vad slag det vara må. 3. TILLTRÄDE Tillträde skall ske den [ange datum] ( Tillträdesdagen ). 3.1 På Tillträdesdagen, eller den tidigare eller senare dag som parterna enas om, skall Säljaren överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transporterade på Köparen. 3.2 På Tillträdesdagen skall Köparen mot erhållande av aktiebreven representerande Aktierna vederbörligt transporterade erlägga Köpeskillingen. 4. KÖPESKILLING Köparen skall som köpeskilling för Aktierna på Tillträdesdagen erlägga ett belopp om [ ] kr ( Köpeskillingen ) genom överföring till av Säljaren anvisat bankkonto. 5. HEMBUDSFÖRBEHÅLL Parterna är medvetna om att överlåtelsen av Aktierna förutsätter att övriga aktieägare inte påkallar sin rätt enligt bolagsordningens hembudsklausul. Parterna godkänner vidare att Uppsala läns landsting, Västmanlands läns landsting och Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, utan ÄRENDE 7 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN ÖREBRO LÄNS LANDSTING OCH LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB.DOCX 1

19 hinder av nämnda hembudsklausul, förvärvar aktier i Bolaget från länstrafikbolaget i respektive län. 6. AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALETS OMFATTNING Aktieöverlåtelseavtalet innehåller Parternas hela överenskommelse med avseende på försäljningen av Aktierna och ersätter alla andra eventuella avtal och uppgörelser därom. 7. ÄNDRINGAR Ändringar i eller tillägg till Aktieöverlåtelseavtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av Parterna. 8. TVISTER Tvist i anledning av Aktieöverlåtelseavtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Förfarandet skall äga rum i Örebro. Detta aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Säljaren och Köparen tagit var sitt. Örebro den För Örebro läns landsting För Länstrafiken Örebro AB. Namnförtydligande: Namnförtydligande:. ÄRENDE 7 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN ÖREBRO LÄNS LANDSTING OCH LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB.DOCX 2

20 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 8 Trafikplan 2017 Föredragande: Göran Gullbrand, Tomas Ahlberg Bilaga: PM Trafikplan 2017 version maj 2012 PM Trafikplan 2017 version maj 2012 Skattningar av resande, kostnader och intäkter Sammanfattning Det förslag till storregionalt stomnät som tidigare beskrivits i pm:et Trafikplan 2017 och som styrelsen i november 2012 beslutade överlämna till RKTM som underlag för arbetet med Trafikförsörjningsprogram, har omarbetats i en ny version. Avsikten med den nya versionen är att den ska kunna ligga till grund för kommande genomförandebeslut där ett första steg är en avsiktsförklaring mellan berörda län avseende utveckling av trafiken efter Citybanans öppnande. Trafikutbudet och skattningar av resande, kostnader och intäkter redovisas i två separata pm. Vid styrelsesammanträdet ges också en fördjupad redovisning av antaganden om resande och ekonomi. Styrelsen beslutar att fastställa trafikutbudet i Trafikplan 2017 som MÄLAB:s planeringsinriktning för regionaltågstrafiken inom TiM-området efter Citybanans öppnande

21 PM Trafikplan 2017 version maj 2012 Linjer i storregionalt stomnät Trafikplan 2017 version maj 2012 Linköping Nyköping Stockholm - Uppsala Stockholm Västerås Örebro Hallsberg Örebro Eskilstuna Stockholm - Uppsala Uppsala Hallberg Katrineholm Stockholm Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping Linköping Sala Knivsta Linjesträcka med turtäthet timmestrafik Ransta Arlanda Märsta Linjesträcka med lägre turtäthet Enköping Bålsta Sundbyberg Västerås Stockholm Arboga Kolbäck Örebro Flemingsberg Köping Kvicksund Strängnäs Läggesta Nykvarn Örebro S Kungsör Södertälje Eskilstuna Kumla Hälleforsnäs Vagnhärad Hallsberg Vingåker Katrineholm Nyköping Linköping Flen Gnesta Norrköping Kolmården

22 Bakgrund och syfte Trafikplanen ska beskriva omfattningen av regional tågtrafik i ett storregionalt stomnät för Mälardalen Östergötland (Östra Sverige). Trafikplan 2017 är tänkt att fungera som underlag för beslut om framtida trafik, primärt i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Dokumentet är också tänkt att utgöra första delen i en storregional stomnätsstrategi. Utgångspunkten för trafikplanen är de övergripande beskrivningar av regionaltågstrafikens roll, önskade funktioner och strategier för att nå dit som formulerats i PM Mål och behov (MÄLAB november 2011). Vardagar bör trafiken bedrivas med minst timmestrafik hela trafikdygnet (ca 06-23) i båda riktningarna (stomtrafik). I rusningstid morgon och kväll (ca 06-09, 15-18) bör trafiken förstärkas till halvtimmestrafik i båda riktningarna (insatståg) På helger bör minst varannantimmestrafik eftersträvas I vissa relationer är det nödvändigt att bedriva mer, ibland avsevärt mer trafik, medan det också finns och framöver kommer att finnas relationer där timmestrafik visserligen är eftersträvansvärt men inte kan motiveras avseende efterfrågan och kostnaderna för att bedriva trafiken. Trafikplanen är utformad utifrån vedertagna principer för stomtrafik. Trafiken ska bedrivas med fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster. Trafiken ska, där infrastrukturen så medger, bedrivas med styva tidtabeller med avgångar på fasta minuttal för såväl stomtåg som insatståg. Trafiken ska bedrivas med enhetliga, moderna och för regional kollektivtrafik ändamålsenliga fordon Trafikplanen bygger på trafik med samma uppehållsmönster som dagens regionaltågstrafik. Linjenätet i trafikplanen utgår från att trafik som idag är uppdelad på olika linjer knyts till varandra med genomgående trafik i Stockholm. Syftet är att underlätta resandet mellan de södra och norra delarna i trafiksystemet. Trafikplanen, och kostnadsberäkningarna bygger på att fordon till- och frånkopplas i trafik på ett antal stationer. Syftet med till- och frånkopplingar är att skapa en ekonomiskt effektivare trafik, tåglängd (och därmed sittplatskapacitet) anpassas till delsträckornas olika behov. Till- och frånkopplingar av fordon planeras ske på Stockholms C, Eskilstuna och Västerås samt i övrigt i samband med vändningar. Till- och frånkopplingar i trafik ställer krav på att fordonen klarar till- och frånkoppling på ca två minuter och att tidtabellen innehåller extra uppehållstid för åtgärden. Infrastrukturen på stationerna måste också vara anpassad. Både till- och frånkoppling av fordon i trafik och långa linjesträckningar som delvis trafikeras på enkelspår är potentiella källor till störningar som riskerar påverka kvalitén. Trafikupplägget behöver därför vara villkorat mot att det kan ske utan att gå ut över punktligheten.

23 Samverkan övriga regionala trafiksystem Trafikplanen är utformad utifrån en tänkt samverkan mellan trafiken i det storregionala stomnätet och övriga regionala tågtrafiksystem, både kommersiella och sådana som omfattas av allmän trafikplikt. Avsikten är dessa ska komplettera varandra avseende sträckor, uppehållsbilder och restider mm. Det regionala stomnätet ska även uppfattas som sammanhängande med den länsvisa kollektivtrafiken. Övriga tågtrafiksystem i MÄLAB:s område som omfattas av allmän trafikplikt är SL:s Pendeltåg, Tåg i Bergslagen (TiB), UL:s Upptåget och Östgötapendeln. Samverkan förutsätts också ske med Värmlandstrafik och Västtrafik för trafiken till Örebro län. För närvarande utgår planeringen från att Värmlandstrafik planerar trafiken mellan Karlstad Hallsberg Örebro och att Västtrafik planerar trafiken mellan Skövde Örebro. Kommersiell regional tågtrafik (trafik utan trafikavtal) bedrivs idag av SJ på sträckorna Stockholm Uppsala och Stockholm Västerås Örebro, sträckor som framöver antas ingå i det storregionala stomnätet. Sträckorna förutsätts framöver, liksom övriga sträckor inom det storregionala stomnätet, omfattas av allmän trafikplikt för att garantera ett sammanhållet trafiksystem och långsiktig stabilitet. Fortsatta utredningar behöver här göras kring lämpliga affärsmodeller för kommande trafikavtal på olika sträckor och därmed vilka förutsättningar som eventuellt kan finnas att via avtal tecknade med allmän trafikplikt söka samverkan med kommersiella trafikföretag. SJ:s trafik mellan Östergötland (via Katrineholm) Stockholm Gävle anses idag vara en del av det regionala trafiksystemet men bedöms tillsvidare fortsätta att bedrivas helt kommersiellt och ingår för närvarande inte i det nät som samhället genom denna Trafikplan behöver säkerställa. Arlanda Express bedöms också fortsätta att bedrivas kommersiellt. Interregional tågtrafik Vid sidan om den tågtrafik som är regional kollektivtrafik, så antar MÄLAB att interregional tågtrafik kommer att bedrivas av SJ och andra tågbolag på nedanstående linjer med minst dagens trafikutbud. Linköping - Norrköping (via Katrineholm) Stockholm Uppsala Gävle Karlstad Stockholm Falun Borlänge Uppsala - Stockholm Stockholm Uppsala - Gävle Sundsvall Snabbtågstrafiken Stockholm Göteborg, Stockholm - Malmö

24 Fortsatt utredningsarbete Under arbetet med trafikplanen har behov av fördjupade analyser och utredningar identifierats i huvudsak avseende regionaltågens trafikutbud. Dessa redovisas i korthet nedan och beskrivs utförligare i respektive linjebeskrivning. Norrköping Linköping, omfattningen av regionaltågens trafikutbud, tillgänglig spårkapacitet samt förutsättningar för en integrering med Östgötapendeln Stockholm- Uppsala, utifrån bland annat kommande erfarenheter från trafikstarten av SL pendeltåg till Uppsala klargöra omfattningen av det totala trafikutbudet i stråket samt fördelning av trafik mellan Arlanda respektive Märsta Nya stationer för regionaltågen i Stockholm; på förslag Stockholm Nord (olika placeringar, senast Solna), Barkarby och Stockholm Södra Plan för etappvis uppbyggnad av trafiksystemet med beaktande av resandeutveckling, fordonstillgång, befintliga trafikavtal, länens ekonomiska förutsättningar mm Möjlig utveckling av trafiken i kommande tidshorisonter, preliminärt 2025 respektive 2050 Infrastruktur Med Trafikplan 2017 som bas pågår ett arbete tillsammans med Trafikverket där förutsättningarna för trafikutbudets omfattning, styva tidtabeller, stomtåg och insatståg mm analyseras. Arbetet, som praktiskt innebär att tidtabeller och simuleringar görs utifrån MÄLAB:s, SL:s och övriga trafiksystems framtidsplaner, har flera syften. Ligga till grund för en sammanfattning av viktiga knutpunkter där anslutningar mellan olika linjer är särskilt viktiga Resultera i en sammanfattning av de konflikter som finns samt peka på behov av infrastrukturåtgärder för att möta trafikbehoven Utgöra grund för ett kommande tecknandet av ramavtal mellan MÄLAB och Trafikverket I arbetsgruppen ingår representanter från Trafikverket, MÄLAB, UL, SL och Länstrafiken Mälardalen. En första bedömning är gjord och följande svårigheter har hittills identifierats. Svårigheter att åstadkomma tåglägen för regionaltågens 30-minuterstrafik Stockholm Uppsala respektive Stockholm - Västerås samtidigt med eventuell trafikökning för SL Pendeltåg till 10- respektive 20-minuterstrafik. Regionaltågens framkomlighet underlättas om regionaltågen har samma intervall som pendeltågen, eller omvänt. Spårkapaciteten mellan Norrköping Linköping är ansträngd och för närvarande utpekad av Trafikverket som överbelastad. En utökning av regionaltågen till Linköping bedöms idag vara teoretiskt möjligt att

25 konstruera men trångt och sårbart i kombination med enkelspåren utmed UVEN och Nyköpingsbanan. Enkelspåret på Nyköpingsbanan skapar svårigheter att få fram insatstågen i 30-min trafik mellan Norrköping Nyköping. För sträckan Nyköping Stockholm bedöms det vara möjligt att klara insatstågen. Långa (fleråriga) avstängningar och trafikstörningar kan väntas i samband med reinvesteringar av broarna vid Getingmidjan.

26 Linjebeskrivning Trafikplan 2017 Begrepp I stomtrafiken ingår de tåg som vanligen avgår en gång i timmen. Avgångar på en linje som ingår i stomtrafiken benämns stomtåg. Insatståg som går hela eller delar av en linje och har samma uppehållsmönster som den linjen benämns just insatståg. Insatståg körs vanligen för att förstärka trafiken för den dagliga pendlingen morgon respektive eftermiddag, för att skapa 30-min trafik eller tätare. Insatståg som passerar en eller flera stationer, benämns direkttåg. Direkttåg kan vara ett komplement till stomtrafiken framförallt vid särskilt behov av ökad sittplatskapacitet på enstaka linjer samt för att korta restiden mellan större orter.

27 Linje Linköping Nyköping Stockholm - Uppsala Linköping, Norrköping, Kolmården, Nyköping, Vagnhärad, Södertälje syd, Flemingsberg, Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Norrköping - Nyköping Stockholm Uppsala. Varannan timme körs tågen till och från Linköping, utbudet på delsträckan Norrköping Linköping betraktas tills vidare dock som preliminärt. Insatståg trafikerar delsträckan Norrköping Nyköping Stockholm i huvudriktningen mot Stockholm på morgonen och från Stockholm på eftermiddagen varje timme som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik. Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme Norrköping Nyköping Stockholm - Uppsala, preliminärt till och från Linköping med samma utbud. Trafiken på denna linje syftar till att säkerställa resandet mellan orterna utmed linjen och kan ses som ett komplement och inte som en ersättning för den trafik som SJ bedriver mellan Linköping Stockholm - Gävle den snabbare vägen via Katrineholm (passeras i huvudsak idag). Prioriterade anslutningar I Norrköping eller Linköping till tåg mot Malmö Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Norrköping-Nyköping-Stockholm Stomtrafik Uppsala Linköping-Norrköping - (Stockholm) Stomtrafik Preliminärt Norrköping-Nyköping-Stockholm 3 Insatståg Riktad Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Delsträckan Norrköping Linköping trafikeras idag med Östgötapendeln med avgång var 20:e minut, tillsammans med övriga tåg finns idag en överbelastning i spårkapaciteten på sträckan. Östgötatrafiken är i dagsläget osäker på behovet av ytterligare regionala tåg på delsträckan Norrköping Linköping med hänsyn till resandeunderlag, ekonomin för parallella system samt tillgång till spårkapaciteten. Det finns därför behov av ett fortsatt utredande av möjligheten till en integrering av regionaltåg och Östgötapendeln innan Östgötatrafiken kan ta ställning till regionaltågens trafikomfattning mellan Norrköping Linköping. Utbudet på delsträckan betraktas därför tills vidare som preliminärt.

28 Linje Stockholm Västerås Örebro - Hallsberg Stockholm C, Sundbyberg, Bålsta, Enköping, Västerås, Köping, Arboga, Örebro C, Örebro S, Kumla, Hallsberg Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Örebro Västerås Stockholm, varannan timme körs tågen till och från Hallsberg. Insatståg trafikerar delsträckan Västerås Stockholm i båda riktningarna varje timme ca samt som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på sträckan. Några insatståg sträcks ut till Arboga för att skapa 30-min trafik även mellan Arboga Köping Västerås (Stockholm) på morgonen och omvänt på eftermiddagen. Till- och frånkoppling av fordon planeras ske för vissa tåg i Västerås för att möta de olika behoven av sittplatskapacitet före och efter Västerås. Insatstågen Västerås Stockholm antas även kopplas ihop med tåg från Bergslagspendeln från Fagersta/Ludvika, vilket skapar direkttåg till Stockholm för orterna utmed Bergslagspendeln. Ska detta vara möjligt behöver de båda linjerna trafikeras med fordon av samma typ och trafiken bör sannolikt köras av samma operatör. Trafikplan 2017 innehåller inte kostnader eller fordon för linjen Västerås Fagersta Ludvika eftersom denna trafik idag upphandlas och finansieras inom ramen för TiB. Lördagar och söndagar planeras timmestrafik mellan Örebro Västerås Stockholm, samt varannan timme till och från Hallsberg. Idag körs tågen på linjen varannan timme vidare till och från Göteborg, vilket kan vara möjligt även i framtiden men förutsätter att trafikbolaget bedriver detta på kommersiell basis. Prioriterade anslutningar I Västerås mot Bergslagspendeln I Bålsta, buss mot Arlanda och mot SL pendeltåg Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Örebro-Västerås-Stockholm Stomtrafik Hallsberg Örebro -(Stockholm) Stomtrafik (Fagersta)-Västerås-Stockholm 10 Insatståg Arboga-Västerås (Stockholm) 2-4 Insatståg

29 Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Det finns ett behov av att fortsätta utreda effekterna av en samkörning mellan insatstågen Västerås Stockholm och Bergslagspendeln. Studier bör göras ifall linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm kan kopplas samman med linjen Hallsberg Örebro Västerås Stockholm. Syftet med en sådan koppling är att skapa direktförbindelser mellan framförallt orter längs Västra stambanan och Örebro, vilket kan bidra till ökat resande och intäkter på linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm.

30 Linje Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala Örebro C, Arboga, Kungsör, Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje syd, Flemingsberg, Stockholm C, Märsta/Arlanda, Knivsta, Uppsala Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Arboga - Eskilstuna Stockholm Uppsala. Mellan samt körs tågen till och från Örebro, övriga tider sker byte i Arboga. Insatståg trafikerar delsträckan Eskilstuna Stockholm i båda riktningarna morgon och eftermiddag, som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på sträckan. Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme Arboga Eskilstuna Stockholm - Uppsala, byte i Arboga för resande till och från Örebro. Eftersom stomtrafiken vardagar planeras för att linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala och linjen Linköping Nyköping Stockholm Uppsala skapar 30-min trafik mellan Stockholm Uppsala studeras förutsättningarna för andra tåglägen för linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala under lördagar och söndagar för att skapa timmestrafik mellan Stockholm - Uppsala samt för kortare bytestid i Arboga till och från Mälarbanan. Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Arboga-Eskilstuna-Stockholm Stomtrafik Uppsala Örebro-Arboga (Stockholm) 8 Stomtrafik Eskilstuna-Stockholm 6 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Nästa utvecklingssteg bör vara att eftersträva genomgående timmestrafik under hela trafikdygnet till och från Örebro. En fortsatt utredning bör göras kring resandebehov och ekonomiska effekter mm samt i vilka lämpliga steg en utveckling bör åstadkommas.

31 Linje Hallsberg Katrineholm - Stockholm Hallsberg, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Södertälje syd, Flemingsberg, Stockholm C Avgångar med stomtrafik planeras varannan timme vardagar mellan Hallsberg Katrineholm Stockholm, med avgångar varje timme mellan ca 06-10, samt Lördagar och söndagar planeras avgångar varannan timme. Prioriterade anslutningar I Hallsberg mot Kumla och Örebro Om möjligt i Katrineholm mot UVEN Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Hallsberg Katrineholm Stomtrafik Stockholm Katrineholm - Hallsberg 1 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Studier bör göras ifall linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm kan kopplas samman med linjen Hallsberg Örebro Västerås Stockholm. Syftet med en sådan koppling är att skapa direktförbindelser mellan framförallt orter längs Västra stambanan och Örebro, vilket kan bidra till ökat resande och intäkter på linjen Hallsberg Katrineholm - Stockholm.

32 Sträckan Stockholm Märsta/Arlanda - Uppsala Stockholm C, Märsta/Arlanda, Knivsta, Uppsala Avgångar med stomtrafik planeras varje halvtimme vardagar mellan Uppsala Märsta/Arlanda Stockholm, avgångarna körs som genomgående linje med varannan avgång vardera till och från Eskilstuna Arboga/Örebro respektive Nyköping Norrköping Linköping. Insatståg trafikerar linjen för att skapa tillräcklig sittplatskapacitet mellan Uppsala Stockholm, i huvudsak mellan ca 06-09, samt Dessa insatståg kan komma att köras direkt mellan Uppsala och Stockholm utan uppehåll. Lördagar och söndagar planeras timmestrafik Uppsala Arlanda/Märsta Stockholm, varannan avgång vidare genomgående till och från Eskilstuna - Arboga respektive Nyköping Norrköping Linköping. Eftersom stomtrafiken vardagar bygger på att linjen Örebro Eskilstuna Stockholm - Uppsala och Linköping Norrköping Nyköping Stockholm Uppsala planeras för 30-min trafik mellan Stockholm Uppsala studeras förutsättningarna för andra tåglägen för linjen Örebro Eskilstuna Stockholm Uppsala under lördagar och söndagar för att skapa timmestrafik mellan Stockholm - Uppsala samt för kortare bytestid i Arboga till och från Mälarbanan. Om detta är möjligt med hänsyn till spårkapaciteten samt hur den anslutande busstrafiken påverkas måste analyseras vidare innan ställningstagande. Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Uppsala Arlanda/Märsta Stomtrafik Stockholm Uppsala - Arlanda/Märsta - Stockholm 6 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för sträckan Det finns en stor osäkerhet hur resandet på sträckan Uppsala Stockholm kommer att utvecklas och fördelas mellan regionaltåg, SL pendeltåg samt övrig kommersiell trafik, inte minst efter december 2012 när SL pendeltåg förlängs till Uppsala. Det finns också olika behov av trafik via Märsta respektive Arlanda. Lokalt resandet till Arlanda från Uppsala respektive norra Stockholm kommer i stor utsträckning ske i SL pendeltåg och regionaltåg via Märsta bidrar här till att möjliggöra resande i relationen Märsta Knivsta Uppsala samt ge snabba förbindelser Märsta Stockholm. Från de södra och västra delarna av regionen finns å andra sidan större behov av direkta förbindelser till Arlanda. Sträckan Uppsala Stockholm betraktas därför tillsvidare som en sträcka i väntan på att en djupare utredning görs kring det samlade trafikupplägget i stråket, inkluderande pendeltågstrafik och med antaganden kring kommersiell trafik, liksom vilken trafik som spårkapaciteten i slutänden medger. Utbudet betraktas tills vidare som preliminärt.

33 Linje Sala Västerås Eskilstuna Norrköping - Linköping Sala, Ransta, Västerås, Kolbäck, Kvicksund, Eskilstuna, Hälleforsnäs, Flen, Katrineholm, Norrköping, Linköping Avgångar med stomtrafik planeras varje timme vardagar mellan Sala Västerås Norrköping Linköping. Insatståg trafikerar sträckan Västerås - Norrköping morgon och eftermiddag som tillsammans med stomtrafiken skapar 30-min trafik på vissa delsträckor. Dessa insatståg delas upp på olika delsträckor pga. att enkelspåret inte klarar genomgående 30-min trafik i båda riktningarna. Flest insatståg trafikerar Västerås Eskilstuna för att möta det lokala resandebehovet mellan dessa orter. Lördagar och söndagar trafikeras Sala Linköping varannan timme. Prioriterade anslutningar: I Linköping mot Malmö I Katrineholm mot Göteborg I Sala mot Dalarna Sträcka/Antal dubbelturer M-F L S Anm Sala Eskilstuna - Linköping Stomtrafik Västerås Eskilstuna 6 Insatståg (Västerås) Eskilstuna Norrköping 3 Insatståg Kommande utrednings- och utvecklingsbehov för linjen Delsträckan Norrköping Linköping trafikeras idag med Östgötapendeln med avgång var 20:e minut, tillsammans med övriga tåg finns idag en överbelastning i spårkapaciteten på sträckan. Östgötatrafiken är i dagsläget osäker på behovet av ytterligare regionala tåg på delsträckan Norrköping Linköping med hänsyn till resandeunderlag, ekonomin för parallella system samt tillgång till spårkapaciteten. Det finns därför behov av ett fortsatt utredande av möjligheten till en integrering av regionaltåg och Östgötapendeln innan Östgötatrafiken kan ta ställning till regionaltågens trafikomfattning mellan Norrköping Linköping.

