Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget"

Transkript

1 Dnr: HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län

2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 RESULTAT... 4 NÄTVERKSTRÄFFAR FÖR KOMMUNALA TOBAKSTILLSYNSHANDLÄGGARE... 4 UTBILDNING FÖR KOMMUNALA TOBAKSTILLSYNSHANDLÄGGARE... 4 UTBILDNING FÖR TOBAKSHANDLARE... 4 TILLSYN AV RÖKFRIA SKOLGÅRDAR... 5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER... 5 BILAGOR... 6

3 Sammanfattning Från att ha haft samverkan och MI-utbildning som utgångspunkt för arbetet ändrade projektet riktning till att ha tillsyn och utbildning som fokus. Genom att arbeta tillsammans med de kommunala tobakstillsynshandläggarna genomfördes ett flertal insatser så som utbildning för tobaksförsäljare, inspirationsdag för tobakstillsynshandläggarna. Genomförandet av ett projekt med tillsyn och utbildning som ledord ledde till mera aktiva tillsynshandläggare och till tobaksförsäljare med en bättre kunskap om tobakslagen. Som en följd av dessa insatser har ett ökat intresse skapats av vikten om att samarbeta mellan tillsynsområdet och det arbete som sker förebyggande. Tobakstillsyn och förebyggande insatser kan samarbeta och tillsammans göra skillnad. En kontinuitet i ett tobaksförebyggande arbete där tillsyn är en viktig komponent är av vikt för att kunna göra skillnad. Bakgrund Projektet Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland påbörjades under 2008 då Statens Folkhälsoinstitut (FHI) gick ut med en inbjudan om att söka medel för att minska tobaksbruket. Tack vare denna möjlighet har detta projekt kunnat genomföras. Både mål och delmål har förändrats under projektets gång dels på grund av ändrade förutsättningar men har resulterat i ett bra projekt, svårigheter till trots. Under 2008 och 2009 arbetade en länssamordnare med projektet för att från och med mars 2010 lämna över till en projektledare som anställdes för att arbeta med tre olika tobaksprojekt på heltid. Som bas under hela projekttiden fanns Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping. Initialt var projektet ett samverkansprojekt tillsammans med Landstinget Sörmland och kommunerna där bland annat MI-utbildning för behandlande personal var i fokus. Samtidigt skulle också en satsning för att begränsa tillgängligheten av tobaksvaror genomföras. På grund av missförstånd i början av projekttiden försenades projektet med sex månader och ett nytt förslag till projekt diskuterades fram i samråd med Landstinget Södermanland. Projektet kom att fokusera på två olika delar där Länsstyrelsen skulle arbeta med tillsyn och landstinget med mera fokus på samverkan. På grund av denna försening stagnerade projektet som tidigare nämnts och ytterst lite medel förbrukades under Detta ledde till en förfrågan från länsstyrelsen till FHI om att få föra över medel från 2009 till 2010 och då arbeta med det nya framarbetade målet. Det nya målet var att samverka mera inom tobaksområdet och att öka tillsynen av försäljningsställen av tobaksvaror. För att kunna arbeta med målet var några av delmålen att få igång kommunerna att börja arbeta med tobak med hjälp av länsstyrelse och landsting, att höja kompetensen bland kommunernas tillsynshandläggare och att påbörja tillsynsarbetet med rökfria skolgårdar. Som tidigare nämnts var detta initialt ett projekt där Länsstyrelsen i Södermanlands län och Landstinget i Södermanlands län tillsammans sökte medel. Detta förändrades till att i huvudsak Länsstyrelsen var projektägare med en projektledare anställd som också var placerad hos Länsstyrelsen i Nyköping. Då projektet ordentligt tog fart under våren 2010 har det på kort tid genomförts ett flertal olika aktiviteter där fokus har varit de kommunala tobakstillsynshandläggarna och återförsäljarna av tobak. En stor satsning under 2010 var genomförandet av utbildningar i tobakslagen och dess ändringar från och med den första augusti 2010, för länets alla

4 tobaksförsäljare. Alla nio kommuner arbetade med detta tillsammans med projektledaren och utbildningen planerades i samråd med tillsynshandläggarna. För att kunna skapa en möjlighet till en långsiktig effekt av projektet även efter projekttidens slut skapades ett mera aktivt nätverk för tillsynshandläggarna. Detta hade inte varit ett regelbundet inslag tidigare år. Det är inte bara ett nätverk som behövs för att kunna känna stöd i sitt arbete utan för att kunna utföra ett bra arbete behövs även information och kunskap. Detta erbjöds genom en hel utbildningsdag för tillsynshandläggarna i slutet av projekttiden, som en inspiration till fortsatt utveckling av deras arbete. Resultat Nätverksträffar för kommunala tobakstillsynshandläggare Under 2010 genomfördes nätverksträffar med första mötet i april, för att under året bli till totalt fyra möten. En tät mejlkonversation har även pågått och då framförallt med funderingar och frågor kring förändringar i tobakslagen och implementeringen av dem. Tillsynsmaterial och diverse dekaler för åldersgräns var efterfrågad och en större beställning gjordes efter önskemål av tillsynshandläggarna, som sedan spreds ut till kommunerna. Utbildning för kommunala tobakstillsynshandläggare Tillsynshandläggarna i kommunerna har inte många procent avsatta för tobakstillsyn vilket också betyder att vidareutbildning och erfarenhetsutbyten ofta är eftersatta. För att kunna erbjuda en möjlighet till nya idéer och inspiration arrangerades som en avslutning av projektet, en heldag med både möte och gästföreläsare. Thomas Christensson från Malmö Stad bjöds in och han berättade om hur de arbetar med tobakstillsyn i Malmö och hur deras struktur och rutiner ser ut. Allt för att engagera och inspirera till fortsatt utveckling i det kommunala arbetet. Återkommande har även inbjudan till olika evenemang skickats ut och däribland kan nämnas en utbildning i Regional tobakstillsyn arrangerad av Länsstyrelsen i Värmland och Örebro tillsammans med Statens Folkhälsoinstitut som hölls i Karlstad. Tyvärr deltog inga kommunala tobakstillsynshandläggare vid detta tillfälle men vidare utskick av utbildningsmöjligheter kommer att göras, men då med Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsynshandläggare som avsändare. Utbildning för tobakshandlare En idé tog form under ett möte arrangerat av Statens Folkhälsoinstitut där det nämndes om en utbildning i tobakslagen för återförsäljare av tobak. Detta var något som det togs fasta på och Länsstyrelsen i Södermanlands län gick vidare med planeringen av en möjlig utbildningssatsning.

5 Tillsammans med tillsynshandläggarna skapades ett upplägg med fokus på ändringarna i lagen från och med den första augusti 2010 och vad dessa innebar för handlarna och deras verksamhet. Länsstyrelsen tog fram en inbjudan som handläggarna distribuerade till sina registrerade tobakshandlare och de bokade även lokal lämplig för ändamålet. Länsstyrelsen administrerade alla anmälningar och stod även för alla kostnader. Alla nio kommuner deltog och polis var med vid alla tillfällen (utom två). Polisen informerade då om vikten av en bra legitimationskontroll. Denna satsning skedde på kvällstid så projektledaren åkte ut till alla kommuner och informerade under två timmar mera ingående om varför vi har en tobakslag, vad de olika aktörerna gör inom tillsyn och vad förändringarna faktiskt innebär för den enskilde tobakshandlaren. Tillfällen för frågor fanns under utbildningens gång och det uppstod flertalet diskussioner rörande handel av tobak, tillsyn och svårigheter att fråga kund om legitimation. En enklare uppföljning av satsningen gav följande bild: Totalt antal deltagande Har kvällen uppfyllt dina förväntningar? 103 st Ja 86 st Nej 4st Ingen åsikt 5st Tillsyn av rökfria skolgårdar Som tidigare nämnts arbetade projektledaren med tre tobaksprojekt parallellt varav ett av dessa hade ett påtagligt fokus på barn och ungdomar i skolan och hur det ser ut med rökning i skolan. Intresset var särskilt starkt i alla olika grupper projektledaren arbetade tillsammans med vad gäller situationen på skolgårdarna i länet. Baserat på detta intresse gjordes besök i två kommuner, Flen och Nyköping, innan projekttidens slut. Skolledare fick lära sig mer om vad det står i tobakslagen om rökning på skolgårdar. Den faktiska tillsynen och var ansvaret ligger har i vissa kommuner varit till viss del oklar men intresset har väckts av att skapa en struktur om var ansvaret ligger för de olika områden som kräver tobakstillsyn. Diskussion och slutsatser Stora förändringar har skett genom projektets verksamma tid och engagerade personer som arbetat med projektet har slutat för nya att ta vid. På grund av förändrade villkor och otydliga instruktioner var projektets mål tvunget att omformuleras och ansvaret delades upp bland de två huvudaktörerna i projektet, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Landstinget Södermanland. Från att ha haft ett fokus på bland annat MI-utbildning är denna slutrapport mera fokuserad på kommunal tobakstillsyn. Kasten är tvära och numera är heller inte huvudaktörerna två utan endast Länsstyrelsen har arbetat med frågan under Förändringarna som har skett under projekttiden har till viss del försvårat att föra projektet framåt men många insatser har ändå blivit genomförda och det med goda resultat. Efter diskussioner om vad som skulle bli det nya målet blev det till sist tillsyn och samverkan. Både tillsyn och nätverksbyggande har varit i fokus och detta också med en avsikt om att arbetet kommer att fortskrida efter projektets slut. En del av de fortlöpande aktiviteterna, så

6 som till exempel nätverksträffar för de kommunala tobakstillsynshandläggarna, har idag lämnats över till Länsstyrelsens handläggare för alkohol- och tobakstillsyn. Mejlkonversationen fortsätter och många frågor om lagen ställs, vilket bara kan ses som att ett engagemang har väckts och att frågor alltid kommer att finnas. Satsningen med tobaksutbildningen under hösten var lyckad och förhoppningsvis kommer detta vara möjligt att genomföra flera gånger, detta för att underlätta tillsynsbesöken för tillsynshandläggarna men också för en bättre efterlevnad av tobakslagen. Då projektledaren som anställdes mars 2010 inte var verksam inom Länsstyrelsen dessförinnan kan en fullständig slutrapportering vara svår att skapa men baserat på tidigare projektansökningar och delredovisningar har denna slutredovisning gjorts. Som tidigare nämnts arbetade projektledaren under 2010 även med två andra tobaksprojekt, ett med förebyggande fokus och ännu ett med ett tillsynsperspektiv. Genom att arbeta parallellt med dessa två olika perspektiv ökade förståelsen för att tobaksförebyggande insatser och tillsyn av försäljningsställen borde samverka i större utsträckning. I två av länets kommuner ledde detta till bland annat att projektledaren tillsammans med folkhälsoplanerarna i vardera kommunen gjorde två utbildningsinsatser vad gäller tobak i skolan och rökning på skolgårdar. Att olika aktörer samarbetar, aktörer med olika bakgrund och verksamhetsområden, kan ibland leda till meningsskiljaktigheter. För att undvika detta skulle en överenskommelse om engagemang och ansvarsområden behöva ta en stor del av förberedelserna, allt för att undvika missförstånd och behov av att ändra riktning på projektet. Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet kring tobakstillsynen, även efter den mer renodlade tillsynsrollen i och med ändringarna i lagen i augusti I kommunerna är det oftast endast några få procent av en tjänst som är avsatta för tobakstillsyn. Erfarenheterna från satsningen med extra medel till länsstyrelserna 2010 är mycket goda. Ett fortsatt sådant stöd till länsstyrelserna skulle möjliggöra ett fortsatt stöd till kommunerna och på sikt troligen ett ha ökat eget kommunalt engagemang. Förändringsarbetet tar tid och måste få ta tid. Tobakstillsyn är en viktig del för ett fungerade samhälle och för att stoppa nyrekryteringen av nya rökare. Att detta projekt nu har väckt engagemanget ute i kommunerna vad gäller tobakstillsynen kan endast ses som positivt men skulle det finnas en möjlighet att göra om delar av projektet, skulle en större satsning göras mot kommunpolitikerna. Syftet skulle vara att genom utbildningsinsatser försöka påverka resurstilldelningen för att få ett mer kontinuerligt arbete med tobakstillsyn. För framtida aktivt tillsynsarbete är stödet från Länsstyrelsen viktigt eftersom Länsstyrelsen har tillgång till många olika kunskapskällor och kan erbjuda både information, nyheter och utbildningsinsatser. Bilagor Bilaga 1. Pressmeddelande om Utbildning för tobakshandlare Bilaga 2. Inbjudan till Utbildning för tobakshandlare Bilaga 3. Intyg till deltagare av Utbildning för tobakshandlare Bilaga 4. Sammanställning av utvärdering av Utbildning för tobakshandlare

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3 Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar Rapport 2013:3 Titel: Rökfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: HaKeN Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Resultat 5 Media 7 Diskussion och slutsatser 7 2 Sammanfattning I de gotländska butikerna lyckas en av tre ungdomar köpa tobak alternativt folköl

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010

Ingen eld utan rök i Värmland. Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 Ingen eld utan rök i Värmland Tobakssamverkansprojektet i Värmland 2009-2010 1 Innehållsförteckning Bakgrund. s.4 Provinköp och återbesök i Värmland 2009. s.4 Tillkomsten av tematisk tillsyn s.5 Metodologiska

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

INSATSER OCH RESULTAT INFÖR GENOMFÖRANDET AV. Rökfria serveringar. September 2005. www.fhi.se Rapport nr A 2005:6

INSATSER OCH RESULTAT INFÖR GENOMFÖRANDET AV. Rökfria serveringar. September 2005. www.fhi.se Rapport nr A 2005:6 INSATSER OCH RESULTAT INFÖR GENOMFÖRANDET AV Rökfria serveringar September 2005 www.fhi.se Rapport nr A 2005:6 2005:6 ISSN: 1653-0802 ISBN: 91-7257-375-9 REDAKTÖR: ANNA ÖSTBOM RÖKFRIA SERVERINGAR 3 Innehåll

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer