Fullmäktige Sida 1 / 48

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige Sida 1 / 48"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 48 Sammanträde Tid måndag kl 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Arenden Arende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Fyllnadsval: nämndeman i Esbo tingsrätt och god man vid 4 fastighetsförrättningar 4 Fyllnadsval: nämndeman i Esbo tingsrätt 6 5 Fyllnadsval: ledamot i miljönämnden 7 6 Fyllnadsval: ledamot i kulturnämnden och ersättare i 9 stadsplaneringsnämnden 7 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon 11 sairaalas lån 8 1 Program för de äldres välfärd i Esbo Godkännande av Esbos klimatprogram Godkännande av en ändring av detaljplanen Grindåkern i 24 stadsdel 51 Alberga, område nr Fråga om de ungas bostadssituation i Esbo Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att 42 lösa bostadsbristen 14 Motion om ett regionalt språkförsök i Esbo 45 Esbo Maria Guzenina ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 48 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 92.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 48 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väjs representanter för Sannf / Saml.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: nämndeman i Esbo tingsrätt och god man vid fastighetsförrättningar Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, tfn Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Mika Suomu till nämndeman i Esbo tingsrätt och i stället för Mika Suomu till god man vid fastighetsförrättningar. Redogörelse Mika Suomu anhåller per brev av om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av flyttning från Esbo. Mika Suomu är nämndeman i Esbo tingsrätt och god man vid fastighetsförrättningar. En nämndeman ska vara en finsk medborgare som bor i en kommun i tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. (6 i tingsrättslagen). Enligt 6 i fastighetsbildningslagen ska den som väljs till god man vid fastighetsförrättningar vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. Angående valbarheten till god man gäller vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till god man. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Mika Suomu väljer till nämndeman i Esbo tingsrätt och i stället för Mika Suomu väljer till god man vid fastighetsförrättningar.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 48 Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Esbo tingsrätt - Mika Suomu

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Margareta Vlasceanu till nämndeman i Esbo tingsrätt. Redogörelse Margareta Vlasceanu anhåller per brev av avsked från uppdraget som nämndeman i Esbo tingsrätt på grund av flyttning från Esbo. En nämndeman ska vara en finsk medborgare som bor i en kommun i tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet. (6 i tingsrättslagen). Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Margareta Vlasceanu väljer till nämndeman i Esbo tingsrätt. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Den valda - Esbo tingsrätt - Margareta Vlasceanu

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 7 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ledamot i miljönämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer Nasu Kuuvalo (SDP) till ledamot i miljönämnden i stället för Katja Koivumäki (SDP) och till personlig ersättare Aulikki Pentikäinen (SDP). Redogörelse Ledamot i miljönämnden Katja Koivumäki (SDP) anhåller per brev av om avsked från det ovan nämnda uppdraget på grund av flyttning till annan ort. Nasu Kuuvalo är Katja Koivumäkis ersättare i miljönämnden, varvid en ersättare ska väljas för Nasu Kuuvalo. Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen 1) är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden; 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till ledamot och ersättare vara en kvinna.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / 48 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Nasu Kuuvalo (SDP) till ledamot i miljönämnden i stället för Katja Koivumäki (SDP) och till personlig ersättare Aulikki Pentikäinen (SDP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterare - Katja Koivumäki

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 9 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ledamot i kulturnämnden och ersättare i stadsplaneringsnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige väljer i stället för Leena Hoppania (Saml) (Saml) till ledamot i kulturnämnden och i stället för Leena Hoppania (Saml) (Saml) till personlig ersättare för ledamot i stadsplaneringsnämnden Kimmo Oila (Saml). Redogörelse Ledamot i kulturnämnden och ersättare i stadsplaneringsnämnden Leena Hoppania (Saml) anhåller per brev av om befrielse från sina förtroendeuppdrag på grund av flyttning från Esbo Enligt 33 1 mom. 1 punkten i kommunallagen 1) är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden; 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är medlem i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs till kulturnämnden och stadsplaneringsnämnden lika väl vara man som kvinna.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / 48 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige i stället för Leena Hoppania (Saml) väljer (Saml) till ledamot i kulturnämnden och i stället för Leena Hoppania (Saml) (Saml) till personlig ersättare för ledamot i stadsplaneringsnämnden Kimmo Oila (Saml). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterare - Leena Hoppania

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 11 / / Stadsstyrelsen Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 justerar stadens proprieborgen på följande sätt: Låntagare Långivare Lånebelopp Lånetid Amortering Lånets räntegrund Kiinteistö Oy Espoon sairaala på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 25 år efter att de första lånen tagits jämnstora amorteringar halvårsvis, högst fyra amorteringsfria år efter att ett lån tagits 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 2 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånets/lånens medelsaldo uppbärs för borgen, 3 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen, 4 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av betalningsperioden för amorteringar och ränta så att den ursprungliga återbetalningstiden inte ändras, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 12 / 48 Redogörelse Fullmäktige beviljade genom sitt beslut bolaget Kiinteistö Oy Espoon sairaala proprieborgen för ett lån för byggande av Esbo sjukhus. De beräknade kostnaderna uppgick då till 150 miljoner euro. Investeringskostnaderna kommer dock att stiga till 160,3 miljoner euro, vilket fullmäktige godkände i budgeten Enligt avsiktsförklaringen gällande Esbo sjukhus anläggs det dessutom som en del av projektet 650 bilplatser som Jorvs sjukhus behöver och som HNS förvaltar. Kiinteistö Oy Espoon sairaala finansierar investeringskostnaderna för bilplatserna i sin helhet, och HNS betalar Esbo stad en ersättning på totalt 5,687 miljoner euro för dessa i jämnstora amorteringar under 10 år. Beloppet omfattar också HNS andel av byggandet av förbindelserna till förbindelsetunneln. I byggprojektet görs dessutom en reservering på 5 miljoner euro för ofakturerade tilläggsarbeten och en reservering på 5 miljoner euro på grund av entreprenörens krav på tilläggstid. Kiinteistö Oy Espoon sairaala anhåller på ovannämnda grunder om att Esbo stad höjer proprieborgen till euro. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 justerar stadens proprieborgen på följande sätt: Låntagare Långivare Lånebelopp Lånetid Amortering Lånets räntegrund Kiinteistö Oy Espoon sairaala på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 25 år efter att de första lånen tagits jämnstora amorteringar halvårsvis, högst fyra amorteringsfria år efter att ett lån tagits 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 13 / 48 2 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånets/lånens medelsaldo uppbärs för borgen, 3 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen, 4 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av betalningsperioden för amorteringar och ränta så att den ursprungliga återbetalningstiden inte ändras, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Behandling Elo föreslog understödd av ordföranden m.fl. följande tillägg: Stadsstyrelsen uppmanar styrelsen och verkställande direktören för Kiinteistö Oy Espoon Sairaala att till koncernsektionens sammanträde i augusti lämna en redogörelse för slutförandet av projektet och i vilket skede ibruktagningen av sjukhuset är. Byman föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Bymans remissförslag förfallit i brist på understöd. Ordföranden frågade om Elos tilläggsförslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens enhälligt hade godkänt det och stadsdirektörens förslag. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 justerar stadens proprieborgen på följande sätt: Låntagare Långivare Lånebelopp Lånetid Amortering Kiinteistö Oy Espoon sairaala på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 25 år efter att de första lånen tagits jämnstora amorteringar halvårsvis, högst fyra amorteringsfria år efter att ett lån tagits

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 14 / 48 Lånets räntegrund 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt 2 beslutar att en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånets/lånens medelsaldo uppbärs för borgen, 3 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen, 4 befullmäktigar stadsdirektören att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av betalningsperioden för amorteringar och ränta så att den ursprungliga återbetalningstiden inte ändras, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Dessutom uppmanar stadsstyrelsen styrelsen och verkställande direktören för Kiinteistö Oy Espoon Sairaala att till koncernsektionens sammanträde i augusti lämna en redogörelse för slutförandet av projektet och i vilket skede ibruktagningen av sjukhuset är. För kännedom

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 15 / / Social- och hälsovårdsnämnden Stadsstyrelsen Program för de äldres välfärd i Esbo Beredning och upplysningar: Maria Rysti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner programmet för de äldres välfärd i Esbo Bilaga Tilläggsmaterial 1 Program för de äldres välfärd i Esbo Vanhusneuvoston lausunto - Vammaisneuvosto lausunto - Lautakuntien esittämät huomiot suunnitelmaan Redogörelse Enligt 2 kap. 5 i äldreomsorgslagen ska varje kommun utarbeta en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver. Vid planeringen ska åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Planen ska utarbetas som ett led i kommunens strategiska planering. Planen godkänns av kommunfullmäktige, och den ska ses över varje fullmäktigeperiod. Programmet för de äldres välfärd i Esbo är den plan för att stödja den äldre befolkningen som avses i 5 i äldreomsorgslagen. Enligt äldreomsorgslagens 2 kap. om kommunens allmänna skyldigheter ska kommunens olika sektorer verka i samarbete med varandra och samarbeta med offentliga myndigheter, företag, organisationer som företräder den äldre befolkningen och andra allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen i syfte att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand, Esbos program är på stadsnivå och åtgärdstemana i det gäller alla sektorer. Programmet styr Esbos policy om äldre. Riktlinjerna i Esbos äldrepolitiska program för åren är fortfarande till många delar aktuella och giltiga. Förändringarna i omvärlden, den reviderade lagstiftningen och ny information kräver dock att insatsområdena ska ses över. Dessutom är det

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 16 / 48 nödvändigt att föra fram nya konkreta sätt att öka välfärden bland äldre i Esbo som en gemensam uppgift för staden och dess partner. Det nya programmet betonar sålunda det gemensamma ansvaret enligt lagens anda och målen i Berättelsen om Esbo. Att främja välfärden bland äldre hör till alla stadens sektorer. Ett program på stadsnivå för att stödja äldre är nödvändigt också efter att social- och hälsovårdsreformen har genomförts. Programmet för de äldres välfärd i Esbo har beretts år 2015 i samarbete med kommuninvånare, partner och stadens olika sektorer. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har haft en central roll i beredningsarbetet. I arbetsgruppen har utöver sektorerna ingått representanter för äldrerådet. Omkring 700 personer tog ställning till temat Esbo är en bra plats att bo, leva och åldras på vid seniorevenemang, möten för äldreorganisationer, seminarier för programarbetet och i en öppen invånarenkät. Dessutom har utkastet till program presenterats för äldre i servicecentraler vid evenemang i början av Vid evenemangen samlades kommentarer och förbättringsförslag av äldre till utkastet. Programmet betonar mer än tidigare främjande av välfärd där stadens olika instanser har i uppgift att särskilt skapa möjligheter och ramar. Många individuella levnadssätt har en avgörande betydelse för äldres välfärd och fortsatta livskraftiga år samt bevarande av självständigheten. Att förändra levnadssätten i en hälsosammare riktning lönar sig vanligtvis alltid, också i äldre ålder. Utöver motion, hälsovård och rökfrihet omfattar främjandet av välfärd många andra dimensioner som det finns forskningsresultat om. Sociala relationer, delaktighet och samhörighet minskar risken för ensamhet. Bra näring betonas i äldre ålder. Kultur, främjande av hjärnhälsan och hobbyer är också viktiga för välfärden. Att främja välfärd bland äldre gäller hela staden och den äldre befolkningens synpunkter ska beaktas i alla sektorer. Visionen för programmet är alltjämt densamma som visionen för det äldrepolitiska programmet för åren : "Ett fullödigt liv som äldre". Enligt visionen är det positivt att bli äldre i Esbo. Äldre i Esbo bygger själva och tillsammans sitt liv samt bor och lever tryggt i sina hem. Hälsa och välfärd främjas målinriktat och alla bär ansvar för välfärd och en jämbördig ställning bland de äldre invånarna i Esbo. Som riktlinjer för programmet föreslås: 1. Verksamheten som främjar välfärd är målinriktad och det är lätt att delta i den. 2. De äldre deltar och påverkar. 3. Kommunikation, handledning och rådgivning fungerar och når de äldre. 4. En vänlig teknologi och nya applikationer för e-tjänster hjälper i vardagen och främjar delaktighet. 5. En hindersfri levnadsmiljö stöder ett självständigt liv. 6. Äldre bor hemma i första hand.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 17 / 48 För riktlinjerna föreslås i programmet mål och flera åtgärdsteman bland vilka varje sektor eller annan aktör formar noggrannare åtgärder med ansvarsinstanser och mätare. Programmet genomförs med hjälp av konkreta åtgärder. Som bilaga till programmet på stadsnivå finns av äldreomsorgen beredda centrala riktlinjer till år 2021 för utveckling av tjänster som den äldre befolkningen och äldre individer behöver. Riktlinjerna innehåller kvantitativa mål för äldreomsorgen, mål för sättet att ordna service och de centrala riktlinjerna för utveckling under de närmaste åren. Det centrala för utvecklingen av tjänsterna och servicestrukturen är en prioritering av hemmaboende och en betoning på öppen vård. Information, rådgivning och handledning utvecklas och ökas så att äldre i ett tidigt skede finner lösningar för vardagliga situationer. För uppföljning av hur programmet verkställs tillsätts en förvaltningsövergripande uppföljningsgrupp där också sektorerna är representerade utöver äldrerådets starka representation. Programmets uppföljningsrapport behandlas i äldrerådet årligen. Utkastet till program behandlades och det godkändes med anvisningar av social- och hälsovårdsnämndens sektion för social- och hälsovård. Äldrerådet behandlade programmet I början av 2016 var programutkastet på remiss i stadens olika sektorer, i koncernförvaltningen, äldrerådet och handikapprådet. De omständigheter som förs fram i utlåtandena har om möjligt beaktats i programmet. Efter behandlingen i social- och hälsovårdsnämnden har programmet godkänts av kulturnämnden, idrotts- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och nämnden Svenska rum. Social- och hälsovårdsnämnden föreslog ändringar till bilaga 1, och idrotts- och ungdomsnämnden och tekniska nämnden tog i sina beslut upp saker som ska beaktas i programmets åtgärder och åtgärdsidéer. Ändringsförslagen och observationerna samt hur de beaktats i programmet framgår av tilläggsmaterialet. Beslutshistoria Social- och hälsovårdsnämnden Äldreomsorgsdirektör Matti Lyytikäinen Social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att de godkänner programmet för de äldres välfärd i Esbo och programmets bilagor Centrala riktlinjer till år 2021 för utveckling av tjänster som den äldre befolkningen och äldre individer behöver och Programmet för de äldres välfärd i Esbo , programmets riktlinjer och åtgärdsidéer för genomförande av dem.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 18 / 48 Behandling Föredraganden ändrade sitt förslag med följande tillägg: Sidan 39 serviceboende med heldygnsomsorg för äldre: Selvitetään mahdollisuudet ikäihmisten perhehoidon järjestämiseksi myös muille, kuin omaishoidossa oleville ikäihmisille. Sidan 40 servicehänvisning: Espoo järjestää ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Värmälä lämnade understödd av Hiltunen ett ändringsförslag till sidan 38. Pris-kvalitetsförhållandet föreslås bli ersatt med totalekonomisk fördelaktighet. Monituottajamallissa kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaisee. Värmälä lämnade understödd av Hiltunen ett ändringsförslag till tabellen på sidan 39. Enligt förslaget ska Esbo Catering ordna måltiderna i stället för den valda tjänsteproducenten. Palvelukeskustoiminta: Vanhusten palvelut järjestää tilat (kuusi palvelukeskusta), Espoo Catering järjestää ateriat. Toimintaa toteuttavat kaupungin työntekijät, järjestöt ja muu kolmas sektori. Palvelukeskus toimii kuudella alueella. Tilat vanhusten palveluiden lisäksi kaupungin muilta toimijoilta ja yksityisiltä. Espoo Catering järjestää ateriat. Toimintaa toteuttavat kaupungin työntekijät, järjestöt ja muu kolmas sektori sekä yksityiset. Alueellinen palvelu. Värmälä lämnade understödd av Hiltunen ett ändringsförslag till tabellen på sidan 39. Enligt förslaget ska punkten Omaa toimintaa ja ostopalvelua. Osittainen ulkoistaminen. Palveluseteli käytössä. Lähipalvelu. ändras att lyda: Kotihoito: Pääosin omaa toimintaa, osittain ostopalvelua ja palveluseteli. Omaa toimintaa ja ostopalvelua. Palveluseteli käytössä. Lähipalvelu. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det har lämnats understödda ändringsförslag som inte kan godkännas enhälligt, måste mötet rösta. Ordföranden föreslog att mötet först röstar om ändringsförslaget som gäller modellen med flera producenter, därefter om ändringsförslaget som gäller servicecentralsverksamheten och till slut om ändringsförslaget som gäller hemvård. Nämnden godkände ordförandens förslag till omröstningsordning. Omröstningarna förrättades genom namnupprop. Ordförandens ändringsförslag gällande modellen med flera producenter understöddes av 7 ledamöter, 5 ledamöter motsatte sig förslaget och en var borta. Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget hade godkänts med rösterna 7 5.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 19 / 48 Därefter röstade mötet om ordförandens ändringsförslag gällande servicecentralsverksamheten. Ordförandens ändringsförslag understöddes av 5 ledamöter, 7 ledamöter motsatte sig förslaget och en var borta. Ordföranden konstaterade att föredragandens förslag hade godkänts med rösterna 7 5. Till sist röstade mötet om ordförandens ändringsförslag gällande hemvård. Ordförandens ändringsförslag understöddes av 7 ledamöter, 5 ledamöter motsatte sig förslaget och en var borta. Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget hade godkänts med rösterna 7 5. Omröstningsprotokollen bifogas till protokollet. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden Föredragandens förslag godkändes efter omröstning. Stadsstyrelsen Föredraganden lämnade en avvikande mening i ärendet gällande hemvård: Maininta kotihoidon osittaisesta ulkoistamisesta olisi tullut sisällyttää Suunnitelmaan Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi Liitteeseen 1. Omsorgsdirektör Juha Metso Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner programmet för de äldres välfärd i Esbo Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Byman föreslog att meningen Mahdollistetaan osittainen ulkoistaminen. stryks på sidan 39. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Bymans förslag förfallit i brist på understöd och att föredragandens förslag hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 20 / / Stadsstyrelsen Godkännande av Esbos klimatprogram Beredning och upplysningar: Pasi Laitala, tfn E-post enligt modellen Leena Sjöblom, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner det bifogade klimatprogrammet för Esbo. Bilaga 2 Esbos klimatprogram Liite 1. Ilmasto-ohjelman hyötytavoitteiden toimenpiteet Tilläggsmaterial - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Espoon ilmastoohjelmasta Rakennuslautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Sosiaali- ja terveystoimen lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Ympäristölautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Espoo Cateringin lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Espoon Asuntojen lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Espoon ilmastoohjelmasta Konserniesikunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Kulttuurilautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta Nämnden Svenska rums utlåtande om Esbos klimatprogram Compact Of Mayors-aloitteen esittely - Konsernipalvelujen lausunto

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 21 / 48 Redogörelse Det centrala innehållet i klimatprogrammet Klimatprogrammet stöder genomförandet av Berättelsen om Esbo. Genom klimatarbetet bygger vi en stad som i ekonomiskt, ekologiskt och socialt avseende är allt mera hållbar. Med hjälp av nya lösningar vill vi stärka stadens ekonomiska verksamhetsmiljö, öka stadens attraktion och konkurrenskraft och säkerställa att målen för hållbar utveckling uppfylls samtidigt som de skadliga utsläppen minskar. Enligt Berättelsen om Esbo är staden en föregångare när det gäller bekämpningen av klimatförändringen. Det förvaltningsövergripande programmet för hållbar utveckling har gjort ett utkast till klimatprogram för Esbo för åren I programmet ingår stadens klimatmål, sex mål för att dessa klimatmål ska nås och inledande åtgärder med vilka klimatarbetet kan effektiveras. I och med att programmet godkänns förbinder sig staden till målet i huvudstadsregionens gemensamma klimatstrategi att vara koldioxidneutral fram till 2050 och att minska utsläppen från 1990 års nivå med 60 procent per invånare fram till Klimatprogrammet har sex mål som utgör stadens centrala klimatarbete. Målen nås bäst om vi förutom när det gäller det egna arbetet också lyckas ställa upp mål tillsammans med företag och andra partner och sedan handlar så att målen nås. Esbo stad deltar i huvudstadsregionens stiftelse Smart & Cleans verksamhet, vars mål är att i metropolområdet främja rena, smarta och klimatvänliga lösningar. Samarbetet via stiftelsen stöder uppnåendet av klimatprogrammets mål och gör dem mera synliga. Stadens viktigaste roll är att samarbeta genom att visa vägen och samla olika nätverk. I klimatprogrammet har för alla sex mål fastställts inledande klimatåtgärder (bilaga 1) genom vilka vi strävar efter att märkbart minska utsläppen fram till Åtgärderna som valts är effektiva om man på kort tid vill minska utsläppen så mycket som möjligt. Åtgärderna baseras på utredningen Esbo stads prioritering av klimatåtgärder, som miljöcentralen år 2014 lät göra. På kort sikt kan man minska utsläppen i synnerhet i trafiken genom att främst förbättra kollektivtrafiken och öka cyklismen. Andra åtgärder på kort sikt är att främja ombyggnad i förorterna och att öka lokal energiproduktion som bygger på förnybara energikällor. Med hjälp av åtgärderna främjas ny teknologi, invånarna uppmuntras till att fatta klimatvänliga beslut, stadens egna utsläpp minskar och livskraften stärks.

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 22 / 48 Utsläpp av växthusgaser i Esbo År 2015 var utsläppen av växthusgaser i Esbo 4,9 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Koldioxidekvivalenter betyder att alla utsläpp av växthusgaser har omvandlats till att motsvara koldioxidutsläpp enligt hur de påverkar klimatet. Över 40 procent av de utsläpp som uppstår i Esbo orsakas av fjärrvärmeproduktionen. De näst största utsläppskällorna är hushållselektriciteten och trafiken. Resten orsakas av övriga uppvärmningsformer såsom olje- och eluppvärmning samt av avfallshanteringen och industrin. På klimatprogrammets sista sida finns en bild av hur utsläppen i Esbo per invånare har utvecklats. Klimatförbindelser och klimatavtal som Esbo ingått Esbo ska följa huvudstadsregionens klimatstrategi från Målet är att minska utsläppen av växthusgaser per invånare med 39 procent från 1990 års nivå till Detta innebär att utsläppen per invånare ska minskas till 3,8 ton koldioxidekvivalenter jämfört med 4,9 ton år Om utsläppen från fjärrvärmen minskar avsevärt torde målet kunna nås långt före Dessutom deltar Esbo i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS), hyresbostadssammanslutningarnas energisparprogram (VAETS) och i de europeiska stadsdirektörernas klimatinitiativ Covenant of Mayors. I KETS-avtalet som ingåtts mellan Esbo stad och arbets- och näringsministeriet är målet en nio procents energibesparing under åren Enligt affärsverket Esbo lokaler kan man först efter att avtalsperioden löpt ut bedöma om målet nåddes. Avtalet består av tiotals olika energisparåtgärder vars sammanlagda verkan tar tid att utvärdera. Målet i VAETS är att minska energiförbrukningen i stadens hyresbostäder med 10 procent under åren Enligt Esbo Bostäder har målet nåtts i förtid. KETS och VAETS fortsätter med nya avtalsperioder. Inom ramen för Covenant of Mayors har Esbo förbundit sig till att fram till 2020 minska de sammanlagda växthusutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå. Om den goda utveckling inom fjärrvärmeproduktionen som pågått sedan 2015 fortfar och om vi lyckas minska trafikutsläppen också i Esbo, kan målet nås. Covenant of Mayors kommer i sin nuvarande form att avslutas fram till Utlåtanden om klimatprogrammet Utlåtandena skulle inlämnas senast Följande har lämnat utlåtanden: stadsplaneringsnämnden, kulturnämnden, idrottsnämnden, utbildnings- och dagvårdsnämnden, nämnden Svenska rum, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, koncernstaben, koncerntjänsterna, social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp, Esbo Catering Ab och Esbo Bostäder Ab. Enligt utlåtandena är programmet och åtgärdsbilagan väl förberedda och pekar åt rätt håll. I många av utlåtandena nämndes på vilket sätt den sektor eller resultatenhet som gett utlåtandet kunde bidra till att åtgärderna förverkligas eller hur åtgärderna

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 23 / 48 kunde stödas. gavs också på vad den egna enheten kunde göra. Utlåtandena finns som tilläggsmaterial. Nya internationella samarbetsmöjligheter: Compact of Mayors Compact of Mayors är ett världsomfattande initiativ genom vilket man synliggör städers klimatarbete och gör det lättare för städerna att sinsemellan jämföra åtgärder och resultat. Nätverket grundades 2014 som en del av FN:s klimatarbete. Bland grundarna fanns centrala miljönätverk och miljöaktörer från olika städer. Från Finland deltar Helsingfors, Åbo och Vasa i nätverket. Tammerfors och Vanda förbereder sig för att gå med Över 500 städer från hela världen deltar. Av dessa har 170 ett invånarantal på och är alltså i Esbos storleksklass. De städer som går med ska rapportera om sina miljömål och hur dessa förverkligas. Målen kan bestämmas av städerna själva. Städerna betalar inga medlemsavgifter och medlemskapet medför heller inga andra kostnader. Genom beslut av stadsdirektören kommer Esbo att gå med i initiativet och miljöcentralen ska sköta rapporteringen och samarbetet. Presentationsmaterialet om Compact of Mayors finns som tilläggsmaterial. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det bifogade klimatprogrammet för Esbo. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 24 / / Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av en ändring av detaljplanen Grindåkern i stadsdel 51 Alberga, område nr Beredning och upplysningar: Tiina Piironen, tfn Tarja Pennanen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen Grindåkern i stadsdel nr 51 Alberga, ritning nr 6941, daterad och ändrad , område nr Tilläggsmaterial Redogörelse - Veräjäpelto, tapahtumaluettelo - Grindåker, planbestämmelser (del 1) - Grindåker, planbestämmelser (del 2) - Grindåker, planbestämmelser (del 3) - Grindåker, planbestämmelser (del 4) - Grindåker, plankarta - Grindåker, uppdaterad detaljplan Detaljplaneändringens mål är att möjliggöra ett högklassigt och väl fungerande nytt skolcentrum som passar in i stadsbilden. Dessutom skyddar detaljplanen den gamla bostadsbyggnaden i området och anvisar också platserna för övertryckshallen och servicebyggnaden i Alberga idrottspark i skolcentrumets omedelbara närhet. Den totala byggrätten i planområdet är cirka v-m².

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 25 / 48 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: till ändring av detaljplanen Grindåkern som omfattar kvarter nr i stadsdel 51 Alberga, ritning nr 6941 och område nr Initiativ och aktualisering Esbo stad har i egenskap av markägare tagit initiativ till detaljplanen. Aktualiseringen kungjordes samtidigt med programmet för deltagande och bedömning i Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Program för deltagande och bedömning För detaljplanen och detaljplaneändringen uppgjordes ett program för deltagande och bedömning, daterat Områdets nuläge I planområdet verkar Leppävaaran lukio, Leppävaaran koulu och Veräjäpellon koulu. I området finns sammanlagt 18 separata byggnader, sex skolbyggnader, en idrottshall, fem ekonomibyggnader, en övertryckshall för fotboll och ett bostadshus med tillhörande bastubyggnad. Byggnaderna i skolcentrumets område har byggts under loppet av flera decennier. De nyaste byggnaderna är den ersättande skolan söder om gymnasiet och övertryckshallen. Den äldsta byggnaden är bostadshuset från Övertryckshallen ligger delvis på de närliggande skolornas idrottsplan och i parkområdet. I den gällande detaljplanen saknas byggrätt för hallen. Övertryckshallen har ett tidsbestämt femårigt tillstånd. Området ansluter till Fågelbergavägen och det övriga trafiknätet via Grindåkersgatan. Trafikmängden på Fågelbergavägen är ca fordon per dygn och på Grindåkersgatan ca fordon per dygn. Till simhallen och idrottsstadion kör man nu från norra delen av skolområdena via Grindåkersgatan. Den tidigare körförbindelsen via Grindvaktstråket är

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 26 / 48 avbruten. Servicekörning till övertryckshallen är tillåten också från Grindvaktstråkets sida. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen Landskapsplanen I Nylands landskapsplan är planområdet område för tätortsfunktioner. Detaljplaneändringen följer landskapsplanen. Generalplanen för södra Esbo I generalplanen för södra Esbo är planändringsområdet område för offentlig service och förvaltning (PY). Planändringen förverkligar principerna i generalplanen. Gällande detaljplaner För planområdet gäller två detaljplaner. Detaljplanen Alberga Norra II / skolcentrumet, i vilken kvarter nr betecknas som kvartersområde för undervisningsbyggnader och har reserverats för stadens bruk (YO-k). Den totala byggrätten i kvartersområdet är v-m 2 och det största tillåtna våningstalet II III. Detaljplanen Alberga idrottspark, där områdets västra del betecknats som närrekreationsområde vars omgivning ska skötas så att området förblir öppet (VL-1). Områdets östra del betecknas som närrekreationsområde (VL). Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan Planen ställdes ut i enlighet med 27 i markanvändningsoch byggförordningen. Under framläggningen inlämnades tre anmärkningar, tre utlåtanden och fem ställningstaganden. I anmärkningarna påpekades den ökande trafiken på Grindåkersgatan och det föreslogs att trafiken till simhallen ska gå via Gamla landsvägen. Planändringen har justerats enligt utlåtandena och ställningstagandena och första stycket i 4 lyder nu: Den lägsta rekommenderade golvhöjden vid nybyggnad är 12,5 m.ö.h. och den rekommenderade lägsta höjden för konstruktioner och funktioner som tar skada eller förorsakar skada när de blir fuktiga är 11,5 m.ö.h. 9 lades till: Transformator De transformatorlokaler som eldistributionen i området kräver ska placeras i fastigheterna eller ekonomibyggnaderna. Dessa lokaler ska nås smidigt från allmänt område. Lokalerna får byggas utöver den angivna byggrätten. Transformatorns lokaler och apparatur ska anpassas med byggnadens allmänna arkitektur.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 27 / 48 I kvartersområdet AO-1 betecknades en byggrätt på 125 v-m 2 för två våningar i byggnadsytan sr-1. Beteckningen för dagvatten justerades. Plankartan justerades och en del av Grindvaktsstigen i närrekreationsområdet ändrades till områdesdel reserverad för gång- och cykeltrafik. Tekniska korrigeringar i detaljplanen gjordes. Dessutom justerades detaljplanens redogörelse enligt ställningstagandena. Detaljplaneändringen Allmän motivering Det nya skolcentrum som detaljplanen möjliggör ligger i kvartersområdet för undervisningsbyggnader (YO) och där ingår lokaler för en finsk- och svenskspråkig skola och ett finsk- och svenskspråkigt daghem. Lokalerna kommer till en del att användas av både grundskolorna och daghemmen. Till dessa gemensamma lokaler hör matsalar, idrottslokaler och speciallokaler och delvis pausutrymmena för personalen. Daghemmens och skolornas ingångar samt lekplatserna är separata. Skolcentrumet kommer kvällstid att kunna användas också av kommuninvånarna. Skolcentrumets idrottsverksamhet stöder sig på Alberga idrottspark som ligger intill. För att göra idrottsutbudet mångsidigare har en övertryckshall anvisats i detaljplaneändringen. I nuläget ligger övertryckshallen delvis i kvartersområdet för undervisningsbyggnader och delvis i närrekreationsområdet och är byggd med tidsbestämt bygglov. Med tanke på verksamhetens fortsättning är det befogat att i detaljplanen möjliggöra bättre möjligheter för idrottsverksamheter i idrottsparken. I kvartersområdet för byggnader för undervisning och idrott (YO-1) ingår den nuvarande Leppävaaran lukio, idrottshallen och den ersättande skolan. Kvarterets byggrätt utökas till att innefatta den redan använda byggrätten och till att innefatta ytterligare byggande. Dimensionering Planområdets totala areal är ca m². Den totala byggrätten är v-m². Den genomsnittliga exploateringsgraden är 0,43. Kvartersområden Kvartersområde för friliggande småhus. I husens första våning får affärs-, kafé- och restaurangverksamhet placeras (AO-1). I kvartersområdet finns en kulturhistoriskt värdefull byggnad som är av betydelse för stadsbilden och som inte får rivas och vars särdrag ska bevaras vid reparation och ändring (sr-1). Byggnadsytan som i kvarteret

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 28 / 48 betecknats med sr-1 ska ha en byggrätt på 125 v-m 2 i två våningar. Dessutom får det byggas en ekonomibyggnad som är 40 v-m 2. Kvartersområdets areal är cirka 860 m². Kvartersområdet för undervisningsbyggnader (YO) Kvarteret ligger i korsningen mellan Fågelbergavägen och Grindåkersgatan. I kvarteret tillåts byggande av utbildningsverksamhet på v-m² i fyra våningar. Detaljplanen skyddar kvarterets gamla skolbyggnad. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, är av betydelse för stadsbilden och får inte rivas. Dess särdrag ska bevaras vid reparation och ändring. Enligt planen får en nybyggnad anslutas till den skyddade byggnaden. Där byggnaderna ansluts till varandra ska det finnas ett öppet utrymme vid huvudentrén. Kvartersområdet ligger invid den livligt trafikerade Fågelbergavägen. Därför innehåller planen planbestämmelser som styr byggandet. Kvarterets areal är cirka m². Byggrätten i kvarteret är v-m², vilket svarar mot exploateringsgraden 0,70. De transformatorlokaler som eldistributionen i området kräver ska placeras i fastigheterna eller ekonomibyggnaderna. Dessa lokaler ska nås smidigt från allmänt område. Lokalerna får byggas utöver den angivna byggrätten. Transformatorns lokaler och apparatur ska anpassas med byggnadens allmänna arkitektur. Kvartersområde för byggnader för undervisning och idrott. (YO-1) I området finns undervisningslokaler och en idrottshall. I kvarteret tillåts byggande av v-m² i tre våningar. Kvarterets areal är cirka m² och exploateringsgraden är 0,45. Rekreationsområden Närrekreationsområde (VL) I detaljplanen finns plats för dagvattenhantering. I planen anvisas gångoch cykelvägar (pp) enligt nuvarande gång- och cykelvägar. Område för idrott och rekreation där en övertrycksidrottshall får placeras (VL-1) I planen tillåts en övertryckshall i en våning och en ekonomibyggnad. Området areal är cirka m². Byggrätten är sammanlagt v-m², vilket svarar mot exploateringsgraden 0,54.

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 29 / 48 Kvartersområde för bilplatser (LPA) Området är avsett för kvarteren nr och Körningen till området sker från Grindåkersgatan. Området areal är cirka m². Område för allmän parkering (LP) Området ligger vid västra delen av Grindåkersgatan och kompletterar LPområdet som ligger norr om gatan. Området areal är cirka m². I planområdets närhet har tillräckligt många allmänna bilplatser reserverats. Gatuområden I och med planen bildas den nya gatan Grindposten. Vid dimensioneringen av gatuområdet har man beaktat den parkeringsyta som lämningen och hämtningen av skoleleverna kräver i YO-området. Dagvatten Dagvattnet i området ska behandlas naturenligt och fördröjas. Målet är att avrinningen inte ska öka från nuläget. En preliminär dagvattenutredning har sammanställts för planområdet. Trafik Enligt de senaste trafikprognoserna kommer trafikmängden på Fågelbergavägen år 2035 att vara ca fordon per dygn. Trafikmängden på Grindåkersgatan kommer att vara ca 4000 fordon per dygn. Enligt prognoserna är trafikmängden på Grindåkersgatan större sommartid än vintertid. Trafiken på Grindåkersgatan ökar både på grund av planändringen och av att verksamheterna i idrottsparken ökar (simhall, utebad osv.). Enligt en undersökning av trafikflödet i Grindåkersgatans och Fågelbergavägens anslutning fungerar anslutningen bättre när markanvändningen i idrottsparken och i skolans område utökas. Enligt undersökningen är det svårast att under kvällsrusningstimmen köra rakt längs Grindåkersgatan eller att svänga till höger från Grindåkersgatan till Fågelbergavägen samt att svänga till vänster från Fågelbergavägen till Grindåkersgatan. Även en bullerutredning har gjorts för området. Lek- och vistelseområdena ska placeras tillräckligt långt från Fågelbergavägen, vars trafik orsakar buller i kvarter nr Dessutom har byggnadens fasad på Fågelbergavägens sida ett ljudisoleringskrav på 30 db. I kvarter nr ska också luftkvaliteten beaktas med anledning av luftföroreningarna från trafiken på Fågelbergavägen. I planbestämmelserna har luftkvaliteten beaktats. Avtalsförhandlingar Tomtenheten har meddelat att detaljplaneändringen inte kräver ett markanvändningsavtal eftersom området ägs av Esbo stad.

30 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 30 / 48 Beslutshistoria Avgifter Stadsplaneringsnämnden , 5 Sökanden har betalat 60 procent av kostnaderna för detaljplaneändringen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen. Staden debiterar enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen den återstående delen för detaljplaneändringen (40 procent), det vill säga euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,67 euro, sammanlagt 6 166,67 euro, efter att detaljplaneändringen har godkänts. Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Grindåkern, område godkänner enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen en offentlig framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen Grindåkern, daterad Planen omfattar kvarter nr och en del av rekreationsområdet i stadsdel 51 Alberga, område nr , ritning nr (Det nya kvarteret nr bildas), 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden justerade beslutsförslaget så, att den streckade v-formade linjen som anger byggnadsytan avlägsnas från detaljplanens karta i kvarter Efter avslutad diskussion frågade ordföranden Markkula om det av föredraganden justerade beslutsförslaget kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden Markkula att stadsplaneringsnämnden hade godkänt det enhälligt. Ändringarna har beaktats i protokollet och bilagorna.

31 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 31 / 48 Beslut Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden , 95 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om beredningsmaterialet för Grindåkern, område godkänner enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen en offentlig framläggning av förslaget till ändring av detaljplanen Grindåkern, daterad Planen omfattar kvarter nr och en del av rekreationsområdet i stadsdel 51 Alberga, område nr , ritning nr (Det nya kvarteret nr bildas), 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och anmärkningarna har getts om förslaget till detaljplaneändring och därtill hörande detaljplaneändringar, område nr , 2 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till ändring av detaljplanen Grindåkern i stadsdel 51 Alberga, ritning nr 6941, daterad och ändrad , område nr meddelar sökanden att staden enligt 59 i markanvändnings- och bygglagen kommer att debitera den återstående delen för detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,67 euro, sammanlagt 6 166,67 euro, efter att detaljplaneändringen har godkänts. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Grindåkern i stadsdel 51 Alberga, ritning nr 6941, daterad och ändrad , i område nr i stadsdel nr 51 Alberga.

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA _ BORGÅ Ölstens norra STADSDELEN 31 Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren 3218 3221 samt gatu-, rekreations- och specialområden Ändringen av detaljplanen gäller

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 EKKULLAOMRÅDET Ak 222 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 7, kvarter 1053 samt rekreations-, trafik- och gatuområden (Klappträskvägen 1) PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detaljplan nr 1087 KORSNÄSTÅGETS CENTRUM Detaljplane- och tomtindelningsändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 25.1.2019 Planeringsobjekt Detaljplanen berör 29 stad8sdelens

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11

BRANDKÅRSVÄGEN 9. Ak 216 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 Ak 216 BRANDKÅRSVÄGEN 9 Ändring av detaljplanen 4:e stadsdelen, kvarter 49, tomt 11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 26.9.2005, uppdaterat 27.4.2017 Beredare/mer information: Grankulla stad Markanvändningsenheten

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Stadga för Åbo ungdomsfullmäktige (Ungdomsfullmäktige )

Stadga för Åbo ungdomsfullmäktige (Ungdomsfullmäktige ) Stadga för Åbo ungdomsfullmäktige (Ungdomsfullmäktige 28.1.2014 8) 1 Ungdomsfullmäktiges syfte och mål översättning Verksamhetsidé Ungdomsfullmäktige representerar ungdomarna och är ett sakkunnigorgan

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018.

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. 1 JOMALA KOMMUN BESKRIVNING ÖVER DETALJPLANEÄNDRING Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. Områdesbestämning: Detaljplaneneändringen omfattar kvarteren 4245 och 4246 samt

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 33. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 5508/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 62 11.2.2013 33 Val av nämndeman i Esbo tingsrätt Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 8162 2398 E-post enligt modellen

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum. Uutinen Lotte-Marie. Peltoluhta Vesa Långs ersättare 70-74 LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Stadsstyrelsen TID 11.09.2017 kl. 17:08-17:16 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , kompletterat PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 20.4.2017, kompletterat 16.8.2017 SMEDSBY, kvarter 601 Ändring av detaljplan Avsikten med ett program för deltagande och bedömning

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX.

DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX. 1/9 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ). KVEVLAX LÄRCENTER DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX. Avsikten med ett deltagande och bedömningsprogram. Enligt markanvändnings-

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 70 08.04.2013 Kommunstyrelsen 355 02.11.2015 Kommunfullmäktige 124 16.11.2015 Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun Kommunfullmäktige 08.04.2013

Läs mer

Page 1 of 5 Ingångssida Kommunförbundet Cirkulär och utlåtanden Cirkulär 2011 Cirkulär 15/80/2011, Ulla Hurmeranta, Ritva Laine/eg, 8.8.2011 Detaljplanernas aktualitet är ett kontinuerligt arbete en särskild

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5.

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5. Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151 Program för deltagande och bedömning 16.5.2015 MALAX KOMMUN 1 I programmet för deltagande och bedömning (PDB), som utarbetas som en

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Plan nr 1086 LÅNGSKOGENS STORINDUSTRIOMRÅDE Detaljplan och detaljplaneändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 29.8.2017 Föremål för planeringen Detaljplanen och detaljplaneändringen

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om nämndemän vid tingsrätterna 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 1 mom. i domstolslagen ( / ) avsedda nämndemän vid tingsrätterna.

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Sammanträde Tid 07.09.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Östdahl, Stig Saarukka, Karin Forsström, Christer Näse, Maj-Britt Furu, Tuula

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Östdahl, Stig Saarukka, Karin Forsström, Christer Näse, Maj-Britt Furu, Tuula SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2018 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 21 februari 2018, kl. 10.00-12.27 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Saarukka, Karin Forsström, Christer

Läs mer

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Sammanträde Tid 09.11.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 1118/00.01.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 30 25.3.2015 Stadsstyrelsen 177 11.5.2015 91 Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen

Läs mer