Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012"

Transkript

1 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling

2 Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan 2007 och Rapporten utgör en uppdatering av en analys år Analysen visar: Vilka värden som skapats i de aktiebolag som har säte i regionen Hur kommunerna i länet har utvecklats. Vilka branscher som bidragit till utvecklingen länet. Utvecklingen speglas i förändring av sysselsättning, omsättning, förädlingsvärde och produktivitet år och baseras på bokslutsdata, hämtat från bolagsverket. Analysen har utförts av Kontigo AB och färdigställts av Regionförbundet. Huvudsakliga slutsatser Analysen visar att Uppsala läns näringsliv såsom det här studeras och definieras står sig starkt i en jämförelse med övriga riket. Länet utvecklas positivt även sett ur ett längre perspektiv. De branscher som studeras har i de flesta fall utvecklats starkare än i övriga riket. De sysselsättningsskapande företagen återfinns inom tjänstesektorn, de har redan 5-49 anställda och har bildats efter De värdeskapande, globalt konkurrenskraftiga företagen inom life science och tillverkning, växer knappt alls i form av nya jobb. Uppsala Tomas Stavbom, chef regional utveckling vid Regionförbundet Uppsala län

3 Förvärvsarbetande per arbetsplats och kommun 2012* Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet Jordbruk, skogsbruk och fiske och utvinning Energiförsörjning; miljöverksamhet Byggverksamhet Handel Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Kulturella och personliga tjänster m.m Okänt S:a *Hämtat från SCB/ RaPS, avser förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning), dvs. inte enbart sysselsatta i aktiebolag med säte i respektive kommun. Länet uppvisar en stor variation i arbetsmarknad, och beroende av enstaka arbetsgivare. Östhammar dominerar inom energiförsörjning (Forsmark), Enköping inom offentlig förvaltning och försvar (ledningsregementet), Uppsala inom vård och omsorg (Akademiska sjukhuset), Älvkarleby och Tierp inom tillverkning (Stora Enso och Atlas Copco).

4 Beskrivning av hela näringslivet Analysen omfattar enbart aktiebolag med säte (HK) i länet. Innefattar inte filialer eller företag med säte i annat län och verksamhet i länet, t.ex. större butikskedjor som inte har huvudkontor i länet. Innefattar inte andra bolagsformer (HB, KB eller enskild firma), vilket kan påverka branscher som kreativ sektor och besöksnäring. Justering för de största koncernerna i respektive kommun (såsom Sandvik i Östhammar, Atlas Copco i Tierp etc.) Sysselsättning mäts som medeltal anställda per år (helårsekvivalenter). Skillnad mot sysselsättningsmått hos t.ex. SCB; här två halvtidstjänster räknas som en heltidsanställd. Data för det senaste redovisade bokslutsåret och fyra bokslut bakåt, i 95 procent av fallen baseras beräkningen på 2012 års bokslut. Företagen ska ha haft minst 100 tkr i omsättning. Löpande priser.

5 Aktiebolag med säte i länet, fördelat efter kommun 2012 Anställda Produktivitet* Omsättning Förädlingsvärde* * Andel i Andel i Andel i (tkr) (tkr) (tkr) länet länet länet Enköping % % % 519 Heby % % % 578 Håbo % % % 582 Knivsta % % % 764 Tierp % % % 811 Uppsala % % % 752 Älvkarleby % % % 859 Östhammar % Hela länet *Förädlingsvärdet anger företagens bidrag till BRP och beräknas här från resultaträkning såsom personalkostnad + resultat före avskrivningar. **Produktivitet mäts som förädlingsvärde per anställd. Länets aktiebolag sysselsätter omkring helårsstjänster Bolag i Uppsala svarar för 63 % av alla anställda, 59 % av omsättningen och 66 % av länets förädlingsvärde. Produktiviteten per anställd är högst i Älvkarleby Omkring 35 % av alla företag har registreringsdatum efter 2008

6 Förändring av sysselsättning och omsättning, efter kommun* Enköping Uppsala Knivsta Hela länet Östhammar 2 Håbo Förändring Heby sysselsättning (%) -4-2 Tierp Älvkarleby -4-6 Förändring omsättning (%) Uppsala läns näringsliv utvecklas starkt med en ökad omsättning på 27 % och sysselsättning på 28 % sedan Uppsala, Enköping och Knivsta utvecklats över genomsnittet i länet. Enköping har gått framåt och stärker sin position sedan Bolagen i Knivsta växer snabbast, dock från låga nivåer. I Tierp är omsättningen i stort sett oförändrad sedan Dock en svag ökning av antalet anställda. Älvkarleby tappar mest i omsättning och sysselsättning. Beroendet av enskilda stora arbetsgivare är stort där. * Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive kommun år 2012.

7 Förändring av sysselsättning och produktivitet, efter kommun* 4 2 Tierp Heby Uppsala Enköping Förändring sysselsättning (%) Hela länet Håbo -2 Älvkarleby -4 Förändring produktivtet (%) Östhammar Knivsta Sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde har stigit sedan Däremot faller produktiviteten något p g a - En stark tillväxt av tjänstenäringen och en svagare utveckling för tillverkningsindustrin - En snabb tillväxt i sysselsättning leder ofta till en sjunkande produktivitet på kort sikt. - sindustrin tappar i produktivitet under perioden och påverkar hela länets siffror. Endast Tierp och Heby har ökat produktiviteten under perioden. Företagen i Tierp har ökat mest med 15 %, till 704 tkr/anställd. Företagen i Älvkarleby tappar mest med -26 % till 1162 tkr/anställd från mycket höga nivåer. *Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive kommun år 2012.

8 Förändring av sysselsättning och omsättning, efter företagsstorlek* Förändring omsättning (%) sysselsatta Länet 0-4 sysselsatta sysselsatta sysselsatta sysselsatta 5-10 sysselsatta Förändring sysselsättning (%) Den snabbaste tillväxten sker i mindre bolag tjänstebolag, med 5-10 och anställda. De minsta företagen växer sysselsättningsmässigt (24 %), men har vikande omsättningssiffror (-9%). Länets största företag står still räknat i sysselsättning (2%), men växer något i omsättning (22%). Den yngsta företagsstocken återfinns i Knivsta följt av Enköping, och Uppsala, vilket är de kommuner med starkast utveckling av sysselsättning och omsättning tillsammans med Håbo. * Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive storleksgrupp år 2012.

9 Utveckling inom olika fördjupningsbranscher Besöksnäring Wellness Miljö och energi Gröna näringar ICT Life Science Transport/logistik Utbildning Högteknologi Kreativ sektor Handel Baseras på SNI-koder och fördelas enligt modell från Uppsala kommun. Finns visst överlapp mellan branscherna, t.ex.: ICT och Högteknologi Wellness och handel Justering av stora företag som p.g.a. av brister i SNI-kodning hamnar i fel bransch.

10 Uppsala län, aktiebolag med säte i länet, fördelat efter fördjupningsbransch Anställda Omsättning (tkr) Förädlingsvärde (tkr) Produktivitet (tkr) Besöksnäring Wellness Miljö och energi Gröna näringar ICT Life Science Transport/logistik Utbildning Högteknologi Kreativ sektor Handel

11 Aktiebolag med säte i länet, fördelat efter fördjupningsbransch Anställda Omsättning Förädlingsvär de (tkr) Andel förädlings värde Produktivi tet Andel anställda (tkr) Andel omsättning (tkr) Besöksnäring % % % % % % 543 Wellness % % % 376 Miljö och energi % % % % Gröna näringar 713 1% % % 532 ICT % % % 708 Life Science % % % 1766 Transport/logistik % % % 553 Utbildning 648 1% % % % % 733 Högteknologi % % % 680 Kreativ sektor % % % 490 Handel % % % 539 Studerade bolag omsätter över 105 mdr per år. Förädlingsvärdet överstiger 36 mdr. Sysselsättningsmässigt viktiga branscher i länet är, Life Science,, och Handel. Life science är största bransch räknat i omsättning och förädlingsvärde. Varje anställd inom Life science genererat ett värde på 1,77 mkr/år. Näst störst produktivitet återfinns inom miljö och energi samt tillverkning. Handel uppvisar högst omsättning med 23,7 mdr och över 7100 anställda. Wellness, Besöksnäring och Utbildning har lägst produktivitet.

12 Andel aktiebolag med registreringsdatum före- respektive efter 2008, branschvis Wellness Besöksnäring ICT Miljö och energi Länet Life Science Högteknologi Utbildning Kreativ sektor Handel Transport logistik Gröna_näringar Före 2008 Efter Länet har en relativt ung företagsstock. Omkring 1/3 av bolagen har bildats efter (Sänkta krav på aktiekapitalets storlek påverkar utfallet.) Störst tillskott av företag återfinns inom tjänstesektorn, specifik Wellness,, Besöksnäring, ICT m fl. Den stabilaste företagsstocken återfinns inom Transport/logistik, Gröna näringar och. Över 80 % av företagen här har startat före 2008.

13 Förändring av sysselsättning och omsättning, efter fördjupningsbransch* Förändring omsättning (%) Life Science Högteknologi Besöksnäring ICT Miljö och energi Wellness Gröna näringar Utbildning Länet 1 Handel Transport logistik Förändring sysselsättning (%) Kreativ sektor Den starkast relativa utveckling av sysselsättning och omsättning återfinns inom tjänstebranscherna ICT, Besöksnäring, Utbildning och Wellness. Branscherna i är dock sysselsättningsmässigt små. En hög andel (ca 35 %) av företagen inom dessa branscher har grundats efter Byggsektorn växer starkt, som resultat av Uppsalas starka konjunktur och tillväxt. Life Science har främst vuxit i omsättning, men med svag relativ sysselsättningsökning. minskar antalet anställda och går tillbaka i omsättning, efter finanskris och vikande efterfrågan *Storleken på bollarna speglar antalet anställda i respektive bransch år 2012

14 Förändring av sysselsättning och samlat förädlingsvärde, efter fördjupningsbransch* Life Science Besöksnäring Miljö och energi Transport logistik ICT Gröna näringar Högteknologi Utbildning Wellness Handel Hela länet Förändring sysselsättning (%) Kreativ sektor -1-2 Förändring förädlingsvärde,, Miljö och energi samt Besöksnäring har höjt förädlingsvärdet mest under perioden. och Kreativ sektor har sjunkande förädlingsvärden och svag eller ingen ökning i sysselsättning. Utpekade branscher i RUS (KIBS, Life science, energioch miljö, IKT och Kunskapsintensiv industri) har haft en gynnsam utveckling under perioden. -3 *Storleken på bollarna i respektive branschs samlade förädlingsvärde år 2012

15 Förändring av sysselsättning och produktivitet, efter fördjupningsbransch* Kreativ sektor Life Science 1 Högteknologi Förändring sysselsättning (%) Transport logistik Miljö och energi Gröna näringar Besöksnäring Förändring produktivtet (%) Handel Hela länet ICT Utbildning Wellness Under perioden har Life science stärkt sin konkurrenskraft, och uppvisar den högsta produktivitetsökningen, räknat från en redan hög nivå. och Kreativ sektor har också ökat produktiviteten. sindustrin uppvisar vikande produktivitet, liksom Wellness som minskat mest under perioden. -3 * Storleken på bollarna speglar produktiviteten per anställd i respektive bransch 2012

16 Uppsala och riket, sysselsättning och omsättning Kreativ sektor 3 2 Förändring omsättning (%) Life Science Handel ICT Högteknologi Wellness Transport Gröna näringar Gröna näringar Utbildning Besöksnäring ICT Besöksnäring Miljö och energi Utbildning 1 Handel Transport Kreativ sektor Miljö och energi Tillverking Life Science Förrändring sysselsättning (%) -1-2 Högteknologi Uppsala län = Blåa kvadrater Riket (exkl. Uppsala) = Röda prickar Flera branscher i Uppsala län överträffar utvecklingen i övriga delar av landet vad gäller omsättning, i i synnerhet Life science och Högteknologi. Handel och Transport har inte vuxit omsättningsmässigt som landet i övrigt, trots länets befolkningsökning. Kreativ sektor och tillverkning utvecklas sämre omsättningsmässigt än i övriga landet. 16

17 Life Science Branschvis utveckling i Enköping Högteknologi Miljö och energi ICT Utbildning Besöksnäring Transport 2 Gröna näringar logistik Handel Wellness Förändring sysselsättning (%) -2-4 Förändring omsättning (%) Kreativ sektor Handel (1086 helårstjänster) och (925) sysselsätter flest i Enköping. Starkast utveckling inom,, Utbildning och Besöksnäring, Transport/logistik, Handel och Gröna näringar har oförändrad eller sjunkande sysselsättning. -6

18 Branschvis utveckling i Heby Förändring omsättning (%) Transport logistik Besöksnäring (497) och Handel (212) och Transport/ logistik (176) sysselsätter flest i Heby Gröna näringar 2 Miljö och energi Förändring sysselsättning (%) -6 Handel Besöksnäring, Transport/logistik och utvecklas starkast. Handel tappar mest. och har knappt förändrats alls sett till omsättning och sysselsättning. -10 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 30 anställda

19 Branschvis utveckling i Håbo Förändring omsättning (%) Högteknologi Gröna näringar Transport logistik ICT Handel Miljö och energi Wellness Förändring sysselsättning (%) (471), (469) och Handel (356) är största branscher Håbo. Wellness utvecklas allra starkast, liksom Handel, och kunskapsbaserade tjänstenäringar som ICT och Högteknologi. Besöksnäringen tappar mest. har svagt sjunkande trend. Besöksnäring -8 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 30 anställda

20 Branschvis utveckling i Knivsta Förändring omsättning (%) (233), (133) och (123) är största branscher Knivsta. 4 2 Wellness och utvecklas allra starkast Handel Förändring sysselsättning (%) Besöksnäringen tappar i omsättning och sysselsättning, dock från låga nivåer. Besöksnäring -6-8 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 20 anställda

21 Branschvis utveckling i Uppsala Förändring omsättning (%) Life Science Högteknologi ICT Besöksnäring Gröna näringar Wellness Miljö och energi 2 Utbildning Kreativ sektor Handel Förändring sysselsättning (%) Transport logistik I stort sett alla branscher utvecklas starkt i Uppsala. Life science är störst med 5321 helårstjänster. Omsättningen ökar mest inom. Sysselsättningen växer inom de flesta branscher, mest inom wellness, miljö/energi, besöksnäring och Ict. Life science stärker sin produktivitet, men växer knappt alls i sysselsättning. Kreativ sektor är den enda näringsgren som går tillbaka.

22 Branschvis utveckling i Tierp Handel Förändring omsättning (%) Miljö och energi Högteknologi Transport logistik Besöksnäring 1 Gröna näringar Förändring sysselsättning (%) Tierp domineras av (1853), där utvecklingen varit svag både i sysselsättning och omsättning. Branschen stärker dock sin produktivitet kraftigt under perioden. växer mycket i sysselsättning, varav en del växlats om från. Övriga branscher är små, men något växande. -4 Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 20 anställda

23 Branschvis utveckling i Älvkarleby Wellness Besöksnäring 1 Transport Förändring sysselsättning (%) logistik Miljö och energi Förändring omsättning (%) Handel Älvkarlebys viktigaste branscher, (519) och Miljö/energi (139) tappar anställda och omsättning under perioden. Besöksnäringen växer starkt, dock från låga nivåer. Handel tappar i omsättning och balanseras något av strakare utveckling inom Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 20 anställda

24 Branschvis utveckling i Östhammar 8 7 Förändring omsättning (%) Miljö och energi 3 Transport 2 Besöksnäring logistik Kreativ sektor 1 Handel Förändring sysselsättning (%) Sysselsättning och omsättning växer i Östhammars näringsliv, utom inom den viktiga branschen (1966) utvecklas starkast, liksom Miljö/energi. Handeln anställer fler, men den uppvisar svagt ökande omsättning Källa: Kontigo. Storleken på bollarna speglar antalet anställda år Omfattar endast branscher > 30 anställda

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2009-2014 Jan Fineman Anna Löfmarck 20151120 ANDRA BOLAGSFORMER NACKA Kommunen som helhet 2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-05-02 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Jönköpings län

Analys av näringslivet i Jönköpings län Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Analys av näringslivet i Älmhults kommun Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft,

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

TILLVÄXT OCH DYNAMIK I UPPSALAREGIONEN

TILLVÄXT OCH DYNAMIK I UPPSALAREGIONEN TILLVÄXT OCH DYNAMIK I UPPSALAREGIONEN En analys av regionala samband för befolkningsutvecklingen GÖRAN HALLIN OCH ANDERS WIGREN JUNI 2015 Kontigo AB - Stockholm Östersund Umeå - Malmö - www.kontigo.se

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Eskilstuna kommun.

Läs mer

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Södermanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Södermanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Södermanlands

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå kommun och i Umeåregionen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 4 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Konjunkturläget 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun.

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Östergötlands län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Östergötlands län kv4 2016 Mars 2017 Konjunkturläget 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Östergötlands

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande 2015 Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Västerås kommun.

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Databasen 2010, Kronoberg Vi utgår från bolagsdata för alla länets aktiebolag, ca 85-90% finns med för

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016

Konjunkturen i Uppsala län. kv December 2016 Konjunkturen i Uppsala län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Uppsala län

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016

Konjunkturen i Västmanlands län. kv December 2016 Konjunkturen i Västmanlands län kv3 2016 December 2016 Konjunkturläget 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Västmanlands

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016

Konjunkturen i Gävleborgs län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och. Statistiken bygger

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016

Konjunkturen i Örebro län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och kommun. Statistiken

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016

Konjunkturen i Östergötlands län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Konjunkturläget 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och Norrköpings kommun.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer