Älvsala Nya Tomtägareförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Älvsala Nya Tomtägareförening"

Transkript

1 Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 26 april 2014 kl Plats: Hemmesta skolan 6-9 matsal, Hemmesta. DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av dagordning 4. Fråga om stämmans utlysts i laga ordning 5. Val av 2 justerare (tillika rösträknare) 6. Upprättande av röstlängd 7. Styrelseberättelse för verksamhetsåret Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av balansräkning 10. Arvoden 11. Styrelsens förslag till budget och åtgärder Inkomna ärenden och motioner 13. Rapport från båtsektionen 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av ledamöter i båtsektionen 17. Val av tillsynsmän för vattenverk och pumpar 18. Val av övriga funktionärer. 19. Grannsamverkan 20. Tid och plats för protokolljustering 21. Stämman avslutas

2 Älvsala Nya Tomtägareförening Välkomna önskar styrelsen Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år Styrelsen vill inleda med att tacka alla de medlemmar som engagerat sig i föreningens verksamhet. Styrelsen tackar även de medlemmar som medverkat i olika arrangemang såsom städdagar utan att ha en förtroendepost. Föreningens verksamhet är mycket beroende av att medlemmarna ställer upp på olika förtroendeposter. Under året 2013 har följande förtroendeposter varit besatta. Ledarmöter Suppleanter Michael Ideström Ordförande Birgitta Larsson Niclas Arnberger Sekreterare Annika Andersson Tommie Nordholm, ledamot + hamnkapten Mikaela Ideström, vice ordf Staffan Jernrot, ledamot (Katarina Nyberg, kassör, avgått sommaren ordföranden har ansvarat för hela ekonomin.) Revisorer Patrik Cornelius Båtsektionen Tommie Nordholm, hamnkapten Hans Ahlvin, brygga A John Sjödin brygga B Magnus Calenius, brygga C1 Jan- Erik Sernebring, brygga C2 Svante Fransson, brygga D Rolf Karlstedt, brygga E Gräsklippning fotbollsplan & badstrand Mikaela Ideström, badstrand KL Gräv & Schakt, fotbollsplan Valberedningen Arne Fredriksson Revisionssuppleant Vattenverk Gert Karlsson Björn Degermark Michael Ideström Staffan Jernrot Festkommitté Midsommarfirande Grannsamverkan Staffan Jernrot Sammanträden Årsmöte hölls den 21 april 2013 på Hemmesta skolan, Hemmesta. Sommarmöte och extrastämma hölls den 29 juni 2013 vid fotbollsplanen, Älvsala. Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden sedan föregående stämma. Därtill har styrelsen haft en omfattande kontinuerlig kontakt under året per e-post och telefon och då särskilt beträffande sommarvatten, samfällighet, Y1G beläggning samt därtill hörande frågor.

3 Sommarvatten Vattenfrågan har fortsatt att vara central i styrelsens arbete när det gäller ansträngningarna med att säkra vattentillgången för sommarvattnet. Då kommunalt VA är på gång i Bullandö/ Östra Älvsala, ser styrelsen ingen anledning att totalrenovera pumphusen, då kostnaden för detta är orimligt hög samt att underhåll och service är plågsamt kostsamma. Styrelsen försöker därför hålla pumphusen vid liv för att säkra sommarvattentillgången tills kommunalt VA är för handen. Investeringar för pumphusen behöver göras under 2014 på ca kr. Hamnen - båtsektionen Båtsektionen med ett flertal frivilliga har lagt ned ett oerhört arbete längs båtbryggor och badbryggor under Styrelsen får härmed tacka samtliga frivilliga krafter och ett speciellt tack till Arne Fredriksson som dessutom lagt ned ett omfattande arbete i pottan (utan ersättning). Hamnkapten kommer att föredra denna punkt (hamnen) på stämman. Föreningen kommer på kommunens begäran att behöva investera i en spolanläggning med reningsverk etc. Denna kostnad uppskattas till ca kronor. Styrelsen kommer att försöka samarbeta med grannföreningar för att få ned kostnaderna. Ny hemsida + facebook Tommie Nordholm har utvecklat hemsidan + lagt upp föreningen på facebook. Då mycket arbete lagts ned av Tommie och behovet av skötsel och underhåll ökar ständigt, ser styrelsen gärna att tekniska medlemmar hör av sig om det finns intresse att driva den tekniska sidan i föreningen framöver. Lansering av hemsidan är dock försenad, men förhoppningen är att få igång den till sommaren Samfällighet Styrelsen har även fortsatt arbetet med bildande av samfällighet. Genom att föreningen bildas till samfällighet finns större möjligheter att kunna påverka och förhandla med kommunen i en rad frågor (som t ex kostnader för kommunalt VA). Arbetet med samfällighetsfrågan har fortsatt under 2013 och förhoppningsvis tar stämman beslut om att all mark överförs till samfällighet. Kostnaden för samfällighet beror på hur man överför marken till samfällighet, antingen genom att ombilda tomtägareföreningen till samfällighet, alternativt att föra över all mark till föreningens befintliga vägsamfällighet. Förhoppningsvis kommer ansvariga på kommunen att kunna informera om detta inledningsvis på stämman den 26 april Badstranden Mikaela Ideström har haft ansvaret för badstranden Resning har utförts av frivilliga krafter från båtsektionen och Arne Fredriksson. Under 2013 inträffade incidenter med hästar. Vid ett par ggr badade ansvariga ryttare sina hästar på badstranden, vilket är förbjudet enligt lag. Trots tillsägelser har det fortsatt. Styrelsen ber därför alla medlemmar att tala om för de som bryter mot detta, att det råder totalförbud för bad av hästar! Då föreningen ansvarar för att badvattnet ska vara badvänligt, är föreningen skyldig att ta vattenprover och visar det sig då att dessa prover att vattnet inte skulle vara tjänligt, är föreningen skyldig att stänga av badstranden.

4 Grannsamverkan Staffan Jernot har haft ansvaret för grannsamverkan och Polisen har informerat om ökade stölder av framför allt båtar, båtmotorer mm. Städ- och fixardagar Två städ- och fixardagar genomfördes 2013 (maj och september). Deltagandet på städ- och fixardagarna har till styrelsens stora glädje varit i nivå med 2012 då vi kunde notera ett större engagemang jämfört med tidigare år. Nytt för 2014 blir att medlemmar som önskar deltaga på städdagen anmäler sitt intresse för att styrelsen ska kunna beräkna rätt mängd förtäring mm. Styrelsen har även beslutat att presentcheckar på 200 kr/ fastighet kommer att delas ut direkt på städdagen. Anledningen till detta är att bespara styrelsen administration. Gräsklippning Då inga frivilliga medlemmar anmält sitt intresse för detta, har styrelsen lagt ut gräsklippningen på fotbollsplanen på entreprenad (KL Gräv & Schakt). Smedjan Elen till smedjan är åtgärdad. Förhoppningen är att frivilliga medlemmar hjälps åt att renovera smedjan för sammankomster mm. Alternativet är att sätta smedjan som en punkt på städdagen. Midsommar P.g.a. medlemmars ointresse genomfördes inget midsommarfirande under 2013 vilket Styrelsen beklagar. Styrelsen eftersöker frivilliga krafter att få igång detta till sommaren Jakten 3 personer ingår i föreningens jaktlag. Flera rådjur har fällts under hösten/ vintern Skogsvård Styrelsen arbetar med frågan och har tillsatt Svante Fransson som ansvarig för denna punkt. Förhoppningen är att kunna bilda en arbetsgrupp under 2014 och påbörja skogsvård i enlighet med myndigheters krav. Övrigt Ordföranden har varit i kontakt med Waxholmsbolaget som meddelade följande angående båttrafik till Fagerdala brygga: Tyvärr är möjligheten att bedriva reguljär, subventionerad båttrafik till områden som har väl utvecklad kollektivtrafik med buss eller tåg mycket liten. Flera omständigheter försvårar i ert fall en båttrafik, såsom de höga kostnaderna, den mycket långa restiden och problemet med att uppnå tillräckligt hög turtäthet. Dessutom ingår det inte i Waxholmsbolagets uppdrag från ägaren Stockholms Läns Landsting, att bedriva båttrafik till områden som av hävd ombesörjs mer rationellt av landburna kommunikationer.

5 Fagerdalas båttrafik upphörde redan kring andra världskriget och hade då konkurrerats ut av den växande bilismen och ett vägnät som möjliggjorde reguljär busstrafik. Den båtlinje som på sin tid anlöpte Fagerdala gick mestadels genvägen genom Kolström och Strömma Kanal, en idag uppgrundad farled som inte kan befaras med något av de fartyg Waxholmsbolaget förfogar över. Sammanfattningsvis kan Waxholmsbolaget tyvärr inte inge er hopp om en återupprättad sjötrafik till Fagerdala. Frågan om kompletterande båttrafik under tiden nya Slussen uppförs kommer att utredas i särskild ordning. I vilken omfattning en sådan befinns vara ändamålsenlig återstår att bedöma, men det blir sannolikt sträckor som lättast kan konkurrera med landtrafiken praktiskt och tidsmässigt som då kommer i fråga. (Ordföranden återkommer på ordinarie stämma angående eventuell sommartrafik) Försäljning av tomtägareförenings mark (markarrende Conni Jonsson) Styrelsen föreslår till stämman att denna mark, som arrenderas av familjen Jonsson, försäljes till marknadspris då markbiten ej varken nu eller i framtiden kan nyttjas av föreningens medlemmar. Inkomsten från försäljningen föreslås oavkortat gå till kommande investeringar såsom sommarvatten, kommunalt VA, Y1G beläggning och därmed givetvis undvika höjningar av medlemsavgifterna för båda föreningarna. Fabriken/ ladan Styrelsen kallade till extrastämma den 29 juni 2013 för att se om det fanns möjlighet att köpa ladan genom tomtägareföreningen. Avsikten var att tomtägareföreningen skulle kunna driva ladan som b & b eller liknande samt iordningsställa och möjliggöra för sammankomster och tillställningar. Stämman röstade ned förslaget. Enligt nuvarande ägare (Stenhusgruppen), har ladan sålts till en köpare som kommer att bedriva ungdomsverksamhet. Tillträde sker enligt uppgift den 27 augusti Information om ny köpare till ladan finns på följande adress; Ekonomi Ekonomin har varit stabil under 2013, mycket beroende på att styrelsen dels haft frivilliga krafter som utfört ett fantastiskt arbete på och omkring badet/ hamnen, dels har Arne Fredriksson gjort ett föredömligt arbete i pottan, målat om badbodarna, hjälpt till med vassklippning mm. Styrelsen har, trots att arbete lagts ut på entreprenad, kunnat hålla nere kostnaderna under året. Det positiva resultatet för tomtägareföreningen beror delvis på inkomster för y bommarna, men framför allt har ansvarig för ekonomin (ordföranden), varit försiktig med kostnaderna. Att föreningen nu använder sig av Svea Ekonomi har givetvis även bidraget till att kontrollen över ekonomin har förbättrats avsevärt. Dessvärre finns några få medlemmar som fortfarande inte gjort rätt för sig och där har i ett fall lett till att båtplatsen tillhörande medlemmen förverkats, då betalning ej inkommit till föreningen på flera år. I år kommer ekonomin presenteras i den ordinarie resultat- och balansräkning som föreningen använder sig i bokföringsprogrammet och som tydliggör ekonomin för tomtägareföreningen i sin helhet. Dessutom kommer det även framledes att behövas redovisas på detta sätt om/ när föreningen blir en samfällighet.

6 Budget; styrelsen hänvisar till fg års budget (oförändrad), d v s ca kronor i medlemsavgifter och ca kronor i kostnader (nollresultat). Styrelsen föreslår inga avgiftsförändringar för (1300 kr respektive 1000 kr) För 2014; under 2014 kommer renovering och underhåll om ca kronor att läggas på pumphusen. Hamnen kommer även den att behöva göra investeringar, men att det råder oklarhet vilka belopp det rör sig om i dagsläget.

7 Älvsala Vägförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 26 april 2014 kl Plats: Hemmesta skolan 6-9 matsal, Hemmesta. DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av dagordning 4. Fråga om stämmans utlysts i laga ordning 5. Val av 2 justerare (tillika rösträknare) 6. Upprättande av röstlängd 7. Styrelseberättelse för verksamhetsåret Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av balansräkning 10. Arvoden - oförändrade 11. Styrelsens förslag till budget och åtgärder Inkomna ärenden och motioner 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisorer och suppleanter 15. Tid och plats för protokolljustering 16. Stämman avslutas Välkomna önskar styrelsen Älvsala Vägförening Styrelsen för Älvsala vägförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år Styrelseledamöter: Michael Ideström Ordförande Niclas Arnberger Sekreterare Tommie Nordholm, ledamot Staffan Jernrot, ledamot Mikaela Ideström, vice ordf Suppleanter: Birgitta Larsson, suppleant Annika Andersson, suppleant Revisorer: Patrik Cornelius Revisorsuppleanter:

8 Sammanträden Årsmöte hölls den 21 april 2013 på Hemmesta skolan, Hemmesta. Sommarmöte hölls vid fotbollsplanen, Älvsala. Styrelsen har hållit 2 protokollförda sammanträden sedan föregående stämma. Därtill har styrelsen haft en kontinuerlig kontakt under året per e-post och telefon. Vägar Under 2013 har grusvägarna sladdats och saltats. Dikesklippning genomfördes i juni och augusti Vinterväghållningen har utförts av en lokal firma (Kl Gräv och Schakt. Offert har inkommit beträffande Y1G beläggning och lyder på ca kronor för att fortsätta arbetet med Y1G belägga resterande vägar i området. Tack vare insatser från medlemmar på städdagen har vägunderhållet vår, sommar, höst varit acceptabelt. Styrelsen har även uppmärksammat den ökade farten på våra vägar och kommer, om inte medlemmar/ utomstående minskar farten, låta uppföra fartgupp på aktuella vägar i området. Östra Älvsala har ännu ej inkommit med avtalsförslag angående skötsel av våra vägar på deras område. Ekonomi Styrelsen hänvisar till fg års budget (oförändrad), d v s ca kronor i medlemsavgifter och ca kronor i kostnader (nollresultat). I övrigt hänvisas till bifogad balans- och resultatrapport. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2014 (1 150 kronor). Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att belägga resterande vägar i området med s.k. Y1G beläggning. Styrelsen avsikt är att dra på ned kostnaderna för underhållet av grusvägarna.

9 STYRELSEN FÖRSLAG TILL ORDINARIE STÄMMA LÖRDAGEN DEN 26 APRIL 2014 I. Styrelsen föreslår i likhet med tidigare stämmobeslut att överföra all mark till samfällighet. (Anledningen är bland annat ökade möjligheter att påverka framtida avgifter mm gentemot kommunen om/ när kommunalt VA är på gång. Som samfällighet ökar rådigheten för föreningen över sin egen mark och möjligheterna för kommunen att köra över föreningens medlemmar minskar.) II Styrelsen föreslår att Y1G belägga de resterande vägarna i området i enlighet med tidigare stämmobeslut och med likhetsprincipen. (Om stämman röstar för styrelsens förslag innebar detta besparingar för vägunderhåll mm.) III. Styrelsen föreslår att den utarrenderade marken till Conni Jonsson försäljes till marknadspris. Inkomsten för försäljningen ska oavkortat gå till följande investeringar; kommunalt VA, Y1G beläggning samt kostnader för övergång till samfällighet. (Försäljningen utgör en nödvändig åtgärd och som innebär att medlemsavgifterna hålls nere.)

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Värmdö

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Älvsala Vägförening. Kallelse och dagordning till extrastämma

Älvsala Vägförening. Kallelse och dagordning till extrastämma Älvsala Vägförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. ca 20.00 21.00 Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. ÅRSMÖTE 2006... men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Välkommen till årsstämman med VSBSF söndag 1 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med VSBSF söndag 1 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening (VSBSF), Vättersö, 6 juni 2007 Hej Vättersö- och Aspöbor, Vi står inför den sjunde ordinarie årsstämman med Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening,

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20

Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20 Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av: a. Ordförande för mötet. b. Sekreterare för mötet.

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer