LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET"

Transkript

1 Hälsa och samhälle LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET EN LITTERATURSTUDIE OM BRÖSTCANCER- DRABBADE KVINNORS LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN BRÖSTREKONSTRUKTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER Examensarbete C-uppsats Omvårdnadsvetenskap/AH hp Uppdragsutbildning Maj 2008 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö

2 LIVSKVALITET EFTER REKONSTRUKTION AV BRÖSTET EN LITTERATURSTUDIE OM BRÖSTCAN- CERDRABBADE KVINNORS LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN BRÖSTREKON- STRUKTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER Berkien, A-K & Mulder, L-L. Livskvalitet efter rekonstruktion av bröstet. En litteraturstudie om bröstcancerdrabbade kvinnors livskvalitet efter genomgången bröstrekonstruktion. Examensarbete omvårdnadsvetenskap 15 hp. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor och årligen drabbas cirka kvinnor i Sverige. Orsaken är i de flesta fall okänd. Sju av tio kvinnor lever 10 år efter diagnos har ställts och detta gör dessa patienter till den största grupp av överlevande efter cancerbehandling på lång sikt. De flesta kvinnor erbjuds en rekonstruktion av bröstet efter mastektomi. Möjligheten till rekonstruktion gör att hoppet om att återigen bli en hel kvinna ökar. Syftet med denna studie var att belysa hur livskvaliteten påverkas hos bröstcancerdrabbade kvinnor som har genomgått rekonstruktion av bröstet. Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes. Resultatet visar att rekonstruktion av bröstet ger ökad livskvalitet. Antonovskys hälsobegrepp KASAM (känsla av sammanhang) har använts som teoretisk referensram då flertalet kvinnor som drabbas av bröstcancer är mitt i livet och förväntas ha ett rikt vardagsliv med resurser för att upprätthålla hälsa. Denna studie visar vikten av att som sjuksköterska ha förståelse för att livskvalitet är en högst individuell upplevelse som speglar vilka yttre och inre resurser som varje individ har. Nyckelord: bröstcancer, bröstrekonstruktion, KASAM, livskvalitet, omvårdnad psykologiska aspekter 2

3 QUALITY OF LIFE AFTER BREAST RECONSTRUCTION A LITERATURE REVIEW OF QUALITY OF LIFE AMONG WOMEN DIAGNOSED WITH BREAST CANCER THAT HAVE UNDERGONE BREAST RECONSTRUCTION ANNA-KARIN BERKIEN LISE-LOTTE MULDER Berkien, A-K & Mulder, L. Quality of life after breast reconstruction. A literature review of quality of life among women diagnosed with breast cancer that have undergone breast reconstruction. Degree project, 15 Credit Points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Nursing, Breast cancer is the most common type of cancer among women and every year approximately women are diagnosed with the disease in Sweden. The cause is in most cases unknown. Seven out of ten women are alive 10 years after diagnosis and therefore this group of patients is the largest group of survivors after cancer treatment in the long perspective. Most women are offered a breast reconstruction after mastectomy. The opportunity to get a reconstruction gives the women increased hope to become complete again. The aim of this study was to put a light on how breast reconstruction affects quality of life among women diagnosed with breast cancer that have undergone mastectomy. The method was a literature review where nine scientific articles were reviewed and assessed. The result shows that breast reconstruction increases quality of life among these women. Antonovsky s sense of coherence has been used as theoretical framework since most women are at an age where it is assumed to have a rich daily life with capabilities to maintain health. This review shows that it is important as a nurse to understand that quality of life is highly individual and reflects the inner and outer resources available for the individual. Keywords: Breast cancer, breast reconstruction, nursing, psychological aspects, quality of life, sense of coherence 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 BAKGRUND 5 Etiologi 5 Riskfaktorer 6 Symptom och diagnos 6 Behandling 6 Rekonstruktion av bröstet 7 Implantat 7 Rekonstruktion med lambå och implantat 7 Rekonstruktion med autolog vävnad 7 Livskvalitet 8 Definition av omvårdnad 8 Psykologiska aspekter 8 Teoretisk referensram 9 KASAM känsla av sammanhang 9 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 10 METOD 10 Datainsamling 10 Begränsningar 11 Inklusionskriterier 11 Exklusionskriterier 11 Databearbetning 12 Kvalitetsbedömning 13 Dataanalys 13 RESULTAT 13 Livskvalitet 13 Anledningar till att kvinnor genomgår bröstrekonstruktion 15 DISKUSSION 17 Metoddiskussion 17 Resultatdiskussion 19 Begriplighet 19 Hanterbarhet 20 Meningsfullhet 21 Slutsats och implikationer 22 Förslag till framtida forskning 22 REFERENSER 23 BILAGOR 25 4

5 INLEDNING Vad jag skulle vilja är att få begrava mitt bröst i jorden. Lägga det fint på ett vackert underlag i en liten, liten kista. Gå med den till kyrkogården där en liten, mycket liten, grav är iordningställd. Så skulle jag sänka den, skotta över jord och, tror jag, känna frid. Så kunde det ligga där och vänta tills resten kommer. (Grahn, 2003 s.26). Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen av cancer och utgör en fjärdedel av alla typer av cancer. Årligen drabbas cirka kvinnor i Sverige. Incidensen av bröstcancer ökar i takt med att allt fler fall diagnostiseras tidigare. Orsaken är okänd i de flesta fall, endast i cirka 10 procent av fallen finns det en ärftlig komponent (Strang, 2004). Idag finns stor kunskap om sjukdomen och prognosen är relativt god. Sju av tio kvinnor lever 10 år efter att ha fått diagnosen vilket gör bröstcancerpatienterna till den största grupp av överlevande efter cancerbehandling på lång sikt. Detta väckte intresset att göra en studie med anknytning till denna patientgrupp. En av oss arbetar på plastikkirurgens mottagning dit patienter som har behandlats för bröstcancer kommer när de är i rekonstruktionsfasen. Med rekonstruktion (Jönsson, 2004) menas att patienten antingen genom kroppseget material eller med någon typ av protes får ett nytt bröst. Från cancerbeskedet till ett färdigrekonstruerat bröst är resan lång och i många fall både ångestfylld och omvälvande med operationer och eventuellt tilläggsbehandlingar som hormon-, kemo- och strålterapi. Möjligheten till rekonstruktion ökar hoppet för många att återigen bli en hel kvinna. Trots att prognosen oftast är god är bröstcancer alltid allvarligt för den som drabbas. Det handlar inte bara om celler och tumörer; hela livet ställs ofta på ända av cancerbeskedet (a a). BAKGRUND Detta avsnitt kommer att behandla bland annat uppkomst, diagnos och behandling av bröstcancer. Dessutom kommer bröstrekonstruktioner kort att beskrivas liksom definition av livskvalitet samt den av författarna valda teoretiska referensramen för studien. Etiologi Mycket talar för att benägenheten att utveckla bröstcancer grundläggs tidigt i livet men ännu är kunskapen om bröstcancerns uppkomst ofullständig. Den vanligaste formen av bröstcancer utgörs av epiteliala tumörer som utgår från bröstkörtelvävnaden. Skillnaden mellan invasiv och in situ cancer är att invasiv cancer växer utanför sitt ursprungliga område eller sprider sig lokalt (Ringborg m fl, 1998). Oavsett orsak kännetecknas cancer av en hög celltillväxt. En stor andel av alla bröstcancrar, cirka 75 %, har östrogenreceptorer. Data antyder att just östrogen är den viktigaste stimulatorn för celltillväxt i bröstet. Överstimulering av östrogen genom ökad celldelning skulle därför kunna ge en ökad risk för uppkomst av bröstcancer (Jönsson, 2004). Det är klarlagt att incidensen av bröstcancer ökar med ålder men avtar efter menopausen. Fördelningen av antalet diagnostiserade fall av bröstcancer är proportionerligt fördelad bland kvinnor i världen premeno- 5

6 pausalt. Däremot syns stora skillnader postmenopausalt där störst incidens ses i västvärlden (a a). Riskfaktorer Det är 100 gånger vanligare bland kvinnor att utveckla bröstcancer jämfört med män och en avgörande betydelse för utveckling av bröstcancer anses de kvinnliga könshormonerna ha (Jönsson, 2004). Tidig ålder vid menarche, korta och regelbundna menstruationscykler, sen ålder vid första graviditet, inga eller litet antal barn samt kort amningsperiod anses som riskfaktorer att få bröstcancer. Dagens reproduktionsmönster med tidig menarche, sen första graviditet och korta amningsperioder gynnar sannolikt starkt uppkomsten av bröstcancer. De hormoner som finns i p-piller eller postmenopausal hormonersättning är också en betydande riskfaktor. Kvinnor som bär på vissa specifika anlag (BRCA1 och BRCA2) har också större benägenhet att utveckla bröstcancer. Många av dessa kvinnor väljer att låta göra s k profylaktisk mastektomi där bägge brösten opereras bort för att minska risken att bli drabbad av cancern. Det finns studier som menar att kostfaktorer borde spela en roll för uppkomsten av bröstcancer. Det har dock varit svårt att fastslå vilka faktorer som har betydelse (a a). Symptom och diagnos Det vanligaste tecknet på bröstcancer är att det går att känna en resistens i bröstet. Indragning av huden eller bröstvårtan samt storleks- eller konturförändring av bröstet är andra tecken som kan tyda på bröstcancer. Tumören kan sitta varsomhelst i bröstet men är vanligast i den övre laterala kvadranten där bröstkörtelparenkymet är som tjockast. Det finns fall där primärtumören är belägen utanför bröstet, till exempel i axillen (Ringborg m fl, 1998). För att ställa diagnos görs en klinisk undersökning; mammografi samt cytologi. Den kliniska undersökningen utgörs av anamnes, inspektion och palpation av bröstet. Palpationen görs i både sittande och liggande ställning. Genom mammografi kan en tidigare diagnos möjliggöras då mammografin kan skilja mellan maligna och benigna förändringar samt normal bröstvävnad. Det bör dock påpekas att mammografin i 5-15 % av fallen är falskt negativ. Slutligen görs en cytologisk undersökning för att påvisa om det finns maligna celler i bröstet (Ringborg, 1998). Detta görs antingen genom finnålsbiopsi (FNB), mellannåls/grovnålsbiopsi (GNB) eller den mindre vanliga vacuumbiopsin. Vid förändringar i bröstet som inte är palpabla görs biopsin med ledning av ultraljud. Bröstets storlek, läget i bröstet där förändringen sitter, förändringens utseende och radiologens erfarenhet är faktorer som spelar in vid valet av metod vid biopsi. När dessa undersökningar är genomförda görs en bedömning utifrån de svar som givits, såkallad trippeldiagnostik. Om denna diagnostik följs har det visat sig att upptäckten för bröstcancer är nära 100 % (Jönsson, 2004). Behandling Den viktigaste delen i behandlingen är att operera bort tumören. Antingen tas delar av bröstet bort, vilket benämns partiell mastektomi, eller hela bröstet (mastektomi). Bröstbevarande kirurgi används i så stor utsträckning som möjligt (Jönsson, 2004). Det blir allt vanligare att vid bröstcancerkirurgi använda plastikkirurgisk teknik för att på så sätt bevara bröstens symmetri, form och volym s k onkoplastikkirurgi. På så sätt kan större volym bröstvävnad avlägsnas utan att avkall ges på tumörmarginaler. Därigenom kan mastektomi eller ett dåligt estetiskt resultat undvikas. Om behov finns kan symmetrin återskapas genom korrektion av det 6

7 andra bröstet (Socialstyrelsen, 2007). Vid operationen tas prov på de axillära lymfkörtlarna för att finna eventuella metastaser. Detta kallas sentinel node teknik. Vid behov görs en lymfkörtelutrymning under samma operation (Jönsson, 2004). Kirurgin kompletteras i många fall med strålbehandling och ibland även med kemoterapi eller hormonell behandling s k adjuvant terapi (Strang, 2004). En ökad kunskap om östrogen och dess receptorer har möjliggjort framtagandet av preparat som hämmar östrogeneffekten. Detta har lett till en framgångsrik behandling av bröstcancer (Jönsson, 2004). Rekonstruktion av bröstet De första bröstrekonstruktionerna i Sverige gjordes i början av 1970-talet. I Malmö gjordes den första 1978 (Premmert & Andreassen, 1987). Vid mastektomi erbjuds kvinnan allt oftare en plastikkirurgisk rekonstruktion av bröstet. Detta har som mål att form och utseende ska ge en känsla av att utgöra en naturlig del av kroppen. Rekonstruktionen kan göras i samband med mastektomin. Det kallas då för omedelbar rekonstruktion. Görs den vid ett annat tillfälle kallas det för senare rekonstruktion. Rekonstruktion innebär att defekten i bröstet ersätts med egen bröstvävnad eller vävnad från andra ställen, såkallade lambåer, och/eller proteser. För att rekonstruera bröstvårta och vårtgård kan en bit av det andra bröstets bröstvårta användas eller en lokal lambå. För att efterlikna vårtgårdens utseende tatueras huden runt bröstvårtan. Detta görs i samråd med patienten. Bröstrekonstruktionen kan anses avslutad när bröstvårta och vårtgård är åtgärdade (Jönsson, 2004). Implantat Det finns olika typer av implantat. I huvudsak används permanent implantat eller expanderimplantat. Permanent implantat lämpar sig bäst för kvinnor med små bröst och bra kvalitet på vävnaden. Med detta menas att huden inte varit utsatt för strålbehandling. Expanderimplantatet är påfyllningsbart och fylls på successivt under en till två månader genom en subkutan ventil tills önskad volym har uppnåtts (Socialstyrelsen, 2007). Rekonstruktion med lambå och implantat Metoderna används framförallt på patienter med vävnadsbrist efter mastektomi samt för de patienter som har strålbehandlats och därigenom har sämre kvalitet på hud i detta område. Ett exempel på en sådan lambå är latissimus dorsilambå (LD) (Socialstyrelsen, 2007). Rekonstruktion med autolog (kroppsegen) vävnad Den här metoden är lämplig för strålbehandlade patienter. Vid denna typ av rekonstruktion används vävnad från buken. Genomgången bukkirurgi, fetma samt rökning begränsar dock möjligheterna för denna typ av kirurgi (a a). De autologa rekonstruktionerna ger ett följsamt bröst med naturlig form som åldras på samma sätt som det andra bröstet. Nackdelen är att dessa operationer är mer komplicerade samt ger långt ärr över hela buken. Dessutom innebär det längre vårdtid och sjukskrivning än vid implantatkirurgi (Jönsson, 2004). Olika typer av lambåer som används är fri TRAM (Transverse Rectus Abdominus Myocutaneous) och DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator). Den stora skillnaden mellan dessa lambåer är att vid DIEP används inte bukmuskeln utan endast hud och fett samt ett eller flera perforatorkärl som blodförsörjning. En fördel med DIEP är att risken för svaghet i bukväggen minskar och därigenom risken för bråck (a a). 7

8 Livskvalitet Livskvalitet har fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Viktigt är till exempel förmågan att kunna klä sig, röra sig, äta och dricka, kommunicera med omgivningen i tal och skrift, ha möjlighet att engagera sig i arbete, fritid och sysselsättning. Att ha fungerande sociala relationer, en tillfredsställande sömn samt förmåga och möjlighet till sexuell aktivitet är andra betydelsefulla aspekter. Det har visat sig svårt att objektivt värdera livskvaliteten både när det gäller de yttre förutsättningarna liksom de effekter som tillgång till eller avsaknad av dem har på individens liv. Olika förmågor och yttre förutsättningar värderas olika av olika individer. En och samma individ kan dessutom göra olika värderingar i olika skeden av sitt liv. Friska personer, ofta även sjukvårdspersonal, har en tendens att bedöma livskvaliteten hos en sjuk eller handikappad människa lägre än hon själv gör. Det är varken graden av ett handikapp eller en livssituation i sig utan individens upplevelse av detta som avgör livskvaliteten. En människa kan uppleva en god livskvalitet trots betydande funktionshinder (SOU, 1995:5). Rekonstruktion kan minska den psykiska påfrestningen och höja livskvaliteten hos bröstcancerbehandlade kvinnor genom minskad oro, minskad depression och förbättrad kroppsuppfattning, självkänsla och sexualitet (Socialstyrelsen, 2007). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning från 2005 för sjuksköterskor står det bland annat att sjuksköterskan ska främja och förebygga ohälsa samt undervisa och stödja patienter och närstående i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa. Dessutom ska hon ha god kännedom och värna om patientens rättigheter och kunna förmedla kontakt med rätt instans. Vidare ska hon kunna reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en bra vårdmiljö och ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan ska identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård. Helhetssyn och förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden. Detta innebär att sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet och utifrån patientens önskemål och behov föra dennes talan. Vidare ska hon ta tillvara på patientens kunskaper och erfarenheter samt visa öppenhet och respekt för olika trosuppfattningar och värderingar (Socialstyrelsen, 2005). Definition av omvårdnad Det finns ännu ingen vedertagen definition av begreppet omvårdnad men Socialstyrelsen har utformat rekommendationer (SOSFS 1993:17). Dessa grundar sig på krav som hälso-och sjukvården ska uppfylla enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763;HSL) där god vård på lika villkor för hela befolkningen är grunden. Det betonas också att patientens självbestämmande samt integritet i möjligaste mån ska tillgodoses och byggas på respekt för patienten. Psykologiska aspekter relaterat till bröstcancer Cancer innebär för många hot om död och sjukdomen är starkt förknippad med att leda till döden. Oro för metastasering och därigenom smärta och att bli fysiskt handikappad liksom oro för att tappa den sexuella lusten är hot som kan framkomma av diagnosen. Många funderar över biverkningar av behandlingen som förestår och känner stark oro inför detta. En del kvinnor har också uppgett att de är oroliga för att de aldrig ska komma ur det mentala tillstånd de befinner sig i när de har fått diagnosen och att de aldrig kommer att bli sig själva igen (Jönsson, 2004). 8

9 Beskedet bröstcancer leder nästan alltid till någon form av psykisk reaktion och har konsekvenser för kvinnans fortsatta liv. Ångest, skam, skuld och ilska är vanliga reaktioner som ses vid ett besked om cancer. Själva diagnosen konfronterar kvinnor med det faktum att livet inte längre är en självklarhet och innebär alltid en fysisk förändring som berör ett viktigt kvinnligt organ (Jönsson, 2004). I samband med diagnos får kvinnan en rad besked och har många svåra beslut att fatta. Hur allvarlig sjukdomen är kan kvinnan inte få besked på förrän behandling har givits och många upplever detta som en mycket påfrestande period, en transportsträcka där det gäller att få tiden att gå. Först efter att besked har givits om hur allvarlig sjukdomen är kan kvinnan börja bearbeta innebörden av sjukdomen. De kroppsliga förändringar som följer en bröstcancerdiagnos och behandling kan resultera i att kvinnan förlorar självförtroendet och tron på sin kropp. Även om kirurgin är liten finns trots allt ett ärr som ständigt påminner om bröstcancern. Många kvinnor kommer också i klimakteriet till följd av behandlingen. Det faktum att kvinnan utvecklat en cancer gör att hon inte kan lita på sin kropp som tidigare. Kroppsuppfattningen blir därför förändrad (a a). Ordet kris kommer från ord som betyder avgörande, vändpunkt eller domslut. Det beskriver en händelse som hotar en individs hela identitet, trygghet och existens (Plate, 2003). Den kris kvinnan befinner sig i vid bröstcancerbeskedet blockerar tankar om framtid och utseende (Jönsson, 2004). Kvinnor som har genomgått mastektomi har i cirka 30 % kvarstående psykosocial morbiditet med nedsatt självkänsla, sömnproblem, ökad ångest, depression och sexuella problem (Socialstyrelsen, 2007). Teoretisk referensram Enligt sociologen Antonovsky är kännetecken på god hälsa en god förmåga att hantera svårigheter samt god anpassningsförmåga. Antonovsky använder sig av det salutogenetiska synsättet som innebär att uppmärksamheten riktas mot vad som är upphovet till god hälsa samt vad som är hälsans ursprung. Antonovsky frågade sig vad det är som gör att vissa människor kan bibehålla sin hälsa trots att de utsätts för omfattande påfrestningar. Det salutogenetiska synsättet söker efter en människas totala historia och inte bara till en sjukdoms uppkomst. Genom att ta reda på en människas historia kan detta leda till en djupare kunskap och ökad förståelse för individen (Antonovsky, 1991). KASAM känsla av sammanhang Antonovsky utvecklade en modell, KASAM, för att få struktur på hälsobegreppet. KASAM står för känsla av sammanhang ( sense of coherence ) och är sammankopplad till en persons identitet. Människor med en stark känsla av sammanhang har en förmåga att uppleva tillvaron som mer meningsfull, begriplig och hanterbar. Situationen i en människas liv och olika omständigheter som sker tidigt i livet lägger grunden till en människas KASAM och till det förutsägbara i hennes existens. Vissa människor upplever hög grad av sammanhang medan andra upplever sig ha en lägre grad av sammanhang. En hög känsla av sammanhang ökar motståndsresurserna inför nya stressmoment och ökar också sannolikheten för att dessa moment upplevs begripliga, hanterbara och meningsfulla (Antonovsky, 1991). 9

10 KASAM utgår från tre huvudbegrepp nämligen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Med begriplighet menas förståelse av händelser och det som sker för att kunna göra tillvaron mer förutsägbar och strukturerad. Människor som har förståelse för vissa händelser i livet har en hög känsla av begriplighet vilket leder till en känsla av trygghet. Meningsfullhet uppnås när tillvaron upplevs som meningsfull. Då ökar motivationen och det är lättare att kämpa och anstränga sig samt att hålla ut även i svåra situationer. Människor med hög känsla av meningsfullhet klarar sin situation bättre då de tar sig an utmaningen och gör det bästa av situationen. Tredje begreppet i KASAM är hanterbarhet och innebär att individen måste uppleva att det finns möjlighet för inflytande samt att situationen kan påverkas. Med detta menas inte att situationen måste klaras på egen hand utan det viktiga är att individen känner att resurser finns att tillgå i närheten som kan hjälpa till och stå till förfogande (a a). Många bröstcancerdrabbade kvinnor är i den ålder då hon förmodas ha ett rikt vardagsliv med resurser för att bevara hälsa. Antonovskys teori KASAM (1991) anses därför lämplig av författarna att utgöra teoretisk referensram för litteraturstudien. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur livskvaliteten hos bröstcancerdrabbade kvinnor som har genomgått rekonstruktion av bröstet påverkas. Frågeställningarna är: - På vilket sätt påverkas dessa kvinnors livskvalitet? - Varför väljer dessa kvinnor att genomgå bröstrekonstruktion? Definition: med livskvalitet avses i denna studie SOU:s (1995:5) beskrivning av livskvalitet. METOD Följande avsnitt redogör för datainsamling, databearbetning och analys av det utvalda materialet. Datainsamling För att besvara frågeställningarna valdes en litteraturstudie enligt Polit m f l (2001). Sökningen påbörjades genom att gå in i databasens uppslagsverk (MeSH och Thesaurus) för att få en så bred sökning som möjligt. Genom att utföra sökningen med hjälp av MeSH-termer och Thesaurus användes databasens egna speciella ordlista. Då erhölls alla artiklar som innehåller det sökta ordets betydelse (Carlsson m f l, 2003). De så kallade Booleska söktermerna AND, OR och NOT användes för att göra sökningen efter artiklar så heltäckande som möjligt. Dessutom användes dessa för att utesluta eller avgränsa något i sökningen, detta i enlighet med Willman m f l (2006). Sökning efter artiklar gjordes i databaserna Pub- Med, Cinahl, och PsychInfo. De sökord som initialt användes var Breast cancer, Psychol*, Quality of life och Breast Reconstruction. I databasen 10

11 Cinahl valdes sökordet psychol* slutligen bort då det i kombination med övriga sökord gav en för smal sökträff. Quality of life har i söktabellen förkortats till QoL. Sökningarna i databaserna har emellertid utförts med hela ordet utskrivet. De använda sökorden gav dock nästan enbart träffar med kvantitativ ansats. De få träffar med kvalitativ ansats motsvarade inte studiens syfte och avvisades därför. Med tanke på frågeställningar och syfte var författarna mer intresserade av kvalitativa artiklar varpå sökordet Phenomenology lades till. Detta gav dock inga träffar alls i ovanstående databaser när det kombinerades med de andra sökorden. Därför gjordes även en fritextsökning i Google Scholar med sökorden Breast cancer, Breast Reconstruction, Quality of life och Phenomenology. Denna sökning resulterade i att artiklar med kvalitativ ansats påträffades. Begränsningar Inga begränsningar gjordes gällande publiceringsår på artiklarna samt undersökningsgruppens ålder då författarna inte ville riskera att relevanta artiklar förbisågs vilket skedde när begränsningar i tid och ålder lades in i sökningarna. I och Google scholar var det inte möjligt att göra några begränsningar. Övriga sökningar begränsades dock med nedanstående kriterier. Inklusionskriterier - Abstrakt - Endast engelska, vetenskapliga artiklar - Bröstrekonstruktion hos bröstcancerdrabbade kvinnor Exklusionskriterier - Reviewartiklar Tabell 1. Sökresultat. (QoL = Quality of Life) Databas datum PubMed Sökord Breast Cancer OR Breast neoplasms [MeSH] Antal träffar Granskade artiklar Använda artiklar QoL [MeSH] Psychol* Breast recon struction OR Mammaplasty [MeSH] QoL AND Psychol* AND Breastneoplasms[MeSH] OR Breast cancer AND Breast reconstruction OR Mammaplasty [MeSH] Phenomenology Phenomenology AND Psychol* AND 0 QoL AND Mammaplasty [MeSH] AND Breast neoplasms [MeSH] Cinahl Breast cancer OR Breast neoplasms [Thesaurus] Breast reconstruction OR Mammaplasty [Thesaurus] QoL Psychol* Breast cancer OR Breast neoplasms [Thesaurus] AND Breast reconstruction OR mammaplasty [Thesaurus] AND QoL AND Psychol*

12 Breast cancer OR Breast neoplasms [Thesaurus] AND Breast reconstruction OR Mammaplasty [Thesaurus] AND QoL Phenomenology Breast cancer OR Breast neoplasms [Thesaurus] AND Breast reconstruction OR mammaplasty [Thesaurus] AND QoL AND Phenomenology PsychInfo Breast cancer OR Breast neoplasms QoL Psychol* Breast reconstruction OR mammaplasty Breast cancer OR Breast neoplasms AND Breast reconstruction OR Mammaplasty AND QoL AND Psychol* Phenomenology Breast cancer OR Breast neoplasms AND Breast reconstruction OR Mammaplasty AND QoL AND Psychol* AND Phenomenology Google scholar Breast cancer AND Breast reconstruc tion AND Phenomenology AND QoL Breast cancer OR breast neoplasms QoL Psychol* Breast reconstruction OR mammaplasty Breast cancer OR Breast neoplasms AND Breast reconstruction OR mammaplasty AND QoL AND Psychol* Phenomenology Breast cancer OR Breast neoplasms AND Breast reconstruction OR mammaplasty AND QoL AND Psychol* AND Phenomenology Summa 8 Databearbetning Bearbetningen började med att de artiklars abstrakt som verkade stämma överens med denna studies syfte granskades. Avgörande för den fortsatta läsningen av artiklarna var att abstrakten bedömdes vara relevanta för studien. Till en början valdes 18 artiklar ut för granskning. Granskningen av artiklarna gjordes i enlighet med Polit m f l (2001) kriterier för vetenskaplighet (se bilaga). Alla artiklar granskades initialt individuellt av båda författarna för att få större perspektiv samt för att ge studien bättre trovärdighet. Därefter gjordes en gemensam genomgång av artiklarna där båda författarnas granskningar bedömdes och bearbetades. Några av artiklarna föll bort då de trots sina abstrakt inte visade sig vara relevanta för studien. En artikel avvisades då den inte höll vetenskaplig kvalitet. Fem av de artiklar som hittades i Google Scholar ansågs vid första anblick vara användbara och lästes och granskades i enlighet med Polit m f l (2001). Två av dessa föll emellertid bort då de inte höll kravet på vetenskaplighet och två avvisades då de inte stämde överens med syftet. 12

13 Kvalitetsbedömning För att kunna göra en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna användes bedömningsmallar utarbetade av Carlsson m f l (2003). Dessa mallar för kvantitativ och kvalitativ metod utarbetades av Carlsson m f l (2003) mot bakgrund av annan metodlitteratur. Bedömningsmallarna är modifierade av författarna för att passa denna studie. Enligt Willman m f l (2006) bör varje forskare utforma en för sitt arbete unik bedömningsmall. Detta innebär att samma mall inte bör användas till olika arbeten. Bedömningsmallarna ska med andra ord modifieras för att passa den aktuella studien (Willman m f l, 2006). Bedömningsmallarna som har använts i den här studien och dess kriterier visas i sin helhet i bilaga. Alla artiklar kvalitetsbedömdes och poängsattes initialt individuellt enligt bedömningsmallens kriterier. Det antal poäng som varje artikel fick räknades om i procent och klassificerades därefter till grad I-III beroende på vilken procent de uppnått till. Därefter gjordes en gemensam jämförelse av kvalitetsbedömningarna. De flesta artiklar bedömdes ha hög grad av vetenskaplighet. Endast en artikel värderades till grad III, d v s låg vetenskaplighet, men bedömdes trots detta ha ett väsentligt värde för studien och inkluderades därför. Härefter togs ett gemensamt beslut att de artiklar som kvalitetsbedömts och höll vetenskaplig kvalitet samt stämde överens med syftet och frågeställningarna skulle inkluderas i studien vilket resulterade i åtta artiklar. I referenslistan till en av de använda artiklarna hittades en artikel vars titel verkade intressant för studien. Denna beställdes och granskades enligt Polit m f l (2001). Den vetenskapliga kvaliteten var efter bedömning enligt Carlsson m f l (2003) godkänd vilket gjorde att artikeln bedömdes vara användbar och inkluderades därför. Det totala antalet artiklar som använts i studien blev därav nio stycken. Dataanalys Analysen inleddes med att alla artiklar lästes upprepade gånger av båda författarna var för sig för att på så sätt bli ordentligt bekanta med artiklarna. Efter flera genomläsningar kunde likheter och olikheter i materialet skönjas och det uppstod ett mönster i enlighet med Dahlbergs (1997) beskrivning av analysprocessen. Därigenom framträdde olika teman som ansågs knyta an till denna studie. Dessa teman färgmarkerades för att lättare kunna urskiljas. Författarna diskuterade och jämförde de teman som hade utkristalliserats. Vid närmare granskning insåg författarna att de olika teman som framkommit gick in i varandra. Därför ansågs dessa mer lämpliga att delas in under studiens frågeställningar än att beskrivas var för sig. Av denna anledning valdes frågeställningarna som rubriker när resultatet skulle sammanställas. RESULTAT Resultatdelen har delats upp efter studiens två frågeställningar och presenteras nedan. Livskvalitet Samtliga studier som används i denna litteraturstudie är överens om att livskvaliteten hos bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått mastektomi förbättras efter 13

14 rekonstruktion av bröstet. Kvinnor som genomgått mastektomi efter bröstcancer visade en stark önskan om att få en känsla av helhet igen. De ville få tillbaka självkänslan och åter kunna uppleva ett känslomässigt välbefinnande (Edsander- Nord m f l, 2001; Edström-Elder m f l, 2005). Endast 8 % av kvinnorna genomgick rekonstruktion av bröstet för att förbättra relationen till sin partner och endast 1 % lät göra rekonstruktion efter önskemål från sin partner (Edström-Elder m f l, 2005). Brandberg m f l (2000) visar i sin studie att majoriteten av kvinnorna, 90 %, ansåg att de upplevde en förbättring i livskvalitet i termer av socialt fungerande samt mental hälsa efter rekonstruktion. En överväldigande del av kvinnorna rapporterade att de upplevt en positiv förändring i livet, d v s ökad livskvalitet. De kände sig mer hela och mer avslappnade i sociala situationer såsom vid sportaktiviteter, dans och simning. Förväntningarna de hade före operationen uppfylldes till stor del. En variabel som undersöktes i studien av livskvalitet var intima situationer. Efter mastektomin upplevde många kvinnor sig besvärade vid just intima situationer och förväntningarna var höga att en rekonstruktion skulle avhjälpa detta. Bröstrekonstruktionen resulterade dock inte alltid i den förändring som kvinnorna hade förväntat sig. Det fanns dock en klar tendens att livskvaliteten vid intima situationer förbättrades med tiden då kvinnorna rapporterade att de upplevde sig mindre besvärade både i intima och i andra sociala situationer. Första mätningen av livskvalitet gjordes 6 månader efter rekonstruktionen och den andra efter 12 månader. Majoriteten av de rekonstruerade kvinnorna var mycket nöjda med sin rekonstruktion, speciellt det kosmetiska resultatet i sin helhet (Brandberg, 2000). Livskvaliteten direkt efter mastektomi upplevdes som lägre jämfört med de friska kvinnorna i kontrollgrupperna i studierna gjorda av Edsander-Nord m fl (2001) och Edström-Elder m fl (2005). Samma studier visar minskad vitalitet, sämre kroppsuppfattning och känslomässigt välbefinnande hos de kvinnor som genomgått mastektomi. Efter genomgången rekonstruktion noterades dessutom att dessa kvinnor fortfarande upplevde minskad vitalitet och känslomässigt välbefinnande. De kände sig också tröttare, rastlösa och mindre tillfreds med livet (a a). Ett år efter genomgången rekonstruktion undersöktes återigen dessa kvinnors livskvalitet av Edström-Elder m f l (a a) och då sågs en markant förbättring av livskvaliteten. Även kroppsuppfattningen var förbättrad. Samtidigt upplevde kvinnorna dock fortfarande ett otillräckligt känslomässigt välbefinnande vilket forskaren i studien relaterar till kvinnornas rädsla för recidiv av cancersjukdomen (a a). Neill m fl, (1998) belyser också i sin studie att efter genomgången rekonstruktion av bröstet kände kvinnorna mer självförtroende men visade precis som kvinnorna i studien av Edström-Elder m fl (2005) och Nissen m f l (2002) en stark psykisk oro för recidiv av sin cancersjukdom. I am always looking over my shoulder, just thinking, I hope it doesn`t come back (Nissen m f l, s 551) All I wanted to do was to get back to normal as soon as possible, and I wanted to be cured (Neill m f l, s 748). Efter genomgången mastektomi hade kvinnorna en stark önskan om att återfå normalitet i sina liv, att få känna sig normal igen, att känna sig hel och att inte vara stympad (Neill m fl, 1998). Med ett normalt liv menades att inte känna sig ur 14

15 balans och behöva sakna känslan av helhet i sina liv som de gjorde som enbröstade eller hade extern protes. I want to get back to the parts of my life that are really important, and one of them is swimming. I didn`t want to get one of those funny suits that you need with a prothesis, and I wanted to look normal enough to get by (Neill m f l, s 748). Att återfå det liv de hade före cancerdiagnosen inkluderade också att få helhet i sina sociala liv med familj och vänner samt att kunna återgå till sina arbeten (Neill m f l, 1998). Ett sätt att öka sin livskvalitet var, menade en del kvinnor, att så fort som möjligt gå tillbaka till det vardagliga livet som innefattar t e x resor samt att leva ett aktivt liv (Nissen m f l, 2002). Everybody was uncomfortable to some degree over the phone, but when they saw me and when I looked and acted so normal, I think they acted normal which normalized the whole situation A body is supposed to be symmetrical. It s terribly lopsided the other way (Neill m f l, s 748). Rubino m fl (2006) påpekar i sin studie att kvinnor som är deprimerade före rekonstruktionen av bröstet oftast visar sämre livskvalitet och sämre tillfredsställelse med det nya bröstet. De slår fast att depression ofta ger en sämre kroppsuppfattning. 90 % av kvinnorna i denna studie, som var deprimerade före rekonstruktion, visade sämre livskvalitet och var fortsatt deprimerade efter att ha fått det nya bröstet (Rubino, 2006). Nicholson m f l (2007) visar i sin studie att de kvinnor som upplever sig ha en generellt god hälsa både fysiskt och psykiskt tenderar att ha en positiv syn på livet. Samtidigt visar samma studie att de kvinnor som känner sig deprimerade ofta har en negativ syn på livet och att detta kan vara en anledning till varför de är mindre nöjda med sitt nya bröst. Förlusten av ett bröst associeras, enligt forskaren, med depression. Det finns en tydlig relation mellan hur nöjd kvinnan är med sitt nya bröst och hur förlusten av en intakt kroppsuppfattning upplevs (a a). Anledningar till att kvinnor genomgår bröstrekonstruktion I studierna skrivna av Edström-Elder m fl (2005) och Nicholson m f l (2007) visade det sig fördelaktigt för kvinnornas livskvalitet att genomgå rekonstruktion samt att det gav en bättre kroppsuppfattning. Anledningarna som kvinnorna gav till att vilja genomgå en rekonstruktion av bröstet var att så snart som möjligt få känna sig hel igen (90 %) och få tillbaka självkänslan (86 %). En annan anledning som uppgavs var att slippa bära externa proteser då detta uppfattades som besvärligt att hantera. Hela 91 % av kvinnorna uppgav detta som skäl till att genomgå rekonstruktion. Kvinnorna valde att genomgå rekonstruktion för sitt eget välbefinnande. Önskemål att förbättra sitt äktenskap och den sexuella relationen var de minst betydande faktorerna som angavs för att vilja genomgå en bröstrekonstruktion (a a). Rubino m f l (2006) skriver att 75 % av kvinnorna i studien uppgav att bröstrekonstruktionen hade en positiv inverkan på deras sociala liv. Samtidigt påpekar han att en rekonstruktion som görs direkt efter mastektomi kan ge ökad psykisk stress hos kvinnorna då det är lite tid mellan mastektomin och rekonstruktionen och det är många viktiga beslut som kvinnan ska fatta. Edström-Elder m f l (2005) menar i sin studie att det är av största vikt att informera kvinnorna om att det nya bröstet kanske inte blir som de tänkt sig estetiskt sett. Majoriteten av kvinnorna i denna studie var emellertid tillfredsställda med det estetiska resultatet (a a). 15

16 Studien gjord av Reaby (1998) visar att kvinnorna valde att få sina bröst rekonstruerade för att få tillbaka självkänslan, feminiteten och helheten. Detta fenomen visade sig även i studien av Sandell (2008). Utomstående orsaker som t ex att förbättra sitt äktenskap eller sexualliv angavs inte som direkta skäl till att vilja få ett nytt bröst. I wanted to feel whole again. My husband was very good and said it didn`t matter to him that my breast was missing. Nevertheless, it did matter to me and it could create problems between us even if it was only in my mind. (Reaby, 1998 s.1815). Kvinnorna angav ett flertal orsaker till att de valde att genomgå rekonstruktion av bröstet. Två skäl som uppgavs var kvinnornas önskan om att få känna sig hela igen och återfå normal kroppsuppfattning och för att slippa bli påminda om sin cancer varje gång de såg sig nakna i spegeln (a a). En kvinna uttryckte att hon kände sig oattraktiv och osynlig som enbröstad. En del kvinnor uppgav också att utan en rekonstruktion skulle de ständigt bli påminda om att de haft bröstcancer. Resultatet indikerar att flertalet kvinnor ansåg att rekonstruktionen hjälpte dem återfå någon känsla av normalitet (Nissen m f l, 2002), (Sandell, 2008). I just wanted to forget about having the cancer and I felt that every time I saw that awful scar and no breast that it would constantly remind me that I lost my breast because of cancer. (Reaby, 1998 s.1815). The reconstruction really does help you move on. It gave me a sense of feeling like I m still going to look normal and I am going to be normal. (Nissen, 2002 s.551). Det andra skälet som angavs i Reaby s studie (1998) och som dessutom tas upp i Nissens studie (2002) var av mer praktisk art: att slippa bära externa proteser som uppfattades som besvärliga, otympliga och i vägen. En annan orsak som angavs var att kunna använda vanliga kläder; inkluderat badkläder; igen utan att behöva känna rädsla för att bli upptäckt som enbröstad (a a). It was the practicality of it all. I didn`t want to put a prosthesis in every day, and I didn`t want to have to change my wardrobe because I was wearing a prothesis (Reaby, 1998 s. 1815) En av kvinnorna menade att rekonstruktionen inneburit en praktisk fördel för henne som löpare: I can t remember the last time I wore a bra, and i am a runner too. I think, wow what a great benefit that is, and they are very comfortable (Nissen, 2002 s.551). Sandell (2008) å sin sida menar i sin studie, som baseras på fältstudier, att i praktiken är det inte självklart att kvinnans individuella skäl till varför hon önskar genomgå bröstrekonstruktion övervägs av läkaren. De behöver inte svara på personliga frågor från läkaren utan de centrala frågor som avhandlas är mer av medicinsk karaktär. Skälen verkar redan vara etablerade som självklara och eftersom 16

17 bröstrekonstruktion ses som fördelaktigt för alla kvinnor behöver den enskilda kvinnan varken förklara eller försvara sina önskemål angående bröstrekonstruktion. När kvinnorna i djupintervjuer berättade om upplevelsen av att ha haft cancer, att leva med ett bröst samt övervägandet om att bli rekonstruerade fanns det motsägelser i deras känslor, argument och anledningar. En del kvinnor såg fördelar med att ta bort det kvarvarande bröstet istället för att rekonstruera det mastektomerade bröstet. Då detta inom läkarvetenskapen anses som förlegat och som skräckhistorier från det förgångna tas detta inte ens upp som ett möjligt alternativ. De kvinnor som hade detta otänkbara önskemål om en andra mastektomi fick verkligen argumentera för sin sak. Hade hon verkligen tänkt igenom detta noga? Hade hon pratat med sin partner? Hur skulle hon känna sig efteråt? Kvinnan bedömdes också angående hur hennes förmåga att ta till sig information var. Inga frågor rörande familjens åsikter och support eller antagande om postoperativt mående ställdes till kvinnor som valde rekonstruktion (a a). DISKUSSION Här följer diskussion kring litteraturstudiens metodval och resultat. Metoddiskussion Vid starten för denna studie var intentionen att undersöka hur bröstcancerdrabbade kvinnor upplever livet efter rekonstruktion av bröstet. Detta ansågs av författarna vara viktigt att känna till som sjuksköterska för att ha förståelse och kunna bemöta dessa kvinnor inom vården. För att undersöka detta hade författarna intentionen att utföra en empirisk studie där intervjuer skulle kartlägga kvinnornas upplevelser. Då det framkom att tillstånd för intervjuer av patienter skulle bli svårt att erhålla från Malmö Högskolas etiska nämnd samt att tiden ansågs knapp avstod författarna från detta alternativ och utförde istället en litteraturstudie. Dock är båda författarna överens om att studiens syfte bättre skulle ha belysts med en empirisk studie där kvinnornas egna berättelser stod i centrum. I samband med att beslut togs att göra en litteraturstudie valdes aspekten livskvalitet som grundpelare i arbetet och syftet utformades utifrån denna aspekt. Vid arbetet med projektplanen framkom att åtskilliga relevanta artiklar fanns att tillgå. Vad författarna inte var uppmärksamma på var att de flesta artiklar som berörde ämnet livskvalitet visades vara skrivna med kvantitativ ansats. Författarna insåg att livskvalitet mäts med olika typer av mätskalor och presenteras därför i artiklar med kvantitativ metod. Författarna sökte främst artiklar med kvalitativ ansats för att besvara frågeställningarna och upplevde det svårt att hitta passande artiklar för ämnet där bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser efter rekonstruktion av bröstet beskrivs. De sökord som först användes var breast cancer, quality of life, psychol* och breast reconstruction men gav nästan uteslutande artiklar med kvantitativ ansats. De få träffar med kvalitativ ansats stämde inte överens med syftet till denna studie och ansågs därför inte användbara. För att få en mer kvalitativ riktning på sökningen lades sökordet Phenomenology till. Detta gav emellertid inga träffar när det lades ihop med övriga sökord i de använda databaserna. Däremot hittades några artiklar med kvalitativ metod när en fritextsökning gjordes i Google Scholar. De flesta av dessa sorterades emellertid bort då de inte höll tillräcklig vetenskaplig nivå för att ingå i studien. En artikel användes emellertid trots att författarna bedömde artikeln ha lägre vetenskaplighet. Den ansågs 17

18 trots detta tillföra studien viktiga aspekter ur kvalitativ synvinkel. I denna artikel, som var en fältstudie, fanns även djupintervjuer med kvinnor under pågående bröstrekonstruktion där de outtalade känslorna också blev analytiskt synliga. Därigenom skiljer sig denna artikel från de andra och ansågs därför av författarna ha ett berättigande i studien för att få fler infallsvinklar kring studiens frågeställningar. Dessutom ingick endast två andra artiklar med kvalitativ ansats och författarna ansåg det också viktigt att få balans mellan det kvantitativa och det kvalitativa synsättet. Valet av sökord kan ha haft en avgörande roll i sökandet av artiklar. Det är möjligt att sökresultatet hade kunnat ge fler artiklar med kvalitativ inriktning om sökord som var mer kvalitativt betonade hade använts. Författarna var emellertid så fokuserade på sökordet livskvalitet, då detta var kärnan i syftet, att detta inte uppmärksammades i tid. Vid de första sökningarna som gjordes efter artiklar valde författarna att lägga till begränsningar i sökningarna såsom kvinnors ålder samt hur gamla artiklarna fick vara. Detta resulterade dock i ett mycket litet antal träffar. Efter att dessa begränsningar slopades ökade antalet träffar markant. Författarnas erfarenhet med att söka artiklar i databaser är begränsad. Detta fenomen kan ha påverkat sökresultatet. De databaser som har använts är några av de databaser som anses vara mest användbara vid studier inom omvårdnad. Mättnad i sökningen ansågs ha uppnåtts när dubbletter av redan funna artiklar återfanns. Att använda sökmotorn Google Scholar var för författarna en helt ny bekantskap och gav insikten att graden av vetenskaplighet på artiklarna varierar i denna sökmotor. Willman m f l ( 2006) nämner i sin bok att det material som hittas på Internet inte är värderat och att forskaren bör vara uppmärksam på att dessa inte alltid ger hänvisningar till vetenskapliga referenser. Sökmotorer på Internet ger inte samma gedigna systematiska sökning som PubMed och Cinahl (Willman m fl, 2006). Det upplevdes ofördelaktigt att inte kunna lägga in begränsningar i sökningen vid användandet av Google Scholar eftersom detta ledde till ett stort antal träffar vilket bedömdes omöjligt att överblicka. De första tjugo träffarna innehöll material som var relevant för studien. Därefter avtog träffarnas relevans i relation till studiens syfte. Detta uppfattades som tecken på mättnad i sökningen. Författarna valde att kvalitetsgranska materialet efter Carlsson & Eiman (2003) då denna bedömningsmall upplevdes som begriplig och hanterbar. Bedömningsmallen modifierades av författarna, detta i enlighet med Willman (2006). De flesta av de använda artiklarna i studien bedömdes ha hög vetenskaplighet och graderades därför till grad I eller grad II. Endast en studie bedömdes ha lägre vetenskaplighet och graderades till grad III. Då erfarenhet av kvalitetsgranskning är ringa hos författarna finns risk för att eventuella brister i artiklarna kan ha förbisetts och därför kan vissa artiklar ha tilldelats en för hög grad. En nackdel med att göra en litteraturstudie kan vara att det bygger på tolkningar av andra studiers resultat. Detta kan ha gett upphov till att resultatet i denna studie har blivit något snedvinklat då författarna har gjort sina egna tolkningar av det redan befintliga resultatet. På Willmans (2006) rekommendationer om att ge en studie större trovärdighet granskades alla artiklar enskilt och därefter gemensamt. Om bägge författarna gör samma tolkning av ett resultat som är läst var för sig är 18

19 det troligt att det finns en stabilitet i tolkningen. Detta torde stärka studiens trovärdighet. Willman (2006) skriver också att om två oberoende granskare jämför sina bedömningar ökar detta trovärdigheten i studien (a a). Alla artiklar som har använts har varit engelskspråkiga. Studiens trovärdighet kan emellertid ha påverkats av detta då det är författarnas egna översättningar och tolkningar som ligger till grund för resultatet. Då denna studie rör samma område som författarna belyst i ett tidigare arbete ansågs det rimligt att använda delar av innehållet även i denna studie. Resultatdiskussion Syftet med studien var att klargöra hur bröstcancerdrabbade kvinnors livskvalitet efter genomgången bröstrekonstruktion påverkas. Dessutom ville författarna belysa vilka anledningar kvinnorna gav till att vilja genomgå bröstrekonstruktion. Författarna hade, som redan nämnts i tidigare avsnitt, problem med att hitta artiklar som belyste detta utifrån det kvalitativa synsättet. De artiklar som slutligen inkluderades i studien behandlade inte uteslutande livskvalitet hos bröstcancerdrabbade kvinnor utan hade också andra frågeställningar som behandlades i resultatet. Exempel på detta var att jämföra upplevelsen av livskvalitet efter rekonstruktion vid olika operationsmetoder. Då ingen signifikant skillnad noterades i livskvalitet mellan de olika operationsmetoderna valde författarna att inte särskilja dessa utan valde att låta alla ingå i samma grupp. Ett annat exempel var hur tillfredsställda kvinnorna var med det estetiska resultatet efter rekonstruktionen. Detta beskrevs utifrån ett mer medicinskt perspektiv. Dessa frågeställningar var inte användbara i denna studie då de inte motsvarade syftet. Detta innebar att endast de delar av artiklarna som belyste just de frågeställningar som var relevanta för denna studie kunde användas. Detta kan ha bidragit till att resultatet inte är så omfattande som författarna hade förväntat sig. De flesta av artiklarna är skrivna av svenska forskare i Sverige och övriga inkluderade artiklar är av västerländskt ursprung. Detta kan vara en anledning till att inga kulturella skillnader gällande livskvalitet kunde utläsas. För att ytterligare betona hur bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått rekonstruktion av bröstet upplever livskvalitet har citat använts i resultatredovisningen. De tre huvudbegreppen i Antonovsky (1991) KASAM begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kommer att ligga till grund för den vidare diskussionen av resultatet. Begriplighet En människa som har en hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som hon utsätts för genom livet är begripliga. De ska kunna förklaras eller kategoriseras för att inte uppfattas som kaotiska eller oförklarliga. Detta gäller även sådant som är att beteckna som oönskade överraskningar dit till exempel sjukdom eller andra svåra händelser kan räknas (Antonovsky, 1991). Att få diagnosen bröstcancer innebär för många en tillvaro i kaos eftersom det ofta för tankarna till smärta och död. Resultatet i denna studie påvisar att flertalet kvinnor som har genomgått bröstrekonstruktion efter cancerdiagnos har lättare att släppa tankarna kring cancern eftersom de upplever helhet igen. I båda artiklarna av Reaby (1998) och Nissen (2002) nämner kvinnorna att rekonstruktionen hjälpte dem att återfå 19

20 en känsla av normalitet (a a). Det nya bröstet kan hjälpa kvinnan att inte ständigt bli påmind om att ha blivit drabbad av allvarlig sjukdom. Dock kan sägas att en sådan operation inte självklart medför att all oro elimineras - en gång cancerpatient, alltid cancerpatient. Enligt SOU (1995:5) innebär livskvalitet förmåga att kunna klä sig och röra sig samt ha möjlighet till en givande fritid och sysselsättning. Andra viktiga aspekter är förmågan till sexuell aktivitet (a a). Känslan av att inte ständigt oroa sig för att den externa protesen ska glida ur sitt läge vid olika aktiviteter kan upplevas som en befrielse och kan ge ökad livskvalitet. Dessutom beskriver SOU (1995:5) livskvalitet som något unikt för varje individ och som avspeglar sig i hur individen ser på sig själv och livet. En individ kan dessutom göra olika värderingar i olika skeden av sitt liv beroende på de förmågor och yttre förutsättningar som råder (a a). I de fall där en depression föreligger vid insjuknandet och de inre resurserna redan är nedsatta kan detta påverka kvinnans syn på livet i stort och synen på sig själv. Rubino m f l (2006) och Nicholson m f l (2007) visar detta i sina studier. De kvinnor som har en allmänt god hälsa vad gäller såväl psykiskt som fysiskt har en benägenhet att kunna se livet från den ljusare sidan (Nicholson m f l, 2007). Kvinnor som har en hög känsla av begriplighet har förmodligen en övertygelse om att situationen som hon befinner sig i kommer att utvecklas på det sätt hon har förväntat sig. Att behålla sin livskvalitet i detta skede borde innebära att en känsla av begriplighet måste finnas hos kvinnan. De kvinnor vars känsla av begriplighet är lägre har kanske större behov av hjälp utifrån att bringa ordning i det kaos som råder. Att veta och känna sig välinformerad om hur nästa steg ser ut i processen är kanske den enda livboj som kvinnan behöver och orkar hålla sig i just då. Att som sjuksköterska vara lyhörd för graden av begriplighet som råder hos kvinnan gör att sjuksköterskan kanske skulle kunna anpassa och tydliggöra informationen så att kvinnan upplever någon form av ordning i det kaos som föreligger. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763;HSL) ska patientens självbestämmande och integritet tillfredsställas så långt det är möjligt. En annan viktig hörnsten är att respektera patienten. En patient i kaos är dock inte alltid förmögen att ta beslut och där har sjuksköterskan en viktig roll att guida patienten när deras inre resurser är satta ur spel. Hanterbarhet Att se situationen som hanterbar innebär att individen upplever en balans mellan de krav som ställs utifrån och de resurser som finns disponibla. Detta gäller både de inre och yttre resurserna. Det är således av stor vikt att individen känner att denna hjälp finns att få i omgivningen för att kunna komma igenom svårigheter i livet (Antonovsky, 1991). Stöd i den omedelbara närheten kan vara familj och vänner. Dessutom har sjukvården en viktig roll i detta sammanhang genom tillgänglighet av en kontaktsjuksköterska. I de fall önskemål föreligger eller bedöms nödvändigt skulle en kurator kunna kopplas in för samtal med patienten. Patientens behov av stöd följer ingen rak linje utan kan förändras under resans gång. Lyhördhet är således en viktig aspekt i sjuksköterskans arbete. Det som är avgörande för livskvaliteten är inte en livssituation i sig utan hur individen själv upplever denna. En människa är kapabel att uppleva god livskvalitet trots betydande funktionshinder och allvarlig sjukdom (SOU, 1995:5). I resultatet från Reaby (1998) studie framkom att de flesta kvinnor valde att genomgå rekon- 20

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Mäns upplevelse i samband med mammografi

Mäns upplevelse i samband med mammografi CLINTEC Enheten för radiografi Projektarbete Höstterminen 2015 Mäns upplevelse i samband med mammografi Författare: Ninette Jonsson, Elisabeth Ljung Sammanfattning Att män utgör en minoritet av patienterna

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

EFTER BRÖSTCANCER- BEHANDLING

EFTER BRÖSTCANCER- BEHANDLING Hälsa och samhälle EFTER BRÖSTCANCER- BEHANDLING EN LITTERATURSTUDIE OM INFORMATIONSBEHOV OCH REAKTIONER MALIN BECH BOEL JANSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet Januari 2010

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Samliv och sexualitet för anhörigvårdare och vårdad

Samliv och sexualitet för anhörigvårdare och vårdad Samliv och sexualitet för anhörigvårdare och vårdad 2015 09 05 Birgitta Hulter Doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad klinisk sexolog (NACS) SESAM AB För sexuell hälsa och välbefinnande Samlivsmottagning

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Att leva med ett rekonstruerat bröst

Att leva med ett rekonstruerat bröst EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:73 Att leva med ett rekonstruerat bröst Eileen Derakhshani Sahar Takbiri Uppsatsens titel:

Läs mer

VÄGLEDNING för litteraturöversikt om

VÄGLEDNING för litteraturöversikt om MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Utbildningsområde omvårdnad VÄGLEDNING för litteraturöversikt om ett folkhälsoproblem KENT JOHNSSON INGELA SJÖBLOM LOTTIE FREDRIKSSON Litteraturöversikt Omvårdnad II OV311A

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

Women's experience of quality of life after breast cancer surgery.

Women's experience of quality of life after breast cancer surgery. Kiki Youssef & Kristin Persson Kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcanceroperation. Kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcanceroperation. Women's experience of quality of life

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet?

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? EHSS-seminarium 2014-10-07 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? Göran M Hägg goran@ergomusic.se, tel. 070-262 48 02 Varför? Vad kan vi ha för motiv för att söka vetenskaplig

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

ATT LEVA MED BRÖSTCANCER

ATT LEVA MED BRÖSTCANCER Hälsa och samhälle ATT LEVA MED BRÖSTCANCER En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet JOSEFINE KRISTIANSSON THERESE NILSSON Examensarbete Kurs VT 02 Program

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer.

Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation. En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation En beskrivning av de vanligaste operationsmetoderna för bröstcancer. 2 Innehåll Operationsmetoder 5 Bröstrekonstruktion 10 Komplikationer 20 Smärta

Läs mer

Spel- och dataspelsberoende

Spel- och dataspelsberoende Spel- och dataspelsberoende ANDERS HÅKANSSON, LEG LÄKARE, PROFESSOR. BEROENDECENTRUM MALMÖ. LUNDS UNIVERSITET. Förekomst av spelberoende och spelproblem Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden Sverige spelberoende

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar.

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. Institutionen för hälsovetenskap Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. en litteraturstudie Bernárdzon Liliana Djordjic Snezana Examensarbete (Omvårdnad C) 15hp November

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Att möta den som inte orkar leva Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Tabuering och tystnad Det är två sorger i en. Ingen frågar

Läs mer

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening

Mammografi. Bröstcancer. Etiologi. Kommer till mammografi för. Trippeldiagnostik. Klinisk mammografi. Hälsokontroll screening Mammografi Bröstcancer Ungefär var nionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer. Katarina Rönnow,öl Helsingborgs Lasarett 23 okt 2013 Det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom

Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom Lena Hedlund Huvudhandledare: Lars Hansson Bihandledare: Amanda Lundvik Gyllensten

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Campus Örnsköldsvik Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Under Söka och skriva på http://ovik.u b.umu.se/ finns länkar till lexikon, Sökhjälp och guider, Medicin och Skriva uppsats,

Läs mer

SOCIALT STÖD VID BRÖSTCANCER

SOCIALT STÖD VID BRÖSTCANCER Hälsa och samhälle SOCIALT STÖD VID BRÖSTCANCER En litteraturstudie om kvinnors med bröstcancer upplevelser av socialt stöd MATILDA GUNDEL MARTINA PHALÉN Examensarbete Kurs VT02 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv.

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE) för att bedöma professionell livskvalitet till svenska av Anna Gerge 2011 Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening

Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening Automatiserat 3 D Ultraljud (ABUS) för täta bröst som komplement till mammografi screening Brigitte Wilczek, MD, PhD; Marina Janicijevic, MD; Kjell Hågemo, MD; Börkur Adalsteinsson, MD; Karin Thorneman,

Läs mer

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR FÖRSKOLAN Frågor att diskutera Hälsofrämjande arbete Inledning Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland 1 har sammanställt ett diskussionsunderlag som

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi

Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi Kvinnors upplevelse efter bilateral profylaktisk mastektomi FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Forouzan Tahmasebizadeh Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Examensarbete i omvårdnad OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

Jämställd och jämlik vård och behandling

Jämställd och jämlik vård och behandling Jämställd och jämlik vård och behandling Hälsan är inte jämställd Fler kvinnor besöker sjukvården Fler kvinnor är sjukskrivna Kvinnor lever längre Fler män söker för sent för sjukdomar som kan förebyggas

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Studiehandledning. Psykosocial Onkologi I. 7,5 poäng

Studiehandledning. Psykosocial Onkologi I. 7,5 poäng Studiehandledning Psykosocial Onkologi I 7,5 poäng VT 2017 Kursen Psykosocial cancervård 1, 7,5 poäng ges både som en fristående kurs samt ingår som en delkurs i specialistsjuksköterskeutbildningen inom

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Samtal med den döende människan

Samtal med den döende människan Samtal med den döende människan Carl Johan Fürst Örenäs 2016-06-08 Samtal med den döende människan Vad kan det handla om Läkare Medmänniska När Hur Svårigheter - utmaningar http://www.ipcrc.net/video_popup.php?vimeo_code=20151627

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Kvinnors upplevelser av förlust av bröst samt bröstrekonstruktion i samband med bröstcancer En litteraturstudie om kvinnor boende i västvärlden

Kvinnors upplevelser av förlust av bröst samt bröstrekonstruktion i samband med bröstcancer En litteraturstudie om kvinnor boende i västvärlden Örebro universitet Hälsoakademin Omvårdnadsvetenskap Examensarbete, C nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Kvinnors upplevelser av förlust av bröst samt bröstrekonstruktion i samband med bröstcancer

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Brytpunktssamtal i cancervården. rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Brytpunktssamtal i cancervården rden VAD ÄR DET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? Retrospektiv journalstudie med frågest geställning information kring döendetd Jakobsson 2006: Genomgång av 229 journaler i VGRslutenvård.

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)

Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Appendix 1. Swedish translation of the Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) Questionnaire 1. Hur ofta har du de senaste två veckorna haft buksmärtor? 2. Hur ofta har du under de senaste två veckorna

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer