Slutrapport av projektorternas arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport av projektorternas arbete"

Transkript

1 Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind

2 Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Projektorterna utvecklas utifrån en modell... 5 Resultat... 7 Utvärdering gjord av deltagare i de lokala projektorterna... 7 Deltog alla i projektgruppen i utvärderingen?... 8 Vilket eller vilka av projektets delmål har ni genomfört?... 8 Egna aktiviteter som projektorterna har genomfört... 9 Hur många uppskattar ni att ni totalt nått ut till med era aktiviteter under projekttiden?... 9 Vilka var era förväntningar när ni gick med i projektet? Har era förväntningar uppfyllts? Kommentarer Hur tycker ni att projektets utbildningsinsatser har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Kommentarer Hur tycker ni att er samverkan har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Kommentarer Om ni fått bestämma, skulle ni ha gjort på något annat sätt? Kommentarer Har ert engagemang och den tid som ni lagt ned på projektet gett de resultat som ni önskade? Kommentarer Vilka möjligheter och hinder finns för att fortsätta ert lokala samarbete? Egna kommentarer Vad har hänt efter utvärderingen? Sammanfattning och avslutning Sida 2 av 20

3 Brottsutsatt och funktionsnedsättning Projektet startade på hösten 2010 i syfte att öka kunskapen om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Genom att utbilda och samverka skulle stödet till och bemötande av brottsutsatta med funktionsnedsättning bli bättre. De resultat som redovisas i denna rapport bygger på projektorternas upplevelser av projektet, dess mål och delmål. Att förankra och utveckla samverkan i så kallade projektorter var grundtanken i projektet och dessa skulle starta upp runt om i landet. Deras uppdrag var att medverka till att projektets syfte och mål skulle uppnås. Förutsättningarna för att starta en projektort var att det fanns representanter från Brottsofferjouren, HSO (en sammanslutning av funktionshinderföreningar) och Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och att organisationernas styrelser hade sagt ja till att delta. Att etablera projektorter tog sin tid Under första projektåret startade ett intensivt arbete med att etablera projektorter runt om i landet. Om förutsättningarna fanns blev nästa steg att lokala Brottsjouren, HSO och SV skulle bilda en arbetsgrupp och i nära samarbete med projektledaren upprätta lokala projektplaner. Första projektorten bildades i början av år 2011 i Karlskoga. Kort därefter bildades en projektort i Varberg. Östersund var tänkt som tredje ort men den person som skulle delta från jouren blev inte omvald i styrelsen och ingen annan kunde ta sig tid och det blev därför ingen projektort där. Ljusdal var också på gång men där fanns inget HSO. Hösten 2011 startade ytterligare tre projektorter, i Lund, Kristianstad och i Umeå. Att upprätta lokala projektplaner var inte helt lätt. Medarbetare på de första projektorterna hade många frågetecken kring hur det konkreta arbetet skulle gå till. För att underlätta processen skrev projektledaren fram en arbetsbeskrivning som stöd för hur man kunde jobba i en projektort. Trots det upplevde många en otydlighet i vad som förväntades av dem. Sida 3 av 20

4 I slutändan blev det aldrig några projektplaner av flera olika skäl. Ett skäl var att en del kände sig osäkra att som ideell ta på sig ansvar för specifika arbetsuppgifter. Ett annat skäl var att många hade svårt att förstå vad projektet gick ut på och vad som förväntades av dem. Det var en lång förankringsprocess att få till en lokal samverkan mellan Brottsofferjouren, HSO och SV. De var svårt att hitta medarbetare till projektorterna och att hålla kontinuitet i grupperna. Medarbetare kom och gick och nya medarbetare rekryterades under hela projekttiden. Projektet bytte även projektledare vid två tillfällen, det ena under ordinarie projektledares sjukdom och det andra i samband med att den ordinarie projektledaren sedan slutade sin anställning. Detta kom att påverka projektets utveckling eftersom det blev ett uppehåll på cirka sju månader. Startsträckan för att komma igång igen blev lång och nästan som att börja om på nytt. Projektet låg inte i fas med projektplanen. För de fem projektorter som startat upp eller var på väg att starta upp fick detta konsekvenser. De första projektorterna blev sedan förebilder för hur de övriga växte fram och utvecklades. Tillgänglighetsarbetet startade projektår tre. Hur detta arbete skulle utformas utvecklades under projektets gång. Projektorternas arbetsinsatser banade väg till målet För att nå syfte och mål ingick ett antal delmål som varje projektort förväntades att göra och i en viss ordning. Dessa var: seminarium studiecirkel uppstartskonferens för samverkan att bilda en resursgrupp Från projektår tre utvidgades projektet med fokus på tillgänglighet. Delmål för tillgänglighetsarbetet blev: utbildning i tillgänglighet inventering i Tillgänglighetsdatabasen, TD ta fram en åtgärdsrapport Sida 4 av 20

5 Projektorterna utvecklas utifrån en modell Första projektorten blev Karlskoga Brottsofferjouren Bergslagen beslutade sig tidigt för att medverka i projektet. Det fanns från början tankar på en länsomfattande projektort då både HSO i Örebro län, HSO i Karlskoga-Degerfors, Brottsofferjouren i Örebro och i Bergslagen var intresserade av att delta. Intresset var stort men slutade med att projektorten avgränsades till Karlskoga för att arbetsprocessen skulle bli hanterbar. Försök gjordes att ha med en representant från styrelsen i HSO Örebro län men det fungerade aldrig fullt ut. Projektorten hade sitt första möte i början av maj Då startade den lokala projektplaneringen och projektorganisationen tog form med fem deltagare i gruppen. Karlskoga blev modell för hur de andra projektorterna kom att utvecklas. Projektort Varberg har sitt första möte i juni 2011 I slutet av mars 2011 fattade styrelserna i Brottsofferjouren och i HSO (kallas i Varberg för KHR:s referensgrupp) beslut på sina årsmöten att medverka i projektet. Därefter påbörjades arbetet med att hitta medarbetare till den lokala projektgruppen. Det blev en lång process men till slut fick man ihop sex personer som fick bilda en arbetsgrupp. I ett tidigt skede påbörjades arbetet med att fastställa datum för seminarium, studiecirkel och konferens. Umeå visade tidigt intresse att bli en projektort I december 2010 tog HSO Västerbotten kontakt och ville delta i projektet och kort därefter även den lokala jouren i Umeå. Gruppen hade sitt första möte den 9 november Representanter för HSO Västerbotten och FUB Umeå, länsföreningen Attention, Brottsofferjouren och SV deltog. Senare kom en representant från RSMH med i arbetsgruppen. I början av projektår tre avslutade gruppen sitt arbete. Orsaken var det låga intresset bland andra organisationer att delta i aktiviteter som gruppen bjöd in till. Projektort Umeå ingår inte i den fortsatta redovisningen. Sida 5 av 20

6 Projektort Kristianstad startar i början av projektår två I slutat av hösten 2011 startar projektort Kristianstad. Redan i januari samma år togs de första kontakterna med både jouren och HSO. Det blev klart att projektorten skulle starta och ett möte planerades in i mars. Detta genomfördes dock inte på grund av sjukskrivning hos projektledaren. Projektorten hade sitt första möte den 16 november Till en början försökte projektorten att rekrytera en medarbetare från HSO i Skåne län men samarbetet kom aldrig igång. Flera av de organisationer som tillhör projektets målgrupp är inte aktiva i HSO. De är däremot aktiva i referensgruppen inom Kristianstads kommun. För att få med dem anordnade projektet ett informationsmöte tillsammans med psykiatrisamordnaren i kommunen och bjöd in referensgruppen. I samband med mötet fick gruppen några nya medarbetare varav två från organisationen Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES, och ett personligt ombud från kommunen. Kristianstad är den enda projektort som har en anställd från kommunen med i arbetsgruppen. Brottsofferjouren i Lund vill bli en projektort Projektorten i Lund startade nästan samtidigt på hösten Samordnaren på jouren tog kontakt med projektledaren i september efter att hon läst projektbeskrivningen. Jouren ville ha mer information om vad det innebar att vara en projektort. Samordnaren berättar att de under senare tid har upplevt ett ganska stort ökat antal brottsutsatta med mer eller mindre uttalade neuropsykiatriska problem som sökte hjälp. Det var anledningen till deras intresse av att bli en projektort. Projektledaren tog kontakt med HSO i Lund som också bestämde sig för att delta. Deras första möte var i november Till en början fanns en uttalad tveksamhet över vad projektet innebar för dem. I Lund har det inte fungerat att ha med någon representant från SV. Även i Lund försökte gruppen att få med någon från HSO Skåne län men det fungerade aldrig. Tillgänglighet blev starten för samverkan i Stockholm Projektort Stockholm påbörjade sitt arbete utifrån andra förutsättningar än de tidigare projektorterna. Först kom Brottsofferjouren i Stockholm Västerort med i projektet genom att delta i arbetet med tillgänglighet som startade upp i början av projektår tre. Projektet gick ut med en förfrågan till alla jourer vilka som var intresserade att vara med i tillgänglighetsarbetet och jouren Sida 6 av 20

7 ville vara med. De deltog också i utbildningen i TD. Under arbetsprocessen med tillgänglighet växte intresset för att bli en projektort och inleda ett samarbete med HSO i Stockholm stad. I början av 2014 startade samverkan. Även I Stockholm gick det inte att ha med någon representant från SV. Projektort Karlstad börjar samverka med HSO och SV Projektort Karlstad följde samma utveckling som projektort Stockholm. Först kom jouren igång med sitt tillgänglighetsarbete i projektet och under detta arbete utvecklades tankarna om att samarbeta med funktionshinderrörelsen. Ordförande i jouren hade sedan tidigare varit involverad i funktionshinderrörelsen och hade upparbetade kontakter med dem vilket underlättade det hela. Karlstad påbörjade sin samverkan i början av år Projektort Luleå sist ut av alla projektorter Projektort Luleå startade i början av år 2014, som en traditionell projektort vilket innebär att tillvägagångssättet var detsamma som för de tidiga projektorternas etablering. Det tog tid att komma igång på grund av sjukdom hos representanten från HSO. Projektet fick då försöka hitta andra som var intresserade och tog direktkontakt med flera andra föreningar. I maj anordnade Brottsofferjouren och SV ett seminarium för att också försöka få fler medarbetare till gruppen. Projektorten kom igång efter sommaren 2014 och är den projektort som haft minst tid för sitt arbete. Resultat Utvärdering gjord av deltagare i de lokala projektorterna Under oktober och november 2014 genomförde vi utvärderingen i projektorterna. Deltagarna träffades utan projektledaren och besvarade en enkät. I denna utvärdering medverkar sju projektorter. Antalet deltagare i varje projektort har varierat mellan fem till nio personer, totalt någonstans mellan 35 till 63 personer. Sida 7 av 20

8 Varje projektort har markerats med en egen färg i diagrammen så man enkelt kan följa en viss jour. Jourerna med färger är följande: Deltog alla i projektgruppen i utvärderingen? Nej, i samtliga fall fattades någon, totalt saknades 13 personer fördelat på de sju projektorterna. Vilket eller vilka av projektets delmål har ni genomfört? När projektet startade ingick som tidigare nämnts ett antal delmål som varje projektort förväntades att göra och i en viss ordning. Delmålen var seminarium, studiecirkel, uppstartskonferens för samverkan samt att bilda en resursgrupp på orten. Från projektår tre utvidgades projektet med fokus på en tillgänglighetsdel. Alla projektorter utom Varberg deltog i tillgänglighetsdelen. Delmål för tillgänglighetsarbetet var utbildning i tillgänglighet, inventera tillgängligheten i jouren med hjälp av verktygen i Tillgänglighetsdatabasen, TD, samt att ta fram en åtgärdsrapport. Nedan redovisas vilka aktiviteter som de olika projektorterna genomfört när utvärderingen genomfördes. Sida 8 av 20

9 Egna aktiviteter som projektorterna har genomfört I Karlskoga har projektgruppen bjudit in till frukostmöte. De har också informerat på två arbetsplatsträffar. De har även informerat på HSO:s ordförandemöten. I Varberg har gruppen haft flera informationsträffar. Kristianstad har planerat för två frukostmöten, spridit kunskap om projektet samt planerat för studiecirkel inom kommunal verksamhet. Lund har haft flera nätverksmöten med personer som deltog i uppstartskonferensen. Stockholm har haft en stödpersonsträff utifrån boken "Våldsamt osynlig". Karlstad och Luleå är de projektorter som startat sist och har därför inte haft möjlighet att genomföra egna aktiviteter innan utvärderingen. Hur många uppskattar ni att ni totalt nått ut till med era aktiviteter under projekttiden? 34% män 66% kvinnor Totalt har projektorterna nått ut till cirka 188 kvinnor och 96 män på de orter som haft egna aktiviteter. Sida 9 av 20

10 Vilka var era förväntningar när ni gick med i projektet? Alla projektorter kom igång vid olika tillfällen vilket har inneburit olika förutsättningar och behov. Alla som deltog i samband med grupputvärderingen har inte varit med från start utan medarbetare har bytts ut och nya har tillkommit. Det innebär att förväntningarna också har varierat. Karlskoga Att få ny information. Några kom med sent och trodde de skulle få information i stället för att ge. Karlstad Att få till ett gemensamt arbete för att organisationerna skulle lära känna varandra. Underlätta för målgruppen. Kristianstad Sprida kunskap. Öka samverkan. Luleå Bli bättre på bemötande och öka kunskapen om funktionsnedsättning. Få kunskap om rättigheter. Öka kontaktnät och samverkan med andra organisationer. Lund Ökad kunskap inom området. Förbättra samarbete och stöd. Ökad förståelse. Stockholm Samverkan, kunskapsutbyte. Varberg Att lära oss mer om målgruppens utsatthet samt sprida kunskapen vidare. Sida 10 av 20

11 Har era förväntningar uppfyllts? Kommentarer Karlskoga Bättre utformat projekt och styrning från början. Karlstad På denna korta tid har vi kommit en bra bit på väg, men det är mycket arbete kvar innan de aktiva i våra organisationer lär känna varandra. Kristianstad Dåligt gensvar från inbjudna till frukostmöte. Luleå Vi är på gång. Lund Lite oklart, hur projektet skulle genomföras. Berodde troligen på att projektansvarig person slutade och en annan tog vid. Stockholm Dels implementerat kunskapen i verksamhetsutövandet, dels att frågan blivit prioriterad i styrelsearbetet. Sida 11 av 20

12 Hur tycker ni att projektets utbildningsinsatser har bidragit till att nå projektets syfte och mål? De utbildningsinsatser som avses är seminarium, uppstartskonferens och studiecirkel. Boken Våldsamt osynligt var inte klar till de två första konferenserna som Karlskoga och Varberg genomförde. Studiecirklar har inte hunnit genomföras i Karlstad, Stockholm och i Luleå då projektorten skulle besvara utvärderingen. Kommentarer Karlstad Eftersom vi har både konferens och studiecirkel kvar så har vi stora utbildningsinsatser kvar. De är planerade under Kristianstad I våra respektive verksamheter har vi nått ut. Luleå Vi är på väg. Stockholm Vi har uppnått målen utifrån de förutsättningar vi haft gällande tid. Har inte hunnit ha studiecirkeln ännu till exempel. Varberg Vi hade önskat att nå fler, särskilt inom rättsväsendet! Sida 12 av 20

13 Hur tycker ni att er samverkan har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Lokal samverkan mellan Brottsofferjouren, HSO och SV skulle lägga grunden för att uppnå syfte, mål och delmålen i projektet. Brottsofferjouren skulle tillföra kunskap om brottsoffers reaktioner, skadestånd och rättsprocessen, HSO om funktionsnedsättning och tillgänglighet och SV skulle vara ett stöd i arbetet med studiecirklarna. Kommentarer Karlskoga På grund av att styrningen har varit dålig. Karlstad Vi har lärt känna varandra bättre och information om varandra blir då lättare att sprida. Finns på agendan på ett helt nytt sätt. Kristianstad Väl fungerande projektgrupp. Lund Brottsofferjouren, HSO/funktionshinderföreningen har fungerat bra men SV har varit frånvarande i projektet. Stockholm Vi är lite undrande över SVs roll i gruppen. Sida 13 av 20

14 Om ni fått bestämma, skulle ni ha gjort på något annat sätt? I projektplanen fanns från början en plan för hur arbetet skulle genomföras och i vilken ordning. Först skulle projektorten genomföra ett seminarium. Därefter studiecirkel, uppstartskonferens för samverkan och sedan bilda en resursgrupp på orten för fortsatt samverkan. Inom tillgänglighetsdelen skulle medarbetarna få utbildning i syfte att bli medvetna om vad tillgänglighet är. Därefter skulle de inventera tillgängligheten i Brottsofferjouren och avsluta med att ta fram en åtgärdsrapport för det fortsatta arbetet. Kommentarer Karlskoga En bättre kontakt mellan ledning och projektgrupp. Tydliga riktlinjer. Karlstad Vi hade gärna kommit in tidigare i projektet för att få ut mer av projektet. Lite enklare möten med inte så detaljerad dagordning. Lite för uppstrukturerat som inte alltid var lokalt anpassat. Lund Tydligare innehåll från början om projektets innehåll (första året). Klargöra förväntningarna från varje förening. Stockholm Eventuellt att SV hade kunnat vara en extern kontakt och inte med i samverkansgruppen. Vi upplever inte att SV "samverkar" på något sätt. Utifrån tidsramen har det varit svårt att hinna med. Det har ibland blivit att pressa in aktiviteter. Mer fokus på projektets mål och syfte och inte kvantifierbara träffar. Sida 14 av 20

15 Har ert engagemang och den tid som ni lagt ned på projektet gett de resultat som ni önskade? Eftersom projektorterna kom igång vid olika tillfällen varierar den tid som respektive projektort fick på sig för att genomföra sina aktivititer. Det skiljer nästan tre år från det att första projektorten startar i Karlskoga till när den sista i Luleå kommer igång. Kommentarer Karlstad Lite svårt att svara på eftersom vi har både konferens och studiecirkel kvar. Kristianstad Dåligt gensvar på inbjudan till frukostmöte. Lund Men vi måste lägga ner ännu mer tid och engagemang för att få projektet att leva vidare. Stockholm Behöver inte så mycket dokumentation. Ibland lite väl omfattande utskick. Skulle kunna ha en punkt i dagordningen där deltagarna får berätta hur kunskapen har applicerats i respektive verksamheter, detta skulle kunna stärka motivationen. Det skulle även kunna visa vad som fungerar i praktiken. Varberg Vi hade önskat fler cirklar och mer engagemang från polis, socialtjänst och tingsrätten. Sida 15 av 20

16 Vilka möjligheter och hinder finns för att fortsätta ert lokala samarbete? Karlskoga Hinder: ingen grundlagd förankring i gruppen från början. Ingen respons från kommunen. Många avhopp/påhopp i gruppen. Långt uppehåll. Karlstad Möjligheterna är stora eftersom vi har personer som är aktiva i båda organisationerna, Brottsofferjouren Värmland och Handikappförbunden Värmland. Hindret är som vanligt tiden. Men med planerade träffar i de forum vi har så får vi ringar på vattnet. Kristianstad Möjligheter: en väl fungerande grupp. Hinder: ekonomi Luleå Hinder: tiden, och hur vi får ihop (avlönat) arbete och ideella uppdrag. Lund Möjligheter: ansvarig kontaktperson behövs för att hålla samarbetet igång. Hinder: tid. Stockholm Möjligheter: alla i gruppen kan samverka på arbetstid, har tillgång till lokaler, ekonomiska resurser att till exempel hålla egna seminarier, gemensam kärnfråga. Rätt att ge bättre stöd till brottsutsatta i relation till funktionsnedsättning. Hinder: tidsbrist. Varberg Möjligheter: att vi vill fortsätta samarbeta och att vi fått in en fot i befintliga nätverket "Trygg i Varberg." Hinder: att vi ser ett ointresse från tingsrätten samt brist på ekonomisk buffert. Sida 16 av 20

17 Egna kommentarer Karlskoga En medarbetare från SV kunde inte närvara i samband med grupputvärderingen men skickade sina synpunkter vilka redovisas separat. När jag kom med så kändes det som en nystart med ny projektledare. Dock har jag känt att arbetet varit trögt och engagemanget svalt där organisationerna har ifrågasatt sin roll i projektgruppen. Kanske har det med uppehållet i projektet att göra? Jag saknar att vi kanske skulle ha pratat om vad varje organisation kan gå in med för resurser i projektet för att underlätta arbetet och om det varit rimligt att jobba med dessa frågor i denna ort utifrån det. Vilken roll har respektive organisation och så vidare? Vem gör vad? Mer struktur för att alla ska känna att de behövs och är delaktiga. Jag tycker dock att vi kommit en bit på väg med konferensen och mötet med enhetschefer i kommunen. Vi har fått chansen att belysa detta vilket inte är fy skam och många har visat sitt intresse. Jättebra jobbat allihop! För att detta arbete ska fortsätta behöver nog gruppen gå tillbaka och hitta en slags struktur på hur man vill arbeta med frågan och vilken organisation som gör vad för att alla ska känna att man hinner med jämte det övriga arbetet i respektive organisation. SV kan som sagt stötta i frågor gällande cirklar och arrangemang och cirkelledarutbildningar. Karlstad Bra med samverkan för då öppnas nya dörrar och möjligheter. Kristianstad Berikande att delta i denna grupp. Lund Vi har uppskattat Karin (projektledaren) och ser projektet som positivt och lärorikt! Sida 17 av 20

18 Stockholm Inför seminarium färre föreläsare, mer fokus på projektets syfte och mål inte på projektet i sig. Överlag en positiv upplevelse med samverkansgruppen, kul med engagerade och närvarande projektledare, lyhörda med tid/datum för träffar, bra kommunikation i gruppen. Boken är strålande, har saknat en kortversion i till exempel folderformat för de som inte orkar läsa för mycket text. Vad har hänt efter utvärderingen? I Karlskoga kommer gruppen inte att gå vidare som det verkar nu. Däremot har Brottsofferjouren tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika och Rädda Barnen sökt medel för ett projekt som riktar sig till föräldrar vars barn blivit utsatta för Brott. Karlstad genomförde en konferens på Internationella funktionshinderdagen den 3 december personer deltog och konferensen blev lyckad. Projektorten har efter konferensen följt upp dagen med att anordna en föreläsningsserie. Tre tillfällen är inbokade under våren och den första träffen ägde rum tisdag den 3 februari på temat Rättsprocessen från anmälan till dom. Cirka 20 personer deltog. De har även genomfört studiecirkeln. I Kristianstad har gruppen fortsatt att försöka bjuda in till frukostseminarium men intresset från kommunen har varit dåligt. Trots att gruppen valt ut nyckelpersoner och chefer har det varit dålig uppslutning. Det blev en del sjukdomsfall i gruppen i slutet av hösten så arbetet har legat lite lågt efter de misslyckade frukostseminarierna. I Luleå har projektortens medarbetare genomfört studiecirkel och även haft sin konferens den 15 januari i Folkets hus i Luleå. Konferensen blev fullsatt och alla fick tyvärr inte plats. Gruppen har bjudit in till ett uppföljningsmöte i slutet av februari. I Lund fick gruppen en del bortfall då båda representanterna från Brottsofferjouren slutade sin anställning under hösten De har dock fortsatt sitt arbete. I november 2014 bjöd gruppen in till ett Sida 18 av 20

19 uppföljningsmöte och i slutet av mars 2015 har de bjudit in Överförmyndarnämnen och Gode män för att få veta lite mer om vad de gör. Projektorten ska ha sitt nästa interna möte i början av mars 2015 för att planera vidare. I Stockholm valde gruppen att inte ha någon konferens eller studiecirkel. Däremot anordnade gruppen ett seminarium i januari då de bjöd in två författare, Madelene Wollnick och Diana Lorenz. Projektorten kommer att fortsätta att träffas. I HSO Stockholms stad kommer brott mot personer med funktionsnedsättning vara ett prioriterat område i deras intressepolitiska program för år I Varberg har de genomfört ytterligare en studiecirkel och ett möte i januari. Till mötet bjöd de in två personer med funktionsnedsättning som fick berätta om hur de blir bemötta i samhället och hur deras liv fungerar i övrigt. Nästa möte är inplanerat till den 24 februari. På detta möte ska gruppen planera vidare. Sammanfattning och avslutning Överlag visar utvärderingen på att samverkan och utbildning har varit framgångsrika metoder för att nå syfte och mål på alla projektorter utom i Karlskoga som varit missnöjda med styrningen och ledningen. En förklaring skulle kunna vara att den projektorten startade först innan det fanns upparbetade rutiner. Det kan även handla om sammansättningen i gruppen och att medarbetarna inte riktigt förstod vad som förväntades av dem. Flera upplevde att det fanns en otydlighet i projektet. Det missnöje som framkommer i utvärderingen har inte präglat mötena med projektledare. De övriga fyra projektorter som startade upp i början av projektet blev också drabbade av uppehållet i projektet, byte av projektledare en otydlighet kring projektet men är överlag mer positiva när projektet väl kommit igång igen. Omvärldsfaktorer som har påverkat flera av projektorterna är det dåliga intresset från socialtjänstens chefer och andra viktiga nyckelpersoner i kommunen och inom rättsväsendet. Trots ihärdiga försöka att bjuda in till frukostmöten och studiecirklar har resultat blivit noll för både Karlskoga och Kristianstad. Inga chefer har låtit sin personal delta på arbetstid. I Luleå, Karlstad, Lund, Varberg och Stockholm har de anordnat andra aktiviteter och lyckats att få Sida 19 av 20

20 deltagare att komma. En annan omvärldsfaktor som projektet har blivit medveten om är de brister som finns hos både kommuner och myndigheter och deras okunskap om funktionsnedsättningens betydelse i en rättsprocess. Likaså okunskap och omedvetenhet om tillgänglighet trots att det är deras ansvar att tillgodose behoven. Av de projektorter som medverkat i projektet kommer alla att fortsätta sitt arbete med undantag Karlskoga som kanske kommer att ses någon gång i framtiden. I Helsingborg, som egentligen inte är någon projektort, har Brottsofferjouren tagit initiativ till samverkan med funktionshinderrörelsen och genomfört ett seminarium. De har även deltagit i utbildning i tillgänglighet. Det egna initiativet visar på att det nu med stöd av de rutiner som projektet arbetat upp gör det lättare att ta initiativ till samverkan för andra som också vill påbörja samverkan. På de lokala Brottsofferjourerna har medverkande jourer fått nya webbplatser eller är på väg att få. På webbplatsen finns information om tillgängligheten i jouren publicerad i text och bild. Ett stort tack till alla lokala projektorter som genom sitt engagemang och värdefulla erfarenheter gjorde projektet möjligt att genomföra. Sida 20 av 20

Slutrapport av projektet

Slutrapport av projektet Slutrapport av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 24 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Innehåll Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Inledning... 3 Resultat...

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Kvartalsrapport mars-maj 2013

Kvartalsrapport mars-maj 2013 Kvartalsrapport mars-maj 2013 Från projektledarens horisont Större delen av min tid har ägnats åt att få till logistiken i projektet, dokumentation, möten ute i landet, samordningoch planering inför projektår

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Kvartalsrapport juni augusti 2013

Kvartalsrapport juni augusti 2013 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement)

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Förbättringsprogram PROGRAMRAPPORT Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Teammedlemmar/deltagare Enhetschef: Mia Löfgren, mia.lofgren@gotland.se Omvårdnadsansvarig

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL SVIKTBOENDET I MÖLNDAL Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man blir så pass sjuk att man blir tvungen att söka till psykakuten Kristina - En alternativ strategi för en utsatt grupp. BAKGRUND

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt.

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012 Aktuella nyheter: Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. Glöm inte ordförandemötet

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Kunskap Koder Kontakter

Kunskap Koder Kontakter 1 SLUTRAPPORT 26-medel Projektägare: Projektets namn: Norrtälje kommun Mentorprojekt för nyanlända i Stockholms län Projekttid: Projektledare: Juni 2009 juni 2010 Aulikki Lundgren med förlängning till

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Vad tycker de som medverkar i projektet? Tycker projektet har ett stort värde

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län 2013-2017, Petra Rohrer Enköpings kommun: Gruppen har inte bjudit in brukare att delta förrän från 2017 då Attention i Enköping har representanter med.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Upplands Väsby Kommun Arthur Henningson och Mikael Eriksson 2012-12-31 ATK, CONSIDER & PARTNERS INNEHÅLL Verksamhet & Hälsa i Upplands Väsby kommun... 2 Medarbetarnas

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer