Slutrapport av projektorternas arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport av projektorternas arbete"

Transkript

1 Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind

2 Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning... 3 Projektorterna utvecklas utifrån en modell... 5 Resultat... 7 Utvärdering gjord av deltagare i de lokala projektorterna... 7 Deltog alla i projektgruppen i utvärderingen?... 8 Vilket eller vilka av projektets delmål har ni genomfört?... 8 Egna aktiviteter som projektorterna har genomfört... 9 Hur många uppskattar ni att ni totalt nått ut till med era aktiviteter under projekttiden?... 9 Vilka var era förväntningar när ni gick med i projektet? Har era förväntningar uppfyllts? Kommentarer Hur tycker ni att projektets utbildningsinsatser har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Kommentarer Hur tycker ni att er samverkan har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Kommentarer Om ni fått bestämma, skulle ni ha gjort på något annat sätt? Kommentarer Har ert engagemang och den tid som ni lagt ned på projektet gett de resultat som ni önskade? Kommentarer Vilka möjligheter och hinder finns för att fortsätta ert lokala samarbete? Egna kommentarer Vad har hänt efter utvärderingen? Sammanfattning och avslutning Sida 2 av 20

3 Brottsutsatt och funktionsnedsättning Projektet startade på hösten 2010 i syfte att öka kunskapen om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Genom att utbilda och samverka skulle stödet till och bemötande av brottsutsatta med funktionsnedsättning bli bättre. De resultat som redovisas i denna rapport bygger på projektorternas upplevelser av projektet, dess mål och delmål. Att förankra och utveckla samverkan i så kallade projektorter var grundtanken i projektet och dessa skulle starta upp runt om i landet. Deras uppdrag var att medverka till att projektets syfte och mål skulle uppnås. Förutsättningarna för att starta en projektort var att det fanns representanter från Brottsofferjouren, HSO (en sammanslutning av funktionshinderföreningar) och Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och att organisationernas styrelser hade sagt ja till att delta. Att etablera projektorter tog sin tid Under första projektåret startade ett intensivt arbete med att etablera projektorter runt om i landet. Om förutsättningarna fanns blev nästa steg att lokala Brottsjouren, HSO och SV skulle bilda en arbetsgrupp och i nära samarbete med projektledaren upprätta lokala projektplaner. Första projektorten bildades i början av år 2011 i Karlskoga. Kort därefter bildades en projektort i Varberg. Östersund var tänkt som tredje ort men den person som skulle delta från jouren blev inte omvald i styrelsen och ingen annan kunde ta sig tid och det blev därför ingen projektort där. Ljusdal var också på gång men där fanns inget HSO. Hösten 2011 startade ytterligare tre projektorter, i Lund, Kristianstad och i Umeå. Att upprätta lokala projektplaner var inte helt lätt. Medarbetare på de första projektorterna hade många frågetecken kring hur det konkreta arbetet skulle gå till. För att underlätta processen skrev projektledaren fram en arbetsbeskrivning som stöd för hur man kunde jobba i en projektort. Trots det upplevde många en otydlighet i vad som förväntades av dem. Sida 3 av 20

4 I slutändan blev det aldrig några projektplaner av flera olika skäl. Ett skäl var att en del kände sig osäkra att som ideell ta på sig ansvar för specifika arbetsuppgifter. Ett annat skäl var att många hade svårt att förstå vad projektet gick ut på och vad som förväntades av dem. Det var en lång förankringsprocess att få till en lokal samverkan mellan Brottsofferjouren, HSO och SV. De var svårt att hitta medarbetare till projektorterna och att hålla kontinuitet i grupperna. Medarbetare kom och gick och nya medarbetare rekryterades under hela projekttiden. Projektet bytte även projektledare vid två tillfällen, det ena under ordinarie projektledares sjukdom och det andra i samband med att den ordinarie projektledaren sedan slutade sin anställning. Detta kom att påverka projektets utveckling eftersom det blev ett uppehåll på cirka sju månader. Startsträckan för att komma igång igen blev lång och nästan som att börja om på nytt. Projektet låg inte i fas med projektplanen. För de fem projektorter som startat upp eller var på väg att starta upp fick detta konsekvenser. De första projektorterna blev sedan förebilder för hur de övriga växte fram och utvecklades. Tillgänglighetsarbetet startade projektår tre. Hur detta arbete skulle utformas utvecklades under projektets gång. Projektorternas arbetsinsatser banade väg till målet För att nå syfte och mål ingick ett antal delmål som varje projektort förväntades att göra och i en viss ordning. Dessa var: seminarium studiecirkel uppstartskonferens för samverkan att bilda en resursgrupp Från projektår tre utvidgades projektet med fokus på tillgänglighet. Delmål för tillgänglighetsarbetet blev: utbildning i tillgänglighet inventering i Tillgänglighetsdatabasen, TD ta fram en åtgärdsrapport Sida 4 av 20

5 Projektorterna utvecklas utifrån en modell Första projektorten blev Karlskoga Brottsofferjouren Bergslagen beslutade sig tidigt för att medverka i projektet. Det fanns från början tankar på en länsomfattande projektort då både HSO i Örebro län, HSO i Karlskoga-Degerfors, Brottsofferjouren i Örebro och i Bergslagen var intresserade av att delta. Intresset var stort men slutade med att projektorten avgränsades till Karlskoga för att arbetsprocessen skulle bli hanterbar. Försök gjordes att ha med en representant från styrelsen i HSO Örebro län men det fungerade aldrig fullt ut. Projektorten hade sitt första möte i början av maj Då startade den lokala projektplaneringen och projektorganisationen tog form med fem deltagare i gruppen. Karlskoga blev modell för hur de andra projektorterna kom att utvecklas. Projektort Varberg har sitt första möte i juni 2011 I slutet av mars 2011 fattade styrelserna i Brottsofferjouren och i HSO (kallas i Varberg för KHR:s referensgrupp) beslut på sina årsmöten att medverka i projektet. Därefter påbörjades arbetet med att hitta medarbetare till den lokala projektgruppen. Det blev en lång process men till slut fick man ihop sex personer som fick bilda en arbetsgrupp. I ett tidigt skede påbörjades arbetet med att fastställa datum för seminarium, studiecirkel och konferens. Umeå visade tidigt intresse att bli en projektort I december 2010 tog HSO Västerbotten kontakt och ville delta i projektet och kort därefter även den lokala jouren i Umeå. Gruppen hade sitt första möte den 9 november Representanter för HSO Västerbotten och FUB Umeå, länsföreningen Attention, Brottsofferjouren och SV deltog. Senare kom en representant från RSMH med i arbetsgruppen. I början av projektår tre avslutade gruppen sitt arbete. Orsaken var det låga intresset bland andra organisationer att delta i aktiviteter som gruppen bjöd in till. Projektort Umeå ingår inte i den fortsatta redovisningen. Sida 5 av 20

6 Projektort Kristianstad startar i början av projektår två I slutat av hösten 2011 startar projektort Kristianstad. Redan i januari samma år togs de första kontakterna med både jouren och HSO. Det blev klart att projektorten skulle starta och ett möte planerades in i mars. Detta genomfördes dock inte på grund av sjukskrivning hos projektledaren. Projektorten hade sitt första möte den 16 november Till en början försökte projektorten att rekrytera en medarbetare från HSO i Skåne län men samarbetet kom aldrig igång. Flera av de organisationer som tillhör projektets målgrupp är inte aktiva i HSO. De är däremot aktiva i referensgruppen inom Kristianstads kommun. För att få med dem anordnade projektet ett informationsmöte tillsammans med psykiatrisamordnaren i kommunen och bjöd in referensgruppen. I samband med mötet fick gruppen några nya medarbetare varav två från organisationen Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES, och ett personligt ombud från kommunen. Kristianstad är den enda projektort som har en anställd från kommunen med i arbetsgruppen. Brottsofferjouren i Lund vill bli en projektort Projektorten i Lund startade nästan samtidigt på hösten Samordnaren på jouren tog kontakt med projektledaren i september efter att hon läst projektbeskrivningen. Jouren ville ha mer information om vad det innebar att vara en projektort. Samordnaren berättar att de under senare tid har upplevt ett ganska stort ökat antal brottsutsatta med mer eller mindre uttalade neuropsykiatriska problem som sökte hjälp. Det var anledningen till deras intresse av att bli en projektort. Projektledaren tog kontakt med HSO i Lund som också bestämde sig för att delta. Deras första möte var i november Till en början fanns en uttalad tveksamhet över vad projektet innebar för dem. I Lund har det inte fungerat att ha med någon representant från SV. Även i Lund försökte gruppen att få med någon från HSO Skåne län men det fungerade aldrig. Tillgänglighet blev starten för samverkan i Stockholm Projektort Stockholm påbörjade sitt arbete utifrån andra förutsättningar än de tidigare projektorterna. Först kom Brottsofferjouren i Stockholm Västerort med i projektet genom att delta i arbetet med tillgänglighet som startade upp i början av projektår tre. Projektet gick ut med en förfrågan till alla jourer vilka som var intresserade att vara med i tillgänglighetsarbetet och jouren Sida 6 av 20

7 ville vara med. De deltog också i utbildningen i TD. Under arbetsprocessen med tillgänglighet växte intresset för att bli en projektort och inleda ett samarbete med HSO i Stockholm stad. I början av 2014 startade samverkan. Även I Stockholm gick det inte att ha med någon representant från SV. Projektort Karlstad börjar samverka med HSO och SV Projektort Karlstad följde samma utveckling som projektort Stockholm. Först kom jouren igång med sitt tillgänglighetsarbete i projektet och under detta arbete utvecklades tankarna om att samarbeta med funktionshinderrörelsen. Ordförande i jouren hade sedan tidigare varit involverad i funktionshinderrörelsen och hade upparbetade kontakter med dem vilket underlättade det hela. Karlstad påbörjade sin samverkan i början av år Projektort Luleå sist ut av alla projektorter Projektort Luleå startade i början av år 2014, som en traditionell projektort vilket innebär att tillvägagångssättet var detsamma som för de tidiga projektorternas etablering. Det tog tid att komma igång på grund av sjukdom hos representanten från HSO. Projektet fick då försöka hitta andra som var intresserade och tog direktkontakt med flera andra föreningar. I maj anordnade Brottsofferjouren och SV ett seminarium för att också försöka få fler medarbetare till gruppen. Projektorten kom igång efter sommaren 2014 och är den projektort som haft minst tid för sitt arbete. Resultat Utvärdering gjord av deltagare i de lokala projektorterna Under oktober och november 2014 genomförde vi utvärderingen i projektorterna. Deltagarna träffades utan projektledaren och besvarade en enkät. I denna utvärdering medverkar sju projektorter. Antalet deltagare i varje projektort har varierat mellan fem till nio personer, totalt någonstans mellan 35 till 63 personer. Sida 7 av 20

8 Varje projektort har markerats med en egen färg i diagrammen så man enkelt kan följa en viss jour. Jourerna med färger är följande: Deltog alla i projektgruppen i utvärderingen? Nej, i samtliga fall fattades någon, totalt saknades 13 personer fördelat på de sju projektorterna. Vilket eller vilka av projektets delmål har ni genomfört? När projektet startade ingick som tidigare nämnts ett antal delmål som varje projektort förväntades att göra och i en viss ordning. Delmålen var seminarium, studiecirkel, uppstartskonferens för samverkan samt att bilda en resursgrupp på orten. Från projektår tre utvidgades projektet med fokus på en tillgänglighetsdel. Alla projektorter utom Varberg deltog i tillgänglighetsdelen. Delmål för tillgänglighetsarbetet var utbildning i tillgänglighet, inventera tillgängligheten i jouren med hjälp av verktygen i Tillgänglighetsdatabasen, TD, samt att ta fram en åtgärdsrapport. Nedan redovisas vilka aktiviteter som de olika projektorterna genomfört när utvärderingen genomfördes. Sida 8 av 20

9 Egna aktiviteter som projektorterna har genomfört I Karlskoga har projektgruppen bjudit in till frukostmöte. De har också informerat på två arbetsplatsträffar. De har även informerat på HSO:s ordförandemöten. I Varberg har gruppen haft flera informationsträffar. Kristianstad har planerat för två frukostmöten, spridit kunskap om projektet samt planerat för studiecirkel inom kommunal verksamhet. Lund har haft flera nätverksmöten med personer som deltog i uppstartskonferensen. Stockholm har haft en stödpersonsträff utifrån boken "Våldsamt osynlig". Karlstad och Luleå är de projektorter som startat sist och har därför inte haft möjlighet att genomföra egna aktiviteter innan utvärderingen. Hur många uppskattar ni att ni totalt nått ut till med era aktiviteter under projekttiden? 34% män 66% kvinnor Totalt har projektorterna nått ut till cirka 188 kvinnor och 96 män på de orter som haft egna aktiviteter. Sida 9 av 20

10 Vilka var era förväntningar när ni gick med i projektet? Alla projektorter kom igång vid olika tillfällen vilket har inneburit olika förutsättningar och behov. Alla som deltog i samband med grupputvärderingen har inte varit med från start utan medarbetare har bytts ut och nya har tillkommit. Det innebär att förväntningarna också har varierat. Karlskoga Att få ny information. Några kom med sent och trodde de skulle få information i stället för att ge. Karlstad Att få till ett gemensamt arbete för att organisationerna skulle lära känna varandra. Underlätta för målgruppen. Kristianstad Sprida kunskap. Öka samverkan. Luleå Bli bättre på bemötande och öka kunskapen om funktionsnedsättning. Få kunskap om rättigheter. Öka kontaktnät och samverkan med andra organisationer. Lund Ökad kunskap inom området. Förbättra samarbete och stöd. Ökad förståelse. Stockholm Samverkan, kunskapsutbyte. Varberg Att lära oss mer om målgruppens utsatthet samt sprida kunskapen vidare. Sida 10 av 20

11 Har era förväntningar uppfyllts? Kommentarer Karlskoga Bättre utformat projekt och styrning från början. Karlstad På denna korta tid har vi kommit en bra bit på väg, men det är mycket arbete kvar innan de aktiva i våra organisationer lär känna varandra. Kristianstad Dåligt gensvar från inbjudna till frukostmöte. Luleå Vi är på gång. Lund Lite oklart, hur projektet skulle genomföras. Berodde troligen på att projektansvarig person slutade och en annan tog vid. Stockholm Dels implementerat kunskapen i verksamhetsutövandet, dels att frågan blivit prioriterad i styrelsearbetet. Sida 11 av 20

12 Hur tycker ni att projektets utbildningsinsatser har bidragit till att nå projektets syfte och mål? De utbildningsinsatser som avses är seminarium, uppstartskonferens och studiecirkel. Boken Våldsamt osynligt var inte klar till de två första konferenserna som Karlskoga och Varberg genomförde. Studiecirklar har inte hunnit genomföras i Karlstad, Stockholm och i Luleå då projektorten skulle besvara utvärderingen. Kommentarer Karlstad Eftersom vi har både konferens och studiecirkel kvar så har vi stora utbildningsinsatser kvar. De är planerade under Kristianstad I våra respektive verksamheter har vi nått ut. Luleå Vi är på väg. Stockholm Vi har uppnått målen utifrån de förutsättningar vi haft gällande tid. Har inte hunnit ha studiecirkeln ännu till exempel. Varberg Vi hade önskat att nå fler, särskilt inom rättsväsendet! Sida 12 av 20

13 Hur tycker ni att er samverkan har bidragit till att nå projektets syfte och mål? Lokal samverkan mellan Brottsofferjouren, HSO och SV skulle lägga grunden för att uppnå syfte, mål och delmålen i projektet. Brottsofferjouren skulle tillföra kunskap om brottsoffers reaktioner, skadestånd och rättsprocessen, HSO om funktionsnedsättning och tillgänglighet och SV skulle vara ett stöd i arbetet med studiecirklarna. Kommentarer Karlskoga På grund av att styrningen har varit dålig. Karlstad Vi har lärt känna varandra bättre och information om varandra blir då lättare att sprida. Finns på agendan på ett helt nytt sätt. Kristianstad Väl fungerande projektgrupp. Lund Brottsofferjouren, HSO/funktionshinderföreningen har fungerat bra men SV har varit frånvarande i projektet. Stockholm Vi är lite undrande över SVs roll i gruppen. Sida 13 av 20

14 Om ni fått bestämma, skulle ni ha gjort på något annat sätt? I projektplanen fanns från början en plan för hur arbetet skulle genomföras och i vilken ordning. Först skulle projektorten genomföra ett seminarium. Därefter studiecirkel, uppstartskonferens för samverkan och sedan bilda en resursgrupp på orten för fortsatt samverkan. Inom tillgänglighetsdelen skulle medarbetarna få utbildning i syfte att bli medvetna om vad tillgänglighet är. Därefter skulle de inventera tillgängligheten i Brottsofferjouren och avsluta med att ta fram en åtgärdsrapport för det fortsatta arbetet. Kommentarer Karlskoga En bättre kontakt mellan ledning och projektgrupp. Tydliga riktlinjer. Karlstad Vi hade gärna kommit in tidigare i projektet för att få ut mer av projektet. Lite enklare möten med inte så detaljerad dagordning. Lite för uppstrukturerat som inte alltid var lokalt anpassat. Lund Tydligare innehåll från början om projektets innehåll (första året). Klargöra förväntningarna från varje förening. Stockholm Eventuellt att SV hade kunnat vara en extern kontakt och inte med i samverkansgruppen. Vi upplever inte att SV "samverkar" på något sätt. Utifrån tidsramen har det varit svårt att hinna med. Det har ibland blivit att pressa in aktiviteter. Mer fokus på projektets mål och syfte och inte kvantifierbara träffar. Sida 14 av 20

15 Har ert engagemang och den tid som ni lagt ned på projektet gett de resultat som ni önskade? Eftersom projektorterna kom igång vid olika tillfällen varierar den tid som respektive projektort fick på sig för att genomföra sina aktivititer. Det skiljer nästan tre år från det att första projektorten startar i Karlskoga till när den sista i Luleå kommer igång. Kommentarer Karlstad Lite svårt att svara på eftersom vi har både konferens och studiecirkel kvar. Kristianstad Dåligt gensvar på inbjudan till frukostmöte. Lund Men vi måste lägga ner ännu mer tid och engagemang för att få projektet att leva vidare. Stockholm Behöver inte så mycket dokumentation. Ibland lite väl omfattande utskick. Skulle kunna ha en punkt i dagordningen där deltagarna får berätta hur kunskapen har applicerats i respektive verksamheter, detta skulle kunna stärka motivationen. Det skulle även kunna visa vad som fungerar i praktiken. Varberg Vi hade önskat fler cirklar och mer engagemang från polis, socialtjänst och tingsrätten. Sida 15 av 20

16 Vilka möjligheter och hinder finns för att fortsätta ert lokala samarbete? Karlskoga Hinder: ingen grundlagd förankring i gruppen från början. Ingen respons från kommunen. Många avhopp/påhopp i gruppen. Långt uppehåll. Karlstad Möjligheterna är stora eftersom vi har personer som är aktiva i båda organisationerna, Brottsofferjouren Värmland och Handikappförbunden Värmland. Hindret är som vanligt tiden. Men med planerade träffar i de forum vi har så får vi ringar på vattnet. Kristianstad Möjligheter: en väl fungerande grupp. Hinder: ekonomi Luleå Hinder: tiden, och hur vi får ihop (avlönat) arbete och ideella uppdrag. Lund Möjligheter: ansvarig kontaktperson behövs för att hålla samarbetet igång. Hinder: tid. Stockholm Möjligheter: alla i gruppen kan samverka på arbetstid, har tillgång till lokaler, ekonomiska resurser att till exempel hålla egna seminarier, gemensam kärnfråga. Rätt att ge bättre stöd till brottsutsatta i relation till funktionsnedsättning. Hinder: tidsbrist. Varberg Möjligheter: att vi vill fortsätta samarbeta och att vi fått in en fot i befintliga nätverket "Trygg i Varberg." Hinder: att vi ser ett ointresse från tingsrätten samt brist på ekonomisk buffert. Sida 16 av 20

17 Egna kommentarer Karlskoga En medarbetare från SV kunde inte närvara i samband med grupputvärderingen men skickade sina synpunkter vilka redovisas separat. När jag kom med så kändes det som en nystart med ny projektledare. Dock har jag känt att arbetet varit trögt och engagemanget svalt där organisationerna har ifrågasatt sin roll i projektgruppen. Kanske har det med uppehållet i projektet att göra? Jag saknar att vi kanske skulle ha pratat om vad varje organisation kan gå in med för resurser i projektet för att underlätta arbetet och om det varit rimligt att jobba med dessa frågor i denna ort utifrån det. Vilken roll har respektive organisation och så vidare? Vem gör vad? Mer struktur för att alla ska känna att de behövs och är delaktiga. Jag tycker dock att vi kommit en bit på väg med konferensen och mötet med enhetschefer i kommunen. Vi har fått chansen att belysa detta vilket inte är fy skam och många har visat sitt intresse. Jättebra jobbat allihop! För att detta arbete ska fortsätta behöver nog gruppen gå tillbaka och hitta en slags struktur på hur man vill arbeta med frågan och vilken organisation som gör vad för att alla ska känna att man hinner med jämte det övriga arbetet i respektive organisation. SV kan som sagt stötta i frågor gällande cirklar och arrangemang och cirkelledarutbildningar. Karlstad Bra med samverkan för då öppnas nya dörrar och möjligheter. Kristianstad Berikande att delta i denna grupp. Lund Vi har uppskattat Karin (projektledaren) och ser projektet som positivt och lärorikt! Sida 17 av 20

18 Stockholm Inför seminarium färre föreläsare, mer fokus på projektets syfte och mål inte på projektet i sig. Överlag en positiv upplevelse med samverkansgruppen, kul med engagerade och närvarande projektledare, lyhörda med tid/datum för träffar, bra kommunikation i gruppen. Boken är strålande, har saknat en kortversion i till exempel folderformat för de som inte orkar läsa för mycket text. Vad har hänt efter utvärderingen? I Karlskoga kommer gruppen inte att gå vidare som det verkar nu. Däremot har Brottsofferjouren tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika och Rädda Barnen sökt medel för ett projekt som riktar sig till föräldrar vars barn blivit utsatta för Brott. Karlstad genomförde en konferens på Internationella funktionshinderdagen den 3 december personer deltog och konferensen blev lyckad. Projektorten har efter konferensen följt upp dagen med att anordna en föreläsningsserie. Tre tillfällen är inbokade under våren och den första träffen ägde rum tisdag den 3 februari på temat Rättsprocessen från anmälan till dom. Cirka 20 personer deltog. De har även genomfört studiecirkeln. I Kristianstad har gruppen fortsatt att försöka bjuda in till frukostseminarium men intresset från kommunen har varit dåligt. Trots att gruppen valt ut nyckelpersoner och chefer har det varit dålig uppslutning. Det blev en del sjukdomsfall i gruppen i slutet av hösten så arbetet har legat lite lågt efter de misslyckade frukostseminarierna. I Luleå har projektortens medarbetare genomfört studiecirkel och även haft sin konferens den 15 januari i Folkets hus i Luleå. Konferensen blev fullsatt och alla fick tyvärr inte plats. Gruppen har bjudit in till ett uppföljningsmöte i slutet av februari. I Lund fick gruppen en del bortfall då båda representanterna från Brottsofferjouren slutade sin anställning under hösten De har dock fortsatt sitt arbete. I november 2014 bjöd gruppen in till ett Sida 18 av 20

19 uppföljningsmöte och i slutet av mars 2015 har de bjudit in Överförmyndarnämnen och Gode män för att få veta lite mer om vad de gör. Projektorten ska ha sitt nästa interna möte i början av mars 2015 för att planera vidare. I Stockholm valde gruppen att inte ha någon konferens eller studiecirkel. Däremot anordnade gruppen ett seminarium i januari då de bjöd in två författare, Madelene Wollnick och Diana Lorenz. Projektorten kommer att fortsätta att träffas. I HSO Stockholms stad kommer brott mot personer med funktionsnedsättning vara ett prioriterat område i deras intressepolitiska program för år I Varberg har de genomfört ytterligare en studiecirkel och ett möte i januari. Till mötet bjöd de in två personer med funktionsnedsättning som fick berätta om hur de blir bemötta i samhället och hur deras liv fungerar i övrigt. Nästa möte är inplanerat till den 24 februari. På detta möte ska gruppen planera vidare. Sammanfattning och avslutning Överlag visar utvärderingen på att samverkan och utbildning har varit framgångsrika metoder för att nå syfte och mål på alla projektorter utom i Karlskoga som varit missnöjda med styrningen och ledningen. En förklaring skulle kunna vara att den projektorten startade först innan det fanns upparbetade rutiner. Det kan även handla om sammansättningen i gruppen och att medarbetarna inte riktigt förstod vad som förväntades av dem. Flera upplevde att det fanns en otydlighet i projektet. Det missnöje som framkommer i utvärderingen har inte präglat mötena med projektledare. De övriga fyra projektorter som startade upp i början av projektet blev också drabbade av uppehållet i projektet, byte av projektledare en otydlighet kring projektet men är överlag mer positiva när projektet väl kommit igång igen. Omvärldsfaktorer som har påverkat flera av projektorterna är det dåliga intresset från socialtjänstens chefer och andra viktiga nyckelpersoner i kommunen och inom rättsväsendet. Trots ihärdiga försöka att bjuda in till frukostmöten och studiecirklar har resultat blivit noll för både Karlskoga och Kristianstad. Inga chefer har låtit sin personal delta på arbetstid. I Luleå, Karlstad, Lund, Varberg och Stockholm har de anordnat andra aktiviteter och lyckats att få Sida 19 av 20

20 deltagare att komma. En annan omvärldsfaktor som projektet har blivit medveten om är de brister som finns hos både kommuner och myndigheter och deras okunskap om funktionsnedsättningens betydelse i en rättsprocess. Likaså okunskap och omedvetenhet om tillgänglighet trots att det är deras ansvar att tillgodose behoven. Av de projektorter som medverkat i projektet kommer alla att fortsätta sitt arbete med undantag Karlskoga som kanske kommer att ses någon gång i framtiden. I Helsingborg, som egentligen inte är någon projektort, har Brottsofferjouren tagit initiativ till samverkan med funktionshinderrörelsen och genomfört ett seminarium. De har även deltagit i utbildning i tillgänglighet. Det egna initiativet visar på att det nu med stöd av de rutiner som projektet arbetat upp gör det lättare att ta initiativ till samverkan för andra som också vill påbörja samverkan. På de lokala Brottsofferjourerna har medverkande jourer fått nya webbplatser eller är på väg att få. På webbplatsen finns information om tillgängligheten i jouren publicerad i text och bild. Ett stort tack till alla lokala projektorter som genom sitt engagemang och värdefulla erfarenheter gjorde projektet möjligt att genomföra. Sida 20 av 20

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Kvartalsrapport mars-maj 2013

Kvartalsrapport mars-maj 2013 Kvartalsrapport mars-maj 2013 Från projektledarens horisont Större delen av min tid har ägnats åt att få till logistiken i projektet, dokumentation, möten ute i landet, samordningoch planering inför projektår

Läs mer

Kvartalsrapport juni augusti 2013

Kvartalsrapport juni augusti 2013 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Delprojektet har utbildat omvårdnadspersonal inom kost och nutrition med syfte att kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet inom äldreomsorgen

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer