Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län."

Transkript

1 Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande dokument: 1. Analys SWOT 2. Växande värde Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Kontakt: Carolina Gunnarsson Regionförbundet i Kalmar län

2

3 Se fullständig SWOT-analys i separat dokument. Denna SWOT-analys är ett försök att sammanfatta en bred och lång process som ska leda fram till en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Analysen bygger på ett antal olika underlag och dialogmöten. Den har tagits fram av arbetsgruppen för Livsmedelsstrategi Kalmar län, i dialog med övriga projektgrupper. Är analysen riktig?

4 En nytänkande bransch En föränderlig värld kräver nya lösningar och beredskap. Vi ska nyttja branschens kreativitet och tänka nytt på alla nivåer, i stort som smått. Det handlar om nya produkter och tjänster, men också t ex om att nya samarbeten, effektivare metoder för produktion, automatisering, finansiering, marknadsföring, försäljning, affärskoncept, kundkontakt, idégenerering, värdskap osv. En kompetent bransch Vi är en del i en allt mer kunskapsintensiv ekonomi. Vi ska höja kunskapen och kompetensen i livsmedelskedjans alla led och vara en kompetent samarbetspart i alla sammanhang. En effektiv bransch Resurser ska nyttjas på ett sätt som är effektivt både på kort och lång sikt. Det gäller såväl mänskliga resurser som råvaror och pengar. Vi ska bli effektivare och resurssnålare. Mer En hållbar bransch Hållbarhetsfrågorna är centrala, såväl för branschens utveckling som i ett större perspektiv. Branschens ekonomiska, miljömässiga och sociala kapital ska öka kontinuerligt. Vi ska, förutom ekonomisk hållbarhet, lägga särskild vikt vid minskad övergödning och klimatpåverkan, biologisk mångfald, ökade möjligheter för unga samt bättre jämställdhet och integration. Rätt områden? En åtgärder för ökad jämställdhet kan t ex vara att stötta företagande och utveckling av mat/produkter med mervärde inom hållbarhet, socialt ansvar, ekologi och hälsa samt inom mat och upplevelser. Ska detta vara med här? Ett stolt län Vi som bor i Kalmar län ska vara stolta över regionens livsmedelsbransch och gärna köpa just dessa produkter och tjänster. De som arbetar i branschen ska vara stolta över vad de åstadkommer och unga ska lockas att söka sig till detta arbetsområde.

5 Bygg vidare på det vi redan har Den första strategin är att bygga på länets styrkor inom livsmedelsområdet, nämligen en stark förädlingsindustri, en stark besöksnäring samt våra naturförutsättningar. Samarbeta Nästa strategi handlar om att samarbeta. En viktig princip i arbetet med att ta fram livsmedelsstrategin har varit att samla hela kedjan från jord till bord till samma möte, workshop, överläggning osv och att också föra ett resonemang som kopplar ihop de olika leden. Vi ser ett tydligt mervärde med detta. Detta bör vara en strategi också i det fortsatta arbetet, såväl när det gäller samarbeten på lokal eller regional nivå som nationellt eller internationellt. Det regionala samarbetet ska inte heller begränsas av administrativa gränser som t ex en länsgräns, det handlar istället om att samarbeta i funktionella regioner. Att utveckla en bransch kräver omvärldsbevakning, öppenhet för nya kunskaper och metoder, vilja att lära av andra, nya ögon, nya samarbetsparter, nya kompetenser osv. Det gäller att samarbeta utanför den egna organisationen/sfären. Vi bör öka regionens deltagande i utvalda nationella och internationella nätverk och samarbeten. Avsätt resurser Genomförandet av länets livsmedelsstrategi kräver resurser. De måste ha sin bas i den egna branschen. Vi ska också aktivt söka extern finansiering, såväl privat som offentlig, för prioriterade åtgärder. När det gäller offentlig medfinansiering ska vi nyttja de möjligheter som erbjuds i t ex nationella program och inom EU. Däremot ska vi inte genomföra åtgärder bara för att det råkar finnas extern (offentlig) finansiering. Banker också. Locka externa investerare (det är ju danskarna som investerar här nu)

6 Nyttja digitaliseringens möjligheter Bredbandsutbyggnaden tycks nå uppsatta mål i flera kommuner och öppnar för nya lösningar och möjligheter när det gäller IT och digitala tjänster inom t ex automatisering, produkter, affärsmodeller, marknadsföring, kommunikation, finansiering etc. Den digitala agendan för Kalmar län utgör en plan för hur Kalmar län under åren ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. I detta ingår bl a att underlätta för befintliga företag att dra nytta av digitaliseringen. Exempel på prioriterade insatser är ökad kunskap om möjligheterna inom e-handel, att skapa virtuella mötesplatser för innovation och att stärka samverkan med befintliga aktörer. Utveckla nya nischer Samhället ändras och vi ska vara uppmärksamma på nya nischer och möjligheter. Det kan t ex handla om att börja odla grödor som det finns en efterfrågan på men som hittills inte odlats i landet, om att introducera nya grödor som passar i ett förändrat klimat, om att vidareförädla produkter där vi idag främst är starka i primärledet, om att erbjuda våra kunder och besökare en ny tjänst eller om att utveckla ett modernt vattenbruk för produktion och närsaltsreduktion

7 Strategin kommer att innehålla ett antal (5-10) prioriterade åtgärder. Utkastet till strategi lyfter just nu fram fem prioriterade åtgärder. Se själva strategidokumentet (sid 9-14) för en något fylligare presentation. Är detta rätt åtgärder och inriktning? Någon som bör tas bort? Andra som bör läggas till?

8 Utkastet till strateg presenterar också ytterligare åtgärder som identifierats i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län, men som i detta skede inte getts högsta prioritet. Det betyder inte att de är oviktiga. Förhoppningen är istället att de på sikt ska hanteras på ett utvecklande och bra sätt. Vilka fler? Några som ska bort? Några som ska lyftas till nivån ovan?

9

10 Denna bild beskriver primärledet. Kalmar läns utveckling inom livsmedel de senaste åren är unik. En stor skillnad jämfört med övriga Sverige är att tillväxten i Kalmar i huvudsak gäller animalieprodukter och då främst ägg, kyckling och mjölk medan tillväxten i övriga Sverige till stor del är spannmål och oljeväxter. Uppgifterna är hämtade från LRFs framtidsstudie Möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kalmar län Den finns att hämta på

11 Denna bild beskriver hela livsmedelskedjan i Kalmar län, från jord till bord. Uppgifterna är hämtade från Kontigos fördjupade underlag Kartläggning av delsystem livsmedel Kalmar län. Den finns att hämta på Totalt antal sysselsatta ca pers.

12 Denna bild visar endast aktiebolag (inte enskild firma e dy) i Kalmar län. Uppgifterna är hämtade från Bisnode och PM:et Från jord till bord i Kalmar län. Det finns att hämta på År 2014 låg 78% av branschens omsättning från jord till bord i företag som drivs som aktiebolag. Om man ser på antalet företag drivs merparten som enskild firma. Detta gäller framförallt i primärledet, där nära 90% av företagen drivs i denna form. Bisnode använder Simpler-metoden för att visa branschers och företags konkurrenskraft. Data kommer ifrån företagens resultat- och balansräkningar, vilket innebär att det bara är företag som har bolagsformen aktiebolag som redovisas. Företaget köper in varor och tjänster, förädlar dessa på något sätt och säljer sedan det som skapats. Skillnaden mellan försäljningsvärdet och kostnaden för inköpta varor och tjänster är då lika med förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet ska minst räcka till att betala kostnaderna för personal och kapital. Om förädlingsvärdet är lika stort som summan av kostnaderna för personal och kapital, då är man genomsnittligt ekonomiskt konkurrenskraftig det vill säga personalen får sin lön och man kan betala de sociala avgifterna samt att man kan betala lånegivarna (ofta bank) och ge den förväntade utdelningen till andra lånegivare (ofta aktieägare). Om företaget ligger till vänster om den sneda linjen från 1 till 1 är förädlingsvärdet större än kostnaderna för personal och kapital. Företaget överavkastar och har en hög effektivitet. Om företaget ligger till höger om den sneda linjen från 1 till 1 har man en sämre avkastning på det egna kapitalet än genomsnittligt i Sverige. Om man ligger ovanför ett på den lodräta axeln är företaget i en direkt förlustsituation. Mer information om Bisnodes metod finns på

13 Dessa uppgifterna är hämtade från Kontigos fördjupade underlag Kartläggning av delsystem livsmedel Kalmar län. Rapporten finns på Sett till spridning i länet så finns flest företag i Kalmar (529 st). Därefter finns ungefär lika många företag i Borgholm och i Västervik (430 st). Nära hälften av företagen finns i dessa tre kommuner. Det är inte enbart aktiebolag som redovisas. Om vi bryter ner livsmedelssektorn geografiskt och i värdekedjor ser vi till exempel att hälften av alla bolag inom förädling i länet finns i tre kommuner. Detsamma gäller för handel och restauranger. Primärproduktionen är mer geografiskt spridd. Om vi tittar på den geografiska spridningen av de olika delsystemen kan konstateras att delsystem grönsaker är extremt koncentrerat till en kommun (Mörbylånga). Överhuvudtaget är livsmedelssektorn (delsystemen) oerhört viktig för Mörbylånga kommun. Delsystem fågel är starkt koncentrerad till Kalmar. Delsystem fisk till Västervik. Frukt och bär är koncentrerad till Kalmar och Potatis till Mörbylånga. Kött förefaller vara ett delsystem som är mera geografiskt utspritt. Slår vi ihop de tre största kommunerna kan konstateras att ett delsystem som fisk är väldigt koncentrerad till dessa tre (65 procent av alla bolag). Vidare kan konstateras att hälften av alla företag inom frukt och bär finns i de tre största kommunerna. Nästan hälften av alla företag inom delsystem mjölk. Nästan hälften av alla företag inom delsystem spannmål finns i dessa tre kommuner. Detsamma gäller för delsystem dryck, där 45 procent av företagen finns i de tre kommuner som har flest företag.

14 Denna bild bygger på LRF:s kartläggning av småskaliga livsmedelsproducenter, dvs livsmedelsproducenter med färre än 50 anställda. Vi har dock tagit bort de tre största företagen (Cedergrens, Thuressons och Jojjen). Dessa omsätter tillsammans nära 300 MSEK/år och sysselsätter nära 100 personer. Därutöver är det ytterligare cirka 10 företag som vardera omsätter mer än 10 MSEK/år och som tillsammans omsätter cirka 150 MSEK/år. Totalt finns cirka 150 företag i Kalmar län, som vardera omsätter mindre än 10 MSEK/år, många så lite som 1-2 MSEK/år. Sammanlagt har dessa företag mer än 300 anställda och en omsättning på mer än 300 MSEK.

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Innovation i de gröna näringarna KAIROS FUTURE 2014-04-14 Consultants for Strategic Futures. 2(72) SAMMANFATTNING

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer