tentaplugg.nu av studenter för studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Datum Material Projektplan Kursexaminator Betygsgränser Poäng Betyg 5 Övrig kommentar

2 Personnr Efternamn Förnamn Enbom Carl carenb-0 Holmgren Filip filhol-0 Jonsson Eric ercjon-0 Nilsson Mäkikaltio Amanda amanil-0 Ronstad Lisa lisron-0 Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Gruppnamn Grupp 5 Dokumenttyp Projektplan Datum

3 Projektplan Projektnamn: Beställare: Projektledare: Varumärkesbyggnad genom arvidsjaur.se Tillväxtenheten inom arvidsjaur kommun Håkan Perzon Delprojektgrupp: 5 Delprojektmedlemmar: Carl Enbom, Filip Holmgren, Eric Jonsson, Amanda Nilsson Mäkikaltio, Lisa Ronstad Version Datum Status Initial projektplan Justerad projektplan: efter opponering Justerad projektplan: uppdaterade produktkrav Justerad projektplan: Problemformulering och effektmål Justerad projektplan: Riskanalys Justerad projektplan: uppdaterade produktkrav Justerad projektplan: uppdaterade effektmål Justerad projektplan: tillägg och uppdatering av bilagor 1.8 Slutgiltig projektplan Integrationskurs G0008N Projektplan: Luleå Tekniska Universitet

4 Sammanfattning Denna projektplan beskriver hur delprojektgrupp 5 ska gå till väga för att uppnå det mål vi satt upp med ett integrationsprojekt som utförs mot Tillväxtenheten i Arvidsjaurs kommun under perioden april-juni I projektplanen beskrivs syftet och målet med projektet, de krav som finns både på projektet och produkten samt de förutsättningar som finns. Omfattningen av projektet har kartlagts via en Work Breakdown Structure, WBS som sedan brutits ner till mer detaljerade aktiviteter och milstolpar, dessa har sedan lagt grunden för tidsplaneringen. Nuläget har analyserats genom en SWOT- och intressentanalys, en informationsplan har upprättats samtidigt som projektets risker identifierats via maxiriskmetoden; de riskerna med höga riskvärde har även åtgärdsplanerats. Vidare beskrivs budget och kommunikation. Denna projektplan är ett levande dokument som revideras kontinuerligt under projektets gång, och alla ändringar dokumenteras i en ändringslogg som finns bifogad.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrundsbeskrivning Syfte Effektmål Projektmål Omfattning Avgränsningar Kravspecifikation Projektkrav Produktkrav Projektets prioritering Leverans och införande Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Bilagor 19 Bilaga 1: WBS 19 Bilaga 2: Nätplan 21 Bilaga 3: Närzonsplanering 22 Bilaga 4: Gant-schema 24 Bilaga 5: Ändringslogg 25 Bilaga 6: Riskanalys Nulägesanalys SWOT-analys Intressentanalys WBS och milstolpeplan WBS Milstolpeplan Tollgates Aktiviteter Tidplan Organisation och bemanning Bemanningsplan Budget Kommunikation och kvalitetssäkring Informationsplan för extern kommunikation Informationsplan för intern kommunikation Ändringshantering 16

6 1. Inledning Detta dokument är en projektplan för ett utvecklingsprojekt som genomförs under perioden april-juni 2013 mot Tillväxtenheten vid Arvidsjaurs kommun. Syftet med projektet är att komma med lösningar för hur kommunen kan utvecklas. Projektplanen avser att redogöra för hur projektet ska organiseras, från planering till leverans av lösning. 1.1 Bakgrundsbeskrivning Tillväxtenheten vid Arvidsjaurs kommun har ett viktigt uppdrag när det kommer till att utforma morgondagens Arvidsjaur. Utmaningen idag ligger i att hitta nya effektiva sätt för Arvidsjaur att utvecklas på; bland några av ambitionerna kan nämnas minskad arbetslöshet, utveckling av företag, positiv befolkningsutveckling och ökad effektivitet i verksamheten Man har även som ambition att skapa mötesplatser. Med mötesplatser avses de platser där kommuninvånare (ungdomar, familjer, pensionärer, nyinflyttade etc.), turister och företag kan träffas och utbyta idéer. I första hand har kommunen syftat till fysiska mötesplatser. En av de mötesplatser som Tillväxtenheten (och Arvidsjaurs kommun) har åsidosatt är kommunens egen hemsida arvidsjaur.se. Istället för att använda hemsidan som en plattform för där kommuninvånare, turister och näringsidkare enkelt och tydligt kan ta del av information, är hemsidan bristfälligt utformad. En hemsida är, i många fall, den första kontakten utomstående har med en organisation Det gör arvidsjaur.se till en viktig del av kommunens varumärkesbyggande; ett starkt varumärke kan stärka kommunens bild utåt och i förlängningen bidra till ökad måluppfyllelse. Utifrån detta har projektet utgått från följande problemformulering: Hur kan Arvidsjaur kommun stärka sitt varumärke genom kvalitetssäkring av arvidsjaur.se? För att besvara problemformuleringen har vi utgått från fem undersökningsfrågor: 1. Vilken koppling kan göras mellan kommunala webbplatser och kommunens varumärke? 2. Vilka kvalitetsbrister kan identifieras på webbplatsen idag? 3. Vilka tekniska förändringar behöver genomföras på webbplatsen? 4. Kan utbudet av information på webbplatsen förbättras? 5. Hur har andra kommuner arbetat vid utvecklingen av sina webbplatser? 1.2 Syfte Syftet beskriver vad projektet förväntas skapa, och har delats upp i effektmål och projektmål Effektmål Delprojektgruppen har inte möjlighet att besluta om effektmålen blir accepterade, realiserade och tidsbestämda av Arvidsjaurs kommun; däremot är målen mätbara. Mätbara mål sätts utifrån delmålen. Effektmålen ges i tabell 1.1 nedan. 01

7 Tabell 1.1: Effektmål, delmål och mätbara mål ID Mål Delmål Mätbart mål E1 Arvidsjaurs varumärke stärks. Kvalitetssäkring av avrivdsjaur.se I jämförelse med tidigare utformning, samt SKLs undersökning information till alla. E2 Ökad måluppfyllelse i Arvidsjaur, utifrån uppsatta mål för perioden Delmål enligt kommunens eget styrkort. Mäts enligt kommunens styrkort. Större budget än SEK per år. E3 Öka anslag till webbplatsen (Arvidsjuar.se). Upphandling påbörjad. Tillräcklig budget för utveckling av webbplatsen. Bättre placering i SKL:s undersökning Information till alla. E4 Uppdaterat material på webbplatsen. Mer avsatt till för webbplatsen. Inget utdaterat material. E5 Ökad medborgardialog. Kommentarsfält på webbplatsen. Kommentarsfältet utnyttjas Projektmål Projektmålen anger de mål som projektet avser att leverera vid en given tidpunkt, och som bidrar till att effektmålen E1-E4 i tabell 1.1 uppfylls. I tabell 1.2 nedan presenteras två projektmål. Tabell 1.2: projektmål, mätbart mål och datum 02

8 ID Mål Delmål Mätbart mål P1 Leverera en trovärdig rapport med stöd från teori och aktuell forskning. Bedömning av referensgrupper. 7 juni 2013 (initial rapport 29 maj 2013). P2 Förslag till ny hemsida för Arvidsjaurs kommun som samordnar turister, näringsidkare och de som söker kommunal information. Hemsidan ska till stora delar vara navigerbar. 4 juni Omfattning Projektet omfattar en arbetsinsats om 400 arbets per person i delprojektgruppen. I avsnitt 6 finns projektets WBS och milstolpeplan. I avsnitt 7 finns en sammanställning av ingående aktiviteter, och i avsnitt 8 en tidsplanering enligt ett gantt-schema. 1.4 Avgränsningar Projektet kommer inte att mynna ut i en färdig produkt som kan användas direkt av Tillväxtenheten och kommunen. Istället läggs ett förslag fram som kommunen kan använda vid en eventuell utveckling av hemsidan. Därmed står kommunen själva för det arbete (tid och resurser) som krävs för att färdigställa hemsidan officiellt. Förslagsvis görs detta av kommunen anställd IT-personal, eller genom att anlita ett externt företag. 2. Kravspecifikation I kravspecifikationen görs en precisering av projektets uppgift och hur slutprodukten ska tillfredsställa Tillväxtenhetens behov. Krav som ställs på produkten, projektet och dess förutsättningar fungerar som vägledning fram till projektets avslut. 2.1 Projektkrav Projektkrav är satta av projektledare Håkan Perzon, som kräver regelbunden avstämning genom: Skriftlig problemformulering Projektplan Delrapport Slutrapport Projektdagbok Veckorapporter 2.2 Produktkrav 03

9 Produktkraven har tagits fram utifrån projektmålen i tabell 2.1. Allt eftersom projektmålen uppdateras kommer produktkraven att justeras. När produktkraven är genomförda markeras detta i höger kolumn. Tabell 2.1: produktkrav i projektet Från projektmål ID Produktkrav Genomfört P1 PK1 Presentera konkreta förbättringsförslag för Arvidsjaur kommuns hemsida P2 PK2 Den huvudsakliga informationen för turism, näringsliv och kommun/politik ska finnas med i utkastet till hemsidan P2 PK3 Utkastet ska utgå från hanteringssystemet Wordpress och MySQL vid datalagring P2 PK4 Menyer skall vara anpassade enligt kundens (Arvidsjaurs kommun) önskemål. Ej genomfört P2 PK5 Den engelska översättningen på arvidsjaur.se ska vara mer fullständig än idag. Ej genomfört P2 PK6 Arvidsjaur.se ska vara genomgående anpassad för PC, Mac, surfplattor och smartphone Projektets prioritering Projektet begränsas av tre faktorer: kvalitet, tid och resurser. Den mest styrande faktorn i projektet är tiden, eftersom projektledaren har satt upp tydliga deadlines. Resurser är inte en avgörande faktor i projektet varför prioriteringen har satts med avvägning på kvalitet och tid. En uppskattning av prioriteringen visas med projekttriangeln i figur

10 Kvalitet Resurser Figur 2.1: Projekttriangeln och projektets prioritering 3. Leverans och införande Tid Den 4 juni kommer projektet presenteras för Tillväxtenheten på plats i Arvidsjaur. Efter presentationen (samt rapporten; initial inlämning 29 maj och slutrapport 7 juni) är det upp till Tillväxtenheten inom Arvidsjaurs kommun att ta ställning till om lösningen ska implementeras. 4. Nulägesanalys En nulägesanalys görs med en SWOT-analys och en intressentanalys. Dessa justeras löpande under projektets gång. En viktig aspekt för att bedöma nuläget är att kommunen är huvudmannastyrd, vilket innebär att kommunens huvudsakliga ansvar är att lämna ut information, upprätthålla service och marknadsföra kommunen utåt. Kommunen har därför en samhällsuppgift som styrs utifrån politiska intressen och krav från EU, riksdag och regional nivå. Nulägesanalysen tar detta i beaktande. 4.1 SWOT-analys Projektets förutsättningar har analyserats utifrån ett internt och externt perspektiv. En SWOT-analys över projektetpresenteras i tabell 4.1 nedan, med en förklaring till respektive perspektiv i tabell 4.2. ttas i Tabell 4.1 och förtydligas efter tabellen. 05

11 Tabell 4.1: SWOT-analys Styrkor Svagheter Internt S1. Nyckelkompetens S2. Gruppens sammansättning S3. Gemensamt mål S4. Tidigare samarbete W1. Erfarenhet från tidigare projekt saknas. W2. Liknande synsätt W3. Inblick i kommunal verksamhet saknas W4. Resurskonkurrens med annan kurs W5. Begränsade ekonomiska resurser Möjligheter O1. Inga konkreta produktkrav från beställare Hot Externt O2. Beställaren öppen för förändring O3. Stöd av lärare och referensgrupp O4. Tillgång till informationssökning på biblioteket T1. Missvisande information T2. Kommunens begränsade budget O5. Relevant och konstruktiv kritik från opponentgrupper Tabell 4.2: detaljerad förklaring till SWOT Internt Styrkor S1 S2 S3 Inom gruppen finns nyckelkompetens inom webbutveckling. Gruppen har även kompetens från den hittills 3-åriga utbildningen civilingenjör industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Sammansättningen i gruppen består av kvinnor och män vilket ger mångfald till olika perspektiv. Gruppen har en gemensam ambition att leverera en bra lösning till Arvidsjaurs kommun vilket leder till att samtliga gruppmedlemmar tar ansvar, visar engagemang och arbetar hårt mot ett gemensamt mål. 06

12 S4 Medlemmarna i gruppen har arbetat tillsammans tidigare och känner varandra redan innan projektet startar, Gruppen behöver således inte gå igenom en lära kanna varandra process vid projektstart utan kan angripa problemet direkt. Detta leder även till att lösningar och problem kan diskuteras fritt inom gruppen framföra förslag, ändringar och kritik utan att riskera osämja inom gruppen. Svagheter W1 W2 W3 W4 Tidigare erfarenhet av skarpa projekt saknas inom gruppen, vilket identifieras som en svaghet. Majoriteten av medlemmarna har dock arbetat med projekt i mindre skala från Luleå Tekniska Universitet. Det faktum att gruppen består av studiekamrater från samma årskurs som genomgått liknande utbildning och således har samma kunskap kan ses som en svaghet, det kan leda till att man ser och angriper ett problem på liknande sätt och att man har svårt att se saker från ett annat perspektiv. En grupp där gruppmedlemmar har olika studiebakgrund kan bemöta problemlösning med ett bredare synsätt. Ingen i gruppen har inblick i kommunal verksamhet vilket ytterligare utgör en svaghet då man eventuellt missar problem som kan ses som självklara för mer insatta. Gruppmedlemmarna utövar andra aktiviteter vilket kan ses som en svaghet då individuella prioriteringar behöver göras. W5 Delprojektgruppen saknar ekonomiska möjligheter för t. Ex nya studiebesök. Externt Möjligheter O1 O2 O3 Eftersom Arvidsjaurs kommuns Tillväxtenhet inte har utnämnt några konkreta produktkrav har delprojektgruppen möjlighet att själva ta fram och presentera sin egna idé på hur kommunen ska utvecklas. Tillväxtenheten är öppen för en stor variation av förslag på förändringar, vilket ger gruppen möjlighet att ta fram ett konkret förslag som implementeras i verkligheten. Gruppen har stöd från många kompetenta lärare som bistår med handledning och föreläsningar för att öka kunskapen inom olika ämnesområden, samtidigt som gruppen har möjlighet att ta hjälp av en referensgrupp med expertkunskap något som ger, om de utnyttjas på rätt sätt, möjligheten att leverera en väl genomtänkt lösning. 07

13 O4 Det finns mycket material och möjlighet till informationssökning på biblioteket, vilket stärker denna möjlighet att ta fram en bra lösning ytterligare. O5 Gruppen har möjlighet att få relevant och konstruktiv kritik från opponentgrupper, vilket ger fler infallsvinklar till problem och dess lösning. Hot T1 Projektet är väldigt beroende av att den information som beställaren ger är korrekt. T2 Kommunens har en begränsad budget, vilket utgör ett hot för projektet. Olika faktorer i SWOT-analysen kombineras för att se om man kan stärka effekten av dessa ytterligare. Dessa typer av samspel har kombinerats enligt följande kategorier och sammanställs i tabell 4.3. Fördel = styrka + möjlighet Försvar = styrka + hot Sårbarhet = svaghet + hot Frestelse = svaghet + möjlighet Tabell 4.3: slutsatser och åtgärder i SWOT Slutsatser och åtgärder Hanteras i... Fördelar = S + O S2+O1+O2 Gruppen har möjlighet att använda sin kunskap för att ta fram en passande lösning Projektrapport Försvar = S + T S1+S2+T1 Gruppens sammansättning används för att kompensera eventuell missvisande information från beställare. Informationsinsamling 08

14 Sårbarhet = W + T W1+T1 W2+T1 Att erfarenhet saknas av tidigare projekt kan göra gruppen blind för missvisande information från beställarens sida Att gruppen har ett liknande sätt att se på saker och ting ökar risken för att man inte upptäcker missvisande information från beställaren Riskanalys Kravspecifikation Riskanalys Frestelse = W + O W3+O2 Beställaren är väldigt öppen för förändring, men bristande kunskaper i projektgruppen om komunal verksamhet kan leda till felaktigt vägval Tollgates Riskanalys Kravspecifikation 4.2 Intressentanalys Intressenterna har kategoriserats enligt följande: Kärnintressent: beslutande och/eller drivande roller i projektet. Primärintressent: de som i hög grad påverkas och därför vill påverka projektet. Sekundärintressent: de med ett relativt lågt intresse och som troligen inte aktivt kommer påverka projektet. Sammanställningen har gjorts i tabell 4.4. Tabell 4.4: Intressentanalys med kategori, intressent, bidrag och belöning Intressentkategori Intressent Bidrag Belöning Kärn Beställare (Tillväxtenheten) Genomdriva förändringar, ge informations- och faktaunderlag. Förändringsförslag. Kärn Styrgrupp Uppföljning och bedömning av projektets utveckling. Kunskapsutbyte. Kärn Delprojektmedlemmar Förändringsförslag. Återkoppling på arbetet och erfarenheter av skarpt projektarbete. Primär Arvidsjaurs kommun Information och förslag till förbättring. Utveckling av arvidsjaur.se. 09

15 Primär Referensgrupp Expertkunskap, stöd till projektledare samt delprojektledare. Kunskapsutbyte. Primär Opponentgrupp Återkoppling på projektet. Återkoppling på sitt projekt. Sekundär Intresseorganisationer Information om deras verksamhet. Förändringsförslag som gynnar näringslivet. Sekundär Allmänheten Välkomnar förändring, bidrar med skattemedel. Utveckling av Arvidsjaur. Sekundär Luleå Tekniska Universitet Tillhandahållande av resurser till projektet. Möjligheter till nya projekt i fortsättningen. Sekundär Andra delprojektgrupper Feedback, åsikter och reflektioner. Benchmarking och kunskapsutbyte. 5. WBS och milstolpeplan I det här avsnittet redogörs för projektets WBS och milstolpeplan. 5.1 WBS Vad som ingår i projektet har sammanställts med en WBS, se Bilaga 1: WBS. Aktiviteter markerade med blått är de aktiviteter som ska avrapporteras. 5.2 Milstolpeplan Planen är en utveckling av projektets WBS. Denna används internt inom projektet för att kontrollera att arbetet fortlöper som det ska, samt för att tydliggöra projektets framsteg. Följande milstolpar har fastställts för projektet: 1. Förstudie 2. Initial problemformulering 3. Slutlig problemformulering 4. Justerad projektplan 5. Nulägesanalys av arvidsjaur.se 6. Utformning av hemsida 7. Delrapport 8. Slutgiltig projektrapport 10

16 9. Leverans En nätplan har utvecklats för att illustrera milstolparna, se Bilaga 2: Nätplan. 5.3 Tollgates Inom milstolpeplanen finns tollgates, vilka fungerar som beslutspunkt. Vid varje tollgate tas beslutet om projektet ska: Fortsätta enligt plan, eller om man ska Revidera plan Besluten tas inom delprojektgruppen och med stöd av projektledare och styrgruppen. TG1: Godkänd problematisering ( förstudie ) TG2: Godkänd projektplanering (samt genomförande) TG3: Godkänd delrapportering TG4: Godkänd slutrapport (inklusive leverans) TG5: Projektavslut inklusive godkänd projektdagbok. 6. Aktiviteter Aktivitetslistan har utvecklats från Bilaga 1: WBS, nedan i tabell 6.1. Tabell 6.1: Lista med aktiviteter som är tids- och resursuppskattade från WBS ID Aktivitet Resursbehov Tid 1 Teori 1:1 Kvalitet 1:2 Marknadsföring 1:3 Organisation 1:4 Logistik 1:5 Referensram 1:5 Webbdesign Litteratur & delprojektgrupp Litteratur & delprojektgrupp Litteratur & delprojekgrupp Litteratur & delprojektgrupp Litteratur & delprojektgrupp Litteratur & delprojektgrupp Datainsamling Prioritet (1-5), 1 högst Ansvar Carl, Amanda Filip, Lisa Eric, Filip 5 Lisa 2 Samtliga 1 Carl, Filip Beroende av ID 11

17 2:1 Intervju 2:2 Marknadsundersökning 2:3 Statistik 2:4 Studiebesök 2:5 2:5:1 2:5:2 2:5:3 Analys av arvidsjaur.se Analys av informationstillgängligheten på tyska/engelska (språkanalys) Analys av hemsidans utformning för olika enheter (enhetsutformning) Analys av hemsidans användarvänlighet Transport, delprojektgrupp transport, delprojektgrupp delprojektgrupp delprojektgrupp delprojektgrupp 5 (11/4) (11/4) Analys av data 3:1 Relatera teori till empiri delprojektgrupp 3:2 Applicera teori delprojektgrupp 3:3 Måluppföljning delprojektgrupp 3:4 Diskussion och slutsatser delprojektgrupp Rapportskrivning 600 4:1 Projektrapport delprojektgrupp 5 Leverans 75 5:1 Presentation delprojektgrupp 2 Amanda 3 Lisa 1 Carl Eric 1:2 1 Carl 1:5 2 Filip 1:5 2 Lisa, Amanda 1:5 1 Amanda 2:5 1 Amanda 2:5, 3:1 1 Eric 2:5, 3:2 1 2:5 1 Amanda 2 Eric 5 12

18 5:2 Överlämning av projektrapport Carl 7/6 1 Eric 4:1 6 Avveckling 6:1 6:2 Utvärdering av projekt Upplösning av delprojektgrupp delprojektgrupp 50 5 Samtliga Samtliga Obs: Den tid angivet ovan tar inte hänsyn till schemalagda pass samt tid spenderad innan projektplanen fastställts. Därför representerar den angivna tiden inte hela projektets tid. Delprojektgruppen arbetar även med närzonsplanering där vi, på varje veckomöte, planerar in aktiviteter i detalj för nästkommande två veckor. En samlad version av dessa finns i Bilaga 3: Närzonsplanering. 7. Tidplan I Bilaga 4: Gant-schema finns ett fullständigt gantt-schema med all detaljinformation. 8. Organisation och bemanning I det här avsnittet kommer organisationens struktur och bemanning redogöras. Figur 8.1 visar organisationsstrukturen för projektet och hur information är tänkt att flöda genom enheterna. Styrgrupp Beställare projekägare Projektledare Referensgrupp Projektgrupp Delprojektledare Projektmedlemmar Figur 8.1: organisationsstruktur för projektet 13

19 En mer detaljerad förklaring på enheternas funktion ges i tabell 8.1 nedan. Roller Styrgrupp Beställare/ projektägare Projektledare Delprojektgrupp Referengrupp Tabell 8.1: enheternas olika funktion Ansvar och befogenheter Styrgruppen är det beslutande organet i projektet, i detta fall kursens lärare. Det är upp till dem att följa upp och avgöra om genomförandekraven har uppfyllts. De som har beställt projektet är Tillväxtenheten i Arvidsjaur. Tillväxtenhetens ansvar är att arbeta fram lösningar som bidrar till tillväxt i regionen. Det är upp till denna att ställa krav på projektet och kritiskt granska resultatet. Projektledaren ansvarar för att genomdriva projektet. Projektledaren har befogenheter att fördela resurser och styra projektgruppen, detta med syfte att kvalitetssäkra en output som motsvarar beställarens förväntningar. I detta projekt är projektledaren Håkan Perzon. Gruppens ansvar är att arbeta fram en lösning/produkt till beställaren. Befogenheterna gruppen har är att planera och välja vilka metoder man ska använda för att lösa problemet. Ledaren, Carl Enbom, har befogenhet att dirigera och leda arbete för de andra gruppmedlemmarna. Han ansvarar även för att alla moment i projektet utförs och motsvarar projektledarens förväntningar. De övriga gruppmedlemmarna är Filip Holmgren, Eric Jonsson, Amanda Nilsson Mäkikaltio och Lisa Ronstad. Till delprojektgruppen finns en referensgrupp, eller opponentgrupp, som ger feedback på arbetet. Detta sker efter varje seminarie. 8.1 Bemanningsplan I bemanningsplanen redovisas personers roller och ansvar i projektarbetet, i tabell 8.2 nedan presenteras de personer som verkar i projektet. Ansvarsområdet som nämns nedan står inte för vad personen enbart arbetar med. Projektmedlemmarna arbetar exempelvis tillsammans i projektets olika moment, men har olika ansvarsområden för att kontrollera att alla moment utförs. Tabell 8.2: förtydligande bemanningsplan för projektarbetet Person Roll Ansvar Anne-Kristine Beställare/ Förmedla produktkrav. Vinka projektägare Håkan Perzon Projektledare Styra gruppen och klargöra tillgängliga resurser. Carl Enbom Delprojektledare Leda delprojektgruppen och föra löpande kommunikation med projektledaren och beställaren. Yttersta ansvar att följa upp projektplan. Teori (Webbdesign), Språkanalys Lisa Ronstad Gruppmedlem Veckorapporter, Loggbok, Statistik, Användarvänlighet, 14

20 Filip Holmgren Amanda Nilsson Mäkikaltio Gruppmedlem Gruppmedlem Mötesprotokoll, Projektdagbok, Teori (Webbdesign), Enhetsutformning Projektrapport, Intervju, Användarvänlighet Eric Jonsson Gruppmedlem Presentationsansvarig, Marknadsundersökning, Måluppföljning, Presentation, Överlämning av projektrapport 9. Budget Delprojektgruppen har inte identifierat något behov av ekonomiska resurser för att genomföra projektet, därför har ingen budget för detta upprättats. 10. Kommunikation och kvalitetssäkring Här presenteras hur kommunikation ska ske inom delprojektgruppen samt med externa intressenter, vilka informationskanaler som kommer att användas samt hur förändringar i projektet kommer att hanteras. Informationsplanen är riktad mot kärn- och primärintressenter Informationsplan för extern kommunikation Informationsplanen i tabell 10.1 visar hur kommunikation och informationsutbyte ska ske med externa intressenter under projektet. Vem? Mottagare Beställare (Tillväxtenheten) Tabell 10.1: informationsplan för extern kommunikation Varför? Vad? När? Hur? Vem?Ansvarig Förmedla krav och ta ställning till lösning Krav Information Produktidéer Fortlöpande under projektet Föreläsningar Studiebesök Fakta Projektledare Rapport Styrgrupp Projekthantering Arbetssätt Fortlöpande under projektets gång Föreläsningar Carl Referensgrupp Hjälp med att hitta information Idéer Feedback Information Fortlöpande under projektet Personliga möten Lisa 15

21 Opponentgrupp Feedback Nya sätt att se problem Vid avstämning Opponering Amanda Övriga enheter under Information Krav Information Fortlöpande under projektet Carl Arvidsjaur kommun 10.2 Informationsplan för intern kommunikation Tabell 10.2 visar den plan för intern kommunikation som upprättats för att säkerställa projektets framfart. Tabell 10.2: informationsplan för intern kommunikation Vem? Mottagare Projektledare Varför? Vad? När? Hur? Säkerställa att projektplanen följs Veckorapporter Projektdagbok Fortlöpande under projektet Möten Vem? Ansvarig Delprojektledare Delprojektledare Återkoppling på skriftlig och muntlig rapportering Problemformulering Projektplan Rapport Fortlöpande under projektet Möten Opponering Feedback Opponentgrupp, Stryrgrupp Medlemmar i delprojektgrupp Säkerställa projektets framfart Information, Mötesplanering Fortlöpande under projektet SMS-grupp Delprojektledare 10.3 Ändringshantering I tabell 10.3 nedan presenteras stegen som ska genomföras vid ändringar i projektplanen, i Bilaga 5: Ändringslogg finns ändringsloggen. 16

22 Steg 11. Riskhantering Tabell 10.3: ändringsrutiner Moment 1 Identifiering av förändring 2 Diskutera varför den har uppstått 3 Eventuella åtgärder 4 Besluta åtgärd 5 Inför förändring i projektplanen 6 Uppdatera version och ändringslogg Identifikation av risker har utgått från fyra områden; riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering samt riskbemötande. De tre första kategorierna behandlas i projektplan version 1.0, då dessa måste vara under kontroll innan projektgenomförandet inleds. Riskbemötandet behandlas löpande och uppdateras löpande i uppdaterade projektplaner Riskidentifiering SWOT-analysen är den centrala utgångspunkten för riskidentifiering, där merparten av de identifierade hoten och svagheterna i analysen hanteras genom åtgärder för att eliminera eller minimera konsekvenserna av dessa. Ytterligare risker har sedan identifierats genom brainstorming Riskvärdering Riskvärderingen utvärderar sannolikheten att en riskhändelse inträffar och vika konsekvenser detta skulle ge för projektet. Projektets risker har identifierats och analyserats enligt maxiriskmetoden (se Bilaga 6: Riskanalys). Riskhändelsernas konsekvenser har analyserats utifrån projekttrinageln: tid, kvalitet och resursåtgång. Både sannolikheten för att en riskhändelse inträffar och de konsekvenser den får graderas på en skala från 1 till 5. Riskvärdet erhålls genom att sannolikheten för att en risk inträffar multipliceras med konsekvensen av den. Högsta riskvärde har markerats. I detta projekt bestämmer delprojektgruppen nivå på riskvärdet som ska föranleda åtgärdsplanering. Vi har valt att planera in åtgärder för de riskhändelser som har ett riskvärde över 10 i någon av kategorierna tid, kvalitet eller resurs; om riskvärdet är 20 eller högre bör även åtgärden utföras innan projektstart. Denna nivå är satt för att vi inte ska ha utfört en alltför omfattande riskåtgärdsplanering och planerat in åtgärder för risker som inte kommer påverka delprojektet nämnvärt samtidigt som vi undviker och är väl förberedda för oförutsedda händelser. Varje åtgärd har tilldelats en ansvarig person som ska se till så att åtgärden genomförs. 17

23 11.3 Riskåtgärdsplanering Efter det att risker har identifierats har en handlingsplan upprättats för att säkerställa projektets framgång om de identifierade riskhändelserna inträffar. De riskhändelser som påverkar projektet mest, har högst riskvärde och har fått högsta prioritet. Utifrån vår riskanalys (se Bilaga 6: Riskanalys) har vi bland annat identifierat att det faktum att ingen av medlemmarna i delprojektgruppen har erfarenhet av att tidigare jobbat i skarpa projekt utgör en stor risk för projektet då riskvärdet i alla tre kategorierna; tid, resurs samt kvalitet är högt. Här gäller det för gruppen att ta hjälp och lära från någon som vet hur det ska gå till exempelvis lärare, handledare och referensgrupp. En annan stor risk för projektet är att tidplanen är alltför optimistisk, något som kommer från att erfarenhet av liknande projekt saknas. Detta ska motverkas genom att planera in slack för olika delmoment löpande genom hela projektet. 18

24 Juni 2013 LULEÅ TEKINSKA UNIVERSITET 12. Bilagor Bilaga 1: WBS 19

25 Juni 2013 LULEÅ TEKINSKA UNIVERSITET 20

26 Juni 2013 LULEÅ TEKINSKA UNIVERSITET Bilaga 2: Nätplan 21

27 Bilaga 3: Närzonsplanering Aktivitet Påbörjat Planerat avslut Vecka 14 Besök Arvidsjaur Problemformulering Projektplanering Vecka 15 Projektplanering Avstämning: Initial problemformulering Slutlig problemformulering Avstämning: Initial projektplan Justerad projektplan Vecka 16 Avstämning: Initial projektplan Justerad projektplan Informationsinsamling till projektrapporten Projektrapport Vecka 17 Nulägesanalys av hemsidan arvidsjaur.se Delrapport Telefonintervjuer med berörda intressenter Finansiell analys Analys och vidareutveckling av gap-modellen Organisationsanalys Vecka 18 Nulägesanalys av hemsidan arvidsjaur.se Inlämning av delrapport Telefonintervjuer med berörda intressenter Finansiell analys vad kostar vissa alternativ? Organisationsanalys Opponering på annan delrapport Diskutera lösningsförslag till de problem som identifierats av nulägesanalysen

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektplan. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund, syfte och mål. 3 Kravspecifikation. 2.1 Bakgrundsbeskrivning. 2.2 Syfte. 2.3 Mål.

Projektplan. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund, syfte och mål. 3 Kravspecifikation. 2.1 Bakgrundsbeskrivning. 2.2 Syfte. 2.3 Mål. Projektplan Projektnamn Svensk industris framtida elförsörjning Projektägare Nils Lundgren/Talib Morad Projektledare Tobias Rörstam Projektgrupp 2 1 Sammanfattning Vi har mottagit en beställning från Svenskt

Läs mer

Projektplan Masken Sida 1 av 11 Projektplan Masken Projektnamn Masken Beställare Kemex AB Projektledare Markus Danielsson

Projektplan Masken Sida 1 av 11 Projektplan Masken Projektnamn Masken Beställare Kemex AB Projektledare Markus Danielsson Projektplan Masken Projektnamn Beställare Projektledare Masken Kemex AB Markus Danielsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och mål... 3 Bakgrundsbeskrivning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 4 2. Kravspecifikation...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt Initiering av projekt, Förstudie och Skapa projektgruppen Initiering av projekt Definition av projekt Uppdragsbeskrivning - Mätbara mål - Avgränsad tid - Tillfälliga resurser - Temporär organisation -

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Motionspass på lunchtid

Motionspass på lunchtid Motionspass på lunchtid Förstudierapport Grupp 8 Version 1.0 Version Datum Kommentar Ändrad av 1.0 2015-09-22 Första version Grupp 8 Historik Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0 Grupp 8 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Beställare... 2 2. Översiktlig beskrivning av projektet... 2 2.1 Syfte och mål... 2 2.2 Leveranser... 3 3. Fasplan... 3 3.1 Före projektstart... 3 3.2 Under

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem Gatukontoret Projektledare, delprojektledare och projektmedlem 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektledare - sid 6-17 3. Delprojektledare - sid 18-29 4. Projektmedlem

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektledning: Kommunikation och Risk

Projektledning: Kommunikation och Risk Projektledning: Kommunikation och Risk Kommunikation - Intressenter Samhälle Fack Kunder Marknad Media Leverantörer Opinion Operatörer Projekt Personal Bank Medarbetare Andra projekt Ägare Beställare Investerare

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektstyrning, Uppföljning

Projektstyrning, Uppföljning Projektstyrning, Uppföljning och Resultat Dagens program: Olika Projektprocesser Projektplanering Projektstyrning, uppföljning, resultat Resultatvärdesmetoden = Earned Value Kvalitetsuppföljning Att införa

Läs mer

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Projektmetodik Andreas Lenshof Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektplanen Projektorganisationen Teamet Vad stärker teamet? Vad försvagar det?

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig Innehållsförteckning Intressenter...

Läs mer

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter

Etablera projektet. 1.1.1 Intressenter tablera projektet 1.1.1 Intressenter För att definiera projektets intressenter används värdemodellen med tre olika intressentgrupper, beställare, kund och lag. Beställare är Cleanergy som vi utför uppdraget

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig Projekt är ett sätt att organisera sig Varför behöver man organisera? Projektkunskap - Kompendium baserat på Projektledningsboken Anledningar och fördelar till/med att man organiserar: Enklare att arbetsfördela

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt Att arbeta i projekt något du inte är ensam om Mattias Nilson Livsmedelsteknik 1 2 Vad är ett projekt Temporär ansträngning för att uppfylla ett specifkt mål under en given tidsram Unikt Tidsbegränsat

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02 Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Riskanalys och riskhantering

L U N D S U N I V E R S I T E T. Riskanalys och riskhantering Riskanalys och riskhantering 1 Riskhantering i projekt Riskhantering är konsten att identifiera och reagera på risker genom hela projektets livscykel i relation till projektmålen. 2 Vad är risk? Ordboksdefinition:

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

FÖRSTUDIE NOVEMBER 24, 2014 VÄLGÖRENHETSKONSERT TILL FÖRMÅN AV LÄKARE UTAN GRÄNSER

FÖRSTUDIE NOVEMBER 24, 2014 VÄLGÖRENHETSKONSERT TILL FÖRMÅN AV LÄKARE UTAN GRÄNSER NOVEMBER 24, 2014 FÖRSTUDIE VÄLGÖRENHETSKONSERT TILL FÖRMÅN AV LÄKARE UTAN GRÄNSER PROJEKTLEDARE : SOFIA NORDSTRÖM GRUPP 16 Projektledning 1 Campus, Umeå Universitet PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn:

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk

Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk Anneli Linde 0702-282875, Projektdirektiv Projektplan Slutrapport TG0 TG1 TG2 TG3 TG4 Beslut att starta initieringsfasen Beslut att genomföra planeringsfasen

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer