Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015"

Transkript

1 1 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Nationell livsmedelsstrategi, inspel från Kalmar län till livsmedelsdialog 4 maj 2015 Kalmar län håller på att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Den tas fram i en bred dialog och kommer att vara klar hösten Strategin omfattar all typ av mat från Kalmar län från skog, åker, äng, trädgård, sjö och hav till köksbord, matsal och restaurang. Mer information finns på Följande inspel till den nationella livsmedelsstrategin bygger på den regionala dialogen i Kalmar län och på de utredning och fördjupade underlag som hittills tagits fram. Urvalet är gjort med tanke på vad som är relevant i ett nationellt perspektiv. Vi definierar här livsmedelsbranschen som hela kedjan från jord till bord, dvs primärproduktion, förädling, distribution, restaurang/storkök, handel och slutkonsumtion. Mål Den nationella livsmedelsstrategin bör ha som mål att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

2 2 Framgångsfaktorer Kalmar län har identifierat följande framgångsfaktorer, av relevans för såväl regionen som branschen mer generellt Nytänkande Kompetens Effektivitet Hållbarhet Stolthet En föränderlig värld kräver nya lösningar och beredskap. Vi behöver nyttja branschens kreativitet och tänka nytt på alla nivåer, i stort som smått. Det handlar om nya produkter och tjänster, men också t ex om att nya samarbeten, effektivare metoder för produktion, automatisering, finansiering, marknadsföring, försäljning, affärskoncept, kundkontakt, idégenerering, värdskap osv. Vi är en del i en allt mer kunskapsintensiv ekonomi. Vi behöver höja kompetensen i livsmedelskedjans alla led och vara en kompetent samarbetspart i alla sammanhang. Resurser ska nyttjas på ett sätt som är effektivt både på kort och lång sikt. Det gäller såväl mänskliga resurser som råvaror och pengar. Vi behöver bli effektivare och resurssnålare. Hållbarhetsfrågorna är centrala, såväl för branschens utveckling som i ett större perspektiv. Branschens ekonomiska, miljömässiga och sociala kapital behöver öka kontinuerligt. Vi behöver, förutom ekonomisk hållbarhet, lägga särskild vikt vid minskad övergödning och klimatpåverkan, biologisk mångfald, ökade möjligheter för unga samt bättre jämställdhet och integration. Vi behöver stärka samhällets kunskap om svensk livsmedelsproduktion och öka stoltheten. Landets invånare ska vara stolta över Sveriges livsmedelsbransch och gärna köpa just dessa produkter och tjänster. De som arbetar i branschen ska vara stolta över vad de åstadkommer och unga ska lockas att söka sig till detta arbetsområde. Konkreta förslag Här följer några förslag till konkreta åtgärder. Kalmar län deltar gärna i arbetet med att utveckla dessa åtgärder. Nytänkande - Ökat värdeskapande Vi ser en tydlig och global trend som innebär att värdeskapandet förskjuts från själva råvaran till t e x konceptutveckling, upplevt kundvärde eller andra s.k. metavärden. Det innebär inte att den fysiska produktionen i form av t ex jordbruksprodukter minskar i värde, i varje fall inte i ekonomisk betydelse. Den fysiska produktionen av varor kommer fortfarande att vara en motor i ekonomin, men värdeskapandet förskjuts. Produkten blir en råvara i systemet, men det är mervärdet som genererar bättre lönsamhet.

3 3 Viktiga trender i perspektivet mat är t ex att hållbarhet, resurser och energi får ett allt större fokus. Detsamma gäller kvalitet, hälsa, äkthet, ursprung och att göra själv. Vi ser också en växande och alltmer professionell besöksnäring. Det finns en stor framtida möjlighet i att vidareförädla landets råvaror och att utveckla nya produkter och tjänster med mervärden. Detta gäller i livsmedelskedjans alla led och såväl i det industriella systemet som i det mer småskaliga. Rådgivningen är idag väl utbyggd i livsmedelskedjans primärled. Däremot är rådgivningssystemet svagare i nästa led, när det gäller stöd för små livsmedelsproducenter och efterföljande led att kunna växa och utveckla sitt affärsmannaskap. Här behövs en nationell insats. Livsmedelsföretagen finns idag heller inte inom det mer generella s.k. affärsfrämjande systemet. Se förslag under Effektivitet nedan. Nytänkande - Långsiktig finansiering av innovationsmiljöer Den nationella nivån behöver stödja långsiktig finansiering av innovationsmiljöer inom strategiska livsmedelsområden. Livsmedelsbranschen har ett stort behov av innovationer, produktutveckling och entreprenörskap som stärker konkurrensförmågan. Förutsättningarna för företagens innovationsutveckling behöver förbättras. Lärosätenas huvuduppgifter är forskning och grundutbildning. Den s k tredje uppgiften, dvs samverkan med omgivande samhälle, har låg status och dåliga förutsättningar att skapa värden för de två huvuduppgifterna. Samverkan mellan akademier och livsmedelsbranschen behöver stärkas, inklusive kunskaper och insikter i både förutsättningar och vilken ömsesidig nytta som kan åstadkommas. Kompetens - Utveckla gymnasieutbildningarna Branschens och utbildningarnas attraktivitet behöver höjas. Flera av de gymnasieprogram som har koppling till mat har få sökande. Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet är mest inriktade mot att arbeta i restaurang, trots att det finns jobb inom t ex storkök och förädlingsindustri. Det finns t ex ett mycket stort behov av yrkesutbildade kockar. Gör det möjligt att läsa två yrkesinriktade gymnasieprogram De yrkesinriktade gymnasieprogrammen är viktiga för livsmedelsbranschen, men antalet sökande har under senare år varit lågt för flera relevanta program trots att det finns behov av arbetskraft. Detta gäller t ex naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt handelsprogrammet och är en verklighet som delas med flera andra yrkesinriktade gymnasieprogram. Branschen ser behov av att erbjuda möjlighet för vuxna att växla till livsmedelsområdet, men individen har idag inte rätt till ytterligare en yrkesinriktad gymnasieutbildning om man gått en sådan tidigare. Undantag görs för de individer som står längst från arbetsmarknaden. Däremot kan den som har en eftergymnasial utbildning obehindrat byta inriktning och utbildningsområden.

4 4 Den som utbildat sig till lärare kan läsa till agronom, den som har en socionomexamen kan utbilda sig till bibliotekarie osv. Här finns idag ett struktur- och regelproblem. Den som gått ett yrkesinriktat gymnasieprogram bör ges möjlighet till ytterligare en gymnasieutbildning på ett annat yrkesinriktat program. Denna fråga bör lyftas in i den pågående gymnasieutredningen. Gymnasieskolan behöver tillgodose livsmedelsindustrins behov Gymnasieskolans program för restaurang och livsmedel har idag ingen tydlig utgång/inriktning som är anpassad till livsmedelsindustrins behov. Utbildningar och kurser inom nuvarande programstruktur skulle kunna utformas innehållsmässigt så att det blir en tydligare koppling. Ett annat alternativ är att utveckla en ny inriktning som läggs till den nationella programstrukturen för gymnasieskolan. Också denna fråga bör lyftas in i den pågående gymnasieutredningen. Utbilda också för storkök Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktas idag till stor del mot att utbilda för att arbeta i restaurangbranschen och servering tallrik för tallrik. Offentlig sektor efterlyser gymnasieutbildade kockar med inriktning mot storhushåll, matlagning i storkök, specialkost m.m. Effektivitet - Koppla ihop livsmedelsbranschen med det innovations- och företagsstödjande systemet Livsmedelsbranschen har idag ofta en svag koppling till de generella företags- och innovationsstödjande systemen (ALMI, inkubatorer, lokala utvecklingscentra, företagsstöd osv). Det saknas strukturer för samspel mellan livsmedelsbranschen och dessa system vilket försvårar möjligheten till stöd för produktutveckling och investeringar, rådgivning för affärsmannaskap m.m. Det generella innovations- och företagsstödjande systemet riktar sig inte mot livsmedelsföretag. Tvärtom finns legala hinder mot att stödja företag i livsmedelssektorn. Istället finns, ett delvis parallellt system riktat mot sektorn. Förutom att det minskar systemeffektiviteten minskar det både möjligheter att ta tillvara potentiella synergier och, kanske allvarligare, så minskar det synligheten bland andra aktörer. Regionförbundet i Kalmar län vill genomföra ett pilotprojekt där länets företagsstöd och företagscheckar också kan användas för att utveckla livsmedelsföretag. Effektivitet - Nyttja digitaliseringens möjligheter Förbättrad infrastruktur och bredbandsutbyggnad öppnar för nya lösningar och möjligheter när det gäller IT och digitala tjänster inom t ex automatisering, produkter, affärsmodeller, kommunikation, finansiering etc. Den nationella nivån behöver fortsatt satsa resurser på att

5 5 bygga ut den hårda infrastrukturen, men också underlätta för livsmedelsbranschen att dra nytta av digitaliseringen. Exempel på prioriterade insatser är automatisering och effektivisering i primär- och förädlingsled, ökad kunskap om möjligheterna inom e-handel och om nya metoder för finansiering, att skapa virtuella mötesplatser för innovation och att stärka samverkan med befintliga aktörer. Effektivitet Stärk marknadsperspektivet Marknadsperspektivet behöver stärkas i livsmedelskedjans alla led. Den nationella nivån behöver ge verktyg för att stötta uppbyggnad av sådan kunskap i hela branschen, från jord till bord. Den nationella nivån behöver också bidra med kvalificerat underlag i form av marknadsbedömningar, trender, kunskap om hälsa och miljö etc. Hållbarhet - Miljö FoI-agendan för lantbruk och trädgård innehåller många intressanta och viktiga delar. När det gäller miljö vill vi särskilt lyfta fram behovet av tillämpad forskning när det gäller metoder för minskad miljöpåverkan. Det kan gälla allt från handläggarstöd för tillsynsmyndigheter till sensorteknik för precisionsgödsling. Vi vill också understryka behovet av demonstrationsanläggningar etc. där dessa metoder kan prövas i daglig drift och spridas till slutanvändare. Livsmedelsbranschen har naturligtvis kopplingar till en lång rad miljöfrågor, men vi vill speciellt lyfta fram övergödning/näringskretslopp, klimatfrågor (utsläpp och anpassning) samt biologisk mångfald. Stolthet Stärk konsumenten Kunskap är grunden för att individen ska kunna göra medvetna val. Konsumenternas kunskap om mat, hälsa, kvalitet, miljö och ekonomi behöver stärkas, liksom om sambanden mellan dessa frågor och svensk livsmedelsproduktion. Unga behöver inspireras och uppmuntras att laga mat. Inför mer matlagning samt matkunskap enligt ovan i grundskolan. Ge också ett utökat uppdrag till Livsmedelsverket, eller annan lämplig nationell myndighet. Kalmar län deltar gärna Kalmar läns näringsliv, offentlig sektor och akademi deltar gärna aktivt i arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Vi kan erbjuda fördjupade analyser och underlag som tagits fram ur ett regionalt perspektiv, men som i flera delar också har nationell relevans.

6 6 Några exempel: Framtidsstudier för de gröna näringarna. Innovationer. Kairos Future. Kvinnor, män och mat i Kalmar län. En bakgrundsbeskrivning. Winnet Kalmar län. Kartläggning av delsystem livsmedel i Kalmar län. Kontigo. PM Mat och kompetens i Kalmar län. Behov och förslag. Regionförbundet i Kalmar län. Vi arrangerar också gärna ett besök i Kalmar län, med möjlighet till studiebesök, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Välkomna! Kalmar Styrgruppen för Livsmedelsstrategi Kalmar län Stefan Carlsson Landshövding Kalmar län Helena Nilsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län Kicki Svensson Regionchef LRF Sydost Kopia: Annika Åhnberg

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Industrirådets syn på kompetensförsörjning

Industrirådets syn på kompetensförsörjning Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014 www.industriradet.se Industrisamtalen Kompetensförsörjning Underlags-PM Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström

Innovation i de gröna näringarna. Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Karin Andersson Lars Eidenvall Mats Lindgren Daniel Lindén Rikard Molander Christian Wennerström Innovation i de gröna näringarna KAIROS FUTURE 2014-04-14 Consultants for Strategic Futures. 2(72) SAMMANFATTNING

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger

Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena Sune Berger 1 Förord KIFA, Kil Innovation Food Arena, beviljades 2009 medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer