Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation"

Transkript

1 datum 1 (8) Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation Frågeställning Vad känner vi till om patientnytta och kostnadseffektivitet hos olika metoder för bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation Metodrådets sammanfattande bedömning Var tionde svensk kvinna drabbas av bröstcancer under sin livstid. Rekonstruktion av bröst efter canceroperation eller där bröst tas bort profylaktiskt p.g.a. en stark ärftlig belastning för cancer, kan utföras med acceptabel komplikationsfrekvens på kring 2-3%. Rekonstruktion med implantat av syntetiskt material kostar c:a kronor medan operationsmetoder där kvinnas egen vävnad används för att bygga upp ett nytt bröst kostar mellan till kr. Rekonstruktion av bröst efter canceroperation är i grunden en kosmetisk åtgärd som inte påverkar livslängden, men är för många kvinnor av helt avgörande betydelse för identiteten och för livskvaliteten. Färre än 10% av de kvinnor som opereras för bröstcancer genomgår rekonstruktiv kirurgi. Eftersom beslut om behandling och val av metod styrs mycket av patientens önskemål och operatörens erfarenheter, varierar praxis i olika delar av landet. I vilken mån patienternas personliga preferenser tillåts påverka beslutet finns olika praxis i olika delar av landet. Dessutom är det vetenskapliga underlaget rörande patientnytta och kostnadseffektivitet bristfälligt. I Sverige finns genom den nationella bröstcancergruppen en enighet om att avancerad bröstrekonstruktion med fri DIEP-lambå i första hand skall reserveras för patienter som genomgått strålbehandling eftersom resultaten är sämre för de alternativa metoderna i denna patientgrupp. Strålbehandling används allt mer vid behandling av bröstcancer, och antalet patienter som uppfyller kriterierna för DIEP-lambå ökar därför. I Östergötland finns enligt de nationella riktlinjerna årligen indikation för bröstrekonstruktion hos c:a 45 patienter varav syntetisk protes upplevs tillfredställande för hälften. C:a 20 kvinnor i Östergötland uppfyller årligen de nationella riktlinjerna för fri DIEP-lambå. Beskrivning av metoden samt den förväntade målgruppens storlek Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och svarar för drygt 25% av all cancer hos kvinnor. Incidensen av bröstcancer i Sverige ökar med drygt 1% årligen. Ungefär var tionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer någon gång i livet. Hos kvinnor under 50 år är bröstcancer bland de vanligaste, enskilda dödsorsakerna. Genom sin vanlighet konsumerar sjukdomen betydande resurser inom hälso- och sjukvård. Förutom att vara ett

2 datum 2 (8) allvarligt hot mot hälsa och liv innebär sjukdomen också ett hot mot en kroppsdel av central betydelse för den kvinnliga identiteten [1]. Studier under talet visade att ca 30% av kvinnor opererade genom total mastektomi lider av nedsatt självkänsla, sömnsvårigheter, ökad ångest, depression, störd kroppsuppfattning och/eller sexuella problem efter operationen [2, 3]. Hur stor del av problemen orsakas av cancersjukdomen i sig respektive bröstförlusten är svårt att särskilja. En avgörande upptäckt i samband med behandlingen av bröstcancer är att man funnit att bortopererande av den del av bröstet som bär tumören ofta är ett säkert alternativ till den tidigare vanligaste metoden att ta bort hela bröstet. Mer än hälften av patienterna kan i dag opereras med mer skonsam bröstbevarande kirurgi utan försämrad prognos. Förekomsten av de emotionella problemen bedöms därmed har minskat. För en majoritet av bröstcancerfall leder kirurgi ensamt eller i kombination med lokal radioterapi till livslång tumörfrihet. De randomiserade studierna över värdet av mammografiscreening har visat en minskning av mortaliteten i bröstcancer, vilket är ett starkt stöd för att många kvinnor kan botas från sin bröstcancer med enbart kirurgi eller kirurgi i kombination med radioterapi [4]. Internationella undersökningar visar att enbart 7,5% av kvinnor opererade för bröstcancer genomgår rekonstruktiv kirurgi i samband med det primära ingreppet eller senare [5]. Nya och ökade indikationer för bestrålning av bröst efter bröstcanceroperationer innebär att allt fler kvinnor med strålningsskadade bröst efterfrågar någon typ av återskapande av bröstet. Förutsättningar och generella principer for rekonstruktiva operationer av bröst Rekonstruktion av bröst kan göras med syntetiska implantat eller med kvinnans egen vävnad tagen från en annan del av kroppen. Vävnad hämtas med fördel i bröstets närhet, i synnerhet i fall man behöver bevara blodcirkulationen till vävnaden. Syfte, tidshorisont och alternativa tekniker i samband med bröstrekonstruktion [6] Syfte Återskapa symmetri mellan brösten genom att återskapa volym, form konturer och position för det skadade bröstet med det friska bröstet som förebild Tidshorisont Rekonstruktion i samband med den primära canceroperationen Rekonstruktion efter att den primära cancerbehandlingen är avslutad Tekniker Konstgjorda implantat Implantat med fast volym Implantat med reglerbar volym Autologa metoder(rekonstruktion med hjälp av patientens egna vävnader) Latissimus dorsi lambå TRAM Transvers rectus abdominis myocutaneous lambå DIEP Djup inferior epigastric artery perforator lambå SGAP Superior gluteal artery perforator lambå Kombination av autologa metoder och konstgjorda implantat

3 datum 3 (8) Killambå, lateral thoracal lambå + bröstimplantat Latissimus dorsi lambå kombinerad med bröstimplantat Onkoplastiska metoder (rekonstruktiv kirurgi i samband med canceroperation) Plastikkirurgisk snittföring vid sektorsresektion Eventuell reduktion av det andra bröstet i syfte att åstadkomma jämstora bröst Sammanfattande jämförelse av tekniker för bröstrekonstruktion [7] Operationstid (timmar) Operatör Kosmetiskt resultat Rekonstruktionens hållbarhet Postoperativ Strålterapi Expander Protes+ lateral thoracal lambå Latissimus dorsi DIEP 0,5-1 1,5 3,5 4-9 Allmän/bröst kirurg Bröstkirurg, plastikkirurg Plastikkirurg Hyggligt Hyggligt/Gott Gott Gott God, ca år God, ca år Livslång Nej Nej Ja Ja Plastikkirurg Livslång Komplikationer Sällsynta Sällsynta Sällsynta Förekommer Effekt, patientnytta och risker Rekonstruktiv kirurgi påverkar inte cancersjukdomen utan syftar till att förbättra patientens livskvalitet. Generellt leder metoder där patientens egna vävnader används (autologa metoder) till ett bättre kosmetiskt resultat, men innebär större besvär för patienterna, och kostar mer. I en jämförande studie av tillfredställelsen med behandlingsresultatet bland 33 kvinnor under 3 år jämförde Cederna et al. [8] resultatet av implantat vs autologa metoder. Kvinnorna var en aning mer nöjda med känslan och utseendet av sina bröst efter de autologa transplantationerna, men hade samtidigt större negativ påverkan av rekonstruktionen på arbetet och andra aktiviteter. De fann dock ingen skillnad i helhetsbedömningen av resultatet. Den andra frågan gäller om det är kostnadseffektivt att utföra både canceroperationen och det rekonstruktiva ingreppet vid samma tillfälle eller vänta till efter att cancerbehandlingen är avslutad [7]. Det finns ingen kontrollerad studie av detta beslutsproblem. Webster et al. jämförde i en fall-kontroll studie resultaten av omedelbar rekonstruktion med ingen

4 datum 4 (8) rekonstruktion och fann ingen skillnad på överlevnad, lokala eller fjärrmetastaser i samband med procedurerna [9]. Flera studier av den bröstcanceropererade kvinnans välbefinnande efter bröstrekonstruktion har gjorts i början av 2000-talet. I en studie från Michigan [10] följdes 273 patienter med preoch postoperativ utvärdering efter primär(omedelbar) och sekundär bröstrekonstruktion med protes/expander, stjälkad eller fri TRAM rekonstruktion. Uppföljningen inkluderade grad av känslomässigt välbefinnande, socialt välbefinnande samt kroppsbild. Hos kvinnor som rekonstruerades omedelbart noterades signifikanta förbättringar av alla variabler utom kroppsbilden. Hos patienterna som rekonstruerades sekundärt sågs på samma sätt en ökning i socialt välbefinnande och vitalitet men även förbättring av kroppsbilden. Det fanns också signifikanta skillnader mellan grupperna med olika rekonstruktionsmetoder. Kvinnorna som rekonstruerades med kroppsegna metoder jämfört med implantat hade större förbättringar av kroppsbilden medan de protesrekonstruerade upplevde större förbättring i vitalitet och socialt välbefinnande. Ytterligare en amerikansk studie [11] har skattat patientens allmänna och utseendemässiga tillfredsställelse med tre typer av bröstrekonstruktion, implantat, stjälkad TRAM och fri TRAM. 212 patienter följdes TRAM patienterna (både fri och stjälkad TRAM) hade signifikant större estetisk och allmän tillfredställelse än expander/implantat patienterna (p<0,03 resp. p<0,001). I Finland studerades 75 kvinnor som alla genomgick sekundär kroppsegen bröstrekonstruktion aug sept preoperativt och tre månader efter operationen. Det förelåg inga skillnader i självkänsla men det förelåg en kraftig positiv förändring avseende hur de såg på sitt utseende. De hade också mindre smärtor i nacke och rygg. Preoperativa förväntningar infriades till 90% [12]. I Sverige genomfördes SVEA-studien [13, 14], en prospektiv, randomiserad studie där tre typer av bröstrekonstruktion jämfördes, latereral thoracal lambå, latissimus dorsi lambå och stjälkad TRAM. Patienterna fick preoperativt och sex resp. tolv månader efter operationen besvara hälsoenkäten SF 36. Majoriteten var mycket nöjda med det utseendemässiga resultatet. Avseende de tre grupperna av rekonstruktion så uppnåddes en högre grad av likhet med det andra bröstet med latissimus dorsi och TRAM. Det förelåg ingen skillnad mellan bestrålade och ej bestrålade patienter och inga negativa effekter registrerades. För närvarande pågår en uppföljning i Malmö avseende det utseendemässiga resultatet och livskvaliteten hos patienter med förhöjd genetisk risk att utveckla bröstcancer som genomgått profylaktisk mastektomi och omedelbar rekonstruktion [15-17]. Man håller också på att starta en nationell prospektiv uppföljning av denna patientgrupp [18-25]. Komplikationer och biverkningar Med operation finns risk för sårinfektion, med proteser bristning och kapselskrumpning på ett antal års sikt (10-15 år), med lambåplastikerna finns risk för cirkulationsproblem och med de mikrovaskulära lambåerna typ DIEP-lambå är denna risk ytterligare ökad med risk för reoperation och att lambån inte överlever cirkulatoriskt. Mot det fina operationsresultatet med autolog rekonstruktion och speciellt användandet av fria lambåer med långa operationstider, finns också en ökad komplikationsrisk för lungemboli trots adekvat antikoagulantbehandling postoperativt.

5 datum 5 (8) I en australiensisk studie på 219 bröstrekonstruktioner av blandad typ förekom systemiska komplikationer i 2% av fallen och komplikationer relaterade till implantaten i 3.2% av fallen [26]. Som helhet angav dock 77% av patienterna att de var nöjda med slutresultatet [26]. Sominen och medarbetare fann 6±11% minskning i kraften i bukflektionen ett år efter fri TRAM operation [27], men extensionen var oförändrad, och bortfallet i funktionen påverkade inte patienternas dagliga aktiviteter. Alderman och medarbetare visade nyligen 6-19% minskning i kraften i bukflektionen 2 år efter TRAM- operation, men fann ingen skillnad i detta avseende mellan olika typer av TRAM operationer [11]. Kostnad och Kostnadseffektivitet Rekonstruktion med syntetiskt implantat har ett självkostnadspris på c:a kr, rekonstruktion med stjälkad hudlambå (latissimus dorsi) c:a kr och en fri mikrovaskulär lambå c:a kr och dubbelsidig ca kr. Vidare tillkommer då - i en andra seans - en symmetrisk korrektion (bröstförminskning) på c:a kr och sedan en vårtrekonstruktion c:a kr och polikliniska besök för tatuering av vårtgård. Sjukvårdens struktur och organisation Protesrekonstruktion ev. i kombination med lokala hudlambåer kan göras av bröstkirurg på kirurgklinik (ej högspecialiserad vård) men stjälkade lambåer och fria mikrovaskulära lambårekonstruktioner måste göras på Plastikkirurgisk klinik med flera mikrokirurger (högspecialiserad vård). Nationella riktlinjer Det finns Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer som utformats av Svenska Bröstcancergruppen Sammanfattningsvis innebär dessa att bröstrekonstruktion med fri DIEP-lambå i första hand reserveras för patienter som genomgått strålbehandling. Endast i undantagsfall erbjuds denna metod till patienter som inte genomgått strålbehandling. För strålbehandlade patienter är latissimus dorsi lambårekonstruktion, med eller utan implantat också ett alternativ. I praktiken skiljer sig indikationerna för operation och val av operationsmetod mellan olika delar av landet vilket är otillfredsställande.

6 datum 6 (8) Viktiga referenser [1] Wade JW, Stephens JA, Bragham RF, Carbo JD. Microsurgery in private practice: is it feasible economically? Ann Plast Surg Mar;46(3):255-9; discussion [2] Morris T. Psychological Adjustment to Mastectomy. Cancer Treat Rev. 1979;6: [3] Asken MJ. Psychoemotional Aspects of Mastectomy. A Review of Recent Literature. Am J Psych. 1975;132:54-9. [4] Bröstcancergruppen S. Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer; [5] Wenzel KL, Brown MH, Anastakis DJ, Regehr G. Referring phycician knowledge and learning needs. Plast Reconstr Surg. 2002;110: [6] Ahmed S, Snelling A, Bains M, Whitworth IH. Breast reconstruction. Bmj Apr 23;330(7497): [7] Fentiman IS, Hamed H. Breast reconstruction. Int J Clin Pract Apr;60(4): [8] Cederna PS, Yates WR, Chang P, Cram AE, Ricciardelli EJ. Postmastectomy reconstruction: comparative analysis of the psychosocial, functional, and cosmetic effects of transverse rectus abdominis musculocutaneous flap versus breast implant reconstruction. Ann Plast Surg Nov;35(5): [9] Webster DJT, Mansel RE, Hughes LE. Immediate reconstruction of the breast after mastectomy. Cancer. 1984;53: [10] Wilkins EG, Cederna PS, Lowery JC, Davis JA, Kim HM, Roth RS, et al. Prospective analysis of psychosocial outcomes in breast reconstruction: one-year postoperative results from the Michigan Breast Reconstruction Outcome Study. Plast Reconstr Surg Oct;106(5): ; discussion [11] Alderman AK, Kuzon WM, Jr., Wilkins EG. A two-year prospective analysis of trunk function in TRAM breast reconstructions. Plast Reconstr Surg Jun;117(7): [12] Tykka E, Asko-Seljavaara S, Hietanen H. Patient satisfaction with delayed breast reconstruction: a prospective study. Ann Plast Surg Sep;49(3): [13] Brandberg Y, Malm M, Blomqvist L. A prospective and randomized study, "SVEA," comparing effects of three methods for delayed breast reconstruction on quality of life, patient-defined problem areas of life, and cosmetic result. Plast Reconstr Surg Jan;105(1):66-74; discussion 5-6. [14] Brandberg Y, Malm M, Rutqvist LE, Jonsson E, Blomqvist L. A prospective randomised study (named SVEA) of three methods of delayed breast reconstruction. Study design, patients' preoperative problems and expectations. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg Jun;33(2): [15] Ringberg A, Bageman E, Rose C, Ingvar C, Jernstrom H. Of cup and bra size: Reply to a prospective study of breast size and premenopausal breast cancer incidence. Int J Cancer Nov 1;119(9):

7 datum 7 (8) [16] Ringberg A, Idvall I, Ferno M, Anderson H, Anagnostaki L, Boiesen P, et al. Ipsilateral local recurrence in relation to therapy and morphological characteristics in patients with ductal carcinoma in situ of the breast. Eur J Surg Oncol Aug;26(5): [17] Ringberg A, Tengrup I, Aspegren K, Palmer B. Immediate breast reconstruction after mastectomy for cancer. Eur J Surg Oncol Oct;25(5): [18] Andrieu N, Goldgar DE, Easton DF, Rookus M, Brohet R, Antoniou AC, et al. Pregnancies, breast-feeding, and breast cancer risk in the International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS). J Natl Cancer Inst Apr 19;98(8): [19] Arver B, Borg A, Lindblom A. First BRCA1 and BRCA2 gene testing implemented in the health care system of Stockholm. Genet Test Spring;5(1):1-8. [20] Arver B, Claro A, Langerod A, Borresen-Dale AL, Lindblom A. BRCA1 screening in patients with a family history of breast or ovarian cancer. Genet Test. 1999;3(2): [21] Arver B, Du Q, Chen J, Luo L, Lindblom A. Hereditary breast cancer: a review. Semin Cancer Biol Aug;10(4): [22] Arver B, Haegermark A, Platten U, Lindblom A, Brandberg Y. Evaluation of psychosocial effects of pre-symptomatic testing for breast/ovarian and colon cancer predisposing genes: a 12-month follow-up. Fam Cancer. 2004;3(2): [23] Brandberg Y, Arver B, Lindblom A, Sandelin K, Wickman M, Hall P. Preoperative psychological reactions and quality of life among women with an increased risk of breast cancer who are considering a prophylactic mastectomy. Eur J Cancer Feb;40(3): [24] Chen J, Hedman MZ, Arver BW, Sigurdsson S, Eyfjord JE, Lindblom A. BRCA2 germline mutations in Swedish breast cancer families. Eur J Hum Genet Mar- Apr;6(2): [25] Wickman M, Sandelin K, Arver B. Technical aspects and outcome after prophylactic mastectomy and immediate breast reconstruction in 30 consecutive high-risk patients. Plast Reconstr Surg Mar;111(3): [26] Nano MT, Gill PG, Kollias J, Bochner MA, Carter N, Winefield HR. Qualitative assessment of breast reconstruction in a specialist breast unit. ANZ J Surg Jun;75(6):445-53; discussion [27] Suominen S, Asko-Seljavaara S, Kinnunen J. Abdominal wall competence after free transverse rectus abdominis musculocutaneous flap harvest: a prospective study. Ann Plast Surg. 1997;39: [28] Kroll SS, Evans GR, Reece GP, Miller MJ, Robb GL, Baldwin BJ, et al. Comparison of resource costs of free and conventional TRAM flap breast reconstruction. Plast Reconstr Surg Jul;98(1):74-7. [29] Khoo A, Kroll SS, Reece GP, Miller MJ, Evans GR, Robb GL, et al. A comparison of resource costs of immediate and delayed breast reconstruction. Plast Reconstr Surg Apr;101(4):964-8; discussion 9-70.

8 datum 8 (8) [30] Thoma A, Khuthaila D, Rockwell G, Veltri K. Cost-utility analysis comparing free and pedicled TRAM flap for breast reconstruction. Microsurgery. 2003;23(4):

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå

Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad med fri lambå Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda bröstrekonstruktion

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer

Indikation In situ-cancer Alla patienter som önskar rekonstruktion Hereditär risk för bröstcancer och som saknar kontraindikationer Regionalt medicinskt vårdprogram Bröstrekonstruktion Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 30-2014) giltigt till juni 2016 Utarbetad av sektorsrådet i kirurgi och regional processägare bröstcancer

Läs mer

Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta. tumörexcision och god kosmetik

Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta. tumörexcision och god kosmetik Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta tumörexcision och god kosmetik Tor Svensjö Kim Gulis Bröst- och plastiksektionen Kirurgkliniken,

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Att bli sig själv igen

Att bli sig själv igen Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Att bli sig själv igen Psykosocial hälsa och livskvalitet efter bröstrekonstruktion Författare: Camilla Jonsson Cecilia Ohlén Handledare: Pranee

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Att leva med ett rekonstruerat bröst

Att leva med ett rekonstruerat bröst EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:73 Att leva med ett rekonstruerat bröst Eileen Derakhshani Sahar Takbiri Uppsatsens titel:

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT Vad är ett bröstförminskning och bröstlyft? Kvinnor som söker för bröstförminskning har ofta stora besvär från rygg och axlar, medan kvinnor som söker för bröstlyft mer lider

Läs mer

Bröstcancer: Livskvalitet i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi

Bröstcancer: Livskvalitet i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi Akademin för hälsa och samhälle Examensarbete inriktning omvårdnad Grundnivå II, 15 högskolepoäng Ht, 2010 Bröstcancer: Livskvalitet i samband med bröst efter mastektomi Författare Katrin Asp Cecilia Lundgren

Läs mer

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

STUDIEPROTOKOLL. Sponsor: Jakob Lagergren, M.D./överläkare/Ph.D., Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska

STUDIEPROTOKOLL. Sponsor: Jakob Lagergren, M.D./överläkare/Ph.D., Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska STUDIEPROTOKOLL Antibiotikaprofylax vid primära och sekundära bröstrekonstruktioner med implantat, en prospektiv randomiserad studie EudraCT- nummer: 2012-004878- 26 Sponsors protokollnummer: 26842468452

Läs mer

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering.

Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Patientinformation till dig som ska genomgå bröstcancerkirurgi Vi vill med denna skrift hjälpa dig att få information inför din kirurgiska planering. Vid behandling av bröstcancer använder vi oss av olika

Läs mer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer Presymtomatisk diagnostik av ärftlig kolorektal cancer Publicerad 00-02-02 Reviderad 01-09-03 Version 3 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Förebyggande kontrollprogram för ärftlig kolorektal cancer (cancer

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked.

Hon har nu läst i sin journal att SN var negativ och tror sig ha fått fel information efter operationen inför hemgång. Nu vill hon ha klara besked. Fråga 1) Du arbetar som underläkarvikarie på lasarettet i S-stad. Till kirurgmottagningen kommer som extra patient en 63-årig kvinna som opererades i vänster bröst för fyra dagar sedan p.g.a. en cancer.

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel Grupp Åtgärdsnr Rekomendation Laparoscopisk radikalop prostatacancer istället för robotassisterad 611 Kirurgi I 1 Ingen vetenskapligt säkerställd nytta Mortalitet (sjukdomsspecifik överlevnad) Rangordning

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET

LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET Hälsa och samhälle LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET EN LITTERATURSTUDIE OM BRÖSTCANCER- DRABBADE KVINNORS LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN BRÖSTREKONSTRUKTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER

Läs mer

Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi

Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Forouzan Tahmasebizadeh Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Examensarbete i omvårdnad OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer

Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer Presymtomatisk diagnostik av ärftlig bröstcancer Alerts bedömning Publicerad 00-02-02 Reviderad 00-04-10 Version 2 Upptäckten av att förändringar (mutationer) i två bestämda gener innebär en ökad risk

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Kateterburen operation av hjärtklaff

Kateterburen operation av hjärtklaff 2009-09-07 1 (6) Kateterburen operation av hjärtklaff Metodrådets sammanfattande bedömning Inläggning av konstgjord aortaklaff med hjälp av en kateter kan göras via ett kärl i ljumsken eller genom hjärtspetsen

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Catquest-9SF Validerat genom s.k. Rasch analys Mäter Activity limitations in daily life (WHO) Kvalitetsregisterkonferensen

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2009. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår 2009 Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Onkologiskt Centrum, S3:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 STOCKHOLM Tfn 08 517 746 84 Fax 08

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag?

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag? Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag? Pernilla Lagergren, Professor i kirurgisk vårdvetenskap Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi Upplägg

Läs mer

Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin

Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin Rekonstruktiv plastikkirurgi i dag: Perforant- och propellerlambåer; en nygammal metod inom plastikkirurgin Susanna Kauhanen*, Maija Kolehmainen* och Erkki Tukiainen Den rekonstruktiva plastikkirurgins

Läs mer

Bilaga 2 Etiska aspekter och kunskapsluckor i hälso- och sjukvården - En vägledning för att diskutera etiska frågor vid prioritering av kunskapsluckor

Bilaga 2 Etiska aspekter och kunskapsluckor i hälso- och sjukvården - En vägledning för att diskutera etiska frågor vid prioritering av kunskapsluckor Bilaga till rapport 1 (6) Prioritering av kunskapsluckor - behandlingsmetoder vid adhd (2014) Bilaga 2 Etiska aspekter och kunskapsluckor i hälso- och sjukvården - En vägledning för att diskutera etiska

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Prostatacancer och hälsorelaterad livskvalitet

Prostatacancer och hälsorelaterad livskvalitet Prostatacancer och hälsorelaterad livskvalitet Hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) Viktig aspekt vid val av behandling Ingen tydlig skillnad i livskvantitet mellan olika behandlingar för lokaliserad prostatacancer

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Smärta efter bröstcancerbehandling (MC)

Smärta efter bröstcancerbehandling (MC) Smärta efter bröstcancerbehandling (MC) Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och under 2015 fick drygt 8000 kvinnor diagnosen bröstcancer (1). Det utgör ungefär 30 procent

Läs mer

Stentinläggning som alternativ till kirurgi

Stentinläggning som alternativ till kirurgi Stentinläggning som alternativ till kirurgi Martin Delle Röntgenkliniken Södersjukhuset Equalis vårmöte Stockholm 2014 Stroke! Katastrof för individen! Stora kostnader för samhället! 25% dör! 3:e vanligaste

Läs mer

Lymfscintigrafi och undersökning av första lymfkörteln (sentinel node) vid bröstcancer

Lymfscintigrafi och undersökning av första lymfkörteln (sentinel node) vid bröstcancer Lymfscintigrafi och undersökning av första lymfkörteln (sentinel node) vid bröstcancer Publicerad 98-10-09 Reviderad 00-08-21 Version 3 Alerts bedömning Vid operation av bröstcancer undersöks alltid förekomst

Läs mer

Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening

Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening Brigitte Wilczek, MD, PhD; Marina Janicijevic, MD; Kjell Hågemo, MD; Börkur Adalsteinsson, MD; Karin Thorneman,

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut Läns sjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-02-27 LSN-HSF12-246 5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner utarbetat vårdprogram

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland

Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland November 2014 1 Ledningstaben/BjH Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland Landstingets långsiktiga mål är att patienter i behov av behandling av cancersjukdom ska få den genomförd inom tre

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med Latissimus dorsilambå (vävnad från ryggen) Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med Latissimus dorsilambå (vävnad från ryggen) Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med Latissimus dorsilambå (vävnad från ryggen) Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer

Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer Bara mitt bröst - Kvinnors upplevelser i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer Evelina Knutsson Lena Larsson Sofie Rasmussen Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med TRAM-lambå från buken Instruktioner Allmän information

Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med TRAM-lambå från buken Instruktioner Allmän information Informerat samtycke Bröstrekonstruktion med TRAM-lambå från buken Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om bröstrekonstruktion

Läs mer

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter

Studie 1. Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter Studie 1 Personcentrerad vård (PCV) av patienter med höftfraktur kostnader och effekter A cost-effectiveness study of a patient-centred integrated care pathway. Olsson LE, Hansson E, Ekman I, Karlsson

Läs mer

Resultat Smärtkliniken

Resultat Smärtkliniken KVALITETSREDOVISNING Resultat 15-03-18-13:44 127 Slutenvården Följsamhet till adekvat smärtlindring Datakälla: Verbal enkät av samtliga, vid punktprevalensmätningen inneliggande, patienter. Enkäten utformad

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Sena problem på mottagningen

Sena problem på mottagningen Psykosociala besvär och livskvalitet som indikation och kontraindikation Mikael Wirén Gastrocentrum Kirurgi Karolinska Universitetssjukhuset Sena problem på mottagningen Jag kommer inte ner till 67 kg,

Läs mer

FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL

FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL Anders Jeppsson Professor/överläkare Verksamhetsområde Kärl Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Inledning Endogen fibrinogenkoncentration Hur används fibrinogen

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet Betydelsen av bröstrekonstruktion/plastikoperation för oro och nedstämdhet hos kvinnor som genomgått bröstcancerkirurgi.

Läs mer

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola

Diagnostiska metoder. Några reflektioner. Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Diagnostiska metoder Några reflektioner Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola DIAGNOS» dia = genom» gnosis = kunskap Genom kunskap konstatera att en sjukdom föreligger samt fastställa

Läs mer

Kvinnors livskvalitet efter profylaktisk mastektomi Woman's quality of life after prophylactic mastectomy

Kvinnors livskvalitet efter profylaktisk mastektomi Woman's quality of life after prophylactic mastectomy Kvinnors livskvalitet efter profylaktisk mastektomi Woman's quality of life after prophylactic mastectomy Författare: Sofia Adolfsson & Ronja Borg Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och

Läs mer

Vad kom vi fram till? Lars Enochsson 2017

Vad kom vi fram till? Lars Enochsson 2017 Vad kom vi fram till? Lars Enochsson 2017 Är det bättre för patienter med gallstensanfall med påvisad sten i gallblåsan att opereras än att inte göra det och istället avvakta om nya symtom som kan föranleda

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen ÖGONLOCKSPLASTIK Vad är ögonlocksplastik? Estetisk kirurgi för att åstadkomma ett yngre och piggare utseende kring ögonen är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen, som utförs på medelålders

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Presentation HAD till NRS hemsida -7-4/EP HAD består av 4 frågor som ger

Läs mer