KOMPETENS OCH BILDNING Utbildningsstyrelsens strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi"

Transkript

1 KOMPETENS OCH BILDNING 2025 Utbildningsstyrelsens strategi

2 Innehåll Förord...3 Effektivitetsaspekten Kompetensen stärks och lärande kulturen förnyas Ledarskapet i utbildningen stärks...7 Kundaspekten Effektiviteten i tjänsterna och utvecklingsprojekten Digital ärendehantering Kunskapsbasering...10 Process- och strukturaspekten Processerna och tjänsterna effektiviseras Digitala verksamhetsmodeller utnyttjas...12 Personalaspekten Kompetensen utvecklas Arbetshälsan Effektivt ledarskap...15 Den ekonomiska aspekten Balans i ekonomin De avgiftsbelagda tjänsternas lönsamhet...17 KOMPETENS OCH BILDNING

3 Förord Brytningen i det finska samhället och dess globala verksamhetsmiljö formar också verksamhetsmiljön för utbildningen och lärandet. I Utbildningsstyrelsens förnyade strategi riktas blicken på ämbetsverkets viktigaste strategiska utmaningar under de kommande tio åren. Den föreliggande strategin innebär i Utbildningsstyrelsen att ett nytt strategiskt lednings- och uppföljningssystem tas i bruk. I och med Balanced Scorecard -modellen är det meningen att nå de strategiska målen effektivare och förbättra reaktionshastigheten för observerade problem. Jag är säker på att strategin ger den utomstående läsaren en koncis bild av Utbildningsstyrelsen samt dess viktigaste uppgifter idag och i framtiden. Jag är också övertygad om att Utbildningsstyrelsens personal upplever strategin, som förberetts i gott samarbete med den, som sin egen. Kompetens och bildning är inte självklara. Vi måste lösa in vår framgång om och om igen. I detta arbete är Utbildningsstyrelsen en central aktör också på vägen mot Aulis Pitkälä generaldirektör KOMPETENS OCH BILDNING

4 VISION Utbildningsstyrelsen är en uppskattad utvecklare av utbildning som stärker bildningen, kompetensen och välbefinnandet på ett interaktivt och hållbart sätt. MISSION Vår uppgift som ett sakkunnigt ämbetsverk är att utveckla, handleda och övervaka utbildningen, undervisningen och lärandet samt främja välbefinnandet. 4 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

5 EFFEKTIVITETSASPEKTEN Kompetensen stärks och lärandekulturen förnyas Ledarskapet i utbildningen stärks KUNDASPEKTEN Effektiviteten i tjänsterna och utvecklingsprojekten Digital ärendehantering Kunskapsbasering PROCESS- OCH STRUKTURA- SPEKTEN Processerna och tjänsterna effektiviseras Digitala verksamhetsmodeller utnyttjas PERSONALASPEKTEN Kompetensen utvecklas Arbetshälsan Effektivt ledarskap DEN EKONOMISKA ASPEKTEN Balans i ekonomin De avgiftsbelagda tjänsternas lönsamhet KOMPETENS OCH BILDNING

6 EFFEKTIVITETSASPEKTEN 1. Kompetensen stärks och lärandekulturen förnyas Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanerna och examina i enlighet med lagstiftningen i samarbete med intressegrupperna. Ämbetsverket påverkar med sin verksamhet den positiva utvecklingen av kunskapsnivån, inlärningsresultaten, studiemotivationen och skoltrivseln. Jämlikhet i utbildningen främjas. Ämbetsverket främjar ökningen av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt bygger för sin del upp det nationella partnerskapet, där utbildningsväsendet, utbildningsanordnarna, företagslivet och samfunden tillsammans söker sätt att påskynda genomförandet av digitala infrastrukturer och lärmiljöer samt användningen av dem i undervisningen. Utbildningsstyrelsen främjar aktivt ett hållbart välbefinnande hos eleverna och hos undervisningssektorns personal. Ämbetsverket utvecklar i samarbete med social- och hälsovårdsväsendet individuella och sociala studerandevårdstjänster samt främjar den praktiska verkställigheten av lagen om elev- och studerandevård. Handlingssätt som främjar studiemotivationen och förebygger utslagning understöds. Samarbetet mellan hemmet, läroanstalterna, arbetslivet och andra aktörer främjas mot partnerskap. Att utarbeta grunderna för läroplanerna Att utarbeta grunderna för examina Informationsstyrning och samarbete Att främja utnyttjandet av informationsoch kommunikationsteknik i undervisningen Åtgärder för att stärka ett hållbart välbefinnande 6 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

7 2. Ledarskapet i utbildningen stärks En ökning av det nationella kompetenskapitalet förutsätter att kompetensen hos lärarna och utbildningsväsendets ledning stärks. Utbildningsstyrelsen ökar samarbetet med lärarutbildningen (grundläggande utbildning och fortbildning). Utbildningsstyrelsen har som mål att öka effektiviteten i utbildningsväsendets personalutbildning. Fokus är speciellt på utveckling av den administrativa och pedagogiska ledarkompetensen hos utbildningsväsendets ledare och rektorerna. Personalutbildningen, inklusive examen i undervisningsförvaltning, stöder verkställandet av de nationellt centrala utbildningspolitiska målen. Utbildningsstyrelsen stöder med hjälp av modellerna för utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan och den regionala utvecklingsplanen för yrkesutbildningen utbildningsanordnarnas strategiska planering för att nå de nationella utbildningspolitiska målen. Verksamheten förstärks genom att ansluta modellerna till en del av statsunderstödsprocessen. Utbildningsstyrelsen stärker samarbetet med arbetslivet med hjälp av de centrala aktörerna och nätverken. Utbildningsstyrelsen förvaltar och stöder examenskommissionerna och utbildningskommissionerna som betjänar utvecklingen av arbetslivet och utbildningen i deras arbete och nätverksbildning. Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan och den regionala utvecklingsplanen för yrkesutbildningen Utbildningsväsendets personalutbildning KOMPETENS OCH BILDNING

8 KUNDASPEKTEN 3. Effektiviteten i tjänsterna och utvecklingsprojekten Utbildningsstyrelsen stärker kundaspekten i sin myndighetsverksamhet och sina övriga tjänster. Ämbetsverkets viktiga uppgift är att utarbeta grunderna för examina och läroplanen samt att styra, stöda och följa upp att de genomförs. Effekterna av statens understödsverksamhet och utvecklingsprojekt förbättras. Ett centralt objekt är också att utveckla studerandeantagningstjänsterna med kunden i fokus. Statens allmänbildande specialskolor bildar ett riksomfattande sakkunnig- och servicenätverk för särskilt stöd som främjar genomförandet av närskolprincipen. Genom utvecklingsprojekten följer och stöder Utbildningsstyrelsen hur utbildningsanordnarna och nätverket av läroanstalter anpassar sig till förändringarna i det finska samhället. Ämbetsverket riktar sin egen och den utvecklingsverksamhet som det finansierar på allt större helheter och förtydligar och digitaliserar samtidigt ansöknings- och bedömningsprocesserna. Också fördelningsgrunderna och bedömningskriterierna för statsunderstöden utvecklas och identifieringen och spridningen av goda modeller i utbildningen främjas. Utbildningsstyrelsen svarar för nätverket för skolutveckling, vars syfte är att stöda nätverksbildningen mellan den regionala undervisningen och utbildningsanordnarna. Den utvecklar också utbildning och kompetens genom att skapa och sprida nya innovationer. Att stöda, koordinera och styra genomförandet av grunderna samt att utveckla dem Att förbättra effektiviteten i statens understödsverksamhet och övriga utvecklingsverksamhet Nätverket för skolutveckling Att utveckla statens läroanstalter som ett riksomfattande sakkunnigoch servicenätverk 8 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

9 4. Digital ärendehantering Utbildningsstyrelsen erbjuder allt fler av sina tjänster i digital form. Utnyttjandet av de digitala tjänsternas kapacitet ökas och uppmärksamhet ägnas åt att göra dem smidiga och snabba att använda. Kundernas tillfredsställelse med tjänsterna mäts regelbundet. De viktigaste digitala processerna är studerandeantagningens ansökningsprocesser, läroplansprocesserna, statsunderstödsprocessen samt Utbildningsstyrelsens utbildningsinformation. Den nationella webbtjänsten för utbildningen (Studieinfo) upprätthålls och utvecklas. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt digitalisera arbetet för kommissionerna och de övriga organen som verkar inom Utbildningsstyrelsen. Nya system för insamling av data utvecklas och skapas enligt behov. Att digitalisera läroplansprocesserna Att utveckla Studieinfo.fi Att utveckla Utbildningsstyrelsens digitala webbkommunikation Att utveckla kommissionernas och de övriga organens digitala ärendehantering KOMPETENS OCH BILDNING

10 5. Kunskapsbasering Utbildningsstyrelsen stärker med sin verksamhet kunskapsbaseringen i undervisningen, utbildningsväsendet och det utbildningspolitiska beslutsfattandet. Handledningen och stödet som är avsedda för utbildningsanordnarna grundar sig på nationell och internationell jämförande och forskningsinformation. Internationell och nationell utvärderings-, forsknings-, prognostiseringsoch uppföljningsinformation utnyttjas effektivt vid identifieringen av samhällets och arbetslivets behov samt vid utvecklingen av utbildningen på riksomfattande, regional och lokal nivå. Uppföljnings-, respons- och indikatorsystemen utvecklas i en mera öppen riktning och så att de bättre prognostiserar utmaningar i samhället. Utbildningsstyrelsen utövar aktivt nationellt och internationellt informationsutbyte, delning av sakkunskap samt tväradministrativt samarbete. Samarbetet mellan forskningsinstitut, lärarutbildningen samt den vetenskapliga gemenskapen i övrigt ökas också och lägesöversikter till stöd för utveckling av utbildningen produceras. Med siktet på framtiden ska Utbildningsstyrelsen också identifiera och prognostisera arbetslivets behov. Uppföljnings- och dataproduktion Forskningssamarbete Att utnyttja information Utredningar och rapporter 10 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

11 PROCESS- OCH STRUKTURASPEKTEN 6. Processerna och tjänsterna effektiviseras Utbildningsstyrelsen utvecklar sina funktioner och sin organisation för att förbättra resultaten. Detta förutsätter att kundtjänstprocesserna samt processerna i ekonomi- och personalförvaltningen samordnas. I fortsättningen förutsätter utförandet av de uppgifter som ålagts ämbetsverket att utomstående sakkunnignätverk utnyttjas allt mer. För ämbetsverkets informationssystem bildas och etableras en övergripande förvaltningsmodell. Utbildningsstyrelsens kommunikation stöder öppenhet och transparens i ämbetsverkets verksamhet samt en positiv tjänste- och myndighetsbild. Ämbetsverket stöder utvecklingen av utbildningsanordnarnas och läroanstalternas verksamhet samt erbjuder rådgivningstjänster. Internationalism är en del av Utbildningsstyrelsens sakkunskap, som består av en intensiv växelverkan samt informationsutbyte och informationsdelning. Utbildningsstyrelsen stöder läroanstalternas internationalisering. Utbildningsstyrelsen samverkar aktivt med undervisningsoch kulturministeriet, och de båda myndigheterna har som mål att förtydliga arbetsfördelningen. Målet är att samla utbildningens centrala utvecklingsfunktioner på Utbildningsstyrelsen. Att utveckla verksamheten och organisationen Att samordna och effektivisera kundtjänstprocesserna Att etablera en övergripande förvaltningsmodell för användning av informationssystemen Att utnyttja utomstående sakkunskap Att förtydliga arbetsfördelningen mellan Utbildningsstyrelsen samt undervisningsoch kulturministeriet Att stärka den hållbara utvecklingens aspekt och kompetensen om den KOMPETENS OCH BILDNING

12 7. Digitala verksamhetsmodeller utnyttjas Utbildningsstyrelsen främjar digitala verksamhetsmodeller både i sin interna och externa verksamhet. Målet är att utveckla de interna informationssystemen så att de är lättare att använda och att integrera de splittrade funktionerna. Digital ärendehantering tas i bruk och dess ändamålsenlighet utvecklas på basis av responsen. Användningen av webbmöten, digitala plattformar och digital utbildning ökas i ämbetsverket. Föreläsningar på distans ökas och personalens möjligheter till distansarbete förbättras. Merparten av Utbildningsstyrelsens publikationer blir digitala. Genom att producera digitala läromaterial stärker Utbildningsstyrelsen användningen av informations- och kommunikationsteknik. Digital ärendehantering Digital statsunderstödsprocess Att utnyttja webbmöten, digitala plattformar och digital utbildning Att utveckla publiceringsprocesserna 12 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

13 PERSONALASPEKTEN 8. Kompetensen utvecklas Sakkunskapen och kompetensen hos Utbildningsstyrelsens personal grundar sig på en omfattande kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan. Utbildningsstyrelsens interna dialog och samarbete ökas. Ämbetsverkets behov av kärnkompetens definieras regelbundet liksom personalens beredskap att möta dessa när verksamhetsmiljön förändras. För varje arbetstagare vid Utbildningsstyrelsen utarbetas regelbundet en personlig utvecklings- och utbildningsplan. Utbildningsstyrelsen är en kunskapsgemenskap där teamoch nätverksarbete samt mentorskap stärks. Med detta utvecklas kompetensen och delningen av den effektivt och nya och effektivare sätt att dela sakkunskap och kunskap söks. Att definiera ämbetsverkets kärnkompetenser Att definiera den personliga kompetensen utifrån kärnkompetenserna Personliga utvecklingsplaner Att utveckla team- och nätverksarbetet Mentorskap, delning av kompetens och övrig inskolning i sakkunnigarbetet KOMPETENS OCH BILDNING

14 9. Arbetshälsan Centrala värden i Utbildningsstyrelsens verksamhet är jämställdhet, rättvisa, öppenhet och förtroende. Särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens välbefinnande och byggandet av gemenskap. Utbildningsstyrelsen är en pålitlig och uppskattad samarbetspartner, myndighet och arbetsgivare. I all verksamhet betonas personalens ömsesidiga lojalitet, uppskattning av andras yrkesskicklighet, det sociala stödet samt att man tar vara på och bryr sig om varandra. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande stöder stresshanteringen och prestationerna. Målet är att ändra Utbildningsstyrelsens verksamhetskultur från en kultur där man gör ensam till en där man gör tillsammans. Arbetshälsan främjas genom att beakta faktorer som sammanhänger med arbetstagarnas ålder och livssituation. Likaså följs personalens arbetstillfredsställelse, framgången i de närmaste chefernas ledarskap och lönesystemets funktion. VMBaro-resultatens behandling och utnyttjande stärks så att man kan reagera lättare på faktorer som försvagar arbetshälsan. Åtgärder i anknytning till personalens arbetstillfredsställelse Att behandla och utnyttja VMBaroresultaten Förebyggande verksamhet Att utveckla verksamhetskulturen 14 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

15 10. Effektivt ledarskap Ämbetsverket fäster särskild uppmärksamhet vid sambandet mellan dess verksamhet enligt strategin och i de årliga målsättningarna. Ledningsgruppens arbete samt ledningens rapportering utvecklas till stöd för rättidiga funktioner och beslutfattande. Chefsutbildningen stärks. Ämbetsverket säkerställer personalens deltagande i det interna utvecklingsarbetet och beredningen av beslut och säkerställer en fungerande intern kommunikation. Enheternas verksamhet utvecklas systematiskt och de sakkunnigas arbetsbeskrivningar breddas. Strategiskt ledarskap (BSC) Att utveckla enheternas verksamhet Ledningens rapportering Att utveckla ledarskapet och ledningsgruppens arbete Chefsutbildning Att bredda arbetsbeskrivningarna KOMPETENS OCH BILDNING

16 DEN EKONOMISKA ASPEKTEN 11. Balans i ekonomin Resultatstyrningen mellan Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet utvecklas. För att balansera ekonomin utarbetas en anpassningsplan utan att kärnfunktionerna riskeras. Funktionernas lönsamhet och produktivitet förbättras och uppföljningen av dem utvecklas. Utbildningsstyrelsen påverkar stärkandet av finansieringen av sin grundverksamhet förutom med sitt interna arbete också aktivt på många olika nivåer. Utbildningsstyrelsen utarbetar en lokalstrategi. Att utveckla resultatstyrningen En anpassningsplan för balansering av ekonomin utarbetas Att förbättra lönsamheten och produktiviteten i funktionerna Att utarbeta en lokalstrategi 16 KOMPETENS OCH BILDNING 2025

17 12. De avgiftsbelagda tjänsternas lönsamhet Utbildningsstyrelsen erbjuder avgiftsfria experttjänster och utvecklar nya servicekoncept med fokus på efterfrågan för att stöda undervisningssektorn samt den regionala och lokala utvecklingen. Ämbetsverket ökar också produktionen och användningen av webbutbildning och publicerar läromedel med liten spridning. Lönsamheten i den avgiftsbelagda verksamheten följs upp på det allmänna planet och produktvis. Utbildningsstyrelsen har som mål att balansen mellan de offentligrättsliga prestationernas självkostnadsvärde och erhållna inkomster bibehålls. Att följa upp lönsamheten i den affärsekonomiska, avgiftsbelagda verksamheten Att utveckla och producera nya avgiftsbelagda produkter och tjänster Att säkerställa att balansen mellan självkostnadsvärdet i de offentligrättsliga prestationerna och erhållna inkomster bibehålls Produktionen och användningen av avgiftsbelagd webbutbildning ökas KOMPETENS OCH BILDNING

18 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors För kompetens och bildning Informationsmaterial 2015:2 I Bilder: Hanna Anttila och Olli Häkämies I Ombrytning: Grano Oy

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa HNS strategi 2012 2016 HNS en föregångare Effektiv vård för patientens bästa Vad är en strategi? Med strategin avses vid HNS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN Sektorernas centrala mål och åtgärder under strategiperioden SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Framtidsstrategin för social- och hälsovårdens informationsförvaltning

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att

Läs mer

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet God Mediekunnighet Nationella Riktlinjer 2013 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12 God Mediekunnighet

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram Centralen för mediefostran och bildprogram Handlingsprogram i Innehåll 1. Att främja en säker mediemiljö och god medieläskunnighet...2 2. MEKU:s verksamhet - lagstiftningsgrunden...4 3. Utgångspunkterna

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 Till läsaren... 3 Sammandrag... 4 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen 1 Hållbar utveckling och yrkesutbildningen 2 En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Dess tre grundelement

Läs mer