34 PM Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017 I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med Trafikplan Antagandena görs, om inte annat framgår, för år Historiskt resande och trendframskrivning Den historiska resandeutvecklingen i SJ:s regionala tågtrafik från första TiMavtalet, , framgår av diagrammet nedan. Den årliga resandeökningen har i genomsnitt varit resenärer, eller ca 2,2 procent per år.

35 Påstigande miljoner Skattande kostnader (blå) och intäkter (röd) miljoner Figur 1 Framskrivning av resande till år 2020 baserat på resandeutveckling Röda punkter visar antagna intäkter 2011 och uppräknat med ca 20 procent till Blå punkter visar SJ:s antagna kostnader 2011 och antagna kostnader för Trafikplan 2017 år Om denna utveckling fortsätter kommer resandet att öka med totalt 19 procent till drygt 18 miljoner resor per år. Resandeprognoser Som en del i arbetet med Trafikplan 2017 har MÄLAB gjort resandeprognoser, såväl under hösten 2011 och våren Den prognosmetod som använts baseras på Trafikverkets modell, men har i samband med detta uppdrag kalibrerats bland annat med data från den resvaneundersökning på stationerna i Mälardalen som genomfördes Inför denna prognos har också en mer noggrann kodning gjorts av såväl MÄLAB:s trafiklinjer som övrig tågtrafik Utöver prognos för Trafikplan 2017 har också prognoser gjorts för år 2012 (för att kunna kontrollera modellens tillförlitlighet) samt ett scenario 2020 där trafiken bedrivs oförändrat mot idag.

36 Preliminära resultat pekar på att resande år 2020 med trafik enlig Trafikplan 2017 blir betydligt större än den prognos som gjordes hösten 2011, vilken pekade på en resandeökning med totalt 46 procent. Skattning av kostnader och intäkter för trafik enligt Trafikplan 2017 Idag saknas säkra uppgifter från SJ, men kostnaderna för att driva tågtrafiken i Mälardalen idag kan uppskattas till ca 1200 miljoner kr per år, exklusive den Ostpendeln Gävle Stockholm - Linköping. Bruttokostnaderna för Trafikplan 2017 version maj 2012 har beräknats i två nivåer om antagen resandeökning, 20 respektive 30 procent. De två nivåerna skiljer sig i graden av trafik med dubbel- eller trippelkopplade enheter på vissa sträckor. Därutöver redovisas kostnaderna för den version av Trafikplan 2017 som togs fram till november, vilken uppskattas klara en resandeökning upp till 50 procent. MÄLAB:s kostnader för trafikavtal är miljoner kr per år medan kostnaderna uppskattas till ca 1200 miljoner kr. Det kan därför antas att resenärsintäkterna idag är åtminstone 1,07 miljoner kr per år. Om intäkterna trendmässigt antas öka i samma omfattning som den historiska resandeutvecklingen kan intäkterna år 2020 komma att uppgå till knappt 1300 miljoner kr, medan en ökning av resandet med 30 procent skulle ge intäkter på uppskattningsvis 1400 miljoner kr. Båda dessa antaganden förutsätter en intäktsnivå (yield) motsvarande dagens nivå, ca 80 öre/personkm.

37 Utbud, tågkm (miljoner) Utbud, fordonskm (miljoner) Kostnad per år (miljoner) Resenärs intäkter (miljoner) Fordonsåtgång ca 275 sittplatser Nuläge , Trafikplan , version maj 2012 (+ 29 %) (+ 20 %) Resandeökning < 20 % Resandeökning 14,35 (+50 %) 18, < 30 % (+42 %) (+ 30 %) Trafikplan ,4 23, version nov 2011 (+ 58 %) (baserad på Resandeökning tidigare < 50 % prognos)

38 Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnadsberäkning för Trafikplan 2017 version maj 2012 har gjorts utifrån nedanstående antaganden. Priserna är i prisnivå 2012 och banavgifter enligt Trafikverkets JNB Utökade kostnader (högre kapitalkostnader) för eventuella nyinvesteringar i depåer och uppställningsplatser ingår inte i beräkningarna. Faktor Beräkningsgrund Anmärkning Enskilda Banavgifter för tågläge, passage, Tåg- och Enligt JNB 2012 spår, olyckor mm bruttotonkilometer El för drivmotor och uppställning Bruttotonkilometer Schablon enligt JNB Stationsavgifter Schablon Uppgifter från SJ Fordonshyra inkl tungt underhåll Kostnad per fordon Uppgifter från Transitio och revisioner Personalkostnad lokförare och Schablon per tågtimme tågvärdar Underhåll Schablon per fordonskm Uppgifter från Transitio Städning och terminaltjänst Schablon per fordon och dag Ersättningstrafik Schablon per linje och år Uppgifter från SJ Gemensamma Administration, planering, trafikledning, övrigt 15 % påslag på produktionskostnaden Försäljning, biljettsystem 10 % påslag på produktionskostnaden

39 Beslutsförslag Styrelsen Ärende 9 Rapport förstudie fordonsanskaffning Föredragande: Bilaga: Sammanfattning Tomas Ahlberg Transitio bedriver på MÄLAB:s uppdrag en förstudie inför en framtida fordonsupphandling. Syftet med förstudien är att ligga till grund för kommande upphandling av ett nytt ramavtal, från vilket MÄLAB eller ägarna i nästa skede kan avropa tågfordon. Styrelsen beslutar att notera lämnad information

40 Bakgrund Med syfte att klargöra förutsättningarna inför en framtida fordonsanskaffning har MÄLAB gett AB Transitio i uppdrag att genomföra en förstudie indelad i sex huvudområden: 1. Framtida trafikering och resande 2. Funktionella fordonskrav 3. Underhållsverkstäder och uppställningsplatser 4. Upphandlingsalternativ, inkl. ev. option avseende fordonsunderhåll 5. Finansieringsmodeller 6. Inventering av fordonsbehovet i Sverige (på initiativ av Transitio) Förstudien påbörjades i januari 2012 och ska enligt plan avrapporteras till MÄLAB i juni Arbetet har dock dragit ut på tiden längre än beräknat och i dagsläget finns ingen sammanställd förstudiehandling. I denna lägesrapport redovisas kortfattat status inom respektive område samt nyckelfrågor för det fortsatta arbetet. Efter att förstudien redovisats kommer en fördjupad analys att ske av centrala frågeställningar och strategiska vägval, samt därefter behandlas i MÄLAB:s styrelse som grund för den fortsatta processen. Transitio håller på att utarbeta en upphandlingsmodell som innebär att ramavtal ingås med leverantörer om standardiserade fordon. Med ramavtalen som grund kan sedan olika beställare avropa fordon. En målsättning är att framtida ramavtal utöver en grundbeställning av fordon, också ska medge tilläggsbeställningar under en tidsperiod på ca år. Mot bakgrund av att alltför detaljerade skallkrav hämmar fordonsleverantörernas möjligheter att erbjuda standardiserade fordon, bör fordonskraven i förfrågningsunderlaget formuleras i huvudsak på en övergripande funktionell nivå. Som en del av förstudien har MÄLAB i ett PM formulerat funktionella fordonskrav utifrån ett beställar- och resenärsperspektiv. Inom Transitio pågår parallellt ett arbete med att inventera och sammanställa funktionella fordonskrav från samtliga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, där MÄLAB:s underlag ingår som en del. Framtida trafikering och resande En utgångspunkt för dimensionering av det framtida fordonsbehovet är de trafikplaner och resandeprognoser MÄLAB genomför (Trafikplan 2017). Nuvarande trafikplanering och resandeprognoser indikerar ett totalt behov av fordon (motsvarande ca sittplatser) för alla de regionala trafiklinjer i Mälardalen som berör MÄLAB. En första beställning av nya fordon kan lämpligen omfatta de linjer som MÄLAB idag upphandlar, vilket motsvarar ca 40 fordon. I upphandlingen ska det dock ingå optioner som medger ytterliggare beställningar för att täcka framtida behov på samtliga

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer