Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation"

Transkript

1 datum 1 (8) Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation Frågeställning Vad känner vi till om patientnytta och kostnadseffektivitet hos olika metoder för bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation Metodrådets sammanfattande bedömning Var tionde svensk kvinna drabbas av bröstcancer under sin livstid. Rekonstruktion av bröst efter canceroperation eller där bröst tas bort profylaktiskt p.g.a. en stark ärftlig belastning för cancer, kan utföras med acceptabel komplikationsfrekvens på kring 2-3%. Rekonstruktion med implantat av syntetiskt material kostar c:a kronor medan operationsmetoder där kvinnas egen vävnad används för att bygga upp ett nytt bröst kostar mellan till kr. Rekonstruktion av bröst efter canceroperation är i grunden en kosmetisk åtgärd som inte påverkar livslängden, men är för många kvinnor av helt avgörande betydelse för identiteten och för livskvaliteten. Färre än 10% av de kvinnor som opereras för bröstcancer genomgår rekonstruktiv kirurgi. Eftersom beslut om behandling och val av metod styrs mycket av patientens önskemål och operatörens erfarenheter, varierar praxis i olika delar av landet. I vilken mån patienternas personliga preferenser tillåts påverka beslutet finns olika praxis i olika delar av landet. Dessutom är det vetenskapliga underlaget rörande patientnytta och kostnadseffektivitet bristfälligt. I Sverige finns genom den nationella bröstcancergruppen en enighet om att avancerad bröstrekonstruktion med fri DIEP-lambå i första hand skall reserveras för patienter som genomgått strålbehandling eftersom resultaten är sämre för de alternativa metoderna i denna patientgrupp. Strålbehandling används allt mer vid behandling av bröstcancer, och antalet patienter som uppfyller kriterierna för DIEP-lambå ökar därför. I Östergötland finns enligt de nationella riktlinjerna årligen indikation för bröstrekonstruktion hos c:a 45 patienter varav syntetisk protes upplevs tillfredställande för hälften. C:a 20 kvinnor i Östergötland uppfyller årligen de nationella riktlinjerna för fri DIEP-lambå. Beskrivning av metoden samt den förväntade målgruppens storlek Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och svarar för drygt 25% av all cancer hos kvinnor. Incidensen av bröstcancer i Sverige ökar med drygt 1% årligen. Ungefär var tionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer någon gång i livet. Hos kvinnor under 50 år är bröstcancer bland de vanligaste, enskilda dödsorsakerna. Genom sin vanlighet konsumerar sjukdomen betydande resurser inom hälso- och sjukvård. Förutom att vara ett

2 datum 2 (8) allvarligt hot mot hälsa och liv innebär sjukdomen också ett hot mot en kroppsdel av central betydelse för den kvinnliga identiteten [1]. Studier under talet visade att ca 30% av kvinnor opererade genom total mastektomi lider av nedsatt självkänsla, sömnsvårigheter, ökad ångest, depression, störd kroppsuppfattning och/eller sexuella problem efter operationen [2, 3]. Hur stor del av problemen orsakas av cancersjukdomen i sig respektive bröstförlusten är svårt att särskilja. En avgörande upptäckt i samband med behandlingen av bröstcancer är att man funnit att bortopererande av den del av bröstet som bär tumören ofta är ett säkert alternativ till den tidigare vanligaste metoden att ta bort hela bröstet. Mer än hälften av patienterna kan i dag opereras med mer skonsam bröstbevarande kirurgi utan försämrad prognos. Förekomsten av de emotionella problemen bedöms därmed har minskat. För en majoritet av bröstcancerfall leder kirurgi ensamt eller i kombination med lokal radioterapi till livslång tumörfrihet. De randomiserade studierna över värdet av mammografiscreening har visat en minskning av mortaliteten i bröstcancer, vilket är ett starkt stöd för att många kvinnor kan botas från sin bröstcancer med enbart kirurgi eller kirurgi i kombination med radioterapi [4]. Internationella undersökningar visar att enbart 7,5% av kvinnor opererade för bröstcancer genomgår rekonstruktiv kirurgi i samband med det primära ingreppet eller senare [5]. Nya och ökade indikationer för bestrålning av bröst efter bröstcanceroperationer innebär att allt fler kvinnor med strålningsskadade bröst efterfrågar någon typ av återskapande av bröstet. Förutsättningar och generella principer for rekonstruktiva operationer av bröst Rekonstruktion av bröst kan göras med syntetiska implantat eller med kvinnans egen vävnad tagen från en annan del av kroppen. Vävnad hämtas med fördel i bröstets närhet, i synnerhet i fall man behöver bevara blodcirkulationen till vävnaden. Syfte, tidshorisont och alternativa tekniker i samband med bröstrekonstruktion [6] Syfte Återskapa symmetri mellan brösten genom att återskapa volym, form konturer och position för det skadade bröstet med det friska bröstet som förebild Tidshorisont Rekonstruktion i samband med den primära canceroperationen Rekonstruktion efter att den primära cancerbehandlingen är avslutad Tekniker Konstgjorda implantat Implantat med fast volym Implantat med reglerbar volym Autologa metoder(rekonstruktion med hjälp av patientens egna vävnader) Latissimus dorsi lambå TRAM Transvers rectus abdominis myocutaneous lambå DIEP Djup inferior epigastric artery perforator lambå SGAP Superior gluteal artery perforator lambå Kombination av autologa metoder och konstgjorda implantat

3 datum 3 (8) Killambå, lateral thoracal lambå + bröstimplantat Latissimus dorsi lambå kombinerad med bröstimplantat Onkoplastiska metoder (rekonstruktiv kirurgi i samband med canceroperation) Plastikkirurgisk snittföring vid sektorsresektion Eventuell reduktion av det andra bröstet i syfte att åstadkomma jämstora bröst Sammanfattande jämförelse av tekniker för bröstrekonstruktion [7] Operationstid (timmar) Operatör Kosmetiskt resultat Rekonstruktionens hållbarhet Postoperativ Strålterapi Expander Protes+ lateral thoracal lambå Latissimus dorsi DIEP 0,5-1 1,5 3,5 4-9 Allmän/bröst kirurg Bröstkirurg, plastikkirurg Plastikkirurg Hyggligt Hyggligt/Gott Gott Gott God, ca år God, ca år Livslång Nej Nej Ja Ja Plastikkirurg Livslång Komplikationer Sällsynta Sällsynta Sällsynta Förekommer Effekt, patientnytta och risker Rekonstruktiv kirurgi påverkar inte cancersjukdomen utan syftar till att förbättra patientens livskvalitet. Generellt leder metoder där patientens egna vävnader används (autologa metoder) till ett bättre kosmetiskt resultat, men innebär större besvär för patienterna, och kostar mer. I en jämförande studie av tillfredställelsen med behandlingsresultatet bland 33 kvinnor under 3 år jämförde Cederna et al. [8] resultatet av implantat vs autologa metoder. Kvinnorna var en aning mer nöjda med känslan och utseendet av sina bröst efter de autologa transplantationerna, men hade samtidigt större negativ påverkan av rekonstruktionen på arbetet och andra aktiviteter. De fann dock ingen skillnad i helhetsbedömningen av resultatet. Den andra frågan gäller om det är kostnadseffektivt att utföra både canceroperationen och det rekonstruktiva ingreppet vid samma tillfälle eller vänta till efter att cancerbehandlingen är avslutad [7]. Det finns ingen kontrollerad studie av detta beslutsproblem. Webster et al. jämförde i en fall-kontroll studie resultaten av omedelbar rekonstruktion med ingen

4 datum 4 (8) rekonstruktion och fann ingen skillnad på överlevnad, lokala eller fjärrmetastaser i samband med procedurerna [9]. Flera studier av den bröstcanceropererade kvinnans välbefinnande efter bröstrekonstruktion har gjorts i början av 2000-talet. I en studie från Michigan [10] följdes 273 patienter med preoch postoperativ utvärdering efter primär(omedelbar) och sekundär bröstrekonstruktion med protes/expander, stjälkad eller fri TRAM rekonstruktion. Uppföljningen inkluderade grad av känslomässigt välbefinnande, socialt välbefinnande samt kroppsbild. Hos kvinnor som rekonstruerades omedelbart noterades signifikanta förbättringar av alla variabler utom kroppsbilden. Hos patienterna som rekonstruerades sekundärt sågs på samma sätt en ökning i socialt välbefinnande och vitalitet men även förbättring av kroppsbilden. Det fanns också signifikanta skillnader mellan grupperna med olika rekonstruktionsmetoder. Kvinnorna som rekonstruerades med kroppsegna metoder jämfört med implantat hade större förbättringar av kroppsbilden medan de protesrekonstruerade upplevde större förbättring i vitalitet och socialt välbefinnande. Ytterligare en amerikansk studie [11] har skattat patientens allmänna och utseendemässiga tillfredsställelse med tre typer av bröstrekonstruktion, implantat, stjälkad TRAM och fri TRAM. 212 patienter följdes TRAM patienterna (både fri och stjälkad TRAM) hade signifikant större estetisk och allmän tillfredställelse än expander/implantat patienterna (p<0,03 resp. p<0,001). I Finland studerades 75 kvinnor som alla genomgick sekundär kroppsegen bröstrekonstruktion aug sept preoperativt och tre månader efter operationen. Det förelåg inga skillnader i självkänsla men det förelåg en kraftig positiv förändring avseende hur de såg på sitt utseende. De hade också mindre smärtor i nacke och rygg. Preoperativa förväntningar infriades till 90% [12]. I Sverige genomfördes SVEA-studien [13, 14], en prospektiv, randomiserad studie där tre typer av bröstrekonstruktion jämfördes, latereral thoracal lambå, latissimus dorsi lambå och stjälkad TRAM. Patienterna fick preoperativt och sex resp. tolv månader efter operationen besvara hälsoenkäten SF 36. Majoriteten var mycket nöjda med det utseendemässiga resultatet. Avseende de tre grupperna av rekonstruktion så uppnåddes en högre grad av likhet med det andra bröstet med latissimus dorsi och TRAM. Det förelåg ingen skillnad mellan bestrålade och ej bestrålade patienter och inga negativa effekter registrerades. För närvarande pågår en uppföljning i Malmö avseende det utseendemässiga resultatet och livskvaliteten hos patienter med förhöjd genetisk risk att utveckla bröstcancer som genomgått profylaktisk mastektomi och omedelbar rekonstruktion [15-17]. Man håller också på att starta en nationell prospektiv uppföljning av denna patientgrupp [18-25]. Komplikationer och biverkningar Med operation finns risk för sårinfektion, med proteser bristning och kapselskrumpning på ett antal års sikt (10-15 år), med lambåplastikerna finns risk för cirkulationsproblem och med de mikrovaskulära lambåerna typ DIEP-lambå är denna risk ytterligare ökad med risk för reoperation och att lambån inte överlever cirkulatoriskt. Mot det fina operationsresultatet med autolog rekonstruktion och speciellt användandet av fria lambåer med långa operationstider, finns också en ökad komplikationsrisk för lungemboli trots adekvat antikoagulantbehandling postoperativt.

5 datum 5 (8) I en australiensisk studie på 219 bröstrekonstruktioner av blandad typ förekom systemiska komplikationer i 2% av fallen och komplikationer relaterade till implantaten i 3.2% av fallen [26]. Som helhet angav dock 77% av patienterna att de var nöjda med slutresultatet [26]. Sominen och medarbetare fann 6±11% minskning i kraften i bukflektionen ett år efter fri TRAM operation [27], men extensionen var oförändrad, och bortfallet i funktionen påverkade inte patienternas dagliga aktiviteter. Alderman och medarbetare visade nyligen 6-19% minskning i kraften i bukflektionen 2 år efter TRAM- operation, men fann ingen skillnad i detta avseende mellan olika typer av TRAM operationer [11]. Kostnad och Kostnadseffektivitet Rekonstruktion med syntetiskt implantat har ett självkostnadspris på c:a kr, rekonstruktion med stjälkad hudlambå (latissimus dorsi) c:a kr och en fri mikrovaskulär lambå c:a kr och dubbelsidig ca kr. Vidare tillkommer då - i en andra seans - en symmetrisk korrektion (bröstförminskning) på c:a kr och sedan en vårtrekonstruktion c:a kr och polikliniska besök för tatuering av vårtgård. Sjukvårdens struktur och organisation Protesrekonstruktion ev. i kombination med lokala hudlambåer kan göras av bröstkirurg på kirurgklinik (ej högspecialiserad vård) men stjälkade lambåer och fria mikrovaskulära lambårekonstruktioner måste göras på Plastikkirurgisk klinik med flera mikrokirurger (högspecialiserad vård). Nationella riktlinjer Det finns Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer som utformats av Svenska Bröstcancergruppen Sammanfattningsvis innebär dessa att bröstrekonstruktion med fri DIEP-lambå i första hand reserveras för patienter som genomgått strålbehandling. Endast i undantagsfall erbjuds denna metod till patienter som inte genomgått strålbehandling. För strålbehandlade patienter är latissimus dorsi lambårekonstruktion, med eller utan implantat också ett alternativ. I praktiken skiljer sig indikationerna för operation och val av operationsmetod mellan olika delar av landet vilket är otillfredsställande.

6 datum 6 (8) Viktiga referenser [1] Wade JW, Stephens JA, Bragham RF, Carbo JD. Microsurgery in private practice: is it feasible economically? Ann Plast Surg Mar;46(3):255-9; discussion [2] Morris T. Psychological Adjustment to Mastectomy. Cancer Treat Rev. 1979;6: [3] Asken MJ. Psychoemotional Aspects of Mastectomy. A Review of Recent Literature. Am J Psych. 1975;132:54-9. [4] Bröstcancergruppen S. Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer; [5] Wenzel KL, Brown MH, Anastakis DJ, Regehr G. Referring phycician knowledge and learning needs. Plast Reconstr Surg. 2002;110: [6] Ahmed S, Snelling A, Bains M, Whitworth IH. Breast reconstruction. Bmj Apr 23;330(7497): [7] Fentiman IS, Hamed H. Breast reconstruction. Int J Clin Pract Apr;60(4): [8] Cederna PS, Yates WR, Chang P, Cram AE, Ricciardelli EJ. Postmastectomy reconstruction: comparative analysis of the psychosocial, functional, and cosmetic effects of transverse rectus abdominis musculocutaneous flap versus breast implant reconstruction. Ann Plast Surg Nov;35(5): [9] Webster DJT, Mansel RE, Hughes LE. Immediate reconstruction of the breast after mastectomy. Cancer. 1984;53: [10] Wilkins EG, Cederna PS, Lowery JC, Davis JA, Kim HM, Roth RS, et al. Prospective analysis of psychosocial outcomes in breast reconstruction: one-year postoperative results from the Michigan Breast Reconstruction Outcome Study. Plast Reconstr Surg Oct;106(5): ; discussion [11] Alderman AK, Kuzon WM, Jr., Wilkins EG. A two-year prospective analysis of trunk function in TRAM breast reconstructions. Plast Reconstr Surg Jun;117(7): [12] Tykka E, Asko-Seljavaara S, Hietanen H. Patient satisfaction with delayed breast reconstruction: a prospective study. Ann Plast Surg Sep;49(3): [13] Brandberg Y, Malm M, Blomqvist L. A prospective and randomized study, "SVEA," comparing effects of three methods for delayed breast reconstruction on quality of life, patient-defined problem areas of life, and cosmetic result. Plast Reconstr Surg Jan;105(1):66-74; discussion 5-6. [14] Brandberg Y, Malm M, Rutqvist LE, Jonsson E, Blomqvist L. A prospective randomised study (named SVEA) of three methods of delayed breast reconstruction. Study design, patients' preoperative problems and expectations. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg Jun;33(2): [15] Ringberg A, Bageman E, Rose C, Ingvar C, Jernstrom H. Of cup and bra size: Reply to a prospective study of breast size and premenopausal breast cancer incidence. Int J Cancer Nov 1;119(9):

7 datum 7 (8) [16] Ringberg A, Idvall I, Ferno M, Anderson H, Anagnostaki L, Boiesen P, et al. Ipsilateral local recurrence in relation to therapy and morphological characteristics in patients with ductal carcinoma in situ of the breast. Eur J Surg Oncol Aug;26(5): [17] Ringberg A, Tengrup I, Aspegren K, Palmer B. Immediate breast reconstruction after mastectomy for cancer. Eur J Surg Oncol Oct;25(5): [18] Andrieu N, Goldgar DE, Easton DF, Rookus M, Brohet R, Antoniou AC, et al. Pregnancies, breast-feeding, and breast cancer risk in the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS). J Natl Cancer Inst Apr 19;98(8): [19] Arver B, Borg A, Lindblom A. First BRCA1 and BRCA2 gene testing implemented in the health care system of Stockholm. Genet Test Spring;5(1):1-8. [20] Arver B, Claro A, Langerod A, Borresen-Dale AL, Lindblom A. BRCA1 screening in patients with a family history of breast or ovarian cancer. Genet Test. 1999;3(2): [21] Arver B, Du Q, Chen J, Luo L, Lindblom A. Hereditary breast cancer: a review. Semin Cancer Biol Aug;10(4): [22] Arver B, Haegermark A, Platten U, Lindblom A, Brandberg Y. Evaluation of psychosocial effects of pre-symptomatic testing for breast/ovarian and colon cancer predisposing genes: a 12-month follow-up. Fam Cancer. 2004;3(2): [23] Brandberg Y, Arver B, Lindblom A, Sandelin K, Wickman M, Hall P. Preoperative psychological reactions and quality of life among women with an increased risk of breast cancer who are considering a prophylactic mastectomy. Eur J Cancer Feb;40(3): [24] Chen J, Hedman MZ, Arver BW, Sigurdsson S, Eyfjord JE, Lindblom A. BRCA2 germline mutations in Swedish breast cancer families. Eur J Hum Genet Mar- Apr;6(2): [25] Wickman M, Sandelin K, Arver B. Technical aspects and outcome after prophylactic mastectomy and immediate breast reconstruction in 30 consecutive high-risk patients. Plast Reconstr Surg Mar;111(3): [26] Nano MT, Gill PG, Kollias J, Bochner MA, Carter N, Winefield HR. Qualitative assessment of breast reconstruction in a specialist breast unit. ANZ J Surg Jun;75(6):445-53; discussion [27] Suominen S, Asko-Seljavaara S, Kinnunen J. Abdominal wall competence after free transverse rectus abdominis musculocutaneous flap harvest: a prospective study. Ann Plast Surg. 1997;39: [28] Kroll SS, Evans GR, Reece GP, Miller MJ, Robb GL, Baldwin BJ, et al. Comparison of resource costs of free and conventional TRAM flap breast reconstruction. Plast Reconstr Surg Jul;98(1):74-7. [29] Khoo A, Kroll SS, Reece GP, Miller MJ, Evans GR, Robb GL, et al. A comparison of resource costs of immediate and delayed breast reconstruction. Plast Reconstr Surg Apr;101(4):964-8; discussion 9-70.

8 datum 8 (8) [30] Thoma A, Khuthaila D, Rockwell G, Veltri K. Cost-utility analysis comparing free and pedicled TRAM flap for breast reconstruction. Microsurgery. 2003;23(4):

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda bröstrekonstruktion

Läs mer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer Regionalt medicinskt vårdprogram Bröstrekonstruktion Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 30-2014) giltigt till juni 2016 Utarbetad av sektorsrådet i kirurgi och regional processägare bröstcancer

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering.

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Patientinformation till dig som ska genomgå bröstcancerkirurgi Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Vid behandling av bröstcancer använder vi oss av olika

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer Alerts bedömning Publicerad 00-02-02 Reviderad 00-04-10 Version 2 Upptäckten av att förändringar (mutationer) i två bestämda gener innebär en ökad risk

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET Hälsa och samhälle LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET EN LITTERATURSTUDIE OM BRÖSTCANCER- DRABBADE KVINNORS LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN BRÖSTREKONSTRUKTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin

Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin Rekonstruktiv plastikkirurgi i dag: Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin Susanna Kauhanen*, Maija Kolehmainen* och Erkki Tukiainen Den rekonstruktiva plastikkirurgins

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Catquest-9SF Validerat genom s.k. Rasch analys Mäter Activity limitations in daily life (WHO) Kvalitetsregisterkonferensen

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Bröstrekonstruktion VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com.

Bröstrekonstruktion VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: Huvudkontor. Santa Barbara, CA 93111 USA Tel: +1 805 879 6000 www.mentorwwllc.com. VIKTIG SÄKERHETS INFORMATION: MENTOR MemoryGel och MENTOR koksaltlösningsfyllda bröst implantat är avsedda för bröst förstoring eller bröstrekonstruktion hos kvinnor som är 18 år gamla eller äldre. Bröstimplantatkirurgi

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut Läns sjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-02-27 LSN-HSF12-246 5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner utarbetat vårdprogram

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

av kirurgisk behandling av bröstcancer.

av kirurgisk behandling av bröstcancer. Kirurgisk behandling av bröstcancer Karl von Smitten Bröstbevarande operation för bröstcancer kombinerad med strålbehandling kan utföras om acceptabel bröstform bevaras. Patientens överlevnad är då densamma

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Rökstopp inför operation Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Patientinformation om rökstopp inför planerad operation i Norrbottens läns landsting

Läs mer

Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avsikten med detta PM är att i korthet beskriva vår verksamhet för att ha som underlag för remittering och därmed ytterligare

Läs mer

Bröstförstoring Utförlig information

Bröstförstoring Utförlig information Bröstförstoring Utförlig information Om du funderar på en bröstförstoring kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Mastektomi med eller utan rekonstruktion

Mastektomi med eller utan rekonstruktion Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Mastektomi med eller utan rekonstruktion En kvalitativ studie om kvinnors livskvalitet efter mastektomi Författare Agnes Åström Malin Öhrn Handledare

Läs mer

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter Studie 1 Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated care pathway. Olsson LE, Hansson E, Ekman I, Karlsson

Läs mer

Nationella Medicinska Indikationer. Bröstreduktionsplastik - bröstförminskande kirurgi vid stor byst Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi

Nationella Medicinska Indikationer. Bröstreduktionsplastik - bröstförminskande kirurgi vid stor byst Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Nationella Medicinska Indikationer Bröstreduktionsplastik - bröstförminskande kirurgi vid stor byst Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

BRCA1 och BRCA2 har nått kliniken Tioårigt fynd av genmutation ger nu möjlighet förebygga ärftlig bröstcancer

BRCA1 och BRCA2 har nått kliniken Tioårigt fynd av genmutation ger nu möjlighet förebygga ärftlig bröstcancer Niklas Loman, med dr, avdelningsläkare, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund (Niklas.Loman@onk.lu.se) BRCA1 och BRCA2 har nått kliniken Tioårigt fynd av genmutation ger nu möjlighet förebygga

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 2010 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE RAPPORT ÅR 21 SEPTEMBER 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN 978-91-978553-8-9 Innehållsförteckning 2

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Täta bröst. Dieter Ulitzsch. BröstCentrum City

Täta bröst. Dieter Ulitzsch. BröstCentrum City Täta bröst Dieter Ulitzsch BröstCentrum City Ultraljudundersökning av täta bröst 1987 90 år, 5x4 cm stor resistens (Leborgne) CD: duktal cancer, ej op SA97 SFRB 20 år Konstituerande möte Västerås 18-19

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som har fått diagnosen bröstcancer Det här är den andra utgåvan av Rosa Boken i Västra sjukvårdsregionen. Fler exemplar kan beställas från Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

BRIMP - Bröstimplantatregistret Årsrapport 2014

BRIMP - Bröstimplantatregistret Årsrapport 2014 BRIMP - Bröstimplantatregistret Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 BRIMP - Bröstimplantatregistret Registerhållare och rapportförfattare Birgit Stark, Docent i plastikkirurgi och överläkare vid Kliniken för

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Ärftlig benägenhet för bröstcancer

Ärftlig benägenhet för bröstcancer Ärftlig benägenhet för bröstcancer Hannaleena Eerola och Heli Nevanlinna Man känner för närvarande till två gener, BRCA och BRCA, i vilka mutationer leder till en stor risk för bröst- och ovariecancer

Läs mer

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar

Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Allmän information Alternativa behandlingar Informerat samtycke Rekonstruktionskirurgi av bröstvårtan Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om rekonstruktionskirurgi

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt Tillägg till bilaga 4. Sammanfattning av 9 studier som graderades som låg kvalitet. Författare År, Land Kim HJ et al 2010 SydKorea Studiedesign Prospektiv kohortstudie med er Onkologi Ej vedertagen DVTdefinition

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

B r ö s t o p e r a t i o n e r

B r ö s t o p e r a t i o n e r Bröstoperationer 1987 år 2012 Välkommen till Citadellkliniken Citadellkliniken Cosmo har förvärvat hela varumärket Citadellkliniken från och med januari 2013. Detta innebär att det framöver endast kommer

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken. Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken. Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014 EXAMENSARBETE Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014 Röntgensjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi?

Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi? Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi? Några reflektioner kring depression och smärta i det moderna samhället Chris Bingefors Effekt och effektivitet av läkemedelsbehandling Feedback av kunskap

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer