Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning"

Transkript

1 Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson Datum Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm

2 Bakgrund Funka Nu och RSMH har beslutat att genomföra aktiviteter som syftar till att kartlägga i vilken utsträckning medlemmar inom RSMH upplever problem i sin vardag som skulle kunna förklaras i termer av bristande tillgänglighet. Traditionellt har brister i tillgängligheten främst förknippats med problem som berör personer med flera olika typer av funktionsnedsättning. Historiskt har svårigheter relaterade till syn, hörsel och motorik hanterats som tillgänglighetsfrågor. De senaste åren har också problem inom det kognitiva området börjat beskriva i termer av bristande tillgänglighet. De svårigheter och problem personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever har däremot inte setts som exempel på bristande tillgänglighet. Men tänk om det är så? Tänk om det på samma sätt som en rullstolsburen kan uppleva en tröskel som ett oöverstigligt hinder kan finnas olika typer av hinder som drabbar personer med psykiska problem? Och kan i så fall dessa problem identifieras, beskrivas och hanteras inom ramen för ett systematiskt tillgänglighetsarbete? Metodbeskrivning Den metod som beskrivs nedan ska användas för att: Identifiera de problem personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever i olika situationer. Diskutera dessa problem ur ett tillgänglighetsperspektiv. Prioritera vilka problem som upplevs skapa de största tillgänglighetsproblemen. Diskutera hur de största problemen skulle kunna lösas genom förändringar i övergripande samhällsstrukturer, ändrade stödsystem eller ändrade synsätt. I grunden tillämpar vi traditionell studiecirkelmetodik. Det är en metod som använts inom svensk folkbildning under en mycket lång tid. Kännetecknande är den demokratiska arbetsformen och fokus på att alla medlemmar i gruppen respekteras och får komma till tals. I detta finns en underliggande insikt i att alla kan bidra med något som leder fram till ett resultat. Och att detta resultat blir bättre om alla får en möjlighet att delta i processen. För att det ska fungera krävs att man träffas flera gånger och att det finns en chans till reflektion mellan de gånger gruppen träffas. Vi kallar aktiviteten 3 kvällar om tillgänglighet men är medvetna om att det i vissa fall kommer att krävas fler träffar för att gå i mål. Aktiviteten leds av en cirkelledare men till skillnad från vanliga studiecirklar kommer det också att finnas med ledare som dokumenterar diskussionerna. I forskarsamhället skulle kanske det närmast beskrivas som en fokusgrupp men en viktig skillnad är i cirkelmetodiken prioriterar gruppen tillsammans. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

3 Kompletterande sätt att samla in information I planeringen av arbetet har vi och RSMH diskuterat om det är en kvalitativ skillnad mellan att träffas flera gånger jämfört med att försöka genomföra diskussionen vid ett enda tillfälle. Vi kommer därför att genomföra två eller tre endagsaktiviteter för att se vilka eventuella för- och nackdelar det kan finnas. En nackdel med att samlas vid flera tillfällen för just den här gruppen är att det troligen kan vara så att flera av deltagarna inte kommer att dyka upp vid de olika mötestillfällena. Det får då vägas mot fördelen att flera träffar ger möjlighet till mellanliggande reflektion. Vi kommer också att testa att använda RSMHs webbplats och e- postlistor för att skicka ut en länk till en traditionell enkät, vilket ger möjligt för personer som bor i hela landet att delta. Det är dock känt att i denna målgrupp finns en utbredd skepsis mot enkäter Tematiska diskussioner Det är gruppen själv som prioriterar vilka områden som ska diskuteras men tanken är att under kvällarna åtminstone belysa 3-5 olika områden. Dessa kan tas upp till förnyad diskussion vid kommande träff eller läggas till handlingarna beroende på om deltagarna tycker att frågan är färdigdiskuterad. Inför den första träffen kommer deltagarna att få ett brev där det finns en beskrivning av vilka områden som skulle kunna vara relevanta att diskutera. Vid den första träffen görs en prioritering där deltagarna tillsammans bestämmer vilka områden som ska diskuteras. Det går då att föreslå områden som inte finns med i det utskickade underlaget. Denna prioritering kan ändras under arbetets gång. Vid varje träff diskuteras om prioriteringen ska gälla eller om något hänt som ger anledning till en ändring. Introduktion av begreppet tillgänglighet Eftersom det är troligt att deltagarna inte tidigare relaterat de svårigheter de kan uppleva till bristande tillgänglighet så behövs en introduktion. Cirkelledaren eller en expert inom tillgänglighetsområdet kommer under den första träffen att göra en introduktion och ge ett antal exempel på vad som traditionellt ansetts vara både god och dålig tillgänglighet. Deltagarna kommer också att få fördjupningsmaterial som de kan ta hem och läsa ifall de vill veta mer. Dokumentation Arbetet dokumenteras och inför varje ny träff skickas en sammanfattning ut som beskriver vad som diskuterades vid föregående möte. Dokumentationens huvudsakliga syfte är att: Identifiera sådant som kan beskrivas som bristande tillgänglighet för en person med psykisk funktionsnedsättning. Identifiera sådant som kan beskrivas som god tillgänglighet för en person med psykisk funktionsnedsättning. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

4 Beskriva de identifierade problemen och tänkbara lösningar. I den slutliga dokumentationen kommer materialet att struktureras så att varje område som diskuterats redovisas för sig med det som kommit fram under samtliga träffar. Avslutande prioritering Vid den sista träffen kommer deltagarna att diskutera den dokumentation som finns och arbetet avslutas med att gruppen tillsammans rangordnar de problem som de anser är viktigast att försöka lösa. Personliga reflektioner Deltagare som så önskar kommer att kunna bidra med personliga reflektioner. Den som vill göra det kan helt enkelt skriva ner sina egna reflektioner och synpunkter och lämna in dem efter den avslutande träffen. För den som vill kommer det att finnas ett underlag som skapar en viss struktur men det går lika bra att bara skriva ner det man vill ha sagt. Här kan man också anmäla en avvikande mening. Om en person inte håller med om den avslutande prioriteringen så går det att göra en personlig prioritering. Analys av det totala materialet I takt med att flera grupper genomför aktiviteten kommer det att finnas behov av en övergripande analys. Vilka goda exempel finns det? Och vilka problem pekar deltagarna ut och inom vilka områden finns dessa problem? Vilka problem är enligt deltagarna själva mest angelägna att lösa och kan dessa lösas inom ramen för ett systematiskt tillgänglighetsarbete? En intressant fråga är om de problem som framkommer redan är kända som problem för personer med andra typer av funktionsnedsättningar? En hypotes är att vissa problem som är kända när det gäller kognitiva funktionsnedsättningar också kan vara problem om man har en psykisk funktionsnedsättning. Planerade aktiviteter Aktiviteter är planerade till följande orter: Uppsala (workshop) Göteborg (studiecirkel) Malmö (studiecirkel) Lund (studiecirkel) Umeå (workshop) Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

5 Backe i Jämtland (workshop) Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

6 Bilaga 1 Informationsbrev till deltagare Tanken är att den person som får inbjudan redan ska veta om att en inbjudan ska komma. Förhandskontakt vi telefon, e- post eller möte ska alltså ha skett innan vi skickar ut brevet. Inbjudan Tre kvällar om tillgänglighet Hej [Förnamn]! Här kommer inbjudan till träffarna där vi ska diskutera tillgänglighet. Träffarna kommer att genomföras vid följande tillfällen: 1 oktober, klockan Döbelnsgatan 21 i Stockholm. Portkod: 15 oktober, klockan Döbelnsgatan 21 i Stockholm. Portkod: 29 oktober, klockan Döbelnsgatan 21 i Stockholm. Portkod: Ifall vi behöver fortsätta diskutera har vi också reserverat 12 november och 26 november, samma tid och plats. Vi bjuder på mat och inleder kvällen med en gemensam måltid och sedan är tanken att vi ska diskutera hur samhället kan göras mer tillgänglighet för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Exakt vilka områden som ska diskuteras kommer vi att bestämma tillsammans i gruppen men det kan till exempel handla om: Samhällets stödsystem och viktiga samhällstjänster Arbetsliv, utbildning, boende Användningar av datorer, telefoner, bredband och liknande Banker, bankomater, betalningar Resor, biljetter och liknande Vård och omsorg Bemötande Det vi tar upp kan vara både stort och smått. Men det ska vara sådant som antingen skapar hinder och svårigheter i din vardag eller sådant som gör livet enklare. Vi kommer alltså att diskutera både bra och dåliga exempel. Vad menas med tillgänglighet? När något är tillgängligt så kan det användas av alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. För rörelsehindrade och synskadade har man arbetat med dessa frågor under mycket lång tid. Ett resultat är att man försöker ta bort trösklar och hinder som gör att man inte ska fastna med sin rullstol eller inte snubbla om man ser dåligt. Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

7 Men finns det bristande tillgänglighet om man har en psykisk funktionsnedsättning? Och finns det exempel på att man löst sådana problem på bra sätt? Det ska vi diskutera under dessa kvällar Varför då? Vi genomför dessa kvällar för att få bättre kunskap. Det vi kommer fram till kommer att dokumenteras och vi kommer tillsammans att prioritera vilka problem som är viktigast att lösa. Då blir det lättare att ställa krav på förändring eller att peka på områden där det kanske behövs mer forskning. Aktiviteten genomförs i ett samarbete mellan RSMH och Funka Nu. Vårt arbete finansieras av myndigheten Post- och Telestyrelsen och Av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Vill du veta mer kan du kontakta: Stefan Johansson, telefon Tommy Hagström, telefon xxxx RSMH Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, Stockholm (7)

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer